Hotărârea nr. 106/2014

HOTARARE COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 21.05.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59139/23.04.2014 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr,5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.59138/23.04.2014;

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Luând în considerare adresa Serviciului contabilitate nr.28195/03.03.2014 și adresa Biroului tehnic-investiții nr.24001/21.02.2014;

Văzând prevederile art. 4, din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța", aprobat prin H.C.L.nr,109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1-10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, pagina nr.21, poziția str.Decebal nr.23A, cu suprafața de teren menționată în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă completarea H.C.L. 232/2013, anexa nr.2, poziția imobil str.Jupiter nr.16, cu suprafețele menționate în anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă modificarea H.C.L. 191/2013, anexa nr.18, imobil situat în str.Aviator Belghiru nr.5, în sensul că în loc de suprafață utilă Ap.2=31,15 mp și Ap.3=29,32 mp se va citi suprafață utilă Ap,2=29,32 mp și Ap.3=31,15 mp.

Art. 5 - Se aprobă completarea H.C.L. 66/2013, anexa nr.6, poziția imobil str.Lahovari nr.7 colț cu str.Cuza Vodă, cu suprafața utilă magazie de 10,22 mp.

Art. 6 - Se aprobă anularea anexei nr.5 la H.C.L. 66/2013, imobil situat în str.Viceamiral Ioan Murgescu nr.31A format din teren cu suprafață de 148,94mp și construcție cu suprafața de 80,70 mp.

Art. 7 - Se aprobă anularea anexei nr.37 la H.C.L. 296/2007, imobil situat în bd.Mamaia nr.120 format din teren cu suprafață de 64 mp.

Art. 8 - Se aprobă anularea anexei nr.15 la H.C.L. 135/2007, imobil situat în bd.Mamaia nr.110 format din teren cu suprafață de 54 mp.

Art. 9 - Se aprobă anularea anexei nr.7 la H.C.L. 47/2008, imobil situat în bd.Mamaia nr.102 format din teren cu suprafață de 100 mp.

Art. 10 - Se aprobă anularea poziției-imobi, situat în zona Faleză Nord format din teren cu suprafață de 51.870,79 mp, pagina 3, H.C.L. 109/2005.

Art. 11 - Se aprobă completarea H.C.L. 296/2007, anexa nr.33, imobil situat în str.Mircea cel Bătrân nr.168, cu suprafața teren de 242,98 mp.

Art. 12 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, poziția str. B.P. Hașdeu nr.44, cu terenul în suprafață de 99,55 mp de la pagina 51.

Art. 13- Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr.68/2014, anexa nr.37 în sensul că în loc de teren în suprafață de 13 mp se va citi teren în suprafață de 213 mp.

Art. 14- Se aprobă completarea H.C.L, nr.99/2013, art. 4 cu mențiunea teren în folosință.

Art. 15 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului loca, va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției patrimoniu, Direcției administrarea domeniului public și privat, R.A.E.D.P.P Constanța, Direcției financiare sî S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Ciorbea valentin

CONSTANȚA,

NR. 106/2014


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 106/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Fulgerului nr.52

S teren =36 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare teren nr.34551/04.04.2014

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

106/2014

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. General Mânu nr.4

S teren =46 mp

S teren =27,80 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare teren nr. 149942/09.04.2014

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

236

Constanta, Str.Fulgerului nr. 52

UAT |    CONSTANTA

Nr. . Pct.

Coordonate petale contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

304454.364

304455.451

304457.703

304459.814

304452.843

304446.939

304446.782

304445.716

304443.205

304444.532

789900:964

789897.474

789890.129

789883.464

789880.669

789878.618

789879.346

789884.285

789896.867

789897.267

3.655

7.682

6.991

7.510

6.250

0.745

5.053

12.830

1.386

10.504

S mas.=236 mp ; S acte= 200 mp

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

236

Lot studiat

TOTAL

236

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol

Mențiuni

C1

_

39

locuința parter

C2

23

Locuința parter

Totai

62Inventar de coordonate ale imobilului


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi ■ laturi DJi,i+l)

X [m]

Y [m]

1

2

3

4

5

6

1

304197.388

304201.095

304203.943

304212.481

304200.464

304192.103

304196.399

791908.507

791913.577

791916.939

791909.600

791895.010

791901.656

791907.348

6-. 281 4.406 ■11.259 18.902 10.681 7.131 1.524

S - 211.10 mp


Suprafețe rezultate in urma măsurătorilor S 1Cc= 211 mp S C1- Locuința D+P= 79 mp S C2- Locuința P+1= 70 mp


■ «MAHIA MtICIPIULUI CONSTANTA Cith'VIOIUL CADASTRU

î /IZAT SPHS ‘tcSCI.W&APg

Nr.-PA'*/•-" -

P. F. A.. Bl zi ru pnstiah Ștefan

T«i:0T2i.2a.aMe;    -L-

BENEFICIAR

Ion uz Metln

PLANȘA

1

SWent(ttJpnjfeâliî 'Șteeșo

■    7nr

— '!

1    Â-’ /*

SCARA

1:200

PLAN DE SITUAȚIE

Constanta, Strada General Mânu Nr. 4

JUDEȚUL CONSTANTA

SEMNftTtțte    7,f > ' '

4'

DATA

11.2013ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 106/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Tomis nr.115

S teren =147 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare teren nr.138742/01.04.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

ROMANIA

1 W? 4 JUDEȚUL CONSTANTA

1 t 3 MUNICIPIUL CONSTANTA

tt’ Vvî C0NSILIULL0CAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR._106/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Rovine nr.17

S teren =123,70 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare teren nr.20803/09.04.2014

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin


/IZAT SPSS îiSSCIMiBAPE Nr.


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1 :200


Județul : CONSTANTA    Proprietari teren:

UAT: CONSTANTA    M UNICIPIUL CONS TA N TA

Cod SIRUTA : 60428

Proprietari construcții:

ROSCA SIMONA

Adresa corpului de proprietate :    CAZACU IRINA

INTRAVILAN CONSTANTA B-DUL TOMISNR 115

JUDEȚUL CONSTANTA


Acte de proprietate:

-    Titlu de proprietate nr. 14528 din 22.04.1975- Consiliul popular Constanta;

-    Contract de vanzare cumpărare nr. 866 din 10.03.1975- OJCV Constanta

-    Decizia nr. 143 din 18.02.1975 - Consiliul Popular Constanta;

-    Proces verbal din 09.06.1975- Consiliul Popular Constanta;

-    Certificat de moștenitor nr. 1129 din 23.11.1979 - Notariatul de Stat Constanta;

-    Testament nr. 3685 din 21.04.1979 - Notariatul de Stat Constanta;

-Certificat de moștenitor nr. 1306 din 20.12.1982 - Notariatul de Stat Constanta;

-    Sentința civila nr. 18756 din 03.12.2012 - Judecătoria Constanta


Suprafața rezultata din măsurători -CS = 147 mp ) . Suprafața construita Sc = 87 mp din care:

-    locuința C1 -S = 61 mp

-    anexa C2-S= 26 mp


INVENTAR DE COORDONATE

Nurner

ptmd

COORDONATE STEREO TO

X

Y

1

304696.563

791666.419

2

304700.243

791671.041

3

304701.273

791672.214

4

304697.115

791675.009

S

304694.800

791676.829

6

304691.303

791679.739

7

304696.832

791675.022

a

304683.616

791671.808

9

304892.757

791663.026

S= 147 mp


OCTOMBRIE 2013PLAN de ÎNCADRARE în ZONĂ

scara ] ,5000    . .


Inventar de coordonate Sistem de proiecție STEREO”70


Teren $lCc)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [ml

y [m)

1

309691.630

708241.140

25.009

2

309686.306

788216.704

7.605

3

309693.770

788214.873

9.740

4

309691.387

788205.421

16.000

5

309687.629

788189.047

13.427

6

309683.787

788176.161

1.100

7

309684,827

788175.823

12.609

-.....8~

309.6 31—15-3.

lW-£3-161-

-0.55L2-

.9

309682.062

788163.416

26.204

10

309689.560

788188.524

7.413

11

309651.318

788195.731

9.446

12

309693.334

788204.961

9.143

13

309695.585

708213.823

26.153

14

309701.270

788239.351

9.805î

S(lCc)-339mp    P-175.522m

PLAN de SITUAȚIE

! Scaral.500

al Imobilului situat pe Strada ROVINE, Nr. 17, Loc. Palazu Mare, U.A.T. CONSTANȚA Numele si adresa proprietarului:

1. LUNGOCI FLOREA - Str. Rovine, nr. 17, mun. Constanța Acte de proprietate:

-Contract de vănzare-cumparare autentificat cu nr. 42796/15.09.1905,

Notariatul de Stat Județean Constanța ;

-Autorizația de construire nr. 1625/10.10.1995, Consiliul Local Municipal Constanța

-Certificat de urbanism nr, 1954/10.10.1995, Consiliul Local Municipal Constanța

-Notă de Constatare nr, A 0004154/29.09.2005; Primăria mun. Constanța

Suprafața din acte:

-Steren= 215,30 mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. 106/2014_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Decebal nr.23A

S teren =16 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

H.C.L. nr. 109/2005, pag.21 (S = 24mp)

Identificare teren nr.40233/14.04.2014

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. 106/2014_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Jupiter nr.16

S cotă parte teren curte=87,55mp

S cotă parte teren pe apartament=25,21 mp

S utilă cameră =9,00 mp

S utilă cameră =14,10 mp

S utilă cameră =14,91 mp

S hol =6,92 mp

S culoar =4,67 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 232/2013, anexa nr.2

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.42964/26.03.2014 și nr.26478/26.02.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

Date referitoare Ja teren

Nr. parcela Categorie

Suprafața din    Valoare de impozitare    Mențiuni

dc

măsurători    <lei)

folosința

(mp.)

1    Cc

40    împrejmuit gard de fier. zid construcție

Total

1    40

B. Date referitoare la construcții

Cod construuctie Suprafața construita Ia    Valoare de impozitare    Mențiuni

sol (mp.)    (lei)

CI

35    Locuința cu 2 cam. si dependințe

Total

35    P

INVENTAR DE COORDONATE    întocmit,    Data:

Sistem de proiecție Stereo’70    ing.ParaschfV G.- 0423    27.02.2014

Pct.    X (m)

V (ml    z--««cuie h/< rif,g-

1    304 625.06    791 708.73 k / cL .?    . .

2    304 620.25    791 713.49 .^^ȚCEFfRrl'^L--^

3    304 616.08    791 709.30 ȚF    Rdâ^itîotjal    |    Dala

4    304 620.84    791 704.56 Zg    AUTORITARE    £

Suprafața totala din măsurători = 40 mp.    i 3 g^fa ftO-S-F Nr. 0423 L

Suprafața din act = - mp.    >. ^ pftRfrSCHW

\ %    ..$ț

y CjUtcocA*'


PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI Scara Jj 200    _

Ni.    'i nicivi    !    A/fi•«ea imi/tlsi litbii -

Ni. Cadastral

Suprafața măsurata

Adresa imobilului:

.    40    1

Constanta, str. Decebal tir. 23

Cartea Funciara ni.

I DAT

I    CONSTANTA<?


, UMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

/IZAT SPRE NESCMIMBARE

Nr. ____________
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1 :200

Nr. Cadastral

| Suprafața masurata

Adresa imobilului;

16056

| 288

Constanta, str. Jupiter nr. 16

Cartea Funciara nr.

1060

UAT

CONSTANTA    1
fUMĂHiA M iQlPItJLLH CO'»"^Xf \ bUKViOiUL CADASTRU^As

/EZAT    ‘^SClilMBAPE

Nr.    _____

r)4    / tffii. Date referitoare la teren

de

folosința

r*“ ’SLip Faflăâțgpi

măsurători

(mp.)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Ce

288

împrejmuit gard placi si zid construcție

Total, ■

288

B. Date referitoare la construcții

Cod construuctie

Suprafața construita la sol (mp.)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

83

Locuința S+P

Total

83

INVENTAR DE COORDONATE    1    întocmit.    )    Data;

Sistem de proiecție Stereo’70    ing. ParaschivG.-B-0423    |    02.07.2013

Prt    V /mt    V l’m’l    ______ \

304 072.42

304 070.51

79J 344.94

791 346.76

304 071.37

79! 347.61


304 060.64


304 049.10


304 057.85


304 061.33


791 357.38


791 344.82


791 336.65


791 333.22


Suprafața totala din măsurători = 288 mp. Suprafața din act = - mp.


CERTț


ixn' Introducerea

«sâss^îi


țrafata din măsurători si iIul ui in baza de date


Data


Câtcoo^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR. 106/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str, Mircea cel Bătrân-zona Comisariat

Militar

S teren =16 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare teren nr.123045/02.10.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Ciorbea ValentinROMANIA JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.    106/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Tomis colț cu str.Doinei

S teren =17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare teren nr,135497/20.04.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobil: Mun.Constanta, Str.Mircea cel Bâtran," Comisariatul Militar , Chioșc presa

«IMÂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA StHvlCIUL CADASTRU

/IZAT SPRE NESCKIMBARE

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Nr.pct

E(m)

Nfm)

1

791892.961

304717.214

2

791896.107

304713.804

3

791894.229

304712.072

4

791893.097

304713.299

5

791893.023

304713.231

S

791892.142

304714.186

, 7

791892.215

304714.254

8

791891.083

304715.482

Suprafața construcție C1: S =

12 mp

Propunere amplasare chioșc presa


Suprafața amplasament propus: S = 16 mp Suprafața chioșc propus: S = 12 mp


idMÂHlA 1^',‘JICIPIULUI CONSTANȚA StKViGiUL CADASTRU

/IZA7 S,

Nr./

Oata^'Qctoțnbrie-20.13;.'    'î>’■.

Irtto^nitlng^SÂCHiELENA \

/l'    !//

\ J-5' ,    v

CXrf-G(^^V'


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Nr.pct

E(m)

N(m)

1

792390.127

303926.266

2

792392.424

303925.146

3

792391.692

303923.645

4

792391.782

303923.601

5

792391.212

303922.433

6

792391.122

303922.476

7

792390.390

303290.975

8

792388.094

303922.095

Suprafața construcție CI: S =

12 mp

Propunere amplasare chioșc presa.


Suprafața amplasament propus: S = 17 mp Suprafața chioșc propus: S = 12 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR. 106/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Primăverii nr.21A

S teren =47 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare teren nr.46434/06.05.2014

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR. 106/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Hatman Arbore nr.46

S teren =35 mp

_

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare teren nr,56924/05,05.2014

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

, LAN DE SITUAT^


Scara 1:200

Suprafața măsurata

Adresa imobilului :

Str. Primăverii nr. 21A, Jud. Constanta

197 mp

UAT

ConstantaA. Date referitoare la teren


Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

CC

197

Intre punctele 1—2—3 gard lemn, Intre punctele 3—4—5—6 gard beton

Total

197

Intre punctele 6—1 limite materializate prin construcție

B. Date referitoare la construcții


Cod.

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

CI

106

CI: Locuința P, 3 camere+dependințe Suprafața construita desfasurata = 106 mp

Parter : — 3 Camere

-    Hol

-    Baie

-    Bucătărie

-    3 Magazii — WC Servicl — Camara


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70

Pct.

E(m)

N(m)

1

790901.818

306004.440

2

790905.867

306001.030

3

790906.645

305997.552

4

790903.969

305994.747

5

790891.282

305979.903

6

790885.504

305985.088

Executant:

Nistor Laurentiu

Suprafața totala masurata= 197 mpiilMÂRIA MUriicipiULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


ifIZAT SPRE NESCHIMBAPE

Nr,________'

—-^Sgmnâtura


Suprafața din acte= 150 mp


Data: Martie 2014


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

285 *

Constanta, Strada Hatman Arbore Nr. 46

Cartea Funciara nr.

UÂT: Constanta

Ar'Nr.

^fcarcela

Categorie de folosința

Suprafața

Valoâre de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

285

Urnita imobilului este delimitată cu gard de beton Intre punctele 1,2,3 si construcții pe restul laturilor.

. Total

285

B. Date referitoare la construcții.


Cod

constr.


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


C1


C2


C3

Total


Nr.

Pct.


122


43


166


Inventar de coordonate


Sistem stereo 70


Coordonate pct.de contur

X [m]


Y [m]


Locuința; S. construita desfasurata= 122 mp


Garaj; S. construita desfasurata=43 mp W.C.; S. construita desfasurata= 1mp


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


299834.019

29.9821.843

299815.826

299828.126

299832.754


788999.282

788996.301

789017.914

789021.215

,789004.094


Suprafața masurata = 285 mp

Suprafața din acte = 250 mprimÂria municipiului constanța

SERVICIUL CADASTRU
/IZAT SPrT NfesCHIMBARE

Nr._____________


Data Data,

---