Hotărârea nr. 99/2013

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    Ok-

Având în vedere expunerea de motive nr. 57160/17.04.2013 a domn ului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație pubfl ică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libe rtă’ților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.57157/17.04.2013;

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4, din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 al in (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locaE-ă, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța", aprobat prin H.C.L.nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1-38, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă modificarea suprafeței de teren menționată îrt H.C.L.nr.296/2007, anexa 27 cu suprafața menționată în anexa 3 din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa 25 la H.C.L.nr.338/2012 în sensul că în loc de S.C. MODEL S.A. se va citi S.C,DORIS TRADING S.R.L.

Art. 4 - Se aprobă îndreptarea erorilor materiale cuprinse în anexa 21 la H.C.L.nr.135/2007 și în anexa 6 din H.C.L. nr.22/2011 în sensul că în loc de S.C.MODEL S.A. se va citi S.C. TONIS TRADE S.R.L.

Art. 5 - Se aprobă completarea anexei 19 din H.C.L.nr.507/2009, cu suprafața de teren menționată în anexa 4 din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa 13 din H.C.L.nr.213/2011 în sensul că în loc de Terasa nr.528 se va citi Terasa nr.28.

Art. 7 - Se aprobă completarea anexei 3 din H.C.L. nr.190/2010 cu suprafețele de teren menționate în anexa 1 din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Se aprobă modificarea anexei 9 din H.C.L. nr.283/2012 cu anexa 7 din prezenta hotărâre.

Art. 9 - Se aprobă completarea anexei 24 din H.C.L.nr.20/2013, cu suprafața de teren menționată în anexa 9 din prezenta hotărâre.

Art. 10 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa 5 din H.C.L.nr.20/2013 în sensul că prevederile acesteia se anulează și se completează cu anexa 17 din prezenta hotărâre.

Art. 11 - Se aprobă completarea anexei 49 din H.C.L.nr.314/2005, cu suprafețele menționate în anexa 19 din prezenta hotărâre.

Art. 12 - Se aprobă anularea poziției 51 din H.C.L. nr.449/21.11.2003 și a anexei 2 din H.C.L. nr.705/2005.

Art. 13 - Se aprobă modificarea anexei 55 din H.C.L.nr.540/2007 și a anexei 23 din H.C.L. nr.598/2008 în sensul că se va citi anexa 30 și anexa 31 din prezenta hotărâre.

Art. 14 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanța, Direcției Financiare si S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

consilieri din 27 membri.


Prezenta hotărâre a fost aprobată de    <

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

30


CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,
NR.    _

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.    _

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Aviator Belghiru nr.10

Sutilă(boxă)=16,53 mp Sutilă(pod) = 37,88mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr. 420 / 2001 h.C.L. nr.190/2010, anexa 3

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.19259/08.02.2013 Adresă R.A.E.D.P.P. nr.19253/08.02.2013

Imobil

Str. Aviator Belghiru nr.10

Sutilă(boxă) = 18,73mp Sutilă(pod)=38,49mp

Sutilă(hol acces) = 2,02mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SFCRETAR, MARCEL^ ENACH-E


ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Stațiunea Mamaia - zona Chioșc Poliedral Felix

Steren = 31 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.132681/02.04.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN^CHt


RELEVEU LOCUINȚA C1 - ETAJ

scara 1:100


ANEXA LA

Nr cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului.

StrAviatorN Belghiru nr.10, Constanta

Cartea funciara nr

UAT CONSTANTAVIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.


, Data .

O£M.Z0(2>, .


Nr.incapere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

16.60

2

Hol 1

11.03

3

Hol 2

0.83

Suprafața utila = 28.46 mp

4

Balcon

5.17

•    Suprafața totala = 33.63 mp

I    ■ Z A \

Execptant "VA '    Data:

Recepționat:    Data:

M^RTEAVfyâT^N ■' -oct. 2010

j OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBUCIWIIMOBWARĂ COI

I w.ume^r-r.rmr- BUHOCîU CARS -/ 'iT'Li^c or: •••.-

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

M A RCEȚ.AJsN£CHE

ISWROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR._

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

„Căsuța Alba Mică"

Steren=289 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L nr.296/2007, anexa 27 Adresă Serviciu Cadastru nr.141572/21.03.2013


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ROMANIA JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALcontrasemnează SECRETAR, MARCELA EN^JGHEANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

zona Complex Cleopatra

Steren=240 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.507/2009, anexa 19

Situație juridică

nr.42205/16.02.2013


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Stathmea Mamaia, zona Complex Cleopatra S=321mp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI "CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

vie

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200


PLAN ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:2000


ANEXA LA

HCLM NR.._?2_.„L&L


303480


308460

X\\s'''sT(T>,?Z


Inventar de coordonate teren


E[m]


N[m)


LEGENDA:


790140.030 790147.702 790150.541 790109.233 790156.134 790154.342 790153.056 790152.176


306409.630

308471.927

308482.393

308470.775

308458.101

308457.853

308459.330

308480,377


Lampadar ttrsdal (O Carrtn vWtoro canafizare [ SțwUuvwda

Canal apa


Gard matal ■ GardzWarto


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJEE


Plan de situație

Amplasament: Constanta, Set Vacanta, Casuta Alba Mica Beneficiar :S.C. Llbri Maris SA.


DATA SCARA SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


Feb.


w.    ai a ai nr cm lAYiPROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. S LA H.C.L. NR._”/

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

Valoare

investiție

lei

OBSERVAȚII

Modul HC5

Sconstruită=471.25 mp Sdesfășurată = 1413.75mp

3.166.680,20

Legea nr. 213 / 1998, Adresă R.A.E.D.P.P. nr.42286

Modul HC6

Sconstruită=471.30 mp Sdesfășurată = 1413,90

2.971.022,64

Modul HC13

Sconstruită=471.30 mp Sdesfășurată = 1413,90

[ 2.971.022,64


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

/L C EcA"    C<J1vV'<ASEMNEAZĂ

l/s'*1    LCRETAR,

MARCELA ENApHE


ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Valea Albă nr.30 Apartament nr.2

Steren = 161,36 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situații juridice nr.124275/11.04.2013 nr.124256/05.04.2013

Apartament nr.3

Steren = 163,30 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

00<6<£e    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

I b// j    marcela enacj+e

contrasemnează secretar, MARCELA ENAeHE


ETAPA 1 DRUMURI - plotfonnc. parcari, Matematizare pe verticala j ETAPA 2 DRUMURI i Construcții propuse'

' Clădiri existente

Spatii verzi

Platforma beton

AJei pletonale


CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE

lucrări tehnico-edilitare aferente BRANSAM£NTE UTILÎTATI ORGANIZARE DE ȘANTIER

CAMPUSUL SOCIAL HENR] COANDA - STR. ȘTEFAN IȚAVoPA^

R.A.E.D.P.P. CONSTANTAqOMSTaa;^ roMANIA


£ JUDEȚUL CONSTANTA 3} MUNICIPIUL CONSTANTA jț CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR._2JL——

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Bd. Mamaia nr.63

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420 / 2001

Adresă nr.40780/25.03.2013 Conform foii de avere partea I

Apartament 1- parter

Sutilă=40,86 mp Steren=90,22 mp

Apartament 2- parter

Sutilă=49,07 mp Steren=108,34 mp

Apartament 3- etaj

Sutilă=81,38 mp Steren = 179,68 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,NTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEL^ENjAPHE

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR._

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Fundătura Rariștei

Steren=50 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică

nr. 137470/09.04.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE


Nr?

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mentiani. .

Lot 1

Cc

/ 50

TOTAL

50

ÎNCADRARE IN ZONANota'Plan de sltuatle Iri vederea cumpăram Sistem de coordonate Stereo 1970

Nr.

Pct'

Coordonate pctde contur

Lungimi

laturi

D(Î>1)

Nord [m]

ESt’lrfiK

1

2

3

4

5

6

306674.427

306666.177

306663.547

306664.468

306670.803

306671.673

789540.479

789553.848 789552.143 789550,520 789540.229

789538.849

15.71

3.13 ;    “1.87

12.08

1.63

3.20

S(Lot1)=50 mp
ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Ion Adam nr.63

Steren = 150 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001 H.C.L.nr.20/2013, anexa 24 Situație juridică nr.62498/28.11.2012

<•

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

O-STAN^ ROMANIA    Jn>L-R<Î^AETEAN^HE

1 W £ JUDEȚUL CONSTANTA    / J/f

ti mi m municipiul constanta^AA'V

llBsIlU CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. IO LA H.C.L. NR.    9^ />&></£

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Munții Tatra nr.7

Steren = 197 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.39310/21.03.2013

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

r)0&(LeAMENT si DELIMITARE al CORPULUI deTT^WȘȚATE-

33


Pentru Construcție


Numele și adresa proprietarilor:

HCLM NR..


1.    Păcuraru Ojeni - ștr. Munții Tatra, nr. 7, muu. Constanța, jddrConsiaiJțâ;'

2.    Păcuraru George-Adrian - str. Munții Tatra, nr. 7, mun. Constanța, jud. Constanța;

3.    Păcuraru Valentina-Gabriela - str. Munții Tatra, nr. 7, mun. Constanța, jud. Constanța;

4.    Moștenitori Ovezea Rădița-Elena

5.    Moștenitori Păcuraru Eugenia Pentru Teren: - Consiliul Local Constanta Acte de proprietate:

-    Decizia nr. 623 din 14.08.1974, Consiliul Popular al mun. Constanța, trecută în registrul de transcripțiuni sub nr. 14297 din 22.08.1974, Notariatul de Stat al jud. Constanța;

, - Certificat de moștenitor nr. 1356 dinM 2.il .1990, Notariatul de Stataljud. Constanța, de proprietate: 1Q, dosar 1929/1990;

-    Certificat de moștenitor nr. 126 din 30.05.2002, BNT. Mariana Tuscali, dosar 144/2002

P(£2’

ama

ImJ

Hptă

fcnprefrmM

. 106 i

17,31

.. ffinliațnp

L 108 :i

perete    de

i'-'J

11.72

pereteconstrucție

10»??

4.69

s    perete oonstnxlte

-i-

1£tt

.. flardtemrt

20.51

gardpbsa


Suprafaa din acte:

Steren= -m.p.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Suprafața din măsurători: -Steren = 357 m.p. din care:

- SlCc-=357 m.p.cu:

-Scl = 54.88 m.p. (locuința); -Sc2 = 48.74 ni.p. (locuință); -Sc3 = 1330 m.p. (magazie).


ÎMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERViCIUL CADASTRU VI2AT SPRE NESCHiM9AR5


RO MANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.ll LA H.C.L. NR.

z

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. General Mânu nr.91

Steren = 331,38 mp

Legea nr. 213 / 1998

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.36729/18.03.2013

Teren în indiviziune


PREȘEDINTE ȘEDINȚA, r-neciROMANIA JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Daciei nr. 9

Steren = 162,55 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.34597/13.03.2013

Conform foii de avere partea I

Apartament 4

Sutilă=24,44 mp

Apartament 5

Sutilă=24,76 mp

Wc comun

Sutilă=0,95 mp

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

Numele si prenumele proprietarilor:

Intravilan Scara 1:200

Mun.CONSTANTA JUD CONSTANTA


Adresa (mobilului;

str.General MÂNU nr. 91


^3da,a


ORBAN MIRAI _îe QQH'iîftUi ORBAN GEORGETA

TeW T’MiPMETKTE A ST1T

Adresa proprietarilor:

Str.General MÂNU nr. 91


Acte de proprietate:

1, Contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 6030 23,11.1998 -B.N.P. Crlstlna Budel -transcris sub nr. 16584 din 24.11.1998 la Judecătoria CONSTANTA

2. Contract devanzare-cumparare afectat de termen suspensiv de executare autentificat cu nr. 2206 din 21.05.1999 -B.N.P. Cristlna Budel autorizație de construire nr.1992 din 09.09.1999 Contract do vanzare-cumparare cu condiție suspensiva - autentificat cu nr. 1395 din 17 072002-B.N.P. Mariana Mihaescu T7WZ/    PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

^7/2ooo    £>Q&te- MÎ

Suprafața din act 1.-3=111.00

2.    -S= 39.08

3.    -S= 4835 mp Teren de Stat 4. -S= — mp

Suprafața rezultata din măsurători:

1.    -S= 110.33 mp din care : SUPRAFAȚA CONSTRUITA C1^LOCUINTA=11033 mp

Suprafața rezultata din măsurători:

2.    -S= 71,40 mp

din care: SUPRAFAȚA CONSTRUITA C^LOCU1NTA=71AO mp

Suprafața rezultata din măsurători:

3.    S= 52,04 mp

din care : SUPRAFAȚA CONSTRUITA C1/lOCUINt)a=52-04 mp

6


CONTRASE

SECREțr

marcela


vSNEAZĂ

AR,


A 3NACHE


Suprafața rezi 4


:ujtata din măsurători:

1. FS= 208.61 mp (teren de Stat)

Suprafața totala - S= 442.38 mp;

-Proprietate ORBAN-S= 233./5J mp din care: suprafața construita - S= 233.77 mp ,AfoHfjRate at I imobilului

■CWTJoiîate pctde contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

PCL

X[ml

Y[mj

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

304457.188

304455.104

304458.070

304459.370

304460.274

304464.349

304473.396

304470.317

304466.916

304464.231

791619.944

791622.044

791625.030

791626.421

791627.387

791631.759

791623.976

791620.596

791616.999

791614.042

2.959

4.209

1.904

1.323

5.977

11.934

4,572

4.950

3.994

9.189

S =162,55 mp


Suprafețe rezultate in urma măsurătorilor

S 1Cc= 162.55 mp S C1= 38.95 mp - Locuința S C2(D+P)= 69.23 mp - Locuința S C3- 6,22 mp - Magazie SC4= 3.12 mp-W.C.


țitc aVWA:,

I lu 3ER/5 Nj/jP852 Meri csi«gMs ’Â^. bjA oy


se

n

I £•—i


u2L.....


—x-vrsz.-»izsau\ vi

P.F.A. Bizira^nsb^yȘtsfefr

AutorHabe

't«I: 0721J8.0S.1S.    I    I

'    BENEFICIAR

Cerchez Madalkia; Dumitre Tudora; Nlca Niculina Volculescu Araxl, Volculetcu Mugur-Codrul

PLANȘA

1

Sistem de protedle? Stereo 7IX__'

SCARA

1:200

PLAN DE SITUAȚIE

Constanta, Strada Dadei nr. 9

JUDEȚUL CONSTANTA

SEMNĂTURĂ;

DATA

- w-aiL.ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ANEXA NR.13 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Traian nr.59

Steren = 206,00 mp Sconstruită = 117,00mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.37662/19.03.2013

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.14 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Ciprian Porumbescu nr.31

Steren = 142,63 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.41430/26.03.2013

Teren în indiviziune

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela ENACJEF-

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

206 mp

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. TRAIAN nr.59


l Cartea funciara nr. | '    f UAT f    CONSTANTANr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața rezultata tfin masuratori(mp|

Vataareade Impozitare (tef)

Mențiuni

1

CC

206

T««n fnț5ff)iKit 1-2-3 Gnrtwfafadoato, 3-4-5 Corufrucdfa C1, $-6-7-8 cjftri twtofr*fefim,

TOTAL

206

Cî ,12-1 Garf fwubWcahJ


Codconstr.

Suprafața construita la BoJ(mp)

VatoaB'fe^v-

IfWWlĂ)

y. ilifCc ..-—

Vțr^nîiuni

C1

117

/ -

țS^rafata cOnBtruitâ-desfasurafeF 269 ni[

L/C' ■

TOTAL

117

iz

r.,O'    s ■

\%    t LL........-    ,

Cî^y. ''

Data    Ianuarie 2013

Receplkmat

Se confirma suprafața din măsurători si Introducea

imobilul ui In baza de date    I


Nr.

Pct

X

[m]

Y

[ml

1

303766.916

791628.121

2

303764.372

791616.763

3.......

- 303761.459

791617.485

4 i '

’ 303751,664

791619.489

5

303751\694

791619.605

. ,.e- ;

303750.41/

791619.806

7

303748.559.

791620.040

■ 8

303744 336’J

791623.524

9

303747.778.

? 791627.156

10

303750.867

791630.652

11

303755.307

1 791629.952

12

303763.829

791628.608

Suprafatadin măsurători = 206mp


Â. Date referitoare la teren

Nr.

parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Valoare de impari tare (lei)

Mențiuni

1

Cc

276

împrejmuit

Total

276

B. Date referitoare la construcții

1    Cod

Suprafața construiU la sol    Valoare de impozitare

1

Mențiuni

Constr.

(l«)

CI

93

1 LOCUINȚA, Parter. Suprafața construita desfasurata = 93 mp

TOTAL

93

j    s" -

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereografii; 1970

/^lpopaXV

Pct

X    ~

Y

; >    J îl

1

306755.645

791864.164

••3    /JO.C&AXzenL w 1

2

306759.077

791872.608

Data: Aprilie 2013    ,    *'*?. /

3

306790.811

791877.076

j?/

4

306750.018

791881.526

Se confirma suprafața    as urători si „<5?/

5

306742.292

791884.312

Introducerea imobilului in bazfrtfexj&e

6

306737.314

791871.619

■ ■ '

Suprafate tQtala. măsurată _

276 mp

Suprafața din act = 275.63 cnp


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE (ACTUALIZARE)

INTRAVILAN SCARA 1 1200

îtul CONSTANTA

atea administrativ teritoriala". CONSTANTA

SI RUTA 60428 isa imobilului:

Ciprian Porumbescu nr. 31 Constanta, jud. Constanta Cadastral al corpului de proprietate 13055
îrafata din acte:

en - 206 m.p. in indviziune cin care:

-133 m.'p. (in proprietate Ismail Ingi)

■ 73 m.p. (in închiriere Dima Gheorghe)

prafa.ta din măsurători:

en = 276 m.p. din care:

= 67.16 mp-locuinta -Ismail Ingi : = 18.43 mp-garal-lsmai) Ingi i = 28.47 mp-locuir#a -chiriaș Dima Gheorghe I = 2.83 mp-marchiza -chiriaș Dima Gheorghe > = 1.58 mp-wc -chiriaș Dima Gheorghe i = 12.74 mp-magazie -Ismail Ingi I - 10.93 mp-magazie -Dima Gheorghe

Numele prenumele si adresa proprietarului:

1. R.A.E.D.P.P. Constanta

Sediul: B-dul 1Mai nr. 21, BI.H18, Loc. Constanta ISMAIL INGI

Domiciliul: Str. Ciprian Porumbescu nr. 31

Act de proprietate:

1 .Contract de vanzare cumpărare autentificat cu nr. 2913 din 16.12,2003 2.Autorizatie de construire nr. 1124 din 28.05.2004


întocmit

BANDKAfîtlfiU AUj

DATA: DECEMBRIE.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.15 LA H.C.L. NR

J

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Titus Cergău nr.2

Steren = 581 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.11146/10.04.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ONjTR ASEMNEAZA SECRETAR, MARCELA ENA£HE


J&»"ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.16 LA H.C.L. NR._

/

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Pateu Mare zona Complex comercial

Steren=67 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.48617/19.03.2009

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

r-

$$£>£& MUPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500 Pâlazu Mare, zona Complex comercial

S - 67 mp

din totalul suprafeței de:S=2614mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR.17 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. George Enescu nr.16

Sutilă(parter) = 19,66 mp Sutilățetaj 1)=96,17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420 / 2001

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.41430/26.03.2013


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALtrasemnează SECRETAR. marcela enag-he


ANEXA NR.18 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Jupiter nr.7A

Steren=360,87 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr. 420 / 2001 Adresă R.A.E.D.P.P. nr.46458/03.04.2013 Conform foii de avere Partea I

Apartament 3

Sutilă=15,20 mp

Apartament 5

Sutilă = 17,66 mp

Spațiu comercial 1

Sutilă = 22,39 mp

Sutilă(beci aferent)=20,53mp

Spațiu comercial 2

Sutilă=34,61 mp

Sutilățbeci aferent)=26,60mp
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

anexa la


BCLM NR...    /^/i'

Numele sî prenumele proprietarilor

1.    Primăria Municipiului Constanta

2.    R.A.E.D.P.P. Constanta —drept de administrare Locatari : SC'ALFA & OMEGA’'SRL, Mihci Relu.

Ădrg5g.-proprietcrilor:

A

1.    mun. Constanta, b—dul Tomis nr- 51. jud. Constanta.

2.    mun. Constanta, b-dul 1 Mal nr. 21, bl. H1S, porter, jud. Constanta.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELĂ ENACfctE"'


Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

360.87

Constanta, Strada Jupiter Nr. 7A

Cartea Funciara nr.

UAT: pin£tantâ-.,..................

A. Date referitoare la teren

Nr.

.parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

360.87

Limita imobilului este delimitată de clădiri.

Total

360.87

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


C1


243.65


5 Locuințe si 2 Spatii comerciale;


C2


4.35


W.C.;


Total


248.00


Inventar de coordonate


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de dale


Sistem stereo 70

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m)

Y[m]

1

304013.651

791358.417

5.99

2

304009.242

791362.476

4.19

3

304006.162

791365.321

3.61

4

304003.500

791367.771

6.83

5.

, . 303996.493

791372.410

17.10

6

303066.777

791359.832

20.69

7

304001.641

791345.440

4.99

8

304005.102

791349.039

5.81

9

304009.012

791353.337

6.86

întocmit,

^--CERTIFICAT

JTORIZARE | (-U    Nr. 0

Categoria BV C BIZtRU

cfIistiam-ștefJxn

WNjbP'

Suprafața masurata = 360.87 mp


PRIMĂRIA MWMiftMiayLUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


V

152


IT SPRE

(s!r, _ Data'
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.19 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Decebal nr.13

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr, 420 / 2001

H.C.L. nr.314/2005, anexa 49 Adresă R.A.E.D.P.P. nr.48467/05.04.2013

Apartament etaj I

Sutilă = 51,28 mp S(balcon)=5,41 mp

Spațiu comercial

Parter

Sutilă = 29,18 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


coNSTA\^ ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.20 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Arhiepiscopiei nr.6

Sutilă=63,02 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.131/2006, anexa 10 Adresă R.A.E.D.P.P. nr.16271/04.02.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MiTcontrasemnează SECRETAR, MARCELA ENA£#eRELEVEU C1 - ETAJ 1

Scara 1:100


îslr. Cadastral a! terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Mun. Constanta, Str. Decebal Nr. 13

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

J——~~

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

ANEXA LA    !Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol 1

3.31

2

Ho! 2

1.86

3

Baie

1.96

i    4

Bucătărie

5.99

f '    5

Hol 3

2.04

6

Camera 1

19.56

7

Camera 2

16.56

Suprafața Utila = 51.28 mp

8

Balcon

5.41 C    tj î

o P4


utant,

^fG^^<5CAD SERV S.R.L. ""Aprilie 2013im


pA^TS^J^CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, DataCERTfffCAT -^Î-MARCELA ENACHEStr.Arhiepiscopiei, nr.6, parter, spațiu comercial, Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

~Cod unitate individuala (U)

CF individuala

1    ANEXA LA    . ;

’HCLM NR.    /A^3jNOTA: Cota de teren indiviza aferenta unitatii individuale este de 36.48 mp.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Nr,

încăpere

Denumire

incapere

Suprafața utila (mp-)

1

Birou 1

28.82

2

Birou 2

14.93

3

Birou 3

8.42

A

Arhiva

7.39

Baie

3.46

Suprafața Utila = 63.02 mp

C    ^Executant,

Data

~ \ 3°^\v'p'țMfrliliana Baiceanu

10.01.2013

>, c.-|g*»ț>z Recepționat,

Data

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.21 LA H.C.L. NR._

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Oborului nr.19 și nr.23A

S Lotl = 61 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.16271/04.02.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MÎfccev-


CONTRASEMNEAZA rCRETAR,

ĂRCEEA ENj^CWE


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 7ANEXA NR.22 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Dimitrie Bolintineanu nr.40

Steren = 297 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă Serviciu Cadastru nr.18009/16.04.2013

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1: 200

anexa LA f

hclmnr.


Funciara nr.


CONTRASEMNEAZĂ ■ SECRETAR.

marcela en^he


; Categoria

de folosința


U.A.T.    CONSTANTA


ZZjconstruit tara autorizație de construire

A. Date referitoare la teren


Suprafața

jLsLL

297.00


Valoarea de impozitare (lei >'


Mențiuni


33


o c:


Ci


Imobilul este materializat intre punctele 1-2 construcție,


2-3 construcție, 3-4 construcție, 4-5 constuctie,5-6 fier,


297.00


6-7 fier,7-8 constructje,8-9 fier, 9-10 const,10-l const.


'Strai

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobil

29f.

Constanta, str, Dimitrie Bolintineanu nr. 40

B.Dater©feritoarelaeonstruetii

Suprafața

construita la sdl (mp )

Valoarea de impozitare -LjgJ


131.00


21.00

170,00

inventar de coordonate de proiecție: Stereogrâfîc 1970

Mențiuni

Locuința parter

_Magazie

_Magazie

Magazie

Coordonate pctde contur


LuFlfllml

laturi

Dfl,R1)

304411201

304414.189

304403.990

304389.653

304392.170

304393.629

304395.528

304396.935

304397.597

304399.626


(396-95 P=69.582m


791356,017

791353.101 791342.393; 791356.129 791358.984 791360.584 791362.714

791364.102 791364.063 791367.032


4.175 S

14.788 0 19.855 3.806 2.165 2.854 1.976 1.086 2.898 15.978


paiața teren masurata :S =297.00 mp


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

596

Constanta, Str, Oborului

UAT 1    CONSTANTA

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


ANEXA LA HCLM NR. 33


Adresa: Mun. Constanta, Str. Oborului


Nr.

parcela

Categoria de folosința

Lot

Cc

Lot2

Cc

TOTAL


Suprafața măsurată (mp)


61


535

596


f

AUTORI ZARf

cr

SUS IA » \r. ‘157

m

LLi

L l.fsjj

□3

h<.

III

te

S,C. GFOCAD

VLUMÎTS S.K.L.XV


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


PRJMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA --- SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIM9AR5

Nr.


..Data
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR.23 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona „Aqua Magic"

Steren=7196 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.40959/19.04.2013


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALA.SEMNEAZA SECRETAR,


ANEXA NR.24 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Cișmelei- zona BI.1D

Steren = 1823 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Sentință civilă nr.880/07.05.2010ÎNCADRARE in zona


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Str. Cișmelei, zona bloc 1D S = 1823 mp

an-xa [ '
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.25 LA H.C.L. NR.


DENUMIRE IMOBIL

Imobil

Str. Cișmelei- zona BI.8C, IC

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Steren = 1433 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Sentință civilă nr.880/07.05.2010


onsîAw^ ROMANIA

a JUDEȚUL CONSTANTA 3 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


^0TRASEMNEAZA SECRETAR, MARCEL/ANEXA NR.26 LA H.C.L. NR.DENUMIRE IMOBIL

Teren

Stațiunea Mamaia zona Club Nautic Pinguin____

SUPRAFAȚA

Steren=3865 mp


_OBSERVAȚII

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr. 420 / 2001 Situație juridică Nr.60852/25.04.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache

încadrare in zomaANEXA LA ICLM NR. _JJL


LAN DE SITUAȚIE Scara 1:2000

Stațiunea Mamaia, zona Club Nautic Pinguin

S - 3865 mp


VIZAT SPRE NES

Nr. _
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.27 LA H.C.L. NR._

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil ( post trafo) Mamaia-Zona Nord

Steren = 19 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică

Nr.62001/25.04.2013


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR.28 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil ( post trafo) Mamaia-Zona Nord

Steren = 19 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică

Nr.62007/25.04.2013


314340


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200

Adresa imobilului Constanta, Mamaia, Zona Nord


anexa laI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCK’MSÂRS

Nr...

/a'ia314320Președinte ședință,

5><06/2£t~On rr< asemnează secretar, Marcela ena^he

Suprafața construita (mp)

Mențiuni


Post trafo propus


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR.29 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Sat Vacanță-Casa Vâlcea

Steren = 1510 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă Serviciu Cadastru

Nr.14393/23.04.2013


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


contrasemnează SECRETAR, MARCEL.A EKAQHE


95 A


ANEXA NR.30 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Camping Tabara Turist - Căsuțe

Steren = 7764 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică

Nr.63277/2013
PLAN DE SITUAȚIE

privind imobilul situat in mun. Constanta, Satul de Vacanta - Casa Vilcea^ jud. Constanta teren apartlnand Municipiului Constanta

Scara 1:500


prl^ointe se Cit


§

B

N-I0S374


K LOM? 4

Nr.

parcela

_

Categorie de folosința

. Supr'afalf XJ

(mpf'7

' Valoare de impozitare (lei)

■ Mențiuni ’    -

1|    Cc

1.510

' împrejmuit

Total

1.510

B. Date referitoare la construcții

■ Sistem de proiecție: Stereo 70

pa.

E fir)

N (m)

Pct.

, F. (m)

N(m)

1

2

790129.230

308429.680

9

790176.180

308424.552

790135.054

308434.717

10

790180.995

308425.310

3

790136.211

308435.375

11

790184.791

308403.457

4

790137.526

308434.876

12

790184.530

308384,468

5

790154.576

308418.200

13.

790156.419

308383.563

6

790162.861.

308422.059

i4

790155.607

308399.697

7

790172.981

308425.885

15

790152.365

308399.308

8

790173.755

308423.655


. ----Executant,

-•Ax 1>'-U,AC Itcrf

* f\ -£\Cad

conifr.

Suprafat'a construita Ia sol    i

(mp)

Valoare de impozitare

„ (bl)

Mențiuni :

CI

162.20

Casa Vitcea - Suprafața construita desfasurala ~ (62.2Q mp

C2

11.29

Chioșc - Suprafața construita desfășurata - 11.29 mp

Ci

7.64 -

Chioșc - Suprafața construita desfasurata - 7.64 mp

C4

JP.J7

Bar - Suprafața construita desfasurala - 39.57 mp

C5

12.05

— --O’Ct’iv*" i ■*« Fm-

Magazie - Suprafața construita desfasurala ' 12.05 mp

C6

18.53

IVC ■ Suprafața construita desfășurata - 1853 mp

C7

207.78

“■    tiv3»'’

Magazii - Suprafața construita desfășurata - 207.78 mp

Total

459.06

--,-—— --1

Suprafața tataia masuratti = 1,510 mp Suprafața din acte = 1.4S0 mp

Dala: ianuarie 20/3


PLAN de situație Scara 1:1000

Stațiunea Mamaia, zona CampingTabara Turist-Casute

S = 7764 mp


ANtsXA LA


A-—- ~ gewnr^~7^

ii >


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT SERVICIUL CADASTRU

VI2ÂT $PRg..NSS

Nr.


ala


£~O)c3>jPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ. 7 *><)£££-
ANEXA NR.31 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Camping Tabara Turist-Grup Sanitar

Steren = 11615 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică

Nr.63306/2013NTRASEMNEAZA SECRETAR, MARCELA ENACHE


ANEXA NR.32 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. C.A. Rosetti nr.3

Steren = 287 mp

Legea nr, 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CGNTRaSEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE-

18


^LAN DE SÎTlJ ATIE - OBȚINERE ACORD DE Ij^KBULARE


Adresa imobilului:    ,

Stațiunea Mamaia, Camping Tabara Turist - Grup sanitar. U.A.T. Constanta, jud. Constanta '

Suprafața teren conform măsurători = 11.615 mp.

teren C.L. Constanta

110,57    ___,Cf


16


14


SCARA 1:1000


teren C.L. Constanta 53,65


9,75

17    15


27,42 '    14,13,

i t

teren C.L. Constanta


13

CC


40,68


2,64 3 452,312 '

teren C.L. Constanta - ale: acces S—•’î’v fCJUL CADASTE ’    ' *


£

gheorghe


$ o

*    2

£ H ț i 2 w » f3\T r 5 >

> m m


VÎ2AȚ 8?3£

i Nr.


DATA: 27.0372013o m

s o a

o a*

3

8? =-ea ~


B>

> ' ■o E. r»

C~ 74 îi1 o

§ 3 a §

r.


INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: STEREO 70

nr.

pct.

Y(m)

Xfm)    |

1

788990.56

313759.26

2

789101.04

313763.71

3

789103.63

313763.20

4

789105.63

313763.12

5

789159.25

313764.90

|L

789161.25

313711.28

7

789108.91

313709.57

8

789094.30

313698.18

9

789090.63

313694.80

10

789089.79

313688.63

11

789090.95

313676.67

12

789050.31

' TI 3674 .'73

13

789049.99

313687.27

14

789035.86

313687.30

15

789008.48

313685.93

16

789008JT--

313686.20

17

78899877ir“

313686.22

18

788993.54

313698.86

Suprafața teren= 11.615 mp.PLAN DE ȘIȚUATIE Scaro 1:200

Adresa Imobil: mun. Constonta, str. C. A. Rosetti, jud. Constanta.

Suprafața din măsurători:

—Steren= 287.00mp.


ANEXA LA HCLM NR.CONTRASEMNEAZĂ f SECRETAR,    '

E


/s' de

'fa:    Costco\

Sfp.țAonîefi'^?^°

Vv')    c r-f


<

KJ

t— ' rr

X

2

<C

H

m

.m -n

•CO

"Z r?"

s

4

o£ o tf>

X

— < o

o

co

ui;

z

2 o

O O

UJ

5 o

CC

Ol

< UJ

cn

E W

F

CI

}>< A“= 2

O

ru

*

£X

C_

—*


V'ZAT -SPRE NESCHIMBARE

Nr.
ANEXA NR.33 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Steagului nr.20

51    = 8,19 mp

52    = 5,97 mp

Legea nr, 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.76/26.03.2013, anexa 1


cOț4STA/Vr^ § W<!r »

.T |MI IIIMB <

B0U


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.34 LA H.C.L. NR._

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Adamclisi

Steren=412 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.76/26.03.2013,

Anexa 2

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,Inventar da coordonata ala ImobUulut

Nr.

Pct,

Coordonata pctda oontur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X1m)

Ylmj

- -.....— —

-*y»^<oa)NOW

304753.702

304781.903

30+757,812

304751.151-

304750.060

304749.391

30+750X24

304753.083

790297.236

790300.918

790310.508

79O3O7.B24

790308.183

790305.818

790305,327

790299.133

8.961

10X62

7.146

1.088

2.839

1.073

8.733

2.032

j S= 95.76 mp


Inventar de coordonate S1

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Șlq

X[m]

Y[m]

1

304753.063

790299.133

2.0321

2

304753.792

790297.236

0.901

!

3

304752.971

790296.866

9.458

7

4

304749.391

790305.618

1,073

5

304750.424

790305.327

6.733

S = 8.19 mp


Inventar de coordonate S2

Nr.

Pct,

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[mJ ■

Y[m]

6

7

8 9

304757.435

304757.812

304751.151

304750.090

790311.378

790310.508

790307.924

790308.163

■ 0.948 7,145 1.088 8.018

3 = 5.97 mp


_

r    i

P.F.A. Biziru CristiaaȘtefan

A irtorizA)lS^w1ife' oȘ&Z"

Tet 0721.28.05.16.    CERTIFICAT '

BENEFICIAR

I

Axlnte Adrian si Nicoara Mariana

PLANȘA

. 1

' Sistem de

SCARA

1:200

Plan de situație

Constanta, Str.’Steagului Nr. 20

Județul Constanta

semnawrA^    \    "

DATA

02.2012PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚĂ

btRVIGlU1. CADÂSfftu


fi/AT StfRfc NE5C

Nr. ..    ..........

//%


secretar.

UARCEEA ENACHE>-Nota: Plan.de sltuatle întocmit In Vederee cumpărării

f

Nr.

parcela

Categoria

de folosința '

Suprafața

(mp)

1

Cc

412    i ■

TOTAL

412


S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L. Data: Septembrie 2012ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.35 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Aleea Dealului - lângă Grădinița nr.14

Steren=201,25 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.47750/12.04.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

contrasemnează SECRETAR, MARCELA ENApHE
ROMANIA JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.36 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Select

Steren=583 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică Nr.131372/29.10.2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA E NACELEINTRARE CURTE GRĂDINIȚĂ


J-VrTT-, ■ i ■ i ■■ i- -    _    ,

f PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU


**7AT SPRg NESC

Nr.
i.R.L. om. 5

/48239a

~țp

BenBf.: Toporon Mi hol

Adresa; Constanta, aleea Dealului, Langa

4'

Pr.br.

/2D13

Grădiniță 14

V .. -—

Se

llltv pTQlwl |

Schimb tBren

FAZA

c.u.

1.-

Ooțo:

Tiu«piM«o<    plan

DE ÎNCADRARE IN ZONA ,

PI . A

03/2013

PLAN

DE SITUAȚIE Sc. 1:100 LOT 1_—


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Mlff!7AT SPRE

Nr.__ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.37 LA H.C.L. NR._

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia zona chioșc Poliedral Felix

Steren = 31 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă D.A.D.P.P.

Nr.132681/02.04.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


T^t. A SEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.38 LA H.C.L. NR.

5,9

3

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia zona Grădina de Vară

Steren = 1654,28 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică

Nr.40954/23.04.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


PLAN DE SITUAȚIE


-ANEXA LA-

HCLM NR

Suprafața

Adreșiâ impbițului

Stațiunea Mamaia, Chioșc poiiedrăl Fel’rx al Zona Chioșc poDedral FeBx fruiri. Constanța    ’

31 mp

icîara nr.

UAT .    CONSTANTA308925.0 -t.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ——r— : -t

Număr

paicela

Categoria . detolOsirfa

Suprafața

(mp)

CArOfoarede

Impozitare ... (fel) .

Mențiuni

1 . '

1Cc

,    31 '

Hb ««a-Mbb    ' CONTRASEMNEAZĂ .

-limita nemațerîaitrafa    SECRETAR,

TOTAL


Cod'

consțr.

Suprafața ■ construitala șot (mp)

Valoarede ■ impozțtare(lei)

Mențiuni .    '

•t •_/    < ■    /'    ..    ’T—-~i    ---___-:-----

INVENTAR DE COORDONATE '( Sistem'deprpipctfei"STfeRfeiȘRAEjC497p.'


Mr<

PcL


Coordonate pct.de conjur


Est[mj


Lungimi

laturi

0(i,i+1)


790490.410 790489761 790497,444 790486912 790485 262 79044046

790483.410 7904H.754 790495.860 790480.340


308914.040.

3C8S1565GI

300918.125


0:969 3.457 D794 ■ 5416 1.617 1.652 1.6?9 1.482 6.024 6.523 1;967Data: Octombrie 2012%

1 iPRIMĂR SE
UI CONSTANȚA ÎADASTRU


VIZAT SPRE NES

Nr. _