Hotărârea nr. 101/2014

HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI ȘI CENTRALIZATORUL DE VALORI TARIFE DE BAZĂ, PRECUM ȘI A INSTRUCȚIUNILOR PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU PLIC ÎNCHIS PENTRU ATRIBUIREA BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini și Centralizatorul de valori tarife de bază, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice cu plic închis pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_21.05.    2014:

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub rx    referatul R.A.E.D.P.P.

Constanța nr. 5479/07.05.2014 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 - Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ;

în baza Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome cu modificările și completările ulterioare, a H.C.L. nr.332/1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța,

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 lit.c, art.3 și art.10 din HCL nr.388/2000 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, a art.l din HCL nr.151/2003 privind modificarea și completarea HCL nr.388/2000 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, a HCL nr. 370/2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru închirirea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, modificată prin HCL nr.418/2001 si HCL nr.524/2001,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. c) și art.115 alin (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă Caietul de sarcini și Centralizatorul de valori tarife de bază pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea licitației publice cu plic închis pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, conform anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Se numește Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitație publică, cu plic închis, a beneficiului contractului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, ce va avea următoarea componență:

CATERINA DIAMANDESCU - Președinte

CARMEN-LĂCRĂMIOARA BOBE - Membru

MIOARA-RODICA VÂLCOV - Membru

DORUȚA GALAN - Membru

LAURA MICU - Membru

ART. 4 - începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr.53/28.02.2005 privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și HCL nr.242/11.11.2010 privind modificarea HCL nr.53/28.02.2005 își încetează aplicabilitatea.

ART. 5 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre către R.A.E.D.P.P. Constanța și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de 22

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CIORBEA VALENTIN

Constanța

101    !    21.05.2014

Anexa nr. 1 la HCL nr. ....../ .J2.QAA............

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea prin licitație publică a beneficiului contractului de închirire pentru bunul imobil_în suprafață de_mp,

situat în municipiul Constanța, b-dul_, nr._

în baza Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome cu modificările și completările ulterioare, a H.C.L. nr.332/1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, a H.C.L. nr.388/2000 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a H.C.L. nr.370/2001, privind majorarea tarifelor de bază pentru închiriere spațiilor cu altă destinație decât cea de locuința, a H.C.L. nr 418/2001 și H.C.L. nr. 524/2001 privind modificarea H.C.L. nr.370/2001 și

a H.C.L. nr._privind atribuirea beneficiului contractului de închiriere

a bunului imobil _în suprafață de_ mp,

situat în_, ce face obiectul prezentului caiet de sarcini (după caz se

va menționa suportul legal de autorizare a licitației). Acesta constituie domeniu privat al municipiului Constanța, conform H.C.L. nr._

1.Obiectul închirierii

Obiectul licitației publice îl constituie atribuirea beneficiului contractului de

închiriere a bunului imobil _ situat în municipiul Constanța,

__, nr._, în suprafață de _ mp, conform

schiței/pianurilor releveu anexă la prezentul caiet de sarcini. Obiectul de activitate va fi stabilit de ofertant în oferta depusă.

2.Condițiile de exploatare a bunului imobil supus închirierii prin licitație publică și obiectivele de ordin tehnic și financiar privind exploatarea eficace a acestuia

Locatarul este obligat să mențină destinația bunului imobil _în

suprafață de_mp, situat în municipiul Constanța,_,

asa cum aceasta este determinată prin oferta declarată câștigătoare. Locatarul poate modifica destinația bunului imobil cu condiția anunțării prealabile a Locatorului și a obținerii avizului acestuia. Modificarea destinațieijmobilului se poate realiza, în acest caz, doar ulterior încheierii unui act adițional. în cazul actelor adiționale care pot avea ca efect modificarea chiriei, se va ține cont la calculul noii chirii de temeiul legal în vigoare la data încheierii actului adițional, precum și de cel care a stat la baza adjudecării inițiale. Noua chirie nu poate fi mai mică decât cea adjudecată la data încheierii contractului.

3.Investițiile pe care locatarul le poate realiza sunt următoarele:

Investițiile care se vor realiza de către locatar, se vor face numai cu acordul prealabil exprimat în scris de Direcția abilitată în acest sens din cadrul R.A.E.D.P.P.

4.    Durata închirierii

Contractul de închiriere ce se va încheia în urma licitației publice va fi valabil

până la _, cu posibilitatea prelungirii prin acordul scris al

ambelor părți.

5.    Clauze financiare și de asigurări

Criteriul de atribuire a beneficiului contractului de închiriere va fi oferta cea mai mare din punct de vedere financiar.

în oferta financiară participantul va include chiria lunară oferită și obiectul de activitate pe care îl va desfășura în spațiu. Dacă ofertantul dorește să utilizeze spațiul pentru mai multe destinații, acestea vor fi specificate explicit în ofertă, cu precizarea numărului alocat încăperii, conform planului releveu/schiței și a valorii ofertate.

Oferta financiară depusă nu poate fi mai mică decât tarifele de bază stabilite conform HCL nr. 370/2001, cu modificările și completările ulterioare. Departajarea ofertelor se va face luându-se în calcul tipul de activitate care urmează a fi prestat, zona în care este situat imobilul (respectiv zona A, B și C) raportate la suprafață imobilului scos la licitație, conform anexei la prezentul caiet de sarcini -Centralizator valori tarife de bază, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța. în caz contrar oferta financiară nu va fi luată în considerare de către comisie.

Oferta declarată câștigătoare nu poate fi modificată și constituie parte integrantă a contractului de închiriere care urmează a fi încheiat.

împotriva licitației, orice persoană interesată poate face contestație la sediul organizatorului, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea informării privind rezultatul licitației.

în termen de 5 zile calendaristice de la primirea contestației, Comisia este obligată să soluționeze contestația și să comunice răspunsul său contestatarului.

în cazul în care bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere este identificat, ulterior închirierii, ca fiind notificat în temeiul Legii nr.10/2001, contractul va înceta la data comunicării oficiale a existenței notificării, făcută locatarului de către R.A.E.D.P.P. Constanța.

6.    Chiria

în baza H.C.L. nr.370/2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare, chiria minimă de pornire a licitației privind atribuirea

beneficiului contractului de închiriere a bunului imobil _în suprafață

de_mp, situat în municipiul Constanța,_, este

de n

_Euro, la care se adaugă TVA.

în cazul imobilelor prevăzute la punctele (2) și (3) din Nota Anexei la prezentul caiet de sarcini - Centralizator valori tarife de bază, care au în componență și subsoluri (beciuri), chiria se va calcula ținându-se cont și de tariful de bază în lei aferent subsolurilor (beciurilor), în condițiile stabilite în Anexă.

7.    Obligația de plată a chiriei

Plata chiriei se va face lunar prin depunere la casieria R.A.E.D.P.P. Constanța

sau în contul nr._ deschis la _ cel

mai târziu până în ultima zi lucrătoare din lună pentru luna în curs, după care chiriașul este de drept pus în întârziere.

Neplata a trei chirii succesive la termenele stabilite de comun acord de părțile contractante atrage după sine rezilierea contractului de închiriere, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, convenția fiind pact comisoriu de grad IV.

De la data scadentă chiriile lunare sunt purtătoare de penalități de 0,5% din valoarea obligațiilor pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei când suma a devenit exigibilă, penalitatea putând depăși cuantumul total al chiriei restante.

8.    Subînchirierea, asocierea sau transmiterea sub orice formă a dreptului de folosință a spațiului închiriat în tot sau în parte

Subînchirierea, asocierea sau transmiterea sub orice formă a dreptului de folosință a spațiului închiriat, în tot sau în parte, unui terț, este permisă doar cu acordul prealabil al RAEDPP/Consiliului Local al Municipiului Constanța, sub sancțiunea rezilierii de plin drept a contractului de închiriere.

9.    Cuantumul garanțiilor

9.1.    Taxa de participare (nerambursabilă) este de.......... lei.

9.2.    Garanția de participare reprezintă 15% din chiria minimă acceptabilă,

conform HCL 370/2001, cu modificările și completările ulterioare și este în valoare de _.

Nicio ofertă nu va fi luată în considerare dacă nu va fi însoțită de dovada achitării garanției de participare.

Garanția de participare se pierde dacă ofertantul îsi retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului.

Garanția de participare și dreptul de a încheia contractul se vor pierde de către ofertantul declarat câștigător, dacă acesta sub invocarea oricărui motiv nu se prezintă în termen de 30 de zile de la comunicarea acceptării ofertei sale, pentru încheierea contractului de închiriere.

Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de către locator până în momentul încheierii contractului de închiriere, restituirea acesteia putând fi realizată ulterior acestui termen, în baza solicitării scrise a ofertantului.

Garanția de participare se restituie ofertanților declarați necâștigători, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câștigător.

9.3.    Garanția pentru bună execuție a contractului se constituie în scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligației de plată a chiriei, precum și a obligației de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către chiriaș a obligațiilor contractuale.

Câștigătorul desemnat al licitației are obligația ca până la data semnării contractului să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantumul unei chirii lunare stabilite în urma licitației, valabilă pe durata contractului de închiriere. Garanția de bună execuție este obligatorie și se constituie în lei, la cursul comunicat de BNR valabil la data plății, sub una din următoarele forme:

-numerar depus la    casieria    R.A.E.D.P.P. Constanța,

din.................................................;

-ordin de plata depus în contul R.A.E.D.P.P. Constanța nr._

deschis la_.

Garanția de bună execuție a contractului se restituie la încetarea contractului, în baza solicitării scrise a chiriașului, după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. Eventualele debite ale chiriașului se vor suporta din garanția de bună execuție a contractului.

10. Dispoziții finale

Locatarul se obligă să preia bunul imobil, ce face obiectul licitației privind atribuirea beneficiului contractului de închirire, în starea în care se află în momentul semnării contractului, părțile semnând cu această ocazie un proces verbal de predare-primîre.

Contractul de închiriere ce se va încheia între R.A.E.D.P.P. și ofertantul declarat câștigător al licitației publice va conține ca șî clauze minimale prevederile din prezentul caiet de sarcini.

Pentru desfășurarea procedurii licitației publice deschise este obligatorie depunerea a cel puțin doua oferte eligibile. în situația neîndeplinirii acestei condiții, licitația va fi anulată. Următoarea procedura de licitație publică cu plic închis desfășurată pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru același spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, se va putea desfășura în condițiile prezentării a cel puțin unui ofertant eligibil.

în cazul în care licitația publică nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va proceda la organizarea unei noi licitații.

COMISIA DE LICITAȚIE PREȘEDINTE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Constanța Nr. 101


21.05.2014


la HCL nr. ..l.QA

Anexa nr. 2

/.....2P.U.........

CENTRALIZATOR VALORI TARIFE DE BAZĂ

- SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA -

Nr

crt

CLASIFICARE PE FUNCȚIONALITĂȚI (1)

ZONA A

Tarife

Euro/mp/lună

ZONA B

Tarife

Euro/mp/lună

ZONA C

Tarife

Euro/mp/lună

1.

- Unități bancare, case de schimb valutar

9,25

5,30

4,20

- Agenții comerciale de turism

5,92

4,00

3,15

2.

a) Unități de alimentație publică

- Bar de zi, bar de noapte, discoteci

9,25

5,30

4,20

- Restaurante, braserii, pizzerii

6,80

4,51

3,57

b) Cofetării, patiserii, autoserviri

5,18

3,71

2,94

c) Unități independente de producție pentru alimentație publică (laboratoare: cofetării, patiserii, carmangerii)

4,44

3,18

2,52

3.

Magazine ce desfac în exclusivitate

a) pâine și lapte

4,07

2,92

2,31

b) carne și preparate din carne

4,44

3,18

2,52

4.

Unități comerciale agroalimentare (mai puțin cele prevăzute la pct. 3a și 3b)

5,58

3,71

2,94

5.

Unități comerciale nealimentare și mixte

5,92

3,98

3,15

6.

Unități meșteșugărești

a) cismării, croitorii, tocilării, prestări servicii

4,44

3,18

2,52

b) producție industrială (tâmplărie de lemn și separat tâmplărie aluminiu...)

5,92

3,98

3,15

7.

Spații pentru micii meseriași individuali

4,07

2,92

2,31

8.

Sedii și birouri de proiectare

5,18

3,71

2,94

9.

Sedii și birouri

a) societăți comerciale

5,55

3,98

3,15

b) instituții bugetare C2J(3)

c) instanțe judecătorești, parchetele de pe lângă tribunal, Curte de Apel (HGR Nr. 740/24.12.1993) (2)t3)

10.

Activități social -culturale - sanitare

a) spații îngrijire handicapați(2)(3)

b) învățământ toate gradele (gradinițe-creșe) (2)(3)

c) biblioteci (Petre Țuțea) C2)(3)

d) librării, edituri (2)(3^

e) sedii asociații locatari (2)(3)

f) galerii de artă (comerț)

5,18

3,71

2,94

11.

Ateliere de creație:

a) a UAP, membrilor acestuia (HGR 5/08.01.1992)(2,(3)

b) spații pentru muzee (2)(3)

12.

spații închiriate Oficiului de Prestări Servicii pentru Corpul Diplomatic (DL 148/11.05.1990)

7,67

7,67

7,67

13.

a)Unități în care se practica jocuri de noroc inclusiv jocuri mecanice și electronice, generatoare de câștiguri

12,95

7,95

6,30

b) Jocuri mecanice și electronice distractive negeratoare de câștiguri

5,92

3,98

3,15

14.

Apartamente de serviciu pentru cazare specialiști

4,44

3,18

2,52

15.

16.

spații închiriate asociațiilor obștești non-profit și organizații sindicale

a) sedii<2) (3)

b) activități comerciale sau generatoare de profit

5,92

3,98

3,15

17.

a) spații pentru depozitare și dependințe aferente activităților comerciale sau productive

2,22

2,22

2,22

b) spații pentru depozitarea activităților comerciale sau productive subsoluri (OG 15/1999)

1,85

1,85

1,85

c) Subsoluri locuibile (OG 15/1999)

2,78

2,78

2,78

d) spații închiriate pentru garaje

1,85

1,85

1,85

18.

Alte terenuri aflate în administrarea RAEDPP ocupate cu :

a) chioșcuri, construcții provizorii pentru activități

0,90    0,48    0,48

comerciale

b) terase aferente activităților comerciale

0,45

0,24

0,24

c) depozitare mărfuri și ambalaje aferente activităților comerciale

0,36

0,19

0,19

d) aferente spațiilor pentru micii meseriași individuali

0,09

0,05

0,05

e) pentru alte activități inclusiv organizare șantier

0,36

0,19

0,19

f) închiriate de UAP pentru membrii acestora doar pentru sculptură

0,045

0,024

0,015

g) curți imobile

0,045

0,024

0,024

h) qaraje

0,36

0,19

0,19

i) grădini

0,045

0,024

0,015

Nota:

(a) Tarifele lunare de bază prevăzute mai sus se vor majora cu 25% la spațiile în care se practică și jocuri mecanice, electronice, distractive sau de noroc concomitent cu alte activități, (conform art. 3 din HCLM nr. 418/26.11.2001)

(2) Tarifele de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, în funcție de anul punerii în funcțiune a clădirii și de zonă, sunt următoarele :____

Anul punerii în funcțiune a clădirii

ZONA A

Tarife

Euro/mp/lună

ZONA B

Tarife

Euro/mp/lună

ZONAC

Tarife

Euro/mp/lună

înainte de 1950

0,46

0,33

0,26

între 1951-1977

0,58

0,41

0,33

După 1978

0,70

0,50

0,40


(3) Tarifele pentru închirierea spațiilor pentru depozitare aferente activităților comerciale sau productive - subsoluri (beciuri) vor fi de 0,92 lei/mp/lună având ca referință luna decembrie 2013, suma care va fi indexată semestrial cu rata inflației (conform art.l din HCLM 524/2001)


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CIORBEA VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Anexa nr. 3

la HCL nr.


2014

Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea licitației publice cu plic închis

pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere cu privire la......................................situat în Constanța,

1.    INFORMAȚII GENERALE

Obiectul licitației publice cu ofertă în plic închis îl constituie atribuirea

beneficiului contractului de închiriere, privind imobilul ........... situat în

Constanța ........................................... , zona ................. în suprafață

de.......................mp.

Imobilul ................... face parte din domeniul privat al Municipiului

Constanța conform HCL .................................., aflat în administrarea

R.A.E.D.P.P. Constanța.

Organizatorul licitației: R.A."Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, b-dul Tomis, nr 101, tel......................; fax..........................

Forma licitației: publică cu plic închis. Licitația se organizează în conformitate cu dispozițiile...............................

Participanții la licitație vor cumpără documentele licitației de la sediul

R.A.E.D.P.P. Constanța, ...................... contra sumei de ......................... lei,

începând cu data apariției anunțului publicitar.

Garanția de participare : ................................. Euro/lei (constituibîlă în Iei

la cursul zilei din data plății)

Taxa de participare (nerambursabilă) : ..........lei.

2.    DOCUMENTELE CARE STAU LA BAZA ORGANIZĂRII LICITAȚEI

Documentele licitației se compun din :

•    HCL nr.............(sau, după caz, documentul care aprobă licitația)

•    Caietul de sarcini;

•    Prezentele instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea licitației pentru

atribuirea beneficiului contractului de închiriere cu privire la ....................

situat în ...........................................................;

•    Anunțul publicitar

3.    CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

3.1. Nu este eligibil orice ofertant care se află în oricare din următoarele situații :

a)    este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate;

b)    face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lît a)

c)    nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor șî contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

d)    are datorii față de R.A.E.D.P.P. Constanța.

3.2.    Pentru a-sî dovedi eligibilitatea, ofertanțîi vor prezenta acte doveditoare privind calitățile și capacitățile lor, după cum urmează :

a)    Documentele de funcționare și constituire ale ofertantului:

-    certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului;

-    actul constitutiv/statutul ofertantului;

-    certificatul de înregistrare fiscală;

-    încheiere/sentînța/rezoluțîe emisă de Oficiul Registrului Comerțului privind înființarea societății;

-    acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înființate conform OUG nr.44/2008);

-    rezoluție eliberată de Oficiul Registrului Comerțului (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înființate conform OUG nr.44/2008);

b)    certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent valabil la data deschiderii plicurilor - în original sau copie legalizată. Ofertantul trebuie să aibă înscris obiectul de activitate șî să desfasoare efectiv activitățile pentru care ofertează;

c)    Actul de identitate (în copie) și împuternicirea persoanei care reprezintă ofertantul la licitația publică (în copie. Originalul se va prezenta la începerea licitației);

d)    declarație de participare, semnată și parafată de către ofertant, fără îngroșări sau modificări ;

e)    Declarația de eligibilitate

f)    Dovada achitării garanției de participare, a taxei de participare și a contravalorii documentelor de licitație (caietul de sarcini șî prezentele instrucțiuni);

g)    adeverințe eliberate de Direcțiile R.A.E.D.P.P. Constanța : Direcția Administrare Imobile, Direcția Piețe Târguri șî Oboare și Direcția Tehnic -învățământ, din care să rezulte ca nu înregistrează datorii față de regie. Aceste adeverințe se eliberează în baza depunerii prealabile a solicitării de debite, care va fi depus la registratura RAEDPP cel târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea depunerii ofertelor.

3.3.    a) Dacă una sau mai multe dintre condițiile sau documentele prevăzute la punctele 3.1 sau 3.2 nu sunt îndeplînite/depuse, ofertantul va fi descalificat.

b) Declararea calificării se face de către comisia de licitație pe baza documentelor prezentate de către ofertant, prin consemnarea în Procesul Verbal de licitație.

4.OFERTA FINANCIARĂ

4.1.    Criteriul de atribuire a beneficiului contractului de închiriere va fi oferta cea mai mare din punct de vedere financiar.

4.2.    în oferta financiară participantul va include chiria lunară oferită și obiectul de activitate pe care îl va desfășura în spațiu. Dacă ofertantul dorește să utilizeze spațiul pentru mai multe destînații/funcționalitățî, acestea vor fi specificate explicit în ofertă, cu precizarea numărului alocat încăperii, conform planului reieveu/schîțeî și a valorii ofertate.

4.3.    Oferta financiară nu poate fi mai mică decât tarifele deAbază stabilite conform anexei la caietul de sarcini pentru fiecare tip de activitate. în caz contrar oferta financiară nu va putea fi luată în considerare de către Comisie.

4.4.    Chiria minimă de pornire a licitației este stabilită conform caietului de

sarcini și este de............................, la care se adauga TVA.

în cazul imobilelor prevăzute la punctele (2) și (3) din Nota Anexei la caietul de sarcini - Centralizator valori tarife de bază, care au în componență șî subsoluri (beciuri), chiria se va calcula țînându-se cont și de tariful de bază în lei aferent subsolurilor (becîurilor), în condițiile stabilite în Anexă.

4.5.    Subînchirierea, asocierea sau transmiterea sub orice formă a dreptului de folosință a spațiului repartîzat/închîriat, în tot sau în parte, unui terț, este permisă doar cu acordul RAEDPP/Consiliului Local al Municipiului Constanța, sub sancțiunea rezilierii de plin drept a contractului de închiriere.

4.6.    Locatarul se obligă să mențină destinația bunului imobil, asa cum aceasta este determinată prin ofertă. Locatarul poate modifica destinația bunului imobil cu condiția anunțării prealabile a locatorului și a obținerii avizului acestuia. Modificarea destinației imobilului se poate realiza, în acest caz, doar ulterior încheierii unui act adițional. în cazul actelor adiționale care pot avea ca efect modificarea chiriei, se va ține cont la calculul noii chirii de temeiul legal în vigoare la data încheierii actului adițional, precum și de cel care a stat la baza adjudecării inițiale. Noua chirie nu poate fi mai mică decât cea adjudecată la data încheierii contractului.

4.7.    Investițiile realizate în spațiu, vor fi recunoscute doar dacă sunt efectuate cu acordul locatorului.

4.8.    Contractul de închiriere ce se va încheia va fi valabil până la data

de............................

5.INSTRUCȚIUNI PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI

5.1.    Ofertantul va depune doua plicuri sigilate, astfel: unul dintre ele cu documentele de eligibilitate prevăzute la cap.3, iar al doilea cu oferta propriu - zisă, prevăzută la cap.4. Cele doua plicuri vor fi introduse într-un plic exterior sigilat .

5.2.    Pe plicul exterior se vor înscrie următoarele :

- „licitație pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța, .................,

în suprafață de........................mp" .

- „R.A. Exploatarea    Domeniului    Public    și    Privat


Constanța,...................................

- „A nu se deschide înainte de data de ...............................

ora..................(conform informațiilor din anunțul de publicitate)

5.3.    Documentele de eligibilitate înscrise la capitolul 3 vor fi numerotate pe fiecare foaie și vor fi însoțite de un opis în care se vor preciza: denumirea fiecărui document șî numărul foii ia care poate fi găsit. Pe plicul conținând documentele de eligibilitate înscrise la capitolul 3 se va înscrie :

-    "Documente de eligibilitate",

-    numele sau denumirea ofertantului,

-    domiciliul sau sediul social ,

5.4.    Pe plicul conținând oferta propriu-zisă prevăzuta la cap.4 se va înscrie :

-    „Oferta financiară",

-    numele sau denumirea ofertantului,

-    domiciliul sau sediul social, după caz.

5.5.    Plicul exterior sigilat va fi însoțit de o Scrisoare de înaintare și va fi

înregistrat la registratura de la sediul Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, din.......................................

5.6.    Ofertele primite șî înregistrate după termenul lîmita, adica ...................

ora................ vor fi excluse de la licitație și vor fi înapoiate ofertantilor fără

a fi deschise .

5.7.    Ofertele se vor păstră sigilate până în ziua licitației, când vor fi preluate de comisia de evaluare, pentru deschiderea lor.

5.8.    Ofertele se vor deschide în ziua de .................................

ora ................., la sediul organizatorului în prezenta comisiei de evaluare și a

reprezentanților împuterniciți ai ofertantilor.

6.    GARANȚII

6.1.    Garanția de participare, reprezentând 15% din chiria minima

acceptabilă, în valoare de ............................ se va plăti în lei la cursul comunicat

de BNR valabil în data plătii și se va constitui, sub una din următoarele forme :

-numerar depus la    casieria    R.A.E.D.P.P. Constanța,

din.................................................;

-ordin de plata depus în contul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. R004BTRL01401202696755XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Constanța.

6.2.    Nicio oferta nu va fi luata în considerare daca nu va fi insotita de dovada achitării garanției de participare.

6.3.    Garanția de participare se pierde dacă ofertantul îsi retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului.

6.4.    Garanția de participare și dreptul de a încheia contractul se vor pierde de către ofertantul declarat câștigător, dacă acesta sub invocarea oricărui motiv nu se prezintă în termen de 30 de zile de la comunicarea acceptării ofertei sale, pentru încheierea contractului de închiriere.

6.5.    Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținuta de către locator până la momentul încheierii contractului de închiriere, restituirea acesteia putând fi realizată ulterior acestui termen, în baza solicitării scrise a ofertantului.

6.6.    Garanția de participare se restituie ofertantilor declarați necaștigătorî, în baza solicitării scrise a acestora, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câștigător.

6.7.    Câștigătorul desemnat al licitației are obligația ca până la data semnării contractului să constituie o garanție pentru buna execuție a contractului, în cuantumul unei chirii lunare stabilite în urma licitației, valabila pe durata contractului de închiriere, garanția de buna execuție este obligatorie și se constituie în lei, la cursul comunicat de BNR valabil la data plătii, sub una din următoarele forme:

-numerar depus la    casieria    R.A.E.D.P.P. Constanța,

din .............................

-ordin de plata depus în contul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. __deschis la _,

6.8.    Garanția de bună execuție a contractului se restituie la incetarea contractului, în baza solicitării scrise a chiriașului, după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. Eventualele debite ale chiriașului se vor suporta din garanția de buna execuție a contractului.

7.    EVALUAREA, COMPARAREA Șl ADJUDECAREA OFERTELOR LA LICITAȚIA PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS

7.1. Pentru desfășurarea procedurii licitației publice deschise este obligatorie depunerea a cel puțin doua oferte eligibile. în situația neîndeplînirii acestei condiții, licitația va fi anulată. Următoarea procedura de licitație publică cu plic închis desfășurată pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru același spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, se va putea desfășura în condițiile prezentării a ce! puțin unui ofertant eligibil.

7.2. Licitația se va desfășura astfel :

7.2.1.    La data și ora stabilite în documentele licitației este obligatorie prezenta membrilor comisiei de evaluare a ofertelor. Reprezentanții ofertantilor prezenti se vor legitima în baza actului de identitate în original și vor prezenta documentele de împuternicire în original.

7.2.2.    După deschiderea plicului exterior al fiecărui ofertant, comisia de licitație desface plicul cu documentele de eligibilitate, consemnând integritatea acestuia înainte de a fi deschis în față ofertantilor, comisia procedând la consemnarea în Procesul verbal al licitației a tuturor documentelor de eligibilitate. Rezultatul analizei din punct de vedere al eligibilității se va consemna în procesul verbal al comisiei de licitație. în cazul declarării ca neeiigibîl a unuia sau mai multi ofertanti, comisia de evaluare va consemna acest lucru în procesul verbal și va returna plicul cu oferta financiară sigilat, fără a~l deschide, consemnând acest lucru în procesul verbal care va fi semnat și de reprezentanții prezenti ai ofertantilor respectivi.

7.2.3.    Deschiderea plicurilor interioare conținând oferta financiară se face numai după constatarea eligibilității ofertantilor în cauza. Comisia de licitație va consemna în procesul verbal al licitației valoarea fiecărei oferte.

7.2.4.    Comisia de licitație întocmește procesul verbal de licitație care se semnează de către membrii Comisiei și de către toti participanțiî prezenti la licitație, o copie de pe acesta fiind înmanata celor prezenti.

7.2.5.    Comisia va verifica dacă ofertele financiare corespund cerințelor capitolului 4.

7.2.6.    După analizarea ofertelor, comisia de licitație poate cere ofertantilor, în scris, clarificări cu privire la conținutul ofertei, dacă în urma răspunsului primit din partea ofertantilor cerințele capitolului 4 nu sunt îndeplinite, atunci ofertantul va fi descalificat.

7.2.7.    Comisia de licitație întocmește Raportul de adjudecare, care cuprinde descrierea procedurii de licitație și operațiunile de evaluare, elementele esențiale ale ofertelor depuse și motivele alegerii ofertantului câștigător sau în cazul în care nu a fost desemnat nici un câștigător, cauzele respingerii.

7.2.8.    După întocmirea raportului de adjudecare, comisia procedează în termen de 3 zile lucratoare, la informarea ofertantului câștigător despre alegerea să și la anunțarea celorlalți ofertanti despre respingerea ofertelor lor, cu precizarea motivației.

7.2.9.    în termen de 5 zile calendaristice de la primirea adresei menționate la punctul 7.2.8, ofertantiî pot face contestații la sediul organizatorului.

7.2.10.    în termen de 5 zile calendaristice de la primirea contestației, Comisia este obligată să soluționeze contestația și sa comunice răspunsul sau contestatarului.

7.2.11.    Ofertantul câștigător se va prezenta la sediul organizatorului, pentru semnarea contractului.

7.2.12.    Până la data încheierii contractului de închiriere, câștigătorul licitației va face dovada constituirii garanției pentru bună execuție a contractului, în lei, în cuantumul unei chirii lunare stabilite în urma licitației, valabila pe durata contractului de închiriere. Garanția de bună execuție este obligatorie și se constituie în lei, la cursul comunicat de BNR valabil ia data plății, sub una din următoarele forme:

-numerar depus la casieria R.A.E.D.P.P. Constanța, din .....................;

-ordin de plata depus în contul R.A.E.D.P.P. Constanța nr._

deschis la    .

7.2.13.    încheierea contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

7.2.14.Dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă în termen de 30 de zile de la comunicarea acceptării ofertei sale pentru încheierea contractului de închiriere cu dovada constituirii garanției de bună execuție a contractului, licitația va fi anulată, de către comisia de licitație.

8.PRECIZĂRI FINALE

în cazul în care licitația publică nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va proceda la organizarea unei noi licitații.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CIORBEA VALENTIN

Constanța

Nr. 101    / 21.05.2014