Hotărârea nr. 96/2013

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 199/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr.l la H.C.L. nr.199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanța

Consiliului Local al municipiului Constanța, întunit în ședința ordinară din data de _30l0_4_._20_1J___________.

Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl.primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.58820/18.04.2013, raportul Comisiei nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului, referatul Secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr.58895-18.04.2013

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local adoptat prin HCL nr.159/2002, modificat prin HCL nr.5/2005 precum și H.C.L.nr.199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanța, H.C.L.nr.47/2013 privind validarea în funcția de consiler municipal a domnului Chirondojan Vasile;

în temeiul prevederilor art.54 alin.l și 2 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea anexei nr.l la H.C.L. nr.199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanța în sensul modificării componenței Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, după cum urmează:

-dl.Chirondojan Vasile în locul d-lui Stroe Felix.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, d-lui Chirondojan Vasile, precum și, spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Adoptată de ____consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Dobre Mircea    MARCELA ENACHE

NR.


96