Hotărârea nr. 172/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANTA COMPLETATA PRIN HCL NR.77/2013

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 63 / 2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța completată prin H.C.L. nr.77/2013

de


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

28.08.2014    J

-------r

Având în vedere expunerea de motive nr. 97538/15.07.2014 a d-lui viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu nr.97535/15.07.2014;

Ținând cont de Proiectul "Black Sea Bike - Diversification of the tourism Services in Constanta Balchik cross border region by bike - BSB";

Văzând H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța precum și H.C.L. nr.77/2013 privind completarea H.C.L.63/2013;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c", art. 115 alin 1 lit „b" din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr.3 -"Inventar drumuri publice" din H.C.L. nr.63/2013 în sensul retragerii din gestiunea delegată de la SCIL Confort Urban a terenului în suprafață de 24 mp, situat în Stațiunea Mamaia-zona teren Minigolf București (hotel Palm Beach), aparținând domeniului public al municipiului Constanța, fiind cuprins la poziția 678 din H.C.L. nr.211/2011, conform planului de situație care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre SC Confort Urban SRL Constanța, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și SPIT-Constanța în vederea punerii în aplicare și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța,

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22 consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ,

ROȘU VASILE    SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 172 /    28.08.2014Vt-W- //£&&/■(>

PLAN DE SITUAȚIE

i Scara 1:500

Stațiunea Mamaia, zona Teren Minigolf București

j    S = 24mp