Hotărârea nr. 13/2014

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA PERSOANELOR BENEFICIARE ALE PREVEDERILOR LEGII NR. 44/1994 SI LEGII NR. 341/2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea de facilități la transportul urban de călători în municipiul Constanța persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994 și ale Legii nr. 341/2004

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de..9.3.-.P?..-.Ș.9A.4 î

Analizând expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr.10687/24.01.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget- finanțe , administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța , raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției Financiare nr.10686/24.01.2013;

Văzând dispozițiile art.3 alin(l) lit.b, art.4 alin (1) și art.5 lit.k din Legea nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii -martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 , precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 precum si ale art.16 lit.b din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit."d" , alin. 4 lit." a", alin. 6 lit." a" pct. 14 si art. 115 alin.l lit. "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l începând cu data de 01.02.2014 facilitățile acordate in baza Legii nr.44/1994 și ale Legii nr.341/2004 se vor acorda în baza unui permis de călătorie care reprezintă echivalentul a 50lei/lună , tarif social cu tva. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea acestor facilități se suportă integral din surse proprii ale bugetului local.

Art.2 Eliberarea permiselor de călătorie, valabile în interiorul municipiului Constanța pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994 și ale Legii nr.341/2004, se va face de către R.A.T.C. Constanța către asociațiile legal constituite ale beneficiarilor ,în baza următoarelor documente:

- listele cu beneficiari înaintate de asociații;

-    numărul legitimației de asociație - pentru veteranii de război ( listele se vor verifica cu situația beneficiarilor Legii nr. 44/1994 solicitate de la Casa Județeană de Pensii Constanța) ;

-    numărul certificatului -pentru revoluționari (listele se vor verifica în Monitorul Oficial);

Art.4. Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța , din subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța, va elibera permisele de călătorie în condițiile prezentei hotărâri și va prezenta lunar deconturi, întocmite și aprobate conform legii.

Art.5. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare , Direcției Administrație Publică Locală , Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de 24

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

Tusa Sorina

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr. 13    / 03.02.2014