Hotărârea nr. 126/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SI SCHIMBUL UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULCONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L.în regim de închiriere din recuperări

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 23.06.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr 86212/9.06.2014, procesul verbal al Comisiei de repartizare a locuințelor A.N.L nr.7584/04.06.2014 raportul Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 5949/10.06.2014 prin care se propune repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L.,raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr.513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L. republicată , Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG. nr. 962/2001 ,art 15; alin (9) lit b) cu modificările și completările ulterioare și prevederile art 1805 din Noul Cod Civil ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează poziția nr.2 din Anexa nr. 1 la H.C.L.nr. 299/05.12.2013, poziția nr. 5 din Anexa nr, 1 la H.C.L.nr. 263/11.11.2013 și poziția nr.l din Anexa nr. 1 la H.C.L.nr. 18/03.02.2014 , privind repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări ,respectiv apartamentele situate în Constanța ,Str.Lirei nr.3B ,bl.OB9,ap.21,Str Brizei nr 1D, bl OB3, ap 8 și Str.Lirei nr.3A ,bl.OB8,ap.23, pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere.

Art.2-Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța ,conform Anexei nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,    CONTRASEMNEAZĂ

ROȘU VASILE

SECRETAR,

CONSTANȚA


23.06.2014


ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR.126/2014

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str Zefirului nr 30, bl OB 2, ap 16

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

TUDORACHE ANA MARIA -lpersoana

2

Str Brizei nr 1G, bl OB 6, ap 12

1 cameră + dependințe =37,40 m

MUNTEANU GABRIEL

1 persoana

3

Str Lirei nr 3B, bl OB 9, ap 21

1 cameră+ dependințe = 37,40 mp

NICHIFOR FLORENTINA

1 persoana

4

Str Zefirului nr 9, bl OB 8, ap 9

1 cameră + dependințe=37,40 mp

PETCU ELENA

1 persoana

5

1

Str Brizei nr 1H, bl OB 7, ap 23

1 cameră + dependințe =37,40 mp

FERARU VASILE IONUT-1 persoana

6

Str Lirei nr 3A, bl OB 8, ap 23

1 cameră+ dependințe = 37,40 mp

CĂRPUȘ EMANUEL lpersoana

7

Str Brizei nr 1D, bl OB 3, ap 8

2 camere+ dependințe =52,50 mp

PETRE BOGDAN

3 persoane

8

Str Brizei nr 1F, bl OB 5, ap 17

2 cameră + dependințe=52,50 mp

GORSU GEORGETA

4 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ROȘU VASILE

ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR..126/2014

TABEL PRIVIND SCHIMBUL UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI

NR

CRT

ADRESA SPAȚIULUI DEȚINUT CU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI PROPUS PENTRU SCHIMB

PERSOANA CARE SOLICITĂ SCHIMBUL DE LOCUINȚĂ

1

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 4

S=37,40 mp

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 11

S=52,50 mp

CERIU

GABRIEL NICU

2

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 11

S-52,50 mp

Str Brizei nr 1 B, bl OB 1, ap 4

S = 37,40 mp

PÎRVAN    RUS

LEILA

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ROȘU VASILE