Hotărârea nr. 162/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CODULUI DE ETICA SI A CODULUI BENEFICIARULUI PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Codului de etică" și a „Codului beneficiarului" pentru Cantina de ajutor social Constanța

Consiliu, local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2014

Luând în dezbatere:

-    expunerea de motive nr. 107.108/06.08.2014 prezentată de domnul primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE;

-    referatul nr. 88/06.08.2014 al Cantinei de ajutor social Constanța;

-    raportul nr. 107.107/06.08.2014 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publica locală;

-    raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

-    raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

In temeiul prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr,68/2003 privind serviciile sociale, H.C.L. nr. 7/2013 privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Cantinei de ajutor social Constanța, aflată în subordinea Consiliului loca, a, municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a", alin.(6) lit."a" pct,2 și art.115 alin, (1) lit/'b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aproba „Codul de etica" pentru personalul angajat ia Cantina de ajutor social Constanța, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Se aprobă „Codul beneficiarului" pentru personalul beneficiar al Cantinei de ajutor social Constanța, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 - începând cu data aprobării prezentei, încetează aplicabilitatea oricăror acte administrative ce cuprind prevederi contrare prezentei hotărâri.

ART. 4 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Cantinei de ajutor social Constanța, Serviciului resurse umane, Serviciului asistență și protecție socială, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROȘU VASILE    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 162/28.08.2014

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.l LA H.C.L. nr. 162/2014

CODUL DE ETICĂ PENTRU PERSONALUL ANGAJAT LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANȚA

Cap. I - Domeniul de aplicare și principii

Art.l - Domeniul de aplicare

CI) CodJl etic al personalului care iși desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale - servicii sociale sub forma asigurării de hrană prin Cantina de ajutor social denumit în continuare personal salariat, stabilește obligații pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Cantinei de ajutor social Constanța, formulează principii fundamentale și definește obiectivele care trebuie respectate de către personalul de deservire din cadrul structurilor de asistență pentru beneficiari, în vederea creșterii încrederii în serviciile și prestațiile cu caracter social oferite și a prestigiului acesteia în rândul publicului.

(2)    Obligațiile personalului salariat înscrise în prezentul cod au în vedere aspecte legate de pregătirea profesională, aptitudinile în domeniul comunicării și normele etice care trebuie să guverneze activitatea de asistență socială a beneficiarilor.

(3)    Salariații din cadrul Cantinei de ajutor social Constanța acționează conform prevederilor Constituției României, republicată, regulamentului de organizare și funcționare al unității din care face parte și celorlalte dispoziții legale care reglementează activitatea de asistența socială.

(4)    Prezentul cod de etică reglementează normele de conduită profesională a personalului încadrat cu contract individual de muncă în cadrul Cantinei de ajutor social Constanța;

(5)    Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru toți angajații Cantinei de ajutor social Constanța.

Art.2 - Obiective

fi) Obiectivele prezentului cod urmăresc să asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației și a faptelor de corupție, prin:

a)    reglementarea normelor de etică profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului instituției și al personalului angajat;

b)    informarea publicului cu privire ia conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea personalului contractual în exercitarea funcției;

c)    crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și angajații Cantinei de ajutor social Constanța.

Art.3 - Principii generale

(1) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului cantinei sunt următoarele:

a)    prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;

b)    asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice - principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

c)    profesionalismul - principiu conform căruia angajații au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

d)    imparțialitatea și nedîscrimînarea - principiu conform căruia angajațiî sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției și să se abțină de la orice comportament discriminatoriu;

e)    integritatea morală - principiu conform căruia angajaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

f)    libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia personalul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

g)    cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bunâ-credințâ și să acționeze pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Art.4 - Principii etice specifice

(1)    Angajații au obligația să respecte și să promoveze principiile eticii și justiției sociale;

(2)    Angajații au responsabilitatea să-și folosească la maximum calitățile umane și cunoștințele profesionale pentru a ajuta indivizii, grupurile, comunitățile, societatea, în dezvoltarea lor și în soluționarea conflictelor la nivel personal și la nivelul societății;

(3)    Angajații trebuie să acorde asistența cea mai bună oricărei persone aflată în dificultate, fără a face nici un fel de discriminări (în funcție de sex, vârstă, rasă, naționalitate, apartenență etnică sau religioasă etc.);

(4)    în activitatea lor, angajații trebuie să respecte drepturile persoanelor, specificul grupurilor și comunităților, având în vedere prevederile cu privire la drepturile și valorile stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în alte convenții internaționale, cât și în legislația națională;

(5)    Angajații trebuie să se bazeze pe principiile respectului apărării intimității, confidențialității și utilizării responsabile a informațiilor obținute în actul exercitării profesiei. Respectarea confidențialității trebuie să fie necondiționată; ea continuă chiar și după decesul persoanei asistate;

(6)    în activitatea lor cu persoana asistată, angajații vor considera cu prioritate interesele acesteia, acordând totodată atenția necesară intereselor celorlalte părți implicate;

(7)    în activitatea lor, angajații nu vor oferi niciodată, direct sau indirect, suport persoanelor, grupurilor, forțelor politice ori structurilor de putere care manipulează sau oprimă celelalte ființe umane.

Cap. II - Norme generale de etică profesională

Art.5 - Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1)    Personalul Cantinei de ajutor social Constanța are obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin transpunerea deciziilor în practică întocmai, în limitele atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

(2)    în exercitarea funcției, personalul are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

(3)    Angajații Cantinei de ajutor social Constanța trebuie să evite acele situații care pot dăuna imaginii publice favorabile profesiei; să nu permită sau să încurajeze denigrarea profesiei.

(4)    Angajații sunt responsabili pentru calitatea și conținutul serviciilor pe care le oferă și se preocupă permanent pentru creșterea calității acestor servicii.

Art,6 - Respectarea Constituției și a legilor

(1)    Angajații Cantinei de ajutor social Constanța au obligația ca, prin actele și faptele lor, sâ respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2)    Angajații Cantinei de ajutor social Constanța au obligația să respecte programul de lucru și să execute întocmai și la timp obligațiile de serviciu, folosind integral și cu eficiență timpul de lucru.

(3)    Angajații Cantinei de ajutor social Constanța au obligația să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă,

Art.7 - Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice

(1)    Personalul Cantinei are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul Cantinei de ajutor social Constanța, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2)    Angajaților le este interzis:

a)    să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normațiv sau individual;

b)    sâ dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

c)    să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici sau angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice.

(3)    Prevederile prezentului cod de etică nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a personalului de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

Art.8 - Libertatea opiniilor

(1)    în activitatea lor, angajații au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

(2)    în exprimarea opiniilor, personalul trebuie sa aibă o atitudine conciliantă și sâ evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

(3)    Angajații nu trebuie să îngăduie ca problemele lor personale să influențeze judecățile și activitatea profesională.

(4)    Dacă angajații sunt în situația de a-și exprima opțiunile religioase sau politice, trebuie să facă acest lucru astfel încât persoanele asistate să se simtă absolut libere în propriile opțiuni,

Art.9 - Activitatea politică

(1) în exercitarea funcției deținute, personalului Cantinei îi este interzis:

a)    să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b)    să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;

c)    sâ afișeze în cadrul autorităților sau instituțiilor publice însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.

Art.10 - Standardele relațiilor cu colegii și cu persoanele asistate

(1)    în relațiile cu colegii de serviciu, precum și cu persoanele fizice sau juridice, angajații sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, amabilitate, bunăvoință, toleranță și înțelegere;

(2)    Personalul Cantinei trebuie să respecte principiile confidențialității, solidarității sociale și a unicității persoanei în exercitarea atribuțiilor și interacțiunea cu persoanele asistate;

(3)    Personalul Cantinei are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Cantinei, precum și ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

a)    întrebuințarea unor expresii jignitoare;

b)    dezvăluirea aspectelor vieții private;

c)    formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

(4)    Personalul Cantinei trebuie să adopte o atitudine imparțială șt justificată pentru rezolvarea clară, promptă și eficientă a problemelor cetățenilor.

(5)    Angajații au obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorității publice, astfel:

a)    trebuie să promoveze soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

b)    trebuie să încerce eliminarea oricărei forme de discriminare bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau orice alte aspecte;

c)    nu trebuie să practice, să tolereze, să faciliteze sau să colaboreze la nici o formă de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex și orientare sexuală, vârstă, convingere politică sau religioasă, statut marital, deficiență fizică sau psihică, situație materială și/sau orice altă preferință, caracteristică, condiție sau statut.

(6)    Angajații trebuie să colaboreze cu colegii săi atunci când se impune să împărtășească cunoștințele, experiența și ideile cu colegii, în scopul perfecționării reciproce;

(7)    Angajații trebuie să recunoască și să respecte meritele și competențele colegilor, între colegi trebuind să existe sinceritate și corectitudine.

(8)    Fiecare angajat este chemat să contribuie la realizarea unui climat de colegialitate, respect și suport reciproc. în cazul apariției unor situații conflictuale, el trebuie sa contribuie activ la rezolvarea acestor situații într-un spirit colegial și de exigență profesională.

(9)    în activitatea cu persoanele asistate, angajații nu trebuie să depășească sfera lor de competență;

(10)    Angajatul care are temei să creadă că un coleg prejudiciază, prin comportarea sa, interesele persoanei asistate sau încalcă standardele profesiunii are obligația sa aducă la cunoștință acest lucru organismelor în drept dacă nu a reușit să rezolve situația prin discuții colegiale cu persoana în cauză.

(11)    Atitudinea față de persoanele asistate trebuie să se bazeze pe respect față de personalitatea asistatului și pe recunoașterea personalității acestuia pentru opțiunile pe care le face.

(12)    Angajații au obligația de a înștiința de îndată șeful ierarhic superior despre existența unor abateri, nereguli.

(13)    Angajații trebuie să aibă o ținută morală și vestimentară decentă.

(14)    Angajații trebuie să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accident sau să deranjeze activitatea colegilor, fiind interzis să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate și să consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.

Art.ll - Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor Angajații nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Art.12 - Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) în procesul de luare a deciziilor angajații au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamental și imparțial;

(2) Angajațiî au obligația de a nu promite luarea unei decizii de către Cantina de ajutor social Constanța, alte autorități sau instituții publice, ori funcționari publici, precum și de a nu promite îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

Art.13 - Obiectivitate în evaluare

(1)    în exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, angajații au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.

(2)    Personalul de conducere are obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3)    Personalul de conducere are obligația de a evalua activitatea angajaților din subordine, cu echitate, corectitudine și profesionalism și de a nu favoriza accesul ori promovarea în funcție pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

Art.14 - Folosirea abuzivă a funcției deținute

(1)    Personalul Cantinei are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2)    Angajații Cantinei au obligația de a nu impune altor angajați contractuali sau funcționari publici să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art.15 - Utilizarea resurselor publice

(1)    Angajații sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.

(2)    Angajații au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.

Cap. III - Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 16 - Prezentul cod de etică se aplică tuturor angajaților Cantinei de ajutor social Constanța de la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Constanța și aducerii la cunoștința acestora.

Art. 17 - Prezentul cod va fi adus la cunoștință prin afișare la sediul instituției.

Art. 18 - Nerespectarea dispozițiilor prezentului Cod de etică atrage sancționarea disciplinară, materială sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 19 -Dispozițiile prezentului Cod de etică se modifică și / sau se completează de drept cu orice alte acte normative speciale incidente, în vigoare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ENACHE MARCELA


ROȘU VASILE

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2 LA H.C.L. nr. 162/2014

Codul Beneficiarului Cantinei de Ajutor Social Constanța

Capitolul I - Dispoziții generale

Art.l - (1) Codul beneficiarului serviciilor de asistență socială - servicii de asigurare masă prin Cantina de ajutor social Constanța, stabilește criteriile de eligibilitate, definește drepturile și obligațiile persoanelor beneficiare și întocmește normele de conduită ale beneficiarului.

(2) Definiție:

Beneficiar - persoana căreia i se asigură în mod gratuit pregătirea și servirea a două mese (prânz și cină), zilnic, în limita alocației de hrană stabilită conform legii.

Art.2 - Principii care stau la baza furnizării serviciilor sociale

(1)    Principiul solidarității sociale - fiecare persoană are datoria să contribuie după posibilități la bunăstarea societății și dreptul de a primi suportul deplin din partea acesteia.

(2)    Principiul universalității - fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege. Prin acest drept recunoaștem principiul accesului egal la servicii pentru persoanele care domiciliază sau au reședința pe raza municipiului Constanța.

(3)    Principiul planificării și furnizării de servicii sociale pe baza datelor concrete -vizează asigurarea unor servicii de calitate care să satisfacă nevoile celor mai defavorizate categorii sociale; planificarea și furnizarea acestor servicii au la bază o bună informare privind nevoia socială pe care serviciile încearcă să o acopere.

(4)    Adaptabilitatea serviciilor sociale la nevoile și cerințele concrete - serviciile sociale oferite vor fi adaptate nevoilor comunității sociale în schimbare, oricare potențial beneficiar putând accede în mod facil la aceste servicii.

(5)    Eficacitate și eficiență - serviciile sociale trebuie să fie eficace și eficiente, resursele posibile să fie corect utilizate, să se ofere servicii de calitate cu costuri reduse.

(6)    îmbunătățirea continuă a activității Cantinei de ajutor social Constanța are o abordare proactivă pentru satisfacerea nevoilor sociale ale comunității fiind preocupată de îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor sociale, urmărind respectarea standardelor de calitate.

(7)    Orientarea spre rezultate ale Cantinei are ca obiectiv principal orientarea spre rezultate în beneficiul persoanelor deservite.

(8)    Libertatea de a alege serviciul social în funcție de nevoia socială presupune ca fiecărei persoane să i se respecte alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.

(9)    Independența și individualitatea fiecărei persoane - principiu ce presupune că fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunității, păstrându-și în același timp independența și individualitatea. Dacă unele persoane se află într-o situație de vulnerabilitate acestea au dreptul să-și aleagă serviciul social care să le asigure starea de normalitate, pâstrându-și independența și individualitatea, evitând etichetarea lor ca beneficiari de asistență socială ca fiind diferiți de ceilalți cetățeni. Acest principiu urmărește să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toți cetățenii, indiferent dacă necesită servicii de asistență socială sau nu, sunt ființe umane egale în societate, cu nevoi și aspirații normale.

(10)    Participarea la acordarea serviciilor sociale - fiecare persoană are acces la informațiile privind drepturile fundamentale, măsurile legale de asistență socială precum și posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunității trebuie încurajați și sprijiniți pentru a fi parte integrantă în planificarea și furnizarea serviciilor în comunitate.

(11)    Confidențialitatea - în acordarea serviciilor sociale se impune luarea de măsuri posibile și rezonabile astfel încât informațiile care îl privesc pe beneficiar să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză.

(12)    Unicitatea persoanei și demnitatea umană - fiecare ființă umană este o valoare unică, ceea ce implică respect necondiționat. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității. Toți oamenii sunt tratați cu demnitate, cu privire la modul lor de viață, cultură, credințe și valori personale.

Capitolul II - Criterii de eligibilitate

Art.3 - Selectarea beneficiarilor se face în condițiile stabilite de Legea nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social, pe bază de anchetă socială și cu respectarea chiar și cumulată, atunci când situația o impune, a următoarelor criterii:

(1)    Vârsta

a)    Copiii în vârstă de până la 18 ani, care frecventează cursurile școlare, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)    Tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la litera a);

c)    Pensionarii.

(2)    Domiciliul

a) Beneficiază de serviciile Cantinei de ajutor social Constanța, persoanele care au domiciliul stabil pe raza Municipiului Constanța sau care locuiesc efectiv pe raza Municipiului Constanța.

(3)    Situația socio - economică

a)    Persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b)    Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri;

c)    Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una din următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri.

(4)    Situația socio - medicală a) Invalizii și bolnavii cronici.

Art.4 - Selectarea beneficiarilor pe baza altor criterii cum ar fi sex, origine etnică sau religioasă, apartenența politică, este interzisă și atrage sancționarea persoanei care se face vinovată de utilizarea unor criterii discriminatorii.

Capitolul III ~ Acordarea și sistarea serviciilor de asistență socială

Art.5 - Acordarea sau sistarea prestării serviciilor de asistență socială se face de către primar, prin dispoziție scrisă, la propunerea Serviciului de asistență și protecție socială din cadrul aparatului său de specialitate.

Art.6 - (1) Acordarea serviciilor de asistență socială se face pe baza dosarelor depuse de către persoanele îndreptățite și trebuie să cuprindă:

-    cererea solicitantului;

-    dovezi privind starea materială;

-    acte medicale justificative din cuprinsul cărora să rezulte incapacitatea de muncă;

-    acte de stare civilă în xerocopie;

-    ancheta socială întocmită de Serviciul de asistență și protecție socială din care să rezulte încadrarea solicitantului în categoria persoanelor îndreptățite la acordarea prestației, precum și propunerea motivată a serviciului;

-    orice alte acte solicitate de către Serviciul de asistență și protecție socială.

(2) Dosarele se depun la sediul Serviciului de asistență și protecție socială.

Art.7 - Sistarea prestării serviciilor de asistență socială se face de către primar, prin dispoziție scrisă, la propunerea motivată a șefului Cantinei de ajutor social Constanța sau a Serviciului de asistență și protecție socială.

Art.8 - Sistarea prestării serviciilor se aprobă de către primar în următoarele situații:

(1)    asistatul nu mai îndeplinește condițiile cerute de lege pentru a beneficia de serviciile prestate de Cantina de ajutor social Constanța;

(2)    asistatul nu se prezintă, fără motive temeinice, mai mult de 3 zile consecutiv, la sediul cantinei pentru servirea sau preluarea hranei;

(3)    asistatul tulbură în mod repetat activitatea la sediul cantinei prin nerespectarea programului de servire a mesei, prezentarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în incinta unității, proliferarea de insulte și injurii la adresa personalului, sau a altor asistați, distrugerea sau deteriorarea de bunuri din dotarea cantinei, precum și comiterea oricăror alte fapte care afectează în mod grav și repetat activitatea instituției.

Capitolul IV - Drepturile și obligațiile beneficiarilor

Art.9 - Beneficiarii de servicii sociale funizate de Cantina de ajutor social Constanța au următoarele drepturi:

(1)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

(2)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

(3)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

(4)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

(5)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de decizie;

(6)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

(7)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

(8)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu handicap.

Art.10 - Beneficiarii de servicii sociale furnizate în cadrul Cantinei de ajutor social Constanța, au următoarele obligații:

(1)    să furnizeze informații concrete cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

(2)    să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

(3)    să anunțe în scris, motivat, absența temporară de la masă;

(4)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală.

Capitolul V - Norme de conduită și etică ale beneficiarului

Art.ll - Pe durata acordării serviciului de asistență socială beneficiarii au obligația de a se conforma următoarelor norme de conduită și etică:

(1)    să manifeste un comportament civilizat și să trateze cu respect pe ceilalți beneficiari și personalul cantinei, contribuind la menținerea ordinii și disciplinei la sediul cantinei;

(2)    să folosească un limbaj adecvat și respectuos față de personlaul cantinei și să evite folosirea termenilor obsceni care aduc atingere salariaților sau altor persoane beneficiare;

(3)    să nu consume băuturi alcoolice în incinta unității și să nu se prezinte în stare de ebrietate la sediul cantinei;

(4)    să nu se angajeze în contacte fizice sau verbale cu ceilalți beneficiari de natură să conducă la tulburarea ordinii sau liniștii publice;

(5)    să nu provoace distrugerea sau deteriorarea bunurilor din dotarea cantinei;

(6)    să respecte programul de ridicare a hranei;

(7)    să respecte regulamentul de ordine interioară și prevederile prezentului cod.

Art.12 - Orice acțiune sau manifestare neconformă cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Cantinei de ajutor social și ale prezentului cod, atrage după sine suspendarea sau încetarea acordării serviciilor de asistență socială,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ENACHE MARCELA


ROȘU VASILE