Hotărârea nr. 146/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN EXTINDERE A SUPRAFETEI DE TEREN SITUATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. SOVEJA (ZONA PIATA TOMIS III) AFERENTA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 1574/19.01.1995 INCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANTA CU SC CONPRESS GROUP SRL MODIFICAT PRIN ACTELE ADITIONALE NR. 109056/20.07.2009 SI 142406/02.10.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ RE

privind aprobarea concesionarii prin extindere a suprafeței de teren situata in municipiul Constanța Str. Soveja (Zona Piața Tomis III) aferent Contractului de concesiune nr. 1574/19.01.1995 încheiat de municipiul Constanța cu S.C. Conpress Group S.R.L. modificat prin acte adiționale nr. 109056 - 20.07.2009 si nr. 142406 - 02.10.2009

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 23.06.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrata sub numărul 86031/19.06.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare si dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecției mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului,

Văzând prevederile H.C.L. nr. 784 / 2008 privind aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei Ia nivelul municipiului Constanța, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) și art. 15 alin. (1) lît. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lît. c) și art.115 alin. (1) lît. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala republicata ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă concesiunea prin extindere a suprafeței de 15,452 mp. teren situat in municipiul Constanța, str. Soveja (Zona Piața Tomis III) aferent contractului de concesiune nr. 1574/ 19.01.1995 încheiat de municipiul Constanța cu S.C.Conpress Group S.R.L.

Art.2 Consiliul local al municipiului Constanța își însușește raportul de evaluare nr. 20727/14.02.2014 întocmit de S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L și aprobă valoarea redevenței pentru suprafața propusă pentru extindere, respectiv 60,38 ron/mp/an, care se va indexa anual cu rata inflației conform clauzelor stabilite prin contractul de concesiune nr. 1574/19.01.1995 modificat prin actele adiționale nr. 109056/20.07.2009 si nr. 142406/02.10.2009.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției urbanism, Direcției administrație publica locala, Direcției patrimoniu, S.C. Conpress Group S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de................. consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 146 / 23.06.2014

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

1.    Descrierea proprietății - teren intravilan

Proprietatea evaluată - teren intravilan aparținând Primăriei Municipiului Constanța. Proprietatea se află în localitatea Constanța, Zona Tomis UI, str. Soveja, Piața Tomis III.

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren: total 20,452 mp. din care 5 mp. simt deja concesionați rămânând 15,452 mp;

Procent ocupare teren aprobat: 100%;

Coeficient utilizare teren aprobat: 1;

-    Regim de înălțime: inaltimea construcțiilor existente este de P iar regimul de înălțime maxim admis este acesta P;

-    Acces: Zona Tomis III - parcare piață;

-    Utilități: pe amplasament.

-    Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Tomis III, str. Soveja, Piața Tomis HI - pe 5 mp. din total se află amplasat un chioșc difuzare presă - spațiu comercial.

Destinația terenului, conform Certificatului de urbanism nr. 249/30.01.2014 este de spațiu difuzare presă și comerț.

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit valoarea de concesionare a unei suprafețe de 15,452 mp. din totalul de 20,452 mp. cu destinația „difuzare presă și comerț”, cu regim de înălțime P, POT 100% și CUT 1.

2.    Evaluarea proprietății

Proprietatea a fost evaluată astfel:

■ Valoarea prin metoda comparației se obține pe baza unor tranzacții recente ale unor proprietăți similare situate într-o zonă apropiată și este metoda recomandată pentru terenuri și proprietăți, când tranzacțiile sunt numeroase și relevante;

■    Metoda extracției se bazează pe extragerea valorii terenului din valoarea întregii proprietăți și este concludentă mai ales când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, în celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, fiind mai puțin relevantă - nu a putut fi aplicată în lipsa datelor de piață;

■    Metoda reziduala, utilizează beneficiile viitoare dintr-o utilizare ipotetica la CMBU a proprietății, se transforma valoarea construcției prin operațiunea inversa capitalzarii intr-un

-4-

venit anual ce se deduce din fluxul aferent intregii proprietăți, iar acesta se capitalizează cu o rata de capitalizare eferenta terenului astfel, obtinandu-se valoarea terenului. Datorita complexității datelor de piața necesare aplicării metodei este puțin concludenta dar are un rol de ghidaj general pentru a ajunge la valoarea de piața - nu a putut fi aplicată în lipsa datelor de piață;

■ Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei abordări, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metodă pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr.

crt.

Denumire

Suprafață

Metoda comparației

teren

Teren

mp

EURO/mp

EURO

RON

1

Teren cu destinația „difuzare presă și comerț”

15,452

336,00

5.191,87

23.325,00

TOTAL

15,452

336,00

5.191,87

23.325,00

1 EURO    4,4926 lei 13.02.2014

Concluzie:

în cazul proprietății situate în localitatea Constanța, Zona Tomis III, str. Soveja, metodele reziduala și extracției nu au putut fi aplicate. Astfel că s-a considerat că metoda comparației este cea adecvată datorită relevanței datelor de piață.

Valorile sunt prezentate detaliat în următorul centralizator'.

Nr.

crt.

Denumire

Suprafață

Valoare evaluata

Valoare redeventa (cf. L 50/1991)

teren

Teren

Anuala

Lunarși

mp

Euro/mp

EURO

RON

Ron/ mp/ an

Euro/ mp/an

Ron/

mp/

luna

Euro/ mp / luna

1

Teren cu destinația „difuzare presă și comerț”

15,452

336,00

5.191,872

23.325,00

60,38

13,44

5,03

1,12

TOTAL

15,452

336,00

5.191,872

23.325,00

60,38

13,44

5,03

1,12

1 EURO    4,4926 lei 13.02.2014

Valoare de piață a terenului intravilan situat in Constanța, Zona Tomis III, str. Soveja este de:

5,191.87 EURO echivalentul a 23,325.00 RON

fără TVA

I EURO 4,4926 RON 13.02.2014

-5 -


La cererea beneficiarului, pentru stabilirea redevenței s-a aplicat prevederile art. 17 din legea 50/1991, respectiv amortizarea valorii de piață a terenului în 25 ani

Valoare concesionării terenului intravilan situat in Constanța, Zona Tomis III, str. Soveja este de:

13.44 EURO/mp/an echivalentul a 60.38 RON/mp/an

fără TVA

1 EURO 4,4926 RON 13.02.2014


s.c.


Raportul 4//vdl^j^aj^st realizat MANAGEMENT'GOT^UL.TING SOLUTIONS S.R.L.

Administrator dr. Dragoș Mihai IPATE

ÎtÎ-6-

©S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.RL. Constanta -februarie 2014