Hotărârea nr. 15/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR MINIME PENTRU INCHIRIEREA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTE AFLATE IN PATRIMONIUL SC CONFORT URBAN SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 03.02.2014;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 12712/29.01.2014;

Luând în considerare decizia Consiliului de Administrație a S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 185/17.01.2014 Referatul S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 504/29.01.2014;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr.717/14.12.1995 „privind reorganizarea regiilor autonome CONFORT URBAN și EDIL URBAN Constanța,, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Ordonanței de urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 „privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,, avizele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „c", alin. 3 lit. „c" și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tarifele lunare de bază, minime, de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în patrimoniul S.C. CONFORT URBAN S.R.L. precum și pentru terenurile aferente acestor imobile aflate în administrarea S.C. CONFORT URBAN S.R.L., conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Tarifele de bază minime aprobate la art.l, se vor majora după cum urmează:

-    Cu 10% pentru clădirile prevăzute cu instalații de apă și canalizare

-    Cu 20% pentru clădirile dotate cu încălzire centrală.

Art.3. Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. CONFORT URBAN S.R.L. să aprobe documentația necesară desfășurării licitației în vederea închirierii.

Art.4 începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea dispozițiile H.C.L. nr.275/24.07.2002 „privind abilitarea S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. să stabilească tarifele pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din patrimoniul său,, și H.C.L. nr.351/22.09.2003 „privind abilitarea S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. să stabilească tarifele pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea sau în patrimoniul său,,.

Art.5. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Patrimoniu, Direcției Gospodărire Comunală și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 15

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Tusa Sorina    SECRETAR,

Constanța

[\jr- 15    / 03.02.2014

Anexa la H.C.L. NR. 15    /    2014

_

Aprobarea tarifelor minime pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Tarifele minime de închiriere, după cum urmează:

1.    Spațiile construite pentru activități comerciale:    4 euro/mp/lună

2.    Curți aferente imobilelor: 0,45 euro/mp/lună

3.    Birouri: 3,15 euro/mp/lună

4.    Ateliere de producție, laborator: 1 euro/mp/lună

5.    Magazii(depozite): 1,00 euro/mp/lună

6.    Terenuri (organizare de șantier, aferente activităților comerciale, etc): 0,19 euro/mp/lună.

Tarifele lunare de bază se vor majora după cum urmează: cu 10% pentru clădirile prevăzute cu instalații de apă și canalizare cu 20% pentru clădirile dotate cu încălzire centrală.

Tarifele minime de închiriere nu conțin TVA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Tusa Sorina