Hotărârea nr. 98/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR SI CRITERIILOR DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE CONDUCERE DIN CADRUL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA SI CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE , AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Cantinei de ajutor social Constanța și Cantinei de ajutor social Palazu Mare, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2013

Luând în dezbatere:

-    expunerea de motive nr. 59364/19.04.2013 prezentată de domnul primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE,

referatul nr. 59284/19.04.2013 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publica locală,

-    raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

-    raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 administrație publică locală, juridică^ apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești,

In temeiul prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicată.

în temeiul prevederilor art.36 alin. (3) lit."b", alin.(6) lit."a" pct.2, art. 63 alin.(7) și art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l- Se aprobă Regulamentul privind procedurile și criteriile pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante de Șef Serviciu din cadrul Cantinei de ajutor social Constanța și Cantinei de ajutor social Palazu Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Cantinei de ajutor social Constanța, Cantinei de ajutor social Palazu Mare, Serviciului Resurse Umane în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 24

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

CONSTANȚA

NR. 98/30.04.2013


ROMÂNIA    c,

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. nr. 98/2013

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE ȘI CRITERIILE PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE VACANTE DIN CADRUL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL

CONSTANȚA ȘI CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE

Ocuparea posturilor vacante de Șef Serviciu cantina se face prin concurs sau examen.

în cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

La concursul organizat pentru ocuparea posturilor de conducere vacante poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și specifice stabilite prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța.

Concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a)    selecția dosarelor de înscriere;

b)    proba scrisă;

c)    interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Publicitatea concursului

Anunțul privind concursul se afișează la sediul Primăriei Municipiului Constanța și pe site-ul instituției, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului.

Anunțul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a)    numărul și nivelul posturilor scoase la concurs, precum și structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul și principalele cerințe ale acestuia;

b)    documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, cu precizarea persoanelor și datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfășurării concursului;

c)    condițiile generale și specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;

d)    tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

e)    bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului.

La anunț se vor anexa condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului. Informațiile prezentate se mențin la locul de afișare până la finalizarea concursului.

Anunțul se va publica într-un ziar local în două apariții consecutive.

Anunțul publicat în presa scrisă conține doar elementul referitor la denumirea postului pentru care se organizează concursul și principalele cerințe ale acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs și datele de contact ale persoanelor din cadrul compartimentului de resurse umane.

în condițiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului se face publicitatea modificării respective prin aceleași mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.

Condiții de participare la concurs

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant de Șef Serviciu cantină persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

a)    are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)    cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exercițiu;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)    îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Șef serviciu cantină, stabilite conform legii, constau în:

a)    să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul științelor socioumane, juridice, medicale, administrative sau economice, cu o vechime în domeniu de cel puțin 3 ani.

b)    abilități manageriale.

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)    cerere de înscriere la concurs;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d)    copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e)    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)    curriculum vitae;

h)    declarație pe propria răspundere că nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. ;

i)    recomandare.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

în cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele componente ale dosarului de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Comisia de concurs

Comisia de concurs se constituie după cum urmează:

Președinte - Dinescu Fulvia, Director executiv adjunct, Direcția Administrație Publică Locală

Membru - Drecșan Daniela, Șef Serviciu Asistență și Protecție Socială

Membru - Pinzariu Irina, Șef Serviciu Juridic

Secretar - Popescu Gabriela, inspector resurse umane

Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

a)    selectează dosarele de concurs ale candidaților;

b)    stabilește subiectele pentru proba scrisă;

b)    stabilește planul interviului și realizează interviul;

c)    notează pentru fiecare candidat proba scrisă și de interviu;

d)    transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;

e)    semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă, precum și raportul final al concursului.

Comisia de soluționare a contestațiilor

Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie după cum urmează: Președinte - Racu Constantin, Director executiv, Direcția Administrație Publică Locală

Membru - Bobeș Laura, Șef Serviciu Resurse Umane

Membru - Ene Alina Ramona, consilier juridic clasa I grad superior, Serviciul Juridic Secretar - Popescu Gabriela, inspector resurse umane

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

a)    soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise și a interviului;

b)    transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Secretarul comisiei de concurs și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor au următoarele atribuții principale:

a)    primesc dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile, după caz;

b)    convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la solicitarea președintelui comisiei;

c)    întocmesc, redactează și semnează alături de comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecției dosarelor și raportul concursului care vor fi semnate de către toți membrii comisiei;

d)    asigură transmiterea/afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestații;

e)    îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

Selecția dosarelor

în vederea participării la concurs, în termen de 20 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, candidații depun dosarul de concurs.

în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

După finalizarea selecției dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii comisiei.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul Primăriei municipiului Constanța.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în 24 ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor de către comisia de concurs.

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se soluționează și se afișează la sediul instituției în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Proba scrisă

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări. Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Pentru candidații la ocuparea aceluiași post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiași concurs, cu excepția cazului în care concursul se desfășoară în mai multe serii.

Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmește minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaților.

Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse.

Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila Primăriei municipiului Constanța.

Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele și se afișează la locul desfășurării concursului.

înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.

în încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

Folosirea surselor de consultare atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea "anulat" pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Primăria municipiului Constanța, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta sus, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, cu excepția situației în care există un singur candidat pentru postul vacant, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Interviul

în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a)    abilități și cunoștințe impuse de funcție;

b)    capacitatea de analiză și sinteză;

c)    motivația candidatului;

d)    comportamentul în situațiile de criză;

e)    inițiativă și creativitate.

f)    capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

g)    exercitarea controlului decizional;

h)    capacitatea managerială.

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii selecției dosarelor.

Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele probei scrise.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

întrebările și răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, și se semnează de membrii acesteia și de candidat.

Notarea probelor si comunicarea rezultatelor

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a)    pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte;

b)    pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant.

Notarea probei scrise și a interviului se face, de regulă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Lucrările de la proba scrisă, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant, se corectează sigilate. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, și se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaților se anulează și nu se mai corectează. Mențiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

în situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toți membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.

Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.

Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează.

Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea "admis" ori "respins" se afișează la sediul autorității sau instituției organizatoare a concursului astfel încât să se asigure cel puțin o zi lucrătoare până la susținerea următoarei probe, pentru depunerea și soluționarea unor eventuale contestații.

Sunt declarați admiși pentru de interviu candidații care au obținut minimum 70 de puncte la proba scrisă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la probele concursului.

Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menționa pentru fiecare candidat punctajul obținut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menționarea punctajului final al fiecărui candidat și a sintagmei "admis" sau "respins", prin afișare la locul desfășurării concursului și, după caz, pe site-ul instituției. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcții contractuale vacante vacante se consemnează în raportul final al concursului.

Soluționarea contestațiilor

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba de interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise sau de interviu, la sediul Primăriei municipiului Constanța, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

în situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise sau de interviu, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația, modificând rezultatul selecției dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situația în care:

a)    candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor;

b)    constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

c)    ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat inițial "respins" obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Contestația va fi respinsă în următoarele situații:

a)    candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor;

b)    constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

c)    ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat inițial "respins" obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Primăriei municipiului Constanța, imediat după soluționarea contestațiilor.

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Suspendarea, amânarea si reluarea concursului

în cazul în care, de la data anunțării concursului și până la afișarea rezultatelor finale ale acestuia, Primarul municpiului Constanța este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. în cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale, desfășurarea concursului va fi suspendată.

Suspendarea se dispune de către Primarul municipiului Constanța, după o verificare prealabilă, în regim de urgență, a situației în fapt sesizate, dacă se constată existența unor deficiențe în respectarea prevederilor legale.

Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a contestațiilor, de către oricare dintre candidați sau de către orice persoană interesată.

în situația în care, în urma verificării realizate, se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea concursului, acesta se desfășoară în continuare.

în cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului:

a)    concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;

b)    se reia procedura de organizare și desfășurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a).

în situația constatării necesității amânării concursului autoritatea publică organizatoare a concursului are obligația:

a)    anunțării, prin aceleași mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfășurarea concursului;

b)    informării candidaților ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs la noile date.

în situația în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidații au posibilitatea de a le înlocui.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea