Hotărârea nr. 171/2014

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 154/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE IN STATIUNEA MAMAIA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr. 154/2001 privind transmiterea unor terenuri situate în Stațiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_28.08._____2014;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 97008/14,07.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 97006/14,07.2014 ;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 78989/03.06,2014.

Văzând H.C.L. nr. 154/26.04.2001 privind transmiterea unor terenuri situate în Stațiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr.314/25.05.2005 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța,

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L. nr.154/2001 în sensul retragerii dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 132,80 mp-scenă Cazino, domeniu privat al municipiului Constanța.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.l se va face prin proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Roșu Vasile

22_consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

NR.


CONSTANȚA

171    / 28.08.


2014