Hotărârea nr. 114/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ A U.J.C.C. CONSTANȚA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 93 MP. SITUAT ÎN STR.GHEORGHE BARIȚIU NR.1E, ZONA PALAZU MARE;

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de folosință a U.J.C.C. Constanța asupra terenului în suprafață de 93 mp situat în str. Gheorghe Barițiu nr.lE, zona Palazu Mare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de.........21; 05.2014.........................2014;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.58389/22.04.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 58386/22.04.2014 ;

Având în vedere adresa Uniunii Județene a Cooperației de Consum Constanța înregistrată sub nr.56663/14.04.2014 ;

Ținând cont de art.107 alin. (1) din Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

Luând în considerare Decizia nr.209/04.06.1973 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al județului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de folosință a U.J.C.C. Constanța asupra terenului în suprafață de 93 mp, situat în str, Gheorghe Barițiu nr.IE, zona Palazu Mare, aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre U.J.C.C. Constanța, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

VALENTIN CIORBEA    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

NR.    114

    / 21,05_2014

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

93 mp

Str. Gheorghe Baritiu, Palazu Mare, Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT

Constanta


/\

Na constă SUD-.CoB’f^.rMAHiĂ MU?”


Nr.

parcela


Categoria de folosința


Total


"cy


Suprafața

(mp)


93


Valoarea de

impozitare (lei)


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70'

PcL |

Efm)

I    Nfm)

1

787882.425

309829.391

2

787904.260

309829.200

3

787904.274

309826.451

4

787885.375

309823.236

Suprafața totala masurata

= 93 mp


I

43

IZ>

el

o

O

73

o

o

h-1Ț îren Cp»t&ul Local Constanta ' g9rr„^|.,,


•E.vecii


ing. Baiceanu 22.04.2 ?


^RTIFICAT „ . DE V\

autorizare is \


ȘSer.a RQ-B-F Nr. 0?87 ™ _din 21 10.2010    5

% BAICEANU LILIANA &