Hotărârea nr. 113/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.6 DIN H.C.L. NR.466/2009 PRIVIND LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE CĂTRE S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.6 din H.C.L. nr.466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a

fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 21.05._2014;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 66191/08.05.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 66190/08.05.2014 ;

Având în vedere adresele Consiliului județean Constanța înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.160484/19.12.2013 și nr,34985/14.03.2014;

Luând în considerare H.C.L. nr.466/30.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. R.A.J.A S.A., novarea și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, aprobarea aderării unor noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilității terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a Caietelor de sarcini ale serviciului precum și modificarea H.C.L.nr.624/22.10.2008 și H.C.L. nr.384/23.07.2009 ale Consiliului local Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și ale Hotărârii de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de utilități publice;

Văzând H.C.L. nr.25/18.02.2013 privind modificarea H.C.L. nr.712/12.12.2005 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local Constanța a imobilului "Spitalu clinic de boli infecțioase" ce constituie domeniu public al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea conținutului anexei nr.6 din H.C.L. nr.466/2009 în sensul că în mod eronat au fost cuprinse în anexă bunuri aparținând domeniului public și privat al județului Constanța.

Art. 2 - Se aprobă conținutul anexei nr.6 la H.C.L. nr.466/2009, conform anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

Art. 3    - începând cu data aprobării prezentei alin.2 din art.l al

H.C.L.nr.25/18.02.2013 privind modificarea H.C.L. nr.712/12.12.2005 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local Constanța a imobilului "Spitalu clinic de boii infecțioase" ce constituie domeniu public al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice, se abrogă.

Art. 4 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.466/30.10.2009 rămân neschimbate .

Art. 5 - Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.2 se va face prin proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Direcției servicii publice și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

VALENTIN CIORBEA

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

NR. H3    /    21.05.    2014


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 113/2014_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

VALOARE/LEI

OBSERVAȚII

Imobil stație de clorinare a apei

S =306,61 mp

529266,15

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.25/2013

Adrese Consiliu Județean Constanța

nr,34985/14.03.2014, nr.160484/19.12.2013 Adresă Serviciu Contabilitate nr.39238/26.03.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

HOTĂRÂREA NR.

privind modificarea Listei bunurilor proprietate publica si privata aferente serviciilor delegate si care sunt concesionate operatorului SC RAJA SA Constanta

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de <$$ - 05~-

Văzând:

-    Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, dl.Cristinel Drago mir;

-    Raportul Direcției Generale de Administrație Publica si Juridica;

-    Raportul Direcției Generale de Urbanism si Lucrări Publice;

-    Raportul Comisiei pentru administrație publica, juridica, apararea ordinii publice si protecție sociala;

-    Raportul Comisiei de buget-finanțe si administrarea domeniului public si privat al județului;

-    Raportul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, monumentelor, protejarea acestora si protecția mediului înconjurător;

Având in vedere:

-    Hotararea Consiliului Județean Constanta nr.346/2009;

-    Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat la data de 4.11.2009 intre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Apa-Canal Constanta”, in calitate de autoritate deleganta, si operatorul regional SC RAJA SA Constanta;

-    Hotararea Consiliului Județean Constanta nr,241/2011, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 91 alin,(l) lit.c si d, alin. (5) lit. a pct.13 si alin.(4) lit.a, art. 97 si art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă modificarea poziției 7 din Lista blănurilor proprietate publica si privata aferente serviciilor delegate si care sunt concesionate operatorului SC RAJA SA Constanta, conform anexei la prezenta hotarare,    /    \

Art.2. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre

persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de '    ' abțineri.


voturi pentru,


voturi împotrivă șiContrasemnează: SECRETAR AL JUSTULUI,

ANEXA la HCJC nr. /$£ / J.2.0? •

Modificare poziția 7 din Lista bunurilor proprietate publica si privata aferente serviciilor delegate si care sunt concesionate operatorului SC RAJA SA Constanta

Nr.

crt.

Nr.inv.

Denumire si caracteristici

DataP.F.

Clasa

DU

DUR

V.inventar

Amortizata

V.ramasa

V.rata

7

900013

TEREN COMPLEX X

INMAGAZINÂRE - POM Str.Cal arași rir.22-24

S = 23.598 Ap

PARE

L

01.12.1950

9

99A

0

276.088,00

0,00

276.088,0

0

0,00

PREȘEDINTE,

CONSTANTINESCP^ICLSOR daniel

SECRETAR Ay JUDEȚULUI, BELU MARIANEI 1

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind modificarea H.C.L, nr.712/12.12.2005 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului Local Constanța a imobilului "Spital clinic de boli înfecțioase" ce constituie domeniu public al municipiului Constanța și

transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data del8.022013.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău nr.13665/30.01.2013 raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor Istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr,13663/30.01.2013;

Luând în considerare adresa Spitalului Clinic de Boli înfecțioase nr.436/24,01.2013 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.11661/25.01.2013;

Văzând dispozițiile art. 861 alin 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, llt. „c", art.123, alîn.l și art. 115 alin 1 lit „b" din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală,republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l- Se aprobă modificarea H.C.L. nr.712/12.12.2005 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului Local Constanța a imobilului "Spital clinic de boli înfecțioase" ce constituie domeniu public al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice, art.2, punctul 2 din anexă în sensul că:

-(1) Se aprobă preluarea din administrarea Spitalului Clinic de Boli înfecțioase în administrarea Consiliului Local a imobilului (teren + construcție) situat în Constanța, b-dul Ferdinand 100, în suprafață de 360,61 mp reprezentând "stația de clorinare a apei", conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-(2) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut ia alin.l, din administrarea Consiliului Local în administrarea Consiliului Județean Constanța.

Art.3 - Predarea- primirea Imobilului se va face prin Proces verbal de predare primire încheiat între Spitalul Clinic de Boli Infecțloase Constanța, Primăria municipiului Constanța prin Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Consiliul Județean Constanța.

Art.4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, SPIT Constanta, Consiliului Județean Constanța, în vederea aplicării ei și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de ..consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Popescu Raducu

CONSTANȚA

N

25    / 18.02,2013

ACT ADIȚIONAL NR. 9 DIN 21.10.2009 LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PRIN CONCESIUNE PREVĂZUT IN ANEXA 6 Ia HOTARAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA NR.257/18.10.2006, MODIFICATA PRIN HOT ARAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA NR .73/2007

Părțile contractante:

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA, cu sediul in municipiul Constanta, Bd. Tomis, nr. 51, județul Constanta, reprezentat prin dl. Nicusor Daniel Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanta, împuternicit in baza Hotărârii nr. 257/18.10.2006 a Consiliului Județean Constanta sa semneze contractul de delegare, in calitate de CONCEDENT,

si

S.C. RAJA S.A. CONSTANTA, cu sediul social in municipiul Constanta, str. Calarasi nr. 22-24, județul Constanta, inmatriculata in Registrul Comerțului sub nr. J 13/80/18.02.1991, avand Codul Unic de înregistrare RO 1890420, reprezentata prin dl. Stroe Felix, avand funcția de Director General, in calitate de CONCESIONAR,

si

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta, cu sediul in Municipiul Constanta, Bdul Tomis, nr. 51, Cabinet Președinte, județul Constanta, înregistrata in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Constanta sub nr. 40/09.06.2009, reprezentata prin domnul Nicusor Daniel Constantinescu, președintele asociației,

convin:

Se noveaza Contractul de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune incheiat in data de 25.05.2007 intre Consiliul Județean Constanta si S.C. RAJA S.A. Constanta, urmând ca parti ale Contractului de Delegare sa fie Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Apa -

Canal Constanta”, in numele si pe seama Consiliului Județean Constanta si ale celorlalte unitati administrativ-teritoriale membre ale asociației, si Operatorul Regional S.C. RAJA S.A.
Asociația de Dezvolta reJlwPcofiîâ

îsedintW

j ~

Nicu

Având in vedere:

- HCJC nr. 273/24.10.2008 privind aprobarea preluării in administrarea Consiliului Județean Constanta a unor terenuri si a unui sistem de alimentare cu apa si aprobarea completării nsiiiui județean constâtonlractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si '■ ftAJA s.a. coN&TtySfwizare prin concesiune aprobat prin H.C.J.C. nr.257/18.10.2006,modificata si

corn


13. FEB. 2009


nletata prin H.C.J.C. nr. 73/2007

trare/ieșire Nr.


ACT ADIȚIONAL NR. 2 /Ifr, /O. 2008

la-Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune - anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257/18.10.2006, modificata si completata prin HCJC nr. 73/2007

Părțile Contractului de delegare de gestiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257/18.10.2006, de comun acord, au stabilit următoarele:

Art 1. Lista bunurilor ce fac obiectul Contractului de delegare de gestiune - anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257/18.10.2006 se completează cu următoarele obiective:

a)    . Teren in suprafața de 7,5 mp situat in Constanta, str. Corbului (Bl.R), județul Constanta;

b)    . Teren in suprafața de 7,5 mp situat in Constanta, str. I.L. Caragiale (Bl. P1 si P2), județul Constanta;

c)    . Teren in suprafața de 400 mp situat in Constanta, str. Baba Novac, județul Constanta;

d)    . Chesonul nr. 1 situat in Palazu Mare, județul Constanta;

e)    . Rețea de apa potabila in lungime de 3,2 km, sat Casicea, comuna Amzacea, jud. Constanta;

f)    . Bazin de apa capacitate 30 mc, sat Casicea, comuna Amzacea, jud. Constanta;

g)    . Put forat, sat Casicea, comuna Amzacea, jud. Constanta.

Art. 2. Contractul de delegare de gestiune - anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 257/18.10.2006, modificata si completata prin H.C.J.C. nr. 73/2007, precum si anexele acestuia se modifica in mod corespunzător.

Art. 3. Celelalte prevederi rămân neschimbate.

Prezentul act/adiționat^-a încheiat în 2 ( două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, j

Județul Constanta, Consiliul Județean C— Pagina 1 dir

Consiliul Județean Constanța S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA


2 3. IUL. 2009


Intrare/leșire Nr. _ $13iO


ANEXA

La HCJC nr._98/15.05.2009

ACT ADIȚIONAL NR.6 din data de 15.05.2009


la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune - anexa 6 la Hotararea Consiliului Județean Constanta nr.257/18.10.2006, modificata prin Hotararea Consiliului Județean Constanta 73/2007

Părțile Contractului de delegare de gestiune, aprobat prin Hotararea Consiliului

• Județean Constanta nr.257/18.10.2006, de comun accord, au stabilit următoarele:

I. Lista bunurilor ce fac obiectul Contractului de delegare de gestiune - anexa 6

la Hotararea Consiliului Județean Constanta nr.257/18.10.2006, modificata prin Hotararea Consiliului Județean Constanta 73/2007 se completează cu următoarele obiective:

a)    teren in suprafața de 250 mp situat in Stațiunea Mamaia, zona Hotel Iaki, aferent Stafiei de pompare ape uzate SP8;

b)    teren in suprafața de 250 mp situat in Stațiunea Mamaia, zona Melody, aferent Stafiei de pompare ape uzate SP9;

ț c) teren in suprafața de 250 mp (din total 6,8 ha - curte) situat in incinta Spitalului de Psihiatrie Palazu Mare, str. Santinelei nr.27-29, Palazu, aferent Stafiei de pompare SP2.

ANEXA NR.l

la HCJC nr.347/21.10.2009

ACT ADIȚIONAL NR. 8 din data de 21.10.2009

la Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune - anexa 6 la Hotararea Consiliului Județean Constanta nr. 257/18.10,2006, modificata prin Hotararea Consiliului Județean Constanta 73/2007

Părțile Contractului de delegare de gestiune aprobat prin Hotararea Consiliului

Județean Constanta nr. 257/18.10.2006, de comun acord, au stabilit următoarele:

I. Lista bunurilor ce fac obiectul Contractului de delegare de gestiune - anexa 6 la Hotararea Consiliului Județean Constanta nr. 257/18.10.2006, modificata prin Hotararea Consiliului Județean Constanta 73/2007, se completează cu următoarele obiective:

a)    teren in suprafața de 250 mp situat in Stațiunea Mamaia, mal Lac Siutghiol, zona restaurant Șiret - Apollo, avand destinația Stafie pompare ape uzate - SP6.

b)    teren in suprafața de 250 mp situat in Stațiunea Mamaia, mal Lac Siutghiol, zona Club Scandinav, avand destinația Stafie pompare ape uzate - SP7.

c)    teren in suprafața de 250 mp situat in Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, avand destinația Statie pompare ape uzate - SP3.

d)    teren in suprafața de 250 mp situat in Palazu Mare, Cartier Th. Pallady, avand destinația Statie pompare ape uzate - SP1.

e)    rețea de alimentare cu apa potabila comuna Cumpănă.

f)    rețele alimentare cu apa potabila - sat Poiana.

e) foraj de explorare-exploatare - sat Poiana.

II. Contractul de delegare de gestiune - anexa 6 la Hotararea Consiliului Județean Constanta nr. 257U8.10.2006, modificata prin Hotararea Consiliului Județean Constanta 73/2007, prebum si anexele acestuia se modifica in mod corespunzător.


Consiliul Judbt Preș,

Nicusor D


SC RAJA SA Constanta, Director Generș Felix Stroe


CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

HOTĂRÂREA Nr, 3fr

privind aprobarea preluării m administrarea Consiliului Județean Constanta a unor terenuri si aprobarea completării Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune, aprobat prin HCJ nr.257/2006

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de    .

Văzând:

Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir;

Raportul Direcției Tehnic Investiții;

-    Raportul Comisiei pentru administrație publica, juridica, apararea ordinii publice, sanatate si protecție sociala;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al județului;

-    Raportul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, monumentelor, protejarea acestora si protecția mediului inconjurator;

Având în vedere:

-    Hotararea Consiliului Local Constanta nr,206 din 26.03.2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea Consiliului Județean Constanta;

-    Hotararea Consiliului Local Constanta nr.215 din 26,03.2009 privind transmiterea unor terenuri situate in Palazu Mare din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea Consiliului Județean Constanta;

-    Hotararea Consiliului Local Cumpănă nr. 91/27.08.2009 privind transferarea unui drept de proprietate publica;

-    Hotararea Consiliului Local Ovidiu nr. 95/28.08.2009 privind declararea de interes public județean a rețelelor de alimentare cu apa potabila si a forajului de explorare-exploatare executate in Cartierul Nou, satul Poiana, orașul Ovidiu si transmiterea acestora in administrarea Consiliului Județean Constanta;

-    Adresa nr.41637/06.10.2009 a S.C. RAJA SA Constanța, prin care se propune preluarea in gestiune si operarea de către S.C. RAJA SA a rețelei de apa potabila din Poiana, oraș Ovidiu;

în temeiul art.91 alin.(l) lit.”d” și “f”, alin.(5) lit.”a” pct.13 și art. 97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, repubhcată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aproba preluarea in administrarea Consiliului Județean Constanta a terenului in suprafața de 250 mp situat in stațiunea Mamaia, mal Lac Siutghiol, zona restaurant Șiret - Apollo, aflat in domeniul public'al municipiului Constanta, avand destinația Stafie, pompare ape uzate - SP6.

Art.2/- Se aproba preluarea in administrarea Consiliului Județean Constanta a terenului in suprafața de 250 mp situat in stațiunea Mamaia, mal Lac Siutghiol, zona Club Scandinav, aflat in domeniul fiublic al municipiului Constanta, avand destinația Stafie pompare ape uzate - SP7.

Art3 - Se aproba preluarea in administrarea Consiliului Județean Constanta a terenului in suprafața de 250 mp situat in Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, aflat in domeniul public al municipiului Constanta,lavand destinația Stafie pompare ape uzate - SP3.

Art.4 - Se aproba preluarea in administrarea Consiliului Județean Constanta a terenului in suprafața de 250 mp situat in Palazu Mare, Cartier Th. Pallady, aflat in domeniul public al municipiului Constanta, avand destinația Statie pompare ape uzate - SP1,

Art 5 - Se aproba preluarea in domeniul public al județului Constanta si in administrarea Consiliului Județean Constanta a rețelei de alimentare cu apa potabila din comuna Cumpănă.

Art6 - Se aproba preluarea in administrarea Consiliului Județean Constanta a rețelelor de alimentare cu apa potabila si a forajului de explorare-exploatare executate in Cartierul Nou, satul Poiana, orașul Ovidiu.

Art 7 - Imobilele menționate la art.1-6 sunt identificate conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art8 - Se aprobă completarea Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune - anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.257/18.10.2006, cu obiectivele prevăzute la art.1-6, conform Actului adițional nr, 8.

Art.9 - Se aprobă Actul adițional nr. 8 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune - anexa 6 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.257/18.10.2006, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.10 - SC RAJA SA Constanța are obligația de a exploata și administra obiectivele care fac obiectul Actului adițional nr.8 cu respectarea prevederilor Contractului de delegare de gestiune si ale normelor legale în vigoare.

Artll - Predarea-primirea obiectivelor ce fac obiectul Actului adițional nr. 8 se va realiza prin protocol de predare-primire.

Artl2 - Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de împotrivă și    abțineri.


voturi pentru,


voturi
Contrasemnează: SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Anexa

La HCJC nr.

Datele de identificare ale bunurilor transmise in administrarea Consiliului Județean Constanta cu care se completează Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune - anexa 6 ia Hotararea Consiliului Județean Constanta nr.257/18.10.2006

Nr.

CrL

Denumirea bunului

transmis

Elemente de identificare

Situația juridica

1.

Teren aferent Statie Pompare

Ape uzate - SP6

Stațiunea Mamaia, mal Lac

Siutghiol, zona Sirena - Apollo

S = 250 mp

Domeniul public municipiul

Constanta

2.

Teren aferent Statie Pompare

Ape uzate - SP7

Stațiunea mamaia, mal Lac

Siutghiol, zona Club Scandinav

S = 250 mp

Domeniul public municipiul

Constanta

3,

Teren aferent Statie Pompare

Ape uzate - SP1

Palazu Mare

Cartier Theodor Pallady

S = 250 mp

Domeniul public municipiul

Constanta

4.

Teren aferent Statie Pompare

Ape uzate - SP3

Palazu Mare

Mal Lac Siutghiol

S - 250 mp

Domeniul public municipiul

Constanta

5.

Rețea alimentare cu apa

potabila comuna Cumpănă

Cumpănă

L = 21 km

Domeniul public județul

Constanta

6.

Rețele alimentare cu apa -

sat Poiana

Sat Poiana

L = 2160.0 m

Domeniul public oraș

Ovidiu

7.

Foraj de explorare -

exploatare — sat Poiana

Sat Poiana

S = 100 mp

Domeniul public oraș

Ovidiu