Hotărârea nr. 95/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROPUNERII PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI MUNICIPIULUI CONST

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30    .04.2013:

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.58834/18.04.2013, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și referatul Serviciului Resurse Umane înregistrat sub nr.

58861/18.04.2011;

Având în vedere prevederile art. 107, alin. 1, alin. 2, lit. „d" și art. 108 alin. 1 și alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; ~

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 și ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă propunerea Consiliului local al municipiului Constanța privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală - Serviciul Resurse Umane, d-nei Marcela Enache - secretarul municipiului Constanța și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

Nr.


95


./


30.04.2013


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Direcția

Serviciul

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere

Numele și prenumele funcționarului public evaluat: ENACHE MARCELA funcția publică: SECRETAR MUNICIPIU

Data ultimei promovări: ............................................................................

Numele și prenumele evaluatorului: ................................................................

Funcția: ..................................................................................................

Perioada evaluată: de la 01.01.2012 la 31.12.2012

Programe de formare la care funcționarul public evaluat a participat în perioada evaluată:

1...^.....................................................................................................

7

Nr crt

Obiective in perioada evaluata

% din timp

Termen de realizare

Realizat (pondere)?zo

Nota

1

-avizează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;

20%

permanent

100%

5

-participă la ședințele consiliului local;

5%

permanent

100%

5

"7

-asiguără gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar;

5%

permanent

100%

5

4

-organizează arhiva primarului si evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

10%

permanent

100%

5

5

-asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

10%

permanent

100%

5

6

-asigură procedurile de convocare a consiliului local, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local, redactează hotărârile consiliului local;

10%

permanent

100%

5

7

-pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și a comisiilor de specialitate ale consiliului local;

20%

permanent

100%

5

8

-a.lte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau de primar:

20%

permanent

100%

5

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor -

\r. cri.

Criterii de performanță utilizate in evaluare

Nota

Comentarii

1

Capacitatea de a organiza-Capaeitatea de a identifica aetivitatiie care trebuie desfășurate de structura condusa, delimitarea lor in atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrata si echitabila a atribuțiilor si a obiectivelor in funcție de nivelul, categoria, clasa si gradul profesional al personalului din subordine

5

Capacitatea de a conduce- Abilitatea de a crea o viziune realista, de a transpune in practica si de a o susține; abilitatea de a planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din personalități diferite cu nivel diferit al eapacitatii de a colabora la îndeplinirea unei atributii.capacitatea de a adapta stilul de conducere la situații diferite, precum si de a acționa pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor

5

3

Capacitatea de coordonare - Armonizarea deciziilor si acțiunilor personalului, precum si a activitatilor din cadrul unui compartiment, in vederea realizam obiectivelor acestuia

5

4

Capacitatea de control - Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor in soluții realiste, depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora

5

Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate -Capacitatea de a motive si de a încuraja dezvoltarea performantelor personalului prin: cunoașterea aspirațiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei atitudini de increderetaptitudinea de a asculta si de a lua in considerare diferite opinii precum si de a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoașterea meritelor si cultivarea performantelor

5

6

Competenta decizionala -Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de răspundere si conform competentei legale eu privire la desfasurarea activitatii structurii conduse

5

7

Capacitatea de a delega -Capacitatea de a transfera atribuții personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal si al competentelor proprii, in scopul realizării 1a timp si in mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse

5

g

Abilitați in gestionarea resurselor umane - Capacitatea de a planifica si de a administra eficient activitatea personalului subordonat asigurând sprijinul si motivarea corespunzătoare

5

Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului -Cunoașterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusive prin capacitatea de a crea. de a implementa si de a menține politici de personal eficiente, in scopul motivam acestuia. Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalul din subordine si de a forma propuneri prin tematica si formele concrete de realizare a instruirii

5

i o

Abilitări de mediere si negociere -Capacitatea de a organiza si de a conduce o întâlnire, precum si de a orienta către o soluție de comun acceptata, ținând seama de pozițiile diferite ale pârtilor, capacitatea de a planifica si de a desfasura interviuri

5

11

Obiectivitate in apreciere - Corectitudine in luarea deciziilor.impartialitate in evaluarea personalului din subordine si in modul de acordare a recompenselor pentru rezultatelor deosebite in activitate

5

12

Capacitatea de implementare - capacitatea de a pune eficient in practica soluțiile proprii si pe cele dispuse pt desfasurarea in mod corespunzător a activitatilor. in scopul realizării obiectivelor

5

1.3

Capacitatea de a rezolva eficient problemele- capacitatea de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite in activitatea curenta prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor

5

identificau-

14

Capacitatea de asumare a responsabilităților -Capacitatea de a desl'asuru .in mod curent la solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care depusese cadrul de responsabilitate detinit conform lisei postului; capacitatea de a accepta erorile sau. după caz. deficientele propriei activitati st de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greșeli

5

15

Capacitatea de autoperfeetioiiare si de valorificare a experienței dobândite - Capacitatea de creștere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunoștințelor si abilităților dobândite

5

16

Capacitatea de analiza si sinteza - Capacitatea de a interpreta un volum mare de informații, de a identifica si valorifica elementele comune, precum si pe cele noi si de selecta aspectele esențiale pentru domeniul analizat

5

17

Creativitate si spirit de inițiativa - Atitudine activa in soluționarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme, inventivitate in gasirea unor cai de optomizare a activitatii; atitudine pozitiva fata de idei noi

5

!S

Capacitatea de planificare si de a acționa strategic -Capacitatea de a previziona cernitele, oportunitățile si posibilele riscuri si consecințele acestora, capacitatea de a anticipa soluții si de a-si organiza timpul propriu sau. după caz. al celorlalți ( in funcție de nivelul de competenta). pentru îndeplinirea eficienta a atribuțiilor de serviciu)

5


Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanta -


Nota finală a evaluării :..............................................................................................

| Nou finala pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta) / 2

I Calificativul evaluării

Rezultate deosebite :

1 ...........................................................................................................................

2

3............................................................................................................................

Dificultăți obiective întâmpinate in perioada evaluata:

1 ...........................................................................................................................

2

3 ............................................................................................................• —    -z.-

Alte observații:

Obiective pentru următoarea perioada pentru care se face evaluarea

Obiectivul

% din timp

Termen de realizare

I

.i : iVcOiYfiinaaie fi i; unnfiifi m arnuvrnunfi ficmumă ncîiuu rare ur \ a Cu;.; . vaiu;

ruîui public cvaiuat:

Numele și prenumele funcționarului public evaluat: ENACHE MARCELA Funcția publică: SECRETAR MUNICIPIU Semnătură funcționarului public evaluat Data

Numele și prenumele evaluatorului: RADU ȘTEFAN MAZĂRE Funcția: PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA Semnătură evaluatorului

Data_______

Observațiile sau comentariile persoanei care contrasemnează

Numele și prenumele persoanei care contrasemnează: Funcția:

Semnătură persoanei care contrasemnează:

Data