Hotărârea nr. 129/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AFERENTE RADET CONSTANTA

qONSTAN/-.ROMÂNIA

JUDEfULCONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcționare aferente Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .2.?..-..96.;20i4.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.86995/20.06.2014 prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de specialitate nr.3 -servicii publice, comerț, turism si agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administrație al

R.A.D.E.T. Constanța nr.18/06.03.2014 - privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare aferente R.A.D.E.T. Constanta;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.

109/2011 - privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" și art.115 alin.l lit. "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă Organigrama, Statul de funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare aferente Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cor;

Art.2. Compâftirrfentui comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.D.E.T Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

23

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ............consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NR. 129/23.06.2014

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARTFI A FNACHF

< tife W ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

WfcJlfl MUNICIPIUL Constanța CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCLM nr


129/2014


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE (R. O. F.)

R.A.D.E.T. CONSTANȚA

> Aprobat prin H.C.A. nr.18 din 06.03.2014

Valabil de la data de 15.04.2014

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

DENUMIREA

Denumirea unității este REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE, care se va inscripționa integral pe toate trimiterile poștale, formularele sau documentațiile pe care le întocmește sau le elaborează.

Denumirea, împreună cu prescurtarea R.A.D.E.T. CONSTANTA care reprezintă inițialele denumirii integrale, sunt publicate în Monitorul Oficial.

Forma prescurtată se va întrebuința în cazul inscripționărilor sau siglelor aplicate pe ștampile, echipamente de muncă, autovehicule și utilaje, iar în cazul textelor numai unde nu se creează confuzii prin utilizare.

MODUL ACTUAL DE CONSTITUIRE

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE

CONSTANTA (numită în continuare „Regia") a fost constituită în forma actuală de organizare începând cu 01.02,1991, în baza Deciziei 47/25.01.1991 emise de către Prefectura Județului Constanța, având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Conform H.G. nr. 597/28.09.1992 Anexa nr.l, REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA a trecut sub autoritatea Consiliului Local Municipal.

CADRUL JURIDIC

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA are personalitate juridică, este organizată și funcționează pe bază de gestiune proprie și autonomie financiară ; încheie bilanț, are conturi în bancă, beneficiază de credite bancare, poate avea relații economice, financiare și juridice cu alte regii, societăți comerciale, persoane fizice ori juridice române sau străine și utilizează fondurile de care are nevoie în condițiile legii.

SEDIUL

Sediul Regiei se află in localitatea Constanta, strada Badea Cartan, nr,14A. Regia își desfășoară activitatea în acest sediu și în diverse alte clădiri, construcții sau amenajări amplasate în municipiul Constanța.

DURATA DE FUNCȚIONARE Nelimitată

OBIECTUL DE ACTIVITATE

- Producerea, distribuția si furnizarea energiei termice sub forma de apa calda si căldură

Activitate principala conform codificării (ordin 337/2007)

Furnizare de abur si aer condiționat 3530

Activități secundare conform codificării (ordin 337/2007)

1622    Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623    Fabricarea altor elemente de dufgherfe si tamplarie, pentru construcții

1624    Fabricarea ambalajelor din lemn 2571 Fabricarea produselor de taiat

2591 Fabricarea de recîpienti, containere sî alte produse similare din otel

2593    Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri si arcuri

2594    Fabricarea de șuruburi, butoane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si șaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

2711    Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distribuție si control a electricității

2712    Fabricarea aparatelor de control si distribuție a electricității

2732    Fabricarea altor fire sî cabluri electrice si electrocasnîce

2733    Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2812    Fabricarea de motoare hidraulice

2813    Fabricarea de pompe si compresoare

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzătoarelor

2825 Fabricarea ehîpamentelor de ventilație si frigorifice, exclusiv a

echipamentelor de uz casnic

2829 Fabricarea altor mașini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2899 Fabricarea altor mașini sî utilaje specifice n.c.a.

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale sî nerezidentiale

4211    Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor

4212    Lucrări de construcții a cailor ferate de suprafața si subterane

4213    Costructîa de poduri sî tuneluri

4221    Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222    Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate sî

*• — l ~    s «n i/'ahi i

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

2364 Fabricarea mortarului

2363 Fabricarea betonului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din

uz pentru recuperarea materialelor

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3600 Captarea, tratarea si distribuția apei

7312 Servicii de reprezentare media

7311 Activitatî ale agențiilor de publicitate

7120 Activitatî de testare si analize tehnice

7112 Activitatî de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 7111 Activitatî de arhitectura

6820 închirierea si subinchirîerea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare si de incalzire

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5210 Depozitari

4942 Servicii de mutare

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate

4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, în magazine specializate

8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional

8299 Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8291 Activitati ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8230 Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor 8129 Alte activitati de curățenie n.c.a.

8122 Activitatî specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini si utilaje industriale

8121 Activitati generale (nespecializate) de curățenie interioara a clădirilor 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreațional

7739 Activitati de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile

8623 Activitati de asistenta stomatologica

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

oc-)i    dp asistenta medicala generala

8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, si alte domenii)

6399 Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.

5920 Acti vitati de realizare a inregistrarilor audio si acti vitati de editare muzicala

4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate

7711 Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare

7490 Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

7410 Activitati de design specializat

4669 Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente

2562 Operațiuni de mecanica generala

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2529 Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice

2521 Producția de radiatoare si cazane pentru încălzire centrala

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

2511 Fabricarea de construcții metalice si partî componente ale structurilor metalice

2433 Producția de profile obținute la rece

4312    Lucrări de pregătire a terenului

4313    Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții

4321    Lucrări de instalații electrice

4322    Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer condiționat 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331    Lucrări de ipsoserie

4332    Lucrări de tamplarie sî dulgherie

4333    Lucrări de pardosire si placare a pereților

4334    Lucrări de vopsitorîe, zugrăveli si montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelîtori, șarpante si terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4520 întreținerea si repararea autovehiculelor

3250 Producția de dispozitive, aparate si instrumente medicale sî de laborator

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311    Repararea articolelor fabricate din metal

3312    Repararea mașinilor

3313    Repararea echipamentelor electronice si optice

3314    Repararea echipamentelor electrice

3319    Repararea altor echipamente

3320    Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale

-aci i Drnrtiirtîa de energie electrica

3513    Distribuția energiei electrice

3514    Comercializarea energiei electrice

OBIECTIVE

-    Realizarea prestatîilor/lucrarilor specifice obiectului de activitate la termenele contractate si în prescripțiile tehnologice si calitative, in condiții de rentabilitate.

-    Valorificarea completa si eficienta a resurselor în vederea menținerii regiei la un program de profit.

-    Satisfacerea cat mai deplina a cerințelor clientilor cu privire la prestațiile furnizate.

-    Asigurarea si menținerea echilibrului intre interesele Regiei si ale personalului muncitor ce isi desfasoara activitatea în cadrul acesteia.

Capitolul 2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A RADET CONSTANTA

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA este organizata sî funcționează conform structurii organizatorice prezentate în Anexa 1.

Structura organizatorica, materializata in “Organigrama" este de tip piramidal ierarhic - si este structurata pe domenii de actîvitati.

A . In cadrul Organigramei se identifica :

1) Organele de conducere:

-    Consiliul de Administrație - care asigura conducerea colectiva regiei

-    Directorul General care asigura conducerea curenta a Regiei prin:

Directori executivi :

Director Producție;

Director Economic ;

Director Comercial ;

Regia isi realizează atribuțiile sale prin compartimentele funcționale si secțiile de producție.

2) Compartimente funcționale sî de producție

1. Directorul General are in subordine directa următoarele entîtati organizatorice :

1.1    ) CONSILIERI ;

1.2    ) BIROUL JURIDIC-RESURSE UMANE;

1.3    ) SERVICIUL CONTROL MANAGERIAL.

Totodată, directorul general are in subordine directa: directorul producție, directorul economic si directorul comercial.

Directorul Producție are in subordine directa următoarele entitati organizatorice funcționale si unitati de producție, întreținere si reparații:

2.1)    BIROUL MECANO ENERGETIC SI ANALIZA PRODUCȚIE ;

2.2)    BIROUL TEHNIC INVESTIȚII;

2.3)    LABORATORUL DE METROLOGIE;

2.4)    LABORATORUL CHIMIC;

2.5)    SECTORUL CONTORIZARE;

2.6)    SECȚIA NORD;

2.7)    SECȚIA SUD;

2.8)    SECȚIA REPARAȚII;

2.9)    DISPECERATUL CENTRAL.

3.    Directorul Economic are in subordine directa următoarele entitati

organizatorice :

3.1)    BIROUL CONTABILITATE;

3.2)    BIROUL FINANCIAR ;

3.3)    BIROUL FACTURARE-INCASARE;

3.4)    BIROUL URMĂRIRE DEBITORI.

4.    Directorul Comercial are in subordine directa următoarele entitati

organizatorice :

4.1)    BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE DEPOZIT ;

4.2)    BIROUL ADMINISTRATIV RELAȚII CU CLIENTII;

4.3)    BIROUL IT;

4.4)    BIROUL JURIDIC CLIENTI.

B. Organisme care funcționează în cadrul Regiei

1- Consiliul de Administrație numit de către Consiliul Local al Municipiului Constanta, prin HCLM nr. 185/31.07.2013, cu completările ulterioare - asigura conducerea colectiva a Regiei si are următoarele atribuții de baza:

a)    aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

b)    in termen de 90 de zile de la numire, elaborează și prezintă autorității publice tutelare spre aprobare Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;

c)    verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

d)    organizează procedura de selecție a directorilor conform legii;

qj revocă directorii si Stabilește remunerația Inr-

e)    evaluează activitatea directorilor, verifica execuția contractelor de mandat

ale acestora;

f)    elaborează raportul semestriai, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

g)    își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în conformitate cu dispozițiile art. 1441 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător/

h)    alege Comitetul de audit care trebuie format din 3 membrii neexecutivi;

2. Comisii:

-    Comisia tehnico-economică de avizare a lucrărilor de investiții

-    Comisia tehnică de recepție a lucrărilor de investiții și reparații

-    Comisia de avizare a scoaterii din funcțiune și a casării mijloacelor fixe și declasării bunurilor materiale

-    Comisia tehnică PSÎ

-    Comitetul de securitate și sănătate în muncă

-    Comisia de recepție a valorilor materiale

-    Comisia de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică - Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare.

[Capitolul III? SISTEMUL DE RELAȚII ĂL RADET

în scopul realizării obiectului său de activitate REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE întreține relații cu mediul exterior (cu diverse organisme de îndrumare și control abilitate, cu diverși agenți economici, în calitate de parteneri de afaceri, și cu alte diverse persoane fizice și/ sau juridice) și respectiv relații interne (ierarhice, de dîrectivare și funcționale).

Aceste relații sunt prezentate în cadrul paragrafelor care prezintă atribuțiile, competențele și responsabilitățile conducerii executive și ale compartimentelor organizatorice ale Regiei.

Referitor (a relații, se mai precizează următoarele aspecte cu caracter generat:

Toate documentele care pleacă și intră în Regie urmează circuitul stabilit prin dispoziția emisă în acest scop.

Toate documentele transmise de Regie sau în numele acesteia, către persoane juridice (organe de avizare, coordonare și control, agenți economici în calitate de parteneri de afaceri) vor fi semnate de Directorul General (sau prin delegare și de către ceilalți directori executivi).

Documentele de tip „Adeverința", necesare salariaților la unitățile sanitare, financiare, etc., vor fi semnate de către șeful Biroului Juridic - Resurse Umane.

Documentele către partenerii de afaceri furnizori / clienți - persoane i.irîdîrp - fnrin care se solicită sau se transmit informații necesare

pentru desfășurarea activităților curente), vor fî semnate prin delegare de către

directorii executivi.

Toate documentele adresate unităților de producție ale Regiei (Secțiilor) sau compartimentelor funcționale, cu excepția deciziilor administrației, vor fi semnate, de la caz la caz, de directorul executiv implicat ca responsabilitate în acea problemă.

Semnătura semnatarului se va face la subsolul textului alaturi de numele, prenumele și funcția acestuia.

Pe toate documentele întocmite în cadrul Regiei, nu trebuie să lipsească data emiterii (întocmirii) documentului și numărul acestuia.

Orice nou document întocmit în cadrul Regiei (cu scopul de a circula în interiorul și / sau exteriorul acesteia) trebuie aprobat de conducerea executivă și inclus în Nomenclatorul de Documente utilizate de Regie.

Documentele care conțin informații cu caracter de secret de stat, de serviciu, vor fi supuse regimului prevăzut de lege.

Capitolul IV, ATRIBUȚIILE R.A.D.E.T. CONSTANTA

în vederea realizării obiectului de activitate, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanta are următoarele atribuții principale :

-    desfășoară activitatea de management prin aplicarea metodelor de organizare și conducere specifice economiei de piață ;

-    asigură îmbunătățirea continuă a organizării și funcționării tuturor sectoarelor de activitate, a folosirii capacităților de producție, a creșterii calității serviciilor prestate;

-    asigură îndeplinirea condițiilor cuprinse în licențele pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice și urmărirea respectării standardelor de performanță în acest domeniu;

-    organizează și asigură îndeplinirea sarcinilor de producție - prestație în condiții de eficiență;

-    asigură încadrarea în consumurile normate de materii prime, materiale, combustibil și energie;

-    asigură realizarea sarcinilor de cooperare în producție, încheie acorduri și contracte de cooperare cu terți;

-    organizează controlul tehnic de calitate al lucrărilor și prestațiilor, rezolvă probleme de metrologie conform legii;

-    asigură funcționarea, folosirea rațională, întreținerea, revizia repararea și modernizarea mijloacelor fixe;

-    asigură încărcarea optimă a capacităților de producție, folosirea intensivă a mașinilor, utilajelor și instalațiilor;

-    ia măsuri pentru folosirea rațională a instalațiilor termoenergetice, modernizarea proceselor tehnologice;

-    asigură aplicarea normelor de protecție și igienă a muncii, a normelor de PSI, a celor de pază a bunurilor, precum și a altor măsuri suplimentare necesare în raport cu condițiile specifice din cadrul regiei;

-    elaborează proiectul planurilor de investiții, de finanțare și creditare a acestora;

-    asigură documentațiile tehnico-economice pentru investițiile proprii sau în cooperare cu partenerii;

-    urmărește încheierea contractelor de execuție pentru lucrările de investiții, cu respectarea procedurilor de achiziții publice, asigură amplasamentele, finanțarea lucrărilor, realizarea acestora conform graficelor;

-    organizează executarea lucrărilor de investiții și reparații capitale;

-    asigură realizarea resurselor proprii destinate finanțării;

-    urmărește realizarea obiectivelor de investiții și răspunde de punerea în funcțiune la termen a noilor capacități de producție;

» asigură baza materială necesară realizării în bune condiții a sarcinilor de producție;

-    încheie contracte și urmărește realizarea integrală a acestora;

-    elaborează norme de consum și norme de stoc pentru materiale, combustibil și piese de schimb, ia măsuri de preîntâmpinare a formării de stocuri supranormative și de valorificare operativă a celor disponibile;

-    efectuează recepția materialelor, pieselor, semifabricatelor, asigură depozitarea și conservarea în condiții corespunzătoare a acestora;

-    organizează și conduce contabilitatea proprie, potrivit legii;

-    efectuează inventarierea generală a patrimoniului, ce! puțin o data pe an, precum și în alte situații prevăzute de lege;

-    organizează selecționarea, angajarea și promovarea salariaților, potrivit cerințelor reale ale regiei, asigură evidența personalului, repartizarea și utilizare eficientă a acesteia;

-    stabilește necesarul de personal în perspectivă pe meserii, specialități;

-    întocmește programul de pregătire, perfecționare și specializare a forței de muncă pe meserii și specialități și ia măsuri de realizare a acestuia prin formele de pregătire adecvate;

-    asigură aplicarea prevederilor legale privind salarizarea;

-    elaborează propriul său sistem de normare a muncii.

Capitolul I. ATRIBUȚII, COMPETENȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI

A, Conducerea curentă

în vederea realizării obiectului de activitate, Directorul General are următoarele atribuții:

a)    concepe si aplica strategii si/sau politici de dezvoltare ;

b)    in vederea asigurării unei bune desfășurări a actîvitatii - propune Consiliului de Administrație orice modificarea a organigramei precum si numirea/elfberarea in/din funcție a conducătorilor din structurile funcționale ale regiei;

d) negociază CCM si CIM in limita mandatului dat de către Consiliul de Administrație;

d)    reprezintă R.A.D.E.T. in relațiile cu terte persoane fizice sau juridice;

e)    incheie actele juridice, in numele si pentru R.A.D.E.T;

f)    îndeplinește orice alte prerogative încredințate de către Consiliul de

/v r-r-i ; r-5 ;    *

h)    initiaza si dezvolta parteneriate cu alte regii/companii/UAT;

i)    verifica auditarea sistemului de control intern si a sistemului de management, prin desemnarea pentru aceste activitati a persoanelor autorizate si competente;

j)    asigura conducerea activitatilor R.A.D.E.T, asigura coordonarea si controlul acestora in ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale si umane;

k)    asigura managementului si funcționarii regiei in totalitate;

Qstabîleste îndatoririle si responsabilitățile personalului regiei.

B. Atribuțiile compartimentelor de munca

1.Direcția Generala

în cadrul Direcției Generale funcționează următoarele entîtati organizatorice:

LI) CONSILIERI ;

1.2)    BIROUL JURIDIC-RESURSE UMANE;

1.3)    SERVICIUL CONTROL MANAGERIAL;

1.3.1)    COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN ;

1.3.2)    COMPARTIMENTUL CONTROL DE GESTIUNE ;

1.3.3)    COMPARTIMENTUL FINANCIAR INTERN ;

1.3.4)    BIROUL CSIP

1.1) CONSILIERI

Obiectiv

Furnizează conducerii Regiei informațiile si analizele necesare elaborării deciziilor.

Atribuții

•    Realîzeaza culegerea datelor pentru stabilirea politicilor de dezvoltare a organizației .

•    Anaiizeaza datele pe baza carora se realîzeaza programarea si planificarea pentru dezvoltare.

•    Transmite propuneri către directorul general privind imbunatatirea continua a proceselor organizației ,în acord cu licențele deținute si cu legislația aplicabila.

•    Anaiizeaza posibilitatea extinderii activitatii Societății in probleme de administrare a serviciilor publice termice.

•    Contactează si colaborează cu proiectantii studiilor de fezabilitate.

•    Asigura întocmirea documentației de licențiere si acreditare a Societății in

domeniu.

•    Elaborează propuneri privind programul de dezvoltare si diversificare a activitatii

Societarii.

•    Propune teme de cercetare-dezvoltare-crestere a randamentului si a fiabilității

instalațiilor.

•    Monitorizează realizarea studiilor si a proiectelor pentru retehnologizarea, modernizarea si automatizarea fluxurilor, informând periodic Directorul General.

•    Asigura legătură Societății cu factori externi privind cooperarea in domeniul

tehnic si tehnologic.

1.2) BIROUL JURIDIC-RESURSE UMANE;

"Motto": In centrul tuturor afacerilor sta omuî, Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisem, utilaje, autovehicole sau bani sunt doar de importanta secundara.Fara oameni nu se pot face afaceri. Activitățile economice nu au alt scop decât sa servească nevoilor oamenilor.

1.Obiective

Obiectivul principal al Biroului Juridic-Resurse Umane este acela de a furniza pricepere si experiența organizației.

Obiective secundare;

a)    obiective strategice, pe termen lung, ce vizeaza organizarea si planificarea resurselor umane;

b)    obiective operaționale, de natura tactica si administrativa, care vizeaza activitatile cu privire la conducerea grupurilor de munca.

2. Conținutul actîvitattto_Biroului Jyridic-Regyr-Se--Um^n^

Activitatile prîncipaie specifice se refera la:

a)    obiectivele societății;

b)    planificarea strategica;

c)    performantele individuale ale salariatilor;

d)    motivarea salariatilor si participarea acestora (a îndeplinirea obiectivelor societății;

e)    descrierea si analiza posturilor (cu suportul șefilor de entitati organizatorice);

f)    echitatea si discriminarea;

g)    dimensionarea necesarului de personal;

h)    stabilirea drepturilor st obligațiilor salariatilor; î) recrutarea personalului;

î) selecția personalului;

k)    instruirea personalului;

l)    integrarea noilor angajați;

m)    formarea profesionala a salariatilor;

n)    dezvoltarea angajatilor - managementul carierei;

o)    evaluarea angajatilor;

p)    compensațiile si stimulentele extrasalariale;

<0 eficienta utilizării resurselor umane;

r)    relația cu sindicatul reprezentativ la nivelul societății;

s)    evaluarea posturilor (cu suportul șefilor de entitati organizatorice);

suoortul șefilor de entitati organizatorice).

3. Atribuțiile Biroului Juridic-Resurse Umane

3.1    - efaboreaza întreaga documentație privind încheierea, modificarea si încetarea

contractelor individuale de munca;

3.2    asigură îmbunătățirea continuă a organizării muncii ;

3.3    - organizează selecția, pregătirea, încadrarea în muncă și promovarea salariaților;

3.4    - stabilește și asigură necesarul de personal, în perspectivă, pe meserii și specialități;

3.5    - elaborează, pe baza propunerilor de la entitatile organizatorice, programe de perfecționare a pregătirii personalului;

3.6    -» asigură aplicarea prevederilor legale privind salarizarea;

3.7    - asigură întocmirea dosarelor de pensie pentru personalul societății, atunci când este cazul ;

3.8    - îndeplinește atribuții stabilite de lege cu privire la încadrarea și promovarea în muncă, învățământ, salarizare, perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților;

3.9    - întocmește deciziile din sfera de activitate, le supune avizării Biroului Juridic Clienti și aprobării conducerii, asigură multiplicarea și difuzarea acestora la entitatile organizatorice vizate;

3.10    întocmește raportări statistice, pe baza fondului de salarii si numărului de personal;

3.11    realizează gestiunea curentă și previzională a posturilor (număr și structură) și a personalului din cadrul regiei;

3.12    - aplică criteriile de selecție și recrutare a personalului;

3.13    - coordonează acțiunile de evaluare periodică a personalului și respectiv de atestare pe post;

3.14    - organizează activitatea de pregătire profesională pentru personalul propriu și coordonează activitatea de pregătire profesională entitatile organizatorice din cadrul Regiei;

3.15    - eliberează, la cererea salariaților, adeverințe de salariu, adeverințe de vechime in munca, adeverințe pentru medîc/spîtal, adeverințe pentru subvenții, adeverințe privind pregătirea profesionala, adeverințe pentru stagiile de practica studentesti, adeverințe de venit pentru Casele județene de pensii, etc.

3.16    - avizează angajarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

3.17    - aplica strategia Regiei, în privința managementului resurselor umane (gestiunea numărului de personal, structura posturilor în societate, gestiunea fondului de salarii, urmărirea evoluției profesionale și pregătirea salariaților, etc.)

3.18    - întocmește dosarele personale (acte de identitate, acte de studii, acte medicale, CIM,

decizii, acte adiționale la CIM etc.).

3.19    ~ completează si transmite la ITM Registrul electronic de evidenta al salariaților « REVISAL », conform legislației in vigoare.

3.20    - verifica corectitudinea foilor colective de prezenta (pontajelor) ;

3.21    - verifica statele de plata sub aspectul existentei tuturor salariaților activi, a corectitudinii salariului de baza si a calcului sporurilor cuvenite ;

_ t-«narh7ea2a fondul de avansare pe compartimente de munca, daca este

3.23    - urmărește respectarea Regulamentului Intern si/sau CCM aplicabil, a anexelor la Regulamentul Intern si sau CCM aplicabil si respectarea procedurilor, reglementarilor si a legislației in domeniul resurselor umane.

3.24    - coordonează activitatea de salarizare a personalului.

3.25    - asigura evidenta fondului de salarii consumat pe componente (salarii de baza, sporuri, drepturi salariale ocazionale, etc).

3.24    - întocmește documentația pentru acordarea ajutoarelor prevăzute in CCM aplicabil.

3.25    - Stabilește numărul de zile de concediu de odihna pentru întreg personalul.

3.26    - centralizează programarea anuala colectiva a concediilor de odihna si monitorizează respectarea acestei programări;

3.27    - coordonează activitatea de cercetare disciplinara prealabila a salariatilor, cu respectarea Codului Muncii;

3.28    - realîzeaza evidenta sancțiunilor aplicate salariatilor, a absentelor nemotivate si a invoîrilor neplatîte.

3.29    - coordonează activitatea de perfecționare, specializare si calificare profesionala.

3.30    - elaborează Programul anual de instruîre/formare profesionala, in baza tematicilor propuse de șefii entităților organizatorice, in condițiile in care exista sume alocate in acest sens in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Regiei;

3.31    - monitorizează activitatea de instruire.

3.32    - elaborează Regulamentul de organizare si funcționare al Societății (in colaborare cu șefii entităților organizatorice), precum si toate procedurile privind activitatea din domeniul resurselor umane;

3.33    - elaborează si gestionează statele de functii/meserii;

3.34    - gestionează fisele de post ale tuturor salariatilor si asigura suport procedural la întocmirea acestora de către șefii de entitati organizatorice;

3.35- îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau de conducerea Regiei în domeniul său.

1.3. SERVICIUL CONTROL MANAGERIAL

Obiectiv

Deținerea de către directorul general a unui control optim asupra funcționarii societății, in ansamblul ei, precum si desfasurarea fiecărei activitati a acesteia, in scopul realizării obiectivelor societății.

Atribuțiile, sarcinile si responsabilitățile Serviciului Control Managerial sunt detaliate, defalcate la nivelul următoarelor entitati organizatorice subordonate ;

3.1) COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, modificata si completata si cu cele prevăzute de Normele aprobate de Ministerul Finanțelor Publice prin Ordinul nr. 1702/2005, privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadru! entităților publice, se constituie structura de audit intern subordonata direct, din punct de vedere operativ, Directorului General, exercitând o funcție distincta si mrionandAnfa de activitatiile desfășurate de societate.

Auditorii interni supraveghează activitatea funcționai independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile societății; ajuta societatea sa isi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta.

Sfera auditului intern cuprinde toate activitatile desfășurate în cadrul societății pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

Auditorii interni asigura următoarele tipuri de audit:

a)    auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea funcționează economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

b)    auditul performantei, care examinează daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor societății sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

c)    a uditul de regularitate, care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor sau a patrimoniului, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice care le sunt aplicabile.

Auditorii interni au acces la toate datele si informațiile, inclusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele precizate in ordinul de serviciu.

1.3,2) COMPARTIMENTUL CONTROL DE GESTIUNE

Obiectiv

Controlul financiar de gestiune este un control ulterior si,verifica respectarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea si gospodărirea mijloacelor materiale si bănești, ale regiei, pe baza documentelor înregistrate in contabilitate si a documentelor din evidenta tehnico-operativa.

Rolul controlului de gestiune este acela de a măsură si de a explica: el contribuie la procesul de prevîzionare in cadrul planului strategic, al celui anual sau al previziunilor pe termen scurt. Mai mult decât atat, acest compartiment masoara si explica diferentele intre previziuni si ceea ce se intampla in realitate.

Legislația care reglementează controlul financiar de gestiune este OUG 94/2011 privind inspecția economico- financiara aprobata prin Legea 107/2012 si H.G, 1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune. Prin actul de aprobare a fost, totodată, abrogată H.G. nr. 720/1991, cu precizarea tranzitorie ca acțiunile de control financiar de gestiune nefinalizate până lâ 3 decembrie a.c. se continuă potrivit Normelor în vigoare la data inițierii lor.

Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale si activitati respectarea normelor legale cu privire la:

a) existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorile, de orice fel si

c)    efectuarea, in numerar sau prin cont, a încasărilor si plăților, in lei si valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor si a reținerilor din acestea si a altor obligații fata de salariati;

d)    întocmirea si circulația documentelor primare, documentelor tehnic-operaliv si contabile.

Regia va emite acte de dispoziție de ordine interioara privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu si vor detalia obiectivele de mai sus in funcție de specificul activitatii si structura lor organizatorica.

Controlul financiar de gestiune se efectuează cel putîn o data pe an. Controlul se efectuează in totalitate sau prin sondaj, in raport cu

volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitățile de sustrageri, condițiile de păstrare si gestionare, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzindu-se un număr reprezentativ de repere si documente, care sa permită tragerea unor concluzii temeinice asupra respectării actelor normative din domeniul financiar, contabil si gestionar.

In cazul constatării de pagube, controlul se va extinde asupra întregii perioade in care, potrivit legii, pot fi luate masuri de recuperare a acestora si de tragere ia răspundere a persoanelor vinovate.

Activitatea de control se desfasoara pe baza programelor de lucru semestriale, întocmite de responsabilul compartimentului de control financiar de gestiune, aprobate de Șeful Serviciului Control Managerial. In acest program se vor nominaliza gestiunile si activitatile ce urmeaza a fi controlate, perioada supusa controlului si cea stabilita pentru efectuarea controlului, ca si organele care efectuează controlul.

Urmărirea realizării programului semestrial se face de responsabilul compartimentului de control financiar de gestiune, care va organiza in acest sens o evidenta simpla a actelor de control încheiate, a altor acțiuni efectuate in afara programului aprobat, precum si a principalelor rezultate obținute ( plusuri in gestiuni, pagube constatate, sancțiuni aplicate etc.). In baza rezultatelor controalelor efectuate, responsabilul compartimentului de control financiar de gestiune, periodic, va sesiza Directorul General pentru imbunatatirea activitatii de gestiune a patrimoniului.

Organele de control vor consemna constatările in acte de control bilaterale (procese-verbale sau note de constatare) pe baza propriilor verificări, cu indicarea prevederilor legale încălcate si stabilirea exacta a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si masurile luate in timpul controlului si cele stabilite a se lua in continuare. Persoanele vinovate de abaterile constatate vor fi ascultate cu privire la faptele reținute in sarcina lor (note explicative scrise) si li se vor verifica apararile formulate. In caz de neascultare a persoanei vinovate se va menționa cauza neluarii acestei masuri.

Responsabilul compartimentului de control financiar de gestiune, pe baza actelor de control întocmite, prezintă conducerii Regiei in care funcționează concluziile controlului efectuat împreuna cu masurile ce se propun a fi luate in continuare in vederea înlăturării abaterilor si tragerii la răspundere a celor care au savîrsit neregulile, au produs pagube sau au comis infracțiuni.

Conducerea Regiei are obligația ca, in cadrul competentei si a termenelor legale, sa ia masuri pentru aplicarea integrala si la timp a masurilor propuse, sancționarea persoanelor vinovate, recuperarea pagubelor si înaintarea către procuror a actelor cuprinzind fapte prevăzute de legea penala. Neluarea masurilor angajeaza propria răspundere a conducătorului Regiei.

u^,.,îio

iau în cel mult 30 de zile de la data înregistrării actului

La solicitarea instanțelor de judecata, organelor de procuratura si politie, conducerea Regiei dispune cu prioritate masurile de control financiar de gestiune, necesare pentru stabilirea prejudiciilor produse prin infracțiune si clarificarea împrejurărilor care au condus ia savirsirea unor fapte de natura penala.

Responsabilul compartimentului controlului financiar de gestiune va participa la ședințele consiliului de administrație a! Regiei atunci cind se dezbat probleme financiare, contabile si de control de gestiune; acesta informează semestrial consiliul de administrație asupra condițiilor in care s-a realizat programul semestrial de control, constatările făcute si masurile luate, propunind, daca este cazul, luarea de masuri pentru aplicarea riguroasa a legislației in domeniu! fînanciar-contabil, de gestiune si control.

La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducerile si salariatii Regiei supuse controlului au obligația;

a)    sa pună la dispoziție registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;

b)    sa prezinte pentru control valorile de orice fe) pe care le gestionează sau pe care le au in păstrare, care intra sub incidența controlului;

c)    sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii certificate;

d)    sa dea informați! si explicații verbal si în scris, după caz, in legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e)    sa semneze cu sau fara obiecții actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului;

f)    sa asigure sprijinul si condițiile necesare bunei desfășurări a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

Salariatii împuterniciți cu exercitarea controlului financiar de gestiune răspund disciplinar, contravențional sau penal, după caz, in situațiile in care:

a)    nu efectuează controlul conform programului de activitate aprobat;

b)    înscriu in actele de control date sau fapte ireale ori inexacte, sau cu buna stiinta nu consemnează toate deficientele constatate;

c)    tucreaza cu superficialitate, nesemnalind încălcările de la dispozițiile legale in vigoare constatate cu ocazia controlului si nu stabilesc răspunderi potrivit normelor legale;

d)    dispun, prin interpretarea sau aplicarea greșita a dispozițiilor legale in vigoare, masuri care produc prejudicii;

e)    nu întocmesc sî nu inainteaza conducătorului unitatii actele de control la termenele stabilite;

f)    nu iau sau, după caz, nu propun masurile necesare pentru înlăturarea lipsurilor sî abaterilor consemnate in actele de control, tragerea fa răspundere a celor vinovati;

g)    nu îndeplinesc sau îndeplinesc defectuos sarcinile ce le revin potrivit prezentelor norme..

Organele de control financiar sint obligate ca, atunci cind considera necesara ridicarea unor documente în original de la unitatea verificata, sa asigure întocmirea unor copii care sa ramina fa aceasta. Totodată, organul de control este obligat ca la încheierea controlului sa restituie unitatii controlate toate actele ce nu-î mai sint necesare si sa menționeze despre aceasta in actul de constatare.

1.3.3) COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR INTERN

Asigura verificarea respectării reglementarilor stabilite cu privire la controlul financiar asupra gestiunii Regiei, precum si luarea masurilor corective in cazul constatării de abateri

Atribuții

Atribuții in cadrul proceselor

Managementul financiar

•    Verifica preventiv documentele financiare elaborate pentru asigurarea legalității operațiunilor

economico - financiare .

•    Raportează directorului general datele de sinteza intocmite pentru imbunatatirea continua a

procesului.

Măsurare si monitorizare

•    Monitorizează modul de respectare a masurilor corective stabilite in cazul constatărilor de

abateri de la legislația aplicabila in domeniu.

Alte atribuții

1.    controlează periodic existenta, integritatea, modul de păstrare si paza bunurilor si valorilor de orice fel si detînute cu orice titlu de Regie;

2.    verifica modul de utilizare a valorilor materiale de orice fel, declasarea si casarea de bunuri;

3.    verifica efectuarea incasarilor si a plăților, in numerar sau prin cont, in lei si in valuta de orice natura, inclusiv a salariilor si a reținerilor din acestea;

4.    verifica modul de întocmire si circulație a documentelor primare, a documentelor tehnic-operative si contabile;

5.    verifica execuția bugetului de venituri si cheltuieli;

6.    organizează si efectuează controlul in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, in conformitate cu reglementările si programele stabilite si aprobate;

7.    verifica condițiile de angajare a gestionarilor, concomitent cu constituirea garanțiilor;

8.    verifica asigurarea corespunzătoare a locurilor de păstrare si depozitare a bunurilor;

9.    verifica legalitatea intrărilor si a ieșirilor din gestiune (inregistrarilor in fisele de magazie, documentele de intrare/iesire etc.);

10.    verifica efectuarea inventarelor periodice de către comisiile de inventariere, conform graficelor stabilite;

11.    verifica gestiunile in numerar aflate in casierie;

12.    verifica gestiunea mijloacelor fixe (evidenta si mișcarea mijloacelor fixe);

13.    verifica modul de utilizare a materialelor de orice fel si in mod deosebit a celor supuse'sustragerilor;

14.    verifica modul de dare in consum a combustibililor (funcționarea instalațiilor de măsurare cantitativa si calitativa, perisabilități etc.);

15.    verifica modul de efectuare a casărilor de mijloce fixe, precum si dezmembrarea acestora;

16.    verifica modul de scoatere din uz a obiectelor de inventar si a echipamentelor

O s

18.    verifica modul de păstrare a evidentei si a încasării facturilor de ia consumatorii de energie electrica si termica, precum si a evidentei anticipațiilor;

19.    verifica legalitatea drepturilor privind salariile si a altor drepturi bănești;;

20.    verifica fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli;

21.    verifica întocmirea documentelor de evidenta primara pentru toate operațiile verificate prin controlul financiar de gestiune;

22.    verifica conducerea corecta a evidentei tehnico-operative la locurile de depozitare;

23.    verifica conducerea clara si exacta a evidentei contabile;

24.    verifica modul de organizare si controlul financiar preventiv.

25.    prezintă conducerii Regiei concluziile controlului efectuat, împreuna cu masurile propuse in vederea înlăturării abaterilor; verifica modul de realizare a masurilor stabilite la verificările anterioare, precum si eficacitatea acestora.

1.3.4) BIROUL CSIP

Biroul este subordonat operativ Directorului General si subordonat direct, administrativ, Șefului Serviciului Control Managerial,

Obiectiv

Având o funcție distincta si independenta de actîvitatile desfășurate de regie, conform legislației armonizata aquisu-lui UE obiectivele biroului sunt cele de a asigura:

-    desfasurarea activitalilor privind sanatatea si securitatea muncii sî prevenirea st stingerea incendiilor;

desfasurarea activitatilor privind protecția civila, situațiile de urgenta si pastrarea documentelor secrete;

desfasurarea activitatilor privind controlul st monitorizarea in funcționare a instalațiilor st echipamentelor sub presiune aflate sub incidența Prescripțiilor Tehnice din Colecția ISCIR.

-    punerea în practica a strategiei RADET privind menținerea si îmbunatatirea sistemufui de management integrat conform cerințelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR EN 18001 si SR EN 17025;

funcționarea corecta si dezvoltarea Sistemului de Management Integrat prin efectuarea de audituri interne avand rolului de a adauga plusvaloare sî de a imbunatati actîvitatile astfel încât prîntr-o abordare sistematica si metodica regia sa isi îndeplinească obiectivele declarate;

-    conceperea si implementarea programelor de acțiune pentru protecția mediului, ca parte a funcționarii Sistemului de Management Integrat .

Atribuții

Atribuțiile principale decurg din legislația in vigoare aplicabila activitatilor specificate efectuate în cadrul serviciului si sunt distincte astfel:

A. Pentru activitatile de securitate si sanatate in munca are atribuții de serviciu intern de prevenire si protecție care constau, conform H.G. 1425 art 15, în;

1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca

-s    ei art-nrpa olanului de orevenîre si Drotectie

4.    propunerea atribuțiilor si răspunderilor in domeniul securității si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzător funcțiilor exercitate

5.    elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării si instruirii lucratorilor si verificarea cunoașterii si aplicării de către lucratori a informațiilor primite

6.    elaborarea programului de instruire - testare la nivelul regiei

7.    evidenta zonelor cu risc ridicat

8.    evidenta meseriilor pentru care este necesara autorizarea exercitării lor

9.     informarea angajatorului in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protecție

10.    evidenta echipamentelor de munca si urmărirea ca verificările periodice sa fie efectuate de persoane competente

11.    identificarea echipamentului individual de protecție necesar pentru posturile de lucru si intorcmirea ncesarului de dotare a lucratorilor cu E.I.P.

12.    participarea la cercetarea evenimentelor (accidentelor de munca etc.)

13.    urmărirea realizărilor masurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetării evenimentelor

14.    colaborarea cu lucratorii desemnați ai altor societăți când acestea isi desfasoara activitatea in cadrul regiei

15.    incheierea convenției de securitatea muncii si p.s.i. cu reprezentanți societăților ce vor activa in cadrul regiei

B.    Pentru actîvitatile de prevenire si stingerea incendiilor conform Legii 307/2006 art 27 atribuțiile sunt următoarele :

1.    participa la elaborarea si aplicarea concepției de aparare împotriva incendiilor la nivelul regiei

2.    controlează aplicarea normelor de aparare împotriva incendiilor in cadrul regiei

3.    propune dotarea cu mijloace tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echipamente de protecție specifice

4.    indruma si controlează activitatea de aparare impotriva incendiilor 6. verifica/semneaza permisul de lucru cu foc deschis

8. monitorizează funcționarea mijloacelor tehnice psi.

C.    Pentru activitatile de supraveghere si monitorizare a echipamentelor si instalațiilor aflate sub incidența ISCIR conform Ord. 382 /2009 atribuțiile sunt următoarele:

1.    supravegherea ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și reparațiile instalațîilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.

2.    identificarea tuturor instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale dețînătorului/utilizatoru lui;

3.    efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcționării instalațiilor/echipamentelor pentru care autorizarea funcționării se face de către ISCIR, potrivit prescripțiilor tehnice aplicabile;

4.    înregistrarea tuturor echipamentelor/instalațiilor deținătorului/utilizatorului, supuse autorizării ISCIR, la inspecția teritorială de care aparțin;

5.    admiterea funcționării instalațiilor/echipamentelor, care se face de către ----nr",n-T mnfnrm nrPvpHprîlnr nresrrintiilor tehnice aolicabile:

6.    efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echîpamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice solicită acest lucru;

7.    verificarea existenței documentelor însoțitoare ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

8.    întocmirea și actualizarea evidenței centralizate pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR;

9.    instruirea și examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a instalațiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispoziție de către producători, și cu instrucțiunile tehnofogice ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalația/echipamentul, puse la dispoziție de către proiectantul liniei tehnologice;

10.    afișarea la loc vizibil a instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor/echipamentelor ISCIR, precum și a celor ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalația/echipamentul;

11.    oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale;

12.    informarea în scris a conducerii deținătorului/utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor/ echipamentelor;

13.    urmărirea realizării în termen a dispozițiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică;

14.    examinarea și vizarea registrelor de evidență a funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;

15.    pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale și participarea activă la efectuarea acestora;

16.    verificarea ca instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR să fie deservite de personal autorizat, conform cerințelor prevăzute în prescripțiile tehnice aplicabile;

17.    anunțarea de îndată a inspecției teritoriale de care aparține despre producerea unor avarii sau accidente la echîpamentele/instalațiile pe care le au în evidență;

18.    participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalațiile ISCIR pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

19.    informarea în scris a inspecției teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalația/echipamentul, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de echipamente/instalații, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;

20.    anunțarea inspecției teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalația/echipamentul, în vederea scoaterii din evidență în cel mult 15 zile de la data casării, precum și prezentarea documentelor de casare;

21.    întocmirea unui proces-verbal de oprire din funcțiune pentru instalațiile care intră în conservare și transmiterea acestuia la ISCIR în termen de 15 zile;

22.    anunțarea în scris a conducerii deținătorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii,

23.    anunțarea în scris a inspecției teritoriale care a eliberat autorizația, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu deținătorul/utilizatorul înstalației/echipamentului;

24,    desfășurarea activității cu respectarea obligațiilor și răspunderilor prevăzute în prescripțiile tehnice ISCIR și în celelalte dispoziții legale în domeniu.

D.    Pentru activitatile de management sistem integrat calitate, mediu, SSM atribuțiile decurg din / sunt conform standardelor 9001:2008, 14001:2005, 18001:2008; 17025:2005:

1,    redactarea si gestionarea Manualului Managementului Integrat si a documentației referențiale la cerințele standardelor;

2,    verificarea si actualizarea SMI;

3.    managementul auditurilor interne si externe;

4,    gestionarea acțiunilor corective/preventive ;

5.    instruirea întregului personal al societății asupra documentelor SMI:

6,    respectarea politicii in domeniul calitatii, mediului, SSM, bazata pe aplicarea principiilor standardelor de referința si a legislației obligatorii in domeniile de activitate specifice regiei;

7.    elaborarea programelor de acțiune si monitorizare pentru protecția mediului, ca parte integranta a Sistemului de Management Integrat .

8.    colectarea si analizarea datelor privind tintele de mediu din programele de management de mediu sî din programele de conformare , cuprinse in autorizațiile de funcționare dpdv a protecției mediului.

E,    Pentru activitatile de protecție civila are atribuții de serviciu intern de prevenire si protecție atribuțiile sunt, conform Legii 481/2004 actualizata, următoarele:

1.    întocmește si actualizeaza planul de protecție civila a regiei;

2.    Asigura întocmirea, pastrarea, actualizarea si aplicarea documentelor operative si de protecție civila.

3.    Asigura cooperarea cu celelalte elemente de protecție pe plan local - ISU Do b rog ea;

4.    Asigura organizarea si inzestrarea formațiunilor de protecție civila.

5.    Asigura relationarea cu instituțiile abilitate potrivit legii.

DIRECȚIA PRODUCȚIE

2.1) BIROUL MECANQ ENERGETIC SI ANALIZA PRODUCȚIE

Qhîfifiîivy!

Coordonarea activitatilor mecano-energetice, analiza, stabilirea si confirmarea consumului de energie termica pentru fiecare consumator, efectuarea de bilanțuri energetice simple.

Atribuțiile

2.1.1 Activități mecano energetice

4- r-r-r-i j z


Organizarea si actualizarea permanenta a bazelor de date si a sistemului de caicul a consumurilor zilnice/saptamanale/lunare/anuale de energie termica, energie electrica, gaze naturale, apa rece, apa de adaos ;

întocmirea bilanțurilor lunare pe puncte termice, sectoare de exploatare, secții si la nivel de regie, pentru evidențierea pierderilor de energie termica, apa rece, consumurilor de energie electrica, randamentele de funcționare ale centralelor termice. Transmiterea la sectoare , secții si conducerea unitatii a rezultatelor bilanțurilor in vederea luării tuturor masurilor de încadrare a pierderilor si consumurilor in tarif;

Monitorizarea funcționarii echipamentelor de măsurare a consumurilor de utilitati ; Participa la elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția de energie termica, energie electrica, gaze naturale, apa rece ;

Furnizează date către Direcția Economica in vederea stabilirii si fundamentării tarifelor de producere, distribuție si furnizare energie termica ;

Monitorizarea derulării contractelor de utilitati.

Verificarea si avizarea facturilor de utilitati.

2.1.2 Anafiza Producție

-    Analiza si stabilirea consumului de energie termica aferent fiecărui consumator racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica, confirmarea consumului in aplicația de facturare ;

-    întocmește si transmite spre avizare si aprobare documentația necesara in cazul recalculărilor si a refuzurilor de plata a facturilor/

-    Analiza pe fiecare punct termic pierderile de energie termica, încadrarea consurgurilor in plaja de min/max stabilita pentru fiecare consumator si propuneri de masuri pentru încadrarea lor in plaja normala de valori.

-    Identificarea contoarelor cu înregistrări eronate si informarea Sectorului Contorizare in vederea remedierii defecțiunilor ;

-    Redactarea de răspunsuri pentru toate reclamatiiie, sesizările si notele de audienta ale consumatorilor cu privire la modul de stabilire a consumului de energie termica;

-    Relații pentru consumatorii care solicita informații privind modul de stabilire a consumurilor de energie termica.

2.2} BIROUL TEHNIC INVESTIȚII

Atribuțiile :

-    participa la elaborarea planului de investiții si a programului de revizii si reparații ținând seama de baza de date tehnice si de producție si urmărește desfasurarea lucrărilor in concordanta cu acestea ;

-    urmărește programul de mentenanta pentru utilajele existente in PT-uri , montarea de utilaje noi , urmărește programul de mentenanta pentru rețelele termice si sanitare în scopul efîcientizarii PT-urîlor si rețelelor termice.

urmărește întocmirea si derularea proiectelor pentru lucrările de investiții realizate in puncte termice si la rețelele termice , urmărește execuția lucrărilor , verificarea calitatii lucrărilor realizate , urmărește respectarea clauzelor contractuale, verifica devizele estimative si situațiile de lucrări emise in cadrul regiei pentru lucrările executate cu personalul angajat , verifica situațiile de lucrări

nanl-rn    [ l IC fA TÎ

' întocmește documentația necesara obținerii avizelor si autorizațiilor necesare executării lucrărilor.

-    intocmeste necesarul total anual de materiale care sa asigure funcționarea fara sincope a regiei.

-    intocmeste caietele de sarcini pentru achiziția de lucrări, participa la analiza ofertelor.

-    intocmeste documentația tehnica necesara achiziției de materiale necesare lucrărilor prevăzute in PRR.

-    verifica documentațiile depuse in scopul eliberării sau obținerii avizelor.

Șeful Biroului Tehnic-învestitii are următoarele atribuții :

-    răspunde de activitatea biroului, organizează activîtatile specifice si repartizează sarcinile pe membrii biroului ;

-    stabilește pe baza structurii organizatorice si a Regulamentului de Organizare si Funcționare, sarcinile concrete pe salariat!, după criterii de competenta ; de asemenea, stabilește modul de lucru si de colaborare intre colective, in vederea realizării prestațiilor / lucrărilor la termen si in condiții de calitate ;

-    repartizează si verifica modul de rezolvare al sarcinilor de serviciu si asigura cunoașterea de către toti subordonații a atribuțiilor, sarcinilor, si responsabilităților concrete, acordate ;

-    revede periodic atribuțiile, competentele si responsabilitățile pe fiecare salariat si adopta modificări, fie pentru inlaturarea disfunctionalitatilor, fie pentru echilibrarea sarcinilor intre salariati ;

-    îndruma personalul din subordine în vederea realizării corecte si la timp a sarcinilor curente, precum si a celor mai deosebite care ar putea apare;

-    se preocupa de cunoașterea legislației in domeniu, a normelor tehnice, a normativelor si standardelor ce au legătură cu execuția lucrărilor atribuite ; ia masuri pentru asigurarea cunoașterii si respectării acestora de către salariatii din subordine ;

-    ia masuri pentru respectarea disciplinei in munca, pentru pastrarea secretului de serviciu fata de persoanele străine si aplica sau propune sancțiuni in caz de abateri de la prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ale Regulamentului de Organizare si Funcționare si ale Contractului Colectiv de Munca .

Biroul Tehnic-învestitii are angajați referenti de specialitate care îndeplinesc următoarele atribuții :

-    diriginte de șantier autorizat pentru lucrări de construcții: urmărește execuția lucrărilor în concordanta cu proiectul tehnic si cu detaliile de execuție ,verifica modul de execuție din punct de vedere calitativ si intocmeste documentele de calitate conform legislației in vigoare, intermediază legătură intre RADET si ISC pentru lucrările de investiții , ca diriginte de șantier, îndeplinește toate sarcinile ce-î revin ca diriginte de șantier , conform legislației in vigoare.

-    diriginte de șantier autorizat pentru lucrări de instalații: , urmărește execuția lucrărilor in concordanta cu proiectul tehnic si cu detaliile de execuție ,verifica modul de execuție din punct de vedere calitativ si intocmeste documentele de calitate conform legislației in vigoare, intermediază legătură intre RADET si ISC pentru lucrările de investiții , ca diriginte de șantier. îndeplinește toate sarcinile ce-i revin ca diriginte de șantier , conform legislației in vigoare.

   t>Armirp.: plahorarea oroaramului de mentenanta pentru

in urma realizării acestor lucrări, precum si monitorizarea continua a eficientei PT-urilor.

-    responsabili rețele termice: participa alaturî de secția de exploatare la elaborarea si derularea programului de mentenanta pentru rețelele aferente secției , urmărește creșterea eficientei rețelelor termice.

-    devizîer: elaborarea devizelor necesare stabilirii valorii estimate a lucrărilor ce urmeaza a contractate si elaborarea antemasuratorilor , conform fegislatiei achizițiilor publice, elaborarea devizelor estimative si a fiselor limita de materiale si forța de munca pentru lucrările ce se executa pe rețele si in punctele termice;

• responsabil avize: : verificarea documentațiile depuse in scopul eliberării avizelor, verifica si răspunde împreuna cu comisia stabilita de existenta rețelelor termice si sanitare pe amplasamentele menționate in solicitările privind eliberarea avizelor ,verificarea corespondentei dintre teren si documentație împreuna cu personalul desemnat, întocmește documentația necesara si tine evidenta avizelor, -tehnician birou tehnic: participa la predările de amplasament, verifica corespondenta dintre teren si documentație împreuna cu personalul desemnat , organizează si răspunde de arhiva Biroului Tehnic -Investiții .

2.3) LABORATORUL DE METROLOGIE

Obiectivul

Asigurarea atât a legalității contoarelor de energie termică și a corectitudinii măsurării energiei termice, livrate de R.A.D.E.T. Constanța către beneficiari, cât și a parametrilor de calitate ai acestei energii (temperatura și presiunea agentului termic}.

Atribuțiile

1. Atribuții in cadrat jxosfeselflr

1.1, Managementul informației (PG-10)

•Transmite informațiile relevante disponibile în documentele aplicabile (legislație de metrologie legala) funcțiilor responsabile, pentru informare / conformare .

•Transmite la termenele cerute , date si informații către reprezentanții BRML (DRML / național) pentru obținerea agrementarilor de funcționare conform legislației metrologice.

1.2    .Managementul resurselor umane (PO-12)

•Transmite către conducerea RADET necesarul de instruire a personalului Laboratorului de Metrologie pentru autorizarea personalului in vederea desfășurării actîvitatîi de metrologie.

•    Instruiește personalul Laboratorului de Metrologie cu teme specifice metrologiei legale (norme, proceduri, legislație aplicabila) .

1.3    Controlul mijloacelor de măsurare (PQ-Q?, PQ-QȘ^PG^ID

•    Efectuează verificarea metrologica/etalonarea mijloacelor de măsurare primite în laborator.

•    întocmește / propune spre aprobare programul anual de etalonare a echipamentelor / etaloanelor din dotarea laboratorului, in conformitate cu legislația in vigoare.

•    Eiaboreaza referatele/comenzile pentru etalonarea etaloanelor din dotarea laboratorului.

-» oz-hinam^nf-Ainr (ahnratnritltii ^etaloane care asioura


2_. Alte atribuții

2.1    Propune condițiile tehnice pentru buna desfășurare a activitatii laboratorului, in conformitate cu cerințele legislației in vigoare.

2.2    întocmește documentația privind autorizarea/atestarea la scadenta a Laboratorului de Metrologie, si o prezintă factorilor abilitați sa acorde autorizarea/atestarea.

2.3    Propune spre aprobare dotarea laboratorului cu echipamente de măsurare (etaloane), conform cerințelor BR.ML.

2.4    Urmărește scoaterea din uz a echipamentelor de măsurare care nu mai indeplipesc condițiile de utilizare și nu mai pot fi reparate.

2.5    Asigura condițiile legale pentru transmiterea corecta a unităților de măsură, prin efectuarea la termen a etalonarilor si a verificărilor echipamentelor de măsură si incercare(etaloane), conform programului anual de verifica ri/eta Io nari.

2.6    Urmărește si răspunde de rezolvarea reclamagiilor clientelor, referitoare la verificările/ etalonările efectuate, pe care are obligația de a le aduce la cunoștința D.R.M.L. Constanța.

2.7    Menținerea în stare bună de funcționare a echipamentelor / etaloanelor din dotarea laboratorului.

2.8    Manipulează și asigură depozitarea corespunzătoare a mijloacelor de măsurare primite în laborator în vederea verificării metrologice / etalonării, astfel încât să se mențină integritatea și starea de funcționare a acestora.

2.4)    LABORATORUL CHIMIC

Atribut»

1.    monitorizează parametrii apei utilizate in sistemul de termoficare. Prin analiza chimica se determina calitatea apei calde de consum, cat si proveniența (sursa) apei din instalații sau din avarii.

2.    in funcție de parametrii apei se stabilește starea de etanșeitate a schimbătoarelor de căldură.

2.5)    SECTORUL CONTORIZARE

Obiectivul

Administrarea parcului de contoare si menținerea acestora in stare de funcționare (montare, exploatare, mentenanta, punere in funcțiune a contoarelor de energie termica, apa calda si apa rece).

Atribuțiile:

1.    realizarea si urmărirea programului de producție privind efectuarea verificărilor metrologice la termen si asigurarea mentenantei contoarelor;

2.    realizarea programului de contorizare la consumatorii de energie termica

3.    avizarea proiectelor de execuție a montajelor si emiterea comenzilor de contorizare, in baza contractului încheiat conform procedurilor stabilite

4.    realizarea activitatîi de montare/demontare contoare la beneficiarii RADET Cta sî din punctele termice,

5.    stabilirea locațiilor lucrărilor si contactarea beneficiarilor in vederea stabilirii împreuna a datei exacte pentru accesul la contoare

6.    întocmirea corecta a documentelor de montare/demontare contoare

7.    realizarea activitatîi de sigilare a contoarelor montate la consumatori

8.    pregătirea contoarelor pentru verificări metrologice coordonând separarea pe partî componente a contoarelor

9.    după efectuarea verificărilor metrologice, asigurarea cuplării pârtilor componente a contoarelor, in vederea programării remontării in baza B.V.M sî a ordinelor de serviciu, respectând mărcile si seriile de pe locații conform ordinelor de demontare si avizelor BRML .

10.    organizarea magaziilor pentru contoarele respinse la verificarea metrologica, si pastrarea acestora in ordine in magaziile existente in cadrul sectorului, evidenta acestora sî a BVM-urilor aferente

11.    pastrarea in condiții optime a contoarelor aflate in gestiunea sectorului

12.    în funcție de necesarul de debit se realizează calcule de dimensionare/ redimensionare a contoarelor

13.    asigura relația cu consumatorii de energie termica referitor la rezolvarea sesizărilor primite,

14.    verificarea contractelor de service pentru contoare si urmărirea derulării contractelor

15.    întocmirea de rapoarte de activitate periodic si situații statistice la termenele programate si înaintarea ior către Directorul Producție

16.    transmiterea către BMEAP a corespondentei referitoare la instalațiile noi de contorizare, intervențiile asupra contoarelor defecte si a contoarelor expirate din punct de vedere metrologic, in vederea stabilirii consumurilor lunare;

17.    întocmirea referatelor de materiale, pentru aprovizionarea cu materiale, scule, aparate, echipamente de lucru si echipamente de protecție pentru întreg personalul sectorului

18.    verificarea fiselor de citiri (procese verbale pentru stabilirea consumurilor de energie termica) , introducerea operativa a indexelor de către operatori in programul ACE sî intervenția promta la contoarele nefuctionale din diverse cauze.

2.6) SECȚIA NORD

Obiectivele Secției Nord

-    Asigurarea continuității furnizării agentului termic la parametrii corespunzători către consumatori in condiții de eficienta tehnico-economica.

-    Realizarea comunicării eficiente la interfața cu beneficiarii serviciului de furnizare a energiei termice sî satisfacerea tuturor dorințelor.

Atribuțiile Secției Nord

Activitate de exploatare si întreținere a punctelor termice (P.T.) din patrimoniu.

pynloatarea P.T. se realizează prin aplicarea si respectarea prevederilor

1) Identifica pericolele care apar la locui de munca sî raportează aceste pericole persoanei competente care poate sa ia masuri, conform instrucțiunilor de sanatate in munca si specifice locului de munca.

2) Activitate de întreținere cu scopul de tinere sub control a proceselor pentru prevenirea posibilelor accidente sî avarii prin respectarea disciplinei tehnologice si prin actîvitati de intretinere preventiva .

3)    Realizarea comunicării eficiente la interfața cu beneficiarii serviciului de furnizare a energiei termice si satisfacerea tuturor pârtilor interesate.

4)    Organizează si coordonează desfasurarea activîtatîlor din cadrul secției prin repartizarea forței de munca , asigurarea de materiale , de autovehicule si utilaje,

5)    Răspunde de întreținerea , revizia si reparația instalațiilor interioare ale punctelor si centralelor termice .

6)    Coordonează si răspunde de întreținerea sistemului de distribuție a energiei termice, canale termice, conducte, cămine de vane, elemente de izolare si/sau golire.

7)    Coordonează si răspunde de întreținerea si repararea clădirilor aferente secției pentru menținerea acestora in stare de funcționare .

8)    Face analiza actîvitatiî lunare a fiecărui sector pe baza rezultatelor înregistrate si prelucrate si analizeaza cauzele care produc pierderi pentru care se stabilesc masuri de înlăturare ,

9)    Verifica si monitorizează zilnic parametrii de funcționare din fiecare punct termic sî centrala termica si dispune masuri urgente in vederea eliminării eventualelor dîsfunctionalitatî .

10)    Participa, împreuna cu Biroul Tehnic Investiții, la definitivarea planului anual de revizii si reparații pentru instalațiile si utilajele din punctele termice, rețelele termice aferente acestora; urmărește si răspunde de realizarea (ui.

11)    Răspunde de realizarea criteriilor de performanta tehnico-economice pe fiecare PT sî CT (încadrarea în pierderile admisibile RAJA, CET, ENEL) de reducerea a cheltuielilor pe elemente de tarif si de folosirea judicioasa a forței de munca.

12)    Răspunde de organizarea evidentei consumatorilor privind identificarea acestora ca: agent economic, asociație, consumator individual, punct de delimitare a instalațiilor , rețea de alimentare, componenta pe blocuri sî imobile a asociației, număr de scări, regim de inaltîme, suprafețe radiante, număr de persoane, număr de robinete, contoare si consumatori necontorizati.

2.7) SECȚIA SUD

Obiectivul Secției Sud

Asigurarea continuității furnizării agentului termic la parametrii corespunzători către consumatori în condiții de eficienta tehnico-economîca

Atribuțiile Secției Sud

Generic, desfasoara activitatea de exploatare si intretinere a punctelor termice si a centralelor termice din patrimoniu ; exploatarea P.T. sî C.T. se realizează prin aplicarea si respectarea prevederilor normativelor, prescripțiilor

1)    Identifica pericolele care apar la locul de munca si raportează aceste pericole persoanei competente care poate sa ia masuri, conform instrucțiunilor de sanatate în munca si specifice locului de munca.

2)    Activitate de întreținere cu scopul de tinere sub control a proceselor pentru prevenirea posibilelor accidente si avarii prin respectarea disciplinei tehnologice si prin activitati de întreținere preventiva .

3)    Realizarea comunicării eficiente la interfața cu beneficiarii serviciului de furnizare a energiei termice si satisfacerea tuturor pârtilor interesate.

4) Organizează si coordonează desfasurarea activitatîlor dîn cadrul secției prin repartizarea forței de munca , asigurarea de materiale , de autovehicule si utilaje.

5)    Răspunde de întreținerea , revizia si reparația instalațiilor interioare ale punctelor si centralelor termice .

6)    Coordonează si răspunde de întreținerea sistemului de distribuție a energiei termice, canale termice, conducte, cămine de vane, elemente de izolare sî/sau golire.

7)    Coordonează si răspunde de întreținerea si repararea clădirilor aferente secției pentru menținerea acestora in stare de funcționare .

8)    Face analiza activitatii lunare a fiecărui sector pe baza rezultatelor înregistrate si prelucrate si analizeaza cauzele care produc pierderi pentru care se stabilesc masuri de înlăturare .

9)    Verifica si monitorizează zilnic parametrii de funcționare din fiecare punct termic si centrala termica si dispune masuri urgente in vederea eliminării eventualelor disfunctionalitati ,

10)    Răspunde de organizarea evidentei consumatorilor privind identificarea acestora ca ; agent economic, asociație, consumator individual, punct de delimitare a Instalațiilor , rețea de alimentare, componenta pe blocuri si imobile a asociației, număr de scări, regim de înălțime, suprafețe radiante, număr de persoane, număr de robinete, contoare si consumatori necontorizati.

2.8) SECȚIA REPARAȚII

Obiectivul Secției Reparații : Asigurarea executarea lucrărilor de întreținere, revizii si reparați/ la echipamentejnstalatii de termoficare, canale termice si clădiri dîn cadrul regiei in condiții de eficienta tehnico- economica.

Atribuțiile Secției Reparații

1.    întreținerea, revizia, repararea echipamentelor, instalațiilor de termoficare, a canalelor termice, a cladîriîlor, exploatarea st întreținerea mijloacelor de transport se reaiizeaza prin aplicarea si respectarea normativelor, prescripțiilor tehnice ISCIR si instrucțiunilor propuse S.S.M. si S.U.

2.    Organizează activitatea si răspunde de realizarea lucrărilor comandate de secțiile de exploatare pentru repararea instalațiilor de termoficare.

3.    Asigura mijloacele de transport si utilajele necesare întreținerii si reparării instalațiilor de termoficare si a punctelor termice.

4.    Asigura întreținerea si repararea mijloacelor de transport si a utilajelor

5.    Executa lucrări de întreținere si reparații a canalelor termice si a punctelor termice in domeniul construcțiilor.

6.    Asigura întreținerea si repararea tuturor pompelor existente în instalații.

7.    Asigura executarea confecțiilor metalice sî a lucrărilor de prelucrări prin aschiere necesare întreținerii si reparării instalațiilor de termoficare,

8.    Se preocupa de eficientîzarea activitatîlor desfășurate în scopul scăderii consumurilor de materiale si de carburant.

9. Participa împreuna cu celelalte departamente din cadrul direcției la definitivarea planului anual de revizii si reparații precum si la elaborarea necesarului de materiale, utilaje, scule si piese de schimb.

2.9) DISPECERATUL CENTRAL

Atribuții

Sistemul dispecer este format din dispeceratul central si doua dispecerate operative in cadrul sectoarelor de automatizare dispecerîzare ale secțiilor de exploatare nord sî sud si îndeplinește următoarele funcții;

1.    asigura supravegherea continua si conducerea operativa a întregului proces de producere si distribuție energie termica pentru încălzire si apa calda de consum;

2.    asigura configurarea regimurilor de funcționare pentru menținerea regimului cel mai sigur sî economic în funcționarea instalațiilor si asigurarea parametrilor de furnizare, in conformitate cu regulamentele de exploatare, procedurile tehnice, diagramele de regim, precum si pentru optimizarea consumurilor de utilitati;

3.    Efectuează reglaje si comenzi in instalațiile de automatizare pentru menținerea regimurilor de funcționare optime si în situatîî de avarie.

4.    Asigura achiziția, centralizarea, prelucrarea si stocarea datelor din procesul tehnologic (valori parametri de funcționare, consumuri, stări utilaje tehnologice sî echipamente, stări de functionare/avarie echipamente energetice si de automatizare.

5.    Asigura permanenta in depistarea, localizarea si remedierea operativa a disfunctionalitatilor din procesul tehnologic, precum si a pierderilor din rețeaua de distribuție.

6.    Cu echipele de intervenție operativa asigura permanenta pentru remedierea avariilor din sistem, precum sî efectuarea lucrărilor de mentenanta a instalațiilor de automatizare.

7.    Asigura permanenta in relația cu furnizorii de utilitati (agent termic primar, apa rece, energie electrica, gaze) in vederea menținerii parametrilor optimi de furnizare pentru punctele termice (respectarea parametrilor cantitativi si calitativi, precum sî al gradului de continuitate in furnizare, contractați).

8.    Asigura permanenta in preluarea reclamatiiior si sesizărilor de la consumatori, efectuarea verificărilor necesare si aplicarea masurilor specifice de soluționare.

DIRECȚIA ECONOMICA

3.1) BIROUL CONTABILITATE Obiectivul

Asigura realizarea eficace si eficienta a activitatilor regiei in domeniul contabilitatîî generale, contabilîtatîî investițiilor, a decontărilor cu tertii sî inventarierii patrimoniului.

1)    Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activităților direcției;

2)    Organizarea si conducerea contabilității prin aplicarea corespunzătoare a

3)    Efectuarea analizelor economico-financiare privind situația regiei in ce privește utilizarea activelor circulante, evoluția fluxurilor de trezorerie, structura cheltuielilor, a stocurilor de valori materiale si a altor indicatori economico- financiari;

4)    Organizează contabilitatea sintetica si analitica a patrimoniului Regiei, în conformitate cu prevederile legale.

5)    Evidențiază operațiunile efectuate în conturile de capital, rezerve, rezultatul curent si reportat.

6)    Organizează contabilitatea fondurilor proprii, evidenta constituirii si utilizării acestora, conform dispozițiilor legale.

7)    Realizează evidenta sintetica si analitica a imobilizărilor (corporale si necorporale), contabilitatea mijloacelor fixe si calculul amortizării acestora, înregistrează in evidenta rezultatele reevaluărilor periodice ale activelor regiei in conformitate cu prevederile legale.

8)    Realizează evidenta imobilizărilor în curs, a investițiilor netermînate, efectuate în regie proprie sau executate de terti,

9)    Organizează si conduce evidenta contabila a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar, materiale trimise la terti etc.

10)    Executa evidenta si centralizarea datelor de patrimoniu a regiei conform cerințelor legale aplicabile si reglementarilor contabile

11)    Realizează transmiterea datelor de patrimoniu către Consiliul Local Constanta sa le primească, din interior / exteriorul regiei

12)    Avizează mișcările din patrimoniul regiei.

13)    Verifica concordanta dintre fisa limita de consum si cantitatile de materiale înscrise in bonurile de consum

14)    Avizează bonurile de consum cu viza de control preventiv privind legalitatea ,necesitatea ,oportunitaea st economicitatea operațiunilor.

15)    înregistrează si verifica bonurile de consum materiale pe puncte termice (centre de profit).

16)    Răspunde de exactitatea datelor înregistrate.

17)    Operează si verifica avizele de expediție pentru retururile de materiale către magazia centrala.

18)    întocmește si înregistrează procesele verbale de transfer obiecte de inventar si bonurile de mișcare pentru mijloace fixe

19)    , întocmește si înregistrează bonurile de restituire către magazia centrala cu materialele nefolosîte pe fiecare comanda în parte.

20)    întocmește situația comparativa de materiale si forța de munca pentru fiecare comanda in parte.

21)    Verifica materialele cuprinse în ordinul de lucru pentru întocmirea situațiilor de lucrări.

22)    întocmește lunar nota contabila pe conturi privind consumul de materiale sî verifica balanța conturilor de materiale cu batanta contabila.

23)    întocmește si transmite documentația pentru obținerea aprobării la Casare.

24)    întocmește si transmite procesele verbale de casare.

25)    Asigura întocmirea si execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe ansamblul regiei;

26)    Fundamentează si transmite propunerea de buget de venituri si cheltuieli a Regiei.

27)    Defalca bugetul de venituri si cheltuieli pe elemente de costuri si resurse

nmanizatorice si perioade de tîmn.

28)    întocmește situării analitice si sintetice ale principalilor indicatori economico-financiarî conform reglementarilor in vigoare,

29)    Fundamentează propunerile de preț /tarif local la energia termica produsa centralizat in cogenerare/centrale bloc/centrale cvartal.

30)    Fundamentează propunerile de tarif practicate (a închiriere utilajelor către terti

31)    Realizează evidenta costurilor pe elemente de cheltuieli si pe centre de cost,

32)    Folosirea eficienta a mijloacelor materiale si bănești, precum si respectarea disciplinei financiare;

33)    Creșterea rentabilității si folosirea eficienta a mijloacelor materiale si bănești, precum si respectarea disciplinei financiare;

34)    Analizarea cheltuielilor de exploatare si financiare, propunerea si implementarea masurilor de reducere continua a acestora, a prețului de cost st in mod deosebit a cheltuielilor materiale atat pe total regie, cat si pe fiecare punct termic sau centrala termica ;

35)    Modificarea/ ajustarea tarifelor energiei termice , transmiterea acestora către autoritatile de reglementare in vederea avizării si aprobării de către Consiliul Local Constanta;

36)    Analizarea si propunerea masurilor pentru creșterea rentabilității atat la nivelul regiei cat si pe fiecare punct termic si centrala termica

37)    Asigurarea întocmirii si transmiterea la termenul legal a situațiilor financiare precum si a formularelor fiscale obligatorii;

38)    Asigurarea efectuării inventarierii anuale obligatorii sau ori de cate ori se impune in situațiile prevăzute de lege;

39)    Asigurarea înregistrării rezultatelor inventarierii;

40)    Reducerea tarifelor serviciilor prestate de regie prin creșterea rentabilității si a productivității muncii;

41)     Asigurarea circulației si păstrării documentelor justificative care stau (a baza înregistrărilor in contabilitate, facturi termen păstrare 10 ani , bonuri consum termen de păstrare 5 ani , dosare inventariere termen păstrare 10 ani ; procese verbale de punere in funcțiune termen păstrare 10 ani

42)    Organizarea sistemului informațional al regiei urmărind folosirea cei mai eficienta a datelor contabilității;

3.2) BIROUL FINANCIAR Obiectiv

Asigura realizarea eficace si eficienta a activitatilor societarii in domeniul financiar.

Atribuții

1.    Executa programarea/pfanificarea activîtatii financîar-contabile,

2.    Participa la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al regiei,

3.    Asigura realizarea integrala si la timp a planului financiar si propune masuri eficiente de recuperare a pierderilor,

4.    Reahzeaza eliminarea imobilizărilor financiare,

5.    Contabilizează si înregistrează extrasele de cont de la banei

6.    înregistrează zilnic in contabilitate reqistrele de

societarii.    y e ae casa întocmite de casieriile

7    qi inrpnistreaza documentele    h™.._____ _____

8.    înregistrează lunar pe centre de profit producția si subvențiile de energie termica facturata.

9.    înregistrează pe centre de profit facturile de utilitati lunare,

10.    înregistrează lunar toate facturile de prestări servicii primite de la furnizori.

11.    întocmește si înregistrează facturile pentru clienti in ba2a contractelor si a situațiilor de lucrări transmise biroului financiar.

12.    Realizează plata la termen a sumelor care constituie obligația societarii fata de bugetul de stat si alte obligații fata de terti.

13.    întocmește ordinele de compensare cu clienti si furnizorii regiei.

14.    întocmește scrisorile către banei pentru deblocarea conturilor de garanții de buna execuție a tuturor contractelor încheiate cu Regia.

15.    întocmește punctaje ,extrase de cont către furnizorii si clienti de prestării servicii ai regiei.

16.    Realizează efectuarea corecta si la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului, prin introducerea pontajelor,concediilor de odihna,completarea si introducerea concediilor medicale si a reținerilor salariale(executari silite,pensii alimentare,cotizării sindicat).

17.    întocmește lunar calculul privind tariful mediu la nivel de Regie.

18.    Urmărește circulația documentelor de decontare cu banca, analizeaza lunar volumul facturilor neincasate la extern si stabilește masurile corespunzătoare pentru a accelera ritmul încasărilor.

19.    înregistrează in evidenta operativa a facturilor emise de furnizori,le programează la plata si întocmește ordinele de plata la termenul scadent.

20.    întocmește graficele de rambursare a creditelor, conform planului de finanțare si urmărește efectuarea operațiunilor la scadenta.

21.    Calculează obligațiile societății fata de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si bugetele locale.

22.    întocmește si depune declarațiile către ANAF,ANRSC,Raportarea S1001,etc.

23.    Realizează evidenta TVA, întocmirea jurnalelor de TVA si a decontului de TVA.

24.    întocmește declarațiile 394 "Declarația informativa privind livrarile/prestatîile si achizițiile efectuate pe teritoriul național" si declarația 390 "Declarația informativa privind .achizițiile si livrările intracomunitare".

25.    Realizează evidenta analitica a TVA neexigibila.

26.    Participa la inventarierea patrimoniului regiei ori de cate ori este necesar.

27.    Verifica documentele prezentate pentru viza de control financiar preventiv.

28.    Verifica si semnează contractele de prestării servicii către terti.

28.Arhivează toate documentele legate de sarcinile de serviciu ale biroului.

3.3) BIROUL FACTURARE-INCASARE Obiectiv

Organizează, coordonează si controlează întreaga activitate de emitere a facturilor fiscale aferente consumului de energie termica.

Atribuții

1,    coordonează programul de facturare lunara a contravalorii cantitatilor de energie termica si transmiterea facturilor către toti consumatorii regiei;

2.    urmărește generarea facturilor in aplicația informatica si verifica calculul penalităților ce urmeaza a fi facturate in conformitate cu legislația in vigoare;

3. genereaze in aplicația informatica facturile fiscale de energie termica pentru P.T. urile confirmate, facturile fiscale de penalitati precum si facturile fiscale de regularizare

4 întocmește facturile fiscale de stornare pe baza referatelor de stornare, in cazul in care se constata facturări eronate către consumatori.

5.    gestionează conflictele legate de calculul de penalității calculate pentru intirzierea in achitarea facturilor de energie termica.

6.    verifica daca facturile au fost confirmate de primire si întocmește lunar situatîe cu facturile care nu au fost confirmate.

7.    întocmească extrase de cont către clienti de energie termica, la solicitarea acestora.

8.    întocmește periodic (semestrial sau anual) extrase de cont (componenta pe facturi a debitului) pentru toti clientii, pentru evidențierea soldului acestora.

9.    întocmește jurnalul de vanzarî sî raportul de producție si il inainteaza biroului financiar pentru operare în program contabilitate.

10.    întocmește situația privind ajutoarele de căldură de Ia bugetul de stat sî local si o depune in termen la primărie sî AJPIS Constanta.

11.    organizează sî gestionează consumatorii de energie termica pe categorii

12.    întocmește situația cu subvenția de încasat de la bugetul local.

13.    întocmește situația cantitativ si valorica cu privire la producția realizata, subvenție încasata etc., ori de cate ori este nevoie.

14.    inventariază saptaminal încasările si imprimatele cu regim special din cadrul regiei,

15.    întocmește saptaminal situația incasarilor pe energie termica,penalîtatii,sentințe civile etc.

16.    arhiveaza toate documentele legate de sarcinile de serviciu.

17.    participa la inventarierea patrimoniului regiei

18.    are obligația de a înștiința șeful ierarhic superior în cazul constatării de erori sau acte de indisciplina la locui de munca.

3.4) BIROUL URMĂRIRE DEBITORI Obiectiv

1. organizează sî coordonează activitatea de urmărire a debitorilor, conform Procedurii de urmărire debite, aprobata de către Consiliul de Administrație al RADET ‘Constanta.

Atributîî

1.Urmărirea recuperării creanțelor prin :

1,1.Somarea telefonica : la expirarea termenului scadent ai facturilor emise (15 zile calendaristice de la data eliberării facturilor aferente consumului de energie termica).

1.2 Somarea scrisa , întocmire si distribuire pe teren (cu preaviz de debransare/actîonare in instanța) : la expirarea termenului scadent de 45 zile de la eliberarea facturii (15 zile calendaristice de la eliberarea facturii Ia care se adauga conform legislației in vigoare perioada de gratie de 30 zile calendaristice ) < n    rumeni Hp dehransare centru consumatorii care nu si-au achitat 1.4 întocmirea , centralizarea si verificarea respectării proceselor verbale de eșalonare debite;

1.5.întocmirea punctajelor de solduri înregistrate de către consumatori ;

1.6 Verificarea protocoalelor de desprindere din asociații sî operarea lor in evidenta informatica ;

1.7.    Eliberarea avizelor financiare pentru clientii care solicita avize (de racordare la gaze naturale etc.) si debransarea de la rețeaua de furnizare energie termica (verificare completare anexe )

1.8.    întocmire somații (notificări) conform Noului Cod de Procedura Civila , completarea documentelor necesare distribuirii prin posta (corespondenta cu serviciul suplimentar „confirmare de primire sî conținut declarat")

1.9.    întocmire, operare în aplicația informatica ACE , centralizare si inaîntare către BIROUL JURIDIC CLIENTI a dosarelor de acționare in instanța pentru recuperarea debitelor restante;

2.    Verificare formularelor de reziliere completate de către consumatorii care doresc rezilierea contractului de furnizare energie termica ( se verifica datele completate de către solicitant, calitatea acestuia, actele doveditoare care motivează solicitarea rezilierii, soldul înregistrat în evidenta fînanciar-contabila de către aceștia etc.)

3.    Punerea la dispoziție a documentelor solicitate de Biroul Juridic Clienti necesare efectuării expertizelor contabile si formularea obiectiunîîor la raportul de expertiza contabila in cauzele depuse spre soluționare la instanțele judecătorești si a răspunsurilor la întâmpinări (analizate din punct de vedere economic).

4.    Asigurarea evidențierii in sold clienti a cheltuielor de judecata , onorarii executor, titlurilor executorii prin operarea în aplicația informatica ACE pe fisa clîentî-gestiune sentința.

5.Operarea zilnica in aplicația informatica ACE pe analitic (fise clienti) a încasărilor prin casa si banca , operarea după caz a referatelor de trecere pe costuri întocmite de Biroul Juridic Clienti aprobate in C.A., evidențierea compensărilor cu clientii în vederea stabilirii corcete a soldurilor.

6.    Puncțare solduri clienti (analitic cu sintetic din evidenta Biroului Financiar);

7.    Verificarea agentîlor economici intrat! in însolventa urmarea adreselor primite de la lichidatorii,

DIRECȚIA COMERCIALA

4.1) BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE DEPOZIT Obiectiv

Contractarea de produse, servicii si lucrări necesare desfășurării activitatii RADET cu asigurarea respectării cadrului legal, precum sî derularea procesului de aprovizionare sî gestionare a stocurilor.

Atribuții;

-    întocmirea contractelor de furnizare, prestări servicii si lucrări, necesare bunei desfășurări a activitatii RADET, in concordanta cu resursele financiare disponibilie;

-    Urmărirea cantitativa si valorica a derulării contractelor de funîzare, prestări servicii sî lucrări;

Aprovîzioanrea cu necesarul de produse, servicii si lucrări existent la

rl i\/O iul BĂhFT*

întocmește planul anual al achizițiilor sî referatele de aprovizionare pentru materiale, materii prime necesare compartimentelor din subordine; trecut la aprovizionare

4.2) BIROUL ADMINISTRATIV RELAȚII CU CLIENTII Obiectiv

întreținerea clădirilor si terenurilor aflate in patrimoniul RADET prin gestionarea activitatilor admînistratîv-patrimoniale si asigurarea unei interfețe comunicationale cu persoanele din exteriorul regiei.

Atribuții

-    Asigura înregistrarea si circulația corespondentei, atat in interiorul societății, cat si in relația cu toti partenerii externi;

Asigura imbunatatirea sî menținerea unui mediu de lucru corespunzător desfășurării activitatilor administrative;

-    Urmărește si asigura repararea imobilelor, instalațiilor si alte mijloace fixe aflate în administrarea biroului, urmărind realizarea si evidenta lor;

-    Asigura activitatea de primire, înregistrare, repartizare sî predare a corespondentei;

-    Asigura activitatea de secretariat pentru conducerea regiei;

-    Asigura distribuirea corespondentei prin mandate poștale;

-    Urmărește derularea contractelor pentru :

-    servicii de paza sî monitorizare

-    întreținere spatii verzi

-    servicii de deratizare si dezînsectie

-    eliminare deșeuri menajere din incinta regiei;

-    Asigura efectuarea curățeniei pentru spatiile stabilite ( birouri, vestiare,grupuri sanitare,spatii verzi);

-    Asigura întocmirea procedurilor de acces in Regie, atat pentru salariat! cat si pentru vizitatori si colaboratori;

-    Asigura eliberarea legitimațiilor de transport personalului aprobat în baza referatelor;

Asigura arhivarea documentelor primate de la compartimentele regiei; Asigura eliberarea de xerocopii a diverselor documente solicitate in baza email-urilor sau adreselor primate.

4.3) BIROUL IT

Obiectiv

Asigurarea continuității funcționarii rețelelor de date, voce si radio precum si a aplicațiilor informatice utilizate de RADET.

Atribuții;

Urmărește funcționarea corecta a rețelelor de date, voce si radio ale RADET, evidențiază si elimina dîsfunctionalîtatîle interne, colaborând cu furnizorii contractuali de servicii in cazul în care disfunctionalitatea nu este datorata unor cauze locale;

—• '    ---- u-îilo fiei enftwarp în    ni

-    Colectează informații cu privire la ofertele de produse informatice, hardware si software, formulând propuneri de modernizare si upgrade-uri;

-    Asigura integritatea datelor transmise prin intermediul sistemului informatic al Societarii;

-    Proiectează si instalează rețele locale, alegand topologia sî hardware-ul adecvat si asigurând protecția rețelei;

-    Asigura buna funcționare a echipamentelor si a sistemului de operare si intervine operativ pentru eliminarea defecțiunilor;

-    Asigura recepția si punerea in funcțiune a echipamentelor de calcul noi;

-    Executa întreținerea echipamentelor de calcul, in conformitate cu recomandările furnizorului;

-    Confirma efectuarea reviziilor tehnice ale echipamentelor din dotare, conform contractelor de service atribuite;

Acorda asistenta tehnica tuturor utilizatorilor in exploatarea aplicațiilor informatice.

4.4) BIROUL JURIDIC CLIENTI Obiectiv;

Verificarea cadrului juridic pentru acțiunile întreprinse de RADET prin;

-    acordarea de consultanta juridica la solicitarea altor compartimente,

-    reprezentarea în instanța in vederea susținerii intereselor regiei si

-    prin întocmirea contractelor ce definesc cadru) in care se desfasoara rapoartele juridice cu consumatorii serviciilor oferite de RADET.

Atribuții:

întocmirea contractelor de furnizare a energiei termice cu totî consumatorii RADET;

-    gestionarea si evidențierea consumatorilor RADET, inclusiv în aplicațiile informatice utilizate la nivelul regiei;

-    gestionarea arhivei cuprinzând contractele de furnizare a energiei termice si a dosarelor in instanța;

asigurarea unei interfețe pentru consumatorii RADET prin care aceștia îsi obțin informațiile necesare;

-    oferirea de consultanta cu caracter juridic pentru compartimentele RADET ce solicita acest lucru;

reprezentarea intereselor RADET în instanța, in special in vederea recuperări) creanțelor de încasat;

verificarea si avizarea din punct de vedere juridic a contractelor de achiziții întocmite la nivelul Biroului Achiziții Publice Aprovizionare Depozit;

-    gestionarea si evidențierea dosarelor in instanța, a sentințelor definitive ' si irevocabile, precum sî a tuturor demersurîfor efectuate în vederea

obținerii de titluri executorii, inclusiv in aplicațiile informatice utilizate la nivelul RADET;

-    vlzeaza deciziile emise de conducerea societății.

Capitolul II - DISPOZIȚII FINALE

1.    Regulamentul de organizare și funcționare va fî adus la cunoștința salarîaților, periodic, de către șefii entităților organizatorice (Director Direcție, sef serviciu, sef birou, dispecer sef, sef laborator, sef secție, sef sector).

2.    Toate actele cu caracter de dispoziție vor fi semnate de Directorul General sau de persoanele împuternicite de acesta.

3.    Directorul Genera! precum si personalul de conducere au obligația să organizeze în cadrul secțiilor și compartimentelor de care răspund, activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, prevenirea incendiilor, avariilor și a explozii stabilind atribuții concrete în acest sens pe fiecare loc de muncă șî persoană .

4.    Obiectivele postului, regăsite in sistemul piramidal al RADET Constanta, ca obiective individuale, asigura, prin realizararea si agregarea lor succesiva si ascendent, realizarea scopului final al regiei. Obiectivele exprima roiul ce revine titularului de post in realizarea obiectivelor de ansamblu al regiei, acestea justificând crearea si funcționarea postului in structura organizatorica pe o anumita perioada.

4.    Atribuțiile (sarcinile) stabilite prin prezentul regulament pe compartimente, secții, etc. vor fi defalcate și detaliate de șeful entitatiî organizatorice prin fișa postulu.i și lista documentelor aplicabile, cu aprobarea conducătorului ierarhic al entitatiî organizatorice respective .

5.    Competenta (autoritatea formala) exprima limitele in cadrul carora titularii de posturi au dreptul de a acționa in vederea realizării obiectivelor individuale si a sarcinilor atribuite. Competenta se acorda titularului de post, prin fisa postului, fiind oficializata prin reglementari, norme, acte interne ale regiei, decizii ale conducerii, etc.

Competenta (autoritatea formala) poate fi:

5 a) ierarhica, acționând asupra persoanelor; se atribuie persoanelor cu funcție'de conducere si se concretizează in declanșarea unor acțiuni sau decizii exprimând ce si când trebuie făcut; acest tip de autoritate se ez\ercita asupra saîariatilor care lucrează in producție, întreținere, reparații, aprovizionare, salarizare, etc.

5 b) funcționala, exercitata asupra unor activitati. Se materializează în proceduri de lucru, indicații metodologice care exprima cum trebuie executate diferitele activitati ale regiei.

6.    Responsabilitatea este obligația de a îndeplini atribuțiile (sarcinile) ce deriva din obiectivele fiecărui post. Ea concretizează atitudinea titularului de post fata de modul de realizare al sarcinilor si obiectivelor individuale. Responsabilitățile titularilor de post vor fî exprimate, fixate, de către șeful entitatii organizatorice pentru fiecare titular de post din subordine.

7.    Fișa postului se întocmește în doua exemplare, din care unul se înaintează la Biroul Juridic - Resurse umane iar celalalt se inmaneaza titularului de post, sub semnătură. O copie a fisei de post va intra in posesesia șefului entitatiî organizatorice (șeful ierarhic al titularului de post). Fisa postului reprezintă un document formal important, fiind anexa la contractul individual de munca, putând constitui proba in justiție. Obligația întocmirii fîseî de post revine șefului de entitate organizatorica, pentru fiecare post din subordinea sa, inclusiv pentru

8.    Sarcinile și atribuțiile din cadrul compartimentelor funcționale, secțiilor, sectoarelor de producție, nedefalcate pe funcții sau posturi, revin șefilor entitatiior organizatorice.

9.    Modificarea sau completarea prezentului regulament de organizare și funcționare se va putea face de Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de distribuție a energiei termice, iar fișele posturilor conform prevederilor din prezentul regulament;

10.    Atribuțiile ce rezulta din prevederile actelor normative ale legislației in vigoare si care intra in legătură directa sau indirecta cu activitatea si atribuțiile compartimentelor respective, au același regim cu atribuțiile rezultate din prezentul ROF;

11.    Delimitarea locurilor de munca.

a) din punct de vedere al protecției muncii, articolul 5 litera k) din Legea 319/2006 definește locul de munca astfel:

"foc de munca - locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii si/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii si/sau unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității";

b)> din punct de vedere al organizării interne a RADET Constanta, pentru flexibifizarea actului managerial sî din punct de vedere al sensului juridic, locurile de munca se delimitează astfel:

Pentru structura funcționala (activitati suport) : bl) compartiment; b2) birou; b3) serviciu ; b4) direcție.

Pentru structura de producție :

bl) birou;

b2) sector contorizare; b3) dispecerat;

b4) secție; b5) laborator.

Pentru flexibilîzarea structurii organizatorice si amplificarea eficientei muncii managerilor, in cadrul RADET Constanta se poate aplica "rotatia posturilor" (engl. "job rotation"}, in sensul in care "transferul", rotatia personalului in cadrul si în interiorul Direcției Producție nu se considera, juridic, o schimbare a locului de munca, putandu-se materializa printr-o "dispoziție" emisa de Directorul Producție comunicata, insa, salariatului vizat, Direcției Generale sî Biroului Juridic-Resurse Umane.

12) Atribuțiile, competentele sî responsabilitățile "top managementului" (Director General, Director Producție, Director Economic, Director Comercial) sunt prevăzute in contractele de mandat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ____


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


ORGANIGRAMA RADET CONSTANTA In vigoare începând cu data de 15.04.2014


) M Â N I A )EȚUL CONSTANTA NICIPIUL Constanța NSILIUL LOCAL


ORGANIGRAMA RADET CONSTANTA In vigoare începând cu data de 15.04.2014


STAT DE FUNCȚII al RADET Constanta Valabil de la data 15.04.2014

Anexa nr.2 la HCA nr. 18 din 06.03.2014

Nr.crt

FUNCȚIA

NUMELE SI PRENUMELE

OBSERVAȚII

DIRECȚIA GENERALA

1

Director General

RACHIERU ILIE

CONSILIERI DIRECTOR GENERAL

Consilier

Vacant

Li

Consilier

Vacant

4

Consilier

Vacant

biroul juridic resurse umane

5

Sef birou

Vacant

6

Consilier juridic

Vacant

CUCU MADALINA - suspendat CIM =

conc. creștere copil

7

Inspector salarizare

LOHAN ELENA

8

Inspector resurse umane

PISICA LUCICA

SERWC/U CONTROL MANAGERIAL

... ->«■» ., . ... .

9

Sef serviciu

Vacant

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

10

Responsabil audit intern

Vacant

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR INTERN

11

Responsabil control financiar intern

Vacant

COMPARTIMENT CONTROL DE GESTIUNE

12

Responsabil control de gestiune

Vacant

BIROUL CALITATE, SECURITATEA MUNCII, ISC/R, PROTECȚIE CIVILA

13

Sef Birou

BALAN ELENA

14

Inspector ISCIR

MITITELU MIRCEA

15

Inspector PSI-PM

CHIR1TA ȘTEFAN

DIRECȚIA ECONOMICA

16

Director Economic

TANASEIOANA

BIROUL FINANCIAR

17

[Sef Birou

ENACHE ESTERA-CORNELIA

18

Referent de specialitate

COBZARIU IOANA

19

Referent de specialitate

NICULAE SIMONA

20

Referent

COMSA GABRIELA

, *aar

BIROUL CONTABILITATE

21

Sef Birou

MITEÂ CARMEN-CORNELIA

r4/-v o mr-io Ittsato

TUTUIANU MARIOARA

Nr.crt

r

FUNCȚIA

NUMELE SI PRENUMELE

OBSERVAȚII

BIROUL FACTURARE ÎNCASARE

29

Sef Birou

RUSIA MARIANA

30

Referent de specialitate

MATEI STELA

31

Referent de specialitate

VIZITIU IRINA

CEALICU NICOLETA-susp.CIC

32

Referent

GOGA EUGENIA

33

Referent

LECA ALEXANDRU

BIROUL URMĂRIRE DEBITE

34

Sef birou

SUTEANU GABRIELA

35

Referent de specialitate

MODORAN ANA

36

Referent de specialitate

BAFANI ZOITA

37

Referent de specialitate

PAVEL ELENA

38

Referent de specialitate

NERE LILIANA

39

Referent de specialitate

SERBAN CONSTANTA

40

Referent de specialitate

ENACHE LILIANA

41

Referent

GELIL CORNELIA

42

Referent

LIPARA FLORICA

fc

DIRECȚIA COMERCIALA

Director Comercial

IONESCU EUGEN

BIROUL JURIDIC CLIENTI

44

Sef Birou

Vacant

45

Referent de specialitate cu studii juridice

CAZAN ELENA

46

Referent de specialitate cu studii juridice

SIMAVASILE

47

Referent de specialitate cu studii juridice

VASILE GABRIELA-NICOLETA

48

Referent de specialitate cu studii juridice

MOISE ALEXANDRA

RACU CRISTINA - creștere copil

49

Consilier juridic

GOGA NICOLAE

50

Consilier juridic

PANCA DANIELA

51

Consilier juridic

STANEV LAURA

52

Consilier juridic

CALUT MIHAELA

53

Referent de specialitate cu studii economice

NEMETH ANCA

BIROUL I.T.

54

Sef Birou

DAMIAN CLAUDIU

55

Responsabil rețea

CIUPERCA DANIEL

k 56

Responsabil rețea

Vacant

57

Referent de specialitate

Vacant

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE DEPOZIT

58

Sef Birou

BELDEAN CORNEL

59

Referent de specialitate cu studii juridice

VASILIU MIRELA

60

Referent de specialitate cu studii tehnice

Vacant

61

Referent de specialitate cu studii economice

CEARA GEORGE

62

Agent comercial

SPERIATU IONUT

BIROUL ADMINISTRATIV RELAȚII CU Ci

UENTil

63

Sef Birou

AVRAM DANUT

64

Funcționar administrativ

PARIS GEORGIANA

65

Referent

MATAR MONALISA

66

Funcționar administrativ

DEACU DANIELA

■* ' -----— -"1-*-* ’—>■ 1    4-«•■-1+i l t

MARICA MARIAN

Nr.cri

FUNCȚIA

NUMELE SI PRENUMELE

OBSERVAȚII

74

Secretara

OLARLIFELICIANA

75

Secretara

RUSU CARMEN-VIOLETA

76

Secretara

OMER MELEC

DIRECȚIA PRODUCȚIE

77

Director Producție

POPA LIVIU DOREL

BIROUL MECANO-ENERGETIC $1 ANALIZA PRODUCȚIEI

78

Sef Birou

NEDELEA CRISTIAN

79

Referent de specialitate

STAN OLIMPIA

80

Referent de specialitate

SANDU CARMEN

81

Referent de specialitate

SIRITEANU ELENA-LILIANA

82

Referent de specialitate

DECU ROXANA

83

Referent de specialitate

SERBAN MARIA

84

Referent de specialitate

MĂRGĂRIT LUIZA

85

Referent

MARIN CARMEN-MARIA

BIROUL TEHNIC-INVESTITII

k 86

Sef Birou

ROȘU FILOFTEIA

“ 87

Referent de specialitate

BUCA GABRIEL

BUCUR RALUCA creștere copil

88

Referent de specialitate

MANOLACHE MARIANA

89

Referent de specialitate

PISICA DANIELA-OCTAVIA

90

Referent de specialitate

NEAGU GEORGETA

91

Referent de specialitate

CARABAS GHEORGHE

92

Referent de specialitate

ISPAS ANTIGONA-CAMELIA

93

Referent de specialitate

MODORAN ION

94

Referent de specialitate

SULEIMAN PATRICIA-OFELIA

95

Tehnician avizari

PAUNESCU ADRIAN

LABORATOR DE METROLOGIE

96

Sef Laborator

DRAGHICl DANIEL

LABORATOR CHIMIC

97

Sef laborator

BOTOACA CAMELIA

SECTOR CONTORIZARE

98

Sef Sector

OROZAN BOGDAN-DUMITRU

99

Referent de specialitate

VISAN MIHAI

k 100

Referent de specialitate

GLAVAN EMILIAN

101

Referent de specialitate

BRAESCU PETRU

102

Referent de specialitate

ONICA VICTOR

SECȚIA REPARAȚII

___

103

Sef Secție

TIFREA CORNEL

COMPARTIMENT TEHNIC

104

Sef compartiment

HULEVA DUMITRASCU

105

Referent de specialitate

GACHE RELU

106

Referent de specialitate

CIORBARU IZE-FABIOLA

107

Devizier

SUDITU GHEORGHE

SECTOR REPARAȚII NORD

108

Devizier

SMEU SILVIU

SECTOR REPARAȚII SUD

109

Devizier

CRINTEA EVANGHELITA

SECȚIA EXPLOATARE NORD

oronc i ai IDCMTII l

Nr.crt

FUNCȚIA

NUMELE SI PRENUMELE

I-

OBSERVAȚII

COMPARTIMENT TEHNIC SUD

115

Sef Compartiment Tehnic

FETISLAM SENA

116

Referent de specialitate

NASTATUDORA

117

Referent de specialitate

BRATOSIN CERASELA

DISPECERA T CENTRAL

118

Dispecer Sef

ȘTEFAN NELA

119

Referent de specialitate

Vacant

120

Referent de specialitate

VOINESCU ROLAND-FLORIN

121

Referent de specialitate

STOICHITA ANDRA

122

Referent de specialitate

ANGHEL GABRIELA

123

Referent de specialitate

STAVRU LUCIAN

SECTOR AUTOMA TIZARE-DISPECERIZARE

124

Sef Sector

SARICA MIHAI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE