Hotărârea nr. 115/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul

Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară

Consiliu! local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 21.05.2014_.

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 60767/28.04.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.60764/28.04.2014;

Văzând adresa Direcției administrarea domeniului public și privat înregistrată sub nr.60199/25.04.2014;

Văzând Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară și Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c", și art.115, alin 1, lit.b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea unui imobil (teren) ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_22 consilieri din 27 membri,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

CIORBEA VALENTIN    MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR.


115


21.05.2014


ANEXĂ LA H.C.L. NR 115/2014


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI cu propunerea de dezmembrare Scara 1:200

Nr. Cadastral

Suprafațamasurata

Adresa imobilului:

21

Șoseaua MaasaUei, ar. 1H

Cartea Funciara nr.

UAT |    CONSTANTATabel de mișcare parcelara pentru dezmembrarea imobilului

Situația actuala (înainte de dezmembrare)

Situația viitoare (Dopa dezmembrare)

Nr.

Cad.

Suprafața

(mp.)

Categ.de

folosința

Descrierea

imobilului

Nr. Cad.

Suprafața

(mp.)

Categ. de folosința

Descrierea

imobilului

21

Cc

împrejmuit

7

Cc

Lotl

H

Cc

Lotl

Total

21

21

-

brtocmit^^*6*1 2* ing.Parașd^v££RTi ficat

Recepționat,


PREȘEDINTE ȘEDINȚA, CIORBEA VALENTIN

1

XDE

,RE \ Siria ItO-B-F Nr. 0433 £

2

PARASCHIV GABR1ELJ

K

.^TTGOț"^