Hotărârea nr. 105/2014

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 295/2013 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 295/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 21.05.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 65931/08.05.2014, prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, referatul de aprobare nr. S34905/06.05.2014 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 studii, prognoze economîco-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 alin. (2) lît. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) șî ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se modifică și completează HCL nr. 295/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014, după cum urmează:

a) după lit. D) al paragrafului 10 al capitolului I din Anexa nr. 5 se introduce o nouă literă, litera E), ce va avea următorul cuprins:

,,E) persoanele cu handicap grav (I), accentuat (II), mediu (III) sau ușor

(IV)"

b) după paragraful 10 al capitolului I din Anexa nr. 5, se introduce un nou paragraf ce va avea următorul cuprins:

" în cazul persoanelor cu handicap, scutirea de la plata taxei de habitat se stabilește pe baza listelor transmise de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cât șî a cererilor depuse de persoanele

îndreptățite, urmând ca aceasta să fie aplicată începând cu luna următoare celei în care au fost depuse datele menționate anterior."

c) se înlocuiește planșa din Anexa nr. 18, cu cele prevăzute în Anexa nr. 1.1, Anexa nr. 1.2 și Anexa nr. 1.3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prevederile art. 1 lit. a) și b) intră în vigoare la data de 01.07.2014.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 295/2013 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Constanța, și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de 22

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA

Nr 105    / 21-05-2014

i