Hotărârea nr. 134/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

coMSTAA/^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 23.06.2014_.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 85702/18.06.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publica, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu nr. 85699/18.06.2014;

Având în vedere adresele Direcției administrarea domeniului public și privat înregistrate    sub    nr.46138/31.03.2014,    nr.58796/22.04.2014 și

nr.72351/20.05.2014;

Analizând HG nr. 904 / 2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile art, 10, a,in.(2) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică precum și art.l3.alin(l), art.15 lit.e din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .

în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c" si art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă retragerea din gestiunea delegată a S.C. Confort Urban S.R.L. a suprafețelor de teren menționate în anexele nr.1-18.

Art. 2 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unor terenuri situate în municipiul Constanța, conform anexelor nr.1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L., Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Direcției administrarea domeniului public și privat, S.P.I.T, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 25

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

ROȘU VASILE    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

134/23.06.2014

Constanta

Bd.Tomisnr. 5l;Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040 - 41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.l LA H.C.L. NR. 134/2014

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Aiexanaru Lăpușneanu/Bd.Aurel Vlaicu-zona Hotel "Dobrogea"

Steren-18 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.G. nr.904/2002

H.C.L nr. 211 / 2011, poziția 18

Adresă D.A.D.P.P.

nr.122408/01.10.2013

Certificat de urbanism nr.1700/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE


ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Tomis colț cu str.Tulcei

Steren = 17 mo

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 211 / 2011, poziția 1422 Adresă D.A.D.P.P.

nr.135497/02.04.2013

Certificat de urbanism nr.1693/19.06.2014

134/2014


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE

ANEXA LxA HCL NR , 134/ 2014

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil Mun.Constanta, Bd.Lapusneanu cu Bd.Aurel Vlaicu, ’ Hotel Dobrogea"

te

Chioșc presa


Bd.Aurel Vlaicu

---"

trotuar

BANCA TRANSILVANIA

Beneficiar. S C. CUGET LIBER S.A.

INVENTAR DE COORDONATE

Si*tom de proiecte SîcREOGRAFIC 1970

Nr pet

E(m)

N(m)

1

790000 m

338275560

2

790002 323

33S28’425

3

790003742

30826C 283

4

790003 811

3C5280.356

5

790004 7M

308279.488

e

79000*691

308279.393

7

790006 910

305278 2S3

L 8

790004 164

308276 388

1 bupnifate construcție C1. S -

12 mp

| Propunere «mp’asaro choec presa.


Suprafața amplasament propus: S » 18'me. Suprafața chioșc propus: S = 12 mpCh-oac |

£

O

X

Fast

8

Food

o

L    O-

8

—t

\    c

i    s

I    -o

c

CP

l

1    CD

B O C


iIMAFCA MUNICIPIULUI CONSTANp SfcRvlClUL CADASTRU

/IZAT SPRE NESCHIMBAPE

Nr._XîăsaL. _____ _ AMEXA LA HCL MR-134/2014

PLAN DE SITUAȚIE    ~'

Scara 1:200

Adresa imobil: Mun.Constanta. Str.Tulcei cu Bd Tomis. " Tomis IV”, Chioșc presa

.tiMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA StliViJlUL CADASTRU

/fZAT

Nr« _
Suprafața amplasament, S = 17 mp Suprafața chioșc metalic C1: S = 12 mp Suprafața teren concesionata: S = 10 mp


ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR. 134/2014___

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Răscoala din 1907-piața Unirii

Steren=13 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 27 Adresă D.A.D.P.P.

nr.135497/02.04.2013

Certificat de urbanism nr.1697/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.4 LA H.C.L. NR. 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Traian colț cu str. Marinarilor "Poarta 2”

Steren=ll mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, ampriza str. Termene Romane poziția 344, colț cu str.Traian, poz.370

Adresă D.A.D.P.P.

nr.135497/02.04.2013

Certificat de urbanism

nr.1701/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE

BdTom.» î:.Fax.0O«O 41 708:01,1 d 0040 - 41 - 708103.    CONSTANTA • ROM ANI A

PLAN DE SITUAȚIE ANEXA LA HCL NR,134/2014 Scara 1:200

Adresa imobil: Mun.Constanta,Str. Rascoala din 1907," Piața Unirii". Chioșc presa


iMÂRJA MUNICIPIULUI CONSTANȚA" btKVlCiUL CADASTRU

/IZAT ^NESCIIIMBARE

Nr.INVENTAR DE COORDONATE Sistem do proiecție STEREOGRAFIC 1S70

1

791978302

304226 319

2

791979 328

304225 23S

3

79,979 400

304225 307

4

791980 192

304224 473

5

791980 119

304224 404

0

79,980 87,

304223.664

7

791979 702

J04222.184

8

791976 742

304224 839

SupQtata cons’ructio C1 S = 8np Pro0jre-e a-rp<asa-e ch»o»c pn*uPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200 anexa la hcl nr,134/2014 Adresa imobil Mun.Constanta.Str.Traian cu Str.Marinarilor Poarta 2"„ Chioșc presa


.imAh;a municipiului constanța

Sfch’VUiUL CADASTRU

/IZAT SP35NSSCIIIMBAPE

Nr.    _____

INVENTAR DE COORDONATE

Sistam de proiect* STEREOGRAFIC 1970

1

792123823

303088 253

2

792125 940

303088 028

3

792128.579

303885 025

4

792124 042

303884,649

5

792124 202

303888 ,18

0

792124 103

303888 099

7

792123 902

303887 231

8

792124 001

30308 7 248

Suprafața construcție C1 S

a 8 mp

Propunere nniplawwe chfoae presaROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.5 LA H.C.L. NR. 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Tomls colț cu str.Ștefan cel Mare-zona Parc Teatru Dramatic

Steren=10 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 1324 Adresă D.A.D.P.P.

nr.21206/24.02.2014

Certificat de urbanism nr.1694/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE


ANEXA NR.6 LA H.C.L. NR. 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Ferdinand cu str.Atelierelor

Steren=ll mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 42 Adresă D.A.D.P.P.

nr.21206/24.02.2014

Certificat de urbanism nr.1692/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200INVENTAR DE COORDONATE

Sislem de pro ect«e STEREOGRAFIC 1970

Nr pd

E(m)

N(m)

1

791960 3?»

334417 651

2

791962.969

304415 06B

3

791901 457

304413 545

4

79196C3K

30*414 587

5

791960 326

JQ4414.528

6

791959 511

304415 337

f

791959 581

301415 408

6

791956 659

3044 ÎS. 128

St4>'«<aUi cn»ijtiu«j6 C1 S =

8 mp

Propunere amplasare cnovc presa


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil: Mun Constanta, Bd.Ferdinand cu Str.Atelierelor, Chioșc presa


MUNICIPIULUI CONSÎAK burtVIOlUL CADASTRU


/f** • »


^gg^SCHIMGAPe '
Beneficiar. SC. CUGET LIBER S.A.


INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de pmiecae STEREOGRAFIC 1970

Nr pct

E(rr)

N(m)

1

791325 841

303681 222

2

791327.977

303681 470

3

791326 148

3O3679 99C

4

79 ’323 248

303880 002

5

79,328 380

303678 859

6

791323 281

303676 848

7

791328 399

303677 835

8

79-226 263

303677 567

Suflata con*T'uctieC1 5» «mp Propunere amplasare chioșc presa


Suprafața amplasament propus: S = 11 Suprafața chioșc propus: S = 8 mpANEXA NR.7 LA H.C.L. NR. 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Șos. Mangaliei nr.2-zona Gară

Steren=16 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 1335 Adresă D.A.D.P.P.

nr.21206/24.02.2014

Certificat de urbanism nr.1703/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.8 LA H.C.L. NR. 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. I.C.Brătianu colț cu Bd.l Decembrie 1918

Steren = 16 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 3

Adresă D.A.D.P.P. nr. 15668/2013 Certificat de urbanism nr.1689/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE


PLAN DE SITUATE Scara 1:200

Adresa imobil Mun Constanta, Sos Mangatiet nr 2. Zona Gara.Chtosc presa

/I2AT SPRE NcSCMIK

Nr.

St-ninâiura


fai^RlĂMUN'ClP’UL^'

DIRECT^™'**0*410

Beneficiar: S C. CUGET LIBER S A

Suprafața amplasament: S = 9 mp Suprafața chioșc metalic C1: S = 5 mp Suprafața teren concesionata: S = 5 mp


Suprafața amplasament propus: S = 16 mp Suprafața chioșc propus; S = 12 mp


k\| Win

D««

•ntocnvlnț» «ACIU El ", *•'*

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil: Mun Constanta, Bd 1 Decembrie 1918 nr.6, Chioșc presa


nlMÂRÎA municipiului constanța SERVILUL CADASTRU

Beneficiar. S C CUGET LIBER S A.

Suprafața amplasament: S = 11 mp Suprafața chioșc metalic Ci: S = 7 mp Suprafața teren concesionata S - 5 mp

-Suprafața amplasament propus; S = 16 mp

........Suprafața chioșc propus: S = 12 mpROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.9 LA H.C.L. NR.

134/2014

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd.l Decembrie 1918 nr.6

Steren = 17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, pagina 114 Adresă D.A.D.P.P. nr. 15668/2013 Certificat de urbanism nr.1705/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE


134/2014

ANEXA NR.10 LA H.C.L. NR._

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd.Tomis colț cu str.Soveja

Steren = 16 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 1387 Adresă D.A.D.P.P. nr. 14704/2014 Certificat de urbanism

nr.1698/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE

Bd. Tomis nr. 51 ;Fai; 0040 - 41 - 708)01; Tel: 0040 - 41 - 708)05; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil: Bd. 1 Decembrie 1918 nr.6, Chioșc presa


ANEXA LA HCL NR. 134/20:.4iiMĂHÎA MUNICIPIULUI constanța SLHViCIUL CADASTRU


/IZAT ȘPAE NESCHIMBARE


Data


Data: OctaBl^cSâllf IntocmlWM^ACIU ELENA

j'.a AțX \ r ț.ir00 ib Ș .

Sena'^.Xn', ~ p, O 4?
INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFiC 1970

Nr.pct

E(m)

N(m)

1

790842.462

304111.682

2

790845.032

304112.052

3

790645.340

304107.422

4

790642.791

304107.252

5

790842.680

304108.919

8

790842.580

304108.912

7

790842.494

304110.209

a

790842.593

304110.216

Suprafața construcție C1: S =

12 mp

Propunere amplasare chioșc presa.


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil' Mun.Constanta, Bd. Tomis cu StrSoveja, "Tomis III", Chioșc presa’ .«MARJA


/!2AT SRRE

Nf


CONSTANȚA CADAS^U


Beneficiar; S C. CUGET LIBER S A

Suprafața amplasament: S = 10 mp Suprafața chioșc metalic C1: S = 7 mp Suprafața teren concesionata: S = 5 mp

Suprafața amplasament propus: S = 16 mp Suprafața chioșc propus. S = 12 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.ll LA H.C.L. MiL 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Căpitan Dobrilă Eugertfu cu strSuceava

Steren = 16 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 1394 Adresă D.A.D.P.P. nr. 14704/2014 Certificat de urbanism nr.1704/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE


ANEXA NR.12 LA H.C.L. NR.___

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Cișmelei zona complex comercial Tic-Tac

L

Steren= 17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 8

Adresă D.A.D.P.P. nr. 131626/2013 Certificat de urbanism

nr.1706/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE

niMARSA MUJîCrPlObUI CONSTANȚA bfch’vijJUL CAOĂȘȚRu i /IZAT SPflS NSScmrSSPE

Semnătura

Beneficiar: S.C. CUGET LIBER S.A

Suprafața amplasament: S = 16 mp Supiafata chioșc metalic C1: S = 12 mp Suprafața teren concesionata: S = 5 mp

Suprafața amplasament propus S = 16 mp Suprafața chioșc propus: S = 12 mp

PLAN DE SITUATE Scara 1:200

Adresa imobil. Mun.Constanta, Str.Cismelei, ‘‘Complex Tic-Tac", Chioșc presa


Spațiu comercial
LU

-J

UJ

5

<z>

o

<

O

co

x j •    CONSTATA

ocnw.CIUL CX»ASTPH

/I2AT    WEft77

Semnâfj’i

Beneficiar; S.C. CUGET LIBER S.A.

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de protecție STEREOGRAFIC 1970

i

789603.934

307356 391

2

789*06462

307358 021

3

789006 220

307354.369

4

789606.319

307354.355

5

789606 13,

307353.066

6

789606 032

307353 083

7

789605790

307351 430

a

769KI3 262

307351 900

Suptafaia con-UViict* C1 S =

12 mp

Pi opune o arrp nare chioșc. presa

Suprafața amplasament propus: S = 17 mp Suprafața chioșc propus. S = 12 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.13 LA H.C.L. NR.

134/2014

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Căpitan Dobrilă Eugeniu cu str.Cișmelei zona „Cireșlca"

Steren = 16 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 8

Adresă D.A.D.P.P. nr. 131647/2013 Certificat de urbanism

nr.1702/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROȘU VASILE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.14 LA H.C.L. NR. 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd.Tomis-zona „Tomis ir

Steren=17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 1325 Adresă D.A.D.P.P. nr. 131675/2014 Certificat de urbanism

nr.1696/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILEilMÂRlA MUNICIPIULUI CONSTAN,^ SERVICIUL CADASTRU

cSCMIMBAPE


Oat^Z^ o y <2y'//Semnâlura

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil Mun.Constanta. Bd.Tomis." Tomis II". Chioșc presa
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI)?®

DIRECȚIA PATRIMOftftJ

CONST
Beneficiar: SC. CUGET LIBER S.A.


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiect» STEREOGRAFIC 1970

Nr.pct

E(m)

N(m)

1

791058 262

305630 591

2

791059 642

305631531

3

791059.585

305631.614

4

791000080

305632 346

5

791060 718

305632263

6

791062.096

305633 204

7

791063 535

305631 092

1 8

791059 701

305628 479

Sucratata oorstrucve C’ S■

12 mp

Propirwe amptewe dx»c presa


Suprafața amplasament propus: S = 17 mp Suprafața chioșc propus: S = 12 mp

ANEXA NR.15 LA H.C.L. NR. 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Tomis colț cu str. Poporului

Stereo = 16 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 29 Adresă D.A.D.P.P. nr. 14485/2014 Certificat de urbanism nr.1690/19.06.2014


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.16 LA H.C.L. NR. 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Al. Lăpușneanu colț cu str.Soveja

Steren=12 mo

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, po2iția 677 Adresă D.A.D.P.P. nr. 123744/2013 Certificat de urbanism

nr.1695/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE

ANEXA LA HCL NK.134/2014

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil Mun.Constanta. Bd.Tomis cu Str.Poporului. Chioșc presa


<$>


o.


'QBeneficiar: S C. CUGET LIBER S.A

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de

proiecție STEREOGRAFlC 1970

I Nr.pcJ

E(m)

N(mJ

1

790924.410

305743 638

2

790026 934

305743.242

3

790926 674

305741 502

4

790926.773

305741577

5

700926.572

305740.292

6

790926 473

305740.308

7

790926.210

305738.658

0

790923 690

3OC/39.OS5

Suprafața oonstruefle C1 S ■ 12 mp

Propunere amplasare chioșc presa.Suprafața amplasament propus: S = 16 mp Suprafața chioșc propus: S = 12 mp

I . ilMAHIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA bthvi-JiUL CAPASTAU

✓IZAT ȘPREZNE3CHIMBAPE

n<.    ______


ANEXA LA HCL NR.134/2014

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil: Mun.Constanta, Str.Soveja cu Bd.AI. Lapusneanu, Chioșc presa

.iMÂHiA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SfcKViCIUL CADASTRU


SemnăturaBeneficiar: S.C. CUGET LIBER S.A.


INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970790237.888

790239.408

790239.449

790240-632

790240.590

790242.110

790241.049

790236.828


306771.215

306770.522

306770.613

306770.073

306769.982

306769.289

306766.964

306768.891


Suprafața construcție CI: S = 12 mp Propunere amplasare chioșc presa.ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

134/2014


ANEXA NR.17 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. l.C.Brătianu colț cu str.Cumpenei

Steren = 17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 677 Adresă D.A.D.P.P. nr. 44996/2014 Certificat de urbanism nr.1691/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.18 LA H.C.L. NR. 134/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ștefan cel Mare colț cu str.Cpt.Romulus

Steren = 17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 188 Adresă D.A.D.P.P. nr. 36950/2014 Certificat de urbanism nr.1687/19.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROȘU VASILE

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil: Mun Constanta, Bd I C Brabanu cu Str Cumpenei.Chiosc presa
Setem de proiecție STEREOGRAHC 1970


. _s®£


yZ'nV^nu î?

î^L"‘ ■

Data OetxpUrif JOlS    Z‘ .

•nitirOXCiUEtCMA    %Â

ti    *’

•Â* \ i '


700845 464 7S8W711? 700347 0» 780540 370 700048 395 750000 043 700850 455 700845 $76


303217.093 303217.362 303217 460 303217 670 303217 571 303217.041 303215.319 303214 571


Suprafața construcție C1 S’t?mp Propunere amplasare cb’osc presa


O"


ANEXA LA HCL NR, 134/201PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil: Mun.Constanta. Str.Stefan cel Mare cu Cpt Petre Romulus. Chioșc presa

i.X.MÂHÎA MUNICIPIULUI CONSTANȚA UeKVIOJUL CADASTRU

/IZAT S]

Nr. _1

791585 .100

304053 593

2

791586 411

304054.73?

3

791586 343

304054 805

4

701587 204

304055 692

5

701587 362

304055 618

6

701588 584

304056 757

7

701500 328

304054 868

8

791586.032

304051 724

Suprafața construcție CV S = 1? mp Propunere amplasare cluosc prow


Suprafața amplasament propus: S = 17 mp

Suprafața chioșc propus S = 12 mp