Hotărârea nr. 130/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU–CONSTRUIRE IMOBIL P+2E DEPOZIT FARMACEUTIC SI ARHIVĂ, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 500 MP,AFLAT ÎN PROPRIETATEA S.C. MINI FARM S.R.L.;

<jP«ȘȚ**ț, ROMAWW*ir i JUDEȚ,ijLi6wWA;' MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil P+2E depozit farmaceutic și arhivă, teren in suprafață de 1 500 mp,aflat în proprietatea S.C.MINI FARM S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 23.06.2014.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.87039/20.06.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism înregistrat sub nr.83318/12.06.2014.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constru<^$j-trtr&le măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificărilp ult^ț^^^Mfe Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitei S.C.MINI FARM S.R.L înregistrată sub nr. 104046/07.08.2013.

în temeiul prevederilor art. 36, alin, (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil P+2E -depozit farmaceutic și arhivă, teren aflat în proprietatea S.C.MINI FARM S.R.L, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul in suprafață de 1 500 mp identificat cu nr. cadastral 213836 este proprietatea S.C.MINI FARM S.R.L conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2903/2012 autentificat la Biroul Notarilor publici Anastase Eugen și asociații, Constanța.

Art. 2 - Compartihnâ^țȘf ^jrhjsiilcîr de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărârd Dif^B^W'bahiSm, S.C. MINI FARM S.R.L. tuturor celor interesați, în vederea aducerii lâ îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


Roșu Vasile

CONSTANȚA

NR. 130 / 23.06.    2014

P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL P + 2E ■ DEPOZIT FARMACEUTIC SI ARHIVA

lot 3, parcela VN 337, zona DN SA - Nazarcea, municipiul Constanta


reglementari urbanistice

NoulBILANȚ SUPRAFEȚE

MP

%

s

SUPRAFAȚA TEREN

1500,00

100,00

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

0,00

0,00

SUPRAFAȚA SPATII VERZI

0,00

IM»

SUPRAFAȚA PLATFORME BETONATE, PAflCARl, ALEI

0,00

0,00

1

SUPRAFAȚA TEREN

1500,00

100,00

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

900,00

90,00

SUPRAFAȚA SPATII VERZI

221,00

14,70

SUPRAFAȚA PLATFORME BETONATE, PARCARt, ALEI

329,00

21.90

TROTUARE

50,00

3,40


LEGENDA


LIMITE


, LIMITA ZONA STUDIATA W4 * '

M-HODmp

. LIMITA LOTULUI CARE AGENERAT P.U.D. fflalSOOnv


CIRCULAȚII

SENS DE CIRCULAȚIE

DRUM D6 EXPLOATARE PIETRUIT (MATERIALE DEMONI ABILE) DRUM ÎMBRĂCĂMINTE ASFALT1CA DEFINITIVA | TROTUARE

ACCESE

[    | ACCES CAROSABIL IN INCINTA

|    "| ACCES PIETONALIN INCINTA


FUNCȚIUNI


S C 8ARGETIA PROIECT SAL

Btr. Mesteacănului, nr. 15-1?, localitatea Eforie,Oraș Eforie

J13/2746/2012


PROIECT NR. 01/2013


PROIECTANT SPECIALITATE URBANISM


SEF PROIECT: AltllM.

CHUDUGHEORQHE


PROIECTAT:


AriLUib.

CNUDU GHEORGHE


REDACTAT:


lng.lDA AURIA


BOTA: IM» 2013


UTR1

»SUPRAFAȚA TEREN

1600,00 mp

P.O.T. aprobai

60,00%

C.U.T. aprobat

3,00

Rh max. admis

P+4E (18 m), cota ±0.00 este cota trotuarului de la strada

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PROPUSA LA SOL

DEPOZIT FARMACEUTIC, ARHIVA Sl BIROURI P+ZE

000,00 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA DEPOZIT FARMACEUTIC, ARHIVA Sl BIROURI P+ZE

3750,00 mp

P.Q.T. maxim propus

60,00%

C.U.T. maxim propus

3,00

Rh propus

P+2E (15 m), cota ±0.00 sete cota trotuarului de la strada

C.U.T. propus

<20%


2ONA MDttA-lHSTfTUTII, BERVICU PUBUCE SUPRAMUNJCIPALE Sl MUNICIPALE -SERVICII DE SANATATE [SPITALE. CĂMINE DE BATRANI, POUCUNia, CABINETE MEDICALE -SERVO FINANCIAR‘BANCARE Sl DE ASlGUFtARI,

■ POSTA/TELECOMUNICFAȚII, SERVICII MANAGERIALE,

I TEHNICE Sl PROFESIONALE (BIROURI) -CERCETARE/DEZVOLTARE, EDRURI, SERVICII MEDIA, -SERVO PROFE8IOANALE, HOTELURI, ALIMENTAȚIE PUBLICA

-SKOW-ROOMUfll AUTO, BENZINĂRII, ACTtVTTATl DE MÂNU FACTURARE Sl DEPOZITARE MlCGROS -LOCUINȚE COLECTIVE

ZONA VERDE

PARCARE DALE 1NIERBATE

ALINIAMENT TEREN FATA DE STRĂZILE ADIACENTE TERNULUI

ZONA LOCUlflEJNDIVIDUALE SI

COLECTIVE MEDII

ZONA MIXTA-TEHNICO EDILITARA,

SPATII VERZI AMENAJATE ZONA REȚELE Sl CONSTRUCȚII EDILITARE, AFERENTE REȚELELOR EDILITARE

ZONA DE IMPLANTARE A IMOBILULUI PROPUS


P.U.D.


tWICATW PLANȘA: UOI


TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI

URBANISTICE


Scara: 1/500


BENEFICIAR:

S.C. Mini-Farm S.R.L


amplasament

LOT 3. PARCELA VN 357, ZONA DN ZA-NAZAHCEA, MUNICIPIUL CONSTANTA