Hotărârea nr. 137/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 76/07.04.2014 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE DE CATRE SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ASUPRA UNUI TEREN APARTINAND MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN VEDEREA AMPLASARII UNUI POST DE TRANSFORMARE, PE TOATA DURATA DE EXISTENTA A CAPACITATII ENERGETICE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 76/07.04.2014 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către SC Enel Distribuție Dobrogea SA asupra

unui teren aparținând municipiului Constanța, în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de existență a capacității energetice

pentru alimentare cu energie electrică

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 23.06.2014_2014.

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.80373/05.06.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu nr.80370/05.06.2014;

Văzând dispozițiile art.12, art.14, art.15 și art.17 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

Având în vedere H.C.L. nr. 76/07.04.2014 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către SC Enel Distribuție Dobrogea SA asupra unui teren aparținând municipiului Constanța, în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c și a art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

H OTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea art.l din H.C.L. nr.76/07.04.2014 în sensul translatării terenului în suprafață de 31,50 mp, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino-restaurant Copa de Vino în zona Parcare supraetajată conform anexei și a planului de situație care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.76/07.04.2014 rămân neschimbate.

Art. 3 - Pred a rea-primi rea terenului se va face prin proces verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru și S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții și SC Enel Distribuție Dobrogea SA, str.Nicolae Iorga nr.89A, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 137    /    23.06.    2014

încadrare in zona

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA H.C.L. NR. 137/2014_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea

Mamaia, zona

Parcare

supraetajată

S =31,50 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr.211/2011, anexa 1-secțiunea I-Bunuri Imobile, alei stațiunea Mamaia(Fără nume), poziția 678;

Identificare teren nr.80330/05.06.2014


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,