Hotărârea nr. 154/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2014

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2014

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data de

. Analizînd expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre nr.111480/19.08.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța și raportul Direcției financiare nr.111478/19.08.2014;    \

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a și art.115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicătă    ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2014 pe trimestrul II, prezentată în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate'ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr deconsilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚA z

CONSTANȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA . ENACHE


EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2014

Având in vedere raportul Direcției Financiare nr.111478/19.08.2014 și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public si privat

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 ,alin. 6 din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2014 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului local.

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

ROMANIA

; 4 JUDEȚUL CONSTANȚA

| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 1| ( DIRECȚIA FINANCIARA * ' Nr. 111478/19.08.2014

RAPORT

la hotărârea privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II anul 2014

în conformitate cu prevederile art.49 alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, consiliile locale aprobă execuția bugetului municipal la fiecare trimestru al anului.

Contul de execuție ia finele trimestrului II al anului 2014 se prezintă astfel:

-    S-au încasat impozite, taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii în suma totală de 271.103.564 lei ;

-    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, comunelor si municipiilor în suma de 81.482.169 lei ;

-    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 177.500 lei

-    Subvenții primite din bugetul de stat în suma de 10.754.150 lei, pentru:

-    subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, în suma de 8.617.238 lei.

-    subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății, în suma de 2.081.123 lei.

-    subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 55.789 lei

-    Sume primite de la UE în contul plăților efectuate în sumă de 16.991.271 lei

-    stingeri pe alte căi decât încasări în suma de 3.853.858 lei reprezentând compensări de taxe si impozite, transferuri, taxa auto peste 12 to în procent de 40 % virată la Consiliul Județean.

Execuția bugetului local la finele trimestrului II al anului 2014 se încheie cu un excedent de 98.008.432 lei din care :

-excedent buget secțiunea de funcționare - 94.127.213lei

-excedent buget secțiunea de dezvoltare - 3.881.219 lei

Din bugetul local s-au acordat transferuri în completarea veniturilor extrabugetare în sumă de 1.832.500 lei pentru instituții publice .

Execuția la 30 iunie 2014 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Primăria municipiului Constanța.

în consecință, considerăm oportună si justificată adoptarea prezentei hotărâri.

DIRECTOR EXECUTIV Ec.Marcel^lFrioioiu

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului CONSTANȚA

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 111480/19.08.2014 inițiată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2014 ;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică Locală, republicată, comisia

întrunită în ședința din data de    W_ avizează

FAVORABIL/NEFAyORABIL proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE, DOBRE MIRCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.06.2014    -lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte căi decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL(cod

00.01

744577000

478188254

660435025

180072674

480362351

380508654

3853858

276072513

VENITURI PROPRII (cod 00.0211.0237.02+00.15+00.16)

48.02

450185000

310896579

551029935

180072674

370957261

271103564

. 3853858

276072513

I. VENITURI CURENTE (cod

00.02

544727000

349678254

582324122

169121763

413202359

317470108

3509630

261344384

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

501815000

316089254

504397553

121530102

382867451

294930745

3406358

206060450

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

198018000

126396579

104910091

0

104910091

104907564

2527

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CADITAI ni= 1 A PPRțnfiNF

00.06

198018000

126396579

104910091

0

104910091

104907564

2527

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

7000000

6000000

4911268

0

4911268

4908741

2527

0

Impozit pe onorariul avocaților și

03.02.17

0

0

0

0

0

ANEXA LA

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

7000000

6000000

4911268

0

4911268

/înnc ^7iV

'    zJz. Z

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

191018000

120396579

99998823

0

99998823

99998823

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

190000000

119886579

99550534

99550534

99550534

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

1018000

510000

448289

448289

448289

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanțe anii

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02) ...

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

97030000

67461000

211071360

71439901

139631459

70323931

2537617

138209812

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

97030000

67461000

211071360

71439901

139631459

70323931

2537617

138209812

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

82900000

56491000

185372664

63660119

121712545

59794075

459688

125118901

Impozit pe clădiri de la

07.02.01.01

22900000

19000000

26725649

3938598

22787051

19195313

39470

7490866

Impozit și taxă pe clădiri de la

07.02.01.02

60000000

37491000

158647015

59721521

98925494

40598762

420218

117628035

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la

07.02.02.03)

07.02.02

10280000

8120000

20827289

7594924

13232365

7965941

12837

12848511

Impozit pe terenuri de la

07.02.02.01

4020000

3500000

5522712

1597785

3924927

3123833

0

2398879

Impozit și taxă pe teren de la nprsnanp iiiridirp

07.02.02.02

5900000

4300000

14798658

5864827

8933831

4512611

12498

10273549

anexa la Ihclm nr.

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori

07.02.02.03

360000

320000

505919

132312

373607

329497

339

176083

Taxe judiciare de timbru și alte

07.02.03

3850000

2850000

4871407

184858

4686549

2563915

2065092

242400

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

00.10

185437000

104231675

159359321

43477952

115881369

102297476

866214

56195631

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la

11.02

158227000

82466675

81659669

0

81659669

81659669

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

157872000

82289175

81482169

81482169

81482169

, 0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.06

355000

177500

177500

177500

177500

. 0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

12.02

600000

300000

829221

651025

178196

185429

0

643792

Taxe hoteliere

12.02.07

600000

300000

829221

651025

178196

185429

0

643792

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

240000

160000

240743

133555

107188

169186

223

71334

Impozit pe spectacole

15.02.01

240000

160000

240743

133555

107188

169186

223

71334

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de

16.02

26370000

21305000

76629688

42693372

33936316

20283192

865991

55480505

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

22670000

18500000

73505561

42389586

31115975

17534702

865991

55104868

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

12720000

11000000

28608846

14097655

14511191

10294568

82340

18231938

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

9950000

7500000

44896715

28291931

16604784

7240134

783651

36872930

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

5000

5000

387

387

387

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

3695000

2800000

3123740

303786

2819954

2748103

0

375637

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21330000

18000000

29056781

6612249

22444532

17401774

0

11655007

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21330000

18000000

29056781

6612249

22444532

17401774

0

11655007

Alte impozite și taxe

18.02.50

21330000

18000000

29056781

6612249

22444532

17401774

0

11655007

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

42912000

33589000

77926569

47591661

30334908

22539363

103272

55283934

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.02+31.02)

00.13

10730000

9950000

3297125

237558

3059567

2966512

0

330613

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 +30.02.03+30.02.05+30.0 2.08+ 30.02.50)

30.02

10730000

9950000

3297125

237558

3059567

2966512

0

330613

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

52178

52178

52178

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

2580000

1800000

3244947

237558

3007389

2914334

0

330613

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

8150000

8150000

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

8150000

8150000

0

Dividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

32182000

23639000

74629444

47354103

27275341

19572851

103272

54953321

Venituri din prestări de servicii și alte activități    (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

1264000

814000

2110590

1162044

948546

718662

0

1391928

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250000

200000

125195

0

125195

125195

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

400000

200000

238332

0

238332

238332

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

4000

4000

2163

2163

2163

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații

33.02.28

600000

400000

1720533

1162044

558489

328605

0

1391928

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

10000

10000

24367

0

24367

24367

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

9946000

7400000

6237510

322542

5914968

5936179

0

301331

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800000

1400000

926462

6331

920131

920131

0

6331

Alte venituri din taxe

34.02.50

8146000

6000000

5311048

316211

4994837

5016048

0

295000

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la

35.02

2808000

2105000

27957674

24695250

3262424

1733767

0

26223907

ANEXA LA HCLM NRz^Z/^

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

2803000

2100000

27957124

24695250

3261874

1733217

26223907

Penalități pentru nedepu nerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5000

5000

15

15

15

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

535

535

535

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06

+36.02.07+36.02.11+36.02.50)1

36.02

18164000

13320000

38323670

21174267

17149403

11184243

103272

27036155

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7500000

5300000

20330304

14995302

5335002

3642567

66765

16620972

Taxe speciale

36.02.06

10644000

8000000

17920564

6132428

11788136

7517814

36507

10366243

Vărsăminte din amortizarea

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

20000

20000

72802

46537

26265

23862

0

48940

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

-36756000

-23976000

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

36756000

23976000

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

20600421

10950911

9649510

5528064

344228

14728129

anexa la

Ihclmn^

Venituri din valorificarea unor bunuri    (cod

39.02

0

0

20600421

10950911

9649510

5528064

344228

14728129

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

1235104

0

1235104

1235104

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

0

0

19303422

10950911

8352511

4231065

344228

14728129

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

61895

0

61895

61895

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

63685000

43685000

29765061

0

29765061

29765061

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate (cod

40.02

63685000

43685000

29765061

0

29765061

29765061

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

0

încasări din rambursarea

microcreditelor de la persoane

40.02.07

0

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

63685000

43685000

29765061

29765061

29765061

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51461000

33830000

10754150

0

10754150

10754150

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

51461000

33830000

10754150

0

10754150

10754150

0

0


anexa la hclm nr.Z^L^^


anexa la


hclm nrSubvenții de lâ bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0 2.12 la

42.02.21 +42.02.28+42.02.29+42.0

*> on i«    no ->t.« ii*» no

42.02

49678000

32047000

10754150

0

10754150

10754150

0

0

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

m-x:---1 -i.    -----u---

42.02.15

0

0

anexa ea


(Mi


anexa la

HCLMNR^^^

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.03

0

• 0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de

42.02.19

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor

42.02.20

45473000

28797000

8617238

8617238

8617238

0

Finanțarea drepturilor acordate

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru

42.02.29

0

0

ANEXA LA HCLM    tl

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea

42.02.34

250000

250000

55789

55789

55789

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

3955000

3000000

2081123

2081123

2081123

0

Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.42

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.45

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale

42.02.46

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01

43.02

1783000

1783000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de

43.02.07

0

0

ANEXA LA
HCLM NR,^^/^

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

1783000

1783000

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod

45.02

84704000

50995000

16991271

0

16991271

16991271

0

0

Fondul European de Dezvoltare Reqională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

83988000

50279000

16906629

0

16906629

16906629

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.01

0

0

8648750

8648750

8648750

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

0

0

4391464

0

4391464

4391464

0

Prefinanțare

45.02.01.03

3866415

3866415

3866415

0

Fondul Social European (cod

45.02.02

716000

716000

84642

0

84642

84642

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

84642

84642

84642

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.02

0

0

anexa la 1

HCLM

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45 02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

513959000

330735254

584461034

169121763

415339271

319607020

3509630

261344384

VENITURI PROPRII (00.02-11.0237.02+00.16)

48.02

386500000

267211579

500664453

169121763

331542690

235810439

3509630

261344384

I. VENITURI CURENTE (cod 00.0

00.02

507971000

325702254

582324122

169121763

413202359

317470108

3509630

261344384

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

501815000

316089254

504397553

121530102

382867451

294930745

3406358

206060450

mi. nuiruz.ii—rc vizimii,-

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

nn nc . nn ne > nn n-r»

00.04

198018000

126396579

104910091

0

104910091

104907564

2527

0

Kk1? llVlrOilT rc VCIMII,

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

n/vniTAi ne i a neDonAMC

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.1

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

00.06

198018000

126396579

104910091

0

104910091

104907564

2527

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ m n? un

03.02

7000000

6000000

4911268

0

4911268

4908741

2527

0

Impozit pe onorariul avocaților și

03.02.17

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

7000000

6000000

4911268

0

4911268

4908741

2527

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

191018000

120396579

99998823

0

99998823

99998823

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

190000000

119886579

99550534

0

99550534

99550534

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

1018000

510000

448289

448289

448289

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE

VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL /cod 06.02) - Restante anii

0

0

Impozit pe salarii - total

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

97030000

67461000

211071360

71439901

139631459

70323931

2537617

138209812

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

97030000

67461000

211071360

71439901

139631459

70323931

2537617

138209812

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

82900000

56491000

185372664

63660119

121712545

59794075

459688

125118901

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

22900000

19000000

26725649

3938598

22787051

19195313

39470

7490866

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

60000000

37491000

158647015

59721521

98925494

40598762

420218

117628035

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

10280000

8120000

20827289

7594924

13232365

7965941

12837

12848511

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4020000

3500000

5522712

1597785

3924927

3123833

0

2398879

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

5900000

4300000

14798658

5864827

8933831

4512611

12498

10273549

anexa la hclmnr^2=^2

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe anii anteriori

07.02.02.03

360000

320000

505919

132312

373607

329497

339

176083

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

3850000

2850000

4871407

184858

4686549

2563915

2065092

242400

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

-1-1 no-u-i-?    no+m noi

00.10

185437000

104231675

159359321

43477952

115881369

102297476

866214

56195631

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.0 2.06)

11.02

158227000

82466675

81659669

0

81659669

81659669

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

157872000

82289175

81482169

81482169

81482169

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

355000

177500

177500

177500

177500

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

12.02

600000

300000

829221

651025

178196

185429

0

643792

Taxe hoteliere

12.02.07

600000

300000

829221

651025

178196

185429

0

643792

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

240000

160000

240743

133555

107188

169186

223

71334

Impozit pe spectacole

15.02.01

240000

160000

240743

133555

107188

169186

223

71334

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

ANEXA LA HCLM

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități    (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

26370000

21305000

76629688

42693372

33936316

20283192

865991

55480505

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

22670000

18500000

73505561

42389586

31115975

17534702

865991

55104868

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

12720000

11000000

28608846

14097655

14511191

10294568

82340

18231938

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

9950000

7500000

44896715

28291931

16604784

7240134

783651

36872930

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

5000

5000

387

387

387

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

16.02.50

3695000

2800000

3123740

303786

2819954

2748103

0

375637

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

00.11

21330000

18000000

29056781

6612249

22444532

17401774

0

11655007

Alte impozite și taxe fiscale (cod do no cn\

18.02

21330000

18000000

29056781

6612249

22444532

17401774

0

11655007

Alte impozite și taxe

18.02.50

21330000

18000000

29056781

6612249

22444532

17401774

0

11655007

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

6156000

9613000

77926569

47591661

30334908

22539363

103272

55283934

C1. VENITURI DIN

00.13

10730000

9950000

3297125

237558

3059567

2966512

0

330613

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+

30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

10730000

9950000

3297125

237558

3059567

2966512

0

330613

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

52178

52178

52178

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

2580000

1800000

3244947

237558

3007389

2914334

0

330613

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

8150000

8150000

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți

30.02.08.02

8150000

8150000

0

0

0

0

Dividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu caoital majoritar

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

-4574000

-337000

74629444

47354103

27275341

19572851

103272

54953321

Venituri din prestări de servicii și alte activități    (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

1264000

814000

2110590

1162044

948546

718662

0

1391928

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250000

200000

125195

125195

125195

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

400000

200000

238332

238332

238332

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

4000

4000

2163

2163

2163

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea

33.02.28

600000

400000

1720533

1162044

558489

328605

0

1391928

Alte venituri din prestări de

33.02.50

10000

10000

24367

24367

24367

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02

9946000

7400000

6237510

322542

5914968

5936179

0

301331

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800000

1400000

926462

6331

920131

920131

6331

Alte venituri din taxe

34.02.50

8146000

6000000

5311048

316211

4994837

5016048

295000

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la

35.02

2808000

2105000

27957674

24695250

3262424

1733767

0

26223907

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

2803000

2100000

27957124

24695250

3261874

1733217

0

26223907

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere

35.02.02

5000

5000

15

15

15

0

ANEXA LA HCLMNR>^

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

535

535

535

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.0

36.02

18164000

13320000

38323670

21174267

17149403

11184243

103272

27036155

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7500000

5300000

20330304

14995302

5335002

3642567

66765

16620972

Taxe speciale

36.02.06

10644000

8000000

17920564

6132428

11788136

7517814

36507

10366243

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

20000

20000

72802

46537

26265

23862

48940

Transferuri voluntare, altele

decât subvențiile

(cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-36756000

-23976000

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

-36756000

-23976000

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

ANEXA LA

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5988000

5033000

2136912

0

2136912

2136912

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

5988000

5033000

2136912

0

2136912

2136912

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21 +42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41+

42.02 ■

4205000

3250000

2136912

0

2136912

2136912

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului centru încălzirea

42.02.34

250000

250000

55789

55789

55789

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

Subvenții din bugetul de stat nantrii finantarpa cănătătii

42.02.41

3955000

3000000

2081123

2081123

2081123

0

Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.42

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.45

0

0

ANEXA LA HCLM NR.

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale

42.02.46

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01

43.02

1783000

1783000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de

43.02.07

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

1783000

1783000

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01

230618000

147453000

75973991

10950911

65023080

60901634

344228

14728129

VENITURI PROPRII (cod 00.0211.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

63685000

43685000

50365482

10950911

39414571

35293125

344228

14728129

VI-IVI 1 UIM LzUI\UIM I l țClAi-

00.02

36756000

23976000

0

0

0

0

0

0

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA

11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Proqramul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

36756000

23976000

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

00.14

36756000

23976000

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea

36.02.07

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

36756000

23976000

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

36756000

23976000

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

0

20600421

10950911

9649510

5528064

344228

14728129

Venituri din valorificarea unor bunuri    (cod

39.02

0

0

20600421

10950911

9649510

5528064

344228

14728129

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

1235104

1235104

1235104

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

19303422

10950911

8352511

4231065

344228

14728129

Depozite speciale pentru

39.02.10

61895

0

61895

61895

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

63685000

43685000

29765061

0

29765061

29765061

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate

40.02

63685000

43685000

29765061

0

29765061

29765061

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

63685000

43685000

29765061

0

29765061

29765061

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

45473000

28797000

8617238

0

8617238

8617238

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

45473000

28797000

8617238

0

8617238

8617238

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0

42.02

45473000

28797000

8617238

0

8617238

8617238

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0

0

anexa la hclm nr.^5L4

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu aoă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarna ranaratiilnr canitalff în

42.02.16.02

0

0

;    W'tEAA LA

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către    :

bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013    ’

42.02.19

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

45473000

28797000

8617238

8617238

8617238

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02:29

0

0


ANEXA LA HCLMNR^?

n


ANEXA LA

Ihclnen^Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Sume primite de la UEZalți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod

45.02

84704000

50995000

16991271

0

16991271

16991271

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

83988000

50279000

16906629

0

16906629

16906629

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

8648750

8648750

8648750

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

4391464

4391464

4391464

0

Prefinanțare

45.02.01.03

3866415

3866415

3866415

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

716000

716000

84642

0

84642

84642

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

84642

84642

84642

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod

45.02.04.01 la 45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.02

0

0

ANEXA LA

hclmSume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilăîcod 45.02.18.01 la

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACiJE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa 13

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI la data de 30.06.2014

Denumirea indicatorilor

Cod,

indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamen te bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angajame nte legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

744577000

744577000

478188254

482319674

290007380

282500222

7507158

280788129

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

41519000

41519000

28257500

28228614

16991051

16991051

0

18231909

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

40994000

40994000

27923500

27894614

16785724

16785724

0

18020082

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

40994000

40994000

27923500

27894614

16785724

16785724

0

18020082

Autorități executive

51.02.01.03

40994000

40994000

27923500

27894614

16785724

16785724

0

18020082

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

225000

225000

183000

183000

92145

92145

0

98645

Fond de rezervă bugetară la dispoiția

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

225000

225000

183000

183000

92145

92145

0

98645

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

300000

300000

151000

151000

113182

113182

113182

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

0

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

14453000

14453000

9239000

9239000

6529584

6529584

0

6238625

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

14453000

14453000

9239000

9239000

6529584

6529584

0

6238625

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

5238000

5238000

3101000

3101000

2185622

2185622

0

2480852

Poliție comunitară

61.02.03.04

5238000

5238000

3101000

3101000

2185622

2185622

0

2480852

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

165000

165000

138000

138000

134569

134569

0

156366

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

9050000

9050000

6000000

6000000

4209393

4209393

0

3601407

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI cod

63.02

248279000

248279000

144724125

144262917

116649937

116506868

143069

109259685

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

146758000

146758000

76562125

76526234

73010999

73010999

0

71724079

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

50792000

50792000

25641825

25641825

23936553

23936553

0

23092150

învățământ preșcolar

65.02.03.01

28561000

28561000

14056825

14056825

12745965

12745965

0

12366776

învățământ primar

65.02.03.02

22231000

22231000

11585000

11585000

11190588

11190588

0

10725374

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

95096000

95096000

50189700

50153809

48375890

48375890

0

47936913

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

41670000

41670000

19382500

19382500

18581716

18581716

0

18884286

învățământ secundar superior

65.02.04.02

49730000

49730000

30010700

29974809

29759135

29759135

0

29010412

învățământ profesional

65.02.04.03

3696000

3696000

796500

796500

35039

35039

0

42215

învățământ postliceal

65.02.05

814000

814000

674600

674600

654606

654606

0

695016

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

56000

56000

56000

56000

43950

43950

0

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

56000

56000

56000

56000

43950

43950

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sănătate (cod

66.02

5436000

5436000

4491000

4491000

2064334

2064334

0

2093054

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale qenerale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

5316000

5316000

4411000

4411000

2020884

2020884

0

2049604

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

120000

120000

80000

80000

43450

43450

0

43450

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

120000

120000

80000

80000

43450

43450

0

43450

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

42757000

42757000

26427000

26427000

19788169

19788169

0

13040429

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

787000

787000

415000

415000

360500

360500

0

360500

Biblioteci publice comunale, orățenești,

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

787000

787000

415000

415000

360500

360500

0

360500

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

29593000

29593000

19036000

19036000

14990269

14990269

0

12254929

Sport

67.02.05.01

6155000

6155000

5500000

5500000

5485000

5485000

0

4000000

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

23438000

23438000

13536000

13536000

9505269

9505269

0

8254929

Servicii religioase

67.02.06

400000

400000

200000

200000

150000

150000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

11977000

11977000

6776000

6776000

4287400

4287400

425000

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

53328000

53328000

37244000

36818683

21786435

21643366

143069

22402123

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

3301000

3301000

1954000

1805421

1741421

1741421

0

1746532

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

20277000

20277000

14977000

14972980

10041410

10041410

0

10186899

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

20277000

20277000

14977000

14972980

10041410

10041410

0

10186899

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000000

1000000

500000

500000

287693

287693

0

287693

Creșe

68.02.11

2600000

2600000

1462000

1460796

1460796

1317727

143069

1284234

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

2722000

2722000

1622000

1350486

1110857

1110857

0

1139148

Ajutor social

68.02.15.01

430000

430000

300000

300000

60313

60313

0

60487

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2292000

2292000

1322000

1050486

1050544

1050544

0

1078661

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

23428000

23428000

16729000

16729000

7144258

7144258

0

7757617

Partea a IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE,

361062000 361062000 233663629 238663070    120825363 113461274    7364089 117451109

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

286262000

286262000

185518629

190518070

85754161

78390072

7364089

87928996

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

21050000

21050000

19000000

19000000

7098562

7098562

0

7104581

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

265212000

265212000

166518629

171518070

78655599

71291510

7364089

80824415

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

74800000

74800000

48145000

48145000

35071202

35071202

0

29522113

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

74655000

74655000

48000000

48000000

35070702

35070702

0

29507520

Salubritate

74.02.05.01

74655000

74655000

48000000

48000000

35070702

35070702

0

29507520

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

0

0

0

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

145000

145000

145000

145000

500

500

0

14593

ffCj M Mg ■ mm

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

79264000

79264000

62304000

61926073

29011445

—290TW5

=29606801

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

822000

822000

822000

822000

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01

822000

822000

822000

822000

0

0

0

0

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Proqrame de dezvoltare regională și

80.02.01.10

822000

822000

822000

822000

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

0

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

30612000

30612000

26052000

25674073

17044447

17044447

0

17649592

Energie termică

81.02.06

30612000

30612000

26052000

25674073

17044447

17044447

0

17649592

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod

84.02

47830000

47830000

35430000

35430000

11966998

11966998

0

11957209

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

47830000

47830000

35430000

35430000

11966998

11966998

0

11957209

Drumuri si coduri

84.02.03.01

0

Transoortîn comun

84.02.03.02

20400000

20400000

13000000

13000000

8539883

8539883

0

8539883

Străzi

84.02.03.03

27430000

27430000

22430000

22430000

3427115

3427115

0

3417326

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vil-a REZERVE,

96.02

Excedent (cod 00.01-49.02)

98.02

98008432

Deficit11 (cod 49.02-00.01)

99.02

-0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

49.02

513959000

513959000

330735254

334940906

232986965

225479807

7507158

213965879

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

40309000

40309000

27047500

27018614

16780294

16780294

0

17513481

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

39784000

39784000

26713500

26684614

16574967

16574967

0

17316565

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

225000

225000

183000

183000

92145

92145

0

83734

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/qarantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

300000

300000

151000

151000

113182

113182

0

113182

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

14403000

14403000

9189000

9189000

6520189

6520189

0

6183025

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

,    X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

14403000

14403000

9189000

9189000

6520189

6520189

0

6183025

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

63.02

246968000

246968000

143413125

142951917

116649937

116506868

143069

109192430

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

146758000

146758000

76562125

76526234

73010999

73010999

0

71716989

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)    '

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

4125000

4125000

3180000

3180000

2064334

2064334

0

2093054

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

42757000

42757000

26427000

26427000

19788169

19788169

0

13040429

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și Dromovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06

68.02

53328000

53328000

37244000

36818683

21786435

21643366

143069

22341958

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXA LA
HCLM NR./^'

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cori 70.02+74.021 '

133837000

133837000

89603629

94603070

63950868

56586779

7364089

51703159

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

59157000

59157000

41578629

46578070

28879666

21515577

7364089

22195139

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

74680000

74680000

48025000

48025000

35071202

35071202

0

29508020

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

78442000

78442000

61482000

61178305

29085677

29085677

0

29373784

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X


ANEXA LA HCLM NR.2^2./-^d

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

30612000

30612000

26052000

25748305

17118679

17118679

0

17422374

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

47830000

47830000

35430000

35430000

11966998

11966998

0

11951410

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

X

X

X

X

X

94127213

X

X

Deficit11 (cod 49.02-00.01)

99.02

X

X

X

X

X

X

X

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

49.02

230618000

230618000

147453000

147378768

57020415

57020415

0

66822250

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

1210000

1210000

1210000

1210000

210757

210757

0

718428

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

1210000

1210000

1210000

1210000

210757

210757

0

703517

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

14911

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a (l-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

50000

50000

50000

50000

9395

9395

0

55600

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

50000

50000

50000

50000

9395

9395

0

55600

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

1311000

1311000

1311000

1311000

0

0

0

67255

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

0

0

0

0

0

0

7090

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

ÂWSX'Â LA

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

1311000

1311000

1311000

1311000

0

0

0

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67 02.50)

67.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri,

zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

0

0

0

0

0

0

0

60165

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE,

227225000

227225000

144060000

144060000

56874495

56874495

0

65747950

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

227105000

227105000

143940000

143940000

56874495

56874495

0

65733857

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXA LA.

HCLM MJ&hM

Alte servicii în domeniul locuințelor,

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

120000

120000

120000

120000

0

0

0

14093

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

822000

822000

822000

747768

-74232

-74232

0

233017

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

822000

822000

822000

822000

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

-74232

-74232

-74232

0

227218

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

0

0

0

0

0

0

0

5799

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXA LA HCLM NR/^£2LlZ^'


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENAț^Hr"


Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

3881219

DEFICIT 11 (cod 49.02-00.01)

99.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚA ,


ANEXA LA
HCLM NR.-/z2Z-/-^ăANEXA LA HCLM NR^2L/^^ANEXA LA HCLM NR/fjL/^î


ANEXA LA HCLM NR.    '

I

I

I

j

!

Anexa 7 b

i

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE

- Cheltuieli

la data de...30.06.2014

Cod 21    Capitol ...51.02

-lei-

Credite

Credite bugetare

Angajamente

Cod

indicator

bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

DENUMIREA INDICATORILOR*)

de angajament

anual

trimestrial

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

40994000

40994000

27923500

27894614

16785724

16785724

0

18020082

ÎȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

39784000

39784000

26713500

26684614

16574967

16574967

0

17316565

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+4

01

39784000

39784000

26713500

26713500

16603853

16603853

0

17316565

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

10

19955000

19955000

13223500

13223500

8761693

8761693

0

8731203

Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.0

10.01

15819000

15819000

10460500

10460500

6862289

6862289

0

6856916

Salarii de bază

10.01.01

13275000

13275000

8668000

8668000

6262347

6262347

0

6011201

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

384000

384000

200000

200000

199458

199458

0

297989

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacantă

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cui

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane di

10.01.12

156000

156000

90000

90000

71072

71072

0

91485

Indemnizații de deleaare

10.01.13

4000

4000

2500

2500

2299

2299

0

247

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

2000000

2000000

1500000

1500000

327113

327113

0

455994

Cheltuieli salariale în natură (cod 1(

10.62

-o-

0

-0-

0

-o-

0

0

-0-

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de sala

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munc

10.02.05

0

Tichete de vacantă

10.02.06

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4136000

4136000

2763000

2763000

1899404

1899404

0

1874287

Contribuții de asiaurări sociale de st<

10.03.01

2820000

2820000

2000000

2000000

1411533

1411533

0

1416241

Contribuții de asiaurări de somai

10.03.02

72000

72000

45000

45000

33215

33215

0

34959

Contribuții de asigurări sociale de să

10.03.03

720000

720000

400000

400000

356123

356123

0

357107

Contribuții de asigurări pentru accide

10.03.04

24000

24000

18000

18000

10177

10177

0

8489

Prime de asigurare de viață plătite c

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemn

10.03.06

500000

500000

300000

300000

88356

88356

0

57491

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

19829000

19829000

13490000

13490000

7842160

7842160

0

8585362

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20

20.01

4816000

4816000

3545000

3545000

1685030

1685030

0

1552984

Furnituri de birou

20.01.01

330000

330000

235000

235000

220145

220145

0

140742

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

655000

655000

370000

370000

210334

210334

0

228623

Apă, canal și salubritate

20.01.04

83000

83000

70000

70000

16400

16400

0

36929

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

120000

120000

120000

120000

98000

98000

0

104253

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

1140000

1140000

825000

825000

329985

329985

0

329985

Poștă, telecomunicații, radio, tv, inte

20.01.08

696000

696000

400000

400000

183959

183959

0

186678

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

752000

752000

545000

545000

273385

273385

0

166366

Alte bunuri și servicii pentru întreține

20.01.30

1040000

1040000

980000

980000

352822

352822

0

359408

Reparații curente

20.02

100000

100000

100000

100000

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (<

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05.30)

20.05

572000

572000

400000

400000

341220

341220

0

44448

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

572000

572000

400000

400000

341220

341220

0

44448

Deplasări, detașări, transferări (cod

20.06

75000

75000

49000

49000

15958

15958

0

15422

Deplasări interne, detașări, transferă

20.06.01

25000

25000

19000

19000

8352

8352

0

7806

Deplasări în străinătate

20.06.02

50000

50000

30000

30000

7606

7606

0

7616

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale documei

20.11

50000

50000

50000

50000

0

Consultanță și expertiză

20.12

2417000

2417000

2100000

2100000

153662

153662

0

153662

Pregătire profesională

20.13

107000

107000

60000

60000

31476

31476

0

31476

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri și armament de nat

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în

20.19

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice

locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul a|

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilo

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30

11692000

11692000

7186000

7186000

5614814

5614814

0

6787370

Reclamă și publicitate

20.30.01

2330000

2330000

1330000

1330000

1169005

1169005

0

1168964

Protocol și reprezentare

20.30.02

224000

224000

140000

140000

40539

40539

0

34534

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

111000

111000

90000

90000

1520

1520

0

1520

Chirii

20.30.04

2310000

2310000

1310000

1310000

694449

694449

0

669859

Prestări servicii pentru transmiterea

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conduc

20.30.07

0

Page 4


Executarea silită a creanțelor bugete

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

6717000

6717000

4316000

4316000

3709301

3709301

0

4912493

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice int

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice int

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne q

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice e>

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe i

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe i

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice ex

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.0i

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din

30.03.01

0 .

Dobânda datorată trezoreriei statulu

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor ten

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferenț)

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neorevizionate ale Droturilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziț

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+

51.01 14+51.01.15+51 01 24+51.01.25+5

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

51.01.24

0

Page 5

ANEXA LA

H.GLM NR,XV.../.^

asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

51.01.26

0

i ransreruri privind coniriDuțn ae

sănătate pentru persoane beneficiare de

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de

locuit

51.01.32

0

l ransteruri din bugetele consiliilor

locale și județene pentru finanțarea

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

51.01.46

0

pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate f către nrnanÎ7atii

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme ir

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru chelt

57.02.04

0

111 LUL A AL 1 C ChtL 1 Ol CLI (CUU

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+

CD 4 7J.CO 77xCO OCxCO 1D\

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personaluli

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor

59.25

0

Proarame si proiecte privind

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ I

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și

servicii publice sau activități finanțate

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod {

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 1I anexala

UcțM


Page 2anexa la

Ihclm nr Z^


• •

Page 3    '


ANEXA LA HCLM NRz^X.

Page 6


/'


ANEXA. LA hclm nr /TV ,&/(,

Rambursări de credite externe contr

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fc

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente dato

81.01.05

0

Diferente de curs aferente datoriei p

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod S

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne qaran

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei p

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente dato

81.02.05

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

PRECEDENTI Șl RECUPERATE ÎN

84

0

0

0

-28886

-28886

-28886

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN

85

0

0

0

-28886

-28886

-28886

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și r<

85.01

-28886

-28886

-28886

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

1210000

1210000

1210000

1210000

210757

210757

0

703517

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

I ransreruri pentru rinanțarea

investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

sănătății

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5I

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01.03+55.01,08la55.01.10+55.01.12+

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe i

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0anexa ea


SCEM_


Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

56

0

0

0

0

0

0

0

1452

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

0

0

0

1452

Finanțarea națională

56.01.01

0

1117

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

335

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social Europe

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune(F<

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

(cod 56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la

56.05.03)

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod

56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

(cod 56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

(cod 56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postadei

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.1

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

Durabilă (cod 56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+i

70

1210000

1210000

1210000

1210000

210757

210757

0

702065

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (ci

71

1210000

1210000 .

1210000

1210000

210757

210757

0

702065

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+

71.01

1210000

1210000

1210000

1210000

210757

210757

0

702065

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de t

71.01.02

192000

192000

192000

192000

17998

17998

0

68548

Mobilier, aparatură birotică și alte ac

71.01.03

110000

110000

110000

110000

109625

109625

0

5921Page 8


ANEXA LA HCLM NR.

AAlte active fixe

71.01.30

908000

908000

908000

908000

83134

83134

0

627596

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor f

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 7

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al socic

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DE

75

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și re

85.01

0

0

Ș PREȘEDINTE ȘEDINȚA

-    -    —j
CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACUe’"'’


anexa la

HCLM

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...30.06.2014

Cod 21 Capitol ...5402__-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod

indicator

Credite

de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

trimestriale

A    B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

225000

225000

183000

183000

92145

92145

0

98645

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

225000

225000

183000

183000

92145

92145

0

83734

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+5

01

225000

225000

183000

183000

92145

92145

0

83734

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10

10

210000

210000

171000

171000

92145

92145

0

83734

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 la 10.01.1

10.01

166000

166000

147000

147000

72843

72843

0

70259

Salarii de bază

10.01.01

144000

144000

135000

135000

67816

67816

0

63014

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

10000

10000

6000

6000

3663

3663

0

4430

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacantă

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

0

Indemnizații de deleqare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munci

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

12000

12000

6000

6000

1364

1364

0

2815

Cheltuieli salariate în natură ( cod 10.02.01 la 10.02

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

anexa la iHCLM nr.zSX=^

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și familia se

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de muncă

10.02.05

0

Tichete de vacantă

10.02.06

0

Alte drepturi salariate în natură

10.02.30

0

Contribuții fcod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

44000

44000

24000

24000

19302

19302

0

13475

Contribuții de asiaurări sociale de stat

10.03.01

32000

32000

T6000

16000

15153

15153

0

10029

Contribuții de asiqurări de somai

10.03.02

1000

1000

1000

1000

252

252

0

246

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

10000

10000

6000

6000

3785

3785

0

3090

. Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă

10.03.04

1000

1000

1000

1000

112

112

0

110

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pe

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

15000

15000

12000

12000

0

0

0

0

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.3

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat si forță motrică

20.01.03

0

Apă. canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Postă, telecomunicații, radio. tv. internet

20.01.08

0

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționar

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

6

0

6

6

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 k

20.04

0

0

0

0

0

6

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.01

20.06

0

0

6

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

Cărți, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Preaătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fi

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al ani

20.18

0

Contribuții ale administrației oublice locale la

20.19

0

Reabilitare infrastructură proqram inundații

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurih

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente îmDrumuturilor

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

15000

15000

12000

12000

0

0

0

0

Reclamă si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asiaurare non-viată

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituți

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15000

15000

12000

12000

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.0

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sai

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de teza

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trez

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în con

30.03.04

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

6

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții Dentru acoperirea diferentelor de preț si

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

6

0

6

Fond de rezervă buaetară la dispoziția autorităților

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din buqetele consiliilor iudetene pentru

51.01.14

0

Transferuri din buaetele locale centru instituțiile de

51.01.15

0

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale

51.01.26

0

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI fcod 55.02)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile na

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

59.22

0

Sume aferente plătii creanțelor salariate

59.25

0

Proarame si proiecte privind prevenirea si

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii publice

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+8

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.0'

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordoi

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de qarant

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice ext<

81.01.05

0

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne qarantate

81.02.01

0

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice inte

81.02.05

0

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăti efectuate în anii precedenti și recuperate în ai

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE: (cod5l+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

149T1

ANEXA LA HCT ,M NR.

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.281

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

1 ransteruri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

l ransteruri din bugetele locale pentru finanțarea

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.011

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Proarame cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ne

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeliaibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din buaetul local către asociațiile de

55.01.42

0

Transferuri Dentru achitarea obliaatiilor restante

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Proarame din Fondul Euronean de Dezvoltare

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.02.03

0

Proqrame din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.03.03

0

Proarame din Fondul Eurooean Aaricol de

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.04.03

0

Proqrame din Fondul European pentru Pescuit

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.05.03

0

Proarame Instrumentul de Asistentă Dentru

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.07.03

0

Proarame Instrumentul European de Vecinătate si

56.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.08.03

0

Alte proqrame comunitare finanțate în perioada

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.1

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.0

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.17.03

0

Proaramul Norveaian centru Creștere Economică

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+751

70

0

0

0

0

0

0

0

14911

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

71

0

0

0

0

0

0

0

1491Î

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7T01

0

0

0

0

0

0

0

14911

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0

10486

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

4425

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerci

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

PLÂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în ai

85.01

0

0

-1
ANEXA LA HCLM NR/^F


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enach£


ANEXA LA HCLM NR.

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de.„30.06.2014

Cod 21 Capitol ...5502    -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod

indicator

Credite

de

angajamen

t

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajame nte legale

Plăți

efectuate

Angaja

mente

legale

de

plătit

Cheltuieli

efective

anuale

trimestrial

e

A    B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

300000

300000

151000

151000

113182

113182

0

113182

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

300000

300000

151000

151000

113182

113182

0

113182

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+5'

01

300000

300000

151000

151000

113182

113182

0

113182

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salarialeîn bani ( cod 10.01.01 la

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de bază

10.01.01

0

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

<A la i


ANEXA LA HCLM NR

ANEXA LA HCLM NEL/^l£./ANEXA La HCLM NR.y$~?

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacantă

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la și de la locul de

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01 I

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și far

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de i

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de angaj

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la

20

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la20.01.09+:

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

anexa la hclm nrXOi/.

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09

0

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fur

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (cod 20.C

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

-

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.0*

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri și armament de natura acti

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale

20.19

0

Reabilitare infrastructură program inundații

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și îngl

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumi

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumi

20.24.02

1000

1000

1000

1000

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturi

20.30.06

0

Fondul PreședinteluiZFondul conducătorului

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

299000

299000

150000

150000

113182

113182

0

113182

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cc

30.01

299000

299000

150000

150000

113182

113182

0

113182

Dobânzi aferente datoriei publice interne dire

30.01.01

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantata

30.01.02

299000

299000

150000

150000

113182

113182

0

113182

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe di

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contract

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantat

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe loc

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul c

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autoi

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.15

0

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări

51.01.26

0

Transferuri privind contribuții de sănătate

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferurî curente în străinătate (către

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internațio

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli soc

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamit;

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului necleri

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe și proiecte privind prevenirea și

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8'

81

0

0

0

0

0

0

0

0


ANEXA LA HCLM NR.


ANEXA LA HCLMNR./p^

ANEXA LA HCLM

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate d

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publ

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice e

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01-

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice in

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publ

81.02.05

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recupera

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finani

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAP ARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital c

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European de

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE

56.02

0

0

0

0

0

0

0.

0

t

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.0

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate în

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderare (co

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la i

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

. ANEXA LA
IHC.LM NR/Xțj^

v)


Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.31

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de transpor

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corj

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților c

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLT/

75

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recupera

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

ANEXA LA [ HCLM


ANEXA LA

HCLM NR.Z^L/z^'

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de 30.06.2014

Cod 21 Capitol ...61.02    -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod

indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14453000

14453000

9239000

9239000

6529584

6529584

0

6238625

ECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

14403000

14403000

9189000

9189000

6520189

6520189

0

6183025

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+504

01

14403000

14403000

9189000

9189000

6520189

6520189

0

6183025

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1

10

3550000

3550000

2047000

2047000

1763424

1763424

0

1783312

Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 I

10.01

2740000

2740000

1582000

1582000

1384637

1384637

0

1398467

Salarii de bază

10.01.01

2415000

2415000

1381000

1381000

1217510

1217510

0

1165838

Salarii de merit

10.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizație de conducere    "

10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Spor de vechime

10.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sporuri

10.01.06

84000

84000

50000

50000

38385

38385

0

58124

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de premii

10.01.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

x    Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afar

10.01.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru transportul la și de la locul <

10.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA HCLM

Alte drepturi salariale în bani

10