Hotărârea nr. 118/2014

HOTARARE PRIVIND ACORDUL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU FOLOSIREA DE CATRE AGENTII ECONOMICI CARE DESFASOARA ACTIVITATI ECONOMICE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA A CONCEPTULUI "MAMAIA STYLE" RESPECTIV 5 LAYOUT-URI CU DENUMIREA "SAFARI", "BIRD WATCHING", "SURFING", "SNORKELING" SI "PERFECT WAVES"

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind acordul municipiului Constanța pentru folosirea de către agenții economici ( persoane fizice/juridice) care desfășoară activități economice pe raza municipiului Constanța a conceptului "Mamaia Style", respectiv 5 layout-uri cu denumirea "Safari", "Bird watching", "Surfing", "Snorkeling"

si "Perfect waves"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară la data de 21.05.2014_■

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 72707/20,05.2014, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și referatul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr. 72705/20.05.2014;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr, 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Văzând adresa înregistrată sub nr. 72536/20.05.2014 la Primăria municipiului Constanța a Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului Litoral- Delta Dunării și Contractul cadru de prestări servicii publicitate nr. 06C-01/OM/06.03.2014, anexa 1 din 06.03.2014 la contractul anterior menționat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. e și art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă folosirea de către agenții economici persoane fizice/juridice ce desfășo'ară’"âctivități pe raza municipiului Constanța (oraș, Stațiunea Mamaia, Sat Vacanță) a conceptului "Mamaia Style", respectiv a celor 5 layout-uri cu denumirea "Safari", "Bird watching", "Surfing", "Snorkeling" si "Perfect waves" în vederea promovării Stațiunii Mamaia și Sat Vacanță.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Constanța, prin executiv în vederea emiterii .unei dispoziții pentru nominalizarea unei comisii ce va analiza soiicitănTe agenților economici (persoane fizice/ juridice) care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Constanța, în vederea emiterii unui acord ce va da dreptul folosirii celor 5 layout-uri cu denumirea "Safari", "Bird watching", "Surfing", "Snorkeling" si "Perfect waves".

Art.3 Compartimentul pentru Consiliile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral Delta Dunării, Direcției administrație publică locală, Direcției relații internaționale și organizare evenimente,Direcției administrarea domeniului public și privat, Direcției financiare,precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 22 consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA    'P'f '

Nr. H8 /    2014Asociația pentru Promovarea sl Dezvoltarea Turismului i LITORAL - DELTA DUNĂRII

Mamaia - Tefegondola, 900 001, Constanta, Romanla

Tel: +4 0241 831 321 Fax: +4 0372 871 217 j

Web: www.txMnanlanrfvlera.nl ; www.asociatla-lltoral.txi i Email: presedlnteiQiasoctatla-litoral.ro ; offlce® asodatfa-Htoral.ro

Nr, Inreg, 165 /19.05 2014;

Către Primăria Municipiului Constanta

In atentia domnului Primar Radu Ștefan Mazare

Stimate domnule Primar,

In vederea promovării stațiunii Mamaia pe plan național si internațional, Asociația Litoral-Delta Dunării si Agenția de Publicitate Ogilvy & Mather Advertising S.R.L. au realizat campania publicitara “Mamaia Style", pe care am lansat-o oficial alaturi de Dumneavoastră la Târgul de Turism al României, in data de 13 martie a.c.

In cadrul acestei campanii, au fost realizate 5 layout-uri (materiale) care reprezintă simbolurile; campaniei pentru acest an, după cum urmeaza : “ Safari”, “Bird Watching”, " Surfing”, “ Snorkeling" si “Perfect Waves”.

Conform Contractului de prestări servicii publicitate nr. 6/06.03.2014, încheiat de către I Asociația noastra cu compania Ogiivy, deținem integral si exclusiv cele 5 materiale de creație' contractate, precum si drepturile patrimoniale de autor aferente acestora, pentru folosința nelimitata pe, diverse canale media si teritoriu nelimitat    j

Prin prezenta, avand in vedere necesitățile de promovare a stațiunii Mamaia, si luând in j considerare ca Primăria Constanta este membru fondator al Asociației de Promovare si Dezvoltare a; Turismului Litoral-Delta Dunării, va propunem supunerea spre aprobare Consiliului Local Municipal; Constanta a unui proiect de hotarare prin care sa dam dreptul agentilor economici de pe raza! municipiului Constanta ( oraș, Stațiunea Mamaia si Sat Vacanta ) de a folosi materialele ce reprezintă! obiectul Contractului de prestări servicii publicitare aflate in discuție, precum si dreptul de folosința a ; layout-urilor menționate, pe perioada de 30 de ani de la data aprobării hotărârii, pe canale media si I teritori nelimitate.

Corina Martin PreședinteANAT - Consiliul Județean Constanta - Consiliul Județean Tulcea - CCINA Primăria Municipiului Constanta - Primăria Municipiului Mangalia - Primăria Orașului Năvodari

Primăria Orașului Eforie - CN Administrația Porturilor Maritime Constanta Asociația Patronala Mamaia - Patronatul Firmelor din Turism “Ion Movila’ Eforie - Techirghiol

Asociația Patronatului in Turismul din Delta Dunării Primăria Municipiului Tulcea - Aeroportul International Constanta - Danubius TUI Romania