Hotărârea nr. 178/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA A UNUI IMOBIL SITUAT IN B-DUL FERDINAND NR. 56

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului^ Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil situat în b-dul Ferdinand nr.56

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 2808_2014;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 111764/19.08.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 111760/19.08.2014;

Având în vedere adresa Asociației de proprietari nr.322 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr,90343/30.06.2014;

Luând în considerare HCL nr, 68/2014 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a imobilului situat în b-dul Ferdinand nr.56, bl.Cinemascop, sc.B, apartament nr.40 având suprafața utilă de 54,9mp și suprafața terenului aferent, cotă indiviză de 19,50 mp conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.l se va face prin proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

ROȘU VASILE

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR. 178


28.08.


2014


ANEXA LA H.C.L. NR.


178/2014


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE/LEI

OBSERVAȚII

Imobil situat în b-dul Ferdinand nr.56,

bl,Cinemascop, sc.B, apartament nr.40

Sutilă=54,9 mp Steren(cota indiviză) = 19,50 mp

215.364,87

Domeniu privat al municipiului

Constanța conform H.C.L.nr.68/2014, anexa nr.46

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,