Hotărârea nr. 164/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL 184/2013 PRIVIND IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR DE GOSPODARIRE, PROTECTIA MEDIULUI, INTRETINERE SI INFRUMUSETARE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2014

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 111388 / 19.08.2014, avizele favorabile ale Comisiei de specialitate nr.3, pentru servicii publice, comerț turism si agrement, și Comisiei de specialitate nr.5, pentru administrație publică, juridică, apărarea odinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul nr. 111383 / 2014 al Direcției Poliția Locală;

Având în vedere dispozițiile:

-    Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale;

-    Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

-    O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (2) lît. "b" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă abrogarea art.2 pct. (2) lit. e) și art.5 pct. 18 (1), precum și modificarea art. 12 (1) și art. 12 (3), din H.C.L. 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța, după cum urmeaza:

La CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE:

Art. 2 pct. (2) lit. (e) - se abrogă;

Art. 5 pct. 18 - se abrogă;

La CAPITOLUL IV - ÎNTREȚINEREA ȘI FOLOSIREA CONSTRUCȚIILOR DE ORICE FEL:

Art. 12 se modifică și completează și va avea următorul conținut :

«Art. 12 (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 punctele 1,2,5,8,9,10,11,14,13,20,21, se sancționează cu amendă contravențională de la 400 - 800 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 - 1500 lei pentru persoanele juridice.

(2)    Rămâne neschimbat.

(3)    Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 punctul 7, se sancționează cu amendă contravențională de la 400 - 800 lei pentru persoanele fizice

Art. II Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției poliția locală, Direcției administrarea domeniului public și privat, în vederea aducerii la îndeplinire, va publica în presa locală și pe site-ul primăriei, hotărârea aprobată și se va comunica spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 18 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

rsjr. 164    /    2014_