Hotărârea nr. 168/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA, COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

cOHSTA/vr/î ROMÂNIA


o JUDEȚUL CONSTANȚA “ MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul loca de X MLcăllk


local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere expunerea de motive nr. 84483/16.06.2014 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.84478/16.06.2014;

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat ai municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4, din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța", aprobat prin H.C.L.nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1-21 și anexa 23 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța" conform anexei nr.22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al municipiului Constanța cu valoare "0".

Art. 3 - Se aprobă diminuarea suprafeței imobilului Grup Sanitar Tabără Nord din anexa nr.33 la H.C.L. nr.540/2005 cu suprafața de 75,50 mp care se regăsește și în anexa nr.4 la H.C.L. nr.233/2010.

Art. 4 - Se aprobă modificarea suprafeței imobilului situat în Bd.l Mai nr.42 inventariată prin H.C.L. nr.338/2012, anexa nr.13 din 365 mp în 378 mp.

Art. 5 - Se aprobă modificarea art.6 din H.C.L. nr.106/2014 în sensul că în loc de H.C.L. nr.66/2013 se va citi H.C.L. nr.620/2005.

Art. 6 - Se aprobă anularea art. 7, art. 8, art.9, art.10 și art.12 din H.C.L.nr.106/2014.

Art. 7 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa nr.37 la H.C.L.nr.296/2007 în sensul că în loc de teren situat în Bd. Mamaia nr.120 în suprafață de 460 mp se va citi teren în suprafață de 396 mp. Suprafața de 64 mp fiind inventariată și prin H.C.L. nr.109/2005, pagina 52 .

Art. 8 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa nr.15 la H.C.L.nr.135/2007 în sensul că în loc de teren situat în Bd. Mamaia nr.110 în suprafață de 713 mp se va citi teren în suprafață de 659 mp. Suprafața de 54 mp fiind inventariată și prin H.C.L. nr.109/2005, pagina 52.

Art. 9 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa nr.7 la H.C.L.nr.47/2008 în sensul că în loc de teren situat în Bd. Mamaia nr.102 în suprafață de 325 mp se va citi teren în suprafață de 225 mp. Suprafața de 100 mp de mp fiind inventariată și prin H.C.L. nr.109/2005, pagina 52.

Art. 10 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L.nr.109/2005, pagina 3 în sensul că în loc de teren situat în zona Faleză Nord în suprafață de 546.500 mp se va citi teren în suprafață de 494.629,21 mp. Suprafața de 51.870,79mp fiind inventariată și prin H.C.L. nr.109/2005, pagina 34.

Art. 11 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L.nr.397/2004, poziția 30 în sensul că în loc de teren situat în str. Constantin Brătescu nr.28 în suprafață de 86,89 mp se va citi teren în suprafață de 52,75 mp. Suprafața de 34,14mp fiind inventariată și prin H.C.L. nr.388/2003, poziția 28 centralizată prin H.C.L. nr.109/2005.

Art. 12 - Se aprobă completarea H.C.L. nr.232/2013, anexa nr.17, imobil situat în str. Răscoala nr.1907 nr.45 la poziția apartament    nr.2 cu suprafața de    teren    în

indiviziune ocupată cu construcție de    30,84 mp și    suprafață de teren    curte    în

indiviziune de 29,20 mp iar la poziția    apartament nr.3 cu suprafață de    teren    în

indiviziune ocupată de construcție de    38,46 mp și    suprafața de teren    curte    în

indiviziune de 36,46 mp.

Art. 13 - Se aprobă modificarea anexei nr.40 la H.C.L. nr.598/2008, poziția nr.13 în sensul că în loc de suprafață construită de 1320 mp se va citi suprafața totală construită de 1196,18 mp alcătuită din suprafața CI hală lactate de 414,59 mp și suprafață C2 platou acoperit de 781,59 mp.

Art. 14 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa nr.40 la H.C.L.nr.598/2008 în sensul că la poziția nr.35 în loc de teren în suprafață de 640 mp se va citi suprafața de 142 mp restul suprafeței de 498 mp fiind cuprinsă și la poziția nr.13 din anexa nr.40 la H.C.L. nr.598/2008.

Art. 15 - Se aprobă modificarea anexei nr.14 la H.C.L. nr.338/2012, poziția str.Justiției nr.6 în sensul că în loc de teren în suprafață de 1480,08 mp se va citi teren în suprafață de 1474 mp.

Art. 16- Se aprobă modificarea anexei nr.40 la H.C.L. nr.598/2008 poziția 13 în sensul că în loc de teren în suprafață de 2994,44 mp se va citi teren în suprafață de de 2983,88 mp din care suprafața de 272 mp situată în Piața Griviței, aferent trotuarelor străzilor Ștefan Mihăileanu, str.Constantin Brătescu și str.Gheorghe Lazăr și constiuie domeniu public. Suprafața de teren rămasă este de 2711,88 mp.

Art. 17 - Se aprobă modificarea art.ll la H.C.L. nr.135/2014 în sensul că acesta va avea următorul conținut :"se aprobă completarea H.C.L. 66/2013, anexa nr. 4, poziția str.Revoluției din 22 Decembrie nr.1989    nr.8, et.2, ap.5 cu suprafețele

menționate în anexa nr.6 din prezenta hotărâre".

Art. 18 - Se aprobă completarea H.C.L. nr.109/2005 imobil situat în str. Ștefan cel Mare nr.9 cu suprafața de teren menționată în anexa nr.18.

Art. 19 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției patrimoniu, Direcției administrarea domeniului public și privat, R.A.E.D.P.P Constanța, Direcției financiare si S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SJECRETAR,


MARCELA ENACHEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Aron Vodă nr.l

S teren =325 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr.420/2001

Identificare imobil nr.79962/17.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

cONSTAA,-^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR._ uo/"    _

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Pescarilor nr.71 aferent blocului FZ 27

S teren =1800 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.66012/18.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

1800

Constanta, Str. Pescarilor, Bloc FZ27

UAT

CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

1800

TOTAL

1800

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

365

> TRciyQCuinte

Total

36,

Tlprr


întocmit

SC Geocad'jâmits

Martieț201$c\^'"    ,

6>Ms308100


308050


RRIMARIA G V_ejPlULb'| CONST,’ i|'A »£RVrClUL Tm»ASTRU ‘


’ttgtWM' NS»CHII..'jAStINVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70

-Construcție-


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+lj

X [mj

Y [m]

1

308096.14

791442.10

1.85

2

308095.48

791443.45

28.29

3

308076.15

791464.65

53.95

4

308034.34

791431.31

32.57

5

308053.75

791405.15

29.37

6

308076.92

791423.20

5.54

7

308081.33

791426.55

2.32

8

308083.15

791427.99

11,12

9

308091.62

791435.19

6.42

10

308096.44

791439.43

1.37

11

308096.97

791440,69

1.43

S(1Ce)=1800mp


Nr.

Pct.

coordonate pct.de contor

Lungimi

laturi

I> (i, i+1)

X"[»J

.Y [A]

21

308085,79

„791437.42

0.58

22

308086.12

791436.94

2.62

23

308085.84

791434,33

0.65

24

308085.33

791433.93

0.70

25

308085.78

791433.40

0,31

26

308085.74

791433.09

2.31

27

308083.92

791431.67

8.13

28

308077.60

791426-56

2.61

29

30807S.54

791424.95

0.92

30

308014.95

791425.66

0.6S

31

308074.44

791425.26

2.27

32

308072.19

791425.56

0.78

33

308071.66

791426,13

1.20

34

308070.75

791425.35

2.17

35

308069.36

791427.01

3.82

36

308066.94

791429.97

6.64

37

308062.78

791435.15

1.17

1    • 38

308063.70

79143S.8?

0,82

1 39

309063.20

791436.52

2.37

40

308063.48

791438.87

0.72

41

308064.OS

791439.31

0.95

42

308063.41

791440.06

2.41

43

308065.35

T91141.SS

10. 92

44

308073.89

791448.36

0.87

45

308074.44

791447.69

0.46

46

308074.80

791447.98

2.65

47

308077.44

791447.73

0-64

48

308077.84

791447.23

1.17

49

308076,76

791447.95

2.58

50

308060,34

791445.91

10.00

51

308086.70

791438.19

1.19 1

S<C1>365mp    |ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Năvalnicului colț cu str.Secerișului

S teren =62 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.23784/24.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

168/2014

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Basarabi nr.6-8

S teren =19 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.73108/24.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

INTRAVILAN CONSTANTA SCARA 1 : 100


Județul : CONSTANTA    Proprietari teren:

UAT: CONSTANTA    MUNICIPIUL CONSTANTA

Cod SIRUTA : 60428

Proprietari construcție:

SC PETROCONST SA

Adresa corpului de proprietate: INTRAVILAN CONSTANTA

STRADA NĂVALNICULUI COLT STRADA SECERIȘULUI JUDEȚUL CONSTANTA

Acte de proprietate:


Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile nr. 45710 din 20.04.2004 - Consiliul Local Mun. Constanta

Suprafața rezultata din măsurători - S = 62 mp din care suprafața construita Sc = 57 mp

INVENTAR DE COORDONATE

Număr

punct

COORDONATE STEREO 70

X

y

1

305332.216

790733.921

2

305326.225

790735.592

3

305323.596

790725.694

4

305329.674

790724.435

Suprafața = 62 mp


FEBRUARIE 2014
A.DATE REFERITOARE LA TEREN


Număr

parcela


Categorie de folosința


Cc


Suprafața

(mp)


Valoare de impozitare(lei)


Mențiuni:


19


imobil delimitat de construcție


Total

19

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Supr.constr. la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

C1

19

GARAJ

Total    |    1$


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Pct.

E(m)

N(m)

1

790817.066

303367.658

2

790817.709

303361.905

3

790820.240

303361.031

4

790820.491

303366.470

5

790820.554

303367.811

Suprafața totala masurata ~ 19 mp Suprafața din acte = mp
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia zona Complex Savoy

S teren =204 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.117118/27.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

168/2014

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia zona Complex Savoy

S teren =326 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.117123/27.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Sistem de

oroiectie Stereografic 1970

Nr.

Coordonate

>cf.de contur

Lungimi

Nr.

Coordonate

ict.de contur

Pct.

X [n>]

Y [m]

D(î,i+1)

Pct.

X [m]

Y [m]

1

313445.326

789114.677

7.482

25

733415.632"

7S9ti90.097

2

313445.578

789122.15Ș

7.787

26

3134,5.436

•    789091.714

3

313445.639

789129.942

20.362

27

313416.121

789093.804

I 4

313446.056

789150.300

11.578

28

313416.881

789095.586

5

3)3446.211

789161,877

3.723

29

313417.860

789097.436

6

313442.491

789162.029

4.901

30

313418.955

789099.209

|    7

313442.620

789157.130

0.714

31

3,3420.243

789,00.899

8

313443.334

789157.137

34.719

32

313421.373

789102.286

9

313443J 69

789122.418

8.523

33

313422.879

789103.840

10

313438.566

789115.243

1.582

34

313424.102

789,04.87,

11

313439.370

789113.879

1.861

35

313425.279

789105.788

12

313437.98!

789112.640

1.908 .

36

3,3427.090

789,07.076

13

313436.255

7891 11.826

2.351

37

313428.416

789107.864

14

313434.027

7891 1 1.077

7.1,3

38

3,3430.072

789108.743

15

313427.426

789106.428

5.694

39

313431.596

789109.420

16

313423.014

789104.829

1.433

40

313433.159

789109.939

17

313421.933

789105.770

1.177

41

313433.973

7891 10.251

18

313421.181

789104.865

5.383

42

3,3435.149

7891,0.619

19

313417.338

789101.095

3.689

43

313436.864

789111.130

20

313414.692

789098.525

1.467

44

313438.134

7891,1.528

313413.630

789097.5,3

4.520

45

313438.917

78911 1.826

22

313413.813

789092.997

3.301

46

313439.773

789112.339

23

313414.025

769089.703

0.993

47

313440-593

789 113,374

1    24

313415.018

789089.703

0.394

L    43

313441.113

789,14.917


Sc. Complex Savoy Sa.


PIAN DE SITUAȚIE scara 1:500 Adresa imobilului

Constanta, Mamaia, Zona Hotel SavoyPlan de situație intocmit in vederea cumpărării lotului propus

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

3

’P

Nr.

jrcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

204

Lot propus

*    TOTAL

204


-L.. fia-


P //.o

“C


Ay O    Ar •<    - j i

S^ftEOCADtJMlT^S.M. \o<'    c?* .0 <A/

'■p flata: Se&tembigf 2-QÎ!)''ParcaU (ICo)

Nr.

Pct

Coordorate pctde conijj

Lungimi

i©W

D(U-K)

Nr.

Pct

Coordonate pot de oorrtur

Lungimi

laturi

D0.W)

X|m]

Y[m|

X[m]

Y[m|

1

313377.6®»

789068336

2-198

10

313376.502

766135.860

0.381

î

313379,746

709006.076

8,96®

20

313376.222

786130.502

3.191

3

313370.820

709002,061

3,614

21

313376.074

706130.867

3.922

4

313370.410

780098.663

17.031

22

313373,212

700141-841

21,039

0

313350.089

706116.668

0.447

23

313366.111

789157,418

1-770

6

313380.BS1

769114.176

2.764

24

313356.697

789150.097

3-907

7

313863.365

780118.500

0.644

26

S13364.101

789166,009

6.934

6

313303.00®

766116.863

0.440

26

313360.033

789160,905

23.094

6

313304.327

709110.822

8.622

27

313375.150

789134.373

3.763

10-

3UWM72

-789121.233.

- 0.021

... 28

313377.007

.    769131.808

1.703

11

313363,853

799121,204

3.149

29

313376.671

769130.874

17.315

12

313363,075

780124.433

3.661

30

313377.898

769113.081

0.002

13

3133 BJ. 663

706128.087

2-156

31

313378.852

780107.608

19.207

14

313355.300

766120.86®

1-863

32

313378,148

789080,262

1.798

18

313386*91

769130.457

2.487

33

313377.570

789086.601

0-303

16

313665,668

766132.421

1.648

17

318386.432

766133.930

4.803

16

318882.606

786136897

-iSSL

8(1 Co)»320 mp


A, PATE REFERITOARE LA TEREN.

Nr.

parcela

(Jsțf^jorlșG

de folosința

Suprafața' : (mp)

1

Cc. ■

326

■’-LoL wofiui^

total.

326ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Constantin

Brătescu nr.29

S teren =55 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr.420/2001

Identificare imobil nr.73923/17.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

168/2014

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Mugurului nr.45

S teren =26 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.80698/07.07.2014

Teren în indiviziune

Diferență din măsurători

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Plan de situație

Scara 1 : 200


Beneficiar:

1.    Condruz Alexandria - Lidia

Adresa Imobilului:

mun. Constanta, Str.Constantin Bratescu nr. 29 UAT: Constanta Suprafața masurata :

ICC = 89 mp CI = 125 mp Beneficiar:

2.    Consiliul Local Constanta

Adresa Imobilului:

mun. Constanta, Str.Constantin Bratescu nr. 29 UAT: Constanta Suprafața masurata :

2CC = 91 mp C2 = 7 mp

Suprafața totala masurata : 180 mp


INVENTAR DE COORDONATE TEREN Sistem de proiecție Stereo 70

No.

Pnt.

Outline points coord.

Lengths

sides

L(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

304241.690

791572.681

8.164

2

304235.622

791578.143

1.834

3

304234.245

791579.355

4.598

4

304231.074

791576.017

3.292

5

304228.810

791573.633

10.070

6

304221.935

791566.275

8.710

7

304228.287

791560.315

1.907

8

304230.192

791560.409

10.070

9

304237.067

791567.767

4.701

10

304240.288

791571.191

2.046

Suprafata=180^^mp P=55.395m


/^CERTIFICAI „ t)F

AUTORIZARE SC 3    ///a KO-CT-F 1

\%LAL'RENȚIL'/2

întocmit: Nistor Laurentiu


Data: Mai 2014


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA f ; 200PROCES - VERBAL DE^ECINATATE

i    încheiat la data MAl20lț:    ‘

‘ In temeiul Legii cadastrului al publicitarii Imobiliare rir, 7/1993, mpublfath. m czntomltate Ui Regulamentul privind

conținutul sl modul de întocmire a documentațiilor cadastrale In vederea' înscrierii Iri cartea funciara. aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru sl Publicitate Imobiliara nr. 636/2006, cu modificările sl completările ulterioare, subsemnați!:

1.    PRIMĂRIA CONSTANTA reprezentata prin ...............................................................................

2.    MIHAISIMONA MARIANA domiciliata In loc .....cu Bl. Seria: .RX? nr.

3.    BACANU PAUL sl VICTORIA domiciliat! In loc................................legitimat cu Bl. Serie:.........nr. ........

4.    BERGHILA EUGENIA domiciliate In loc    ...........................legitimata cu Bl. Seria: fa.,.. nr.U&ffld

am procedat la recunoașterea sl stabilirea limitai sl vecinătăților imobilului s/tuat In INTRAVILAN MUN.CONSTANTA, STRADA MUGURULUI NR45-LOTII,

JUD. CONSTANTA, si prezentat in Planul da sltuatle

Latura (de la punctul la punctul)

Lungimea (m)

Felul

materializării

Vaelri

(Numele sl prenumele)

Semnătură

vecinului

B-1-2-3

18,40

Gard beton sl calcan

MIHAISIMONA MARIANA

V

3-4

7.60

calcan

3ACANUPAUL sl VICTORIA

4-5

7.95

calcan sl gard lemn

BERGHILA EUGENIA

5-6

1.43

gard lemn

BERGHILA EUGENIA

6-7

10.87

gard lemn

BERGHILA EUGENIA

7-8-6

5.90

gard beton si lemn

Primărie Constanta STRADA LANULUI

Suprafața din ade: S= 10Cmp Suprafața din măsurători: S= 126mp

Subsemnatli proprietari ai imobilelor învecinate Imobilului descris, recunoaștem limitele prin prezentul proces-verbal sl prezentul Plan de sltuetie, fiind de acord cu acestea.

Prezentul proces verbal a fost încheiat In............exeiriplarefcate un exemplar peritru fiecare paria

sl unul pentru documentetla cadastrala) sl conține ...4.......


PROPRIETAR,

SAPARTOC IO AN

prin mandatar BUCUR MAGDALENA MIOARA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Theodor

Speranția nr.159

S teren =57 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.89669/10.07.2014

Teren în indiviziune

Diferență din măsurători

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Sat Vacanță - zonă Elion

S teren =26,29 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.159297/15.07.2014

Teren în indiviziune

Diferență din măsurători

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500

Nr.cadastral

| Suprafața masurata

Adresa imobilului:

I    394 mp

Str. Theodor Sperantia nr.159, mun. Constanta

Cartea funciara nr.    |

UAT    ( CONSTANTA

A.DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare(lei)

Mențiuni:

1

Cc

232

imobif împrejmuit cu gard de zid intre pct. 1 0-1-2-3, gard plasa intre pct. S-6-7-8-9

2

A

162

Total

394

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Supr.construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

C1

93

Locuința parter formata din 4 camere si dependințe.

Nu deține certificatde performanta energetica.

C2

33

Anexa

Total

126

INVENTAR DE COORDONATE

Aș? CERTMel^i&t

IȘ ME&tt^RISTlANSĂ \^Seria R^TFNr. 0031 ™

\%

Data: 20.06.2Qf4L    « V

Sistem de proiecția STEREOGRAFIC 1970

Ret.    E(m)    N(m)

01    789070.970    300206.420

02    789072.458    300208.992

03    789066.474    300210.910

04    789062.998    300212.527

05    789052.082    300195.898

06    789047.798    300188.737

07    789044.907    300184.233

08    ■ 789042.340    300180.639

09    789050.456    300174.984

10    789057.953    300186.225

11    789064.218    300195.555

Se confirma suprafăta-dm-maduraton si introducerea imobilului in baza de date.

Suprafața totala masurata = 394 mp

Suprafața din act = 337 mp

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare( lei)

Mențiuni:

1

Cc

307    '

teren împrejmuit astfel: latura 1-2 gard de beton si gard de metal, laturile 2-3-4-S-6 margine bordura alee, latura 6-7 bordura si gard de lemn, latura 7-1 gard de lemn+ zrd constructie+ gard de beton.

Total

307

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Supr. construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

C1

80

Spațiu comercial P. Suprafața construita la sol: S = 80 mp Zidărie: BCA sitamplarie PVC. Anul construirii: 1998-2006.

C12

40

Spațiu comercial P. Suprafața construita la sol: S = 40 mp Zidărie: Metal. Anul construirii: 2013.

Total

120 |

Nu deține certificat de performanta energetica a clădirii.    |

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Sat Vacanță - zonă Elion

S teren =33 mp

Legea nr, 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.159297/15.07.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Gheorghe Barițiu nr.lE

S teren =93 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.61429/09.05.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Nr.pct

E(m)

N(m)

1

790249.264

308508.463

2

790271.366

308505.353

3

790271.494

308507.298

4

790249.988

308509.412

S1 =

33 mp    ^4


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.


Dșt:


Sei


Nr.cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului:

Stațiunea Mamaia- Sat Vacanta-^>7

| Cartea funciara nr.

ftiAȚ-f Constanta


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Pct.

E(m)

N(m)

1

790249.264

308508.463

2

790271.366

308505.353

3

790269.175

308500.779

4

790267.064 .....

■ 308497.716

5

790261.310

308492.459

6

790254.864

308487.272

7

790245.407

308503.734

Suprafața totala masurata

= 307 mp

Suorafata din acte = 280 71 mnEa^cfetant, In^ACjy^jghsM

5",s

v.....et£’


/ ț? /

ti

\a

\ ,rt


DATA: Iunie 2013


Se confirma suprafața din masuratprtșl'.. . lntrodqcerea,ițh6tiiJului5tjt^8TOQ8te.


Teren propus pentru vanzare către SC Elion Import Export SRL Constanta


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:200/\

N


TNVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70'

Pct |

EfmȚ

H    N(m)

1

787882.425

309829.391

2

787904.260

309829.200

3

787904.274

309826.451

4

787885.375

309823.236

Suprafața totala masurata

= 93 mp--    DF

AUTORIZARE fa

SpnaRO-B-F \r .'ij.'gya din 2 i ] o 201 u

Ș. baiceanu dliana ™


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

93 mp

Str. Gheorghe Baritiu, Palazu Mare, Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT

Constanta


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Tomis, zona Lupoaică

S teren = 112 mp

Legea nr, 213 / 1998

H.C.L, nr.420/2001

Identificare imobil nr,101804/31.07.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Tomis, zona Lupoaică

S teren = 126 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.101806/31.07.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500

_Adresa imobilului_

Constanta, B-dul Tomis, Zona Lupoaica

UAT I CONSTANTA


ÎNCADRARE IN ZONAA. Date referitoare la teren


Nr,

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

Lot1

Cc

112

Lot propus

TOTAL

112

Parcela (Lot 1)


Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

303994.269

792244.492

5.357

2

303990.005

792247.735

10.194

3

303980.910

792252.340

6.749

4

303977.473

792246.532

2.626

5

303979.704

792245.146

12.872

6

303990.639

792238.355

7.130

S(Lot1)=112mp

i de i

emit In veden


<^E^i«ig,Efehn. Pi

S»ri« RO-CT-F Nr. OQMșfc.frS'


Marius^pW(ian ''i'/

<ol


W"’ PÎRVU■A yo:PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Adresa imobilului


Constanta, B-dul Tomis, Zona Lupoaica

UAT I CONSTANTAPRIMĂRIA municipiului constanta \ SERVICIUL CADASTRU ”

IZ/kT SPRE NESCHIMBARE

Nr.    _


A. Date referitoare la terenParcela (Lot 1)

Nr.

PcL

Coordonate pclde contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

303956.800

792244.300

10.261

2

303948.440

792250.250

7.925

3

303941.980

792254.840

0.718

4

303941.750

792255.520

8.588

5

303948.089

792261.311

0.486

6

303947.693

792261.030

6.628

7

303942.290

792257.191

10.825

8

303934.269

792249.921

0.412

9

303933.961

792249.648

1.770

10

303935.670

792250.110

1.589

11

303937.120

792249.460

4.091

12

303940.660

792247.410

4.163

13

303944.260

792245.320

1.123

14

303945.270

792244.830

3.313

15

303948.580

792244.700

4.411

16

303952.200

792242.180

2.020

17

303953.810

792240.960

0.785

18

303954.436

792240.486

4.487

S(Lot 1)=126 mp


Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

Lot 1

Cc

126

Lot propus

TOTAL

126
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 15 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Tomis nr. 25, colț cu str. Sulmona

S teren = 70 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.15344/02.07.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 16 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Intersecția str. Dezrobirii cu str. Steagului

S teren = 69 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr,420/2001

Identificare imobil nr.92153/15.07.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

Intravilan

Scara 1:500

Suprafața Măsurată

Adresa Imobilului:

S teren =63mp delimitată de punctele

1,2,3,4

din care

Suprafața construita C1 =63mp (ruina)

Strada Sulmona intersecție cu bdul Tomls

Mun. Constanta

PLAN DE SITUAȚIE .V -

scara 1:200 Adresa imobilului

(Intersecție Str. Dezrobirii, cu 'Str. Steagului)
ÎNCADRARE in zona


A. Date referitoare la teren

Nr>

parcela

Categoria de foloslni

Suprafața a <mp)

Mențiuni

Lot 1

Cc

69

Lot propus

Total

69

Notai Plan de sltuatle întocmit In vederea cumpărării lotulSistem de coordonate Stereo 1970


j| pr


7 //

'    , ,W ;    ; \/

//    " / 7    i// / / / ''-■■■■,

>tz, j C/7/ // >■

/ 7/ / /


// /

7. A A

C


//


,6/

/// 7

// /

// /


Parcela lCc

Nr,

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1>

X Im]

Y Im]

1

305025.29

789664,92

0.41

2

305025.13

789665.30

16.19

3

305018.73

789680.17

3.01

4

305017,54

789682.94

1,91

5

305015.77

789682.23

8.61

6

305012.44

789690.17

3.09

7

305011.26

789693.03

0.98

8

305010,36

789692,64

23.49

9

305019.47

789670.99

7.85

10

305022.55

789663.77

2,97

SCLot

1)= 69 mp

- ■■ ... -

--—.—.


>■/


'7/

7


7 /// 7/7


r ///

u p

f

r-


1 "tS/ / y


pl /


Executant) Sc, Geocad Llmlts Srl. Datai Iunie 2013


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 17 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

str. Dezrobirii FN

S teren = 41 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.90044/08.08.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 18 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

str, Ștefan cel Mare nr.9

S teren = 115,69 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr.109/2005

H.C.L. nr.420/2001

Teren în indiviziune

Identificare imobil nr.92153/15.07.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1500

Nr. Cadastral

Suprafața

Adresa imobilului

41 mp

Str. Dezrobirii, ^N, mun. Constanta, jud, Constanta

Cartea funciara nr.

UAT

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

Număr

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare Clei)

Mențiuni

1

Cc

41

- limita imobil spalieri beton

TOTAL

41


B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața

construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni


INVENTAR DE. COORDONATE_

Sistem de proiecție.' STEREOGRAFIC 1970


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

304623.160

789529.027

7.062

2

304616.898

789525.763

5.851

3

304614.896

789531.261

6.955

4

304621.064

789534.475

5.837

S = 41 mpDala: Iulie 2013


primăria Municipiului constanța

^SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.__


Suprafața totala măsurată = 41 mp Suprafața totala (fin acte=-mp
PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200

Reprezentând imobilul situat in str. Ștefan cel Mare nr. 9 Municipiul Constanta

Smasurata - 210 mp.ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 19 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia, zona hotel Doina

S teren = 429 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr.420/2001

Identificare imobil nr.101659/24.07,2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 20 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Brizei nr.l

S teren = 175 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr,86163/23.07.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:1000


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

429

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Doina

UAT

1    '    CONSTANTĂA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. 1 Categoria parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    Cc

429

Suprafața

studiata

TOTAL

429


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70 - Teren -

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i, i+1) |

X [m]

Y [m]

1

2

3

4

5

6 7

S

9

309497.006

309494.291

309492.480

309490.426

309486.738

309485.080

309479,76%/

309472.18/,

309478.7/3

309495.

789939.730 789952.147 789958.347 789964.040

MM

'\âă?63. S07

78jg9?Ș..,șȘ£

12.71

6.46

6.05

1.6l1

1S

xl

pooean,

“ra^-eoGo,

0097 i


'5- ,0

rAM vc '//fag-


•C.P.I.


r/.


OCJ?


*AN


Iulie 2014
PLAN DE SITUAȚIE scara 1:2 00

Adresa imobil: strada Brizei, nr. 1, loc. Constanta, jud. Constanța

Suprafață din măsurători: Stereo = 175 proprietar Consiliul Local Constanța, din care:

SiCc= 175 mp cu

SCI = 175 mp (spațiu comercial);


alee acces bloc


PRjMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA , SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBATE


i Nrspațiu verde

alee acces spațiu comercial vecin

spațiu verde

alee acces (asfalt)


spațiu verde

alee acces (asfalt)

spațiu verdeINVENTAR DE COORDONATE    7

teren - 1Cc (construcție C1)

Sistem de proiecție Stereo 70

Pot.

E(m)

N (m)

1

790637.810

299964.756

2

790644.158

299964.876

3

790644.658

299966.487

4

790646.009

299965.755

5

790646.501

299967.477

6

790647.620

299966.670

7

790647.619

299966.851

8

790648.674

. 299967.352

9

790651.252

299965.637

10

790653.733

299967.392

11

790653.723

299967.524

12

790656.448

299966.178

13

790656.579

299963.021

14

790654.022

299961.357

15

790654.280

299958.300

16

790651.715    |    299956.544

17

790650.789    |    299956.113

18

790646.834

299956.024

19

790646.845

299955.304

20

790637.957

299955.152


strada Brizei


coSSTAA;Zx)

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 21 LA H.C.L. NR. 168/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren    stațiunea

Mamaia, zona hotel Metropol

S teren = 143 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.161810/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200O

o

o1

O\

00


,ARIA MUNICIPIULUI SERVICIUL CADABTRIu

»i2A> SPRE NESCHIMBATE N,.


teren pritnana


312370


Data


$emi yăturaOPIULUI

PATRIMONIU ȚANȚA


Nr.,

parcela


Categoria de folosința


Total


Cc


ffirit


A. Date referitoare la teren


Suprafața

(mp)


Valoarea de

impozitare (lei)


Mențiuni


143


143


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70’

Pct

E(nfl

N(m)

1

789015.188

312391.798

2

789020.933

312392.493

3

789021.256

312389.823

4

789023.300

312390.070

5

789025.017

312375.863

6

789022.974

312375.616

7

789015.450

312374.707

Suprafața totala masurata =

143 mp


fara împrejmuireNr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

143 mp

B-dul Mamaia, stațiunea Mamaia, zona Hotel Metropol, Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT

Constanta

ANEXA NR. 21 LA H.C.L. NR. 168/2014_

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN

SUPRAF./

mp

VALOARE

JUSTĂ/

lei

NR / DATA

ANEXA

1.

1

Str. Fulgerului nr.52

36

20,230.38

2.

2

Str, General Mânu nr.4

46

64,833.64

3.

3

Bd. Tomis nr.115

147

246,033.11

4.

4

Str. Rovine nr.17

123,70

39,599.60

5.

5

Str. Decebal nr.23A

16

19,731.98

6.

106/2014

7

Str. Mircea cel Bătrân-Comisariat

16

23,960.26

7.

8

Bd. Tomis colt cu str. Doinei

17

25,457.78

8.

9

Str. Primăverii nr.21A

47

57,519.23

9.

10

Str, Hatman Arbore nr.46

35

8,255.88

10

68/2014

37

Str. Trotuș nr.2

231

103,019.16

Total

696,70

608,641.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 23 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren Piața Ovidiu nr.2A

S teren = 230 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Identificare imobil nr.88799/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,scara 1:200

1r. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

230

Constanta, Str.Piata Ovidiu nr, 2A

rte funciara nr.

UAT

CONSTANTA

PLAN DE SITUAȚIESECRETAR

marcela enac