Hotărârea nr. 127/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de......2014.................

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr 86209/19.06.2014 , Procesul verbal al Comisiei de fond locativ si repartizare spații de locuit nr. 7585/04.06.2014 ,raportul Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 5950/10.06.2014 prin care se propune repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de stat ,raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ,prevederile H.C.L. nr. 387/2000 privind repartizarea spațiilor de locuit , precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil republicată ,Capitolul V privind locațiunea, Ordonanța de Urgență nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.l - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de .?.Ș. consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR ™    /    2014

ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR..1.2 7/2 01.4


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str Micșunelelor nr 9,bl 17, sc B, ap 35,et 4 2 camere+dependințe

S=50,03 mp

SIBICEANU EMILIAN

5 persoane

2

Str George Enescu nr.44,et 1

4 camere+dependințe

S=118,05 mp

GHITA GHEORGHE

6 persoane

3

Str Justiției nr 10

2 camere+dependințe

S=31,60 mp

BANU ELENA

3 persoane

4

Str Viitorului nr 8,bl A, ap 5, parter

2 camere+dependințe

S=26,28 mp

SOARE FLOAREA

2 persoane

5

Str Bravilor nr 10, bl T3,AP 44

1 cameră+dependințe

S=ll,50 mp

MIRCICA RALUCA STEFANIA

3 persoane

6

Marc Aureliu nr 29

2 camere+dependințe

S=61,28 mp

MEMETALI ISMEGHIUL

6 persoane

7

Aleea Egretei nr 3, bl C2, ET 1, ap 25

1 cameră + dependințe

S=19,45 mp

PUȘCAȘU EUSEBIU

4 persoane

8

Str Ștefan cel Mare nr 72

1 cameră + dependințe

S=36.26 mp

RADULESCU ELENA

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,