Hotărârea nr. 182/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOTARARE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 28.08.2014_.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 113496/22.08.2014 , referatul Compartimentului pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr. 113497/22.08.2014 precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local adoptat prirt ^^^. ^159/30.05.2002, modificat prin HCL nr. 5/29.01.2005 precum și prevederile    117 /21.05.2014 prin care a fost ales președinte de

ședință domnul Roșu Va^il&-^-

In temeiul prevederilor art. 35, art. 41 si art.115 alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

» rf* '» )' t 5 <.4 1

Art. 1    - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a)

Candindatu gabriel_, pentru un mandat de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați si spre știintă, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 22

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

.    : I î r:

ir ('•

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


1 ' • /

' • <

Nr.


182


2014


Ho ie