Hotărârea nr. 167/2014

HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNUI EXPERT PARTE PENTRU EXPERTIZA TEHNICĂ JUDICIARĂ DISPUSĂ ÎN DOSARUL PENAL NR. 93/P/2013;

coNSTAA/^ ROMÂNIA •,

X X JUDEȚ^tt<0NSTANȚA mRTnl MUNldPlClL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor experți parte pentru expertiza tehnică judiciară dispusă în dosarul penal nr.93/P/2013

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

,','r

28.08.2014    .1    -

----— ./ L

t    X /

Luând în dezfeaiț§B®|expunerea de motive a d-luî viceprimar Stan Gabriel Marius înregistrată sdb?VlȘi:11643/19.08.2014 raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze econbmice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr.111640/19.08.2014.

Avănd in veddi:fe;'Ordonanța din 23.06.2014 a Ministerului Public -Direcția Națională Anticoru^iș-^TServiciul Teritorial Constanta dispusă in dosarul nr.93/P/2013.

Având in vedere prevederile OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative,cu modificările si completările ulterioare

în temeiul prevederilor art.36 alin.1,alin.4 lit.a, art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioșr^,.;i)iv,,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă desertonarea unor experti parte,inscriși pe tabloul experților cu următoarele specializări Evaluare proprietăți imobiliare și cadastru-topografie conform nomenclatorului specializărilor expertizei judiciare, în vederea participării la efectuarea expertizei de identificare si evaluare in conformitate cu Ordonanța Serviciului Teritorial Constanta din 23.06.2014 dispusa în dosarul penal nr.93/P/2013 al Serviciul Teritorial Constanța - Ministerului Public-Parchetul de pe langa înalta Curte de Casație si Jyștjți^Jjrecția Naționala Anticorupție.

Art.2. OnorariulOâXp'bWilor parte se va stabili prin procedura de cumpărare directă în conformitate cu dispozițiile art.19 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare, Serviciul juridic va întocmi documentația necesară realizării procedurii mai sus menționate.

Art.3. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic,in vederea aducerii la îndeplinire precum si Instituției prefectului județului Constanța, spre știință,

Adoptată de un număr de 22

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚ^;5    CONTRASEMNEAZĂ

Roșu Vasile    SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr.l67 / 28.08 .2qi4