Hotărârea nr. 117/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 21.05.2014    ■

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.65490/07.05.2014, referatul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr.65482/ 07.05.2014 precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCL nr. 5/29.01.2005 precum si prevederile HCL nr.41/03.02.2014 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Ciorbea Valentin;

In temeiul prevederilor art. 35 alin 1, art. 41 si art.115 alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) ROȘU VASILE_f pentru un mandat de 3 luni începând

cu luna iunie 2014.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați si spre știintă, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Nr.


117


21.05.2014