Hotărârea nr. 122/2014

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2014

ROMĂN'A


JUDEȚUL CONSTANȚA M U N ICI KU L C O l\ STANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014

Corslllu' loca! al nur cipiulu Constanța întrunit în ședința ordinara a data de _<*3. 06.^0/^ j

Analizând expunerea de notve a d-lul primar Radu Ștefan Mazăre rr.55990/19.06.7014, raportul Ccmisel de specialitate n',1 ce studii, prognoze economico-soci ae, buget- finanțe, administrarea cornerului public și privat al muntdpiulu Constanța, raportul Direcției Frnancare or.S5988/19.06/2014 ș raportul Direcție, tehnic achlZȚi rT.S5658Zl3.C6.2U14,

Având în vecere pre vedenie Legii nr, 273/2006 pr vine finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014; H.C-L nr\ 6/2014 , H.C _ nr, 43/2014, H.C.L nr. 59/20:4 Dispoziția nr.lC58/20l4r H.C.L nr. 89/2014;

în ternelJ prevederilor art.36 ,alir. 2, t.b, alin. 4, llt, a si art.115 alin.l, t. 0 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată;

îl O T Ă R Ă Ș T E t

ArL l Se aprobă rectflcarea bugete ji municipal pe anul 2014 la ver. tur în sumă de 744.577 mii le și a cheltuieli b Sumă de 744,57? mu le fiind un buget echilibrat,

f

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2014, deta ată la vemtu-i pe capitole și subcapitole, iar la che'tuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în ciasifcația economică și funcțională prezentată in anexele nr.l, 2 sl 2 bis.

Art,3 Se aprobă detalerea cheitu elior de captai, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3.

Art,4 Se aprobă anexa nr,4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile onvnd activitate sport ve și culturale care renane n esc ri ti tata

Art.S Se aprobă anexa nr. 5 privind bugete e irstituțiîlcr cm subordine. Art.6 Se aprobă anexa n-.5 și 6 ois privind bMgetul credite or externe și

interne.

Artr7 Anexele -r. ;,nr. 2 nr.2 bis, nr.3, nr,4 , nr 5 nr. 6 ș 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, s Suycapitoiele de venituri sc modifică in următoarea structură,

•    Se majorează subcapitolul Subveoți de ia bugetul ce stat către □ugetele locale, -ecesare stsț nerii derulâr proiectelor finanțate dm fondu" externe ^rambursabile FEN postacerare cu suma ce 1.585 mii le .

•    Se majorează Subcapitolul Sume p 4 mite ce ia U5 / alți donatori în contul plăț.lcr efectuate șl pref nanțari cu suma ce 3.057 m le .

•    Se diminuează subcap totul de venituri „Subvenții a n bugetu ce stat pe--.ru Finanțarea sănătății" cu suma de ^45 m ier.

Art,9 Capitolele de chcltuiei dm .^rexele r-, 2 și 2 bis se modifică in trmatoarea structură

*    La capitclu 51 Autorități publice și acțiuni externe se dim nuează cheltuielile de la titlul che :u eli pentru bunuri șl serv ci cu suma de 17 mii lei.

•    La capitolu 66 Sănătate se diminuează cheltuielile de personal cu suma ce 495 mii lei și se majorează cheltuielile de a dtlul che tu eli oentru bunuri șl servicii cu suma de 53 mu le .

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publica

se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri ș' servici cu suma de 2.ISC mii ei . se diminuează ttlu o^ciecte cu f nanțare din Fcndur externe ne ram bursa bile (FEN) pnstacerere cu suma de 17.930 mii ei, se majorează titlul rambursăr de credite cu suma ce 22 619 mii Ici și se diminuează cheitu elile de cap.ca cu suma co 800 mii lei .

•    Se diminuează ia csptoiJl SI Combustibili și energie titlu subvenții cu sume de 1440 rri lei.

Art.10 Se modifica anexe'e 6 și 6 tis ir următoarea structura:

•    La capitolu 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează titlul Hondu-i externe nerambursabile (=EN) postaderare cu suma de 30.167 mii lei.

Alt.11 Compartimentul comisii or de special tace s e Consiliului loca vii comunica prezenta hetâră-e Direcț ei financiare, J-ecției termic aehiziți precum și Compartime-tulL aud: public irtern in vederea aduceri la îndeplinire și spre știință Inst.tuției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de^-£ consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CONTRA ȘEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACME

Constanța Nr. Z


ROMANIA

.LDFTUL CONSTANTA

MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

CQf'/ S A NR 1 do studi prognoze economico-sociale,buget f ranțe și aaministrarea domeniu Iu public și prvat al m unici c ului Constanța

R A POR I

Avânc în vecere expunerea de motive prezentata în susținere de dom nu Primar Radu Ștefan Mază'e:

Ânalzand proeczul de hotărâre privind aprobarea rectificării ouget-ui municpal pe anul 2014 ;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin l din Legea nr, 2L5/20G: republicată, p-iv nc ac m ini șteația publică .icc^lă, comisia mcr.nita m

ședința din data ce '7' &&    /_ avizeaz?

FAvCRA2iL/h^SBB5Săfeno pro ectul de hctărâ'e p-ezentat

PREȘEDINTE COMZSI DCBR&'^RCCA""'


PRIMĂRIA MUNICIPIUL UI CONSTANTA £s I A nia■'*'1 a riMA.hTi*BA

RAPORT

^ecttca'ea bugetului municipal se datorează alocării de sume pentru serviciul public ce salvare acvatică -salvamar și posturi de prim ajutor, rectificării S-me..or ce ia Direcția de Sănătate F^olico pentru activitatea medicala dn unitățile de învățământ precum și a rectificării sumelor pentru proiectele finanțate din foncjrl externe nerambursabile .

Subcapitole e de ver turi se mod rcă in c-mătoarea structură:

•    Se majorează subcapitolul Subvenții de la bugetul ce stat către cugetele locale necesare susținerii deru arii proiectelor finanțate din fonduri externe reramtursabi'e i tN postaberare cu suma de 1.585 m ier,

- Se majorează subcapitolul Sume primite de la LE / alțl donatori în cortul plăților efectuate și prefînanțari cu suma de 3.057 ml le'.

•    Se diminuează subcapitolul de venituri „Subvenții cin buoatu de stat pentru finanțarea sănătăț i"' cu suma de 445 mii lei.

Cap to ele de cheltuiri din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică in ormatoarea structură:

•    La ca pito Iu 51 Autorități publice ți acțiuni externe se diminuează chel tu ellle <le la titlu che tu eh pentru bunuri și servicii cu suma de 17 mii lei.

•    _a capito'j 65 Sănătate se diminuează cneltuiclile de personal cu suma de 495 m lei ș ee majorează cheltuielile de la ciclu cheltulel pentru ovnun șl serv ic cu suma de 50 mii leb

■ La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează t’Xf cheltu eh pentru bunuri și servicii cu suma de 2 .180 mii lei se dimauează titlul pregete cu finanțare bm Fonduri externe nerambur&ab le (FEN) postaderare cu sume de 17, SCO mii lei, se majorează titlul rambursări de credite cu Suma de 22.619 mu le și se dim nuează cheltuielile de capital cu suma de 800 m i lei .

« Se diminuează a capitolul 81 Combustibili și energie t du subvenții c_ suma de 1440 mu le .

Se modifica anexele 5 și 6 bis m următoarea structura:

- La capitolul 70 Locuințe/ servicii și dezvoltare publică se majorează

titlul Foncjr externe nerambursabile (FEN) pestaderare cu suma de 30 167 mu lei.


Ti v ioiuROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚIT BIROUL TEHNIC INVESTIȚII Nr. 6565H/18.06.2014

Raport

cu privire la modificarea anexei nr. 3 Ia bugetul municipal pe anul 2014 Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2014, aprobat

prin HCL nr.89/21,05.2014 având în vedere:

*    Nota du r;jnriamer,tare rsr.8_224/0fi.05.2014 a RAEDPP;

•    Referat nr. 79287/33.05.2014 a D Tecției Organizare ș‘ I --o mnati za re ■ Adresa 85205/17.06.20-4 a Direcției Ser.'ic' Pu:>ic:«

Se propun următoarele modificări:

CAPITOLUL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

>    SC propune redenurnirca poziției nr.6 „Sefl buză de date p&îr'irnunK. ’n ..Soft oenlru gestionarea Inventarului domeniuL' puolic și privat Direcția Patrimoniu „

>    Sc propune recenumircB poziție nr.3 .„Soft penl/u îmbunătățirea p-og rumul ui pentru coșarele de nstan^ă șl Legea nr. 10/2001'* in „Soft pentru gestionarea documentelor referitoare? le dosarele ce >n stan ța și Legea nr. 10/2031".

Pe ansamblu Cap. 51 alocația bugetară rămâne nemodificată.

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

A.    OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

>    Se propune suplimenta ren poziției nr.2 „Reste-ra-ea si rea menajare* promenadei spatii or verzi d ** zona Vrgjs Mc-ii-Caz.nu -Port Tomi5„ cu SLma de 1.207 mii lei;

>    Se prop_-ic diminuarea poziției nr.4 ^îribu-âtăț "ea accesului în Stațiurea Mamaia prin construirea uno^ oascre’e pietonale„ cu șurra de 1.041 m l lei:

>    Se p“opune suc imon taina poziției nr.5 ..Parcul Seniorilor,. cu suma ue 009 m'' ici;

x Se prooune supllmcntered ooziț ei nr.6 „Rea menaj a rea ntețrață a zonei din centrul istoric al municipiului Constanța,, cu suma do 2.440 nii lei:

>    Sc oropune suplimentarea poziției nr. „Promenadă turistică Mama'alV cu suma de 19A40 mii leî,

B.    OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

>    Se propune diminuarea porției t".3 „Amenajare integrată a zonei de act.es in

Portul Turistic Tunis și Plaja ’rioderh.. cu s_ima de 10.457 mii tei.

>    Se propune diminuarea poziției n".6 ...Construire unități locative modulari: în Municipiul Constanța și lucrări tehnico edilitare aferente -Campusu Sucul Henri Coandă t str, ștefan ița Vodă (Zona II) „ prin RAEDPP cu suma de 32 mii le'.

C. STUDII ȘI PROIECTE

>    Se propune înscrierea la poziție LO nou creaLă a Revizuirea și actualizarea studiului de fezabi itate'construire uni tcți modulare locative in Munlciplv Constanța și LTE aferente Campusulu Soc al Henri Coandă (Zona II)’ prin RAEDPP Constanța, cu suma de 62 m Ic prin transfer de la poziția 6 Cap.70 B OBIECTIVE DE INVESTIII NOI din cadrul aceluiași capitol.

C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

>    Se prqpune diminuarea poziției nr. 1 „Lucrări de reparare,- redlmcnslonarc

p atforma car alegoric și _crărl de amenajare și echipare "Car alegoric" inclusiv documentații aferente" cu suma de 900 mii ei

Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetară se Suplimentează cu suma de 11.467 mii Iei din care: se suplimentează cu suma dc 12.267 proiecte FEN postadcrare și se diminuează cu suma dc 3CIQ mii Iei buget local .

Față de HCL nr. S9/21.05.2014 alocațiile bugetare în cadrul Anexei 3 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 201,4, se suplimentează cj suma dc 11.467 mii ici d'n care: se suplimentează cu suma de 12.267 proiecte FEN postaderare șl se diminuează cu suma de SOC m ' lei buget local .

Director executiv adjunct,    șef Birou Tehnic Investiții,

Ne nu Daniela'


—.Bqrali Vqăvcgr ul

JUDEȚUL--CQWSTAN1A    V

il


ANEXA LA HCI.M ml.


UniLatea adminiSftativ teritJiffllfrCQNSIAN IA Formular    | ANEXA 1

BUGETUL LOCAL DETALJAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2014

mu tai

GÎÎgnt >(!14

FKEVtL.lt fi

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod i .j+::a :r

ANUAL F

TO I AL

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

744577

VENITURI PROPRII IIIO DMf C 2-3,7 02*00.15*00.16)

ia.02

4&uiai

I. VENITURI CURENTE (cod OOî+QU 13|

30.02

S44FJ/

A. VENITURI FISCALE (cod W.W+TlO.Oi+Ott.l0+00.11)

<X.l cw

531615-

Al. INIHH/l r PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod flO,OS+1».0fl*OO.O7)

nn 04

1EflOKi

A1.1. IMPOZIT PE VEhit, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITjU. DE LA PERSOANE JURIDICE (tcd 01.02)

oz-.os

■u

Impozit pe pruîil (cod fl1.C2.01)

i r uz

Impizit pe prcOl Oă la agL-iili clinii vit:i')

d- s? 01

Al 7 IMFOZIT PE VENIT. PROFIT. S CAă 1 ICURI DIN CAPITAL PE LA PERSOANE FIZICE

rc os

-10501S

(cnd (ÎS 07-0-4.02)

Impurii pt: venii (cod 03.02.17*1Hl.fl2.18)

ki o?

7C0D

InțKizil prinonn. 1 .-mrcțitilcr qi "olsiNCf pdtAc

vJ..'2 1 /

ImptrZChl j.tf V+Hir.LHili* dl" Iransfc* ,1 prcpr<f,;4il-r jmofc licT? dîn pain "rCniul uersVnd

C3.02. ' 3

,oi:<-

Cote Si SCilitf lîelatcale din itnpnjitid pn vnni1 (CW1 M 07 ții+04 0? 04)

0-1 02

iGiLia

CO'.e jtif:+l:^ilH dri inrpnriti.1 pc vc+lt

04 UZ.C1

isrKCfj

Suin:: a a;ptc din COte a dtlicala Lin iripJidul 1*7 veni: pi+il'ii <ti:F ihrnr-ri țjijccțclor l«jie

04 ir,- i m

’01S

____ |___ nil i&i_:    - --

’    “    Sjflil 2C14    NT X A I . A

l'-E '

TfjȚ.Al

al 3

Al TE IMPOZITE Pt VENIT, PROFIT Sl CA$ IIOURI DIN CAPITAL irod MC 2)

00 07

D

.Alte impozite iw venit, jriwIîL ai câștiguri din capital tic la persoane ILzict irod OS.02.50i

OE 52

AHc impozite _ă ven I pirîl n niTijun din rnprtdl

i:.j 02.50

A3. IMPQ2DE HI 1 AXE PE PROPRIETATE (rod 07.02)

fin no

97Q30

Impozite sr taxe p« proprietate irod 07.02.01 +0MJ2.D2+II7 (13 (13+07 02.50)

□7.02

V '‘11:5:1

huui l ts laxa pe clcdir tH'î 07 02 Dl.0' i 37.C2 C1 12)

□7 07 II-

E2K»

Imcozil pfc dsdii de fci pr-xmnr: TzjCC '1

07.D2.D-.01

?2HW

Imfinriț și taxa pe clacni de Su pu .ouii:.' juiidirx: ■)

07 II? PJ (JB

■30300

Impozil Si \inca |x: 1:trr:ri (rad IV 02.02.CI 107.02.02 02 r 37.02 02 03)

C7 1? "2

10230

Iripiuil ce tercirri <Jo a pemoaro "iZ ZO ’)

07.02 ?? i'r

dCGC

telPKlî al (fixa i,e It+er ;i« Iu pCTXteTC undiCC ’)

(J 7.02.02.02

5000

riixkr i.il pr-r-miil Oir țxTarxiian 'l * Ret tei te dii am ini:" :kî d n Tpozjtjl pe teren agncol

07 02.02.03

OfC

Taxe jiK!ciar& de tlrbhi ți alte taxe dc dTfcru

07 C2.03

WKJ

Alte impozita ai taxe ptpiupiielnte

07 1J2.0C

A4. 1

MPOZITE Ai TAXE PE BUNURI 31 SERVICII (cod 11112+13 07+15 02H6.C2)

00.10

'JtlvIȘf

Sume defalcate țlln TVA (COd 11.02 1111.02.02+11.02.05+11.CljMIB)

, 1,02

1OB227

Sume detașate din taxa pe vjloan» adauqatâ sieni- j luiariteiea il-iell lidiln- descentralizate la ri-islul jînnțnlnr

1 1 i T7 C 1

Suni:; dcTiiraifl din taxa pe valoarea a^Jugula pentru nn-n|jrc; cholluelilor neatent alizair In ’ivete uuniLirefcii. HiKțdnr nur np.ț- sectoare Sf ai bl_m;iJul.i Ei.i:..i+țti

41 02 0?

157372

Suna delfiliatie dir imn pr valoarea 33 Suflată pentru diL-n.iii

11 02 05

Sune (ie:f,-iirjrin dr laxa p= vaCe ea adăugate |iei nu Kttiilrmrrtii n. noiefcr ocale

I I 02.16

365

Alte impozite fii taie generate pi: bunuri sl servicii (cod 12.02.07)

12.02

UJJ

Tnxft t ::1r< nre

12.02.S7

"0?

>■


rr i ei


Buget 2) 4    M\'E7<A

PRLVCEEEI


TOTA1


Tjjclî pi; «Mvicii epecrfcB (cod 15.02.01 *16.02.6-U)

InpQZJt Se spe::l;:cnk:

Alte lâKe pe ttervii» specrid-.

Taic« pe militarea bunurilor, autorizarea utilitarii hunurilor a nu pe tieehaeuransa d* suid/rtati Icuri 1S.I>2.02*ie.02.tl3+1« W.50J

Irnpqz: pț n iMCCie de Ifâifepuil feud 1fi 0? 0? 01* Iii 0? (12 02;

Ifi ți:?zd pe mijWiemie ce transpar Uecrnc le de ceisuanu fizice *>

|Tp;el pe miiOLitele-tiu lr:irR:|i::ii :ieriFii:ifl rir persoane juricice ‘i

Tukl' si i;ri;'c pentru eliberarea de licarce si âLf.c.zati de ijncficnarc

Alhttajre ra )■. isereabunurilor, sj.ciitu'isi uiili/tuii mnuuii» seu perîesfBBurare- deaetiwtlali

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cikJ 1S.fl3j Alic impozita jcitaw fiscale |eod 18.02.50]

'Albf irrpuzfe si laxț

C VENITURI NEFISCALE (crnl 0015+1)0,14]

C1 VF MITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02*31,031 Venituri din proprietate (cod 30.02.01 ■“•30.02.05+30.(13.08*30.0.2Jitii Yarsarrintc d n jrțjfihjl nul al regiilor aJiinirnr:

Vonlfuiid i lj’u.isui i si ri:fi unu

Vr.niiuri rt-i dnidende ( so; 3002.05 C2- 30 0? f:S 031 ’j Vei il.in din ri..'rinnm de le și: ptatitor’

Dftifent# de wral -O? cSlre SC< ef.3ble ș ::u-ii|sit iik; iistcrinlc ți n:>"iFiai Sa cu rajontarde atti

Alte '.T 'lt'.irf _iu p -jaielule Venituri din rtnhaiț7» (cod 31.02.G3f

Afle '(WillLri ci i dcifcertr,

Cî VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02*34.02*35,02+36.02*37.021

15    02 -5.02.0i

OCZăC

1fiO?

16    li> C? 16.02.02.01 16 72.U2.U2 ic y? ni.

'■U.U2 62


240

240

2E37S

22570

12720

nnv

5


001-

.21330

ISO?

21330

18 02 20

71J3O

IA)'2

4?m?

00.13

1C730

30 3 ?

10750

30 02 01

3U.Ui.U5

?.'.HI!

30.02 03

B1S0

30 03 2fl (1?

S15EJ

Ta

30 02 C0 03

L? :."(i

31 C2

0

31.02 03

00.14

32182


OENUMlfiSA UlCUCATOFULOR

Buget 20 it PPLVCDCB ANUAJ-fc.

C._d n-i-.iii: r

TOTAL

Venituri din prestări desarvtell 5> site atfhrltatl

(emi 33.02.011+33.02 m+33.02 12+3:1 oj74+J30? 77+3.3 oz20+33 0?soi

33112

12S4

'/Sfiituri din prestări dn serviri:

53 UL C6

250

Cjiii ibiili;- pui.ili ix uau Kinlir înmiiți egal neutru irilrnt nrțrmn rripii :j in rrr.m

33 0210

4X

ij^fTintwtif persoateor benteeiane ae aaptrelor de apte* acoal

23 :>:■ 1;

Tare din »::l v -:ri r:rls-slrnln s agmiTura

23.j2.24

4

Conți ixihn Ftinnrn .3 p.nrrik-r pnrlni 'nlrtț ncren CCpulor n i.n Idțlc dC FTCCCbc sCCioiS

?a o? ??

Vttailuii dir 1 «rațteaeu dielluiei 11    jjacijilri. inpi. Iutii ni ifcesiimjiihr

J3/JZ.Z3

600

Alte vcnîir c n jres-jn de servei îi afle achvlUti

03 0? M

U

Ve-fitluri dhi taxe atlniitriști a Ove, eliberări permise Koul 34.02.02» 34.02.50)

d4 02

S0C5

Tsse ^rraudri?^ de t w.

34 0? 7.2

IdJJ

Alii: vii’-ih. 1 d ri -:i>r^diniriiKiTqii'.n #litarari permis?

34 02 50

814C

Amenzi, penaiifciti 51 CDnflscJri |țod 3G.O2XH la 35.02.03+35,02,501

35 02

?ft0A

Venite fi d 1 euieiv si ai ta saru:l .ini nplimtr pnlnvit c xp::xri tar Inculpi

35 02ol

2807,

Per ilii.iir ptfniTu rirrl’-fn nrrea m 1 drpurrrrsn ,11. irrtjrncm n ctactarnitci dc inpczitc si taxe

55 (KG?

j

încasai 211 vsortheares buacr tar ecuitiscate afciar-csnale t j te :lt« canstotatț ixtatn ;u rrir?r,7.nrf!-.i potrivit cg i

55 0? 00

Atț amerzi, zcnal taci a confiscan

3ri P,? 30

Diverse venituri |cod3fi.Da.0l+36.02.0&-36.02.(lK+3a.02.ur+:tS 02.11+36 112.22+36. 02.50)

2G."2

10 164

Vânturi din apiira+ia prflsmphei extrclive

56.32.01

Vdisari rilK ::ii vernliirile Kii'sai.i rir.nnuihi mlii- nr,1iți,liitar pîNnr

26.02.05

7S00

Th*r s:wmlr

■.tei (i? 11:

lOtdn

Yârasir ntâ Cri aoiLtidita r'iiitite-iii fxe

36.02,07

Venituri dm anicare de stat recuperate

:jytJ2.11

Venituri din ncstlir-ea sun'elor atacate pentru oaauce+a nacdui euiein u

30 02.22

Alte- venituri

36 02 50

20

ANEXA LA

liiii lui


aNEX


Eucet 20 |a

DENUMIREA. INDICATORILOR

Co: indicator

ANLbUE ~

OIA1

Traircfcniri voluntare. altele dcr-.at țubsrtu li ite (cod

0

37 02.01 *37.(IZ.U3+37.G2.O4+S7 02 05*37.02.50}

Donații & spu'isoi zar

37 Uz IJ 1

V;i"-..imir1c s n =e:.lii.iir.M r!n fi.ir*7|10 nare ixjnlru fnianlara^ secțunu de iei-vn-l-nm .~ tontului local Ic.. SORIlul ri» nu:.;

yt ț»ix!

3S7*iK

VrrsJo-i -ii.rj .Jm secțiunea CO *U1C) ci taie

3 ,'.02.(to

367=6

U.uiir pRTfc do Fondu JeSnOrtarrtjrte al Uniuni Eut:jț:urn

37 02.05

Al» .rerisfrtr in vulurane

37 0? 5.T

II. Vt-NITURJ DIM CAPITAL |«jd 39.02}

LX?' 5

0

Venituri din valorificarea unei.' bunuri |CMfJ9.02.01+09.02,03*30.02.M+39.02.07*35 0Z.1O1

39.02

c

VenrtLi uiu v;:lm fr.aroa unsr Cuiu-i    instlululor publice

30.03 01

Vepf.t,-! dir vanzprca ocuirfitlui uurixluiiln rin ‘p’tdU’lle SțSlirtii

3-i U2 U3

Vcn -un dir p'wdii?.'ji«

»<Z2 04

Venituri d'n VtMidiea il’inr hinun acartfliitd duiriiu'i i!.. rnval 31 alaiului mu al un Iar Ier aorni ij!;iruhv--r -tronate

3S.C2 07

rjnnojlte Specalx ccntll OC lâ'.'uuhi de h:t:m ilr

iii iu- iu

III. OPERAT IUN FINANCIARE (cod 40.02}

001fî

03G&&

rtcasAii din rambursarea (iTtpniinuturileir arrurlate (cod

40.02.06140.02.07*40,02,1 pi 40.02.11140.02 13*40.02.14*40.02.301

■1302

63535

Inr.asAn d u ra . bu’saicu iir.p-unutunlOl pentru infrtțaraa ircr rin ilutii ți șepcii puți fie fie rlees lecal sau a .j.ifii adv la'.i -'norlHJC i(ilK)-'al din venituri pocni

.10 02 Ofi

litorain d.n rant^rsaxea i-iiiaunniirr nr rt= la penseâne finrn r;j p irlrcw

■10 02 0?

"inp-iirurliir tecipfira-e dir înzorena ața.vlui **)

l0 0? 11?

Șu-i e cir, exccdcmu anului uiececrnt pclu.: tiCOMniea yduril.T Temperare de Case ac xrtir inii d: fun.liuua e'*;

40 02 H

bullie dil e«: ninhll-l ar._! ji precedați frulTii act^errea qclur Er :OTffirare de 13: -.11 -lin si i* in ae de2voilans*'}

40 02.13

Surie d»i ckoJc'UjI L'.yeli.l.u c«i i.lMeatC fitul u Î'imiiihirm rheElielllO' Stfilicuii dt: dezvoltare*')

40 .02 M

636B5


DENUMIREA INDICATORILOR


iii 11:-

’    Uu:m;I?C’4

ANr.X A f r

PRFVEDfcKI

AMJAIF

H< '1 M Nfc .


IUI AL

incîisn din <*i tîi.TMirna ailor Trrp'umuhjri auarrfcL'j

IV SUBVENȚII [rnri 00131

4.(1 li? bl

O: 17

51461

SUBVENȚII DE LA ALTE MIVEit ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE <cnd 42.02U3.02|

ca ia

514E1

SntJVOTffl de la bugetul dr stal ^(142.02.(M+42.02.0E+42.(li(»9*42.0a M*4Z 02.12 la

42.02.21*42.0? 2B*42.O2.29*42.6î,ii a 42.O2.30i42.O2.1O la 42.02.42+4.7 07.44 la

42.02

■1B578

42.02.46+43 02.51+42.02.52 •42.0Î.S4+47 0 2 55.1

Relei Biulugi/a’i-a rft-fraleor temict țieluili ;n: dn rram.ifir.are

42.02.01

Plgmn <ai regjiai ui ls_- ir:t ■ irliani^-n

42 02.00

-inanlarea p'OgrjmiJji dn nnlmiw ți d(<4i l lui uarr jnueți idirrcntarc OJ ap£ d ialeS'ji ;c:xi

4? 0? 0 :

42.02.05,01+42.02 3S.O2K2O? 190.1)

- nâ lâita .-,jb::ri>j’rrnu ui Lrn/ird p trlihiiec-. icab' nu i ntufcsnpsw și.'aaL aslallansa

42 02 ?J.01

dhiriwnlcrde irertî Kcal ; asatc?

l-inanțarei iubprcgrpmLilu prf.*ir-<j $li< i «iilaivt uj apă a wlscr    47 02.0U.02

I ir-iriț->TO EUfiprcgramdlu p-r.i- il cjtmli+ar^ ți epurarea apefcr u4uh.-    42 02.09 0.1

Finanțarea acțunilar pnv ic 'edujarea feuuli. iridn i ■ c: :il u ni/ Inirtiilor C StePle Cu -zilmalii

42.00 16

de. Inn linia

S.wtnKHiți pqntri r-ic Dilfla’ea tenriisxi ;* clixSriior de lomit

47 nî 12

Gutvaflțl pent u Iii aiiarit'i pr-VȚrț--n?><r mt llSfiutla prfcxila'e tle martin ți gQțpcdânre a apelul

■12 <2 13

t nanrmea urmi rr miei de capflal ale uvitâliln-(fc in un ian-an* preț.- nvuisilar

4? C? 14

SLiwnnjii primitelii FuniLI Națuitat de llii.T'jiiltai* ")

A?n?lb    x

ttLbve* ,i der Im mirjrln ce îler CSUte bugetele? lw:;4: pc.'ilru finanțarea inweslll IIC-' in

47 117 10

uiniilîtK-jffljțJ 42.02,16.'J1 *42.02 'G 02+42.02. IE ’Jil

Sdtwr-nlii dr a bigetUIOS Slat CfllM twgelcfc kxrar. pa'itn.1 licanlaiea aparaturi Tpjicalc

J ? cr? r fi i : î

ș fk'J'iipatrieritelarde comun tați în urgentă in sari atu a

Blbucniii dr a hirjnri.lne șral câl'« bugetele bcalc prrrln.1 fnantBriaa ieaa:ialiikn r-ifirinlr

•12.C2 1 & D?

în țjarrâlfiila

fs

in L


rUir^W    A    '. L ’■-

PRtVtULiJJ.    7 O j

/.N.JA1E:'1    M    *£*•&*''


ICFAL


oLtiven- de I» bugetul de r-lal cft-v b.irmcc. Inraln fwnt-.i fin^nlxr-j ^HQf m^Kfliți Fri sSnȘtsk

4? OP IfiCO

'2.02 17

42 32.1 &


Si.hvrnlii pn-rni firslizaiga licrar cr de oorslruclje a a£esenn.nlelcii liilluisk

ș hverrUI cu vei iluriiepiuuiii ale Mii liniei U.i; Saiumti calm bugnkiln Incnln nentri finanțarea iiY.«Stifci lor in .'■nrnlrUlr    0? 1&Q1-M2 OM. 18 UcM-'b 02 1a.231

Subvenții dn veniturile proptii alt M .ileului SaiiaiHlii ::stli-e h.,gtttnie tarate penfu liuniluicj ;4?;ir;j L' i mcîdina i: țicrtiipH.T<inteli?rce cotii moar ir urjerța Tu sdnilals

Subvenții rffcn veniturile prepr a <? y niaterului Sân5’.ă|ll calfa oupatae ucac pentru liiwrdsfea reparafiiia' capitale in tuniiiaiz

4? o? ia om

SuCnaniii J.r veniluile j:iii|ii i ae M iiistdiiilni fiiiniThi r/i”c bt.iectcc loca C peruu niMHțarsa allcr investi i >q seratele

42 0? - fi OS

1__—_

Sitweriiii oitm ti get»le locafe oerrlru finanțarea ^foc^anulul nuiUanua de a&isleiița (iiT.-i<i; pent'j c-'ejati'ea pinieele ::r de tT/nn- Iii piihlm fiiwrVitn pr n FTiițyamiii operațonte regiona 2C07 K13

1

*2 02 0

Subvenlii de le t^jgisuT dn st;iî catm bugnrete tnruile necesare snsbneni dentar praieeteloi finanțate dn termin externa neranbursahe irCN] pctladerare

■12 U2.2O

45470

Finanțarea dneKjncr actrdate per£ea.*ieteii oj iiun::ujp

42 J2.21

S jbvi.Tiii pnrrrte rin -orcul de mter-entie*'|

42.02.28

X

1 inanlaraa iLzraribr co cadarsbu trobiliar

4? '12 ?îi

Subv+-mu pentii. temperraatea creșier tar nKrevizionate ale □r*țtrjor la rxmbusli li

12.02.52

Spi .'Ti fiiifn    h -jnmtiiiurc-.i 1,-milei - icstentc dn an i p’^ciderti

■12,02.53

fiubvenji porniri. arriTierCd tUJWXUllii p-Oilri FlCâlZi et    iuti un ku rit ctabimi, cmiu.tshhili

petrol en

42.02 54

2.MJ

țjubvențt alo bugetul de slat re'Im ftaen;arc£i uiits|itar de eEÎ&tfiiițd fnadiso-atc a e

42 02 20

Subwnți parîpi occdarcn tpusoului cernu nouu-nascuti - reaanle din a ii prtiiasdMi ti

42 02 5B

SLBvenbi de 1 bjpulu :ta suri cute; tangntdr: hrulr piritni reușirăm» otnedj.el&r ce mvesllt in tiiriwri

42 02 -IU

St oventn din bugetul ec stat oontru (cartarea &ana13lt

3GG5

nu lei

Bițjet 201

PREVZDFI


TOTAl


Sur,- primite de Stofi'i'iisskalnte litcalc in cadrjl programe or F SGA 'iiJeiifciil.Hi-, de APlA

Sidjwisir.il du bugtfu de stal pentru (i lanlartsa tiwnwrtrir rișiiTOlr!

Skniik primite rk ncrrinislraille tocate ii cauiul ,11 ugameior finanțate nr bordul Sctiul European

Sulivnniii dn te bpgetiil de 6l3t cata bjytstti: Inram pnnini spr'iea oblicatilor resfcwii- cat-m lumiZBn de e-iegii tarmirn ru alo mr-ra|e«j’ de lente/nasie

Suwenlil primite de te bugetul de «ar pentru nnsnlate-3 .up- -anu te nreres nattnne. (42.32 51 01+4? 07 nl 02;

Subve t unu* dr te bngi;ii. ac-rtat pentru tinerlerea unui pi _<i.unt: mt intense i'Mi uiud, tlnstnate secțiunii de lurictiiiiu-e u buguiulu tocul

iiut-.'snl i rririte țfe lî- tufxr.ul di atei pctisliu fiuui ur-i .iriw prcr.romc CC fl’.sea național, destirale ațitii-uiii r* ditnr r?'e a Cugetului tocai

Subveilii tente dn ehuqefib «Je ăujl psriliu fnar4ar*a irwînrrliilp- pentru i latJIbltii putilitas di-dc- alerta aoaala smr itel; ifc iirrimta mec co-sociale

Subwei fiii pen-r,j scn.înrea conetru ii de locuim:

Suuwnrlu penț-j Snanțarea loc-lnleu soteate

Subvenții de te alto arliiiiivulraLii (<.-<id41.fl2.0-l+43.03.04-'- 4l.fl2,î)î+-13.02-'!)ar 43.02.20)

Eubver » piirnlteoc 13 0 iflClCt cors-lilter (dileiei pisnlrti p ril-r'—■+ ml ulii

Subeertțu de a buasfiul iîiioiriirtor pcnlnițomui sâlru t jgutete luc.’jte pcnlm finanțarea pruȚaneli- wnlrb ocuparea tamponate a iurtei rte ireincu si nuhirnț ararea tocurllui de num -,i

SuLiifiiii primite cic la •? te bugete letale perii -u ii îs iiuii « d<* asistență socia a peniiu pnrsnșnae CU handicap

Semenii primite de s bugetefc uixiiuli nr Inr/ro ți judctcro penî J ajLlcais "ri sil i; In d« âst t» ui ■•..'iliijjlteli-: ’k)

Aho r..jb.'oib prwi’ite de te arirr fiiat'aKs cchSfeIb porfiro (mantarea li ui uutiviini

Sumo primite de ia UEtelLi duriniori in cantul plăților efectuate si prefiuaitlari (ciul 4S.02.fl1 la 45.02.fl6 +4S..D2 117+4,5 Q2.ra*4G.a2.1G te 4S.02.21J

42 o; 4Î

4? 11/ A'

42.32 45

4?C?4<.

42.02 fcl

0

42.02.51.01

4? J? 61.02

42.02 52

42.02 ’4

42.02 ub

41.02

1783

42 îl? III

43 02.34

43.02 07

43 0? Ou

X

41 fi? ?i>

1763

H

45.02

U47D4mu fel


RufiCt îi >4-


l Kt; VEDERI    AMU:’

A^UALtHC i

TOT/.

FdoCjI tU'dueâr ae Durrvohnta: Rnginnnlai (rnrt iu 02. j1.01+40 02.C 1.02 «45 02 Di.02) 'J

45.02.01

s:j.=5bd

Stins priinr^ 'fi ■_□■ lu fifâblu tte.luulu in arul cururi

45 02 mm

X

tiui ie juruita "n ■"mh.il ft^ljlor pfeduate in ti i aolfcriw

■' 5.02.D 1.02

X

PrpfinBiHB'B

45 0? 01 03

X

Fondul Socal HaruAeai iuaiJ 45 0? fi? C‘ +45 fi? 02 05+4.5 C2.Q2.G3) ’)

4-3 02 32

/ lr>

Siriat înriili* in contul plSrlilcr efectuate in a ui tuw

45 C2.C2.O1

X

Slhtc p Imite ir uunlul plai fcn tifeir'.irta in ou; ante+orl

45 ii? IIP 02

X

PiK-’imriirc

45.02 02 03

.X

Ft-ictil dr Cocs jre (Ut 4i C 03.0" i4£ 0? 01 02+45 77 0? ftli *|

45 117 IJo

Sjiiieî pririr ir rnir.l    0 ' efectuate ui u Lin ml

4 5 02 D3D1

X

Same pi mite în cdiU pl^țjlo' efectuate in ani anlerjp'

45 02.33. D2

X

Pnjfinanțane

4f C2 G3.C3

X

nordul Euiupcun A,yirol de Dezvoltare- Ku.'Sla (ced 45 CQ.C4 01+45 32 04 02*45 C2.04 CĂI ri

i* fi? 04

Sltu primite in craniul plâlikx ("edinfr in om ccucnl

45 fi? 114 11'

X

Si. ir: priiriihî in canin pisiilsr eteduale In arul aowrifiri

4 5.02.04 02

X

l’rell arii are

4 5 Uz 04 03

X

i-cndal hurcpezn pe.iiiiu Fuse:;. i ■;«+- 4b i::1 0n ri I --m ijp Ui UJi-lb 02 05 031 ')

4b D2 05

$umc PiniflE In cor Iu plahbi Btecl-jnlr: ir, rin .1 c. rcit

45 C0 05 t: 1

X

Sune odirite inuorlu pbnfcir nfarnaiș ir an arrtecorl

4b.C2.CI&.C!2

H

F ’nfinpnțEirc

45 C? 05 05

X

iP'ih'L i emul dr Aiyr-fribi peitr„ Hreaderare (ocd 4-5.02 07.Dl +45 32.07.02*45 fi? 07 (. jj *)

45 07 07

Suini: pr tiH ’r contul piSțIOr etectuale in mul njrcnl

45.02 07 fir

X

Sume; pi .uita r -.wnii piațior efectuate în a iii anteriu■

4 b 02 07 02

X

Prefina Laie

45 Uz V/ 03

X

liisbi.nnyițu c-Uropear dn Vșninalste Sif's (“-leiip-iccct

45.02 05.01+45.02 W.G2-4& 0? ’R 03;*/

Supt. pFiTlle in QC du1 puți ;r r1i?7t_kili? "r țiul lii ml Sume primite in n£ji'4t Ldâ'.u electuaic t(1 am anleiu-i Pndinar'.S'e

PmjraTi? Mm„nilji^ fimiimtw ir oenosda 2KÎ7 2?.1S p-rd

45 U2.15.Q1+40 l'P 15 02*45.02 (5 03} •)

Sune prin iie in rrntu’ panier elBctuale t, aid cur&it ■Su iim primiți, n scrr.u £ âlikur ctecluste ’T ani antenor.

Pf elina rrtsra

A h f;ji;ii-i:ii si nEtxmenle p:wiailw/rpe i.&ad -5 02 "6.01-06 (V '6 02i45.02 16 OȚi

E ji'im p-mlr in cantul plalikx efectuata In anul tiueiii Sume pornite in ccnlui |<£uii*r efectuate îc anii .-mteror--Itliliăl lire

Mecanismul llnaidjr SEE;ood 45.92 17 OÎ+45.'3£.1/ 0ZU5.C? 17 <l:'i) ’.i Suire pririrs n cnrtul pl« c efeduats in awl cureni Sume prmrș In cu'tul piu. ir ufer-i.afe m an ritarian S-imc pxir ti i i twitiK

MiLLiriinm.il finei ja ■ uivugian |c;d 40,02 1E 0’ '*5 0? HI 02+45.02.16.03! 'j

Sire plinite in rnnti i d-ăliLi e sdur.x n anii Cjjib-iI Suire primite -i imit:.! picior e'edut: i. ii am arie' o*

Sune omite in ausn?

Programul de cooperare elveliKjin rpmar vizare reduueiiM Aspantatilcecoriuit io:;: n rndrul Uniunii EucFxine exIinî-E >&xJ 45 03 id 01 +45 j2.ig.02/')

Sune primite ir iui Iu uiălilw efectuate ■« sjili u-ii-iil Stime pr tul;, in imr'i.i pfeiior e'ectuaSc- in anii artere-

AttutenlH tehnițț* pentru meLaiîiwnrJp tnarci^'e SEE |i»u;

4- IX-1 20.DÎ+45 02.XI 02*43 02 20 03j"!

Ccd irci.-.rnr


mu ei

Ttir;d 2014

'HLVEDCRI

AUUALt

- AM

HCT ■,! ,\


rorTA!

■15 22 0fi

<J5.a: cfiO' -'0 112.25 22 45 l'P '13 >75

4522 15

4.5 CZ IED' 45.02 fi 0? 45.02 lf. W 45 02.15 ■10 02 16 0! 45 0? Ii.- IJ2 4[,.U2 't IH 45.0? 12 45 02.1T/J1 45 02 1 ~ 0? 45 5217.03

X

X

X

X

X

X


4n :?..15

40.02 16,01 45.02 18.02 45 02 10.03

■'0.02.1901

■10.02 19 02


40 02.20J lytil i'fl’4 3hhXA LA

R^OhHf -H ^4

ANJ-UT    —-

ItJJAL

Surr^ tnnrlF IP GGffiL I plSf|lksretecfu»1S In an il ciimnr Sune ;:tkniiB ir rom..’ planorefeetba» în anii ank-ntri Sume j ri i it "ii wins

Fanj-jl în'i'G'lifl pefitLl bIbj Lii alehik: afeienl iiicr.nni;m^or DOCnaare SEE (COd +e 02 £1,01145 02 ?I 32-45 (j-> 21.03] *j

TsU'nr pronie In coilul pHIilccefeeluaieln unul ciînrl SUTie p iniile in UUnliil piaillor C«cc1(jplc "n or ilIHii'M Siifrc. [xmilf- in avaie

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00 16+C0.17J - TOTAL__

VENIT URI PROPRII IOD.D2-T1.i52 37.02+^0,18]

I. VENITURI CURENTE (Cud 00.03+00.121

A_ VENITURI FISCALE Icotf 00.04+00.09 HM). 10+M.H;

Al IMPOZIT PE VEKIT, PROTIT SI CÂȘTIGURI tlIM CAPITAL (cod 00.06+4)0.06*00 C7|

Al 1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DFN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE jcnri Oi 03)

Impozit pe profit |cnrl 01 07 01j

lirrxiTiî pe croltt de Iu aguri mxincTici ‘ I

A1.2. WPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPlI Al UE LA PERSOANE FIZICE |COd 03.02 >04.02|

Impozit &s venit (cod 0X02.17+0X0X18)

Impozit pt onCi4;i jI««:cliI Im ni nmnlr- pu;l :.|

Impozitu pe ve+iiLui le dir Ircnsfcful pnopnotaoioi imoalia'« di i pa limcuii.il iwtiimI Sutei si sume defalcate din impozitul pr venit {«xl 04.02 .01 >04.03.04)

Cete (-of.-ifcntc dm rrpozItLiI pe nerii:

Șutii r <K3tC din eclee delkt^ile din rrpozml pr ’.rnl pentru CC llllD'afC-a bu^elâlui lu::ii'U

45 02 20.01

45 0? 23 02

X

X

<5 02 23 03

X

45 02 21

45.32.21.01

X

45.02.21 02

K

4p >J£ £ 1 03

X

00.01 SF

513959

48.02    lauxu


5075+71

X.tl.3

SD1S16

00.04

198G1B

00 05

0

01 j£

0

01 52.01

co.ce

198013

03 n?    7000


03.02 17

0311.- 1!!

70D.1

04 0£

1 Midia

im ;y "i

190000

1X5 52.34

;uia


D E N U W I H (■ S INDICATORILOR

C-jt iid ealor

Buget 2014 I

PRFVtLfchl1 AN..AIF '

Ut AL

Al.J. ALTE IMPOZITE PE VENIT, profit &l GAST1OURI DIN CAPITAL (cod 05A2|

t» 07

r

Alic impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de le persuaue firice fcnrt C15 02,501

Citi II?

0

Alte irrprjîrtc w vCz'irt. profita ^saliyi.ii din c:rț:rnl

11:. 11/ UJ

Aî, IMPOZITE SI TAXE PI- PROPRIETATE feud 07.021

OP 09

S7D3G

linpifiniB și taxe-pe prcțjrtetate |cpd U/■JZ.fl1*O7.MJOZ+D7.D2.O3*D7.D2.fiD)

67 7?

oveor:

impozit ii tăKJ ix: itntr (CCdtir UZ C I D1 iQT Q2.G1.O2)

C7C2 0'

a?soci

I rpOZil pe daciri ce Iț turscifirc fiZ'OB “j

07.02 01 61

22900

Impozit si laxa ne dad i de îi jinscarr ] ir diec '1

ur.uz 01.02

Ai ii r x. i

ilîlp&zil ii liiKi j:« Țirșn irod L U2.j2.01 +07 C2 32 D2+07 'X? '<? l>a)

07 IO 0?

10260

Inpjzi pe- leien.j di: a psresane iz o= “|

07 !Wn?,C1

dQ?6

Impc-z?! îr ta « a pe teren de In peroane juridice ’ j

■O7.32.02 0?

OEZC

tmcczitjl K terenul d n exiavilin 0 +■ Rrșinnlc din ami antenondin Iripuziiul pe wan ași eJ

0■•.02 02 03

360

Taxu juiiîcigre de tmtni si a te lai» ctetn-nri.

07.02 33

3300

Alte impcerlo si tain pn rxcprfibste

! I r l V 50

A4. IMPOZITE SI 1AXF PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.C2+-110S+1&.O2I-16.Q2I

DO 0

1304S7

Sume riflfitejrLe din TVA (cod 11.02.31*11,0202-111.02.05H 1.02.04)

n c?

1SB227

Suirile Hi    -zio dir laxa C-i vâoafeu adauțjaifii fienlru finanțarea cneltuellCI dei,x: H--:iliJiiti:

r mciui ludetelct

1- 32 or

Sumo dclr cele Ci-. taxa ț:e v;-.l;«ea ;<i:n..ț|ata pentru tinantarei ehetluur ui dr.:;«;nlrsli?wtB la rivelu cuinui-elnt, nirniulnr, nimapiilo; sectoarelor ti Mi.nrip jI.. Bjcitoș:

11.02 02

1S/H/2

SuilK> toTalca-S " i taxa pe valoarea rxlnignln pc-zln dnimh-|

11 02 •:□

St t» oe'Jlcure 1 ntaea pe valcarea adSuyalăpeuiiL ed-iilib-n-cn bjigctclo' locale

11 ic ■ :u

2S5

Alic Impoziteâi laxe jjnrrr.ilr: pe bunuri -Sl ser/icli feud 12.02.07|

-262

600

Tg»e hote1 ere

1 202.07

600

Taxe pe survir.ir specifice (cod 15j02 Dd*1£.Q2,Wj

1SCZ

?<

“ .\NtXALA I HCt M Mv

1    Pin e:i

*    HugelJlîU

PREVEDERI

1ICI


A:\rXA LA „ U MP


TOI Al

Irișx-jr pe spectacole

“ 5 C? 0' i

240

Ace Ij.ii.: pe: sw\fai e-wolce

15.G2.5O

Taxe pe ulIRiarua bunurilor, autortîârca utilban bunurilvr sau pc desfășurarea de acrivitati

1f 117

253/0

[cod 16 ,«.02*1 S.dlOÎ-d 6,02. W|

Impreil pe rtTlw«i>G de Ifâriapuil |rr:d 10 02.02 01+16.OG.C2 fl?}

16. 'J2 02

22873

impoiil ph rnijlnr-r-c dc tranarcul <tetiii rin rin perseareîliice

10 rt?i# ■; 1

1272C

rn,Dr?1 CC nl|loecele de l,;ins"0- detltute de ptuaiarn |iind!M “[

jfi a? fi? o?

9950

i axe s larife pern; ehrarBres de licențe si aulor 74-n dt kridis-iiK

16 02.03

5

Alte- :a.<t p- uiiltwrea bunurilor, rjiir xarra i.oiiîan bu'u lui sur. im: rifiș'aEurB'e de utli'ri-=:i

15 07 50

A6. ALTE IMPOZITE ăl [AXE FISCALE (cod 10.42}

lX.11

21330

Alin impozilp sl taxe RscjIo lecui 18 02.50)

18 (l?

?U:iri

AlL:: iii p:wttf. Si tai»

13 0? rifi

?- 300

C. VENITURI NEFISCALE [und M. 13*00.14}

CU 12

81SG

C1, VENITURI DIN PROPRIETATE |unJ 30.02*31 02)

OU 13

10730

Venituri din preprintata [cod 30.02.04+3O.ft2-Dt+-3u,Ci? O3>3G.02.CO)

33X2

ll.lrOO

Varsarxibe din prdtiil nr.-- al rețț ilci Mulunixrie

V3C2 Ol

Venituri din Că Ctauiii ni irrririnri

30.02 05

2503

Vei ili.ri di rliudcrcfe 1 CiXl 30 0? flit IO* :X),C 115.03) ' 1

30.Q2.C8

8-K

Verrtuii J <1 dvn1«ntta de 3 slb plătitori

..IU 02.08.02

fi i yj

Dr/kle’iiK riavxa.t decâlre sscdutirilc: și rampant le raionale și sm-iihie >jj uacibl tiwjnfitar -de sta!

30 02 DB 03

AT.e wiiiluri dir p'oprletale

30 CM 50

Venituri din dobânzi [cod 3t.G2.0G)

31 02

L'

Altr erre, c, din cabarezi

31 Cl? CH

M. VAN/ARI DC BUNURI &l SERVICII |cnd 13.0 2*3402+35,02*M.02+3T.03)

00.14

-4574

Venituri tliri prusian rit»servirii si attc actiwtati {tod 33.D2.0fl + 13 02 10 * 33.02.12 + 31.02 34

:w uz

1264

*33.02.27*33.02.2B+03 02.56)

J-


'HI 61


fii .«etrO-l-l

"KLVLDE^I

ANUALE

TOT7U


ANLXA LA

xw


HCLM NK.


33 02 OS

33 02.10

3311? 1?

33 02.24

33 32 2 7

250

■1

33 0? ?a

01.111

33.02.50

10

34 CC

nixs

54 32. D2

îfiGC

:.M J2 EC

3146

:"!!. (l>

20Q&

35 W CI

?fi:u

35 rc 0?

5

ib L2.IB

3ncv:rj

36.02

16164

36 02.01

30 CD 00

7SOO

35 02 05

10644

3»'î 02 If

36 G2.&"

20

37 0?

37 iT> 31

06750

U2.CJ3

«/ce


Venii.i-i -n prșgian de semnai

Co'i'.fibhii:: pnmhiîr 53J susuralonlo legali prnlru infTrtin--rcn copiii»' d crese C£».i?voim ptirstiinfttir hcncnoene at centneltn de «juiut «irial iwdn F-zIlvitJ'. Ljdujlidt: si ixjrituiltbT

C-Ji'ihitiuba luiara a paiînjlcir p=ntrv Inre^itiea cupiilu- in nrrai c: rtc- pmredlie Boaa a

Ventun din icupa ncact-rk winr de iidecaia, iripu.jti si despagubr Ahr venit .n din ptealkn de uti-r: ui a te iclj’.'latl Venituri din taxe adiniiiisiralive, elibnrarl permise (cod W.Q2.W*34,02.Ml] laxe ■c<lra|,dinar- de- In ibrd

AIIk vrinriiii cin Iaca? Mlluirs. ălive. r.litiuui- pnrrnwi

Amenzi. penalitati xi confiscări |cotl 35.02.01 b 3S.Q2.fi3-3 5.CJ2.5Ul

Vsnr.f. dtn awttri/iui ;iHn nnnrtini aplicate potr vite spazili lor legnlc PeriHliUi- pwitru ne0?pine'6 3 S3U dtp jikii: u ci: inliraînrș a ifirlaratie 3a ntpCiils- Si 1n<cn

înrtJ&an d 1 valorihudiea ::uihj lir confiscate, aCandonste Si alle t _a-i"ijisiaiatr: -iris’a cu tui-fiucure-i fiutrivil leQH îjs ameri, peualilrij si ccnfacan

Diverse venire ri ,cod M.D2JJ1136.D2.0fi*36.lî2.06+3ți,flI2 11+36 02 50)

V’p- Iun din nctir.arFa prescr'C’tei eulmi n«t:

Va'jami.ite di, venim k: si'șau lisconiWlcanie ineliluliilo- pub ce l swe speciale

Venin.' tir aidtoaie ue elal icc.ipnrpjc

Alte v'tn m 1

Transferuri voluntare. dlttrfu decal subvențiile (teul 37 Oî LD1+37.02.031 37.02.50J .'C'dti u bpuiisKXÎriiri

Vdrsirr rrte In seciurua ik funcționare per-.r.. h lar'.ăee sediu-fii dt: cu/eui u-u a hii-|etJlui lOtaâl |!3J snrn-inl mnifil

lli.grt 2014

DEULIMIAEA INDICATORILOR

Led mdiulnr

ANJALE

IUI AL

A le inr's'^nin ?dur1art

37 IP ști

III OPERApUNI FINANCIARE (cod 40.02)

nn 11

li

Încasări iliri riiinhiKrsarea tmpnnnuiurilarar.nrdalB

41 c?

n

(Md4Q.02.<lSM0.02.D7*Wl 02 10140.02.11+40.02.5.11

li:l n vinbJ'sarea îMpfurrulirils-' pailni uihirrtm«n iînrr institut’ s servicii puUii* da

interos l'-i'.-al mu a incr țJCdvrâli nri&riți: ie irileiira rin avnXn 3 OtXi

incatSn din rHmnwKst'iesi i 'uuuc edilefcn dc j persoane fizice ți ju ctirv.

a<- a -1? ■

’-npriimjțtn 1tvn::i.iare din trezoreria scelulu11''

1t.D2.-0

X

Sume d'n ratr.ndeAlul inului preccdcil pontu ăCipei lea galnrilnr temporare ds casă ale

40 02 11

x

SGdiunii de linul rvire’*)

Inoa^Sn din ramL-jmiin.i nltor împrumuturi acudaie

■10 02 50

IV, SUBVENȚII (CtidOO.IS)

00 17

Sr.cfi

SUBVCNT II DE LA ALTE NIVELE Al L ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |cod 42.02+43.(1?)

fW ti

WflM

Subvenții rtn In huoetul de alai fend 42.02,51+4X02.28+42.02.32 la 42.02 35 *42.02,41 +

42.02.42+40.0X44 la *2.02.46+42.02,51 +42.02.54>

I inairarea drept Jrtu ai:;:ii::t'* pomrwnolor cu hsncfcap

42 02 .21

QudvonUi pun iile rin FreidU ce Inte-renle'T

4? 07 ?n-

X

Subveiiii Ofil ii onpe’Hrei auțiwikr nt-pirevzion^te a»fr frelurilnr a combuâlibih

■12 C2 33

Sorpn lirancaai Iu :xnr;lr lirRfl ferm le - reîLa-lle cri anii precedertl

4/ C2.33

ScLvțfițji pentru frXi'da-«si njirnru ii pcnt'J rrcâliiisa luia+nțeti cu lem*6, GîrbJni. Lxwnnr.shtiili

43 0? 34

"Afl

Ktra ied

Subvenții dir b-ye J ce sfert pentruîirar'.areu ci iiăii ui on Rsieseița medios Mtialo

42 K 3b

SUtwerc.i pc.ntm Acordarea UlsduIu penerv riCU-dâBail i-i-enlarlr dir mi p'Ctedfcfdi

42.32.30

SubvivTi un î>jgeLi de stat pentru finacLareu aanahiii

■12 02.41

3965

Sume p-fflte lL adun-.-ilrrrtiilc IcxJe fn Câdii.l crixjiamntr Et<JA irip tlls laic Cc APIA

4? 0? 42

Subreuiii din buqelu de sui pcnbij Frisnlare-S careretr agrirn n

42.02.41

!U iTil


ANEXA LA


nii te


DENUMIREA INDICATORILOR


Sbrîiti firini" de &;n- .lisfa- ir L-Cate in cadrul prcgrâmnkii lilNinr.Cte dlii r'i. ului Sscal F ,irn:e}r

Subvenții ;te h hi-ictul cte alai ctere bcgeiee locui: |i:-mn.i scf a rea obl qat<t-+ icalnnic cârc 'L'iiecrii ți? eneyte oiri rs ș ale Lt -alr. 31 de tâ'.'iiufii

tabyentii priirrr» rte 13 tuge.u du- sîțat »nrtr_ lirdntprca jnoi pucrnmr; de inie ca t bienal |42.Q?5; III!

E„l:v«itii priTilte Lte li: h.i-cli 1! cteî'Jl pcrriru finonterst lhji prcgrSTte dr inter«ț <;arional, Jeshn.il.îiiti.lii.ni de ■’jrc-nroro a c..țje!ir‘) 11 nr-.il

Subvenții prvuru tpriii’iirș,i sonstMiii de Icrxiiitc Subvenții tio la alte administrații fcud43-« 01+43.02.04+43,05,<l7+43.<}2.0ft+43 02.20J

Sujyfciitii primite dt Iu i, iijrrela cons1 Iar juderene penii .1 proteefo copilului

ijbw iliițt IbCUlcIiiI stwourSulW pvilru -en». Cârtre IM-getetr 'ane, penliL fin,inl5,Kta PTrcnameiar penlm ocițareâ lniipimara a tatei de ni unea ei “iXivt+nliniv»rea ccunlui cte murea

Suaveiili primite de la alte bugete toate |i:nlru institif|ii'e dt: asistența auu aia pent-u persoanele cu landitsp

SubAS-nțu jytmt* cte te rs.i getei le consiL lor iocalâ ai jiitteimc pene j ejulua'n in situa'; de rXtieiiiâ difioubate "l

Alic s at vei Iii pi mic dc a adina isitatw centrau ixateru firs narea unor pct^itaii

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00,02*00.15+00.16+00.17+45,02} - TOTAL

VENITURII PftOPfi.ll (cod «, 02-11.02 37.n7i-tH.15i00.ie>

I VENITURI CURENTE feud uo.131

C. VENITURI HEHSCALE I <HU4l

C2 VANZARl OE BUNURI St SERVICII <Cdd36.02i37.O2J.

Divuran venituri (c.nil Sfi.Dt 07+36. Mî2j

VirMminte cri arinriizarea iv- tocmir ",xe

Vai 1 iiu 11 n n roslltuiiea sumplcr alocate peritm reducerea riscul 11 seisme


Cud iru rntor

T). gel 2014 l’HLVCCCffl

ANUALE

TOTAL

42 02 45

42.02.46

r-<’.U2 5‘

0

42 00 h 11)1

42.02.54

43.02

17A:1

43 02.01

1

43 0?

43.32 C?

45 05 03

X

43 C? :-n

i /h:.-;

0001 sc

230618

4B.62

63385

ftn 62

35756

:o 1?

36?!îR

00 ,-1

3675G

X ffi

X O? 'J

HG C2 7?


anexaj a

SICI F


1C


■nu ei

f- ,

Bițg~-. 2014

HtLVECF.i;)

D E N U f.l 1 3 F A INDICAIOKILOR

Cad TOfc-.nlri-

ANUALI

TOTA.

Transferuri W Unta.ni. alinte decât iubventiilir (cod 27.02-04+27.02.0* J

37 02

36TE6

Vârsei'iliiite Jînrrcț unea tis firi::hnnni*'

37 02.C4

36/56

Sume pnorne J i F"rv? il ce Salica rata al Uni inii bu*uiKne

37 0? (10

II. VENITURI 31N CAPITAL fuud 39.02)

00.10

0

Vrwnhir din valorificarwi unor bunuri J cod 3-9 113 Q1i-3B.f>2.D3-*-39.<l2,O4-t.33,02.O?+39.tl7 10) 39.02

0

Venlljii J’i vaioMca'ea unt' uun.iri ain nșirtuciilur pii>icn

39 fl? c i

Vrui nur din vai'izunm liw.uiitelc•* eoitelriite dh fornuiie dăinui

39.a2.03

VB-litc ii din prrvaliîiue

38.02 LH

Venitul din varcranea unui bjiun opnTnaid domeniului pnvțil al statului ăan a irinadcr adn nisirabv-iefilui.'ilr!

39 02.07

Depozita B^eiiiiln «r'JT. COi i»li u.zlii :ln Imr»

39C2.1C

IU. OPERAȚIUNI FINANCIARI- |cod 40.02)

X. 1b

€2555

InciHiiiri din rimbure.aric.i împrumuturikir aranjate- Icod 4fl.D2-'3*4«.n7 1 -1]

40 02

<0366

Suria dii- țxcKtefîl'L a iuIii p rrrdrnl (Ktl? j acup+i- nun grlirlor ' empinui: rin rasă 3 e -iralium ce de.'Vi:fcnn~.i

41)02 1.3

Sune d 1 eXDedeii ni hurze'jlui ouai L‘ity-.itcrpfnlrj r ’ailla-ta chr. ru rlilijr secțiuni Je dezvull.jn:‘\i

4702 l'l

62685

iv. siiflveNTii (cod «n ei

00.17

45473

SUBVEN l II PE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE irad 42.021

00 ÎS

45473

Subvenții de In bugetul dc stat [coti 42.02.C 1*42.02.05-42.02.09'42.02.1 IH-47 02 12 1 j

42.02.2D i42.02.23+42 02-40*42.02.51+4? 02.52*42-02bi)

42,02

45473

loichFdlaMUiiiKM frnr-aieicr Ir rift! și imcrune detettnsfcarc

-12C? 01

Păru xi 'aguiameiKt.: :kHjrh;nisrr

42.CZ 05

Finanțarea piugnirnn iii de pf.ijirir i. d; <mir*>.r can-wale ț nl-menlara cu aua :i ’-.idrJ?" ‘o:d 42.02 uf- 01 +< 2 IJ2C9 02M2.CG. JU.d3 •

«2.02 09

3

".ncnțoiea ajupiixji-n-ni+ui privii J pielii.iira nesbiHerea, iriw.wuL'nnw ? i’s? j a-slulti-cn diui luiikzr mi mleres lutul i.liciuir:

42 02 09 01

I

ANEXA la M Ni.'    .-i

- )-


i ii l<.


ANEX A|.’,

~|HU -M Nit. 4f

■POiC. ,kt)| L------nfcPV^ 'rrrr-t


FRFVFOtHI AhUALF


ICI AL


F > -dnlțjrcQ țubcrcgra n.ilui i:r*i"fl cincnla'eâ Lc aț.»i a satekc Finaiilfcjui: r.ubpr-gran'ult 2, i> id 1 ;iri«li?arPR ț epjrarea iipniiz .irsle

Hranksfea act urilor p unu leduvmco nsctbi aelai t: ;:H-nrs,nir.;iicirei!i£.1e-n-< 1:.. dnșt’rebe ■Fr locuința

SuCverili pr~tr 1 cotllilbjua ler’iry-c Cricirilc'dt lOCl.i

Suimniii pentru financsic^ programatul rnil.irnnH rno--iae de mediu ji ijiwpodarfe a auelui nuanțarea un::r cnpittwli ce caplal ale jntattlordâ 1 «PldriăiE pm mitrale.

1 prnriile d 11 Furdul Sal oral de De/tiil-Jii n "ț

Subvenții dn Ir bugetul de alai r.-ltro fajfleteU lULasie perir î Finanțarea inieali!îk:r in sarState (Cdd42.(12.ISO-. 14? !J2. K;. 02 *42.32 1fi0.il

E3ubw;nt i de la bu$el-l :lr. ,-iv cjrc bugetele lw:ae ::e:r.'ru f lanțarea apai::4irii rr«iicae 31 ediUdtrift-inipf de ocmurueaii in ngurța 7-, ftSnâiate

Si ihuanîll de Iu LpyL-lul ds stal. țatre tujetele Incnln pniț-ii Im# tur eu revgraliikir capitale îft &3nălate

SusVDfîțl de la tiuțjKtu! rc 5&1 C&lTfr pL-jeleen kirjile pentru Onaillueit ;:k:i irvșîrrb H SriâUter

S-LPveidii (siniTii fna earea mu aii tu rte canstrjctie a asecuiiiini;: w aim. rae

Subvsnli din «ir 'i.rite pxipn ale rriirkiuriji i Sănătăți către b-J^elcn nulapentru na -lame nvuiil liilnr ir sSPState feod 40 <1? IH/ HZ 02 16.02*45 1)2 d.C3j

Subvfcit. :: 11 wînriunle pfopfl &e ț/iiislcru u Sănatăl 1 i::i:r« huarteb locale penir.r finanțam^ aparaturi rnșdicgb și sChti&TH!'i1i:l:>i rirt mintr<C£|i F l uigemți In SSn&tale

Subvenții din vcrUUr a Liup1 i «le Mir stcfplui Să re.lalii cade h(galete locale pei hu Jin-mtortia reoarsțihx rapiste rn Eărâr.ale

42 C2.09 0? 42.U2.aB 05

42.U2 11»

4? 34.12 42.02 13

42 02 I4 42 02.15

42.-2.16


42 02 16.01

42 WZ 1x02

42 02 16. D3


42.02 '?

42C2 in

•12 02 1â C ■

42 02.16.02


Subvenții dr veoiltr le prapri ale Ministerului 6an:i:rt*ii către bugeelt lc«rie pentru    13|

fcanlăraa Kivr invrsîHl 1(1 Câi altle

țir. «renii caliw tugetele ocale pwiin. fr(irj5rca t tui emulii: ti..1* unu? ce ailile ’u xTriir.?

piK-tm pxgSBreejiriiiredBicir de investi.il pudic::: fnnnțaft? pin rroșramul cpcesticna fepiunu 42 02 ’S

2X7-2013

ia■nii k:i


ANEX.


Cod ircicator


blLJfl 77J4    i,a ,

prEUEDEhi HCÎ M NR.

AM1ALE *--—

IO SAL


Subvenții de la tiL-grri jI dn ațsi cairo txiț^kk l>:::. :: necesare = ji-'.ireiii ifciu cri pu czlelor lliwtatc; din forKkn adariie ■«• irirair.cb Io fFEN) pualsxleiw;

Cirantenes Uuălui de cadastru -nobiliar

SLb’/ei'li ctels (zjțjGtul de ate: lwIi« ;Hi;_:ctr.lz Iwate tarlrt ie»i/4i-ri onwrtrwalof de Irrxsiuliiii

in hir țni

fi .bi';r1li L im ce <1 ir-t t-nnrrt'i* rtc jlalpeii.J T’.mlrjrna unnr praprSMle at-i-!!3ir s rinl ri-al |42 02 51 02;

Subuerilil p'irr le d? I- bontul de ălal peinu fnnrfcirra urcrpro^a i e :m iirnrss. riitlicHTil, dostinale aeălbfi de de/,-:: nare ? bufetul- local

EiAnvntji prcine ;'e ie ojgeln ;m sfat perlri lineiiluruu i'vcNl -i mi perîrj nîliluti fxiblcn ri-; ■îSISteila e+u i;ilu si imitat de SEISlarf.S înelirn social?

Sub.rnț jmnri > finanțarea -ocLirlHnrsn.-iș e

Surne primiți; du la UEi’alli donatori in contul plaîltor afnclixite si iwflfinantsrl (cod 4-5.<12.01 U 45-02.06 +45.02.07 MS. 02.08+4E.O2.16 la 45.0Î31J


4? 02.20


42.32 2S

-12.02 40


42.U2.&1


C2 2 2 51 32

47 02.&2

42 02.55

4&.M


4U473


IM - U I


kurdul riinjcKin cc DeZvOl'.tie Recjimalg |"d 40.32.01 31 +45 0? 01 7î‘+4b.U2.01 02; "i

4t.O2 31

B396S

Sume ar ri a in cdt.uI plai b' e't-alus e in un . su'cnt

45.(12 01 cil

X

Sume surora in ciiii.jl plu‘.nn- -•reluate T ar« mi-eiinii

A-; IJ2.C31.U2

X

Hiek iiril;j!i!

45 Q? Ol 03

X

FcrdU Sec a: L jrcpnan irnrt 4.1.: 0202 01 '45.C2.02.Ct-40.C2.32.D71 ‘i

4 b 112 02

2 'fi

Ournc primite rr lcji Iul pfiliki nfnrt. îrtc lll anul C-ueT

4 ți 32.IJ2.O1

X

Sume prim fi: in suriul pițfilcr elecbalfr in anii srinnon

15 C? ii? 03

X

T rrnr.irtnrz

4'. H2 O2 05

X

T-zidul rtkt Coeîlire (cod 45 02 7c'i Ol-Mît j2 03.32 (45.02 C.l 031

45.02 Ofi

Sl--c pnrilta E-i utiiii.j pl.-ițiln-cAcc.uabe "i aiul ::i*emt

45.U2.O5.0l

X

Sune primiți; i.*» rainhii plăților erectmlp in arii anteifcx

45 fi/ 1.12 02

X

h'-etnamare

4£ 02 M 7(1

X

i ordul cjiL-jeur Ayiiml rin iJazvoTare Rurala icni: flb iu ijx/ji 4b.02.C402+45.02 04.C3) *)

45 C-2 34

TCOTAI

Si.'iriB primite Tn CCnUlI plil bl ufi:c:l mu: in anii rj.renl

15 02.04.C1

X

SiiriiE pririibin crnlu1 plețluf ele Li jaa 'r au i antaixx

46 02 IX.02

X

an;-fingrrast

45 0? li 4 02

X

HO'idu L'j'opifcjn pțilrv Pescuit IC-tl ÎS 02 05 01+45 II? 05 C2+45O2 -05. C Vi ')

45 ZO 05

Sun e pu tiTr cont.il fXâtflOi e’cx.tusle in ;<riiil mrerr

4 b ‘Z2. Z5 01

X

Ș-. nie (xni ut; i'ri centul pliiri ?r efectuai: In anii a' ta inii

451":? i it. 02

>;

P '..-fîiianlijii!

4C-.C2.0E C3

X

Incti.inentu; de Aatcina puiițru Preaderare ;cod 1S.-Z2.07 01+45 CC 0/ 02+45112 117 G3> 't

45 02 07

SUflie primi? n contul £ ălilet « k-Kii.aln in rnul cur-znl

15 .02 07 01

x

bune pi ruk i-i uni .4 n șuier efectuateln anii anteiori

45.32 CM32

X

H'dina ila^

45.02 07 îtr

X

inE'.i fjmenti.i Fnr-f>-a-- ce V-e.u jule ai Purlțmcr < 1 bzzd

5 02 05

48 v2.08.C1 H-5 0?Cfl 0?+4țj IJ2 ÎH.Ooi'l

Sum-s-primite in cenții plshltit^lei:liiii-i- rru curent

<5 02.05.01

X

Sume pii'i lili! ai rsnrm rlSUICf efectuate fi fin i rntnrr.i

4& 02 03.02

X

Prefi lanțare

45 0? M 03

X

Prr^rgmc C&TUPCaii linarifala *i pmrarla 7507-2013 ICccJ 45.00 15 01 + 46 0? 15 02 ■ <5.02.15.03-1 'i

ÎS 02 15

Sume pernițe In eonlul film cr nfontupte Ui anul curenl

45 02 '5 01

X

Sume puiule in unnliil pljf, or efecluâlfc "ii anii aiverinu

45 C 2 '5 02

X

rrermartlane

40 02.15 03

X

Aloc 1=C lila.i i ins:rinn«rte pOElsderare l'COd 45.G2 16C1+4S07 ‘b 02'15.U2/&.CZfi

■15.02.16

Si. tio pri-ixie l-i coiu.ilpJ jlilrrțfeccust? li aiul ClIb-iî

45 0? 16 ::i

X

Sume prnute ’ i i.-um.il platilrr erț-ctuale In anii a-ilencri

45 02 10.32

X

T elin;: nlnic

45O2.ie.03

X

Mecanismul lirurc.br SE£ (GOti 15 02.17.01 ‘45 fi? 17 02+45 02.17 D3l *|

45 05 17

Suire puiule in emilii pfelifcr efectuate m anul u u unt

45 U2 l '.'J!

X

Suire plmiit: in temui plîlfcf etectuute ii unii anteriori

45- 52 17 .OS

X

DENUMJftEA LMDICATQRN.OflOccl indCBTPr


nu lei

2211

_ i Hț I

-’KfcVEZC'îl _


ANUALE


anexa ra M Na.


xli


DENUMIREA INDICATORILOR

îxirie păune n avene

MBcantâVUl 1 nan:: ar nnrvr.- ar» di.02.1S.01»4-5 C3 1P 32-4'j.ăi.1E 001 ‘l Smn:? pr T*te f" contul pliitilo- cfcctUHle IU unu lui uri SUCftepn i ite în cnrilii pișiilsx efectuate Ir au.> ry.Tnrirj-i Sune; gieirnile in twars

Programul de cooperare ■.. Kiarin-wnun uzând reducerea -inpjirikililoreevii.i hlh re in c&ird Llfiiunij Funcpcc tr'.i it iia-d 4.5 0? 15 C14-45.C2.19 32) '1

Suine prim ta rn contul plăților etfecl'.nln tn ari. cjngnt Suia O' intri i'i contul plățile'eieclua Ir in an: antero i

AsisteulS le--iic:=i pumni mecanfertiete fiikjndbm SFF land

45 00 ?C 01 i--1,i 92 20.02»45.C-3 20 na; r)

Sime pi imite in rcnuM taților efectuate ii: anul curent fi.irir primite ir centul ylăi :<ii +: tetei, a ta li anii ante ion S infe pirru.B 'n auare;

Foi’S jI național pentw 'e ați tilaie au akatiril mnrsnigrreortnanoiare SE" țmri 45 0? 11 011 A 5 02.21 02445 fi? 21 1:5.1 ’i

Sure O; ir le in ennti pWițilCfGtecluate in u’iil cur.....

Simți primite in eonii. pUlilix t-lncinate in snii aifef cn Ri.tme primite Iu avan;;    

P^E5£DHT~ D- !-HI WIA

£jOj’U l/foSl L-6

71 li tâl

ESLțjet'2014

ur

PREVFnFfll

fn

Cfiri ind c-?1<r

AM'JALL

TOTAL

•15.02.17M

X

45 0? 1fi

46 11/ 16.01

X

45.02 13 0?

X

46.02 -3 CJ

X

snrank;    ....    .

45 07 19

15 r.? 1ț 51

X

•15 C? 1fl 00

X

4G.Q2 20

' 6.02 20 01

X

45 00 30 ri?

X

'!i 02.22 .03

X

40.02.2-

46 02.21 01

X

45 0? ?1 n?

X

•10 02 21 03

X


6 MEA A b.A


, , ,|4 rțrl,sl MNl'-A/ > ST . |< k I A K MAMX LaKNapHB


> )

A,VEXA. I.A


JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea adnnnuti nliv-lerit^ialn CONTANTA

t-f-JTTLlar î ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2014

mii k>.

DEMUMtftEA (NOICATOBILOH

Cod HKioakir

EÎI<J“I PUIA

PREvrnrRianuale

IO’AL

TOTAL CHELTUIELI {cod

50.02+59.02+63,02+70.02+74.02+79.02|

49.02

744577

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |cod 51.02+54 02+55.02+56.02)

50.02

4151$

AUCClitati publice SI acțiuni «itcrnp- icod 51.02.01)

51.02

4GSM

Dir beta capikil

Ajfcfltell em.’jlive si issi&atA-e Scad 51 02 01 Oi)

51 C2.C 1

40394

Amonfâți executive

51 C? i n t£i

40391

Alte servicii pubtics generale (cod S4.03.05 le 54.02.07+B4.D3.10+Ș4.02.50)

MjOÎ

225

Din U:IkI coptei

bord de reanrwa bu^etera la dicpuzrir cuceriteiltlor locale

51.02.05

- Cu d penii _ car.7r-.3ree inpluriuHirikir r-ctr-rrv: ocnlfâctalei'ijwanlscț le- stat

54 02.00

Pcnd pnniru qa'a iLdi-es iiripiiirnuiiirier erame. DjiilrîimH'rVijflrartaie ce admirKtraHle

puoi oe locale

ser**: publice ccnumla e Ur nvidcnlt a pe -soarelei

5<U2.' 0

22*

Adcaeiviui cuMinr gcnsrele

54.02.50


I> E H L M I R E A. IMDICAIOKIIDR

Tranzacții pnvind ilaluriu publici Șl Imprimi ibin

Transferuri tu caracter genera irnrn rlifitrile nivele ale adnilKilslrație1

r (idss.02.061 ae.csî.oî+se.'O'i'Oa)

Cinicii rapilul

liana -=tuii d n iXJSESBlc cofTHliikzr județene pertn.i * nanlfjma nmliuhr pe •''CIL prutSCIja copilului

lraira,'r>i.Ui din h irc-n r. tocate pentru Mî-IICLtllIe de RS .',1nj'l;i sotrâii pallTa persoane c ’.'l hnwlirzip

1 •anslenjn dir h.icrer R kxiete tâtre bugetul fondului de oBijjiări eutc-te de î-anaiatci

Partea a ll-a APARAfiC, ORDINE PUBLICA St SIGURAMTA NAȚIONALA (cod 6D.C-Z+61.02)

Apararn (cod 6C.tt2.02h D ii loial capta

Apara-e rebenș-’a

Ordine publica si siguranța nathcrmle jr.«J 61.02.03+61.02.Ofl+fii o? 50)

Dir total mp Ini-

Diuirie pudica [cod fit (7? 03G4|

EJol1ir Ideala

PnulEcte îiMila și proiecția centra nmndiilm țprctecile CMS nonmiiiia-a)

Alia st e cu aii indcricnijl srdniî put Ice et eigurenlpi nialiwiiit!

Partua a HI J CHELTUIELI 5UCIAI -GUI. lUFtALE (eod05.eZ-rK.fl2*57-CÎ+£fl.M)

lnvateniiiit £cod 65.02 03 la fib.U2.0S-i 65.02.07*65.02,11+-ȘS.02.B0)

Din loial capcot

invatsntSnl orcsttfar s p i-nar Icod db UZ 03 i'n ifiS 05 33.02;

Cdd itidit»kn

Buget £C>i4

RRFVror.F. ANUA_fc,

TQTAL

S5.CZ    3M

fifi.02    f

se ui te

96.D2.0i

SG nj 09

59 JOS

fiii Clî

14453

0

P,£ y? 02

61.1X2

14453

01 I I? 03

S33»

31.02.SJ CM

S23B

f?1 02    Itit

61 C5 50    SOnO

163.112    2iZ2H3

ssxa

1 -îs/w

6S.Q2.CS

EUîffiî


A NTSX A LA \ i N i -


I.TjTitainrif; |ii::3cul_ r-i’.zilariă'-a |iii'iTdi

frnia'âiuâill secunda’ (CC-d G5 0" "4 01 a 65 K!.{M.U2l "yatanant wc.indw in feric*

'•;'/alariânt&=cjnJ3' eu*e-cr invatsnant pmtrcunnal

nygîXTianl zastlice-aJ

■ivaiarniml i'iedeA iibl pnn niuc |o~i1 OS 07 07 CV-) învățământ sprnal

Sexim niiKÎ iarc pertnj educalifc <00d S5 02 1 1 llb+*î5O? 1' Wi Inicriale ii cai li t p «li ii • eti/i Alte servicii âLi liarc

.Alte cheiLiell rn dcmenn.il invț »— a ii.iln Sanatale {uwd 66 O? l»6*66.O2.&a4-6e.O2.5O}

Dir total caaix

SaiYCI nrodexUt in i.n lat :;ur Lui l- cl paturi (OXl Fr> :.P I»i 01    0? 06 03?

fifjtîili: yuiYii ult!

Unilâ’,1 medico-sociale

Serv di dcsonațprtc p.ib.ica

Atenrelluit? r damariJl idițatăDl ÎDOd CC 02.S0.S9)

Alte inslrulli 51 scliuni r,irit;:ie

Cultura, recreate 3l religie |C0d 6?.l>2.03+t7-02.M+67.K.06e67 07 5»|

D 1 ula capitol:

R..ryv 7014


Cod i iditalor


u anexam

PRLVLl>_HI AMjfcLt    ,

fICLM M? 4^2 ^Ey/


’OTA_


Îițift? nani

2556

5502 03.02

22231

5502 IV

05? 52

50 0? 04 Oi

41570

5502 04.02

407«6

6502.U4 03

3596

55 03.05

Bl 4

65.02.0/

Q

60.02.07.04

05 0? ‘ 1

5

65.02.* 1.03

65.02." 50

63.02 50

M.02

5436'

66 02 36

a


-33 ,7? nfi 01 55 32.06.05


h:î o? na


66 02.50

66 I.12 i.f,l !.<'

67.02


5515

130

120

42 .'CVCI AL

feti vii» -iilliitalr Hr.jJ 67 02.-M.02 le 67.02.33.08-^7 fi2 03.12*6-7.02.C3 30)

67.02.C3

?e?

SiLIiclec pjtiice ocitu nale orășenești, t imripd

67 ::? C3 "(2

iv lcp?

6t.j2.C3.C0

707

i :;l Iutii pjbiiji di? Spedâtoe SI OOIKfeta

fi? T<7 ț'::"i Cri

Sixrt pjp.iint-;e sda?» Tunarii

67.22.63.05

Casc da auHira

fi?    ofi

Csriiii ți Lullurefc

<37 TC fi 3 37

Ceilre pentu ccnsțcreres tn prryncwii»» ixilt ni :■ ulii nr-ile

67.22. C 3.03

C<-tar-iteraa si yir.MU'.nmr nnnirrcnteler 1 islones

H<' I?7 C.*'i

Alte iseirai julbuak

Li? M C3 30

Sc'vidi ecntalivi sl aporlve (cod 57.02.05.0' e 57.fl2.Q5.iE}

<37 îî? 65

24533

Sport

67 02.65 Dl

5105

T r»'at

67 02 63 32

srlrelhere y al ni publ se, psicir zore verzi, teze &’>■'"•■<« =i afc agra'nnnr

67.02 6>5 03

23138

Sarvieil etți&ase

67.02 66

400

AHe ^eivirj in ikiiuen Te culturii, rec eenl sl re*get

67 0? «1

11377

Aslaufsrisiaslslwrta aadal.i (cpdSS.«.04*80.OCOS+M.02.OB ^«8.52. IC *65.0211+69.5212+

fifl OS

5373a'

B3.C2.T5+-M.0£..5l)l

L'nțala caGi'Sl

Asiulunlu lculuLj pcrscirieiCr ir vârsla

171 ii? Ud

32C i

A^tiUnilâ âoci&i? iii Cfz »>? bol ■=->    l“f*i f'H C? liF- f|?J

£-3.02.05

20277

Asilslcnta socie'ti <i coz dc irvpEdrcrtc

6d.U2.0b.C2

2(3277

Axjxtftiilr* xurdale pili iu Li îl e si Lxlpii

Cd '?? 00

Ajuluaii pt hu loculi le

63 6? 10

10:0

C*eșe

Uniliili dt; wxtstwilâ nieriii: si:ti il“

ew ii

c a o; 12

3fflW

Rever ej e>.:1 Jteni «sciae fso3 03.62. 1 L> .01+013.02 1 j.02i

69.07 îs

2772

A|iJlnr urinai

tis n; ifi ci

430

Canli-ne lI“ ujuloi social

63.02 1 5 C2

2292

A:e cheliuiel in domeniu asigurărilor si asistare* sociale

63 02 M

23429

Partea n IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE fcutl 70.02*74.021

Locuințe, servicii si dezvoltare publica fetid 70.02.03*70.02.05 ta 70.02.07*70.02.50)

70.03

Dii* toi al Mprto .

Locurile >VJd 'O.OZOa.UVrC 0C03:.<!

■ i i 02 63

U

Dezvoltarea srstemiîu :c oaiiire

7O.02.C3 CI

Ale cheltuieli »i demenur l&cuinislor

70 li? 63 ?0

Allnoenfcare- cu apa si amenajau hidrclelv-nee (coc 70.G2.C5 E1>T0 02.05 22}

70 07 05

n

A mei ilari; cu ap»

70.02 C5.C1

Arnenaen fnancbeh'ilce

70 02.05.62

1 iirriinr putilir: ui clocfriLrari rm+alî:

70 07 Cti

27050

Alimentare cuga2e nstLfsein loestilall

70 02 07

Alte servicii in doTcniîic locunlclor, serviciilor si dczveltari, cot" ioIc

70 02 50

2G5212,

Prurtrctia mediului |cnd ,’4.OZ.Oi+74.L2.0â+r4.lj2.Qfi|

74.02

74500

EMn:crta caatoi:

r

Rnitirorcv ji crnfnlia pnluiiii

74 .17 03

Salubritate Ei gesiiansa desecriloi |tud 74.CC.C5.01+74.D2 35.02)

74 02.05

74555:

Salt jdiile

74.0205 01

74556

Cclecra’ea, cracarea er c slnripnea deseur^or

>4 ■17 os cy

Cii nrfzares si tratarea apeor rezid jflie

<6 IJ2 III:

UC

Partn» a V-s ACȚIUNI ECONOMICE (cud £0.02+61 02+83 32+84.02157.07|

79.62

79264

Artiuni genrrsJe economice, comerciale si iJe munca leed 8fl.02-01>

89.62

Din loial ljuiIcI.

ActufH generale noinnTira: iii iKJiiwCtfle iCO-1 iX! 07 31.05 1 BC.32.01,011 + !tt' 3? 01 '0 +60.00 01 30)

iill W Ol

G22

Prtevtriie & combsrtAi* rurxktii si jhelurl

aa.D2.01.06

Sluntl-St" inirnp-ii-ijeii iiiid s fniicoi

30.02 01.00

Programe d:: deoullaie i-egicnsti si aneiala

!W (lî Pl 10

922

Ai r iliri.i.iel peilru aciVOÎ cenetaleetu- uimW fli ■n’narr. alt

B-3.Q2 Ci.30

Comhuștihili si ruxingie icod ei 0? OH+81.02.07i 61.02.50!

81.02

33612

Dr? toii aspilol:

rueigie temlca

31 02 CE

30512

Alti cmnbislibl'

31 0? 07

Alto r+H:îut:li pii<iid ■.cnbLrjl'hil si nrerg 1

61 02 53

Agricultura, silviculturii. pisr.ieutKcra si vauatoare (cod B1.C2.Q3)

83,02

0

Din '.utel capx

Agricultura illw B3.02.Dil0+63 02 03 -37183 D2.C3 ;ii[

53.02.C3

Q

Pfcnecția r antr-hi ți liiit'it 1fl fito&arriloA

țjj DE? (H 03

Cănirăm agii-tie

03 02.00.37 I

/Mie cheltuieli in «eniani.-l iijșieJtjni

03 02 33.30

Traiisțmrturi (CîKt $4.02.03+64.02Mi 61 (17 IW«-H4.C2.G(H

54 07

47660

Din bc1a captai

T':nti[xjii rirzer i.coc IV C7 u:s 0‘ a 04 D2.C3.03)

SZ .02.03

47330

UruTiins podii-

■54.C2.C3C1


DENUMIREA INDICATORILOR


1_

ANEXA LA xrjt. /£?


Buget 2014    ’TÎ 1

'KEvEDFRI ANUALE

Cm ird cstnr

l(.l TAI

Transport tr :irn.in

M W 03.02

?;tioo

brta?

C4 02 33.U3

2 M3U

fraiBport feiuvia

34.tJ2.LH

T.'ijiv.pjil aerian Jccd 34.0206.021

94.(1? IB

0

Avi-tfia cijl j

84.02.05 02

Alin nlwllulall In lomoniiil liaiistonuilor

94 07

A'tc acțiuni economica (cod 8Z.D2 O1+OT.O2.Q3 la 57.02.0S-'-H7.92.BC'l

«7.02

0

D 1 ’.atgl sapilsjl;

Fondul Rom&n rfs Eeriicltare Sociala

37.02 1

7lih: ijere

3 / 0?.33

lunsro

A7 02.01

Proectetk! ■dezvaUare rwltit-irotiznate

R7 02 U5

Alt? aciijrii «;.ur uri'icc

37 02.50

Partea a-VlI-a REZERVE, EXCEDENT j' DEFICIT

93.02

REZERVE

.'!? 0?

FXCEDENT 99.02 90 * S8.02 9,‘

0

Tiresiiiîrilul secțurii dn “..rniuiialb

38.32.00

Excedentul snr*ijrii ae dezvoLțio

WÎ5 if/ 07

r>~ri<: 1 1' ot-us/se 90.02

£19 02

o

□idiotul aeeț unii rtc funciioian?

99.U2 se

0

Delicii- ?nriii.[iii de dezvoltare

5-M 0? S?

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79 02)

49.02 5F

513»9,

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02*54.02+55.02+55.<I2|i

50.02

40303

Aurtorilatl puhltcn si acțiuni externe (cod 51 BZ.011

51.02

3țf,f9*

DENUMIHf* INDICATORILOR


O:i1 niacalor


Du jir 2I> M


wt-x


I CT7 n.l M |J PREVET^ ANUALE 111 1K-


A LA

£?2 M


101 ai

Rin Itil;; capral

Au 10f ’s: f«w divr :ît k.yr;. aține (CCd 11 0? C 1 C'i)

SI 02.0 ‘

33734

.'i.itnritâl ewacu.ivv

5' 32.01.03    30/84

Alte servicii ptiMicc g^iurale (cod 54 Q31W b 54.02.07*54.02 1G+I54.02.S0)

$4.02    225

Din rival capilul

F<rid d= reaerw cijjirnm a dtepazrtia autor i^nlir i.ju.tL-    54 fi? fl5

i ccd p'nirn qiiru-iiii-ua fmonjririLĂunirr rw-tirrriet ixn ri=€talcf\arr.n-irr -fc Mia.

54 02 05

fond pi+ii-u ga ai tarea 'mprumutuiirii oritii? ccrcractato^rniintiE de adm r glmțiils fxibluE kxisle

54 0? 07

Servic put».*vi ccirtinrlîj eotr âvideitâ S pCRtoarclei

54 02 10    225

Arae &nrci: ii pi.Lilk.tr generale

□4.02.59

Tran/ACții privind datoria publica gi impruninluri

55.02

TiannTeiurl CU caracter giînwal intre diferit* nivele alt- administrației <COd56.gZ,D6+5fiGî.0j’«E6.02.031

sa.oa

c

Din îDtal CDpnrl

i r^nEKrtr ?n ouqeieie consii tsr -onin-ft pwj “narwea ■~vhk:h.h i_-ei rj ;roo?c’w

CI3S? Jllllll

!.i-• 11? 00

TiEitsterur dm hua-iiulr locuia anim nslih.cii^ da asistf n.e eocala pn-tm pfsoanetecu handicap

56.02.01

tlai stew din bugetele locae către nupriui Ihrilukii de asigurări soci<«<r <:n saiitle.e

56 j? 09

Purtfca a II-a APAHARE, QRDIMfc PUBLICA SI SIGURAH1A NATIQNA1-A (cod 60.02*61.02)

l

59.02    144133

Apăram (cml 6C.D2.0Zf

60.02 0

Din .ului u-tpriul

_

L

Aparate wti?r ni»

fiC 52.02

Ordu*» publica ai si ți urările nabpn.iln jcod 31.02.03*6*1,flî,05+61.02.501

$1.02

1-W03

DENUMIREA INDICATORILOR


>_[~

Cui idieator

Buaei2CÎ4 PREVEDERI AWUZîl £

TOTAL


AS LX A LA

:lm nk.I&L

I

DEMUMIRFft


-t- ANPX

riibîw joi*

iiîi i m

^FîLVLLitrțl ANI im -


A LA

IZÎ


INDICATORILOR


7:.rl iidiL jCCi


_ >    _ 1_l_ \ NI’1 ,

5i.qet22ii4, , V( 4

PpP'TFDFRI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    C&a rdicatar

TOTAL


Uin IpI;J uapllol:

Orare pudica i.lucI 61.02 yj (W)

61.02

23

S‘9S

Politie locala

61 02

C I "4

5'Afi

Proiecte civila r?i prDCBtî.a contre irrx;rdiil:)i {protecție nvila iraniui llarSi

G1 C2

05

155

AJte chcb Hi in dumeri ui ord™ pubtce =■ aini cuimi i altoiele

51 C2

60

y:,L':O

Pârliși a II l-a CHELTUIELI SOCIAL -CUI TURALE (cod65,02*6S.02i-S7.O2*6S.O2(

65.02

24li9££

Invatamarit feod 55 Oî.lti la *5.02.051-6$ 62.07+65.02.11+M.02.M)

55.02

Din tolal capitol:

inufitamâil pnsscalar e rimat |::ud &5.32L'3 01*65 02.03 j2j

66.02

X3

blh'i:1

inyâlenifint prcsec ar

66.02

03 01

?fl::oi

invalamâriî primar

teC'

03 O?

77231

hvjiarianil sernini-ii .cod GS 12'» ('■ 1 la 65.CZ.04.G3l

65 f 2

04

£6152

''vatamiiii sacuricar ntorrr

05 C2

G/.G-

-116,";.

rvafiiTiriiil beciridăr ctțjetpor

65.02

C-AC2

41.1-Sfi

Invsianriant Drotopmn.il

66.02

:>i C.:t

oSSfi

Inyalamar.: pos.-lrr-i!

as o;

Ug

B14

învățământ ne-delwibil ppn rivcl ilud 65 02 0«' 04)

55 UG

U.'

O

luratmi tfl ti Special

55 02

07 04

Servicii oumlin-f fmi it j edaCăJis {:od 65.02 1J llA+65 02 J1.30}

05 02

11

0

i Ir :i n jle SI;arii™ prii'i:i elev

55.02

■ I '1.3

AJțe servim a.m are

ss w

11 30

Afle ciiortuicF i n domeniul îrvafcm-ăitijlt

65.22

50

5ariatele Icnd M.O2.M*66.0i,«*fiB.0î,5Ot

69.D2

4i;s


5ariatal<? Icnd M.O2.M*6e.0i,M*fi6.3î JO| [Jir, laiul u.iqilul.


41Î5


Servicii medicale in unrstl sanitare cu paturi |coJ65 02 06.01 -66.02.0& Ctf.

S;c? e generale I In lut- Twrlcn-tipri;» ,1

Servici Je sat aiaie ojbl l-l

*• te chnlu c . i riixnțțm il    |< n; îl? h!,i 50/

Alte iivililuti! r.i jH.irii snnit.irr:

cultura, recreare si religie (cod OT.02.H*87.l}2.a5+fl7.02.M*fl7.02.SDi

Din total capitol

Sevei» culturala (cod 67.02.03 02 la 6,r.U2.J3.Ub+6(. 312.03.12*57.02.02 2dj

Btliotec. OLolice comunala, oraaanesli muncipâla Muzee

Institui    U:; 'ip-ixînr.-D si tj.inr.of5

Gem pipularr du ruin ;i meserii Caae de t.ukuia

Dtrnine culturale

Cwilie |x:it!' j nsr n-ivtrca si pmTuivnr^a culturii tradiționale;

Consolidarea si restaurarea ffiaiufftfr.itel&f islor ±e Alte servilii cl liralș

5eivK.ii eLTedli/t al azullive ;::ud 57 02 OS 0' Iii £7 0? 05 03j Spod Tiiiîiul

r-re-ir^ce ȚTcd ni put*ce. pîrcun, îone verzi, baze spori ve ti ce agrement

Scrvcn nelK) case

Aiin srtrvic.i n (SiTiAmle cuHum, tacreeni s relig1?

rVicjiM?£ii4 I ANF«A LA PKLVfcJtKIAHJA^i J IVK

Ccd rdiwtc-

IC 1AL

GG 02.LL

66 02.K.01

0

0302.02 03

66 02 M

65 02 SC

120

W02 W-50

&7jO2

bc

37 07 XI

757

67.02 H3.O2

67.02.26.03

757

6/ o? :.:ș u-i

6? 02

67 0? 21 Ofi

67 02 23,07

3? 07 23 OS

67.02 2112

67.02 2-3.30

67 0? 26

67 02 20.01

?MM:i

6155

«/ (>■' OS 0-'

67.02 26.03

67.02 26

23430

400

67 02 .yj

11977

_j_ ANEX/ 1 '

ftjaetaoM|HCLM :>R    ,^y

HK=VEDERI ANUAI "

KJIAL

Avjriiirart s.i asistent! sociala )cod6B.02.C1i66,02.U5+6S.02.66+65.62.10*65.02.11+6? 07 12+ 63.02.15+ 56,02 50)

65.02

Din tuiul cap,tel:

AșjcțlrjnM itezaiduiu pjtf ^canelor in varsta

fiB CÎ2 Z'

3JCi

Asralenta uoCTdbf h >1^3 dft t<nli si irr^nlic'nlî {GOd ■>: 0^ £5 (-■')

66 02 CU

jc'Jx? 7

Asistente scriați in i:jr Se iivuidltatâ

fi fi 03 '5 0 2

2'32.,i‘

AțKittril» suduit) pfciilfu 'ajiilt si Ct»ii

6B 02 Lb

Ajutoare peolnj loa nte

0602 10

1Q0C

Cre^e

Ulii? *1

260C

UnOi tte ::.r,in:’i1;. rnedruL^iiLiu ule

fi fi 02 12

Fie^vrurnu exi. uue ii SOCiate (ec3 C9 Q? 15 31 1H& IX2.1b.U2!

ea.02 ii

3722

Ajutor sz< al

ea. 02 io 31

430

Ctritre de fjhfirsrKal

ou.ii> ii ;i?

2232

Alte Che-llJCl i" doicii ui asKfurai bi â «jiăterlo sr.r.iato

o? s

23125

Partea a IV a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70,02+74.02)

LOCUIM#, wrvlcu si darunltarn publica <cod 70.02.03+71? 02 IKi la 7fl.O2.D7»70.02.50)

75.02

5âl5;

Dil total CEDrtBl

1 ncuirifce ;buu 70.02.03.1‘1 -f0 3? -.13 3C|

73 02.05

Dl

Lezvslereas stenului ris Iream-itt*

z:i 02 M 01

Alte chituirii in iliarei; u leajintelor

7D 02 33.30

Aim&rtare cu apn si ainiru .ni uidictilin ce- l«xJ ■’!1 u? :rr CI > 7tfî 32 OS.02)

70 02 &£■

0

Aiimanterc cu apa

70 li? Qfi 31

Amftnpijari h di :Ht)l ui G3

7Q.O2.DE.Kt

I un uui pup ; s electnlKan "jraiu

,C JJ.Ut

21050

PfiEVEOER ANUALĂ


DENUMIRI-* INDICATORILOR

Cod Indicsicr

TOTAI

Aiinențare m țșaae nari rs c ut «calreli

■ ii ti; 07

Alte sc-vi£i In cop"uli■ Ițim nlelor. servn:iui si dezvclton: muur a'e

70 02 50

Protrr.lui mediului («4 T4.02_03-»-74XJ2.0[^ 74.02.05|

74.02

Rin tatei capital

Rnriuix'i sa si tor-rnii: |x: oblii

74 92.: 3

îs>jt «:3ț« si gcidiLiiea cesei nlir ituc 74.07 WS 014 7.1.02. M.02/

7-1 Li? :.)f>

f. □lublale

7i 02 05.0'

CokfCteDOP ț-nbuirb «, dsdribgcrea Cfieetirt Cr

7z 02.Ub.US

CaieizjrpA si intaiea apelor reziduale

74.C2.I.III

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 90.02+01.02*83.a2+84.U2+37.l}2i

79.02

Acțiuni generate Bcanernice, comerciale ai de mimca ierul B0.Q2.01)

«0.02

Dr tripli L-jp(IU

Adiuni gsTeraip n.TD'iumlo? ei C3rnmci)il- icsd ■50.02 9’ fK 1 E0.02.t1.0-4 BD.02 01 10 +

BL C? CI

SCC2.0’.3<i

Prevenire si muibatere întinderii rt giie^'t

30 02 Ol.L'ti

SȚmi. an: îmieprliKls- mu: siullcci

3U 07 O' 0:1

P’ogiar iw se lc?v^-nie f*g anala ra

£002 01 10

AHe ondUiKi pentiu acrim generate e&orcnvrs: si oc 1 erziate

lzi.flG.U1.30

Combustibili si nnergie (cod «1.fl2.M+B1.02.tt?+81JMj«l>

31 07

7>ri tril?. ::;j::itul.

Energia lerTica

31.02 I.R-

AJIj cwrijijst bit

ti C2.0?

Ahn clelluie cnvird ciTnbuaibtl sicr^rcu

fii 52 50

Apriculluro, Silvicultura, pisuicrflure 94 vanataurii (cod fi-3.D2.031

63.D2

Zi-i loial ckh'oI


3Mtf?

74330


74855

74U1/,

25

73442

O

3

3M12

306-2

O


Agr-cjltjjrg <,rx.tl 33.0Z.03 O+vta 0? C3.07 83.02 02 -*W

Pr;1r:::bâ plarle srșir, i.Jiibid Itofcanitan»

Camera agrrcclc

Alte e in dameriul apiculturii Transporturi (cod 82.07 03*84 U2.04*a4.02JJ6+SU Oi.fiD}

C n Wal captai

11 anaccrt rutier i moi 64 :t' 03 01 a Bd .02 D6.ll' i

Drumuri e pedur

Transport nix:imni

Stror

Transport feroviar Frarr>::rirl ae an ‘GOd M 02 CC 02;

Avlalra c v la

Alte eneltJiell r nurliul irătspo": :nk:r

Alir h irliuni economice |cvd 87 02.01+S7.02.83 la 87.02.85*87.0250)

:m total rapilo:

Fondul RomEtn de lîRTVtrll jil Sooafa Zone liaete Tiji ârl

h’rorecfe rin decvOtara niilifnncliiriht A Iu acbunl eccnrmrr:

Partea VII-» Wh/ERVE. CXCEDFN I i DEFICIT

REZERVE

tX' 1 urrfî 93 02SC

t>?prinn)iil x**-Jn. t 3c *innțicii-ve

AMEXA la


fi lljnl 30" 4 li FR'VI JthlANJALC


Pilt'i IL fÂJ Ml


Cod indicata:

TOTAL


53.02 03    0

63 02 03 <M

63 C? 03 O7

83 C2.O3.3C

84.02

47630

«.02 03

47830

w tp nn oi

84 02.03 02

20430

34.02.03 03

574.33

34 IV .14

=4.02 O0    0

m o; ns 02

W 32.50

87 02

;>

87.C2.0 1

" 6 7.02.02

87 02.04

87.32 00

(    J

1

57 nî 50

h

«.oz

97 G2

960?

0

38 02 96    0


A LA


-li/gnl >014    ](<'

pnrvrni wanuale-

M NK


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod idicyiui

TO“AL

DFnCIT    172 EHE

09 C2

L

Delidtul sectUUi dc hirirjnruirK

Vis im

“I

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 +

49,02

230018

63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02J

__

Partea l-a SERVICII PUBLICE: GENERALE k-nri 51.02*54.02)

50.92

1210

Autoriteti putilicr ni acțiuni extern* (cod $U2,01|

51.02

121 b

Di' Iu.el capitol.

Al-10’ "Artl exncirtive ni li.giiiUiuT: ItM 5 'l 02 01 03)

51G2C1

1210

Aulrri-iSli uxerujire

51 02 ci.o;1

1210

Alic fmrviLii publice ganarsi* |c*?d 54.02.05 la €4.02.07+54.02.10+54.02.65)

54(57

li

I lin It ili-jl capitul.

Te il de rezerva bugetara w dispnni a aiitorltalllor Iccate

34 02 05

tC-iC perrni g»r;whi,T!= imp-jirlu’juflfcyfiXTeme. conlradlali!.'y;ji;ri tlece £13t

m ;'x> n?.

Fund pen.ru jar;- itarea rmpninntnrilrw extr-um cuniractateiig ara Mole de .iri'-iiii:..init e

M fi? 0“

țxjblce îoznto

Servicii pubtee coTjnrsrp rienwder.it a pe s&anear

54 Q2 C

Ara =nr\'Ni f!LtJir\! ye itia-

54.C2 K

Partea alia APARAftE, ORDINE PU01ICA SI SIGURAMiA NATIONAI A (cod

00.02*61.02)

Apărăm |cod 0O.02.O2l

50 02

Q

Dtr lela: capitol

Apărare ratare ,i

60.02 <2

Ordine publica ăl sjgurants nnl'jcn.-'ila R:cid 01 .02.03+51.02.05+51.02.50]

61 02

fti]

l-l


denumirea indicatorilor

Din loial cap tc

Oftine pmn'ira (cod 61.02 03.M)

Po '.ie bcaie

Potecile civila și p uitrolia contra n-r-irfiilw (proiecte cwfri rcrmiha â'i

Arte cbcltyidi ir demersul cidiui -.iLfclice și Eir.irAniri im':0iM<e Par leu a II,-a CHELTUIELI tiiJCIAL CULTURALE Irod 65.02+66.02+57.02+86.(12)

Invatamanl (COd 65.0Z.03 la 05.02.05*65 07117+05.02.11+65.02.56!

Drr tcl3l cap

învcarr-jril preerii er pi rrirnar (cod 65 0'-' ll.l 111+65.02.03.02)

IrivalEfn&iit pcssuclar lrV5l3TAn* piriai

iiT^StaTrenJ smajiajf (cCd (io II/ 24 (11 la 65 02 >4 Ifr.i ln'îifcrrarl "(jejrrcar -%-in-Invatai râul eecimda- nupsiitM I ivațanant nrnfrxiD-ul

InvălF/rai’ fXBiiliuta!

ln'zatrnji: nade mbt prr» r/.ei (wd 65 iu (17 M)

Invalam^rc specia

oer/c. esiniin-t: p-i.liu cmcc-Hr («id 65.02.11 03-65 Cî 11.301 Irite nste & ca'+irin penliț. e’evi Alt» servicii ^jwliaie

Atc ;hciltjtj|ilnfjner ui inunl.minlijlu Sanatete |i:<m1 €8.02.06+66 02.0n+£,6.32.501 ’>r lo'.a cap tc '

Ccd ncic.v.-f


20i4

PRrVEDLK.ANUĂrF' “


A LA

MNR


ICI AL

S1.C2 23    *0

s i o? Ofi 04

40

fii 02.K

’tl

B1.02.CO

6102

1311

65.02

C

«i 02.CC

0

«0SXBD1 i

6502 03.02 '

05.02 04

0

65.02 IHC1

€5.02 04 07

15 07 04.03

G5 02.05    )

S5.U2 07

0

-35 D? 07 CM

65.C2.11

0

55 VJ 11 03

6502 11.30

SS.U2.bO

M.CZ

1311

riwjio mcdicac ti Lftlta: sortare eu pst iri (ncd K 02 Oi 01*€6 C2.0L'. □ T

Sprtale gereiate llrrK'li iitSdlC&-£3Cahr

Servirii de sdiialslr r.ut ea

Al le Jiiltui? i în dtr ihCiUI Mnrlai |C05 ivi CC W.K')

Alle iiiblifjts 5 îKlii ni stiliiarc

Cultura, recresm ci retine (cod S7.tl2.Q3*57,Oi.Q6*&7.02,Q6*S7.02.60^

Clin iota caprei

Servicii Cdltjrale (ntd 67.02 CT U? la 67 D2.0ți.03-(i7 C? 33.12*67 02 Dî 20) nî:-4iits>;i pdbtct MiriLnEls, is-Mneueati murtripate b' uiee

It'iîC tulii p.ib iue de =pecf»cne si canoane Secii prp.ilare de sia r;i m serii Casc ffr; cu 'ijfa

Ordine cutjr<4o

Cerit'e penii.. ojiiervBrwi si i■■ui-iuvarea o iltmi- Irac tenote Coneolcar&a ai rssiMimyea rrtcnuTwn teica isterice-A lt as viat cuhurale

Serv dl rccrc-iliin; » spe-Tw (cad t ,■1.1/ l)G -T1 Li S7.O2 C5 03}

Spw.

' llttTțir

iiwetinere orsidri euU ce, parcuri .-anie veni Si.-k aperi vc 5. de agrerneni

Scr/idi religioase

Mie servicii in rinmerilec.e.iri. it:u terii 5 reunim

_ A H L- A LA

u,“ litCLM


FREYEOfcHI QNLW.tr


’OI,-*

ce n? na

«5.C2.O5 01 66.02 <1?. tri <*ft 03 OS 23 o; Ml 65.0? 50 56

1011

0


57.02

o' 1.17 j0 H7 02.02 02 07 "? IC 00 67 02 05 04 57.02 03 05 b,- O? 00 06 G? CP 05.07 67 02.03 02 57.02 <:■■! 12 | n? ra 02. a o~T fi? 02.05 67 Or' C O-67 C2 05 Oi

ii? 62 05.03

5 7 fPCfi £7.02.56

L

n i-H, ?”i-i4

PRfcVt IFRI AltUALt

D E N (J M 1 fi E A INOICATORILOR

Cod i"iJii.Li.ci'

TOTAL

Asigurări si asistenta sociala hio<163.(l2.04+GB<1? HR+S8.02.06+63.02.10+38.02.11+66 0Î.12+

63,02.16+ 68.02 50}

ba uz

_|___

Din total cuplu

î

Asistenta țirnrdala jerâZirclor in versta

OOC2.04

A+ister s sociale) in iw ;le uj sl Invalidități iluJ bH Oî <15 O2j

6* 02.05

AeotWs litxijla ir cs’ite ivalkMato

60 0? 05 02

Asistenta nada a perln. lan- c: -ji cop i

66 02.06

,Aji|lc;rji“ pentru opuinte

63.02 10

Greșe

63.02 11

Unite; v asiisitii la med co-snr. ule

ftftC? 12

Prryvp-irna «ccluleni snrinc. (col c!4J 0? '5 01 iES.Gz 15 0?;

65 02 ÎS

C

A|ut:x șoca

63.02 16 ::1

Cantine dc njulrr

63.02. ICC?

At.e chelMa» ir :!□ i tsi ul as guraril;-- si asistentei wqiJk

58 UC 50

Puftoa a IV □ SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.0Z+7+-G2J

Loculn+n, Mtrvicii al dezvoltare: publica (cod 70.02.03+70 02.06 ki 70.02 07+70.02.601

711.02

227106

fJir total caprtol

Locuințe (ooa .'U .P <13 >1 -70.02 C3 3CI

70.02 08

0

□tcvoUPtca s sie r ului do Ineînrle

ZU.U2 03 01

.Alte chis tiiisli «•’ domeniul locuințelor

Zt) 02 02.30

AlrrcriluiecL ap 3 si pnimiajarl lndreflchnin*: (ood r'O C2 05.0' 170 UZ lift 02)

70 QZ/JG

c

Alimentam cai apa

76 UZ 05 01

Amenajai) -idiole+inirv;

,■0 02 0502

IUTir.il pub us âlcc+ificari luitv

70 02 06


ANFXA LA - MVR


Hcgei 2014


PREVEDERI A1MUAJ F


DtNU MIR EA INDICATORILOR

Ccd icirjlif


Alimentare cu g»/- nalurale in ccnSmi    70 02.07

AJCe servirii ?i durem e locinrlHtir, stiv«chlcr îl ocrvnlarii oawurfllc

7D 02 40

221 ’ 05

PretecUa mediului (toii 74,03.03*74.02.05 ►T4.Ed.06}

74.02

123

1 J’i loial capitol:

Recurenta ți «mirelui f>;(i nrî

74.C2.03

Sduultote £■ gesliine» ifeseurllcr (coc .'40? 050135 02)

.'4 C? 05

12C

Salnhu. tk!

74 02.05.01

Colectaiea, h'AtflT:.-] si diarrugsceB dțsnuilcn

A1U.C5-Î?

L    W

Cariidizarea a Terorc.-, :ipslui nezidjaU:

'4 II.- Cfl

Partea a V-fi ACI ILiNll ECONOMICE (cod aU.0îtB1.O2*a3.0!*ft4.M*37J2)

79,02

822

Acțiuni yenerato economice, comerciale ai de munca (cod 30.02.0i|

an ns

322

□in tonal    •

Actuni gerwst e eecnopuce si rnnesuale (sad S0.03C1.Dc i t?J -T"' 01 03 * flQ.02.01 10 * ao era oi 32;

țji.i l i:- 31

B22

Preverirs -li ccin-bale-e i -i.nv1“ii r, gret.rl

WCi?D‘ oe

ytimu sie ii deprinderi m ri r,i riijluun

83 02.01 Ijî.-

Prcyi anie de dfl^vi i lare itpioiala S '.nmd

33 W Ol 10

£32

Ate c"n luci pe lini adu ni rpeietiie BCOIcmeC 5i iZJniRicifl ti

20 03 01 30

Cwiubuuliblli si energie |co«1 B1 -02JD&*01.Q2.0i>#1 -Ol.SOl

B1.02

0

r tnfsl <stpilul.

Energie teimx»

R1 D2.CB

Ari ajs iLuli j|i

31 02 07

AHe- chelluieli privind rcrrhtistinll s eierg a

dl 03 SC

Agricultura, âllvkculli.im. piscRaillura sivaruteere (C(KI 3U(i2.Q3[

ua.02

n

On lotal caprini

ta


Agrcutoirn icre ea<« u»(tt•■£’ 02.33.07+83 32.U3.3C)

P-aletta. panidir ți ea amra Tireitsniiara

Carnea; ognaJs

Alto ctielluia'l l" 1 domcnid înjftCUIIiKi Transporturi Ucid 34.03 03*IM.02.M+M.(i3 Mi DnlwpJ cap-fl-

Iranspcrt rjttfrf l'Ofl M 02 03 C1 9 84 CO 03 031

Diu iun ei puduri l ransport în tomu i

Transport senar icnd 34 02OJ OZI

Avifctia av r

Ai i iHidljiei tu deniei ful (ransporțuiilui

Alto acțiuni economice |C0d 57 IU.01 -87.02.03 In H/.O2.D5+67.02-5&I

Diil total cafiiti ■.

l-ondi R«niâi i de Lc^-.nltore Sociala

ÎUI’J ’ hft'C

Turism

Pujieci:    rtpMti .si a mult funcție iste

ATa amiirii ed jiO'lirn

Parlna Vll-a, REZFKVi-. EXCEDENTDEFKtr

REZERVE

CXCEDEhT ARCG.ar

EA.fedeițul r.-itu iii dc. icroliaia

CSFiCIT 1' yt:(jO7


BuCJs; 2314


ANEXA LA

SEtMM


1'KEVFRFRlANUAt F

Cert inuîsabc-r

“C-TAL

52 22 ”i B 5 I O CC 03 ILQ2.33.U,-03.Q2.Uo3C 84. Uî


B<u?ra    0

I

84C2.Q3.D1

f 1 02.03.02

64.32    3 l 05

84 113 06 I    0

SxC2.06.C2 ' f-4 ce se

37.03    n

fi7 02.01

BT 02 :i5

87 03.04

57.32    00

67 6? 5fi

90.02

57.02

J

se w    3

oro;

99.G2

denumirea indicatorilor

LeF liLu secții. n> ir dl

PP.LBL- 'IN IP ne ȘEDINȚA

rîi»c**i 201-1 PRLVLUfcW! AN1JAL£


% tX A |.. i.

i.n£i    JW


Crrl rdicsur

IO i Al


K’02'37

f Of J L RAs l'MNtA? A ShvK“TA lî.

■'(-

Lîis


JUDEȚUI CONSTANTA

U'iii.djud adr'inristrali1/ - terilorulîi CONSTANTA


Inși tuta publcâ Fur nulai


ANLXA 2 BIS


B L' G t T U l


PE TITLURI Ut CHELTIIIFLI. ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 2014

CAR. 51.02


Tiii t


DENUMIREA INDICATORILOR


Buget201 a PREVEDERI ANUAL-

Gac

ridicate'

TOTA1


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE}

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03}

Cheltuieli sal aria le in bani (cod 10.01.01+10.01.03 In 10.01.03 +10.01,10 la 10.01.10 -10.01.30}

Salam da baza

Indenrn szatie de conducere

Spo- de vtxhime

Spoui pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore aualimentâi'fl Fond de premii


40354

L

39784

01

397S4

10

19955

10-01'

15813

10.01.01

13275

1f) Dl 03

10 0' 04

10.01.05

1Q.0T06

3&4

10 01.07

10.01 OH


Fond pentru posturi ccuaate orii) cumul Tond atereriL plutii cu 013

Irderriri zatii p at te unor peisut ne din atom unității Irdomn zatii de d&eyare tndemn zshi dc detașare

Alocații pentru trarsparul Ic si de la ocu de munca Aidcatii pentru locuințe r'Jte drepturi salanS e n dan

Cheltuieli sala riale iri natura (cod 10.02.01 la 1(l.02.D5+io_(i2.3D|

Tiebete de inu&a')

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de sersic u fo usitu de sa sriat si -amil iâ sa

Transportul la si du la tocul de murea

Alic drepturi s." anale in natura

Contribuții |Cdrt 10.03.Q1 la 10.03.061

Coivlr butii rte asigeran sociale de stat Contribuții ds asigurau descing Contrihurii de asig jtai sociale de sănătate

Contribuții de asig urar pentru accidente de munco ci rin i prefesiona e Prime de asigura-u violă plătite de angajator pentru angajați Contribui penlr j oonoetf i si inder riizutr

l

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20 09 la 20.16+20,18 la 20.25+20,27+20 30)

Bunuri si servicii (cod 20.01,01 ta 20.01.00+20.01.30)

Furriti.ri de ti DJ MuLur iule pentn. curățenie încălzit, llunm al si fc fa metrica Apa. canal si salutritate Cerbutanîi si tuburianti

>    A\'EXA I A

ICI M Mi

10.01,10

156

10.01.11

10.01.12

10 01/3

4

10.01 14 10 01 15 '001 16 10 01.30

2C00

10.02

0

10.C2.01

IC C? 02

10.02.03

10 02 04

10.02 05'

10 02 30

10.03

4'36

10.03.01

26?0

13.03.02,    72

10.03 03

720

10 03 CM

?4

10 03 06

10 03.06

SOC

20

19829

20.01

4916

20.01 C1 20 01.02

350

20.01.03

bbb

20 01 04

83

20.Ol 05

120

Piese de șnhiTib Iransport

Posta, telooornunicafii, rad O tv. internet

Materiale si prestări de seivieii cu caracter fuKlional Alte bunuri si scrv r.i pentru jilretinere si lunctomra

Repftraiii curente

Hrana (cod 20.03.01+20,03.02)

Itoiia oontrj oameni H anii pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04 04}

Medicamente Matei ale sanitare Reacavi Dczir fectend

Bunun de natura obiectelor de invoillar (cod 20 05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie Si accesorii du ost Alte ol> ecte cc inventar

Deplasări, detașan. transferări (cori 20.QS.O1 +20.06.02)

Dupiasari interne, cetașsri tiansferiî'i Deplasat i ic st-# matele

Materiale de laborator

CercetarexICTVoltare

Cârti, publicării si materiala documentare

Consultanta ei expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura adivelor fixe pentru armata

20.01 06

23 01.07

1140

20.01 05

606

20 01.00

752

20 01.30

1040

20.02

130

20.03

20.03.01

20.03 02

0

20.04

20 04 01

20.04 02 20.04.03 20.04.04

0

20.05

20.05.01

20 05 03

572

20 05.30

572

20.06

75

2C.06.01

25

20 06.02

20.09

20.10

50

20.11

50

20.12

241/

20.13

20.14

107

20.15

ANEXA T.A |

nri M - k

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor liieranși servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asudam

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru nutoritati publice Locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si tighelurilor

20 23

Comisioane si alte custuri aferente inipriirniitiirilor |cad 20.24.01 + 2(1.24.021

20.24

M

V

Corrasoano s alte costuri aferente ’iipiu,'i. turilcr externe

20.24.01

fornisoane si site costuri aferente mprunuturiier nxrne

20 24 02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentam a intereselor statului, potrivii dispozițiilor legak

20,25

Tic bete cadou

2D.27

Alte cheltuieli Rod 20.30.01 La 20.30.04*20,30.06+20.30,07+20,30,09<20.30.30)

20.30

11692

Reclama St puWcilBte

20.30 01

2333

Prcrococ si rupi «zentan?

20.30 02

224

Primo oc as gu'are non-v-alti

, 20 30 03

111

Chiri

' 20 30 C4

231D

Pnestan semen pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

“un-Jul Presedinlfiluii'Fonoul eoinJjuablini ui instituției pub tos

20.30.07

Executarea tJi'.a a cres/iteo- hugeiare

20.30.09

Alte cheltuieli cu ounuii si serve i

?D 30.30

5717

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod iQ.01.01+30.01,021

30.01

0

l'joas-zi aferente datorie» pnhlire interne diiecte

30.01.01

Dohârzi aferente credtelor interne garantele

30.0' 0?

Dobânzi aferente datoriei publice exleme (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

3D.U2.C-1

30 02 Q?

30 02 .03

J 1

u

Detun/ aferente datoriei publice externe directe

Dooariz aferente eredifelnr externe contrat line ds Qidanater i de credite

Dooarzj aferente urcdrclcr externe oa-a-talu ai,'sau directe sr.himprumutale

Dobarz aferente fierari ei pjbl ce extaint* «cale

30 02 05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 fa 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dotam aferente împrumuturi, or d n fondul de lezam

30 03 01

Dobar,rin datorata trezoiem? statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor tcnpSfere din trezoreria stalului

30 03 03

Dobânzi la apeaciunilc dc leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40 20+40.30}

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprcvizionatc ale

preturilor la combustibili

40,20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04}

50

0

Fond de rezerva bugetara la dtepozllia autorităților focale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.01}

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 + 51.01.03+31.01.05+51.01.14+51.1)1,15*51.01.24+51.01.25+51.01.31+51

.01.39» 51-01.43+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către irstttvții fWbhce

51 01 01

Actiun de saiatajî

51.01 03

nuanțarea aeropr-funor du irile us lcce!

bl 01.05

“■arsfcruii d ri bugetele consil tar județene periîrj Iii antarea centrelor de zi

pei t'U proiecta cop-l.ilui

51.01.14

Transferuri din bugetele iacale pentru insttuliic de asistente sociala peni.ru persoanele cu lidiidicup

ajutoare către tn îatile administratjv-tcritoriale in situații de exbtefrâ dificu talie

51 01 15

51.01 24

TranSfaiur prkirid Cdninbclțlâ dc asigu^fl GOCiate rn sOnfltntA penrni persoanele sfinte ir concediu pentru creșterea copilului

51.01 20

1 rnosfenin pru nd corrnhuții e de sănătate pentru persoanele beneficiare du ajutor social

51.01 31

Transferuri d- bugetele consîiiiloi locala județene pentru finanțarea unităților de asistenta medicc-sac ate

51.01 39

Transferuri dn bugetele locale pentru firAa’ițurca ChefluieldîX curente din domeniu 1 sănătății

51.01 46

Transferuri diri bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5$,01+ 55,02)

A. Transferuri interne (cod 55,01.1»+ 55.01,541

51 01 40

55 SF

55.01

U

0

Alte transfere"! curente interne

55.01 18

Transferuri pentru adiitarwa obligațiilor restante către furnizorii de energia termina si ale șentraleînr de termefirjare

55.01.54

LS. Transferuri cu rente fn străinătate (csrtre organizații internaționale) (cad

5 5.02,01 «55.02,04)

55.02

D

Ccrdr onl’i și potcații le organisme internaționale

55.02.01

Alte trmsreru' curente în strAirAtate

55 02 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

67

Ajutoare sociale (cod 57,D2,01 la 57.02,04)

57.02

ft

Ajutoare sacrale in numerar

57 02.01

Ajutoare scoale in nalura

Tiehete de cresa

57 02.02

57 02.03

Tichote caaou aoardstc pentru cticlLurcl secție

57.02.04

>    *    ^exala


ANEXA LA

N LLL.Ă&


ANfcXA IK'LM Ni J


>

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59,02 + 59 08 +59.11 +59.12 +59,15 +59,17 +59.20+59.22 +59.25 +59.10+59.35}

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de catamitâțilc naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului ncclc-rical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor Sportive realizate de structurile sportive dc drept privat

Acțiuni cu caracter științific Sl social-cultural

Sume aferente plâții creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80,03+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau aetivitati finanțate integral din venituri proprii

Alte imprumutun

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod SI.01.01+81.D1.02+91,01,05+51,01.05}

Kanifcjfsan de crecite externe contractate de ordonatorii ue credite Homburaan a e crecite externe cin tandu de garantare Pambiiraar ne credite aferente datonei publice externe locsls .Diferențe de curs aferente datoriei publice cxtcinc

Rambursări du erudite interne (cod H1.02.01+81.02.02+81.02.05) l-tuiribuisanee credite nterne garantate Diferențe de cur.- aferente datoriei publice interne

59

0

59.01

59,02

59.03

59.11

59.12

59.1 S

59.17

59.20

£9.22

53.25

59.30

59.35

79

30

B0.03

Bfl.30

81

0

31.01'

D

Bl 01 01

51.01 02

81.0'.05

in 0' oe

ai.02

0

ai 02.01

111 02.02


Rai oursari de cnedile aferente calorici publice interne Ireale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precerionti si recuperata In anul curent TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENTJDEFICIT Excedent 32.0*1.96

Excedentul secțiuni1 de funcționare

Deficit 93.01.96

DeO.rul stiîtiuni de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNtTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02}

Transferuri tic capital (cod 51-02.12+51.02,23+51.02.29}

I ransferuri prentru f nanțarea investiților le spitale

Transferuri d n bugetele locale pentru finanțarea chelluieiilor de camla! din dementul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VI, ALTE TRANSFERURI (cod 55.01}

X Transferuri Interne (coci 55.01,0.1*55.01.OK la 5fi.CU.1O * 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01. 28*55.01.42)

Pien-anu cu ■‘inantare rambursabila

Programe PKARE si alte orograme cu lin/riaie neramburșati 3

r'roqr ISPA

Prcgranie SARARD

Programe du dezvoltare

Fond Koma'i de Dezvoltare Sociala

Clietuic'i ueelicibile ISPA

Transfeiu- dir mugetul oualr.airc asoc,y.dede dezvolta e in-E-ccmunitanl

61.0? 05

84

85.01

90

92.01

92.01 96 93.01

93 CI.98

I I -1210

51 51.02

51.02 12

51 02.28 51 02 29

55

55 01

55G1.G3 55.01.Oft 5b 01 09 55.01,10 55.01 13 55.01.15 55.01 28 55.01,42


fi

0


I ANEXAI,A kdMNR J&g


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postadcrare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56,27+56.26)

Programe din Fondul European do Dexvuttare Regioratâ ;FFDR )

(66.01 01 la 55.01.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Proqra ne din Fondul Sec al European (FSE} (56.02 01 a 56 02.03) Finanțarea națională Finanțarea externa ne ram Dura ah la Cheltuieli neeligrbi'e

Programe din Fondul de Coeziune (FC'l (5603.01 a 56.03 03}

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibi e

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltate Rura a (FEADR) (56.04 01 la 56 04 03)

Finanțarea raționaă Finanțarea externa neramb ura abila Cheltuieli neelgibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (06.05 01 la 55.05.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa neram bursa bile Cheltuieli nealig bile

Programe Instrumenta de Asistentă pentru Preadcrare (IPA) (56 07.01 la 56 0 7 03}

Finanțarea națională Finanțarea externa nprainbursabila

•^l’X.ALA


ÂWVa I J    1

HC1.M NR.


56

56.01 56 01 0' E0.D1 a? tzi 01.03 02

56.02 0' 56 C2.C2 55.02.03

5G.03 EG 03 01 56 (13 02 56.03 03

56.04 56/34 01 56.04.02 56 114.03

56.35 56 05.01 56.05 0? 56.05.03

56.07 56.0/.01 56 07 02


Cheltuieli neeliqibilc

Programe Inslrurnantu European de Vecinătate ii Partenerul țENPI) {56 08 01 la Sd.08 03)

Finanțarea riyționais Finanțarea externa nerambursabila Che te iei1 neeliyibile

Alte programe comunitare f nantate in perioada 7007-2013 (50 15 01 la 5G 15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheliu eli neelgibite

Alte facilitau Si instrumente postacerare (50 16.01 la 56 "6 03) Finanțarea națională Finanțarea externa neraniixjraabila Cheltuieli neeJigibrle

Mecanisme! f n&nsiar SE£L (56 17 G1 la 56 1 A03)

Finanțarea nat ona'a Finanțarea externa ne rambursabila CheKu eli neetigibite

Mecanlsmu filare iar ruusfiian i'GC 1U 01 la 56 16 03;

Finanțarea națională

l- naniarea externa nerambursabilo

Cheltuieli reeligibite

Programul de coorwrgre etvetianu lOire.n vizând reuucerea d spâhtat hr ecuf»om«:e si scaalc iii cadrul Uniunii Luropen» extinse țtifi 2G.01 :a 56 76 G3i

Finanțarea națională Finanțarea externa norambursabila Cheltuieli neehgibile

ANEXA LA Hl I M NI' /2£

Șfi 07 03

5fi 09 56 03.01 55.03 02 bfiCe 03


56.15 5*3 15 01

55.15    02 66 15 03

56.16 56 "6 C1

56.16    0? S6 16 03

56 1? 56 17 0' 56.17.U2 56 1 7 03

66 1fl 5B.1S.01 66 1S.CZ 56 1 b 05


56 25 66 25 0-56 25 02 56 25 03

AsslCl‘1.7 tetnică p?llkn mecanismele nnanuiirs SEE ;5f ?/ Oi la 55 2/ 1)3) Finanțarea naiională Finanțarea externa nerambursabila Oiâhuie i neetigibile

l nodul nâțioral pentru jelâțn b laterale aferent nccansmelor hnanoare SEE (56 2H Iii la 56.28 03)

Finanțarea naționala Finanțata externa nerambursabila Cheltuieli neeligibilo

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+7Z+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAKE (cod 7101 * 7T.03>

Active fixe (cod 71.01.01 la 71,01.03*71.01.301 Conshucj

Moșin echipamente si mijloace de trauiiuod Mobner, aparatura birotica și alte active zjuiporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor hxo

TULUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.Q1)

Ac tive financiare (cod 7 Z.01.01)

Participare la cup;al..l social j| societăți or comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cartai)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04) Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in nrw precedonti ai recuperate tr» anul curant

515.2.'

SS 27.01

« 27.02

5F 27 03

0

5b 20

56.28 01

55    28 02

56    ?a.D3:

0

70

1210

71

1210

71.01

71 01. G1

1210

i

71 °!.C'2I

71,01 03

192

71.07 3U

71.03

'018

72

L'

72.01

72 01 01

75

79

0

81

81.04

C

84

85.01

0

ANEX H£l M NP


TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFIClT Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii dedcivoliera Deficit {93.01,97}

Def cilul sediuriii de dazvoLaia

FHFSEDINTE ȘEDINȚA. (Zo SM V f&l l-E

ani- \ A la IV. I M N*< X4M !*$$}

90

92.01

92 (11.37

93.01

S3 01.97


i UNIXAt> r.M KtA2A SLCRhlAR M ASr-h't ’• t r V !lt


ANEXA LA H(nt f<jj_


JUDCȚUL.QONSTAMTA

Uniiatea administrativ - taritfli ia'â .CC1N31 AN IA Instinjîia publică:

Formular.


ANEXA Z filS


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 20H

CAP. 54.02


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


_rrii lei_

Buget 2014 PRLVTDFfil ANUAL F

IOIAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEADE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEADE FUNCȚIONARE (cod 01 +7&+W-)

C HELTUIELI CU RENTE (cod 10+20+30*40* 5O+51SF+MS F+57+58]

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+W.03)

CJiattuiafi salariile in bani (cod W.0l.tn+HJA1JO3 la IOjOIjOS +10.01.10 la 1CMH.1G +10.O1JOI

salari tfc baza

Indemnizație de CO rid Utere

Sper devechirre

Sporuri pentru condiții de rnlirit-a

Alte sporim

Ore Hjphi’mnlâre

rond de premii


01

225

220

225

10

210

10.01

166|

1O.D1.O1'

144;

10.01.03

1

10.01.04;

10.01

10.01.06 j

10.01 07; 10.01.08'

io


)    1    ANEXAI.A

l_HCI.vi NK,

F-ond pentru putluri ocupata prin cumul Fond aferent pISUl Cu df£

h-temnizatii plaSle unor pe^soa’ic din alara unitarii Indemnizații cte c'e'egare indemniHifi de detasa#u

Alocații pentru transportul la $i de la locul de munca Alocații perrfm locuințe Alte drepturi salaule in bani

Chettuîelj Bălăriile In qilura {Md f0.C2.01 la 1d.Q2.<l$*10.02.3Ci

Tichete de masa 'Ncuvftfr de hrana

Uniforme echipameril obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de sefcanat si familia sa

T.'enșpcrțul la si Ce a locul de munca

Alte drepluii malaria le in natura

ContrlJUfK |C0d 10J03D1 la 1 Oj03jO6)

Contribuții de âsiguran școala rfc? F.tpt

Ooritributiil de asigurări de aomej

Coribibutl de asigurări scciaie de sanatafe

Contribuții de asigurări pentnj apnidente dte munca si boli profesionale Prime de asigurare yială plătite de angHjafty pentru anglii iContritxjtii perctru concedii ei indemnizații

10.01.10

10.01.11

10.01.12

1001 n.

10.01.14’

10.011-5 io.oi.ie ioni.ao

12

10.02

0

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05 ’

10.02.30-

10.03

44

10.03.01

32

10.03.02.

1

10.03.03

10

10.03.04

1

10.03,05

10.03.00


TITLUL II BUNURI SI SERVICII {cod 20,01 la 20.Q6+2G.Q9 la 20.16+20.18 la 2<U5+20.27+20.30)

Bunuri ?i eervKÎi (eed 2D.D1.01 la 2DlO1 .09+20.01.30) Furnituri (te birou •Materiale pentru curățenie încălzii Iluminat s- torta mol/ica.

Apa, canal si salubritate Carburami si Juhriiianți

20

20.01

20.01.01

20,01.02

20.01.03’ 20.01.C4 20.01.05


15

0


Piese de Jaohir-ib TidiiaptoL

telecomunicații, radio, tv. internet Materiale si prestări de sewii cu caracter functimal Afle bunuri si servei pentru Wetinene si fj Detonare

Reparații curente

Hrana țtcd 29.D3.oi 420,QW)

Hrana pentru oameni .Hrana pentru animale

Matilc^mefite ai materia ta aanîEârâ    20,04.01 la 2D.Q4.D4)

:Madicamante imateriale sanitare ROâdivi OMlnteclana

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20,06.01*20.06.03*20.06,30)

Uniforme si ecftiparnenr Lenjtai ie și sece sării de pal Alte obiecte de inventar

Deplasări, detașări, transferări [c«J 20.09,01 *20.06.02) jneplg&gri interne. dete-șari tmnsferari !Deplasaii in străinătate

Materâle do laborator

G&rtMtart^BEvaltara

Cârti, publicații bi mat o nai o ooclj montare

Consultanta si expertiza

Pregătire profa&forwla

Protecția miuicll

UiînrtiB., furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

AMF-XA LA HCIA1


20.01.06

50 01.07'

20.01.06 ’

20 01 09

20.Q1.3O’

20.02

20.03    O

20.03.01 20.03.02

20.04    O'

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04    •

20.05    O

20.05.01 ’

20.05.03    !

20.05.30

20.06    O

20.QB.01 20.06.02-

20.09;

20.10*

20.11

20.12:

20-13

20.14

20.15

)    >    r awexala
Lhcim Nit

Studii si cercetări

Ptati pentru finanțarea patrimaniuliji genetic al animalelor

20.16

20.18

Contribuții ale administrației puhlrce tac ele ta realizarea unorlucrfirl și șervfcll de Interes public locaU în baza unor convenții sau canb-apte de apwtare

20.10

RjefiMNtare Infrastructura program i nu-itdatii pentru autorități publice locale

20.20

Meteo rpJegle

20.21

Finanțarea acllunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea ai combaterea inundațiilor ai înghețurilor

20.23

CEwniBîoane pi alte «maturi aferente impr uimiturilor (cod 2fl.24.01 + 24.24.42}

20.24

'Comisioane si al:e costud aferente impromuLurilor externa

Comisioane si alte coșuri aferente irr prvmunrilar interne

2O.24.of

20.24.02;

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intere se tor sterului,

potrivit dispozițiilor legate

20.25

Tichote cadou    !

20.27

Alte cheltuieli (eod 20-30-01 la 24,M.O4*2OiMJ&*2O.3O.(l7*2O.3Or00*2O.3O.30F

20.30

15

Reclama si publicitate

20.30.0 f'

Protocol si reprezentare    î

20.30.02

; Prima de asigurare ncc-viata    ;

20.30.03.

Chix i    ;

20,30,04:

Prestări servicii pentru transmită ?aa dieplur Iar '    Ș

20.30.06:

Fondul PneBedințetaî.'FonduE conducătorului insttutiei publice    =

20.30.071

Executarea sihla a creanțelor bugetare

20.30.09

Alto cticlte»lî cu bunuri si sar-xicii    1

20.30.30

15

TITLUL FII DOBÂNZI jcod M.CȚl la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datori» publice Interne <C«xJ 34.01.01*30,01,021

30,01

0

Dobânzi aferente datoriei publica interne directe

3D.01.D1

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30 01 02

ANEXA T.A


DQbflWl aferente datoriei publice externe (cad3D.O2.O1 la 30J02.03+30.02.05^

Dobânzi aferente datoriei publice e*1e*ne rfirante    3D.D2.D1

Dctenzi aferente creditelor externe contractate de erdonatofi de credke    3D.D2.D2

Dobânzi aferente creditelor a-xtetfns garantate Steao directe șijfcimpnjrnutarE    30.02. 03

uotanzi aferente Paterei putrtice externe tecBle    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 te 00,03.03* 30-O3-WI    30.03

LX) ha na aferente irnpn.JfnuMrilctf-din. fandai de tezaur    30.03 D1

Dobenda datorata trezoreriei statului    30.03.02

Dabsnzi aferente imprwiHilurilor temporare din treze-rer» statului    30.03 03

Dobânzi la ap&atiunitede leasing    30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII |cod 40.03+40.20+40.30)    40

iSubvențll pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Isubventii pentru compensarea creșterilor naprevizionate ale preturilor la

îcornbiretibîli    40.20

Alta subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI    DE    REZERVA    {cod    S0.G4)    60

Fond de rezerva bugetara    ta    dispoziția aLrtorldfițllw locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 61,01)    &1 sf,

Transferuri curent» (cod

51JH -01*51 XI1 -03*51-01.55*51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01 .25* 51JD1.31+51.01.39 +

SI. (M ^36+51.01,49)    51.01

” Trârtâfanjri către vstltuN pudllcc    51.01 01

Acturiî de Eariatate    51.01.03

Finanțarea aeraparturibr de inberes Iccal    51.01 05

Tiurisferuri din bugetele eonsi iilor județene pentru fingnteree oentrefar da zi pentru protechâ

copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pent'LJ iradtuliile de asistenți sociala pentru persoanele Cu

handicap    51.01.1-5

Transformi din bugetele consiliilor locale și iu dete*ie penhu acordarea ueih ajutoare -către unîtâțile ad^inișirat.v-tE^itDriâle Tn sduâlll de extrema drf cultate    51.01.24

Transferuri prk.rd contribuția de asjgurâi sociale de șgoătata ptnLru persoanele aflate în

□ancediu pentu    COpllll UI    j 51.01.25

I

f ransfeniri privind contribuise de sănătate pentru pcrjoancte beneficiare de ajutor social . 51.01.31 Transroftjn din tfcugoîclo constliror locale Și județene pentru finanța lua unităților de ssislența !


mediconscciale    . 51.01.39

Tranefenjri din bugetele locale ponlr j firiarllarea che-ÎUietlcrcurante din dPrtianluI Sănătății    51.01.45

Transfaruri din bugetele locale pentr.s finanțarea Gamerrfor agricole    51.01 .43

TITLUL VM ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02}    55 SF

A.    Transferuri Interne (cod 65.01 ,104 55.01.54)    56.01

Alte Iranster uri curent-a interne    55 01 16

Traislerud penlru achitarea obligații lor restante ca:re furnizorii efo energie termica si ale

centralelor de bermofiGare    55.01.54

B.    Transferuri curente Trtsiiâinâtate (către organizații internaționale) (cod

£5.4)2 4)1+55.02.04)    55.02

Cținlribuțî și cotizații la organisme in turnați ouate    65.D2.Q1

Alle Transferuri curente in Btraioâtata    55 Q2 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (COd 57,02)    57

Ajutoare sct alt (cod CT.QZ.Q1 ia CT-Q2-Q4)    57.02

Ajutoaresoci£fc in numwgi    . 57.02.01

Ajutoare socieAs in natura    57.02.02

Tîchete de crasa    I 57.02.03

liOhete cadou acordate pentru cheflu.eli sociale    ' 57.02. W

,'UCLMNl


TITLUL X ALTE CHELTUIELI |cod S&.dl + 59.12+ 59.03+S9.11 +59.12+59,15

+59.17 +59.20+59 22 +59 25 +59J0+59-3S)    59

Buree    55.01

Ajutoare pentru daune provocate rte calamitate naturale    58.02

Programe pentru tineret    59.08

Afiociatl i ai fundații    59-11

Susținerea cu Iței or    59,12

Cont ii butii ha salarizarea personalului nectedcal    59.15

Despăgubiri cJvlle    59.17

Sume destinate finanțare programelor sportiv* roartzattde structurile sportive de drept

privat    59.20

Acțiuni cu caracter stfintific sl sec lahcultural    59.22

Sume aferente pdtfțl1 creanțelor Cariate    59.25

Programe *1 proiecte privind prevenire® el corabaleree discriminării    69.30;

Sume a loc-a ta pentru cprijiniraa cunctruirii do locuințe    59,35

OPERAȚI JNI FINANCIARE {cod 80+81)    79’

TITLUL XV [ÎMPRUMUTURI {cod 80.03+80.30}    80

împrumuturi pantrv institut!) si servicii publice «au activ-llitl Anuitate Integral din venituri proprii    80.03.

Alte Impromuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+31.02)    81

i

Rambureari de credite externa (cod 01-01.01+B1.01.02+31.01.05+31,01.06)    i 3101

Rembur&eri de credi’.e externe ccntractete de ordonatorii de credite    61.01.01

Rambursau de eradice externe din Fondul -de garantare    81.01.02

Rambursări da cradiEe aferente datoriei publice externe Iacale    81.01.05

Diferențe- de cure eferente datoriei publice ezderne    81.01 06

Oi


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81,02.02*91 J)2,05J    91.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

DitofențE de cu-rE aferente datoriei publice inteiriâ    81.02.02'

) >

ANEXA b?


HCT.IV: Ni<


Ui


Ram bureari de credite ă Idf GAtâ dâtoncr publice intern e Iaca le    91 02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEOENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(fi5.01)    04

Plăti efectuata in anii prtâedQfltl si recuperate In anul curent    85.01

TITLUL XVIiî R EZERVE, EXCED ENT/DEFICIT    90 ■

Excedent 92.01.96    02.01

Eî<cedenlul aecțbnii de funcționau    92.01 36

DefltH 93,01 J6    93.Q<

Deficitul -secțiunii de fdliCțifrPare:     03.01.30

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (ceri &1-M]

Transferuri de capital {cod 31.02,12+51.02.28+51.0X29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea irwestițiilci la &pilala    51.02 12

TransFeruri din bugetele locale pentru finanțarea chelluieliior de capitel din

domeniul sănătății    51.02.23

.Alte transferuri de capitaF către inefitufil publice    51.02.29.

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.011    £5

A. Transferuri Interne jend 53.01.03+55.01.06 b 6L0L10 + 65,01,1 Z * $5-01-13

+55.01.15*55.01.20*55.01.42)    55.01

Programe cm flnartere ramburșflbiH    _    55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finarriare TiHrambursablIă    .    5 5.01.08

Progmme ISPA    .    55.01 00

^roqrame 5APARD    :    55.01.1D

3mgrame de dezvritarE    55.01.13

-and Raman de Dezvoltai^ Sociala    5501.15

Cheltuieli iiaelgiftla ISPA    55.01.23

Trârstefuri dir bugetul local .-atre asociațiile de dezvoltare irite icornwnrtara    55-01.42.

A^lJ-XA la. | LHCLM    /xMj


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe neramhuraabile (FENj

postaderare {cod 55,01 la 56.05+eod 56 07 + 56 08 + 5S.15 la 56.18

+56.2E+S6.27+5G.28I    56    0

Programe din Fondul European da Dozwoîtaro Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56 01 05) Finanțarea națională Finanțarea externa neramburaabila ChettuieJi neeligitale

Programa din Fondul Sacral European (FSE] (56.02 01 la 56 02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa neramburaatNla Cheltuieli nea limbile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03 Ui la 56.03.03j Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligtbile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurale (FEADP) (56.Q4 01 la 56.04.03)

Finanțarea națională

:    Finanțarea externa rerambursabila    !

Cheltuieli neeligrbile

56.01 56.01.01 56.01 0? 56.01.03

56.02 36.02 01 56.02.02 56.02.05

56.03 56.03 01' 56.0 3.D2 56.03 03

56.04 Ki D4.01 56 04.02 56.04.03


o'


Programe din Fgnriul Eurnpean pEntru Pfrstuil (FEP) (56.C6.D1 la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională     56.05.01

Finanțarea externa nerambursabita    5fi.O5.O2

Chelluieli neeligibile    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) {56.07.01 la 66.OF.03)    5G.Q7

Finențsroa naționala    56.07.01

Finanțarea externa, neramburaabila    53.07.02:

AP-


1ICLM :


Cheltuieli neeligibile    56.07 03

Progrsms Instruments European da Vecinătate și Psrteneriat (ENFI} (56 Cfl.ai la 56.0SQ3)    56.06

Finanțarea națională    56-03-01

Finanțarea eslerna narambursabiFa    56.03.02

Cheltuieli nedigibile    56Ofi.O3

Afle p-ograme comunllare Unanlale in perioada 2007-2013 [56.15.01 la 56 15.03)    56.15i

Finanțarea națională    56 15.01:

Finanțarea externa nerambursabâla    56.15.0Z|

Cheltuieli neeligibile    5fil5.oa!

Alte facililati si instrumente postaderare {56.16.01    Is    56    16 03)    56.16'

Finanțarea națională    56 16.01

Finanțarea externa nerambursabila    5E. 16.02

Cheltuieli neeligibile    56 16 03

Mrcsh ritmul finan-ninr SEE {56.17.01 la 56.17.03)    55 17

Finanțarea națională    56.17 31

Finanțarea externa nerambursabila    56.17.02

Cheltuieli neeligibile    -    56 1^03

Mai^nisrnuJ finarieiai norvegian (56. "18.01 la 56.18.03)    53.1(3

Finanțarea națională    se.is.oi

Finanțarea externa; nerambur&âbiia    S6.1fi.D2;

Cheltuieli neeligibile    5&.1S.D3,

Programul de cooperare elwhano ruman vizând jaducerea dieparteliloreroncrilco sl sociaie in

Oi


cad rul Uniunii Europene extinse (56.25. Dl ta    03)    56 ?5_

Finanțarea națională    5$?5 D1

Finanțarea externa nerâmbursabiia    56.25 02!

Cheltuieli neeligibile    56.2&0G'

ANEXA LA HȚ.LMNK.


A&l&bonța tehnica pentru mecanismele financiara SEE (56.27 01 la 56 77 03)    27

Finanțarea najionaîâ    56 27 o î

Finanțarea externa nerambursabila    56 27 02

Cheltuieli r>=elîgibile    5627 03

l-cnd UI național pentru mlalii bilaterale aFufenl mecanismelor financiara SEE i50.2fl.Ql la 56,23 06)    56.28

Fmanțar&a. naponată    56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila    50.2B.Q2-

Cheltuieli neekiaibîte    56.28.03;

CHELTUIELI DE CAPITAL {cod 71+72+75}    70:

TITLUL XII ACTIVE NE FIN AH CI ARE (cod 71.01 + 71.D3)    71

Active lîjte țeod 71.01.01 b 71.01.03*71.01.30)    71.01

Capstruflii    71.01.01

Wiașrni, echipamente 5i mjloace de transport    71.01.02

Mo biliar, aparatură bi ubCă Și alte âCiiW Mrwrate    71.01.03

Alte active fixe    71.01.30

Stepa rații capitale aferente atliv-clor fixe    71.03

TTTUJL XII ACTIVE FINANCIARE (cod 72-011    72

Active financiara (CGd 72.01 -Ol )■    72.01 i

Participare* la capitelul SGCifll «I soc iete:i lor cerne reia te    72.01.01:

TITLUL XIV FONDUL NÂfiOHAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    7$

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod 31,04}    51

Rambursarea imprumutu rllor contractate pentm fina mare a proiaCtelOT cu flnanlare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECED ENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (35 01)    34

Plăti efectuate în ârtll precedent! Bi recuperata ri anul curent    85.01!

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENTJDEFfCIT Excedent (92-01,97)

EKoșderHuFțecl^nn de dezvoltare Deficit (9X01.97]

Paficrtul sesiunii de dezunfigre

PREȘEDINTE 5EDINTA

fcîkl V'fftlL.E

AST.XA la h c lm

90

9Î.0T

S2.01.97

93.01

93.01 .E?7ANEXA LA


JUUEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - L-sricOfialâ :CONSTANTA

Instituția publk-3-Fnrmular:


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TI TLUfil DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 55D2


denumirea INDICATORILOR


_rtliHftl

Bugei2014

Cod *FVFDERI ANUAI indicator

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUMCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

SECTUMEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+73+&4) _ _ |    MO

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2 C+3 0+40+50+515 F+55 SF+57+53 >    01    «0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1 Q.Q3) Cheltuieli sa la riale in bani (cod 10.01.01 +1O.1H.03 la 10.01 JOS *4 0.01.1Q la 10,01.16


+10.01,30)    10,01

salarii da caza    10 .Q1.01

I nderr ni^atia de con duEHrE    10.01.03

Spor dc- vcctiînltî    , 10.01.04

Sponjn pentm cmditij dE munca    ' 10.01.05

Alta £porur    1O.OLO0

Ore supliPierilare    10.01.07

Fnnri de- premii    10.01.06

Fund pyrUru pOâtufi ocupate pfxri CuMul    10.01.10

Fond aferent plătii cu ora    10.01.11

Indemnizații platiJo uncf persoana dri aJara unitaBi    10,01,1*2

Indemnizații de delegare    10.01.13

ind&rtinâatii *3 detașare    10.01.14

Alocații pF.rtru transportul la si da 1=3 lacul de munca    1Q.01.15

,Al localii pentru locukte    10.01.16

Aft& drepturi salariate in bani    ID.01.30

Cheltuiau saianaio in natura ^od T0.02.0i ia m,dz,o&*iq.02,30]    10 02

T iubețe d6 TTiaEi \l    10.02.01

Mordie de hrana    10.02.02

Uniforma ci Berii pamant atrigatnriu    10.02,03

Locuința da serviciu folosita de salariat sl familia sa    10.02.04

rr-aaîpjrtijl lg ai de la locul de munca    10.02.05

Alto draptl ri salariat in natura    10.O2.30

contribuții (cod 10/J3.01 la 10.03.08)    10,03

Conlribubi de asigurari sociale de stei    :    io OG.01'

Contribui)ide asigurări de șomaj    ;    10.03.02

Contribufode asigurări sociale d-e sanafate    •    10.03.03

Contribuții d« â&igurari pentru accidenta de murea ai boli profesionale    -    10.03.04

Prime de asguiarc 'viată plătite dc angajalni purifru angajați    1Q.-Q3 05

I Ccnitfibuth pentnj concedii-sl Indemrwatll    10.03 00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.08+2X09 la 20.16+20.18 la

20.26+20.27+20.30)    20

Bunuri ej servicii Jcnd 20.01.01 la 20.01.49+20.01 .30)    20.01

Furnituri de birou    20.01.01

Materiale pentru cuatenie    20.01.02

InCâlaiL, Ilumina*, £i furia nlUl/ica Apa. canal si salubrele Cîvbi.jrgnti și lubrif ia nrli Piftie de schimb Transport

Posta, teteeftriLir.lealii. jadFO, lv, Internei

Materiale si preetari de SErvicii cu caracter fu ncBanal AJ-c Ouriirn si ccrvicîi pentru îrifr'dniurc Si funcționare

Reparații curente

Hrana fcod 2O.f33.oi r-zojflxflfl)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare fcod 2O.O4J01 b 20.04.04]

Medicpmențe Materiale sanitare Reactivi Dcsrfoc tanti

Bunuri de natura obiectelar de inventar (cori 2Q.05.01 +20j0S.D3*20.05.M]

Uniforme sj echipament L enjerie- si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, rietasah, transferări țcori zO,oe,Cri*2n 0fiJ52|

■Deplasări intern», detașări. fra^sferârl Deplasări in slrăinăteta

Materiale da laborator

Ce r-batare-dezvo Itar-a

Cârti, publicații ai materiale documentare

Cons ultanta ci expertiza

Pregătire profeaionaJa

IICLM NK.


20.01.03

20.01.C4

20.01.05

20.01.06

20.01.07

2o.oi.oe'

20.01.00

20.01.30-

20.02

20.03    D

20 03.01"

20.03.02'

20,04    C

20 04.01 20.04.02 20.04.qa

20.04,04    î

2D.G5    (/

20.05.01 20.05.03 20.05.30

20.06    O

2D.0B Dl

20.06 02

20.09

20J0

20.11'    !

20.12    1

20.13

ANt.XA f,A hci m k,< Z£2_..^f


Proiecția mu nți i    Z0.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru anunța    20 15

Studii «I cercetări    20.1 8

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anrnatalcr    20.1$

Contribuții alo administrat iei publica locale la reaUzaree uncrluciâri și sarvîcri do interes

public local« in bau. unor convenții sau contrarie de asociere    20-1 $

Reabilitare infrastructura program, inundații pentru autofEta.il publice Focale    20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea ei combaterea Inundațiilor sl înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprurilutlirilcif (cod 20,24X11 + 20.24.02)    24

1-

1;

i

i

i

0:


Comisicane si riîe costuri aferente împrumuturile* erie-nu    20.24.01

Comițiqan^ Ei alte traduri âterâritâ împrumuturilor interne    20.24.02

Choltudi judiciare ei extrajudiciare derivate din actiunr in reprezentarea intereselor

stătukiI, potrivit dlspratiidor legale    20.25

Ttchete cadou    20.27

Alia chaltuirii (ccd 24.304)1 la 20.30 JD4*2DJa.Dfi^24.34.07+2(IJ04)9*2Q?4J)O)

20.30

Reclama si publntuic    •    £0.30.01

Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de-asiguram non-viate    ;    20.30.03

Chirii    ■    20.30.04

'Prestări servicii pentiu transmiterea drepturilor    j    20.30.06

j Fond ui Prcscdinteiui.'FonQul conducătorului înstituli^: publica    ■    20 30-07

iEsr-ecutfjrea silite a creanbelor bugetara    ■    20.30.09

'AlLe chetLuietl cu bunuri slservicii    •    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

AM'.XAJ.A . tn m nr.


Dobânzi aferente datoriei publice interna țtod 3E.01.01+30.01 .02)

Dobânzi aferente datoriei publice irrernedrecte •Dobânzi aferente creditelor interna garantele

Dobânzi aferente datoriei publice externe țcod 3O4J2jO1 la 30.02.03+31102.05}

DoSanzi atena n te datoria pEJblÎM tfXlerne directe Dobânzi aterșnte creditelor extameoonlr&sate de ordonatorii de credite Dobs-Tzi aferente creditelor «xtema paianmte si,sau directe Subimprumutete Dcbanfii aferenta datoriei publice externe locale

Afla dobânzi (cod 3HD3A1 la 30.03.03+ 30.t3.05]

; Dobânzi aferente :'irțirumuftjri|cr din Ifcndul de tezaur Dcbanda da tonala bizareriei statului

Ciobanii alerte imjxumuturtar temporare dFn Ueaoreria statului Dcbanzi lâ Opfcatiunile de leasing

TJTLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40,20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

Alta subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA <OOd 50.04)

Fond dc rezerva bugetara la dfepczîtiaautoritatllor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

TranBleniri curente (cod

51.01.fl1+54_01 03*51.01.05+51.01.14+51.01.15*51.01.24+51.01.26+51.01.31+51JH .39 + 5L0145+51.Q1.49]

TrariaFeruri către ins.irlu'bI publioe

30.01

30.01.01

30.01.02

299

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

0

30,03

30.03.01

30 03.02

30.03.03

30.03.05

0

40

40,03

40.20

40.30

0

50

£0.04

n

51 SF

0

61.01

51.0T.01

51.Dl 03’

0


) >

AhEXA LA

JÎ_cj .M_NR.


Finanțarea aeroporturilor interes nea;    51.01.05

Transferuri din bugetele ccnsih'lD' judfctsne pentru franterea Cfertlrel&r de ?i per Mi

pfetKtia copilului    51.0114

Transferul din bugetele locale pentru insbluhilc de asistenta sociale pentru persoanele cu

handicap    51.01.15

Trantfenn din bugetele ccrssiliikrr tocate și județene pentru acordarea unor ajutoare către

umbShle adrainistmliv-teritorisle in situații do QXtr-emâ dificultate    51,01 24

Transferul privind contribuția de asigurări sociale de Sănătate pentru persoanele aflate îti = concediu penlru cruștarsa copilului    . 51.01.25

Transferuri privind contribuțiile do sârfllate pentru peraranete beneficiare do ajutor sncia. ’ 51.01.31

Transferuri din bogatele- consiliilor tocHle și județene penlru finanțare? unităților da

pgiștenț# medioa-Eociale    51.01.39

Transferuri din bugetete Ipcale pamru rnanțanea ciwltuielilcc curente din domeniul    51.01.46

Transferuri din bugetele lixate penlru Aien^rea camaralc-r agncels    51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+ 55 02|    55 SF

A-Transferuri iritam a (£âd 55JD1.13+5S.fl1.54)    55.01

ftfie transferuri curente inleme    65-01 18

Transferuri perrju achitarea oblîggtiîor restante către furnizam de energie termica si ale senJr-Blebz de t-ermoficara    55.01.54

B. Transferuri wr-unte în străinătate (câtro organizații internaționale^ {cod    ;

S5.&2.M *55.02.04)    55.02

o;


taiflibuiii și aotizâfri te wganisrne internațional    55 02.01

Alte transferuri curente Fn străinătate    55 02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA («oct 57.02)    57

Ajutoare sociale (ted SZ.02-01 te 5-7,G-2_fK[i    57 02

Ajtloare sociala In nu morar    ■ 57.02.01

Ajdpare sociale in natura    57.02.02

> >

I anlyat.a ilȚCi,M_>ir<.


Titfiete de crasa    57 Q2.03

Tichete «ț<lnu acordate pentru cheltuieli sociale    57 0? .04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59,01 + 59.02+59.08 +59.11 +59.12

+59J6 +59.17 +69.20+59.22 +59.25 +59.30+99.35}    59

Ehjree    59.Ci

Ajutoare pentru daune provocata da catamitâțile naturala    59.02

Progrpmepentnj tl narat    59.08

Asociații Ei fundata    59.11

Susținerea cuftelQi    59.12

Contaibutii la salarizaraa pBfBonaluluF uecterical    59.15

Osfipigubiri tivita    *    59-17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structuri la sportive de drept

privat    59.20-

AcLiuni cu caracter științific si ■gocial-puliural    59.22

Suma aferenta ptații creanțelor salariata    59.25

Programe al proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    53,30

Sume alocata p+ntru sprijinirea construirii de locuința    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI {cod 60.03+80.30)    80

împrumuturi pantru inșțttutll sl servicii publice sau attivitati finanțate integrat din venituri    >

proprii    80.03

Alte împrumuturi    80-30

TITLUL XVfRAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +*1.02>    81

£i


Rambursări dc c re ane extern* (ceti Bl .01X11+91.01.02^-tn joi.O5«C1.01.06|    B1 01

Rambursau do c'OO-le ax:ler rb contractate tte crdgnatqpi de credite    S1.01,01

Rambursau de Credita cricrnc dsn fondul de garantare    91.01.02

Rambursări «ie credite aferente! [latnrici putiice externe locale    $1.01 -05

Dite fonie ds «jîs aferente dBtarief publice BKieme    91.01.09

ANi-:.XA i A HU,M NR


Rambursări de credita interne (cad Bl.OZJOI-hSI .02.52+81.02.55)    fii .02’

Rambursări de credite interne garantate    &1.02.01

LUtorcnțc d& curs ate/ante datoriei publica Int&rne    81 .02.02

Rambursări dc credite aferente datoriei puMice interne locale    81.02.05’

TTTLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 31 RECUPERATE IN

ANUL CURENT[85.01)    84

Pluti ektfutfe In ? nd precedentl s I recuperate In «nul c urent    B5.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/OEFICIT    90

E x ude rrf.92,01.58    92.01

EK^.ctenrhil sesiunii de funcționare    92.01 .SG

Deficit 9101.M    9101'

□yfkabul becBufiii da funcționare    93.01.06

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+70+79+94)

TITLUL VI TRANSFERURI 1HTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |cod«W)

Transferuri decapitai țend 51.02.12+51.02.28+51.02.23)    51.02

Tranaferuri prantru finanțare-? inve.șiiliitar te spirale    51 02.12

-Transferuri dm bugetele locale pentru fnențarea cheltuielilor de capitol din

.domeniul sănătății    51.02.28

Atts transferuri de capitel către in&lilulil publice    51.02.29

TITLUL VJI ALTE TRANSFERURI (cad 55.01)    55

A. Transferuri interne (cod S&.01 J>3+M.01,M U MOI.10 * MM .12 * M.0143

+55.01.15+55.01 JS+55 01.42)    55.01.

Pnagrairo cu rinsrtere rambursabila    _ 56.01.03;

Programe HHAK.L și alte progiamo cu finanțare ncrainburaabilă    55.01.08

Prc«j rame 15PA    55.01.09

Programe SAPARD    55.01 10

Prygiarnu du- dezvoltare    55,01.13

O!

1

0.


AM-X A LA HCL.M Mj, Z&?


Fcrd Roman da Dezvoltare Sociala    55.01.15

Chdluieli neeligibie ISPA    55.01.25

I rauisîerun din bugetul locsl cfltre asociațiile de dezvdtare inIcrcwi-.uriilară    55.01.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabita (FEN) postă de rare (cod 56.01 la 56-05+cod 56.07 + 56.68 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+66.23)    56

Pragrarine din Fondul European da Dezvoltare Regională (FEDR J (56.01.Oi la 56.0103}    56 CI

Finanțarea națională    56.01.01

Finanțarea externa rteramburcabiia    £â 01.02

Cheltuieli neefigibile    b6.Q1.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la-5G.02.D3)    56.02

Fi nanțarea națională    56.02.01

Finșnțgrea externa iiârambursa bila.    53.02.02

Cheltuieli neeligibile    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (66 03 m la 56.03 03]    &6.03

Finanțarea națională    55.0101

■    Finanțarea externa nerambursabila    56 03 02

Cheltuieli neei^ibiie    5Q.Q3.oa

Programe din Fondu* European Agncol de Desvollara Rurala (FEADR) (56.04.01

56.04 03)    56 04

Finanțarea național?    5S.O4.Q1

Finanțarea externa neramfcursabila    SG.04 02

Cheltuieli neebgibile    _    50.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (&6.D&.O1 la 56.05.03}    S6 05.

Rn^nțarea națională    ;    5G.05.01

Finanțarea ertefna nerambursabila    56.050?

CheJlLiieli netligibde    5B.05.03

0

0-

I


0-


0=


Prog'ame Instrumentul de Asistență pentru Praaderara (PA) (54.07.01 la 56 07.03]    5E.07

Finanțarea națională    S6.07.CH'

Finanțarea externa nerambursabila    5E.O7 D2

Cheltuieli neeliigibile    5t.O7 03

Programe Instrumentul European de Vec.inâtat& ți Parțenenat lENPb {55.a8.01 Ja

56.0fl.03)    54.ÎJ&

Finanțarea riaționalâ    sg.gs.01

Finanțarea externa n eram bu reabila    țfi 06.02 _

Cheltuieli rcesUgibile    59.08.03

Alta programe corn unitare fin antele in perioade 2007-2013 (56.15.0f ia 56.15.03)    bS.lb

Finanțarea națională    5G.1S.01

Finanța reg externe ne ram bursa bila    56.15.02'

Cheltuieli neeligitiile    S6.1S.O3

Alte facililati si instrumente poetaderare <56.16.01 la 56.16.03)    56.10-

Finanțarea națiorwlâ    5b.ie.Gi

Finanțarea extern a ne rambur&e bile    56.1G.C2’

Chelluieli ne^ligibile    5b.ie.Q3

Mecanismul financiar SFE (56 17.01 la 56.17.03)    5B.17

Finanțarea națională    _    !î&1701

Finanțarea externa ^rambursabila    56.17.Q2

Chaltuîtli neehpîbiie    5B.17.D3

di^rismul financiHr norvegian (56.1 S.G1 la 56.1 fi.03]    53.16

• Finanțarea națională    5616 ui _

Finanțarea externa ne rambursabila    55.10.02

Cheltuieli neeligibile    5616.03

Progranul de cooperare eNe&ano-ronian vizând retkoerea disjurtatilor economice si sodalG an *

cadrul Uniunii Europene extinse (5B.25.D1 lș 56 25.03)    S4.Î6

ANEXA J., Hi.’f M


JUDEVUL: CONSTANTA

Unitatea adTiirvștrativ - teritorială .CONSTANTA

Institute puOlică _

Formular    rf ANEXA 2 BIS I


SUG ETU L


CAP. 61J>2


PC TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 20U


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


cod

indicatei


Buget 2014 PREVEDERI AN-UALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)


1WÎ1


144OJ

CHE LTUI ELI CURENTE (cod 40+20+30+40*50+513F+55SF+57+!

01.

144A3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10,01+10.02+10.03)

10;

3550

Cheltuit Cartate In bani (cod 11-01 01+10.01.03 Ifl 10.01.06

+10.»1.10 3a 10.01,10 •10.M.3Q)

10.01

2740

Salarii de twjș

10.D1.Dl'

2415

îndemn isate de ccrid ucere

1Q.Ql.Q3

Spor da vechime

10.01.04.

Sporuri pentru eortdHli de munca

10.01.05'

Albe sporuri

10.01.06

ari

:Qre suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.OS

Fond pentru posturi ocupate p*in cumul fond aferenl țtiatll Cri ora

lnrtenViEalH plățile unor persoane din a Fard uriltalii MndCPinpalii rie rfelegâi'C ; Indemnități i de detașare

.Alocații pentru transportu' la 9Î de la locul ele munca Alocată pentru locuințe Alte drepturi salâdste in hani

Cheltuieli salariata in IIM lira (cod 10.02.Q1 la 10.020^10r02.3D)

T^hete da ma£a ')

No-me de hreng

Uniforma si echipament Qbligâtonj

Locuința de Șfiruciu tolwsi la de salariat & fevnilia sa

Transțxartul la si de la locul da munca

AJL& drepturi salariate in natura

Contribuții (coti 10-03.CU la 10.03X10)

.Ccnbibutu 'de asigurări scotele de stal ■Contribuții de asigurâii de șomaj

I

ccr.tributii de asigurări sociple de sari a ta le Contribulii de asigurai? pentru aoddanic de munca si beli Prime de asigurare viată plglite da sngajaircr pentru angsyaț

Contribuții pvrdfd concedi i si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20-01 la 20.06+20-09 la 2O.16+2Q 1& la 20.25+20-27 +20.30)

Bun urî si servicii (cad 20.01.01 la 20.01,04*20.01.30)

runituri de birou M a Îl?' iâ le pentru -curățenie ■lncahit, Iluminat si forts franca Apa. canal si salubritate Cărturării si lutbrrfi^uti

1001 IU 10.0111 10.01.12 10.01 13 10.01.14 10.01.1b 1001.16 1001.30

10.02 10 02.01 1Q.02.Q2 10.02.03 10.03.C4 10.02.05 10.02 30

10.03 10.03.01 10.03.02 10.D3.03 10.03.04 10.03 05 10.03 06

20

20.01 20.01.01 20.01 02. 20.01.03 20.01.04 20.01.00


ANEXA LA HCLM XR. ZX?


eio

585

13

156

12

35


10853

750

GfbANEXA !.A


HC'.M NH X&?


Fina rrtarea nețională    5fi 25.G 1

Finanțarea externa ne rambursa bila    56 25.02

Cheltuieli redigibile    56.25.03

Aa sterilă tehnică pentru mecanismele financiare S-EE (£6.27.01 ta 56.27.03)    56.27

Finanțarea națională    56.27 61.

Finanțarea externa nerâftibtirsahila    5627.02

Chellineli neeligibile    56-27.03

Fondul nalional pentru islații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE <‘56 ?6 01 la

5636 03)    56.26

Finanțarea națională    56.20.01

Finanțarea externa nerambtirea bila    56.2S.02

Clmltuidi neeligibile    56 2&.U3

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+76)    70

TITLUL Xlt ACTIVE NEFINANClARE (cod 71 .OH 71,03)    71

Active fixe (cod 71 01.01 la 71 01.03^71 OlJd)    71.01

-Construcții    71.01.01

.Mașini, echipamente si mijloace cfc trarsport    71.01.02

■Mobilier, aparatură bimticn și alta active corporale    71.01.03

Alte active fixe    71.01.30

R«pprpț|[ capitala aferenta activelor lix&    71.03

0;

o


TITLUL XU ACTIVE FINANCIARE <C«17241)    72

Active financiare (cod 72jO1.CH)    72.01

Pailitipate la capitelul social el sncietatiltx comerciale    7 2-UI-01

TrTLUL XIV FON DUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IM ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (SB.01)    84    0

PJati EfBctuais ri ?nii pns^dentl «I    rccuperatein    anul curoril    85JJ1

TITLUL XVKI REZERVE, EXCEDENTJDEFICIT    M

Excedent J92.O1.97)    92.D1

Excedentul secțiunii de dezvoltare    32.01 97

0oncltC93.D1.97]    33.41

DyFicitul secțiunii de dazwoltarG    33 01 9/

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CCINTIIASL-A1 KAZA


SLCKF.TAK. k'.\k('L.L A I• NAjC+Tt


<jb5u KW

i    k\ ,

Pîesb cte schimb Tiăfsporr

Postea telecomunicafo, rsdin. tv. internet

: Materiale si ptstari de scfvicii țsu caracter funcțional A,le bunuri si sefrâri pentru 'nireiineresi Hjnctior^re

Reparații curante

Hrana (cort 30 na.oi 4 zo 03.02)

Hrana pentm oaraeni Hrana pentru animae

Medicamente $1 materiale sanitaro (cod 2Q.ti4J01 la2O.04.(M|

MețJicârnenîe ■Mstariale sanitare ReacIM Deziritectsnti

Bunuri do natura obiectelor de inwatitar [cod

2D.O5,01«-2£Î.MJ3*2« .05.30}

Uniforma si ecriipsmert Lenjeria ăl accssoni de pal Alte oftiecie de inventar

UepJa£ârl, detașări, tranatararl (cod 2 0,00,01+20.06.02)

Daplsseri interne, efofașăn. transferări Deptasan în străinătate

Material? da laborator

CGKetara-dezvoltară

Cârti, publicații si materiala documentaro

Consultanta si expertize

Pregătiră profH&ieiwte

RfOtectîa muncii

Muniție, furnituri si armament de nai ura activelor Fix& pentru Armita

20.01.08

20.01 07

20.01. OS-20.01. oe’

20.01.30

425

20.02'

49

20.0a

20.03.01,

20 03.02!

0

20.04

20.M.01

20.04 02

20 04.03’

20 04.04

0

2006

IM

20.05.01'

20.05.03

131

20.05 30 ’

20 «’

2A.O6 D1:

20 00.02

2O.M

20.10

20.11

20.12

23

fi

20.13

20.14

5C

anexa l.A I HCtAf NJ<

studii ti cercetări

Plăti pentru finantarM patrimoniului gerwtlc al animatelor Contribuții ale administrației public» tocate la realtear&e unor lucrări ți eervlcll de inter» public total, in baza unpr convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura pnogrvm inundații pentru autoritari publica tocate

iHBtaomogie

Finanțarea Acțiunilor din domeniul apelor

PreYtnir&a £i combaterea inundațiilor il Înghețurilor

Comioteano sleite cesturi aferente împrumuturilor (cod20,24.01 + 2<U4K)

comisioane sl alte eestur i aferenta imp rum burilor externa ; Comis ioane si albe cosUri aferente împrumuturilor irțerne

CfieltuMI judiciare sl extrajudiciare derivele din acțiuni in

reprezentarea intere sol or stalului, potrivit dispozițiilor legale Tlcheit cadou

Alte chattuloll (cod 20.30.b1 la

2C30W+20,3C-<l6+20,50,07^2C,30.C(K20 3D.30|

Reclama y pubbprtăte Protocol si reprezentare Prime de asigurare rion.-/sta Chirii

Pnăstari servicii pcfllru tranBriiitereo drepturilor

Fondul Președinteluii/Fondul conducatendui i:istîtutie publK»

Lneowtaraa Silita a crsaril&tor bugetele

Arte cheltuieli cu bur.uri îi servicii

TITLUL ISI TOBAHZI (cod 30,01 la 3043)

Dobânzi aferarit» dstoriai publice interne (cod 30,01.01+30,01.02)

Dobânzi a fanar te dateriai pc Dlsce ir.tei itc directe Dcbânzi aferente creditelor intErnu gartanlaiE

20.16

20.13


20.10

20.20

20.21

2022

20.23'

20.24

20.24.0*.'

20.24.02’

2025

20.27

20-30

20.30.01 20 30.02' 20.30.03 20.30.04 20.30-06' "20.30.07 20.3O.QG 20.3O.3O'

30

30.01

30.01.01

I


9S-M


S6S


9205

O


ANLXA r.A HCi.v ni< Z&2


IDabanză aferente (fet«i4l publice externe (cod 30 02.01 la 30 02.03+10 02 05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe credite

Dobânzi aferente credil&tof externe garantate siteau dracte subimpru Dobânzi aferente datoriei publice cxlerne tosaJa

Alte dobânzi 1 cod 30,03 ai la 30.03.03* 30-03.05)

Dobânzi aferente împrumut uniat din fondul de tezaui Da banda date rata irazarenei statului

Dotensi aferente impnjmutu rilur temporare din trezererip sfertului DctafkZi ia opeetiurîic de leasing

TITLUL- IV SUBVENȚII (cod 4O03+4CL2O+4Q.30)

.Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ; Subvenții pentru compensarea creșterilor nepre*î£ionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 60.04)

Fond de raztfVfl bugstara te dispoziția auferlUțltor Iacale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente ited

M.01.01 ^1311.03+5101,05+51O1.14*5l.OVi5^51Ol,24*SlO126+fi1.0 1.31 *51JD1.39 + s-t.01.46+51,0'1.49)

Transferuri către instituții publice Act«jf jI de senatate

Finanța rea oeioporlurlar d6 puterea tocai 71 Etftă'ferurf -din bugetele consiliilor j udetene- pecfej f nantarea Cen7B or d e ?i pentru protecția copilului

3002

30 02.01 30.02 02 30.02 .OS 3fl.02.D5

30.03

3D.OS.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

4030

50

£0.04

S1SF

SLOI

51.01.01 51.01.03 5101.05


AKRXALA    ,

‘-'S. )M

ei


rryristerari din bugetele loca te pentru insULutiile de aaie-tsfita sociala pentru peraoanE^B ou bandhap

acordarea uror ajulnara către unitățile administrativ-tentonale fa situații de e*lrama dificultate

fransferatf privind DunUibutla. de asigurări sociale d# sanatate pentru-p&r&'jdrwlo aîtoteîn concediu peninj creștere? copilului Transferuri privind oontriPijriile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajiriui social

Transferau din bugetele consiliilor locale șt județene pertlOj ,finanțarea uiiltâțiltx de asistență modicu-acsiale ^Transferai din bugetele locale- penlra firsnțsre« ch&lhJlfcktar curente .din domeniul âânâtâfți

; fransfenii din bugetele Iccale penlra finanțarea carnerelCf ețjriwle

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri intern# (cod $541.19+ 55.01 MJ

Alte transferuri ctirenie interne

’ f rsmsfeniri pentru adiitarea ofcligatiior restante estic furnizorii de energie buimica ai ale cent-alftlpf ete te nucleare

B,    Transferuri curente în iîrăi uitat# (către orgnntzațU internațional#} tcod SSJS2.01+5S.02.W)

Go.Tiribiifi ți cCliZaîi î la pn^nisme intsrnaticrKâle AJfe transferuri Curante tn străinătate

TTTLUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 57.02)

Ajutoare soctale (cad 57 02.01 ta 67.02,04)

Ajutoare sociale in numerar’

AjuLoara sociale in natura Tichet b de crcsa

Tichefe cartau accrdale pcnlru cfteJiuieli Euciafe

51.01.15

51.01 24

51.01 26

51.01.31

51.01.3$,

51.01.46;

51.01.49 55 SF 55.01

b6.Q1.1Bj 55 01.54'

55.02

55.02.01 55.02. Q4

$7-

57.02

57 03.Dl 57.02.02 57.Q2.03 57.02.04


C->

TITLUL A ALTE CHELTUIELI {cod 53.01 + 59.02 + 59.05

+59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25    59

Sursa    69-Q1

Ajutoare pflittfd daune provocate de calamității* naturale    69.02

Programe pwitm tineret    53,00

Asaciatii sifundalll    69,11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salârizBres pti rac naiului naclartcaL    59-15

Despăgubiri civile    50.17

Sume destinat»finanțării programelor eportluc realizate de structurile 5porfire de drept privat    5&.20

Acțiuni cu caracter științific sl social-cufoural    59.22:

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programe si prvîectâ privind prevenirea sl combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii da locuința    £9.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+800}    80

împrumuturi pentru inetitutK el servicii publice sau ac ti vitali finanțele integral din venituri proprii    30.03

Alte împrumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 01 01+81.02)    81

Rambursării du credite externe (cod

«1.01.01 *81.01,02*31.01.09+01,01,0$|    Bl ,01

;Rambursări de credite externe edritractete zfe ordonatorii rie credite 31-01-01 Ftembufean de credite externe din fondul da gerantele    a 1.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe Iacale ■ 81.01.06 ( Diferențe da cura aferente datoriei publipfi Bxternrj    61.01.06

Rambursări de credite Interne țcod 81.02.01+31.02.02+81.02.05)    61 ,02

■Rambursări dtf credite intemâ g3X3 ntete    fî 1.02.01

Diferende de Cjj’S aferente datersâi publica nterftC    fi 1.02.02


4

I

£l:

Râinfciursari de credite 3ferente datoifei putiire interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT|85.01|

Plăti efectuata In snii precedenta si recuperate in anul curent TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DE HOIT EitCâtlWlt 92.01-56

■ Excedentul secțiuni de fu ne donare DeflCtt 33.01.46

Deficitul secțiunii de tun chenare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51*6fi+BG+7C+79+84)

TITLUL W TRANSFERURI INTRE LWJTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE {cod 51,021

Transferuri decapitai (cod 51 O2.12+5l,O2.2i8i51,02.29|

Transferuri pnesntnu fuiafitaree investi ți il w la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul afirtâtâții

Alte transferuri capital către institutul publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI țc«t GS.fll)

A. Transferuri ntarrte (cod 55.01-05+35. Dl. OH la &5.0T-1D + 55.fl1.12 +

55.01.13 +55.OLl5+G£j01.25*^5.01.42)

Programe du finanțare rambursabila

’ Prcgrame PHAREZ șl alte programa cu finan^i e ne rambursabili ; iRnegrame ISPA.

Trogr-arna SAP ARD ; Programe dri dezvoltare Fond Roman de Uezvrhare Suciala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către OMiciațiile de dezvolta*? i Marco mu i

S1.02.05

34

85-01

90

92.01

S2.QÎ.Sa

03-01

53 01 9Q


51

51.02;

51.02.12

51.02.2S

51.02.2$.

55 :

65.01

55.01.03 55.OLO0 55.01.09 55.01.1(\ 55.01.13^ 55.01.15 5S.D1.28’ 55.01.42


i m ui v ui rruitfiiitt vu nnariuiie uiri runuuri îmi urnit; naram bursa bile (FEN) postaderâre (cod 56.01 la 56 05+^od 56.07 + 56.05 + M.15 la 56.16

u-HK. 74+58 77+4fi 7 nl

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDft ) (56.0101 la 5^ 01.03)

Finanjarea națională Finanțarea externa nerambureabita Cheltuieli nWligibiJe

Programa din Fondul Social- European (FSE) (56 02.01 la 56.02.03) Finerrjarea nalională Finanțarea externa neramfcurfiablla Cheltuieli neelig ibîle

Programa din Fondul de Coeziune (FC) (5fi.03.01 ia 56.03.03) Finanțarea națională A nan țâre a externa nerambursahila Cheltuieli neelig ibile

Programă din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56-04.01 la 56,04.03)

Finanțarea națională Finanțarea extern a nerembursabila Cheltuieli neeligibite

Programa fliri Fondul European pentru Pescuit (FEP) {50.05.01 la 56-05.03)

Finanțarea națională

F<1 artarca externa nera mbursabita

'    Cheltuieli Tișeligi bile

Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA)

(50.07.Dl la 50.07.03}

Finanțarea naționala Finanțarea externa neramburtabila

I A NE l|K‘L>1 NI


56. Dl 5$ Ol.01 56.01.02 S6.tf1.O3

O-


56.02 fiQ.D2.Ql’ 5B 0? C2 56.02.03

56.03 tf5.33.-U1 56.33 I)? ’ tfi.03.D3

56.04:    D

S6.QW 56 34.D2 55.04.03

56.05;    0

56.05-01:

£6.05.02 56 OS.03

5)607 56.07.01 56.07 02

Cheituieli neeligibile

Programe instrumentul European de Vecinătate și Parlenerisrt (FWPIJ {56.0fi.01 Iâ5&.0a.03}

Finanțarea naționats Fin^niarea «eterna nerambursabila Cheltueii neeligibile

Alte programe comunitare finanlale in perioada 2OD7-2013 (56.15 01 |g Ș6 15-03)

Finanțarea națională Finanțarea extemg nerambur^atHla ClieltLiiali neeligibile

Alle facilitați si inslrumente postaderare (5C.16.01 la 56.16 03} Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli nectigibite

Mecen'amul financiar SEE (56.17.01 la5B.17.D3]

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli nedigibite

MecsnigmLi] financiar norvegian I &&.--0 01 la 56 1 & 03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerarTibureahile

Cheltuieli nedigibiJe _ _    _    ______

ecancmice s stxaalc in Câdful UrtiuiB Europene extinse {56.25.D1 lă 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambureabila Cheltuieli nedigibite

ANEX HCLV M<.


56.0703

56.06    0

56.03 01 56.03.0Z 5b 03.03

5Q.15 56.15.01 56.15.02 56 15-03

65.16 56.16.01' 50 T-fi.02

55.15 03;

0:


5B.1?;

36.17 GV 56.17.02 55.17.03

56.15-56.1S.O1 56.16.02 5S. 10.02

56.25    0|

i    1

56 25 01 •

56.25.02!

36.25 03

A*stenț8 tehnică pentru niiKanisrisle firanciare SCE (56 2? 01 la 56 27.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa narambursabite    ;

Cheltuieli neețigibile

Fondul napncal pentru relatfj bilaterale sfenen* mcGauisiîie^jr fpenciarc SEE <56.26.01 la 56 ?8.03)

Finanțarea națională F ir'uămțarea externa nerembursabila Cheltuieli neeligibte

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75 >

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cad 71.IM * 71-03)

Active fixe țcnd 71.0141 la 71-01.03+71.0-1,AQ)

Construcții

Macini, tfcnipamente ai mijloace de transport Mobilier, gperetufâ bl wi>ca și alte active corporale Alte active fixa

RepamțE căpițele aterattto activelor fix#

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (wd 72.M)

Active firanciare (cod 7Z.Q1.fr1)

PHfticipan? la capitalb1 social al soc ratatei1 comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE țcadOI}

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04) Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea prcî&ctctor Cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 188 01)

Plăti efectuate in anii precederli ti rdcupnrate in anul curent

5$.?7

5S.27.01

56.27.02

99.27.03

se 26 562I.QΠ56.24.02 56.25.0.3

70

71

71.01

7*1.01.01 71.01.02 71.01.03 71.01.30

71.oă

72

7201

72.01.01

75

73 81

01.04

84

8501


I1CLM


50

50

50

40

10

o-


TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENTrtJEFICIT Excedent (92.01 -CT)

FzcerfflrfiJl secțiunii da deuwOltare Deficit |a34Jl.97|

Deficitul secliunii dfr dezvoltare

PREStDINTE ȘEDINȚA

ANE* A LA.


90

92.91 0? CH .67

«.01

83.01.9/____

contras i;\ini:a7a SI C* F- Tar . MaKC'^I a r.Nr\T)4r

JUDETULCON3TAN1A Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA Iritotoția publltâ:

ANEXA 2 BIS


Formular:

BUGETUL


Pt TITLURI CE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. B5JD2    mii lai

1

DENUMIREA INDICATORILOR    r

i

i

CM !H indicator

□uget2(i14

.EVFDFRI ANUAL

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚJUMEA DE

146798

DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84}

j

14G7S8

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 $F+55SF+57+5S>

01!

14075B

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10,03|

10

131240

Cheltuieli sala riale in bani (cod 10,01,01+10.01 JM la1Q_01.lM +10.01.10 k 10-01-1S

+10.01.313)    î

io,oi

1O5D0G

3atim de oaza~

10.01.01

00403

.Indemnizația de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri panlrj condiții da munca

10.01.05

S44

Alte spor.jri

10 01 00

2455,

Ore tuplimantara

10.01.07!

Tond de premii    î

10.01.00

Fcnd pentru posturi ocupate pun cumu1 FtirtJ aferent plătii cu ora

Inte mn lealii plalile unor persoana din arara uniiefii Jndsmniiâffll do te te ga re Irite mrrestii te detașare

Alocații puntiu transportul la âi 4c In IcojI -de munca Alocații pentru locuință AII» drepturi salariata ici bani

CtrtltUleFl JJterialein natura (COP 10 02.01 la 1O.02JJS+H3J2.39|

Tiifrcte de mas3 *)

Norme 4a Hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locurita de serviciu folosita da salariat si familia ea

'IransportuJ l-a si de la locui de munca

Alte drepturi salinele in natura Contribuții (cui 18.9191 le 10 03-1181

. Conlnbutii de asigurări sociale de stat jContribuții te asigurări 4e semaj I Contribuții deseigurari sociale de saratste

; Centrii ulii de asigurări pentni accidente de munca si boli profesicrsle ' Prima dc asigurare viață plătite de angajator pentru angajați CunUibulii pantw concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI $1 SERVICII (cod 20.01 la 20.Q6+2Q.09 ta 2016+20.18 la 20.25+20.27+20.30}

&u nu ri ci «ardeii (cod 2D.01.01 la 20.01 ,Q9*20.01 □□ J

Furnituri de birou i Materiale pertlriJ curățenie {încălzit, iluminat s= tata motrice ■Apa, canai Si salubritate 'Carburanți si lubrtftariti

10.01 10;

611

10.01.11'

5043;

10.01.1?

MS;

10.01.13 10.01.14

1001.15

10.01.16

io.oi.ao

7SO2

10,52

0

10.02.0t:

10.02.02!

10.02.03=

10.02 04 10.02.05’ 10.02.30

10.03

25234

10.03.01.

1RD25;

10.03.0Z;

430;

10 oă.031

4743

10.03 XM.

17$

10.Q3.G5Î

j

ÎG.O3:DGI

356;

20

1551 fi

20.01

12555

2 0.01.01

183

20.01,02-

164.

20.01.03!

34 CCil

20.01.04' ”

1655

20.01.05’

39

r    AMÎAJ.A

||ȘCI.Mti'/i

PiB-SE-de schir'nti Transport

Posta, ifilecoiriuriitâiii, radio, tv, inbunei

Materiale si prestări da servicii cu caracter iuncfanal .Albe bunuri sî Hfirvielî pentru întretinai 6 a functunarB

Reparații curente

Hrana (cod ID. 03,01+20.03.02)

! H idna penvu oameni ! Hrana oanlru animale

Medicamente ei materiale sanitaro (cod 20-O4JH la ZQ/34.04)

J Medicamente Materialo sanitare Reactivi Dezinfpclartij

Bunuri denatura obiectelor dt inventar 1cud2D.OG.01+20.05.03+20. os. 30}

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pet ;Alte Obiecte de inventar

DeplasarL dota^ari, iransfararl lood 20.flB.0l+£C.0G,D2)

= Deplasări Interne, deiașân, transferuri Dept&sfiri m străinătate

Materiale de laborator

Cercetară-dezvolta re

Certi, publicată ai mieria te documentare

Ca ne ul tanti al expertiza

s regat im profesionala

Protecția muncii

Munltie, furnituri si armament d& natura activelor fixe pentru armate

)    a:\t\a LA "

I


20.01.«.

1

20.01.07 ■’

113

20,01.0©’

240,

20.01.09

350'

20.01.30

12DCI

20.02

23ofi

20.03Î

0

20.03.01;

i

20.03.02

I

20.04

4’

20.04.01

1

20*04.02

2

20.04,03!

i

20,04.04

ii

20.05,

3S7

20.05.01 •

3

20.05.03

11

20.05 30

373,

20-0©

3!

20.0e.01 ■

- -

3

2O.Ofi.02

j

20,09

1!

20.10

20.11

2

20.12

1

20.13

1O|

20.14

55=

20,15

5 tu di si cercetări

Plăti pan Ini finanțarea patrimoniului genetic el animatelor

Contribuții ala administratul publice locale la iwalljsneB unor lucrări și servicii de fnt&ros public local,« loaza unor convenții sau contracta de asociere Reabilitare îrtMStructufa program Inundații pentru auttiritatl publice locale UateerâteglO

Ffriaoleree acțiunilor din domeniul epotor

Prevenirea sl combaterea inundațiilor oi ing haturilor

Comisioane sl alte custuri aferente împrumuturilor (cod 2Q-2fJtH +■ 20J4.G2)

■Comisioane si alte costuri aferente imprumjt uri Ici externe i ComigiofanE âi alte costuri aferente împr umuturilor interne Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea fnt a roșelor statului., potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli {cod 20 30 Ol Ia 20.30,04+30.30,Qft*20.30.07+20 30^»+20 30-30}

Reclame si publicitate

Protocol âi iep recent a re

Prime de asigurare ncn-vtete

Chlni

Pnafitan servita peritiu Trens-niberea drepturilor

Fondul Pnesedin1elui.'Pcndu1 con<Jura temiui nstrtutiei pubtee

Executarea Silita a creanțelor bugetare

Alte cbeituiel cu Cunun gi servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice kiteme (cod 30.01.01*30-01-02)

Dobânzi alerente datoriei publice interne drac te

Dobânzi aferenta craditolui interne garantate

!î-ȚCL M


ASKîfA LA


20.16

20.13

20.19

20.20

20 21

20.22

20 23

I

20-24    O|'

20.24 01;

20.24.02:

20.25

20.27.

I

20.30    112

20.30.01    1

2O3O.C2    :

20.30. D3<

20 30.04 i    5

20.30.06

£0.30.07

20.30.09

20.30.30    'Qfi:

30|    O'

39.01    G

30.01 01

30.01.02

ANEXA LA ’IICLX! i<K


Dobarizi aferente datori» publice externe (cod 30.02JQ1 ta 3 ii. 02.03+50-02.05)

Dobânzi aferente datonei plidIîcb eterne directe Dobânzi âlcrente erediteor externe cnriliactate de ordonatorii de credite Dobânzi aferenta credite or erJlerne garantate directe subirepruimtate Dobânzi aferente datorie! publice externe locale

Atectobana tCOdaa.O3.ai ll 30 03 03+ 30.0Î.05)

jDofcanz; aterențe impruffl Utililordin fondul de tezaur jDobonds datorata trezoreriei Statului

Dutanzi aferente împrumuturilor terr por a re din trezoreria statului Dobânzi la apcatlunîie (ia leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40, 30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de pt*ț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevfrionate alo preturii im

la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara te dfepozhla sutoritâțikx fecale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51-01 01+51,01.«+51.fl1jO5*6Jl-aLU+S1.0dr1S+Mfl1J4*S1 01 »*S1.&1.ai+51jO1^fl + S1.01.4B+&1.01-49I

I rjnaferuji către mstimți pubfoe Acțiunii ds sănătate

• Fmantares aeroporturilor de interes local

' Transfer un din bugetele consiliilor judetens pentru finanțarea centralur de zi pentru proiecția copiluidi

30.02

3D.02 01 3D.02.Cl2 30.02.03; 30.02.05'

303 M.03.0130.03-02' 30.03.03 30.03 05

40

40.03'

40.20

40.30

50|

50.04

51 SF

51.01

51.01,01 51.01.03 51 D1.05I

51.01 14


oi

o,

D


I AX-1XA LA I


iTnersferuri din buge'îete locale penb u instituțiile rie. aa&lcnla sociala pflnlnj persoanele ai handicap

Tnersferuri din bugetele consiliilor locale ți județene- pentru acordarea unor ajutoare ș câtre unitățile admimsiraiiv twilcriak? in situații de extremă dificultate

Trfîrslteruri privind contribuția da asigurări social» da sanateae pentru persoanele aflglE Ih oanoadiu pentu creșterea copilului

1 rsnsferuri prwind txifKnfo Uțiile de sănătate pentru persoanele &enefcwra da ajutor

social    1

!

Trerefarui’i din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență med ca-sooale

Transferuli dlr bugetele locale pentru firtfrfaras on&lhJieiiJor curenta din domeniul săn-W    ..    .    J

Trarsfaru n dl r bugetele locale pentru finanțarea tamerelQr agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 56.01+ 55.02)

' A_ Transferuri Interne Imd 55X1.Î0+- 56lO1.SA|

Alte transferuri cu tente interne

Trartefarun pentru achitarea otolgațillor restante calfe tu-wprii da energie termica si . ste centralelor de teFîTioficgre    j

B. Transferuri curante in slriinAtate |<fetre &f£anj»;li ir tema ț ion II cj (cad 96 J2.01 *55-42 JQ4)

Contebuțil și cotizații la orgenistoE internațiunale Alte transferu ri curente in străinatate

TITLU. IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    j

Ajutoare sociale (cod &7.02.D1 ta 67Xi2jO-I)

51 01.15; 61.01.24;


61.01.26

51.01.31

51.01.39;

51.01.46

51 01.43 55 SF 55.01

55.01.10-

55.D1.54

55-02 Ș

55.02 01 55.02.0-3

57

57.02


G-

0


Ajutoare sociale in numerar    67.02.011

Ajutoare sociale In nsrlura    57.Q2.Q2

|Tichele de oresa    57.D2.Q3

jTichate cadou acordate sefite.i chehuieii sociate    57.02.04

TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59-15 +59.17 +59.20+59.22 +69.25 +59.33+59 35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate da t4larrtitâi(rle naturale

Programa pwitru tineret

Asociații sl lundatlr

Sus im cit a cultelor

ContrButll la salarizarea personalului nectarâal

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțare programelor sportive realizate ck 9 trusturi le sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter cuintktlc sl social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salari «da

Programe si proiecta privind prevenirea si combaterea discriminării

Sumo alocate pentru sprijinirea construirii de locumțfi-

OPERAȚIUNI FINANCIARE (codSOBlj

TITLULXVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

famprumultirl pentru instituții tî servicii ptibfca sau actbvttall finanțate integral din venituri proprii Alto Irnpnamitu ri

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 31.01+8L02)

Rambursări da credite externe (cod 8VQ1.Q1-i-8l.fr1.02+B1.01.05t81,"0"l-âfi)

Rambursări d& credile extem&oonțractaLede ordonatorii da credite Ramburaaii d& credile externa-din ionelul de garantare Rambursan de credite aferente datorai pubtire externe btale Difstente da curs aferente datoriei pdWlcc externe

Rambursări do eradiie interne (cod 81.02.01+Bl.Q2.D2*at .02.03)

.Rambursări de credite interne garantate Difeianle <Jc curs aferente rfaboriei publice krtenre

A.NFXA LA


59    G

59.91 59.02 59.09

59.11

59.12

59.15

59,17

i

W.2D'

59,22

59,25    !

59.30

59.35

7^

SO

i

(    80.03

80.3D

91    O

81.01    O

81.oi.6l;

Bl 01 02'

51.01.05'

! 51.01.06

81.02    O

81.U2.01 Bl. 02.02î

Ramburaari de credite aferente datoriei puHfo& Interne Iacale    31 .D2.Q5

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (8 5.01)    ad

Plali efectuata in anii precede nil ol recuperate in anul curent    05,01

TITLU LXV III REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    S0

Excedent 92,01.90    1    92.Q1

Fxcedentul sectiunî de funcționare    92.01 9S:

Ddieit »â.0L9e    _    9X01 î

DeftCIIiWsecțiunii de funcționare__ ____ 93.Q1.D0'_

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)    !

_______________ __ ______o

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE |tfld O2|

o

oi


Transferuri de capital (cod 51.02.12+61.02.23+5 U 2.2 91    51JJ2

Transferwi prentoi finanțata investiții for la spitale    51.02.12.

Transferuri din bugetele loeels pantru finanțarea chellwelilor decapitai din    ,

domeniul aâriĂtâțiî    _    .. s 5!.02.28|

Alta transferuri de capital cei re institutii publice    j 51,02.29;

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |cod H.tH)    =    55

A. Trmferariintenw țcod    la5S.011Q +s&oi.iz + 5&’oi.ia

♦55-fl 1-19+M.01.2B+55.Q'I.4ZJ    55jjq

Di


.Pro.gfame_cu finanțare rambursau la    _ _ 55.01.03

«Programe PHAR F și alte programa cu lirânțare ne*amhursabiiâ    _    55.01.03

•Programe ISPA    55.01 09 i

Programe SAPARO    55.01 1q!

Programe da dezvoltate    ; 55.01.13

jFond Roman de OczuciLtare Sociala    j 55.01.15

•ChcHuimi rieal^ibite iSPA    ' 55.01,2 S

T ranaftm/l din bugetul kxtal cȘtre asaciaiiik? de dezvoltare inte™m un fiara    55.01.42


Trtlul VIII Proiecte cu finanțare dîn Fonduri externe n&ramburaabile

(FEN) posta de rare (cod 54,01 la 56,05+cod 56,07 + SG.Ofi + K.15 ia

56.18+56.25+56.27+56.28)    56

Programe din Fundul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la

50 01.03)    '    56.01

Finanțarea rațională    56 Of oi

Finanțarea extern^ neramburssbila    56.01.02

CheJtuiel I nseligibile    &5.Q 1,03

Programe din Fondul Socrai European {FSE} (56.02.01 la 56.02.03)    id.02

Finanțarea națională    56.dz.di

Finanțarea externa nerambur$abila    56 0? 02

Cheltuieli rtfiatigitute    ( 56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (55.03.01 la 56.03.03)    ■    56 03

Finanțarea națională    ! B6.03.D1:

Finanțarea externa nerembursabiia    56.03.02;

Cheltuieli neellgibile    E6.03.-D3l

Programe din Fondul European .Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.CH.O1

la 56.04 03)    £6.04'

'    Finanțarea națională    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabile    5B.04.Q2

Cheltuieli neeligibile    56.C4.03

Programe din Fondul Eurupeen pentru Pescuit (FEP) {66.0$ 01 la 56.05.03)    5D.0&

"    Finanțarea națională    56,05.01

Finanțarea externa nerambursabi a    5S.O&.02

Cheltuieli nfrelfcjitiile    _    5S.OS.03

Programe Instrumentul Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07 01 la

56.07.U3}    .....    :    .^.07

Finanțarea națiqnate    5S.D7.01

Finanțarea externa nerambursatila    56 07 0?

Ol


anexa La
Ihclm nr

Cheltuieli neeligibile    56.o7.03

Programe Instrumentul European de Vscinâiaie și Partenerst (ENPI) (56.GB.Df la ‘

56.08 03}    5Bnfl

. Finanțarea națională    56.03.01

Finanțarea externa nerambujBabjla    56 oa o?

Cheltuieli n&eligibile    .56.013.03

Alte programe comunitara fm&ntate in perioada 5007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) ’ sfe.is' Finanțe rea naționaJâ    56.15.01

Finanțarea externa nerarnhurâatiila    56.?5 02

Cheltuieli neeligibîle    55 15.03

Alte faci li cârti si instrumente pcstaderare (56.16.01 la 56. T 6.03)    56.16

Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea atf&rne nerambursaW&    j 56.10.0?;

Chetiuieii neellgibile    56.1G.03

Mecarsmul financiar SEC (56.17 01 la &5.17.D3)    55    17

Finanțarea națională    56.17.01

Finanțarea externa nerambursatola    5fi 17.02-

!    ctieftuiali neelgibile    3s.17.03i

Mecanismul financiar norvegen (5G Ifi 01 la 56.10.03)    |    56.15

Finanțarea naționala    86.1&.G1

Finanțarea externa nerambureabjla    66.1BQ2

i    Cheliuîe|r neeligibils    56.1 fi 03

Programul de cooperare eh/etlano-ruman vizând reduceiea de-p-ar falii nr oconorriK» ai

sociale in cadrul Uniu nii Europene extinse (56.25. LU la 5G 25 03 î    •    56.25 ■

I    Finanțaraa națională    55.25.di:

]    Finanțarea externa nerambureahila    56.25.02

Cheltuieli neelrgibile    56.25.03

Q!


Aa.«stenrâ tefinjqâ pentru rnec»iisrnete finar^aru SEF [5B.27.01 la 56 27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa neramburssbila Chert uieti neeUgibîla

FwiduJ național pantm relaiii hifaterale aferent mecanismelortînancfâic SEF (3B.2B.Q1 la Sfi 2S.O3)

’ Finanțarea națonală

Finanțarea externa nerambursabila

■ Cheltuieli neeligibite

CHELTUIEU DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE WE FINANCIARE [cod 71C1 r 7103)

Active flXO (cod 71,01.01 la 71,01.63+71.01 J0|

Construcții

.Mașini, echipamente si jnijlost» de transport MiibL'ier, aparatură birotirâ Șl alte activa coqwrale ■Alte acwo Iîkb

R Operații capM aie aferenta actlvftferfixt

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Actii/e ftajhpieire [cod 75,01.01)

•Participare ia capilaiul sacral ar socdelalitar comeaJate TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod S1)

TITLUL XVÎ RAMBURSĂRI OE CREDITE (cod S1,04>

Rarnijur&artft impiumii tui ilar contractata pentru finanțam proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ($5.01)

Plăti ofactuate in anii precodonti ai retuper^te în anul curent


56 27 5fi 27.01 £6 27.02 56.27.03

o'


O

o

O:


5G.?e

,    5G.2B.Q1

'    56.23.02’

;    56.26. D3

70

71!

i 71.01' 71 01.01 7101.02’

71.01.30

71-03;

;    72

7201 r 2.01.01

‘    75’

79 81'

51.04

84    O

4501

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (&2G197)

.Escedamul geotwnii d& dezuollare

Deficit tf3.QW|

_Deficrttî seeirurtii dB d-EzvcMare

■ ANFiX^LA

' !K


SG

92.01

33.01.67'

93,01 ‘

93 Cțâ?

<OKTRaMl\1KI:aZA sr-.ritrTAR. v fcarp.: a rKAQj-rr

■JUr.EIUL: Caratanta

□ ral Bisa admi imk Uidrv tcrrto' islâ : CoriEl h rt e

IrtSliluțH px(b icâ:_

Airaxa 2 b«a

BUGETUL

pe Tm_URr de cheltuieli, articole sr alweate, pe ahu l aai4

CftF.BE.BZ_ mii le-i

DENUMIREA 1 tf DICATORILD R

' Cod i mica tor

țaug±l20l4

PREVEDERI ANLJA1 r

TOTAL

TOTAL CHELTUICU {SECTTUNEA DE FUMCțlQHARE+SECTIUN£A DE DEZVOLTARE)

5435

SECpUHEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7M4)

4135

CHELTUIELt CURENTE {cod 10+2fr+-M44&*Mi-5iSP+553F+57*Sâ)

01

4125

Titlul i cheltui eli dg personal l«hi 1 n.ui mg.m+i d.o3>

10

3005

Ctoltuisli «le riale In bani    -1Q.DL01 +10. 51.05 ta 10.01 jOO «10.01.10 la

1D.GI

Etalnrij<le baza

tQ.D1.D1

2£âG

Indemnizație de conducere

10 01.03

LT

Sper de ved-iiriii!

1Q.G1.U4

0

Sfxmjri pentru oondftw de munca

1001.05

D

Alle sfsoriH'i

1Q.G1.UU

0

Orc SLelimeilefe

10 OT n?

D

hcndde pneaViii

10.Gl.0B

0

r pentru poci uri ocupate pui -rumul

10.01.10

Al


r \ixHXA LA li-țr! M b<’<.    —

FsjW aferent plăti’ cu era

10.#? .11

0

IndemnL-ijlfl plătite iror pr.rsoane rJ'n arfara urtllnlii

1n.01.12

0

Indemnizații cte detegyre

lO.u1.13J

0

1 nctefrinizatr. do vfelBsarrt

mov. 14

0

Alocați pfsialru trerțipcriul ta 51 de la Iovul de muii<i

10.111.15

0

Aloca-lii pentru 13 cui n te

10.01.16

u

AJIn drepturi sale.naliî in bani

10.01.30

310

Cheltulteli salariate ui natura feud 10.02,01 la 1Q-,02,i)5*f0,02.30}

10.02

0

ndurtade .tiusb ’J

10.020?

0

Mame tfrriuwra

1002.02

0

-

Unifertng ii echipamend obkgstDriu

?0.02#3

0

Lncurila «ie stiJviclu fobsrtB cta catar al «i -familia m

10.02.M

c

irenșpcriul la sj de la lotul da nxmce

10.02.05

a

Afoc dnephni cafanaiu in natura

10.02 30

0

CoMfțOiitir (*od 10.03.D1 ta 10.03.06)

10.03

945

Comlribulii de. asigurai țcciale Uc stal*

1V.O3.D1

fiaa

CtrilribLitii de asigu.-ftri de-sortMi

in 03.02

OG

UontribtilH dc asigurări s-wala de aBnstJfc

1il.03.03

tsg

fontributIr d» asigurări poirlru accident? dc munca și bot prafesionale

10.03.04

14

Prune de asagu-rare vigțfl plătite de angajator penVd angajat!

in 03.00

0

CpiMributii pentru ranuruii «r inoumnteatu

10.03 06

41

7in_UL 1 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la ZD.W20.0B la 20,16 *20,18 ta 20lZ5+20.Î7*SSJl30)

2D

10a

Bunuri ai «rviciî țfi'Xf 20.fld.O1 ta 20.01.09+20.01.301

20.01

0

F-Ui nituri de tiircxr

30.01.CI

0

f.ta?enale pantai cwntOTi*

20.01.02

«

l iKafr’rt, lluntvKgil si forla motnca

20.01.03

c

/fa, ±s«™i si E£lul»î(a1e

20.01 l>+

0

Carburanți si luhriftan!l

39.Ct.U5

0

Pese dfr schimb

20.01.03

c

T i'arcjport

Poate, Jelemrntnicabl. '.vii», Lv, irriHrnEt

Materiale si prestări <J« atavidi cu caracli* îunctional

Aha bunuri gi soMdt perrtnr if^relifiH'H șj i.rnctioaflne

Reparații curente

Urării (nod 2B.63j0f* 2003.02)

Hnaiifl pnntu oameni

Hive pe nim animale

Medicamenta si matnriale sanitaro (cod ZO.di.Dl I? 2 (.04.04)

Medicamente

Malaria© sanifcre

Rwctivi

Dea nfec tanti

Bunuri rfe n a tura. obiectelor de fnwn iar |ecd 20.04,01 *-2fl.Q&--03J-M.G5,3fl)

Unita'/nK si Bcfițfflment

1 cijEria ai ocwsojî de pal

Alte ubircto de Snv^dar

tteptasari, debwari, mnafatafl (tod 20.0001 *20.05,02ț-

Deplasări înde rup, ddașâri, trafisfnrari

Deplasa'i rn strâinfilaie

Materiate de laborator

tercifcinj-cier/oJLart:

Cam, publicații aS itipfcrialB documentare Consultanta sl expertiza Pregătire Fv^fesionsia

Protecția muncii

MunltJe. fumaturi sl armaitwnt da natura activai-or fijue pentru armata Studii al cercetări

• anf.xa La

20 01 07

1-

V

2fr.fi 1 UO

a

2d.LH.LJ9

0

20 01 33

0

20.02

0

20.01

n

20.u3.cn

■3

2D.O5 02

0

20.04

50

70.04.01

sn

20 04.02

0

ZEL CU (M

D

20.IM04

11

20.05

0

zn.cs.oi

a

2a.cj5.nn

0

20 OS 30

0

20.«

tl

20.06.0 î

CI

20,00.02

D

20.09

&

20.10

•3

20.1*1

20.12

0

zo.ia

0

20.14

0

20.15

0

20.16

D

Plăti penjrq finanțarea patrimoniu lui genetic al an analelor

Contribuții ala-administrației publice locale la realizarea unw lucrări șl servicii de interj public local, fn baa umr convenții aau contracte -de asociere

Reatillllârc irrfresl:n.uitura program IrtLwteafij pentru autcdlalî publice locale

nflttEMjnjlo-gw

Finanțarea acțiunilor din domeniul ap^nr

Prevenirea si eonbateree Inundațiilor si inrfiaturilor

Comisioane si alte conferi aferente linprumuturîlqr fcod £0.24,-01 *2D.24,GZi

Comisioane si alte costuri ;ifarente impnjmulurilor externe

Ooiri&JCcsne ti atc costuri- aferent*? im pi umuturilor inlsme

CheFtulcir Judiciare ai ejctraJucStdam doriv?fa din acțiuni In rep#țțentar« I irteraaekir ața;yl ijj, potrivit dispozițiilor k ga te

Ttehate eadou

Alta chel tu FeJI jrad 2fl.3O.Q1 la 20.30.0 4+2D.3Q .flfl*2Q. 3Q.Q7+2C. 30.001- 20.30.301

Radarnrt si puMicitale

Pro tocai ai reprezentare

Prlraexte asigurare nan-vista

CI firii

Frecă tari teiuiqi pentru IrarcaraiitEraa diețpkirlix

l-vidul PreședinteiJ/FoiidLiJ cpnducator-jui instriutta publin?

Executarea sliria a «Yggnbelor bugetare

Alte c ba lin Hi :ai bururi si teraltfi

TITL.IJL III DOBÂNZI fert 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne jocul 3C,fH_0V30.01.&2)

_Poteri# aferente flafnriri rx-klice inieme airecte__

f_Dobânzi gfc-icnte creditelor însuți ^trantate

ANEXA LA HCLM N ZZ2 i&g.

2D.1B

0

20-19

0

20.20

Q

20.21

0

20,22

D

2GJ3

0

20.24

0*

20 24411

0

20.2-1.02

0

20.25

0

20.27

0

20.30

SC

2O.3D.O1

0

2Q 02

0

2020.03

0

20 50-04

0

2Q.M.0G

0

20.30.07

0

5U 30.09

0

20.30.30

so

30

0

3 DL01

0

00.01.01

0

dD.01.O2

n

an:-:xa la


Dobânzi aferente- datoriaî publice eicțemc icod 50.D2LG1 la 30.0Zft3*3flJ33.(>Șji

30.02

0

Dettan?i î'ifowite datoriei publica externe ilircdo

3u.ic.ni

0

Dotiavi d[ar^ntH credltekr externe cftiliurtatc da crdonalijHij dc cred de

30.02.02

D

Dobânzi aferente creditelorerternu garantate si/sau nivele auhn'ipiumulato

30.02.03

C

Dotatei aferente dalmip publice exWrm locala

50.fc2.05

AJbe dobânzi jcod 3D.Q3.01 la 30. D 3.0Q4 30,(13.05]

30.03.

D

Ctahfjnci ofererle .^tfiivnutuPlor din- rondul da tezaur

30 03 01

0

nctarda datorata trazorenei sfertului

W 03.02

0

Dobânzi «fcriirite jmprunwluiilnr temporare d-n trc^orniia statul ji

30 03 C3

0

U-țbânzi Ib opeali ii nilc de leasing

20.G3.as

0

TJTLUL IV SUBVENTB (cod 43U?3+45,20^G.iQ>

40

G

SuKwwițll pentru acoperirea tUtejențelor de preț șj tarif

4U.D3

CI

9ubortii pentru comperisaraa creșterilor rwprovdc<i3te ale preturilor la rom bura Oblii

40.20

0

AJie wfcvențli

4B-3Q

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA frud M.04]

50

0

Fond da rararva ougrtar? la dlspaajflai autoritiițUarlgealff

5B.O4

fi

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNI TA TI ALE ADMINISTRAȚIEI FUS LI CE l'cod S1.D1]

31 €F

0

Transferuri curanta (cod

51 -91.Î1+S1 .Dl .03+ W .01.05+51 .OT.I4+51-Q1.15*61.01.24+51 .Q1.a&+dl.01.31 *51.01. 3S + S1.d1j«4S1.cn.«|-

51.01

0

rr-unsterun calrg inșțîtuțr publlrr

5141.01

0

Atfiuni ile saralalp

51 01.03

0

finanțarea aeroporturilor Oe int«Ba local

51.01.05

0

iransfrruri din buy^cJc conaSiOi județene pBrrtru li im măreți centrelor de >i ptirițmprotecție finalului

bl .01 1*3

0

Transferuri din bugeleta kji_=âlr? fițntni in&tituțiita de BBiartante antiab pentiii per soarele du nandlrap

l niRSfcrtiri de* bugetele conâriiilui to;alc și județene penlru eoortta r<tft iinp etietoan: către unitele adminisIraljw-lHritoriare’tn E-imațijde extrema liirkiJtyte

Trarufei ui privind centri biwa de asigurări șueta ta de tsnătste pentru persdAncta- ?flHts în concediu pțfnba creșterea copilului

Transferuri privind tunlritHrfiife de sănătate nertru persoandi: buneficiere de ajutor socral

l lamsteruri din bugetele consiliilui loiale și județene pontai lînanpreo imiiălilnr de taistență medico-sociale

I ran&ffti'irfi din bijKjeiște locele peulru finanțarea cheltuirilor curente din rtuirițirikZ Sri.Tătâfii

[Transferuri om tuqepete kjcglg pantn. finantereacarflerelfr ay'cafa

TITLUL VII ALTE TRAMSFCRUHI (iod 55j01* J5S.O3J

A. Transferuri interne- (cod 55,OUS-i- SS-.-OI.S't)

Alic transferuri curante intere*

Tr aristei-uri pentru achitarea labtj^llm restante către fam zori de energie lermk;? și ale centralelor ne tembrifiudiu

Br Transferuri cu ren te fn străinătate (către urgetilzaLi intam-aționatoț (cod E5lD2.01-^02JM>

Cojilribulii 51 colbeați la nrganisme inlen»li corale

Alte- banalei wi curente in străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA [tod 57.02)

Ajutoare sociale (cod E7.02.01 lft5T.02Wl

Ajutoare fiTuarste in numerar

Aj-ulMre snciJu in natura

Tîchcte dc crc-5H

Ticbete cadou acuntale pcrlru ctotlulell a octete

AMtXALA

51.01.15

0

R1 0? 2-*

c-

51 01 36

0

51.01 31

a

51 01.09

0

51.01.45

0

5? .01 43

n

55 SF

0

55.01

0

S5.D1.16

0

55 01.54

0

55. DZ

0

Gb.tffi.U1

0

55.n2.D4

0

57

120

57.02

120

57.02.01

120

5V.ti2.CK

fl

57 02 03

0

57.02.04

0

ANEXA LA •,HrUrț

1 TTTLlIL X ALTE CHELTUIELI {coif =59,01 + S9.CZ * 59,CS +55.11 *59.12 *59.17 +59.20*59-22    25 +5SMQ*59 J5)

39

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pgnlrudauite provocate dc câta m Iuții?- naturale

59.02

- - ■ - - 0

Programe pentru Uncrcf

39. BB

0

Asociații 34 funflatil

59.11

n

SiHtkieFCâ cultelor

£9.1 i

0

Contribuții la âetarizansa pcrsonalolii ncc-lerJcai

59.15

fl

Detpâgubri civile

55. H

U

Sume dealinjta finanțării programele»!- sportiva n^lizflto da Bb-uctiuile sportiv* de

1 drept privat

5B.2Q

0

Acțiuni cu caracter st-ilnttîlc ti socâal-curtutal

5B.22

0

Sune fttarenle plății creanțelor șa Iad a le

58.26

0

Programa al proiecte privind prevenire* vi combaterea discriminării

fiâ.31

0

Sume alocate pentru aprîjinifes construirii da lewjuințe

59.35

{J

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod BSHC1 j

79

0

TITLUL XV'IWIFRUMinUAl («d eO.Ol-rM.itj

£0

0

Tmpnmniilud pentru tafttifcutii al servicii publice sau artivitartl tlnahtete integra, din va nituri proprii

S0.Q3

13

Alte împrumuturi

&n.3<i

O

TITLUL XVI RAMBURâAfil DE CREDITE (c c«J SI .01+B1

H1

0

Rambursări de credite externe jc«J 91.01.01+81,01 .02+ALD1.05+S1.01 -DC)

91.61

o

Rambursan de credite eicterne contradalc da ordonatori do credite

si eu oi

n

RamtuFBEn de inedite externei din fondul ds garante re

Sl.Of.C2

Rambursați tfe credite aferente daterid puKJvc externe kx-.ț#te

a 1.11105

<3

Diferente de cura sfereitei datonel p.ibS-u0 externe-

Bl .01 06

0

Rtanburearl de credite Interna țcod ălXMJQI +91.02.133*81.02.65j

51.02

0

Rambursări de cradte intens garertefte

âl.GGLQI

0

rtffararile de cirs flfaftjrrie da nonei pjfclice interne

a 1.02.02

_

ANF.XA I.A

(Rambursări de e.radite -aicronitadîîlnifci Dttlilfcj; Vitecne kir.yi©

8l.fti.0S

a

TITLUL XVH PLATt EFECTUATE IN ANII PREC5DENTT Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT(41l>dMJ

M

0

Plăti cfectuth» in anii iirvcedtnG si racupcrate in inui curent

W.01

0,

TITLUL XVIII RE2ERVE. EXCEOENTJOEFJCrr

PD

Ettfcderrt«J01.SG

W.01

(t wcderriul-ssciunii dt> ftincponAT

ea.oi.9G

Delicii &3.O1 Jfl

93.01

Jlicfinld aeuliunl de Tu i«|jonare

9a 01.96

S£ CJ1 UN EA DE DEZVOLTARE (ceri +55+0$+70+79+24,1

1311

titlul vr transferuri intre umtati ale administratis publice i>nd

51

0

Transferuri dta capital [wd 51.02.12+61.(2,20+51-02.29)

51.02

îl

Tren* fer un prenliufinanț*^ iru/es^itw    fcpiteile

51.02.12

0

r rarisfarurJ din bugelrio- locale jaecrtnj rLKințarea efrilh/alitor dc capital dm domeniul «arătam

51.02.20

0

AHe transferuri 4c capital watre inalliuțj pucucs-

51.02 20

0

ITITLU L Vif ALTE TRANSFERURI (tiod 55-01}

56

Q

A. Transferuri interne (cod 55.QT-03*55.01 ,|]£ la 53,01.10 + 501.12 * S5.01.15 +55.01.15+5501 r28+55.0l>tt!)

65.01

0

Piva grame -cu fina mane rambursa ttfa

55.01 oa

o

Programe t'HARF. și -alte (rnagranm w ftianlars neramlur^abil^

66.01 .CW

0

Programe ISPfi

55.0l.D3]

0

p.’ogwme âflFARO

65.01. W

0

Program? de dezwJIare

66.CT.13

0

Fond PSiwhai de Uczvallant Sociala

55 01.15

Oi

Clieltuiell rifcdigibfe ISPA

55.01 J2»

0

rrorițjferuftdtfi bugeluf local călrțf- □soclaliilți de deavoUare intftmoniinilsrâ

56.01.42

0

TlHtiJ VIII Proiecte cu hn an Lire dlti Fonduri externe neramlțurțatHIț [FENj poeMdvrflrc [cod S6-.D1 la 56.fls*cod 56.07 + 56.Q® + 56.15 la 56. ÎS f56.Z5*M-Z7+SB.30J

Pnzrfy&'n® dici Fondul European de Dezvoltare Rfeginnșlâ (TEDR k (56.01 .01 la &J.U1.P3)____

F.riâiihju:» nalkinală

Fino Tjsrea externa ner.-WnhursșhilH

Cheltuia neebgibic

Programe din FcndtiJ Social. r\gpppar iF£b.i țHi.JZ oi la 5Q.C2 C<1J

Frânte re a na ți o axă

Fu antar^a externa nBramfcursawia

CheUuieli neeligibiie

Praflrartin din Fordii de Coeziune ■! TC) {56.-D3.0f la 56.fl3.ft3;<

Finanțarea naliiwtțjly

Fiiianț^rca cri cm a reramhura=.bl«

Cheltuieli neellgiflle

Programe din Fondul European rt^tcol de Cks/uulUeu Re reia {FEADR) [bfi.cu.t7i la Ki.CM.D^

Finanțarea nalieiialâ

FinaiitârKa ijjiterna rcrambursBblla

ClipRuieli ircchgibie

Pragramedin rcartul Fi.iropaan pertru Peseiil [r'CFj 1^,05.01 EaS6.Q5.03)

Mngnțxtiâ naționala

Finanțarea extern* iifereniujrsebilt]

CheltiiJeli ^Huibilc

PftKjrgpnelnE-'njrrHnliil de Asigunff pontru PreEHterare (ll-'AI (ȘȘ.D7.D1 i*a 5G.fl7.O3-}

Rnanteres națanaift

t MafllrtMțâ externa năranibLi-ia^ti

SE

0

5G.01

0

££.<31 .Dl

n

5001 <E

0

be.ui.oa

0

£6.03

55 02 C1

So.ua.ua

M .02.03

□5.03

56 03.01

55.U3.U2

50.03.03

£<(M

56.G4G1:

5&Q4.02

55.0-3.03

56.05

M.G5.CI1

56 05 02

56.05.CC

5607

50.07.01

S6.D7O2

,f:CL>r


'■^rXA ].A o


, AVRXALA !

j Cheltuieli nepbgitiJrt

56.07.03

Progiisinc Inslruinelului Circoew de Vftiitâfate ș Partenfiri^4. <ENffj (5tf.Q9.Q1 la (5B.O0.O3)

5E.0H

Finanțam? națională

5tOB.CH

Fnarțarea ederna re ram burcii a

5G.fla.02

Cheltuiri-' neeliglbilfi

5 fi OS 03

Alte programe r.:i_iȚi unita ne hruanlalB in panoida 2007-2013 (5E.l5.fJ1 ts CG.1fi.Laj

56.15

Fln?nryrea naționalii

5fi 15.01

Tinaniarea exterriy neramhurțoWJi

56.1HJO2

Cnetluieli nr.iț|jgitHle

5B .15.03

Alte fârilrteti Bi Httl/uirrente poslader^c- (5C.H5.U1 la 5fi 1fl 03)

56.1 &

Fin&ntaie? națională

SG 16 01

rinențarea externa necanibLrsabiti

50.10.02

CPiellijW» riBGligibiie

9E.16Q3

Uiscanismul Unandgr SEE (Sfc. 17.Q1 la CG. 17.00)

56.17

Hnantârea neficnaiă

5S.17.01

Fiitsrvtofen cxlcma neramlJUTjabila

30.17(12

ChrilutW neellgibite

56.1?.O3

Mft'.țani5<nLitfiianprygpian (50.1 fl 01 la 56/£.03}

5ti.1£

F'mailarâa nylionalfl

5G.iM.01

Hnariryiea externa rwrnmbtiraabila

50.18 02

dH3llu»ali nețllglbilc

5G.1tf.O3

Programul de «operare ehratlano-'orrițin vizând reduceiețj dispantabta.' emi ionice ai Kxiwks in cadrul Lift mii Europene extins (56,20.31 la 50 25 03)

5G.2S

Flriarițyrea nHlionol^

56.25.Ol

MiaiițyiBB «dama hCrambureahilrt

513 25.02

ClmNuicli n«ullg:Lde

56.25.03

Asitf cnfca tehnica pentr-j raacai iînnclc financiare Srr (5&2.<O1 la f.6.27 03>

56.27

1 ANbXA IA 1TCJ M NK.

l inarțțarea naljfcjrisfă

95.2 f .01

rinarțsrea rsul^rna neramburaabda

66.27.02

Cheltui nccSgihile

59.27 u3

FoncM natianal p^rlru relații tiLilcFyfesfefțnL mccanenift^i lirxijiciare SFF (5S.2H.O1 ia 5ft 28.C3)

Finanțând riyțknalfl

se.25.ai

Tinantarea emune neramkirșetiila

SG^a.na

Chudiuiedi n&e4kkhî1«

5526.1X1

cheltuielf de capital (cod 71*72+75)

7D

i nn

TITLUL JOI ACTIVE NERMANClARfi (tod 71.01 ♦ H.OOl

71

1511

Ac ii va fixe (cod 71.11 -01 b 71□Ol .03*71,01.3D>

71.Ot

1511

Canahuf-.ț»

71 Q1.CI

D

Mașinr, ed'ipamente al mijloace de tra natal

71.Q1.02

1311

f.lob.tur, ^paraMjra hruticâ și ate aclre Marote

Tl.m 03

a

Afee 3f4i vefLxe

7LQ1.3C

0

Reparații capitale alert/ite activi w fii»

71,00

0

TTTLUL MII ACTIVE FțMAMCtARE <oed 72.011

72

n

Activ* financiare (eud 72.01.Dl)

72.01

0

n^dicipare la t^pitald soiad H societaMfw i^rnemrae

72.01.01

0

TTTLUL WV FONDUL NAȚIONAL □£ DEZVOLTARE

75

o

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod Blț.

79

0

TULUL XW RAMBURSĂRI 06 CREDITE <w>d 91.04]

91

■n

Rambursarea împrumuturilor contraclate pentru finanțarea proiectelor tu finanțare Ut

91.04

tjtuulxvii plăti efectuate in anii precedemtj si recuperate in anul Curent (M.gij

«4

Plflti efectuat» în anii pneeodenti al nțtwparate- in ?nul curen!

«Ol

TITLUL XVIII RE2ERVE.. EXCEDENWEFlCJT

3G

Excedent (flî.QI .97]

02.01

J□Ncodenlul secțiunii de dezvoltare

ftî.Ud.97

anrxaxa

Deficit [9J.ai.97j

9101

IDefldtul secii unii    fiezwoMarc

93.01.£-7

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

-I


AM'.X.-X LA M N R.


JLinETULCONSrANTA

UrtiaiE<i atftîiiniEtratW - teritoriala îCONSTANTA

Instituția publică’    __ _

rcrmulan    pANEXAÎBIS ,

BUG£ TIJ L

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE. SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 67,02

mii ici

denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Buget 2014

REVEDERI ANUAL

TOTAL

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

42767

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+B4)

CHELTUIELI CURENTE (cod IO+2B+3O+46+50+61SF+S5SF+57+59)

_

01

*2767

42757

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01+10.02+10.03}

10

0

Cheltuirii salariile în bani (cod 10JO1 .01+10.01 .03 la 1QjQ1 jDB *10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

' Spforb de bpza hclcmnizatfo de când li cere

1 Spor da vechime

1 Sporuri pentru ooccTitd de munca

Ate sporuri

| Ore fiupJiirer>lare

10.01

1Q.D1.D1

10.0l.Q3

10.01.(14

10.01.05

maroc

10.01.07

0

i

T    *

E-ond de premii

1O.Q1.OS

Fond pentru poston ocupate prin cumul

1001.10

Fond aferent plătii cu ora

’ 10.01.11

Indemnizații plalilu unor pereoane din afara unna: l

10.01.12

indemnizații de delegare

10.01.13’

Irtij&mnizs-tk de detașare

10.01.14*

Afocfflii pentru transportul la si de ’a locul cte munca

10.01.15

Alocații pentnj IcojintE

10.01.is

Alta drepturi salariate in bani

! 10.01.30

Cheltuieli aalariale In natura (cud 1D.C2.Q1 la 10.02.05+10-02.30}

10.02

0

Tichete de masa ')

10.02.0?'

Norme do hrana

100202’

Uniform^, si echipament ob&^aforiu

10.02.03

1 flOJlma de senririu fote Sita de salinat SI raT ilia eh

10 02.04,

Transportul la âide la locul ae munca

■ 10.C2.es:

Alte drepturi sad a riale in na tur-a

■ 10,02.30'

Cantrtoutll (cod 10.03.^1 te IO 03.06}

10.03

D

Contri-budi ete asigurad sociale de stat

W.03.01

■ Contribuții do asigurări rfe semaj

10.03.02

-Contribuții de asigurări sDoaifr de senatele

10.D3.D3

Confribulii de asigurări pentru accidente efe 'rtunGa si bnli prdosiDnale

10,03.04,

Prima de asigufETE viate plătite de angajator penlr j angajați

j 1G.O3.O5Î

Ccn'itribulii pențnj QCJJcedii si indemnizații

i 10.03 00,

.

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20.0® la 20.16+20.15 la

20.25+20.27+20.30)

20

36974

Bunuri si țareteri (cod 2&.D101 la. 2O.tM.0S*2i>Jî1,3D)

20.01

2343S

HumiEun de birou

j 20. OLOI

Materiale pentru curaten»

20. Dl.02 i

încălzit, Iluminai si fada momea

20.01.03-

..Apa, canal si salubritate

20.01.04'

Ax-r-.XÂ LA i:. Vi h- S


Carburant UI lubrifiRTiCi Fhc’se de scfumb Transport

Poata, lereOMTUrtiașjîi. radio, tv, internet

Materiale si prestări de servkai cu carpetei 'unctionei Alte bunuri Si servicii pentru FnlrefinErfi ți functor rare

Reparații curente

Hrana (cod 2QXI3JD1+30 I11.Q2)

Hrana pentru oameni HrgRapwiiru animale

Medicamenta si materiale sanitare (cod 2Q.04.Q1 ta 20.04,04)

Modica meri le Mata na le eenitare Rdacrivi : Dezinfecta nji

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod H.B5,01+20.05.03+20.05,50}

Unifcnre si echipament Lenjeriei accesorii de pat * Alte cblocte da inventar

Deplasări, detașări, transferări (cori 20.06.01+20.06.02)

Deplasan ii'jteme, detașări, transferuri OcpUeari fn Btfinătate

Materiale de laborator

C țp&elaro -dezvoltare

Cârti, pubf3catS si materiale documentaro

Cana uHanța si expertiza

Pregătire profactonata

Protecția muncii

I ..- L

!    ' ' /JL2


20-01 05. 20.01.06 50.01.07 20.01.06 20.01.09-20.01.30

20.02

20,03

20.03.01

20-03.02

20.04 20.04.01 20X5.02 20.04 03 2Ci.04.04

20.D5

20.05.01

20.05.03.

20.05.30

20.06 20 03.01 20.06.02

20X9

20.10

20.1 1;

20.12*

20.13

20 L1 4


2343A

0

0!


IC


10

O


ANV.XA L.’\

Â22 i&k


WunHÎB, furnituri ai annementdB națum actrvfller fixe pentru armata    „

20.15

Studii 9l eorcwteri    20.16

Pteti pentru Finanțarea patrimoniului genetic al animal&Jw    20.10

Contribuții țj» administrației publice locale la r«tJliarHa unpr li/crâri și servicii d» inle/es public

Focal, m baza unor convenții sau contracta de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale    2g 20!

Meteorologie    20.21

Finsnursa acțiunilor dfri domeniul apelor    20.22

PnaYMirea st combaterea Inundațiilorsl Înghețurilor    20.23

ComEfina ne ai alte costuri aferente împrumuturilor (eod 20.24.01 + 20.24,02)    jq £4

Comisioane a âllfi costiTii ^fcrenle inijMuniaturilo.- externe    20.24 01

Camirjoarte si alte costuri aferente împrumuturi tor Interne    20.24.02

Cri e Itti Ictl r judiciare sl erirpjudlcîara derivate din acțiuni in reprezenuir&a Intereselor statul uf,

potrivit dispozițiilor legala    20.25

Tichet» cadou    20.27

Alte cheflulell (Cad 2040,01 la 2Q,3O44*20-tt4542O.3OJO7*H4M9+2Q49.3Ok

20.30

Reclama si puoliritece    20.30.D1

jFTOlucuisf reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare nnn-viala    20.30.031

Chfrii    '    20.30.04

Ipncslari servicii pontruIrgrusmiiBnefl drepturifc-r    1 20.30.06

Fondul Presantei uvTcndul conducătorului imjtituti&i putiiee    20 30.07

E^ecutarââ silita a creanțelor bugetare    20.30.09

lAHs nhefojjelr cu bunuri sl servicii    20.30.30'

TJTiJUL HI DOBÂNZI {cod 30,01 la 30.03}    30

Dobânzi aferenta datortel publice Interna (cod 30-0T.01+1O1 .02)    30.01

240


13166


131&3

oi

0


J    I A

‘nn

Detonai aferente coteriei publice interne cfrecle

Dpbârlzi aterenre credlletor pnterne garantate

30.01.01

3D.0t.Q2

Dobânzi aferente fteiorial publice extern a (cod 30.02.41 ia 30.02,03+3002X13)

30.02

0

Dobânzi aferente oatenei publice externe directe

30.02.01

Oobarei aferente cicdtoelcr externe contracxgie rto oi donatori de credite

30.02 02

DOJanzi afersntG Creditelor €>îeme garenfâte âi'Bbu directe subniptumutate

30.02,03:

nobanzi aferente tfatonei publice externa focale

' 30.02.05

Alfa dobânzi (cod 30.034)1 ia. 30.03,01+ 30,03,05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprurnuiurilor din fondul de tezaur

30.03.01

□aba neta oalorata trezoreriei efetu.tii

30.03.02,

.Dnbanfl aferente impiumuLiriJor temporare din trezoreria statului

30.03.0$

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.06

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 443.03+40,2CH40,30J

40

0

■Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț ți tarif

40.03

Subvenții pentru coflnpen^&rea. creșterilor naprevizianate ale preturilor la

1

combustibili

40.20;

Afoe subvenții

40.SU

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50,04)

50

0

Food de rezerva bugetara la dispoziția auferltlțflor totale

60.04

TITLUL Vf TRANSFERURI INTRE UNITATJ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.0-1)

51 SF

787

TranafenifJ curente (cod

51.01JM+51XH .03+514» .05*51 .01.14+51.01,15+514)1 .24*51 Al J0*S1.UW+51.C»,39 +

5Î.OI.40+SUQ1.4S)

51.01,

/67

' Trensfenj ri catro inslirufr publice

51.01.01

767

Acțiuni de sănătate

• 51.01 03

:Fingnlarua aaroportl'dloi deintereg Iccal

51.01.05

Transfer un din hug a te la consiliilor județene penlru finanțarea eerirdur de zi pentru protecție

copilului    _    5101.14

Tnnsferun din bage tete IdmIe? pentru inslitutile- de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 Iransfenid din bugetele CPQ&liilor locale $i județene pentru acordarea unor ajutoare -către unitățile

!    ' administrativ teritcirislG In sittfâpi da ejcremâ dificultate    • 51.01.2+

Transferuri privind ccnlaibuția de esigLi^ri sociale cse sanatato pentru par&Cânâle aflate in concediu

pentru creșterea capilulur    51.01.26.

■TranșFerun privind «intri buliite du- aănâlate pentru perșosn ale beneficiere de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele cansilblrjr locale și jucețene pentru finanțarea unităților de asistenta medico .

SMâle    • 51.01.39

Transferuri din bugetele Icole pentru finanța teâ cfraliuielilcr curente din domeniul sdnilâții    £1 01.46

Transferuri d n hjgatel6 letale penfru fina nt? rea camerelor agricole-    51.01.49

oi

0


TITLU L VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02J    5S SF

A. Transferuri Interna (cod 55.01.18* 56,01.64}    55,01

Alte transferuri curente interne    S5.01.15

Transferuri pantru achitare? obligațiilor reslfil'ilb calrc furnizor» de energie termica s» ©le centratelor

dB ter mDficșre    55.01 54;

B. Transferuri curente hi străină la tt (către organizații internați orb le} icod S5.02 JOI *55.05.04)    j

55.02

Contribuții și wtasții ‘-a organisme internaționale    55 02 Q1


'Alte transferuri onnenteIn slrâln-dlate    i 55 02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02 j    57

Ajutoare Mclata țcod 57.R2.D1 la S7.02.Q-lf    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57 02.01

Ajutoare scciglș ]n natura    57.02.02

Tiahfita de cresa    57.02.03

Tknete cadou acordate pentru cheltuieli 5OO8le    57.02.04

A’-T.XALA    j

j-ICl.M \'k    !^=-


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 5S.02 + 59.0S +59.11 +5912 +59.15

+59.17 4-59.20+59 22 +59 25 +59.30+59.36)    59

Burse    59.01

Ajutoare pejilru daune pfavoc3t6 cfc calamitățile naturale    53.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații ar fundații    59.11

Susținerea sutelor    59.12

Cotttrtoutii la salarizarea personalului nwlerical    53-15

Dețpftgubffi civiJe    59.17,

Sume dutinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive do drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter ^tilntiftc si soclel-culturai    59.22

Swme aferente plății creanțelor ealarlalo    69.25

Programa si proiecte privind prevenirea sf tomdateiw diacrirnmarii    59.30

Sume aloțate ptntru sprijinirea construirii de locuința    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE {cod 80+81}    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 0D.D3+SO.30}    C0

5096


5099 •


împrumuturi pentru Instituții ei servicii publice sau acțtvhatl finanțata mteg ral din vanituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod Bl ,01+61.02)

Rambursări de credite extern* |w»d 81.01,01+81 JOI.02+81 OUlG+S’bGLGG)

Reirbursari ds cnedhe externe contractele de ordonatorii 3e cccfite iRembursaii de credite externe din fondul de gara»ilare Rambursau da credite sferentâ datorie» publice externe iDcefe Cifefsnțâ efe curs aferente datorie publice exfcsjne

Rambursări do credite interne [cod B1.02.01+81.02.02*81 rQ2.Q5}

.Rembursaii de ccerite interne garentaie • Diferenț& dâ curs aferente datoriei puWks Inlemc

80.03

80.30

81

31.01

j 51.01.01 ' 81.01.02

S1.01.05. 81.01. OS: ai.02!

: 81.02.01

81.02.02


O

J

o:


ANF.XA L


irCLM Mi


fianîbureari da credite aferente daunei pufclice interne locale    â1.02.0S

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT|fl5J)1)    S4

PlaH ffeetuate in anii precedenti si recuperate In anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEQEIWDEFICIT    90

Excedent 92.CH.8fi    <i2    *

i

Excedentul secțiu mi ce fu ncțron a ro    92.01.96:

Eteflcț 3XQL9G    93.01;

;E>eJicit-ul secțiunii de funcționara    33.01.Q6

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE țtod £1.02) Transferuri de capital țcod 51.02.1Zt51 J52J2H+51.D2_29}

Transferuri pnemru finanțarea investiți tor la spitale    51.02.12

Transferuri din Lugelele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

Sănătății    51.02.28

; Wte transferuri do capital caLte institut» publice    51 02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI [cad SB.C1)    55

A_ Transferuri Intern* {cod 501.03*55.01.00- la 55.01.10 + 5S.01.12 + 5S.CU13

+55.01.1 &+SS.Q1.2&4 $5,0? ,42)    țț 01

Programe cu tinanta re rambursabile    55.01.03

Programe PI IAFJZ și alte programe cu finanțare neramfoursatila    55.01.08

■ Programe ISPA    55.01.09

iPregrameSAPARD    55.01.10

'Prc-gran^e de dezvoltare    55.01.13

Fond Romuri de dezvoltare Sociala    55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01.28

Transferuri cin bugetul local carre asociațiile de dezvoltare iniercomumtarâ    55.01.42

A\'r-X4 LA


Titlul VJIJ Proiecte cu finanțare din fonduri extams nerambursabifo (FEN) posta de rare (cod 501 Ist 56.05+cod 55.07 + 55.05 + 55.15 la 50,15

+56.25+5S.27+56.25)    55

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (66.01.01 la 50-01.03)    ■    50 01.

Finanțarea națională    _    56.01. D1

Finanțarea externa nerambursabila    5fi.QtO2

Cheltuieli n&sligîtole    66.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (5S.02.01    ia 56.02.03)    5D.O2

Finanțarea națională    i)z 01

Finanțarea externa nerarnodrașbila    5&D2.O2

Cheltuieli neeligibrie    5B Q2 03 ■

Proșrerne din Fondul de Coeziune (FC) (56.C3.01 la 56-03.03)    56.03

Finanțarea națională    03.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02

, Cheltuieli neeiigibde    56.03.03

Programe drn Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala    (FEADft) (5B.Q4.01 la 56.D4.G2j    56.04'

Finanțarea națională    £Sfi4.0f:

Finanțarea exfema nerambursabila    S6.fi4.02

Cheltuieli neeiigibile    50.fl4.03

Programa din- Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05 01 la 56.06.03)    '    66.05

Finanțarea națională    56.05 01

Finanța rea externa rterannburâabila    fî$ 05 02,

Cheltuieli neoligîbîle    56.05.03 j

Programe InstrumanJul de Asistență pentru FîeadararețIPA} (56.07.01 la 56.07.03)    56.07

Fi nanțarea națională    56 fi/ .oi

Finanțarea externa nerambursabila    5G.:7.o?

0'


ANFXA LA EICLM MR,


Cheltuieli neeltgibale    66.07.03

Programe Instrumentul European de V&cin3tate șj Parle/ienat (ENPI) (56.03.01 la 5fl.0B-.O3}    b&.ce

Finanțarea național^    56.D0.ci

Finanțarea externa nerambursșfciila    56.06. U2

Cheltuieli neeligîbile    K3.Ofi.n3

A»te programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (5G. 15.01 Ja 56.15.03)    56.15

Finanțarea naționala    66 15 01

Finanțarea exlefna nerembursabila    36.15.02

Cheltuieli neefigibile    '    53.TÎ3 03

Alte facjliiati ai instrumente postaderare (55.16.01 !a 56.16.03)    56    î6

■ Finanțarea națională    50.15.01

Finanțareaexterna rwairibursabiîa    56.10.02

Cheltuieli nasljgibife    56 16 03

MecanstmUtnanciarSEF (S6.17.O1 Ib 5fl.17.03)    55.17

Finanțarea nafionalâ    5$. 17,01

Finanțarea eriema nerambursabila    56.17.02

Cheltuieli neeligibile    fifl 17.03

MâCangmjl f.nanaar norvegian (56.10.01 la 56.16 03/    56 16

; Finanțarea națională    _    S6.16.D1

Finanțarea externa .riEramburs abila    56.15.0?

Cheltuieli neallgibile    56 ■C-.03

programul de cooperare elvețiano-roman VLand reducerea <1ifiparîlati*Qrecoriomiit: si sociala in cedrul

Uniunii Europene extinsa 036.25 0? la 55.25.03)    56.25

Finanțarea nationalâ    56 ?5 01

Finanțarea externa r^irarabureabjla    50.25 02;

Cheltuieli neefigib le    5S.25tQ3


Asetență tehnică pentru mecanisme-te financiare -SEE (56.27.01 Ir S6.27.03j    56.27

Finanțară națională    5627.01    =

Finanțarea externa ngr^mbursabila    53.27.02

Chefturet neeligibile    56.27.M

EsnciUl natjiQnal pnniru nțlptjl bilaterale efereni mezanisTTwaor î^anciere SUL (56.2H 01 la 53.23. D3)    06 25

Finanțarea națională    5S.26.01

, Finanțarea externa nerambureebila    5B2S.D2

Cheltuieli neeligibile    56.26.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72*75)    70

TITLUL ai ACTIVE NEFlNANCiARE |cod 71.01+71.03)    71

Active fixe (cori 71.01.01 la 71.01.03+71.01,30)    71.01'

Construcții    71.01.01

Mașini, echipamente si mjjjlnaos de liansport    ■ 71.01.02

Mobilier, aparatură binjticd și alta apljre eorflorale    71 .D1.Q$i

Alte active fixe    71.01.30

Reparații capitale aferente activelor Fixe    71,43

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE |crxl 72.01)    72

Activa financiare (cod 72.01.01)    7Î.QL

Partapare ta CăpilaluF sodal al fcuăetBftittr cerniârcisle    72.tH .01

TTTLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

operațiuni financiare (codai)    79

TITLUL XVî RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod S1.04J    81

Ratti bureaiee împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cti finanțare UE    81 .04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI El RECUPERATE IN ANUL CURENT (B6.O1)    a4

Plăti efccluala in anii prscBdanti sl recuperate In anul curent    55.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEOENT/DEFICIT Excedent <92,01,97}

Excedente! secțiuni de dezvoltare Deficit {93.01.97}

!ttafici:ul SEriiunii de dezvallare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

.    I    l/-

>    dEL Z£2

«o

92-01

92.0Î97'

«3.01

93 01 97

contlîasemni-.azâ

Sr.CKEY/'R.

M AKC[■.!-£ r.NACJIIK

ASLXA LA    I

/A2 .Mi

JUDEȚUL: Condanw

Unitatea aciîiiniiCratw- tenl anală: Constante

lnv)ib|v pvtlk-P:_

Ansxa 2c<®

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL Z014 CAR60.O2

mu lei

DENUMIREA IN U IC AT ORILOR

L'kuJ

indinauv

Bugel ?014

PULVfcULUI ANUALt

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUWCȚ,ONaRE*5ECȚ1UI1EA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DG FUNCȚIONARE <cod fl+Mț

633»

CHELTUI EU CURENTE («xl 10*-2^AO+«0*5O-H»SWH®F+57+M)

□1

«328

hTTLJUL r CHELTUIELI DE PE R-SQNAL (COd 10.01+1 0.02+10.(fâ|

10

'3617

Ch^uîalî satirul? in b^nî irod 1flJPLOIH 01.03 la 1D.01.0B *10.0110 b 1O.D1.i6 + 10.01301

10.01

1M42

iLilall de ha»

in.oi.oi

WBS

Indemnizație da conducere

10.01.03

O

ffjik'dft venliine

10.01.01

0

Sjppnjri venim ccndiii de munca

10.01.Q5

154

Afle sporuri

10.01.OG

3

Oui suplirnuntirtf

10.01 07

O

Fortd da pr-enii

iu.ui.ca

0

Fond pcnlru f*»tuyî ocupnb? prin cumol

mm m

o

1    AM’X A 1 .A

jntLM

hcnd alsrftrtl plot ii cu ora

19.01.11

D

îndemnizalii plătite u»w persoane din a^ar-a unltflli

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10011a

0

Indemnității    detas-era

■10 01. H

0

.Alocații psrilru 1r Amaratul |?j sr de la bcul de munci

1001.15

0-

Alocîilîi pentru locuințe

iD.v1.1e

a

Alto drepturi s al o riale bl bani

moi 34

700

Cheltuieli s^lnriule in natura (cod 1ClQ2_{M la 10,02,05+1 0.02.30)

moi

0

TichHn de mesa*}

10.(17 01

0

Norme da ti-Mitt

10.02.'32

tl

Unikx-rnc si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu tobaila tfw salariat si familia ea

10.02.04

0

lfS3»^4pwtul la de ia tocul de rm.iito

iDte.te

0

Alte drepturi Balariaiț In nalura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.0306)

10.03

277S

Crtnbriburii de asigurări etx.ițd^ de stdt

1 U.G3.01

1«Hj

Contribuia de asigurări de ^01 n^«j

10.03.02

56

Contribuții de asigura 1 «todaltj sanatate

10.03.03

5ti6

Coplributii-da asigurări pwlnj acadanta da munca si beli poli? signale

10.03 04

19

Primo de aai gura re vlal,S plfsblc dc angapbcr pentru angaja 11

10.U3OD

D

Cwtrfcutii pentru concedii sl iiKlisimbaln

10.03 06

ua

TITLUL II BUNURI SI SERVTCII (c-xl Z0J91 la 20.09*20.09 la 20.15+20.16 la 20_25*2O.27+20igCi|

20

0157

Bunuri al servicii (cod 20.01.01 Jb 2D.O1.G9*2D.O1.30)

20.01

12T1:

Funduri do birou

2D01.D1

16

Materiale penlru curățenie

20.0t.0fi

30

încălzit. Iluminat si ft-rla motrice

20.01.03

31 fi

Apa, canal sl salutxitalfti

20.01.04

7C

(Lai Luării si lubrifiant

211 Dl.05

34

Piese de semtw

20.01.OG

A NI LX A î.A

!!('!.M m;

r ran aport

2D.01.07

59

Pceta. tale comunicații, ’ad:o, tv, ntamct

20.01 06

46

Materiale ai f<aaten de aeivici cu caracter funcțional

20.01 as

J32

AJie tHjnun al servtcn pentru rmrerinere &i funcționare

20.01 30

644

Reparații curante-

2Q.0Z

223

rtsna (cod 20.(13.01*20.03,02]

20.03

2*04

Hi ana penl/u oameni

armai

2404

Hranei pcnfej ani mate

2fl.d3.fl2

fi

Medicamente si metariele sanitare (cod 30-0431 la 20.04.D4)

2O.O4

77

Medicamente

2U.U4O1

■345

Materiale sanitare

20.0402

26

Reactivi

20.d4.03

(t

Dezinfectant?

20.0404

15

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0E.Dl42auE.O3-i-2D.05.3aj

2<L05

31

Uniforme- si edilpamert

20.0501

1

Lenjeria ai accesorii de par

20.0503

0

Alte ahifto* ds inventar

2fl.G5.30!

■34j

Deplaaarl, data sari. transferări (cod 2G.tt.O1+2G.D5.Q2)

aaos

3

rfeptaKari inbaixi,    ii&nftrorari

ZD.C5.O1

3

Deplaaarl F-n strai naiste

2D.CG.O2

0

ftltalariale da laborator

20.09

O

Cerceta ranJezrol tara

20.10

0

Cârti, publicații ai materiale documentam

20L11

Corutulfcsinta si expertiza

20.1 Z

fi

Prcffalirc profcsîoneta

20.13

1-13

Pmfeoli? munții

2au

e

W.writ"jj furnituri țî errfiamijnfcți* naturi acdwtlor Axe pentru armata.

20.1 s

0

Studii sl ccrcctart

20.16

(1

ane:xai.a

IIK’I.M %K._A?22

Pl-ati pentru finanțarea patrimoniului gi^rrihț: ?l ?nirn a lei or

20.18

0

CcnlriLubi    adm in ic tratiai ptail Ic* locale 1-a real fes re a unor Ibtrfri țî fiitrviti dt irrtcrt* public l«al, m

baza-unor ci>nver«ții sat ccirtrac-ta de asociere

20.13*

o

Fteabilrlara infrastructura program inundații pcntnj autorități publice locale

20.20

0

MetMUttlcigie

20.21

c

Finanțarea acțiunilor-din tfcmenfcul apelor

20,22

0

Prevenirea al combaterea inurvbtiilorsi in ghețurilor

20.23

Li

Oxriraiflar» ai alta coaburi aferenta împrumuturilor {cod 20.24.01 + Z0.24.0ZI-

20.24

0

Cuitiițiu^nț si alte custuri areraite mpr u mul Jrior externe

20.24.01

0

Comisioane si altecoaiurl aferente iiripuiiiuhxilca r|ame

2024.02

0

Cheltuieli judiciare* ei extajudiciare- derivate din actiunâ in reprezentarea Intereselor statului, potrivit drs pozițiilor legala

20.25

D

Ti chete cadou

ZD.27

Îj

£JI£ Uiclkjfcli {cod 20 30.01 la 25.30.*(U+ao.3D.O5*ZII.3D.07*Z(l,30.’l)g+a0.30,30>

2D.3D

2152

ReclamB si peblcibaia

2ti.îO/J1

0

PracaciOl ăi roprrrentsra

2DJ0.O2

O

Frirra de asigurare ren-vițila

2U3U.03

0

CU (Si

2030.04

toao

Prestări servicii periru transmiterea dr-npliiriki

2Cl.3J.U5

0

Fondul PresedinlehiiFiMdul conducătorului insiitudei piclice

20.SO.O7

0

Execulaitea milita a creanțelor hugata'e

20 30.09

o

H>lts chaltudi cu bonuri si ânviqîi

2Cl3u.3J

1072

TITLU

L III DOBÂNZI {cod 30.01 la â£h£i3)

30

0*

Dobânzi aferenta datoriei publice Interne- (cad JfljQI.01 +30.01,02]

30.01

o

-VM

Dvbansi yfcrcnbc datoriei pLfci cb Interna directe

3C.01.0l

Octânzi aferente credita lor interne garantate

■30.01.02

0*

ANEXA LA '1

Dobanzj Aferent» datoriei putrlic» externe    3O.02.Q1 le 3O-OiQ3*3D.flî,05]

30.02

0

Dobânzi yfta’^e detonai- puhln* externa dirc^Uî-

OU 02.01

0

Dobânzi e^A^e-credlBlorexIiam coteractata de nndonslarii dc credite

3U.02.02

0

□ohmul aferenta troti-Moi exlernc qargritele sifeau dircCU stfcimpruiniflyE<!

3fl.G2.O3

0

Dobânzi aferente rtetoriei pwWits ©.'terne- locele

2J0 03.05

0

Alte dobânzi Jeul 30.03 41 la 3O.D^D3+ 34.03-05)

30.D3

0

Dobânzi -aferent* impruntuiuribrrfn imdul de tezaur

30.0X01

0

Dobandy datorata trezoreriei slutului

30.03.02

o

Dotwn/i aferente impnjmulnrilor temporare tf r- fiezoreria steiului

30.00 03

o

fktfwnz- la opcaSunite de leasing

3Q.qa.0fi

0

riTLJUL IV SUBVENȚII (cod 4U-D3+4O_2&Mi>JMJ)

40

0

Subvenții pentru accprtlrea diferențelor de preț. șl tarif

40.03

u

Subvenții pt^flrtnu compensarea ctitorilor rteprorfaernate ate pretorilor la combustibili

40.2»

0

Alte subvenții

40.30

D

TITLUL V FONDURI DE REZERVA {cod 90.04}

50

0

Fond de rttîwrv? bugetara, M dlspoatlă autorităților locale

50.04

l>

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNU ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.D1}

51 SF

2675

TrahțferLirl curante fcod

51.01.41*51.01.03*51-01 J0&-51.01.34*51    01.33 * 51.01.46+21.01.43)

51.01

2575

Trenxferuii către in&litetii puhlira

61.01 01

2675

Mpui* da aanalato

•51.01.03

0

Finantar-ca aerapcrlurilor do interes kcal

51 Ol DSj

0

Țransterjn din bu-petefe coralii tor județene jwilrufir-anlarea cenrtrekxdH y| pentru pretedia copilului

51.01 14

D

AN LX A I./ ITÎ.M NR./&2

l raisfsruri din mugetele locde- pentru insSiuble de BsisKaiîa social» ^itra poso^uaie cu handicap-

5K1.1S

0

|Tr-arfiferuM dm tugUiAt oanaJilcf lor^te și njdcțsnn itentru acordai*£ unor ajiCcrare caire unrtâlile acUn’mislisjliir-redtQna'c în situații da Eotremâ.di ticul Urii

fi-l.LM.24

0

Trai preturi prrt'ind contribuția deasiguri ri socjbIg (te Binâtati.: pentru pereotmete aflai: în unnoadiu peuLu cre^iww crtpriuiui

51.012$

0

TranefBiup puiuind contribuțiile de sfinstene pentru peteoar^le bar-efinsife de bjuijch yodaJ

5i.oi.:îi

o

Trgp5frii*url dn bugetele itfjnsilifcr locale șl judefai<? |3w"tru finanțarea un'rtJ9|l:»r de a^rsto^jA ;nedcc-wx;i«lâ

51.01.30

0

Transferuri dm bugetele loeaie pont™ finanțarea cheiluieitar cuiniite Qin dororiiul aân&L^liî

51.01.46

tf

Transferuri din bugetele focale pentru "finanțarea camerelor ugricele

1    51.ni.4ti

0

TITLUL VII ALTE TRAHSFERL Bl <cod 55XH * 55.02)

55 SF

0

A_ Transferuri Interna [cod 55.01.1 B+- 5B.C1.S4)

55.01

0

Altefranstarun curenta interne

£55.01 Ifi

fl

Transfriurl panlru atfiiferea Dbligaffiar restante către lumizorii de energic feuiiica ii ale W1 relelor ^2 termofiCare

56.0-1.54

0

B. Transferuri cLrantc în etrtf Inl-fate fcdlra orțganliațH Internaționale) (coci 5S.fl£.01+55.Q2-Cl'^

55.02

0

□ontItwfîi și colizalll la organism* Imernafcnîile

£5 02.01

1 (:'

.Alte Iranaferuri curenta In atrăinâlate

K» 02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA [cod 5^.02)

57

30430-

Ajutoare socialo f«sd B7.O2.ai la 57-112.04)

57.02

-J(X33

Ajutoare sociale in iiui-narar

£-7.02.01

11*130

Ajutwe sociale in itfuna

57 02.02

1&5U3

f icfiBiecferteae

57.02.0(3

0

Tichela cadou ysudata pentru cheltuieli soiiale

57.02.0

0

ÎhCLM Nfc.

TflLUL JC ALTE CHELTUI EU (wd ».Q1 + 50.03 * 59.0S *S».1) +59.15 +59.15 +59 J 7 *5flJW+5g,22 +39.25 +38.3O+SA.35>

443

Burse

59.01

0

Ajutoare penlnj daune provocate de calamitate naturate

59.02

O

Programe penbu tineret

59.QB

0

Asociații ai Tundabi

sa.ii

44fi

Supt-na rea cultelor

53.1Z

GenVibulii la «vlarizarea pomnaiLiui nndertcei

59.13

0

Despăgubiri c ivite

59,17

0

&.<nt dasbnatt finanțării programelor sportive rțsillzate dp>lructurfle *portwe dt drept privat

W.M

0

Acțiuni cu Garați^* științific ți ft<wla 1 -cultural

59.22

0

Swme aferente plății creanțelor salariile

38.25

0

Programe oi proiecta privind preroniTva al combaterea «Ssctlmlnarii

59.3H

0

dume țiLoiate pantwi tprljlnirea construirii de locuințe

S9.M

D

OPERAȚIUNI nMAHCIAKE JcodMHBl]

79

0

TITLUL XV IHfftUWJTURS <«?d ea<rt*HI.W)

Bfl

0

Tm prumuturi paniiru Institui?i *J servicii publice sau actiriteti rmanteteintegral din «mituri pnaprii

80.03

u

Alte împrumuturi

BO.30

0

TITLUL XVI flftWBUREiARJ 06 CREDITE țcod S1-Oi+41,02}

91

0

ftambureari dt credite c?terne icod Bl.H.&1 *81 .Ol.OZ+BI.01.08*61 -Oi .G6Ji

$1.01

D

Kambumarl de crcdte e«tamn conractBto de ordonatorii de credite

ei.ni .oi

0

Rarr/inirgari <te cn?/JJJe «taro -din fordui da gBrBntare

ai.oi .02

0

R^mbdraari to undite aferente daiirici pțjblica externe tcceflu

fi1.0l.Cfl

0

Diferențe de- cura afoniite dstofe; publice effume

H1.Q1.05

0

RamhitfsaTi de credite interne to«J Bl jQ2.01+51 .DZ.DZ+81 .02lDBJ

St,02

0

l-îambvivurl de credite Jileme garantate

Bl.02.01

0

Diferențe de cura alrosite- calnrâi sudice inl.Mrw

H1.02O2

0

I ANKXA.LA ;

KsmbuishiiI de credite rtferanfe dafenei publinfl irrt&Tie lueaia

01 C2.D5

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN AMU PRECEDENT! SI RECUPERATE IM ANUL CUPEMT(8$.O1}

84

0

Pi?li efectuate în a nil proccd^'id al recuperate î" anul cirent

55.01

TITLUL XVWJ REZERVE, EXCEDEHTJDEFICIT

90

E»tedenifl2.81-96

92.0i

lEm3ttderiti.il scCflunti <Je fiiritflonara

92.01.90

Defitii 33.01-98

S1.D1

iDcIirihiJ secțiunii de funcțigrtare

axoiâo

SECȚIUNEA QE DEZVOLTARE (cwî€1*i5!5*96*7B*7Sh+®4}

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITARI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |cwJ $4-D2|

51

0

Transferuri de capital (cod W jO'Ii 2*51 Ji.29+51 joz.afl}

5132

0

Transferuri fwenlnj finâitfrraa invuslilllerla spiisle

51.02.12

0

Trandr-uni din bubele Icrafe pentru frsnțaiea rircHuHitor dc i^prtal din dnmeniul sănatațr,

51.0228

| 0

Alia tran^rr-run decapitai care inslilulil publice

51.Q2.7S

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI («rd 54.01»

55

u

A. Transferuri intime [oad 55 <H.03+ 5S.Bl.Off U55JQ1.1Q + 56,,01.1 J + 50.31.13 +5P.O1.1 S+55.D1.M+MQ1AZJ

54J01

0

Programe cu lirysi Tiara TambureatHle

5C.0I.03

n

Programe PI IA RE șr alic pogorne cp hnanjenc nerambursuljia

S5.01.O8

0

PnxjramR ISPA

55.tM.O3

Q

Programe 3APAPD

55.01.10

0

Programe de liezv-dt-mb

55 01.13

0

hond Rumân de Dc/wuibare SoriedH

55.tM.l5

0

CheHLiie.il reci ai Li le 13 FA.

56.01.26

0

Ttțmp,tenri din tuyelul tocai câine asociațiiecte țte/ualtare inț^eomuntanj

56 01.42

Q

ASF.XA I.a hm..M KtțJ&Z

THul VIII Proiecte cu finnntîicț c*iri Fonduri extern* ricini bura abili? fFEM} peetaderare (cod 54.01 la 50-D5+&od 5-6,07 + ȘS.W + fifi.is la 56.19    25*». 3 7 *66.251

55

0

Pragname din Fondul Eeropean de DszvrilBiu Rnigifriaia n-EDR) (50.01 01 l-a 36.01.03)

56.01

Frtf rMarea ngbansia

56.01.01

0

Finanțarea emcTud rrt^rriburMfcila

5601.02

0

Chțdjutell neellalbilB

5601.03

0

Programe: din Feudul Soia European (R5I:) (56.02.01 la 55 02.03]

5-5.02

Finanțarea național

56.02.01

Franța rea ertema naraTibursafcifei

&5 02 02

Cheltuielii »»^igitiiln

bG.C2.03

piu<jrsme din Fondul de Gocdunell fî| r5fl.G£kO1 le 53.03,031

56.M

FKeritarea râțicoaki.

5E.O3.O1

Fîianțgrcw externa ne rambursabila

50.03 07

CndSuiali nae.igibile

K.03.03

Pi#Qiwna <tn FcrdJ Eurcpsn Ațjiaol de Etezwlanc Rufote ihfcADPJ (56 04 O' Ui 56 Dfl.2i.3-j

56 04

Finanțarea najiorraln

5B.O4.C-1

nuanțarea exlema rverarrburK»l.iilsi

5fl 04.02

Ctieltkiefi noui^lîBn

*0,04 03

Programe din Fondul Cvrnpmu pentru Pescuit {^EPl (^6.05 01 la 56.05 03)

56.0â

Finanțarea nțdicirialâ

50.05 01

Finanțarea ertcwa ncrimhurRaUle

56.U5.O2

Ghtilldiell neeUgibile

W.05.Q3

Programe- liKLiumenlul ds Asistență pentru. Freadersre (|PA) (5507.01 la b6.07.DS)

5G.07

|-nuanțarea națicrala

5fi 07.01

Franța rea. țol cin» rwamburaabiLa

bâ .07.02

CWhrV.S neeiioiirie

56.07.03

Mrcgrama Inslrementd Euicpcan tfs Vecinătate gî Partenenal (EN3lț (fifl.Qft.Ol la 5C 05.03)

5H.0S

Finartsffifl națională

56.00.01

r manta re a exlci nun naram DmabiU

*43 na. oz

Cheltuieli neeligibilg

56.03 00

AHk iwfrgrarvie comun ii 3 n? finanțai» in ix’ifiarida 2007-2013 (5fl.15.U1 la 5ft 1-5 (W)

59 15

Finanțe^?? națională

5b.1S.01

Finanțarea externa ni? rambursat, li

5S.15.U2

ChMBj'eii neelgib-'lc

K.IW

Alte faciWijti j* instrumefTta jwstwiifrare (36.16.01 la 55.16.03)

5â.1G

Finaftlarea națională'

b516.0'

PinanlHrc? «ider/ia nerambureiaWa

5B.16.U2

Cheltuieli îwaligihila

iS.1G 03

Me^aniEmtl financiar SEt [hO. 17.01 la 5617.O3>

E&17

Finanțarea naționala

5e.1T.ru

Finanțarea eortamH niifamCurEabU

53 17 02

Chelburei nAțligble

56.17.03

WecBrj5muSfingrii.iAf noruagian (56. 1 B.CJ1 la 56 18 O?j

56.13

Fipijuleraa națională

Ce-1ftO1

Finanlnrcs eterna n&ranbui?șibila

5f-.13.02

Cheltuieli negațiile-

56 13.D3

Prcgranwil il« -rnoperara clvctiîipu inrtian vizând rcduneiea disparilaiitor accnonucr; w socaate in cadi-d Uniunii Eurspenc O.Kteițe (56.25.01 la 59.25.03:.

□B.Z»

Ffaan^rca r^cmală

56.2a.0i

Fiiwpț-flrea țjîilfcira nerambunjubila

S6.2S.02

Cha țuicii ac eligibile

fi6.Z5.C3

Asistența tehnică juznfni mecanisme** financiare SEE (55 ?7.tl1 ‘a £0.27 <J3I

59.27

■ A'IK'XALa | ii!'.'" ti Kfc.

Fhnanrlsriea naăcnală

S6l27.01

Finanțarea externa neraro burați la

hfi.27.02

Chnhulftll neellglbile

S6.Z7.a3

fondul natfcyal peiUru relații hilțrt*<ilrt aleanenl mecanism si or (ronciai-y 5F=F (5FI.25 C1 la sei.2d.O3)

Sfi.Zfi

Fjnvriț^iTin naliLH'iâlă

3S.2B.U1

Pinarlfinea externa nerambu^atila

30.2802

Chetuieli ne eligibile

50.2803

CHELTUIELI DE CAPITAL [t«d 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFIIWlClARC (ccd 71.01 4 71.03)

71

0

Acfl-rt fixe («d 71.01.01 la 71,01 Xtt+71 . i>1 -30)

71,01

0

Construcții

71 01 01

0

Mașini, echipamente si rciîjvaee de tranapod

"1 01.02

0

MnWlier, aparatura birotică ți alte active corizjaln

?t0c,ro

0

Alte adwe Dxe

71 01.30

0

Rvp»ra|ii «spitale arerente activelor fote

71.03

(1

TITLUL XIII ACTJVE FINANCIARE (rad 72.31)

72

0

Activ» lirHuicwre [Cod 72.D1.-O1)

72.01

0

Participare la    social al Bocietatilor comcroi^ln

72.01.01

Q

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (C0d»1>

79

0

TTTLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDTTE (cod Bl .04)

01

P

Ran»bun»rwa imprurnuturilorGQrKtra-ctatepanLru finanțarea prcîeclBlor cu finanțare- UE

■01.04

TTTLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANU PRECEDEiJTI 91 RECUPERATE IN ANUL CURENT (35.01)

04

Plțjli efectuate in anii precedenti si rwupflMrt* in ?nu1 curent

35.01

TTTLUL XVIII REZERVE, EXCEDEHWEFICIT

BD

Excedent (52.d1.97)

92-01

n

Excedentd secțiuni de de^vnllare

92.01 ,U7

>


>


A^P.XA 1.4    „


;i:CT.MNK..


PRE8LLWIK SlEDINTA

jZqJu vjiSîte

pfr.Ol .97

;o\ i *aspai\i-..\zâ ketar

M\RCLL.a KN-VUL

j ANEXA LA ' i IfH’I.V MR.


JUDEHILCONSTANTA Unifeileg administrativ - teritoriala ; CONSTANTA LnsMuța publică:


Formular

si/GeruL

PC TITUiRj OE CHELTUI EU. ARTICOLE SI ALIWEATE. PE ANUL 2J314

CAP.70-D2    rniila

1

denumirea indicatorilor    ‘

C<Jd

intACStnr*

Bu£*t 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

206262

FUNCÎIONARE+BECȚlUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+04)    !

.

661*7

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+49+S0+61SF+5SSF+57+59)

01

80157

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10-02+10.03)

T0

14125

Cheltuieli salariata In bartl (cod 10.01,01+1fl.(U3 ka 10.C1.06 t10.fl1.10 la

10.01.16+10.01.34)

14-01

11213'

Salarii oe baze

10.01.01'

1U07S.

1 Premii talie de conducere

10 01.03

Spo< oe vechime

10.01.04

Sporm, pentru rorditii de munca

10-01.05

A'le sporuri

10.01.06

279

One suplimentere

10.01.0/

Fund de premii

1D.D1.08,

-Fflnd penlnj posturi ocupate pun cumul Fwd aFerer.t pistil cu ora

Inriemnlzaiii plătite urwf peraoene din afara urntatii indcwratF de delegai îndemn Lealii de detasere

Ataeaiii pentru transportul la si de le Joci’l de munca AJov^lii pOPtw iLCUints AJie drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (&C>d 10XI2.D1 la 10.02-03+10.02.301

Ticheia dc masa rj ■htanne de hrane

Un [forma si echipe me’it ctiliggtor*j ■ Lecuirile de serviciu folosita dc salariat si familia sa Transportul I? si de la tocul iie munca

Alte urepiin saflariefe In natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03 ,D0|

Contribuții da sgigui aii sociale de stat Contribuții d& asigurări da șomaj Contribuții de asigurări sociale de sănătate

Contribuții de as;gură:i pentru accidente de munca sibuli pnztesjonste Prtrnfi de ayguraw *Î9tă plătite de angajaltr' pentru angajați Contribuții pentru ocmedii si fidem nizafii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20,06+20.09 la 20,1 fl+20ZIS ba 20.25+20.27+20.30)

Bunurie<servicii (cod 20.01,01 la 20X1.09+20130)

Furnituri pe Urou Materiale pentru curățenie încâlcit Iluminat si fwta metrica

10.01.10

10.01.11.

10.0l.12

1

10.01.13

6

10.01.14

10.01 15

10.01.10

10.01.30'

50

10.02

0

10.02.01

10.0Z.02’

10 02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

2&12

10.03.01

2132

10.03.02

56

10.03.03

606

1D.C3.CM

17

10.03 05

10.03.06

39

20

412BO

20.01

2<5£!O9

20.01 01

733

2001.02

20.01.03

21357

| Ar ’IICLV:Apa. cșriaiti snlutxitete

20.01,04

25

Carburanți si lubnfianti

20.01.05“

41

Piesu de schimb

20-01. OG

479

•Tr^spo/t

20.01.07'

42

Pcstâ, temoorrvjnicatii, nâriio, Tv. internei

20.01 00

MS

Variate ai piHStari ae servicii cu caracfei funcțional

20Q1.Qâ

Ate bvinuvi Ri servicii pEsîtm Intrubnere si kindionarR

20.Q1.3Q

□afjy

Reparații curente

20.02

155

Hrana țcod £8.03.01-»2O.Q3.O2l

20.03

0

Hrana pentru osmani

20.03.01

Hrana penhu animale

20.03.02

Medicamente »i materiale sanitare (cod 28-04X71 la 20.04.84}

20,04

0

Medicamente

20.04.01 ’

Material saniteie

20.04.02

Reactivi

20.0403

nezipfectenu

20.04 04

Bunuri de natura crHectelorde inventar (cod 20.0&.lM+2{L05.Q3* 20,05.30}

20-0$

310

Uniforme si eemparner.t

20.05.01

• Lenjerie si accesorii de pat

20,05 03

Afte obiecte ric inventar

20.05.30

319

Deplasări, detașați, frinsferpri (end 20X16.Q1+2OS.02}

20.0$

11

LJeplassri interne deta$£ri. transfer âri

20.00.01

11

Cflplaenri țp Rlrălnotate

20.06.02

Materiale de laborator

20.00

Ce re ata re^dezvottar*

20,10

Cârti, publicații si materiale documentar®

20.11'

12

Consultanta si expertiza

20.12

a

Pregătit* profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

4

i ANEX A ’HCL.M ML


Dobânzi aferente datoriei puhlcs interne dfeclti

Dobânzi aferente creditelor rnlemc garantate

Dotxand aferenta datoriei publice externe (cod 30.0Î.01 la

3LO2.ft3<-30,Q2-Q5|

Dotarizi aferente datoriei publica eixte-ne directe

: Dobânzi afererfe cred iteror externe axitracrate de ordonatorii du cred le Dobânzi aferente creditele* externe garantate ai/sau directe șubirrlp^'um^Jt^

Dotwvi aferente ttertori» publice externe Iccaic

Alte dobânzi {cod 3003. 01 la W.Q-3.03+ 30-OG.tf )

Dobânzi aferente Imprumutuntor din fondul de tezaur •Dghanda datorate trezoreriei stetutoi

Dobânzi aferente impnimuturtef temporare din trezoreria statului Dobânzi la cpsatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20440.30)

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif Subvenții pentru com pan sarea creșterilor neprevfeiofiate 3 te preturilor la combustibili    î

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziție ăUtorlLinilor locale

TITLUL VI TRAN SFERURI INTRE UNITATÎ ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curanta (cod

M ,01.01+S1 JOI .03+51.01.05+51.01.14*51 IM J $t&1.01 J4+51 jO 1.26*51.01.31 + 51X1.39 + 51.01.4fi*S1.D149)

T ransieruri către institutul puhlÎDe    j

Actiuni de senatele

rinsnfereă a era porturi tar da interes tacal


30.01.01

30,01.02

3Q.02 30.02-01. 3D.Q2.Q2 30.02. OS 30.02.05

30 03 30.03.01 MG3.D2 3DD3.03 30.03.05 40

40 03


40.20

40.30

50

50.04

51 SF


51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05


3752


3752


0-


0

fl


I ANbXA.l.A .    !

f, ț v, ’;>■ Z&2


TransT&ruri din bugetele consiliilor juiifitene pentru finanțare?» cETitrelor de 21 pentru piotectis copilului

' T i'firiEferuii din tiugclele locale pentru instituțiile du asistenta SDCialfi peni f a persoanele cu banocap

•jnar ajutoare căttc tnftățite administrativ-teritoriale in situații de externa «dJiCuIlHte

Transferuri pnvind canti itxjlia de asigurări sociale da sâriâlflte pantru persoanele aflat» în cwnccdiu pentru creșterea copilului Transferuri privind contribuții te de sănătate pentru persoanele beneficiara Ce rijarar social

Transferuri din Dugetela coi silii lor locale și iudefene panttu finanțarea unităților de asisfeită madi^u-Mciate

Transferuri din bietele Iccsfe pentru finanțarea chețiueiilor curente din domeniul sânStfiții

Tiansferuri din bugetele locele pentru finanțarea osmanelor agricole

TITLU L VII ALTE TRANSF ERU Rl (cod 55.01 + 55,02}

A. Transferuri infama {cod55X1-18* 55,01.54)

Alte transferuri curente inter ne

Transferuri per fim achitai ea ofa ligați ton ies tarife catrs fUrTii?firi de energia termica si ale centralelor de tor molie a re

EL Transferuri curente in «trainatale {către organizații tntemațiernatei ftod 95X2.01*55.02X4]

Contribuții și coLuiții Ifl organ intâmniționate Alte trănsffff u ri cure nte In str ălrtStete

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare faciala (cod 57.02X1 la 57X2.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociafe m natura Tchefce ue oreșa

Tcnete cadou acordate pentru dneftuieli sociate

51.01.14

51.01.15

51 01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.30;

51.01 46

51.01.49’

53 SF 55X1

55.01,16.

55.01.54

$5.02;

55.02.01

55.02.04

57 57X2 57.02 01 57.02.0zj 57.02.03 57.02 04


"l


o

■3


ANEXA LA


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod SS.O1 + 59.02 + S8.QB +59.11

+63.12 +59.16 +39.17 +59 20+59.22 +59.25 +59,30+59.35)    59

Bura 6    5101

Ajutoare pentru dauna provocate de ca bănuite ții» naturile    59.02 •

Programa pentru tineret    ^9,08

feoctoîâ si fun-foti    53.11

Susține ren. cultelor    59.12

Contribuții te salarizarea perawkifui nccfericaf    59.15

Despăgubiri civile    69,17

Sume dflfttlrate finanțării pro gramelor sportive realizate ric structurile

sportive de drept privai    59.20:

Acțiuni cu c antet or științific si sociale u ltura.1    68.22

Sume aferente pfâfii creanțelor aal&risUe-    59.25

Arog rame si proiecte privi nd prevenirea ai combaterea discriminării    69-30;

sume alocate pentru sprijineai cori&tr'Jlrii de locuințe    59.35

OPERAȚI UNI FINANCIARE {cod 80+81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 00.8^^0,30)    80

împrumuturi pentru Inathutn Sl servicii puhlice sau activitatl finanțate

Integral din venituri proprii    30.03

Alte împrumuturi    89.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod «1.01+81.02)    Bl

Rambursări rte credita externe (cod 81.31,01*11.01.02*01.11UE+01.01.05)


0.


,‘wlf

Rambursări de crâdite externe contractate de o Planat Of ii fie credita    S1.G1 01

: Rambursări de credite Qxl&fne din fondul de gar antene    S1.01.02

I

Pambu rsgri de credite aferente datoriei publica externe locale    31.01.05

Diferente de curt aferente datoriei publice externe    81.01. DB:

Rambursări de credite interne |cod Sl.O2.fl1*i1,02.fl2+81.O2JO5)    84.02

Rambutsg ri de citd-fe interrt& i^erantâte    31,02.01

Diferente rie cui& aferente datoriei pudice interne    . 31 02.02!

Rambursan dfi credite aferente daîceiei publ ce interne IdgsJc

8102.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(fl$.O11

B4

D

Plăti efectuate in anii prcudentici recuperat* Ir» anul curent

35,01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEOENT/DEFICIT

30

Excedent 52.01.96

92.01

Excâdeniwl secțiunii de lupcțioraifc

92 UI 95

Dcflch92.fi l.Sft

93.01

Deficitul secțiunii de iu ncfanare

93.01.96'

“T

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+04)

L

227106

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(ced 61<IZ)

51

0

Transferuri de cepital (cod SI.Oi-12+51 .Qi2-2B+51.Q2..23)

;    51-02

0

Trpnsloruri prartttu f mania rea invesUdlnr Va spitale

51.02.12

Transferuri din bugete!» locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul â-inătgtii

5i.D2.ae

■.Alte transferuri de capital către instituții publice

51 02.29

TITLUL V« ALTE TRANSFERURI <eod 55.01|

55

32033

A. Tcanâlcnm interne {cod 55,01.03+501 OS l& 55.01. 10 + 55.01.12 *

6S 5L13 *65 01.15*65.01.25*55JGW1

55,01

32033

Fregrame cu finanțare rarnbur&atila

b5.G1.03.

Programe PHAKF și alte programe cu finanțare narernoureabilS

; 55.01.00

Programe 13 FA

55.01 Q9-

Programe SAP ARD

55.01.10

IrwMt'tii-a'e^finȘIof «wnimiuicu caprial cjk ala;

55.01.12

32033

Program^ de deavaltârt}

55.01.13

Fuoq Roman de □en-ultane sociala

55.01.15'

Cheltuieli nacligibilâ L$PA

Transferjri din bugetul tațal către aeocînliilc de demitere inftțrcurnunrtafă

55.01.28

55.01.42

"Titlul, VIII Proiecte eu finanțare din Fonduri externe

nerămburaabila (FEN) poștaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07 + 56.08 + 56.45 la 56.18 +55.25^53.27+56.28}

58

74033j

Programe din Fondul European Dezvoltare P.egtor^la (FEDR )

(55.01.01 la 56.01.03)

56.01

7-^033

Finanțarea națiune la

56 01.01

25790

Finanțarea externa neramburaablla

55 JJ 1.02'

47&30-

Chelhiieii neeligibile

56-01. OS

305

Hrcgrame din Fondul Sociai European (FSE) (56-02.01 la 56-02.03)

56-02;

<l

Finanțarea naționala

5602.C-1

Finanțarea externa neraiflbureabila

5o.Q2.02.

Cheltuieli neellcfibte

5S.O2.03

Pi'ogrerne din Fondul de Coeziune (FC) (66.03,01 ia 5B.03.03)

56.D3

Q

Finanțarea națională

56 03.0 \

Finanța rea externa neramtnjrsabî la

56.03 02;

Cheltuieti neeligibile

56 03.03

Programe din Fondul European Agricol d& Dezvoltare Rnrate (FEAfjRj

{56.04.01 la 66.04.03)

55.04

Q

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambLirsabile

56.04.02

Cfieltuielk neetigihile

56 04.03

Programe din Fondul European pentru Fescuii (FEP) (56.06.01 La

56.05.03)

56 G£

Q

Finanțarea naționala

56.05.01

Finanțarea ^Kfema ncrambursatila

&3.05.O2

Cheltuieli neehgiuite

56 05.03.

Programe InsțrurnentuL de Asistență pentru Preferare (1PAJ <56.07 01

la 56.07.03}

SG.D7

0

[hci.m hk .

f ANEXA LA iHCL.M \K. dÂiZ ,


Finanțarea națională

Finanța rea Hfcteiriâ neramfcursabila

Cheltuieli neel^ibile

Programe Instrumentul European da Vecinătate și Partenerii (ENPIJ-(56.06.01 la 56.08 03)

Finanțarea națională Finanțarea externa netembursalmla Cheltuieli riBeligibde

Alte programe comunitare faianțate in pet'ioatJa 2007-2013 (.56.15.01 la

56.15.03)

Finanțarea fwîranală Finanțarea externa nefarobursabila Cheltuieli neeligibile

Aițe facilitați si instrumente postaderare (5616.01 Ja 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nsrambureabila Cheltuieli neeligibile

Wec^nigmijifinariciLVSEt (56.17.01 la 56.17.03)

Fuianțatea nețlonală Finanțarea externa nerambureabila Cheltuieli, neeligibile

Mecanismul financiar ncp;eglsn (56.16 Ot la 56.18.03)

Finanțarea națională

, Finanțarea âflema ne rambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de -cooperare elvetiaro-raman xizand reducerea dirasiistilor economice sl social* n cadrul Uniunii Eurepcre extinse (56.25 Dl fa ȘG25.03)

Anunțarea națională Finanțarea externa norambjraabila

Ah. LX A LA HC'LM    /■

&Î.0/.G1

5fl.07.02

56.07.03

SG.Qâ    Q

56.06 01 36.08.02 56.06 63

£€.15

56.15    01 56 15.02 S6 J 5.03

56J6

5&.16.G1

56.16    02 56.16.03’

C<


56-17.

5G.17.01

5617.02

56.1/03,

55.18 56 13.01 i 56.1602 56.16,03»

56.25

5E.25.01

S6.25.CS

Chekuidi neelîgibife

Asistența Tehnică pentru mecanismele Ihigndare SEE (56.?7 Dl la 5fi.27.0SJ Finanțarea națională Finanțarea extazia neramburMbîla ChettuiHli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEL <55.2& ci ta 53. aa.oi)

Finanțarea națională Finanțarea externa nersmtaufsabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANClÂRE {«0 71.01 + 71.03}

Active fixe țcod 71.01JOT la 71 JOI -03+71411 30J

Consliuctii

rAașini. echipamente si mijloace <se îranypat Mobilier, âpsrfîturâ birotica .ți site active corporale Alie activa fixe

Re pa rați i ropîtalc nfBrtfttG activilor fixe

-TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72 01)

Activi Un an ci are (codTî.OLGIf

ParSc^are la capitelul social el societăților comerciale

7TTUA XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (pttl 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod S1.04) Rambururee împrumuturilor contractate pentru flnantaree protestelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI £1 RECUPERATE IN ANUL CURENT

56 ?5.(J3

56 2?

0

56 27 0*

56.27.02

55.27.03

SS.26

0

<rf.2B.01

5fi.38.Ca

S6.2e.Q3-

70

5S32S

71

3328

71.01.

IS32S

71.Q1.01

7595

71.01.02

?13

71.01.03

71 01.30

520

71.03,

72

505CJ1-

72.01

50501

72.01 01

<0501

75

70

62160

81

621«J;

31.04

62100

34

a-

A '•! r. \ A


Plăti efectuate in anii pr&c«<1enti si recuperata in anul curent TITLUL XVILI REZERVE, EXCEDEHTj'DEFÎGJT Exeadent <92.01.47)

Excedând l secțiune de dezvolte re Deficit {93.01.97)

Qrfkxh-J I secțiuni:    dczvollgre

PRESEDINrESFEHNI'A

.qi/v

*    f    i.A' ’ —

lJ,Q

ss.01

so

$2.01

$2.01.9?’

93.01

93.01 97

>.. ON I :< A S L‘ M h. hA7 Â StXRfcTAK

.111111.! UL:Cwi5knta

Unitatea admirisIrstK, toiloriatl Op1* Planta

In&liluhg puUrâ:__

Anwii £ big _

BUGETUL

PE TfTLURi DE CHELTUI ELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP-T<QZ______mir lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cmi

Huget2D14

PREVEDERI ANJALt

indicetor

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIDHARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

74fuM

SECȚIUMEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

74680

CHELTUIELI CURENTE (cod 1Q+2(H3CH4C+50«1SF+5S5F*57+S9)

01

74GGQ

TITLUL 1 CHELTUIELI DC PERSONAL (cod 10.<11*10iI12*1O.Q3]

10

0

Cneltuief 1 salariata in hani (cod 10.01 .Dl*10.01 .03 la 10,01.QB +10.41.10 le 10.01.16 +10.01.30)

io.ni

0

Săteni -ae ba»

10(1'.01

0

Ihdnmniz^tw de conducere

io.m .ua

ft

Spcf de vech«nfi

ID.m .04

0

Aiițtrvii psntnicandilii de muiiGfi

10.01.05

0

Alte Bporurl

1D.O1.D6

0

Clip sii|iiin»cnl3re

10.01 .OT

0

FdikI de premii

1D.O1 06

(1

i    AN LX A LA

I !f’| M Mi.

Fond iwi<fu pastori ocupate fi n cumul

10.01 10

<3

1 ui id âl'ei ent plaiii cu era

1 £1.01.11

îl

Indemrizatii plătite unor    n<? din al ara uniladi

10.01.12

D

Indeptrazalii dc delegare

lfl.ni.13

Q

Irtdeinaiizalii de delasara

10.01.14

D

Alocații pcnlm tmn^pt.x-lul !□ îh la Iciodt do munca

10.01 1R

D

Alocații peirlru tocuinrte

U-.U1.16

0

Alte rirviitij? nAbt'ial&in bani

10.01.3D

O

ChbUuifrlI sala riale In natura (cod 10.02.01 Io 10.02.05* 10.OZWt

10.02

0 !

lstl-ițLti d« rtlâfta’]

10.c2.iyi

H

Nctttic do hrana

10.02 (P

CI

Urtforine si echipamentoblgedoriu

10.02.03

0

Locunta d* v&vii±t țoiaslla «de safBriBt ai familia sa

10D2 04

0

Trgri5fXMliil la si de la locul de munca

10 0(2.1)5

0

Alte drepturi striate In n alura

10 02.53

0

Contribuții (cod 40.03.01 ta 10.03.0*}

10,03

0

Contribui) de vqjgui^ri softele de dsî

io.oa.oi

O

Contribui) de ggiguiâri ctesoraaj

10.03.Q2

o

CcntribuS du zzigurnrl ftooaie de sanatate

10.03.Q3

O

Contribui) de iilgurarl pentru accidente de munra kî Isrti protesfenale

10.Q3.Q4

ol

Prime dr cmigmaie ulalâ plftlla de angajator pcnlru anțwj^i

10.&3.C5

0'

Contribui! pentru concedii si sitfCTmiîtitj

10 woe

0

irrLJLII BUNURI SI SEP VICII Jcod 2O91 la MjO6*20.(i3 la 20.1S+20.1B I» 20.25*30.27+20,30}

30

74BBQ

Bunuri sL aervlcll jooii 20.01,01 la 20jQM .09* 2O.9l.30-)

2G. Dl

74655

Furnituri cte biiCiu

IKj.0l.D1

O

Materiale pcnlru Gurate«c:

20.01.02

0

Trit:wl/il Iluminat sl tcila matrice

ZD.ai.03

0

Apa. Genei îi -țctiubifate

20.01 C4

74655

cartkirann si luhnmanti

2D.t1.Gt-

   °M

Pi£f<- df- xfihi-nti

-----

Ttârrtptft

P'îsla, te lecan traca iii. raft3.lv. irrizf.iet

Materiala ai prestări da servicii cu caracter tenctional

Alte tunuri si EErwcii pentru ’ntretirere ai funetxmBre

Raparabi curanta

Hrana (Cad HJ.aa.01 +».03.fl2|.

Hrana pentru oameni

Urai ta penrtru animale

Medicament» si materiale sanitare' țwi 20.04.01 la 20.tH-.04)

McJcamcnte

n/jflBiiyl* sanilaie

FteacTh'/i

Dczinfcciantî

Bunul de natura abieclekif de biventar Icod 20.001+2D.05.0J+20.05.30}

un nome a echipament

Lanjerâ si accesorii de pat

Alte atMefilif dtt- iriw-nlrtr

Dapfașari. datasarl, transfarari fcpd 2tt.tHhQ1-t-X0.QS.Cij

DepJașțfri iite-uitf, dșl?ț£ri,

Daplatari in ti'răi\Siaie

Materiale de laborator

Orcet? r«-du v oh ?

Cilii, publicații fii marterfâlfc docurtcrtori Cdrtaultanla sîezpțrtiu Pregătire prtyfesĂ&naîî

protetua. muncii

Muniție, Tu mi In ri sî armament de na bura activelor fixe pentru armala

►    I ANÎ.XA la

. ■■ .. ■ -

2ti.01.OG

20.01 0?

o;

2U.01.0tt

0:

20.01.09

o;

20.01.39

0

am

0

3W.Q3-

Q

20.03.01

0

2d.03.Q2

0

20 W

0

20.04.01

0

50 04 o;j

D

50.04.03

0

2d.O4.Q4

0

20.0&

0

20 05 01

0

20.05.03

20.05 39

0

2D.-D&

0

20.M.01

0

20.M.Q2

0

20.99

0

20.19

<y

20.11

0

20.12

0

20.13

0

20.14

CI

20,15

£

Stwiii    Ofaffcfttflf 1

20.16

0

Plăti pwntru -fjriiurtarc^a patrimoniului genetic zl anwnalaln*

20115

D

Contribuții atB administrației publice tocile Ib realiza rea uior lucrau țfi ae-rvlciî da interas piticit ICC4I, Tn baza. unor convenții «iu contract: de aaoeiere

25.19

0

FEcubililafe itiTrădlracturti program inun^atii pcrttru autarlta/tl publice Vocale

3D.2J0

0

Viate Ort! Oflte

20.Î1

0

Flnanta/aa acțiunilor din domeniul apelor

3D.22

0

Prevenirea al combaterea Inundațiilor ai ingbotyrilar

20-23

0

Camhnoana ei alte coaturi jtortrtte împrumuturilor (cod 20.24.C1 * ZD.Î4.0Z}

ia.24

0

Comisioane sl afle -ocshin afaranlBimprumuliÂiiiur ta^rne

20 24.U1

0

Comtaioana ai eta costuri atorcnltii?ipiuriiu1uiilcinnterne

2024.02

0

Cheltuieli judiciara 4> extrajudiciara derivate din jitii uni in reprezentarea intereselor statului. potrivit dispoziții tor fcgaie

20.2»

0

Tiphebe cadau

20.27

n

Alta cheltuieli (cod 2040.01 la OT.M.M*ZB.aa.OB*2H.50.0î*20,:30.W^2lI.30.40)

20.30

26

Reclama îl putniotabe

2LJ.aG.01

0

Protocol si rnpnvuiitorO

2Q3C.0Z

a

Prima de asigurare eon-via te

20 30.03

0

Chirii

2CIJ5D.04

o

F re steri servicii țctilnj fcrop sirii tern» diepluiiar

20.30.06

0

Fondul Președintelui Fondul conducătorului iitflilitllel publica

KJ.30.07

D

Executai ir®1y » fiorin bel or bugetara

2fl.3D.O9

D

Mte- tfiBitrel cu tururi y sui viții

20.3030

25

TTTLtJL III OGBAHZ) (cod MMJ1 li 30-WJ

3tJ

0

Dobânzi aferente datoriei publice- interne- (ovd 3 Q.01.01 +30,01.02}

30.01

0

CtobanTi^rfcru-mte: datoriei putui ce ire-ame directe

30 Ot 01

0

Dnttârui aferente createlor interne plantate

3O.D1.C-2

0

Dcbana aferente datoriei pnbfico oifemc leoel 30.Oi01 m 30.DZ.D3+3O.d2.OS1

3O.D2

0

CohanzS aferente caloria ptEfioe externe directe

.10 n2.n1

O

rhitianzî aferente creditele externe oonlrodate dc ordonaterî de cre<Ate

30.02.02

0

Dobânzi aferente cnxftckX externe gwantafe $i.lșsu directe gubimpiumutete

dQ.02.oa

Q:

□oharca aferente datoriei pLClice exiemB locale

3002.05

O

Alte dobânzi (ccd 30.0X01 la SD.OIX»* 39.0Î.OO]

34.03

0

Dobânzi afecte lirțpfumdurlâr -Un fondul de tezaur

30.03.01

0

bobanda datorata trezorerisi steiului

3D&W

0

batard aferente îrrceumulurlcr temporare difltteSOW Steiului

30.03.03

O

DubcPVi la i1}K*!;1liurtlla dfiiâdfjng

3003.05

O

TITLUL IV SUBVENȚII l«Xl 4Q.O2h-4O.2OHO.30)

40

0

SubvBrrtji pentru acoperirea diferente te r de prtț ți terlf

40.03

O

Subvenții pentru campanaaTM creaturilor rwpravizicH'iateâlL'- preturilor la combustibili

40,20

0

Aho

40.30

O

TITLUL V FOHDUHJ DE REZERVA (cod »JQ4)

M

0

Fond da rezerva bugetara la dispoziția autorifâ&hir locale

50,04

0

TITLUL M TRANSFERURI INTRE UNTTATI ALE ADMINISTRAM PUSUCE fCDd 51.01?

51 SF

0

Transferuri cuncnte (50d 51.01.01 *51.01.03*51.01.05*51,OU4*51 JH. 15+31,01.2*-*-6'3.01.2.0*51.01.31 +51.01.38 +■ 51.01.46*51.01.40}

■91.01

0

Transferuri către j-ctitulji puWkw

51.01.01

n

Acțiuni de sanafete

51.01.03

0

F rran tarea aeroporturilor de interes local

51.01 05

0

1

Transferuri dn bundele eWMriiltf ludetens penuu finsniareacenirelor da zi pentm iinlki'.lia copilului

51 01.14

I    !

LLJ<-.L.yr Mi. 4U

Transferul! din higelalâ Icwale pentru inatitutiite de asistenta sociala pentru fMrtCSji uJfr CU tisrkdKiaD

51.01.15

C

Transferuri din buclele consiiiicv tocai* ți judsvwrie ptjniiu ar.nrdarea unor ^uksare șatre -ntâțle adrrF.nrairalw-t-wibanale- in aitu-atii de-exlrems dificultele

51.01.2*1

c

Transferuri pricind contribuția asiguri»" sw»ute de «âiiâlâfte penlru persoanele aflate in conced*, pont-j crașteraa ccpJ-ulut

51.01.2b’

o

Ti ar-sfeiuii prJfind contnlhutiIIe -de sânâtsbe pentru cerscanelc beneficiare dc ajutor îccipI

51.01.31

0

Transferuri dr bugetele consiliilor bede ți ii'cfetcrp permu linimlnina Miiilâlita e.e aatefenlă madioo-Bociale

51.01.00

0

Transferuri dn bugetele locale psnlru finailarca cheltuielilor Oferte din dcirnenuIfldiiâlălH

51.01 AK

Q

Transferuri cferi bugel.de locale penlru fria-ilarefi CBmerelor agrko’e

51.01.43

0

TITLU

L VH ALTE TRANSFERURI («ed 55.014 55.02]

55 -5F

0

A.    ir^grng {cod 55.01.18* 55,01.5*1

55.D1

0

*-----

Albe iransferun curente interne

55.0f.1â

Transferuri pentru achitarea cbljgafîlor restante caz*; lurniw« ereig* lermoa ei ale oerrtfale-'or det&riirc'fic-are

£5.01.54

0

B, Țramfevuri curente In strîlnjLrte (drtra organizații tnlHMationata) (cod 55.02,(11 +55X32.04)

55.(12

C

(k'irilrilxil.ii și i:ftliz»fyi Irt i'a'grtnirtine nlei'iWlionAlt

55€2.0t

c-

Alte* tiu rudi: iui r:uri:nlc: în rJr.linfllUT.

5&D2.U4

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Jcod iT.OÎfc

57

0

Ajutoare Heiah (tocf S7.tt2.C1 1* 57.0S.O4]

B7.02

D

AjutiMi* *.ne.ui le in nurnrtfcv

57.02 01

D

Ajutorare șoc ate ir nateny.

57.02 02

Ticriete de erata

57.02.03

0

Tlcfiete calou acordaie penlru ctiettuell sociale

57.02.04

0

TULUL X ALTE CHELTUIELI (cAd 5S.Q1 * 69-02 * S6.ftfl +S9.11 +M.12 +5&-T5 +M-17 *BS.20«0.22 «9.23 +S9.30459.39J

69

0

Bure»

09.01

0

Ajutoare pantm daune pravecate da cakmrtăfilc rislurala

59.DÎ

0

Programe pentru tineret

59.0B

u

Aandalb oi fundații

fl-9.11

0

Suati narea cu hei or

59.12

LI

Contribuții b sa lari z-a ros. ocrscnakilui necterical

59.1 E

0

Despăgubiri civila

59.17

D

, Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sporii ve da drept privat

59.20

0

Acțiunii cu caracter «libiUfic al soci al -cultural

S9.Î2

0

Sume aferente plâțâ creanțefor șalariale

59.35

0

Programe si pracoțe privind prevanitiea al combaterea discriminării

S9.3D

0

Sume stocate penbu sprijinirea construirii de tecuinfc

59.35

0

operațiuni finanCURE (cod 00*61}

79

0

TITLIJ L XVÎMPRUMUTURI (cod SO.fl3+flO,30i

AC

0

Împrumuturi pentru instituții si «Fricii publica aeu act ivîtati finanțate integral din venituri proprii

S0.&3-

1}

Alte împrumuturi

£0.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE țCGrf fl1.Cl48t.02J

Al

0

ttambumari de credite externe (cdo. fti .01.01+S1.01 ,92+31.01 qb*si.oi.a51

Bl.01

0

Ramtiuif-ivi de oreOle «eterne contractata de ordonatorii do crealil*

&: .01.01

0

; Rairthursaf i da credrte externe din fondul de gnmrlarc

a-; ni o?

0

; RamhurFA'i da credita alarenledstark'i publice cjderne tusele

«1.01.05

0

l Diferențe do cur$ ^rurenlft rtalnrfe» puMce externe

«1 01 00

•3

Rambiasarl de erfcdlte interne [OOd 61.02.0-1+B1.0Z.ti24tii,02,05}

a i.o 2

0

Rarnbijn&ari do ciwklp- «ito i»e emailata

B1.02.01

D

Diferențe do cuis -oforrulA datoriei publbe mleme

01.02.02

o:

Rambwsari da ceedilrt a te rente dtJiifiei publice inlt+ne Iacale

g-- 0105

a

TITLUL XVII plăti EFECTUATE LN Attl PRECEDENT13I RECUPERATE IU ANJJLCURENnss.Ol,

64

0

Plăti efectuate tn anii prfD^derU gî recuperate m anul curent

BS.D1

c

TITLUL XVII REZERVE, EXCEDEWriDEFl’CfcT

B0

EjwdentS2.nl. W

32.01

kxcsdwiti.il .secșiLinii dcfuncljtiriB-ra

02 01f»

□efWl S3.fl1.3fl

S3.01

| Deficitul s or;(:*m ae furcii cri «re

93.01 Of,

SECȚIUNE* DE DEZVOLTARE (cod S1+Gfr-56HD+TS

120

TÎTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNfTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE icod 61-O2J

ei

0

Transferuri <fc capital (cod 61.G112+51-02-2 a *51.02,29]

41.02

0

Trarshîrun prerinj flruribanaa invesliijiiiji le Ejalate

51.02.12

- 0

Tnanileniri din bugetele locale peiilfii finanțarea «iieltuieii^r decapitai din darreniul    ■

51,02.2«

0

Altclranîîl'fciXMi de captai către in stil ulii puwiia

51.0229

0

TITLUL Vil ALTE TRAMSFEĂURI (tod 55.011

W

0

A-Transferuri interne (cod 55.01. i)j**5.01 .OH la 55,«.IU* S5.0T.12 +■ S5.01.1S +SSJO1.16+K.01.1S+55.01.42]

55.01

0

Prwyame cu finanțare lamburaabla

S6.0i.O3.

0

Programe PI lANEși eHn peyama cu finanțare ne-ani^jtaslylă

66.01 Oft

o

Program?; ISPA

65 01.09

0

Ptc-gryiirie* SAPAftO

5S .01.10

tlll

Programe de dezuJlnre

65 01.13

7l

Fond Rumen de OcsTOllers Sociala

65 0'. .15

a|

Cheltuieli neciiyihile 13PA

55.D1.2b

Ou

Twififeruri din bunelul local i^aire eenciațijlr de dezvoltare r le rea meni benu

56-01.42

d|

>


>

AN LX Al. A „

1 22

Htlsi VIII Proiecte w firtarttfirfi din Fonduri externe nerarobu™bi Ir |FEN] postadorara (cod 56.01 la M.DSH-tfid 56.07 4 5S.0B 4- fit. 15 !a 5&îâ **6.2&4».2r+GB.2B)

55

&

PnK*aitt* dn 1 aridul European tte D«>vi>lare Regională IFEDR > (56.01 01 le ffi.O1.03)

se.oi

0

1 nanlarea netionate

50 01 -D1

t

Fran|flP>ea e»tem-a neramtur^ahly

56.01.02

0

C’țeltu»! nedigbik-

56.01.01

0

Programe an Fondut Șotiei Turcifxian (F3=j (5G.CO1 ia 56 ny.tiU)

!5RQ2

F îianlaiTfsi rgiținriaH

56.02 01

F Hanlarea externa neraniburHjfihia

65.02 .G2

CneltukiS ■fctrtliQfclIfi

&S.Q2.Q3

Programe rfti Fondtlțte Consule (FCJ (ffi.Q3.01 la £■& Q3-.O23J

66.03

Frflnțawțj neițiurir'iR

D&tâ.OI

Frianlaffta externa nerambizsubiks

5603.02

Crcltuiei neeligibilc*

56.03.03

Pr&pramc din FondUI Curapea'i Agricol ds rx<™*Harfr Rurala (FEADR} (fW.QJ.01 la 56.CH.Q3i

5B.04

FirianUirea ricini a IA

Sifl.Q4.01

Nnarularea exlcma ncr?jinhij«ftflWla

5B.G4.tK

ClKJIniuli ne eligibile

56 04.K1

Programe din Tu««liil Kiropean pentru PcsCUlt (f LP) {56.05.01 le 500503}

&6.0&

riruflilHfna nallonală

56 05 01

Finanțarea rjdcirrt riSisrritjra.ahilB

tH3.O5.O2

Cheltuieli neefcpbile

55.05.03

rtayram* r.BirumenM de Asistenia pemrd Prea de rara (lPf0 (56.07.(11 la 56.07.03)

50X7

Finanțarea raborVisl.

£6,07.01

ripțințjjMM Externa neramburslbila

56.67 02

CheltiikMi neeligitde

56.07.D3

Programe instrumentul tiropean tfe vecinătate si Partcicrial (ENPlj (515 06 oi l;i 56 o&.03>

5G.0G

Finanțata raaonsiâ

5S.OS.O'

FinanL3,'BB «externe ner^n-i.n,ir subite

56.00.02

Cheltuieli eeehgibile

56.08.05

AK.C    uțjnținitaiț linsinLr|EM 11 pei<cjâd-d ZQ07-2Uli (G6.lS.01 te L»5 15.0 7-]

56.15

Hrantotes națională

55.15.01

Fin andrea cjdcrro ncramburwbilc*

56. 15.02

Cheltuieli neellglbile

SG. 15.03

Altefedlitali îi inKrumsnte poatederara p&6 16.01 la 56.16 03^

56 16

Finanțarea națională

5B.1tj.0l

FinanțwMioxterre ncrambLrwbite

50 16 0?

Chdlu Idj ne eligibile-

&G.1SI.03

MecanismiJ nna^ciar Sfct (55.l7.ui la 56.17.03)

55.17

Finaniam-o naljcnotl

5fl.17.G1

Finanțarea externa naram bera a bite

S6.17.0(2

ChțfklRdc nțeligibilț

S6.17.O3

Meaamanxil financiar norvegian (GG.1 fi.01 La 5G. 16.03)

513.13

Fiiantaraa națională

£6.19.31

Fbijj ii IdieB &jdra'na ne<iQint:G.r'4âblla

Kfl.1H.32

Chuhuiali nsoligibih

56.1 Ai»

Programul da cooperare akratiano-rwnari uizand reduc«f«« disperilalilfir economice si sociale in codrul Urtura Europene «din&B (56.2G.D1 Ib5G.26.C3)

56.Z5

[ ipțiitlprttf rialioritflS

56.i5.U1

Fi nari lyrrB KKlnnB fierAfilbLr'SablIa

.56 >5.02

Cheltuieli ne-ehgl&i e

5fl.25.D3

Asistența lehnlca pentru mecanismele linar-ciare SEE (Lrf5.27.Ol la 56.27.03}

56.27

ANBXA LA 11 CUI NK.ie3B

Fin5PțS'<W riyliur'u'JA

56.27.61

Finanțarea externa ncrir."ljui«t»te

66.27.Q2

CheJtWGii nccfgtilc

66.27.03

Fondul rialtovad pi-.niriJ retalil bllaterae efei^tmcc-EiriancV FinviuLinft- fiEE (•Sâ.28.01 la 5<LZB.D3^

Finanțarea nationetâ

56.20.01

Finanțarea externa nra'.vrbu«ablla

66.2002

Chcltufct ncclîgib'te

56.20.03

CHELTUIELI OE CAPITAL feed 7H-72+75)

ro

120

TITLUL HI AC11VE NEFINAMC1ARE (wd 71.01*71.03)

71

120

Actlwflx» (cod 75,01.01 la 71.01.03*7 UDlO&t

71.01

120

OfjittUlrfțl

71.01.01

0

Mașini, tscfiipaittfte ei mijlcaza de irarspuit

71 01 0?

0

MoMior, aparadură brotjw ? uite «IM t-otpotele

71 01 OS

0

Altb adrre fixe-

71 ftl 30

120

Reparații tSHp&îala aferenta actvClcr fiws

71.03

0

TITLUL XIII AtiîlYE FINANCIARE (rod72.01 >

n

0

Active H nari clare- (cod 72.01,01)

73.01

0

(Participare la capilaldl social al KrcreUlift* nomef riale

7201.01

0

TITLUL HV FONDUL NAflOMAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 91>

79

TITLUL XVI RAMBU RSARI DE CREDITE 1 cod &1.M)

01

0

RârtihLuarea împrumuturilorcontractate pentru finanțarea prniartBlorcu finanțare UE

61.01

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRCCEDENTl $| RECUPERATE IN ANUL CURE KT (05.Q1)

w

Plăti efectuat» în anii precedcnti si recuperate în anul curant

05CM

TITLUL XVIII REZERVE. eXCCD€NTJD6Flcn

M

-

Execttent {92.01 J*7)

92.01

1

r.xttdp-ritul secțiunii de dezvoltare

92.C1.97

z_1

I AXEXA I. '.    . |

JffT.K' "I?. /aU

lDeffeid9X91.9T)

93.01

~a

| Rekjib.il 5cd,kjnii de de;x?lbu*

S^.01.97

ZJ

PRESEDfNTr 5CDIMTA

fast}

■hci.m +

J LI DETULCONSTAF-fTA Unnabsa arimlniarstiv - teriloriclii ^CONSTANTA Ifi&1i1vi'liâ publici:

L'


ANEXA 5 BIS


foi mulnr

BUGETUL

PE TITLURI DF CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL .2014

CAP. 80.02

mii lei

Bi.get2014

denumirea indicatorilor

Cad

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUFELf (SECȚIUNEA DE FUNCȚTONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

-• ■-■.    ■:---T

'S -:x:

.wvi    1 "XJ-

«22 |

#« -jatr

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20*30+40*50+51 SF*55SF*57+sa

ai

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL "(cod

_ ..

10,01+10,02+10.03}

10

o'

Cheltuieli saidrâle In bani țcotf 101,01+10.01.03 la 10,01 .OS +10.01.10

la 10.01.16 +10,01.30)

10.01

o|

IsalunJ de baza

10.Q1.01

llrKtemnizaikjdi? conducere

io.oi.ca

_    i

*£por au vwftinm

10.01 QA

jSpCrijrj pei4nj CQMdiLii dfl mu/ma    _ j_10.01.05

lAke spnnin    _ 1^0,01.06

1

Ore suplimentare-

10.01 07

1

_]foik3 de premii___    _

jo.oi.oa.


I __ jFcpd pentru pustiiri ocupate pnivcumul _    _    _

Fonrf_afOî*in^pJatii cu ura    __ _    _

Jlndornn[zaliî plaliluu-nor persoane dlft -afara umțalii _    _

indemnizații de delngare

j Indemnizații țfc tMasara

Alocații pentru iwn sportul la si de la Incul de munca |AJi3&atii penii li locuințe

|Alte dreptwi sakiriale Jn dani _    _    _    _

CheKuîeii e al a dale m natura (cod 1O.0Î.C1 la 1OJG2.G5+1O-B2.3O|

|TitJiete cfc masa ’j_    _    _    _    __ _ _

__ Norme de htana _    _    __    _____

_[UnifonNt: -si eciirpamcnt nhUgâtoriu __    __ __    __

_ Locuința da serviciu folosita de sal?rial si î-amiTia sa _    _    __ _

Irranapojțut la si dc ta lecui de munca    "J 10.62.O&I


-t

4.

L

4


10.01.12 1021.11 10.01J2 molia 16.01.15 10.0 V isf 12P'T-1^_ 10.OȚ3Oj_

10.D2.Oil_ T0.GMZ 10.02.03 j_ 10.0224 10.02.05


_    __ 1 1P°L23I _    _    _. j

-    4

_ _    _ J

_    J


__ Uhb drepturi salariate in natura _    _    ___    _

îtmtrjbutir 1C.QXQ1 lă 10.03 06)

‘bondrlbuii de asigurați speiafe de Stat


1O.Q2.3p_

10.03.01'


|CunWt)ulii de aââgiii ăji de stima/

Centri butii de asigu/ari sociale de senatate

Cdiitiibutii de asigwefi pentru accidente de mintea st tioii profesionale "lPrwne de .-asigurare viale pfâfire dw angajator pentru ongsjațl

Cari trib ulii pentru concedii Si


10.0302

10.03.03

lo.așZij

10.03.05


i indemnizații    _ _ t0.03.06|    _


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (ocd 20.01 Ja 20.06+20.09^ 20.16*3X18 la 2Q.25+2&27*2O4MÎ)

Bunuri ai Mrvicii__(cod_2O.01,01_ra 20.C1.09+20, tt1.30ț    - zL

Turn iluri de birou    20.01.01.

|Met«i£ile pentru curâtHnie    __    "p2D.01.Q2'

[încălzit, Iluminat st fnna motfica    20.01.03


20,


Apa canal si sahibfilate "fcarfiurarcți si lubrfflarili Piesa de &chîi«b |TranspOrl

t Rosig, ifilocfimunitatrj. radia, lv. rnțeinot TuAtRUaie si preslrin' de serv inii ca caracter lunctinnaf

Ătfe bunuri si sericii pmțru intretiitora si funcționare Reparații curenta Hftrta [c □(! 203,01 +20-03,(12}

|Hraaa pentru oameni

Hrana pentru anfrnalc _ _    _ _

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.04,4M|l

"iSeditamente Imateriale sanitara Reactivi ț Dezinfectant!

Bunuri de natura abtettetor d» inventat (cad

20.0fi 01+20.05 03*20.05 30) luni forme si &chiparnant Lenjerie si accesorii dc pai ]Alte obiecte de inventar

Deplasați» delăsări, transferări (cod 30.06.0T*20.□ 6.02) □eplflsarl interne, detRș&fi. transferări Ictepiasari în sirâinălatt

Materiale de laborator

Gercete re-dezvoltrite

Caiti, publicații si maferlrile documentare

Con-țuHanfa si expertiza

Pregătire profesionala

T.A


” ]_20.01 Q4_

/__20.0Î.D5I ' 20.01.06* _

_1 20?QTp7 jo.oi ,oaj_

| 20 01.09

_ 20.01 JD«

I

2003 j 20.03.01 _ 20.0302

I _ 20.041_ _2D.O4.01

• 20.O4_D2i J 20.0^031

2004.04 _

. I

7.0.05.Q1 _

J 20.0^031"

2D.0S.30_

I _20.0a|

__ 2Q.06JM î 2056.02,

I__20.09j‘

W.1<T_

I Li 39l!1

_    2Q.j_2]

20.13

"i


ll

o

■J


20.14


Muniție, furnituri si gmiameni de natura activelor fîiepentruarmata

Studii si cârcEtari    j 20,16

Pldli pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    W.îă)

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrâri

servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contra de de asQcîew    _    _    _    _    _

fteabiîitarelnfrasfructuri] program inundatii"pentruăutoirrtati publice locale

Metrarologje

Fi nan tarea acțiunilor din domeniul apelor Pro venirea si oambeteiaEt Inundați ilar si înghețurilor Comisioane ~sf alte costuri aferente împrumuturilor (cod 2G.2ÎJ&Î +

2O.2WJ_    __

Comisioane- sl alta costuri aferente iniprum muritor rarfame "Țcomisiwnc » alle cnuturi aferente impmmuiuriior Interne    20.24.02

Cheltuieli jurirclan? si extrajudiciar? derivate drn acțiuni in re prezente M a intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    I 20-25

__ __

Alte crieituiBii (cod 2Q.4Q.fr1 Ja 20.3 0. Il4r20.3ft-06-+2Q J0.07+2âJ D.C9^D.30.30] j Reclamași pubticfcite

P-țtocnl si (oprezftniare


20.15


20.19

20.20 20.21 20.22 20.23


/ieteorologie    •    20.21    |

" _ "__-l 20.24'    _    _ o|

20.24 011-


jPrirnE do asigurare non-viala

_ Chirii — —    ”    ”    ”    ”

|PtH.'îtar'r servicii pentru transmiterea dtepCurilar Fondul Pfesedintelui/Fnndul conducătorului In.slîturtei publice-jExecxrtâiea silita a creanletor bupelâre |[Alle cbeKuielf cu bunufr si servicii TITLUL îfl DOBÂNZI “(cod 30.01 lă3ââ$i


_2C.3O

' 2Q.3O.O2_    _    _    __

^.ȘOț», _    _    _ J

2A3O-°1 i 20.3D0Q I 2C\3O.O?_    _

20 M09i_

7L 2O.3CL30T _

30


_    JV    _ 0|^Dban2ijriterenft^tfâforje'r puMfee inteme_fcod 3p.qf O1*JQ.(11.Q2|

DcKbîiniii aferente datoriei publice interne directe

(Dobânzi aferenta credilctor ipț&nit? gerantele Dobânzi aferente datoriei publice externe |cod 3D.02.Ql lâ

3Q<31fl3+M-M.OE) _ _    _ _ _ _    __    30.02,


300£

__

i 30.01.03


^Dijfaansi «îei ânte rtotQi iei publica externe directe _ _ J 30.02.01'

credite _    _ __.    _    _ _. I 30.02.02 _

__lo&bsnzj dîorante l nanelor externe garantate si/sau dirade subimpruir SO.D2.03 [

Doberizi atercnte daturîei puWiuc «denie Iccafc    . 30.02.05


Alte dobânzi icod 3Q.ft3.IH la 3fl.Q3.fl3+ âDA3.Q5]

Dtfbanzi Ejlerante rmp.-umuiunilnr din fondul de tezaur

_DoDandn datorai trezoreriei aratului    _

I Dobânzi aferente iinpmnnt^rilor Eampojare rfjn trezoreria siajului Dobânzi fe ppeatiunite de leasing__

TJTLUJJV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30]^

ISubvsnții pentru acoperirea difefonț^iur de preț șJ tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizienate

jale preturilor la combustibili_    _    _ _ _

.Alte subvenții _ _ _    _ _ __i

ȚttLULVFQNDURJDE KEZERVAjcxxJ 50.O4J_    _ Q

Ford de rezerva bu&oteia la dispoziția autoritâțiior rocale TITLUL VI TRANSFERURnNTRFUNIT ATI ALe”~ ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curante |cod

S1.01 ,01+51.01.03+5 1 ,Q1.05+61.01 -14+&1.«.1 fi+51.01.24+51.01.2G+S 1,01 31+51.01,39 * 51.31,45+51 01.49]


__30,03|

30.O3.o7'


ț-


30.03.02

30.03.03

30.03.0$

«I

40.031

40.20 40


,301

S0


«0.041


51 SF


61,01


iTransWJuii calfe Instituții publicia    S1.O1.011

Acliutii cte sanalHte _    _ _ _ _ | 51.01.03]
iiLQ


A Vi'/CA LA


Finanțarea auruporiUfilcr de imei ea Icwxnl _ __ ___| 51.D1.05l

Transremri din bugetele canKiJijror județene pentru finanlaraa cenirsllw

|ao/i penvu pfptedia nnnilului    __ __ __ 51.01.14

Transfeoiri drn bufetele locale pentru insrjt miile tfc âsi stema ^ticiala |

| pentru persoanele c,u handîGnp _ _ __ _ 51.01.1S

unor ajutoare căUe unita tte adu unisrratiu-lerilQrîalc m wtualii de

Hxrnp.ma •drfiiafltate _ _ _ __ __ | 51.01.241

llrensferari privind contribuția de asigtirari sociale de sănătate- penliu

pcrscisnele aflaae in concediu papt.ru croat firea copilului _    | 51 01.26

[Transferuri prr/lrHJ con!n|>uțirle de ăănâlHte perii iu perSGârwsle

Itertcliciflre de ajutnr social _ ___ _ 51.D1.31


JTransferuri din ftugetele oofl&iliilor lei ca la șl județene, pentru finanțarea

u*m3ă|ilpr ije asistența rm edion^cciuJ^    _ _

■ Traităfcnjrl din buretele lucale pentru finanța rea cheltuielilor curente -din dCfllGniul sârlOtătii


^.□1.46

Transferuri diri htjgotelejncâlc pegiru lirianțarea c^inp.rekw agiicale . 51,01.49

TITLUL VirALTE^TFWJ€FEfi(JR[ (cod 55.OljJ55.O2) _    | JȘ SF

A.    Transferuri interne icod55.fli.ifl* 5E.oi.si}    55.01

Alte iransfenri rairente" Interne    , 55.0115.1

ÎTranstefuri penUu aqftitarcâ nW^ațiilar reîtarde r.^rtre îuinisorii de |    1

Igiiengie tennriîca si are cantratelor fle tsnrooficare _ I 5S.QT.54.

B.    Țrartâfofti ri curente in străinătate (către organizații internaționalei |

(cod 5£fcZ.O1+55,02,04)    55.02

ICorafribuUi 31 comații la organisme internațwiale    1 55.Q2.D1-

Âte transfeiuri curenta în străinătate    | 5.5 qj 04 f”

TITLUL IX ASISTENT ASOCIALA |cmJ57.fl2}    57

Ajutoare Sacrale (cod 57,02.01 la. 57J02.O4)    J 57.02


_0

O,


__    _57    ___ Oi

I S7-MI _ Ț


Ajutoare SOcia le. In n urnerar Ajutoare suuale rn rtali.<ra


57.02 01 67.02 02


icnete rte crasa

.îichete earfoLi acordate pentru cheltuieli soriale

7JTLU4- XALTE CHELTUFEUfcod 59.01 + 59.02“+ 59.OB +59.11 +59.12 +59J5 +69,17 +59.20+55,22 +59,25

Surse

Ajutoare pentru dauna provocate <te talarnftâțile naturale Programe pentru tf nerod Asocratii ei fundații _

SuathrarM cultelor

Contribuții ta salarizarea personalului nectertcal

Desp^j ufairi civila

Suma destinate fiilanfcrfl programator sportive realizate d« structurile sportive de dmpt prtvat Acțiuni cu cawcter științific sr socâRuHtiral ‘Sume aferente piapi creanțelor salariate

Programe si proteste prrvind prevenirea si combaterea discrirtiinarii Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUMJ FINANCIARE (cod 50+81} ȚrrLUUXVÎMPRUMyTl[RI_ioodS0.0324a30i_ _ împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau âctivitati finanțate integral din vaniiufljirapni

Alte împrumuturi

TULUL X^ĂRAMBlfRSĂRIDECR£DfTE țtod flȚOI+BÎlș) Rambursări de credite externe (cod ai oi ,01+aroio2+«W ,05*ai x»i,c6ț_

-jRwnbursart <3© urefltto axternt1 contractare rte ordonaiorii de cro cifre IRambursați dfr credilc externe din îonduțtre gâranians iRambureafi de credite aferente datoriei publice externe locala , Difereați? de curs afereolc datoriei publice externe

57

57,


02.03

02.04

59


J9.0ll

_SflO2_

59.0H|

J911 _

59-12 59.1 ST 59.17


59.20

5&22

59.25

59.30

$9.35

79

80


91

01

$1

81


p

I fl


60,03

sr

aKoij

.oi.q? .01 02 .0W& OLOG


SI.DtC'Gl


CIARE (cod 00+81}    _    _    __ i __7S

Lui ti rai ('aaJ oft    "I    aniRambursări du credite Interne (cod B 1.02.01+4142.02+91.02-05)

81.02

Rambursări tte credite interne $aiaritate

31.02.01

Diferența de? curs aferente daîcwiui pufticc infeme

81.0202

| Rambursați de credita afere-nte dsinn^ fivbliw interne tocate

81,02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEtJENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.O1)

84

_    o'

Plăti efectuat» in anii pfSCarlenti sl recuperate in anul cu reni ȚTȚLUL XVlîTREZERVETEXCEDENr/DEFÎClT Excedam S2,0UG

as.oT

_șo


A N1 l X A LA jj PCI.M


^Excedenlul seclluflii de funcDonare Micii 53.01 r&$_    __ _ __

' Multul spcjign/i de funcționare __

_Li-.    "" ^... ' .ifciLii__'•    _

TîTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUELFCE (cod 51.02)

Transferuri de capital (coi £1.02,12*-£1.02.26+51.02.29}

Transferuri preniru finanțarea iravesțîtiilci la spitale

Transferuri din buchete locala pentru firvâr^ârea cheltuielilor

de capital din domeniul sănătăți?_    _ _

jAftg transferuri de capital către instituții publice    __

TFTUL1L VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Ac Transferuri Filteme (RXl 55.01 >03+65.01.1)} la 6S.D1.10 * $6.01.12 + 55.01.13 *55.01.15+55.01.24*55.01.43)

Pregnante CU finanțare rambursa bila

Fmgraroe PHARE și alte pfcgrai'flfc cu finanțare narambiifsabilâ Programe ISPA _


a2 01.96

93.01

aa oi


'3\‘ .    .

tec.


ȘT


yșn

s

. v î ‘

.. < £ * *

:    <. ftfr:

7.

4.«■,


_51

81-02

51.02.12


51 02.28 $1.02.29

_5S

___55,0_lJ_

_ 55.01.Q~3

55.oi.qs_ J 55.Q1 OSj


0

0


Programe SAP ARD

Imcsdhi A^pjjenLlDreHjicriicI cu Lupta driTJ.nl

Programe da dezvoltare    _

55.01.10

65,01.12

55.01.13


Fond Roman de Dezvoltare SnciaU_

Cheltuieli nceiigibiie? ISPA

jTranflfcrurl din bugetul hxalutfreflgoolalîiietlc dp zveltele inlsrojiniin

55.-01.15

55.01.23

55.01.42


Titful VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

na rambursa bria (FEN) poștadanare (cod 56.01 la 56 05+cod 56.07 + S6.08 + 56.15 la 56.16 +56.25+56.27+56.28)

Programa din Fondul European de Dezvetftara Regională (FEDP ) (56.01.01 la 56.01.03)    __ __ ___

Finanțarea națională _ _ _

Finanțarea eytema rierambureabilg

__ Cheltuieli neeJigibile    _ __

Pmgrame din Fondul Social Euiopean (F$E) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională ___ _

Finanțarea axtema ne rambursabila    _

__Cheltuieli neeligibile__    _ _

Prograrpgdin Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

_    Finanțarea nationară_

Finan-araa eatema nerambursabila__    _

56


5e.oi 56.01.01 56.01.02 56.01.03

_56.02'

5C.D2.01_ 56.02.02 56.02. G3

56.03 M (33 .131 5C.03.02


C heltuiei’i neeligibite


-rograme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala PEADR} (56 04.01 la 56.04.03)

Finanța rea națională _ _

Finanțarea axteina nerambursabilă _

___ Cheltuieli neeligibila ___ ___

56.03,05


&S.04 i 56.04.01

56.04.02

56.04 taPrograme din Fondul Eurqrean pentru P&scu'rt (FEP) (56.05.01 la

56.O5.03J_    ___ _    _

__J Finanțarea națicnaiă

Finanțarea externa nerambursabifa _

_Cheltuieli neeligibile

f*rograme Instrumentul de Asrstenp pentru Preaderare (RA)

<56.07.01 lâ 5e.07.G3l

Finanțarea naționala    _

Finanțarea externa nerambursabifa___    _ _Ț 56

Ț_Cheltuieli neeligibite __    _ _ _ _56

Programe Instrumentul European de vecinătate $i Partenenat (ENPl) i

(5G.0&Q1 la_ȘB.<J8.03\__    __    _    __    _    _I

_ i Finanțarea națională _ __ _ _ _56

I Finanțarea externa neramhureabila    __    _ :_56

Cheituielr iiaehgibile_    _ __ ___|    5&

Alte prograrne comunitare finanțate rn perioada 2007-2013 (5d, 15.01

la 56,15.03)    _ __    _ _    _ _ |

Finanțarea națională     I    s&

^Finanțarea externa nerambursafoila    i_se,

!    Cheltuieli neatrgibiifl_    |    59.

Alt»facifitatisi instrumentepostațterare(56,16.01 te56.1603)

Finanțarea națională _ _ _ " ; 56.

Finanțarea e>temg~n~erambLrrsabila __    | "s^

I Cheltuieli neeJtjîbSe    se

btecanismm financiar SEE (56.17.Pf te 56.17 (33)    _ _ j_

Finanțarea națională _ _ _ __|    S$.

Finanțarea externa nerambursabiia _____ _ 56.

Cheltuieli neeligifcile    55


56

56

•56.


56


___i


Mixanismul financiar iiurwfiplan (56


56.QS|

.OS.OIi

5Ș.D2\

05,03


56.07 07.01 ►.O7.O2T .07 o.r


56.06 03 01_ 0&.02 Ge.DG


'4- ' _

ol


56.1 S_ 15.01 15.02; T5Q3Ț 56/15 16.01 16 02Î

1G

56.17 17.01

1LD2P


02 i    _

.D3T


Oi


__    _ _    __ .^P6-17-^___    _ j

56J5.01 la 56.18.03)    _ _J 56J5,    _ _ 0


—    ]_ Fînân|ar*a nationaiâ _    _    _    ___

_Finan£area extern^ nerarnburâapiia A

    Ch-sftuief i neehgibile _______

economice si sociale lr> c^dfu,' Uniunii Enropane exlirise <56.25.01 la SS^.O^ __    __    __ _    _

_ Fîn^ar&a_naticinalâ __ | Jjnanjafaajexter/w ne rambursabil^

__ _Che4tuieJi n^erigibiie


!    56.18.01

|    56._lS.U2l

5&.1&.03,

r _l

_5&.25 |    5625.011

,    5&25.02J

I 56 25.03'
. ANHXA LA 1

[hci YiAB..

Asistențatftl-tnira pentru meoarțisiTietefinanciareJEE (S&27.D1 la_ȘB.270$) ’ î __ Fioanțarea_națio_r>alâ__    _    __    _    _    |

_ Finanțarea exierna n&rambursabiia _J Cheltuită n&slrgibite _ __    _ ___ I

FonduJ națior^l pcntnj relații bitaiemie aferent riecanisrnelof finunciaie SEE <56.25. D1 _H> 56 <25.03)    _    __    — -4

_Finanjârea națională _Fîrianțarea_externa nerambursftbila

l ChaHmielr neeiig foite _

CHELȚUIEUpe CAPITAL țqod71+72+75) jlTLULXfl ACTIVE NEF1NANCJARE (c«Ț7lTiî + 7<M)

Active fixe (<?<h3 7T.01.0i~U M.<HjÎ3+71X1.30)

"^CnriSliuntii

__    j Mag ini. edirpamente a mijloace fle transport _    _ _

_ Mflbrlicr^spâjațiira liijolțtă și_allc flritîve corporale^

fAMe active fixe_

Reparații capital» aferent» aeilvotor fixe

TJTLULXlll ACTlVEFiNAWîiARE^țceiJ 72.01) ~~

Ăciîve financiare (cot) 72.0Î ,01)

^Participare in_caprtalțil social al sqfjctatifo comerciale


__56.27

56.27,0f 56.27.02 5e.27.0i56_28i

5e.2e.or

S5.2&.Q2]_

J6.2fl.fl3_

- 70+-__ 7lJ 71.01

7j_°i-°îL

71,01.02_ 2l.C-l.O3i Ț101.3oT_

O3|_

72

_ 72

72.07.01


- -    °i

- 1


Titlulxrvfondulnâțion aldedezvoltare-

   "7 ~~ 751

OF^AȚȚUriTAf^CJAREjcotisiF _ _ _ J~ JT 79

TITLU LXVtRAMBURSĂRI DE CREDITE (cod StflA)    _    81 j

Rambursarea im pn>nutariiQr contractate penîru finanțarea projectetor . cunnântarcUE    1    81 .-M


anexa la 1TCLM KP


TITLUL XVTI PLĂTI EFECTUATE IN ANII RRECEOENTI Sr RECUPERATE IN ANUL CURENT (85,31)

Plan afect nat e ir anii pracodenti si recuperate in anuF curent

ȚÎTEULXVai REZERVeTEXCEDENT/DEFlCiT Excedent {92,01.97]

_ Exradenlul secțiunii d& dezvoltare

Dafinii (Ș3JH.BȚL _ __ __    _

'Deficitul .lediunii de duzvpltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Aof«Zi.O^TRASEMMîA^

Stt.KT.TAR,

MARC”.. *■ r.WAUl£


r

inci


« f.,;;


JULJ EȚUL Cufistaira

i. i'r litat e 0 fl< Irw ni st.vii! iv - beritori ati C d n a tart a

IriEîiubA publică;_ _

Aii“.w, 2 b'fi _

'    BUGETUL

PE TULURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL MW

Cap,31.02    _ _ _ __ kii'î iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Oxl indlcnlor

Qugel 3 OH

PRtVFnEftl AN1JALL

total

TOTAL CHELTUIELI ISECTiUNGA DE FUHCȚlQWAftE*5ECT,lUNEA. DE DEZVOLTARE)

30613

SECȚlUHEA DE FUNCȚIONARE fcod 01*79*94)

soeiz

CHELTUIELI CURENTE [cod 10*30*30*4(1+53+51SP+MSF*37*5OJ

01

SQ612

TITLUL r CHELTUIELI D£ PERSONAL ^WJd 70.01+1 D^2*40.33J

10

CJ

Chț-ituifltî salariat* in bani [owl 1D,B1.Dl+1D,01jft3 fa T0.Of.D9 *10.01.10 la 10.01.16 +70.01-30)

1D.01

0

Satirii ele? baza

1Q.OT.LH

0

JndenuHZBtiti- rtc condTKJȚjra

10.01.03

0

3puv Ts-v^chim*

W 01.04

a

SpoiLr: panlnn ccndiH d« munca

10.C1.D5

0

Aht? spw-bri

1D.01.06

O

Ore siqrf merita^

13 01.07

a

hfind de ptJJJlii

io.cn. oa

0

Fond pfcntru pouburi •cifaipțjte prtn ourwJ

10.QI.in

0

Fond m ferent plalii cu cr?

It'nJemniZîOliî plătite-unor pcisoeno dlr> aMuy inflații

fniltîiwzf-rtiî de deinijare

indemnizații de detasiire

irtkxati pentru transportul Io si de 'a Id-ouj efc munca

■ -

Alocași pentru taci/rire

Alte drapW nalarafe în hani

CheFtuiell esptertale în natura (c«l *lQ,OZ#ț la 1O_D2,05+102.30]

Tidiece de mu sa ',i

Nnrrpe de tirana

Uniforme si euhipamenl ahftgaicfiu

Locuința As sorolf.'iiji fbloelln da salanat ai larnlia &»

1

Transportul la £i de la locul d« munca

,

Atlr? drephui salariate in ng^ur-s

Cftitiriilutîi (oocj    la 1flj03.O£p

CantrîlKjti de asigurări sooaic de stat

Coflldbutii efc asie inyri -de soinaj

Contribui de- asigurări șocanta efe sinatate

Contubulll dta asigurai pontai âcorJsnie de rnuncs si hol’ profesionale

Punic da asigurare viafâ plAIFtc de ang^ste-r pentru 3fgaja1i

ConMbulii pentru concsdn si indemnizații

TTÎtJUL l| BUNURI SP SERVICII (CDd 20.01 la 2O.DE+20-00 fe 20.TG+20.1 C la a},25+SD.CT+at3Q)

- - ""■ 1

Bunuri ar servicii (cadfflLfll.frȚ la 2Oi0tM*20.tM-3D]

Fumltur, tfe birou

Materiale puntru curățenia

încabR. Mu minai si torta molrta#

'Apa, -canal si seJutH-itate

Carbui<v.fl al lubrrfiarfl

_

PJfise de schimb

ANf.XA LA

10.01 11

0

10.0112

1Q.Cl.13

0

1U.O1 lî

0

1OOI.IS

■D

10.01.16

Ll

10.0< .20

0

10.02

1    G

10.07 01

0

10.02.02

O

10.O2.M

o

10.0ZO4

c

10.07.1»

10 ce. au

0

10-to

0

10.0X01

6

10.03.02

0

fW 03

0

10.03.04

0

10.03.06

fi

tc.-oa.ne

0

20

0

ZD.Q1

u

20 CM 01

0

JQ.0l.CJ2

a

50.01.03

n

2001.-64

0

2Ci.fl1.05

D

2C.01.OR

C

l ransp&rî

2(1.01 0/

0

Posta. foiecdNitnicarii, radia. Jv, internet

ao.af.oa

0

-    —,

Mateilyfe bi prestări <At servili cu cerauar fuik^ienal

2&.01.09

D

/Mie bunuri s serului pentru ‘intreliHerc- h foudionaje

2n.pi.30

0

, Reparații curente

20.D2

0

HrMia (cod2O.fl3.01*2fl,03d&2)

20.03

0

Hrer» pani iu oameni

20.03. ni

0

1 Irana pentru ani/ng'c

20.03.02

0

Medicamente vi martcrtate unitare (c«f 2U.04.01 b 29.04.O4J

2Q.D4

CI

Medicamente

2D.04.C1

Cj

Materiale ^arrlsra

2t? 04.02

Q

Reactivi

20.(14.03

Q

ntszinfecfcarrii

AJ04D4

a

Bunuri de natura cbiactelur de Invvrrtar [cod ÎC.O&JH+iO.OS.OyriO.OS.MlJ

-

205

r

Uniforme ai echipamctiL

20 05.01

0

Lenjerie si accesorii de pst

20.05.1X3

0

.ftJJe uhecte de kr^uniar

2riCk5.3U

0

JJepiafcari, detașări, transferări <cod 20.CE.01 +20.00,021

20-06

0

Deplasări interne, detașări, translbriri

20.M.O1

D

Deplasări în xiuâinâlalu

20.05 02

0

Material# <fe latar-ator

29.03

0

Ce rcetare-dfrfc vottare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale ttocumântare

29.11

0

Confrurtanta al eipertlx^

20.12

t1

Pregătire profesionale

20.13

Protecția muncii

£0.14

0

Muniție, fyrnJIuri si armament de ustura activeror fixe paniru srmate

20.15

0

Studii sl cercetări

30.16

0

| ani-.xaî.a

Plăti pentru finanța™» pabiinon lului gcnatte al anim-aJeJew

20.1B

0

Contribuții file primblstrttiei pLafcdice foca l v la reallzJrou unor lucrări șî «nricî 1 de interes public towî, în baca unor «jnwsnUi uau contracta de asociere

».ie

0

Reabn'lilare Hifraslrpctura program Inundații pentru a nituita ti publrce locale

Î0.20

0

Uete«jn?jQgda

20.21

0

Finanțarea actiumror din domeniul apelpr

20.22

«?

Prevenirea si combaterea inundatiilgr si înghețurilor

2023

0

Corttnîoaiie si ilto-iiijiturtaferente impuimuturllcr (ccd 2D.Î4.D"! + 5D.24»O2y

20 24

0

■Comiaicctoc 3» Bite nostim afftrrjnle impiMputeritcii externe

70.24.01

D

Comisioane al ț*lto coeîuiî yferartt rmpnjmulurilor irdenm

20.24.02

0

Ctwduielî îudr-clflt-e »i extrajudiclwe derivate din acțiuni in reprezentarea InterctRlor statului, potrivit dteptaFtiilor legale

20,23

0

Tichcte cadou

20.2?

Q

AIegHeliu ia» (c«t ^Q Ja,01 la Sfl.30.-O*tzn.30.flc*2)O.30.O7t2D.»jM+2fl.a0.3W

2U.3D

0

Reclama ai pvUFdbale

20 59.01

0

Protocol si repHWwnfcare

20.30.02

n

Prin 10 da aaâgi.rarc non-waia

2D.30.D3

0

Cîhiri

2030.04

0

Preateri servicii punlru tranț-rnitarea drepturile*

20.aa.QB

0

FciiiJiJ Pr eâedîntelu.i/1'țuriul ccriducatonjlui instituției fiubRcB

an 30.0?

0

Exeouiahîfl silite a vrcanlelor bugetele

Zkâc.na

a

fllie chGfluieb cu bunuri aF servirii

20.an.3o

0

TITLU!

L III EK3BANZ1 |cud 30.01 b ÎCL03J

30

u

Dobânzi aferente data rial pjfcdied interne (oad3Q.0î,(H+3C C"l.Q2)

30.41

0

C'Obană -are-rente datoriei puMw interne directa

30.01.Q1

n

UatnWi aferenta cradilebr interne aaranlîiin

5001 02

0

jooh?rwl afoiiettfc datoriei puEdres txtemț fetid 30.02.D1 la 3D.Ott-03+M.f)2.il5|

3D.02

0

ttubanii aferente datoriei jmiWioe«Mterrie directe

3U.D7 D1

.     o

Dctan/i aferente ci«;drtelDi c«erw oontw.Hte dft Draonutorii rtfe credita

3DQ2.C-2

0

Dohaizi «te/ient-s-credirterixeklcrna «jnranhate wj&bli riiieste iubimpiumutate

30,02.33

0

Dobant afaerte datoriei i'wblioe axtenie locale

3U 02 o&

0

Alte dobânzi [cod 34.03,01 la 30.03,03* 30.CI3.IU)

30.63

U

Dobânzi aferonte li^pnaffwtorile* dn fondul de tezaur

a u.03.01

0

txihanite datai ist? trezoreriei îîIbUIlu

a0.D3.D2

0

Drtearal «torenln niprumuturiterlBii^xare uiin irereveria statului

30.03.0-3

0

Dobânzi I» cpealiunile 4iî leaakvj

30 tei .05

0

TiHlJ

L IV SUBVENȚII (cod 4D.C3+44.3QM0-30Î1

4fl

Subvenții pentru acoperirea diferențelor da preț ți tarif

40.03

2200

1

Subf^ntii pentru twnperiiarBa oieatâvilnr nepreVatanatoale preturilor te comtweubiif

40,20

0

Alte aubveirtiî

40.30

2841?

TITLUL V POMDURI DC REZERVA fted 50.04)

t'

Fond da rezerva bugetar» te dispoziția autoritățile locale

5QJU

   U

TITLUL VI TRĂMSPCĂUni INTRE U hl (TĂU ALE ADMINISTRAT PEJ PUHUCE (cod 51 .Of I

61 3F

0

Tranatenirl curerrte (ee«d

51. D1/H+51.01.00i-S1.01.45*S1. Dl.H451.O1,15*«I1.01.24+51.01.26+61.01.31*51.01.35 * 51.fl1.46*ST.01.40|

51.41

0

"■ ““

Transferi»! câine infiiiiuțll publiu-p

51.01 01

n

Acbuni da Bunătate

51 oi. Ca

a

Fwantara» aeroportuar de Interes tocai

51.01.05

0

T/.ansffcrLFi dci buclele oc'Misiliiior județene pentru flnanlarea cantrelor <te 2- pentru pruteti/a ctipilulur

51.01 14

■j

j AHI.XALA |

[hCI

TriJii^-ferun din bugofeie lo^te acnfirj inslllnliile de-asistenta suc’ihIb perrtiti pcraoar-ele cm handicap

51.01. T5

1 0

r fâriKÎ^ruvi din KK^jetela oon si.iilcr Io cate și Jui liberia pentru ;*2xiiarea unor ajutoare câlfv unitățile ariniirliîrjntrM-tefttttirtltt ir» EituaJli de: urtreroa dilwultata

51.01.24

0

T"rft ruguri piM-id uurrlribuția de asigurări sociale de eânălal-t? pentru persoanele gflala in carteisdiu pentnj creșterea onpiliriui

S1.0i.2U

0

Transferuri privind contahubTle de Bân^atc pentru persoane le benerkdare da ajutor fcrtc:i?l

51.01 ni

0

l i^nsfcnjri drn sn.rgcicie oonsiRilor locale șl jurir.Kjjgiw ferii ry finanțarea iruriiitft* de asistență mediGCi-Knciste

51.Of .3Q

0

hȚinsfanui dioi^tgștela-locale pentru finanțamg ctialtoe'ibr curente cSn ffwieniul sânaiaiîî

51 01.46

0

Transferuri din bugetele lacăte pen&y finanțarea, ramt;relor agrlmlp.

S1.U1 49

0

711UU

L V|l ALTE TRANSFERURI {cod 35.01 * 55,02)

55 SF

0

A. Traneteruri interne (ood flfl.frl.lB* 50,01,54)

55.01

CI

Alt» iran&ferun fmrente intern*

□5 Of. 10

0

Trawlfciuri pEtfh\i achitarea dhiyțtfilar reslanl^ caira fumccirit ri$ energie t&unica ai ale r.fci-4r<ilelar de liwiuficare

RA01.64

0

B. TlănaferurJ curante în străinătate (câlrt ivgsnizsțJl internaționalei- (cod

M.DZ.OI-hS^QZM)

55.02

0

■CorCTlbulii ai cohzatii la trgynisme intemArtionale

55.C-2.O1

0

Alte transferuri dinsmte in străinătate

5S 02.(14

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCI ALA {cqd 57.02)

57

0

Ajutoare boc laie (cod 57.02.frT la 57.02.04*

57.02

0

5odele In numerar    .

57.02.01

0

Ajulnaiu-sociale -o natura

tr.O2.02

a

lichele dE crese

S7 02.O5

0,

Tkhefe țdtfou acordate pwilru cheln/£li sociale

H7.02.CM

L    O1

,V<£‘XA    ~ . L

TULUL X ALTE CHELTUI EU fccd 53.01 + 59.02 * »jDB +5&11 +58-12 +59.T5 +3S.17 *68.28+59,2£ *59.29 +5S.JQ+M.35J

59

r

0

Sura*

69.01

<1

Ajatoan? p&nrtru dam? provocate dettiamrtâlili? ratuqUo

53.0*1

0

Programe pentru tlrwnrf

59.0S

c

Asoclatij si lunrtgtil

Sfi.11

a

Sustkwaa guKSÎqi

58.12

0

Ctwrtrthuții la aatarizaraa peracnalulul MhClpncâJ

sa. 13

o

Dțțpftgubjrf ctalle

58.17

0

5ume tferstinaite rirwintah'î pra$namefcsr sportive realizate da structurile eporfnje de drept privai!

53.20

a

Actiuitl -clj caracter științific «i aceial-cullural

S9.22

LI

âuma aferenta pJâflî cracnțotoar salariate

59.25

0

Program# vi pretate privind prevtnir&aii combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocat» pentru sprijinirea conslrairii de Iccuînb#

53.3S

0

OPERATWM FTWANCIAflE. (cod Bfl*ST]

76

n

TrrLJUL .WlMPRUMUTtTfll fcod 80.03+88.30)

80

0

ÎK'ipruftyfcirt pentru instituții al swrvlcll publice sau actlvitati finanțate integra) din venituri proprii

8&.W

0

Alt# împrumuturi

aojfl

0

TITLUL XVI RAMBURSAI?) DE CREDITE fert frl.DI+#1.07]

Bl

0

Rambursări ri« credita«xtwriB (cod B1.Ci.fl 1 +M.ofjO2#ei.ai.Q6+ei.0l.fl5)

B1.01

0

Ramfawsan an efedrie roieme wnbracfafc de n^Jonalorll drt credite

ai.di oi

0

fîamburssfi ae crwfte «xwm# din fondul de garantare

ai.oi.ua

a

Rambursări de rac di te a fcrartfe dalorei publica eterna roaste

Uf .01.05

o

Dlfeicnte de t;urs aferenta datoriei ptdJica extern©

ol'ji.ee

0

Rtinbuieatf de credita Interne (cod 81.Q2.fl1+51 .fl24)2*$1.OSjB5|

®w

CI

Rambursai* fle credBw interne gnrantaic

B1.Cfc.ll1

0

□ferentade ijura atente tfatAifci pudica interne

0,

Ramhi.ii sari credite afcente tfabonei publice interne tcaie

Kt .CI2.G6

ol

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII RRECEOERTI St RECUPERATE 1H ANUL CUR6WT(US,CM)

M

0

'Plăti efectua fe in anii preț«de»ni si recuperate in and curant

35.D1

II

, TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDEmOtFFCIT

SQ

- ■ - -

Evcedcnl S2.0T.M

92.-01

Ex-ocxtortuJ sesiunii -ce ftjncd>c«igre

92.01 .Sfi

IW4CK 9X01.96

S3.C1

]Deficitul s-ecțiurd UefuftCjiDMn;

93.O1.9f?

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE («d S1«6»56*74+7ft+W)

.

0

titlul ut transferuri intre umitati ale administratei publice fccrf 5i.o2j

51

0

Tr^rrsferurt <fc capital țfcwî Si ,BÎ.12*B1 JQ2.2B4-S1 .E2J$)i

M.D2

0

Transferuri futjniru finanlaica Invțst-Mor la spirala

51.02. f 2

L    -    - 0

Transferuri doi bugetele kcaie pentru fînsnhrca ehKHIuielttJi cte es/tftal dki dcmeiWul &£iiâTâ|ll

51.02.2a

0

Alte transferai de capital catra instituții publice

51 02.Z9

0

TITLUL VJT ALTE TRANSFERURI (cpd 6G.B1j

-

55

0

A, Transferuri interne țearf 55.-01 .«*56.01.08 Ta 56,01.10 + 55,H1. IJ * 55.01.13 *SS.O1,15+55.01.26+55.01

55 01

0

PrD^iwe CwfinflJrtare rwnbuîxabilB

£5.01.03

- - 0

Programe P>IARE gî alte-progran:^ cu itiianțar^ newfcuraetîil*

05.01 .OH

0

Ptegrîrnc fSPA

£6.01.09

0

Proprane? SAPARD

G&.01.1Q

o

Fin gram o «de dftwollym

VIOI. 13

0

Fond Roman di?- Dezvoltare Sociala

55.01 15

<3

Chetluiafi nseligiMe ISPA

55.01.25

o-

-

Transforun din buțrcâjl lucal călre asâc'-iațiile <4c daîxdtare it<.«wcomnniiar3

55.01 42

0

-

TFtful Vili Proiecte-cu finanUrwdîn Fonduri wrtWftfr narambvrsabîle (FEN) postadwara (cori SB.A1 la H.QS+eod 66,07 + frfi.W + 56.15 la 56.13 +56,25+56^27+56.28}

«

0

P’r&cjrame dn Fondul Caropean tic Dezuollany RegiojiAfâ (FEDR ) CEFLQ1.0' la 55,01.03)

5GDTI

0

rinantare» rai onal A

£6.0.(11

0

Finarlnroa extern* naraflibursabils

£fl 01.02

II

ChelbeR neeligibite

5G.O1 «C

0

Pr-ogfriinc din Fc*kJuI Social European {FEE} (fiR 02.01 la 56 02.63]

S6.02

1    Finalitatea naltenalâ

56.02.011

Finanțarea eid-oma r*erarnburaâbil,i

SH5.O2 02

Cheltuieli .mligiEjdc

5fl 02.03

Programe dn FsmJul tte Coeziune (FC) [53 03.01 la 5G.0iJ&W}

£«.«■

Finaliza rultonylst

5W.01

F'oanța'e-ă ciMiernB ner^nburB^la

Sâ.Oj 02

Chenuiwli n&E#lgîbila

56.01-33

Programe -Jin Forezi European Apr,col de Dezvatatt- Rurala i'l CADR'J (S0 04.01 la SS.Q4 CO)

t£.M

FinanliMtîo național*

56.04.6-1

FJnwntaiea exmans ner-i«nbureatsl«

56.04.0?

Cheltuieli ju !ok'gtoii&

SH.O4G3

p.re$3r?fne uîi Fondul furopean f^tiiri Pes::nit (FtP) f$6-G£-.-31 la56.O5.03i

50.05

F-insj«|aree unionala

50.05 01

Finanțe r'<-a exiema nersmbpnaaoilB

S6.06.U2

ChP.Hnjeii neeiiyjbile-

56.0C.U5

ProflrBJne Inslrunsertu* de Asistenlâ F'rnlni Prearierera OPA.i (S3O7.O1 la 5G.07.O3)

5(3 07

Finenlurca nalitiriolă

56 07.0T

HrwnțatBa «stferna ntirțirnbijrfiahily

£8.07,02

| Cnalbudi nenigibi.fl

56.O7.R9

Reclame (ftslrun*țn4ul cu topeau dB Vecinătate $i Partenc riat (FMPlj (56 08.01 la 5G.i59.D3!1

56.03

f inartțure.a nslionalfi

5EuDR.0l

Finen'tBrea ewterru ns rambursabil a

5 Fî ‘36.02

CftEltui^H ne&'jqibrle

5SDH03

Afle programe ca™ unfla^ finarrfata m perioada 2007 2C13 {56 15.01 ta &3.1S.D3Î

56. ÎS

Hnerihijea națională

S6.1S01

Finanțarea £xtemț* nersisiburtabila

Sfl 15.02

f ('tiellLirțHfnaelgibife'

50.15/13

Alte larjlîtet* si iral m mente postacii.arsii’e (S&JG.ttl la £6,1 fi 031

56.16

Finanțarea nalkwrală

5G.19.PT

Franjyea c’xiBma neran-jbijreahila

fift 1-3.02

Ch Bău leii TCef.-gibila

56.15 03

Mecanismul financiar 5FF. (56.17.01 fa 58.17.03)

56.17

Finflrtțuroe națională

56.17 01

Firwnlsre^ «xtenta nersmhui^bila

56.17.02

CteKiieli n&ftiigibil»

6B 17.03

Msta-iiamul Gnaruxu norvegian |5$. 16.01 la {56.1S.C3)

56113

Finanțarea natiurolă

5&1B.CH

Fmsnțauts eterna fierarrhiwțaciila

56.1902

Cheltuieli ^eligtiilr:

56 16.CX1

Programul de coopei* re elreftarw rumân virând r-eduaiftsu di a peri Mior Bounomice si socialo in Câ±ui Uniunii ELTopene eJAns-e (50. 2G.ft1 la M.25.03)

«.26

Fjnanțiree naționala

5G.75.0l

Fîrwniama est tema ncramhurșsHia

56.25 02

ChflRuitîli neeligibie

56.25.03

Jsai9iențs (elinică pont/u nnjcansiriele Arondare SEE <50 27.Dl la S6.27.fl3)

56.27h.V-


jiCLivi m;
)


>a\ș;xa la HCL'.i :-u

Finanța național#

GG 2,/J1

r-înantejuy «stemn nerambințabila

56.57 02

ChefluU-S neeftylbilc

56.2703

Fondul nalionsl pentru relații tîiat&itaia aferent mecaniHnidor financfeic Stfc (53.20jO1 la

56.2JR Q3)

Sft?&

Finsirtwda nahan^ă

bb.20.C1

Finanțare» externa r.srambi/isabila

.56 -2a 02

WtSluieh ueshgitille

5G.2B.fX1

CHELTUIEU « CAPITAL («ad 71+7^75)

7D

0

FIRUL Xl| ACTIVE NEFlNANCIAfiE (c«I71O1 * 71M

71

0

Active fine (cod 7101.01 la 71.41.03*71 Ol Jflj

71.01

n

Construcții

71.01.01

D

Wyșni, eehiparoeute si mljlbnccdeiraisport

71.CI1.G2

o

Mohlicr, apstf^urâ Direriir;» și alte ndNe caporal a

71 01.03

a

Alte <*cuve totf

71.013(1

_ C|

Reparații capitale aferente acfcwetor

71.03

0

TITLUL>01 ACTIVE FINANCIARE Md 72.011

72

0

Ar,lw IMtanctan* {cod 72.01,41}

7Z.Q1

0,

Participare la cap’rtaM .social țiouelalilnr comerciale

72 01.01

0

TITLU

XrV FGT4WJL MApDNAL OE DEZVOLTARE

75

0

OPERATlUHI F1NAKCIARE (cad SI |

73

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod B1-0+)

81

n

RarnEjursansi Imprnmuturtlâr contrietatapentru fînsnfcura proiectelor ou finanțare UE

8104

TIT1_VL XVII PLĂTI EFECTUATA IM ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE FM ANUL CURENT

64

PUrtl «fedirato In ani» procedemjt si recuperate in anul ci>errt

85.01

TITLUL XV111 REÎERVE, EXCEDEHTJOEPJaT

90

Excedent (S2.D1.37)

92,01

|    i'PnaBdențul samurul rfc dezucrftEue

92.OT.97


N

j-

“ x 5 i Z; * < s

S r-' Ll 12 .:? x \

5z=    '

■J"

SZ fll


£- 'l -3

e

£

o

•«

u-

n

a>

-E-

;>

c

al

o>

*


£

z

LU

ca

Lu

a

«■

ILJl'UEȚUl Consuma

Unitatea -.adiulrtisirațiY - te‘Korialfi ConalyniB

iristlulfa ptiijiîcâ:___

Aneiwi2 bis _

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL Z414

CAP_94.<J-3    __ ____ .Tiiilel

DENUMIREA IHDICATOHILOR

Cnd mdlonor

Bugst: 2014

PREVCDEfi-1 ANUAl.e

mTAL

TOTAL CHELRJieu {SECȚIUNEADE FUHCȚJONARE+SECȚTUffEA DE DEZWQLÎAREJ

47BM

SECȚIUNEA DE FIWȚlOHARE [«od Cl+Wj

4W»

CHELTUIELI CUREMTH |c?d 1O*ÎI)1-3£MC*S»+S15J=*S5$F+S7*5S1

CU

47830

TITLUL 1 CHELTUIELI UE PERSONAL (fiod 1fl.01+10.02+1 <U»|

10

C

ChnlhjicN s-larTfila rr bani {«d 10,01.01+14.01.M 14 10,41.08 +10.Q1.14 la 1O.B1.1G *10-01.30}

10.01

Q

Salarii du baza

10.Ql.O1

0

Indemnizația ae cunduo^e

lQ.01.a3

0

S» da iredwvus

10.01.04

0

Sporul perrtry canriitii de muixy

TC.D1.Q5

Q

Alte spciniN

•10.01. ce

r    c

0i« &u(iiinvertrflr&

10.01.07

0

Forirt dej romii

10.Qi.oa

0