Hotărârea nr. 94/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PE DURATA MANDATULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. CONFORT URBAN CONSTANŢA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea actualizării planului de administrare pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță pe durata mandatului Consiliului de Administrație al S.C.Confort Urban S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Constanța , întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2013;_

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZĂRE nr.63093/25.04.2013 și Referatul S.C. Confort Urban S.R.L nr.2691/19.04.2013;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere H.C.L nr.334/17.12.2012 privind „aprobarea planului de administrare pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță pe durata mandatului Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L,,, H.C.L. nr.52/26.03.2013 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și lista de utilaje independente pe anul 2013 ale S.C.Confort Urban S.R.L.Constanța, prin care au fost aprobate obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2013, H.C.L. nr.272/10.10.2012 prin care a fost aprobată modificarea art.2 din H.C.L nr.623/2008, Decizia nr.169/29.11.2012 a Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. , avizele Comisiei nr.l- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei nr.5 pentru administrația publică locală , juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art.36, alin 2 lit"a", alin.3 lit „c" și art.115 alin.l lit „b"din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea „planului de administrare pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță pe durata mandatului Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L." conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data întrării în vigoare a prezentei, H.C.L nr.334/17.12.2012 privind „aprobarea planului de administrare pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță pe durata mandatului Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L,, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, S.C.Confort Urban S.R.L în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea    SECRETAR,

Anexă la H.C.L.nr._93 / 2013_

PLAN DE ADMINISTRARE

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. 2013-2016

BENEFICIAR

S.C.CONFORT URBAN S.R.L.

ELABORAT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

S.C.CONFORT URBAN. S.R.L

Președinte Consiliu de Administrație - Voinescu Florin -Mugur

Administrator - Mihoci Marian

Administrator - Rădulescu Claudiu - George

Administrator - Bavaleta Constantin

Administrator - Gălușcă Constantin

Administrator - Oprea Maria

Administrator - Alexe Dragoș - Gabriel

APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

1.1. CADRUL INSTITUȚIONAL

Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de Urgență nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în Monitorul Oficial , Partea I , nr.883 din 14.12.2011) cu respectarea prevederilor Legii nr.544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare .

S.C.CONFORT URBAN S.R.L. Constanța se încadrează în prevederile O.U.G. nr.109 /2011 fiind o societate comercială la care o unitate administrativ - teritorială este acționar unic, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

1.2.CADRUL LEGAL

*    Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

*    Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ;

*    Legea    nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public ;

*    Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 - Norma metodologică de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public ;

*    Legea    nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;

*    Legea    nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările

și completările ulterioare ;

*    Ordonanța Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local aprobată și modificată prin Legea nr. 135/1994;

*    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.717/1995;

1.3 . PREZENTAREA S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Societatea Comercială CONFORT URBAN este înființată prin transformarea Regiei Autonome de Interes Local CONFORT URBAN în Societate cu Răspundere Limitată CONFORT URBAN, specializată în activități de construcții,întreținere și reparații drumuri.

Sediul central este situat în partea peninsulară a orașului Constanța , în imobilul proprietate a Municpiului Constanța, amplasat pe o suprafața de 289mp , în Piața Ovidiu nr.9 și se învecinează cu :

-    la est cu Portul Tomis

-    la vest cu Piața Ovidiu

-    la nord cu un imobil proprietate privată

-    la sud cu Banca Națională

Baza de producție este situată pe Strada Vârful cu Dor nr.10 pe o suprafață de peste 6 ha.

S.C. Confort Urban .S.R.L. s-a înființat la 05.02.1997 cu un capital intregral de stat inițial în sumă de 85 mii lei compus din mijloace fixe, stocuri și alte active circulante, subscris și vărsat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța , ca asociat unic la data constituirii societății .

La data de 31.12.2011, capitalul social al societății este în sumă totală de 447.528.428 lei divizat în 44.752.842 părți sociale, în continuă evoluție prin majorare cu aport în numerar al asociatului unic, Consiliul Local Municipal Constanța , constituit din active corporale, circulante și disponibilități ,a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic având ca destinație reabilitarea și menținerea-întreținerea sistemului de iluminat public, ranforsarea tramei stradale și reparațiile la drumurile publice, reparațiile și întreținerea sistemului de semaforizare, sistemului de indicatoare rutiere și fântâni arteziene în conformitate cu Hotărârea Consililului Local Municipal al Municipiului Constanța nr.351/2001 .

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Societatea Comercială CONFORT URBAN S.R.L. este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română . S.C. Confort Urban S.R.L se constituie în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, a Legii nr.69/1991 privind administrația publică locală, ca urmare a aplicării Legii nr.135/1994 prin care s-a adoptat Ordonanța Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local și a Hotărârii nr.717/14.12.1995 a Consiliului Local al Municipiului Constanța .

Scopul societății este efectuarea, cu respectarea legislației române de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin statut, în condiții de eficiență .

Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă construcțiile de căi de comunicație terestră, conform codului CAEN 4211 și anume : » Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor« .

Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal 488/26.10.2007 s-a delegat gestiunea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanta, respectiv a străzilor, trotuarelor, aleilor ,parcărilor, fântânilor arteziene, semafoarelor, semnelor de circulație precum și a terenurilor din domeniul public și privat al Municipiului Constanta care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei și parcări, în mod direct către S.C. CONFORT URBAN S.R.L .

Ne propunem să realizăm obligațiile în domeniul administrării și întreținerii drumurilor,a străzilor și a trotuarelor în Municipiul Constanța pentru a satisface interesul general de transport asigurând :

-    Creșterea capacității de preluare a traficului

-    îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru vehicule și pietoni

-    Creșterea gradului de siguranță a participanților la traficul pe drmurile publice

-    Reducerea cheltuielilor de transport în funcție de calitatea carosabilului.

A fost stabilit un program unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerințelor conducătorilor auto și pietonilor participanți la trafic, program ce cuprinde măsuri pentru :

-    Reabilitarea arterelor principale, a căilor de acces și a trotuarelor

-    Moderizarea intersecțiilor, podurilor, pasajelor

-    Reparații capitale, realizarea de covoare asfaltice, asigurarea necesarului de mijloace de producție pentru producerea de mixturi asfaltice, asigurarea cu mijloace de execuție, efecutarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare, creșterea gradului de siguranță a circulației prin dotarea cu mijloace de semnalizare și dirijare automată a traficului .

-    Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor pe baza planurilor și documentațiilor de urbanism, studiilor de circulație și trafic, cu respectarea proiectelor tehnice de execuție .

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. împreună cu autoritățile administrației publice locale și cu politia rutieră reglementează circulația, parcarea , staționarea și oprirea pe străzi a autovehiculelor.

în funcție de intensitatea traficului , drumurile publice vor fi prevăzute cu stații amenajate în afara fluxului de circulație pentru oprirea mijloacelor de transport în comun.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Conducerea societății este asigurată de asociatul unic Consiliul Local Municipal Constanța care are următoarele atribuțiuni :

-    aprobă bilanțul și contul de profit și pierdere ;

-    aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

-    hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social ;

-    hotărăște cu privire la cesiunea părților sociale ;

-    aprobă adoptarea sau modificarea actului constitutiv ;

-    aprobă comasarea, divizarea sau dizolvarea societății .

Administrarea societății se face de către un consiliu de administrație format din 7 membrii conform art.142 din Legea 31/1990 numiți prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.623/2008 și Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 150/2012 și anume :

-    Voinescu Florin - Mugur - Președinte

-    Mihoci Marian - membru

-    Rădulescu Claudiu - George - membru

-    Bavaleta Constantin - membru

-    Gălușcă Constantin - membru

-    Oprea Maria - membru

-    Alexe Dragoș - Gabriel - membru

Organele prin care se realizează conducerea societății sunt :

Manager (director general )

Directori executivi .

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. , în vederea realizării obiectului de activitate și în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară, are un aparat funcțional care este organizat de : servicii , birouri și compartimente .

La nivelul societății funcționează :

-    Adunarea Generală a Asociaților;

-    Consiliul de Administrație ;

-    Director General ;

-    Director Comercial Prestații;

-    Inginer Șef Departament Producție ;

-    Director Economic ;

-    Birou Resurse Umane ,Salarizare ,Management și Administrativ ;

-    Serviciul Tehnic Administrativ - Servicii Publice și Achiziții ;

-    Serviciul Tehnic Drumuri Proiectare, Inspecție și Siguranța Circulației și

Achiziții;

-    Serviciul Financiar - Contabilitate;

-    Birou Aprovizionare -Comercial;

-    C.T.C . Laborator;

-    Șantier Construcții -Reparații, Reabilitare;

-    Secția Producție, Utilaj, Transport;

-    Compartiment Exploatare și Reparații auto -utilaje P.S.I;

-    Stație preparat mixturi asfaltice;

-    Compartiment Depozite;

-    Compartiment Administrativ pază și P.S.I .

II.VIZIUNEA, DECLARAȚIA DE MISIUNE ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE Viziunea

Suntem o societate comercială direct subordonată Consiliului Local al Municipiului Constanța având capitalul integral de interes local și avem ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o societate competitivă pe piața de profil a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unităților administrative - teritoriale precum și altele asemenea . Declarația de misiune

•    Dorim să furnizăm servicii de administrare a domeniului public și privat al unităților administrative - teritoriale de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările populației din zona noastră de acoperire ;

•    Ne preocupăm să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștrii și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați ;

•    Țintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștrii pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare ;

•    Construim viitorul societății noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competititv;

•    Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător .

Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii, S.C. CONFORT URBAN S.R.L. își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții :

Eficiența economică

•    Optimimizarea permanentă a costurilor de producție și logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime ;

•    Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

•    Modernizarea și reabilitarea infrastructurii drumurilor publice în beneficiul populației și al mediului înconjurător din Municipiul Constanța în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Mandat.

•    Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății

•    Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii

•    îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către client

•    Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și a populației pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse ;

•    îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat la nivelul standardelor europene ;

•    Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea sistemelor publice administrate de către societatea noastră;

•    Educarea populației cu privire la aspectele de mediu.

Competența profesională

•    Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

•    Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism ;

•    Creearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

Grija pentru mediu

•    Gestionarea rațională a resurselor naturale ;

•    Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului ;

•    Implementarea eficientă a tehnologiilor specifice activității conform standardelor europene ;

•    Implementarea metodelor eficiente de gestionare a rezidurilor, deșeurilor și a materialelor refolosibile .

III.STRATEGIA DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

Strategiile specifice S.C. CONFORT URBAN S.R.L. cuprise în prezentul Plan de Administrare al Consiliului de Administrație au fost elaborate cu respectarea viziunii, declarației de misiune și a principalelor direcții strategice ,având ca scop primordial atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat. Acestea au fost structurate în funcție de principalele activități ,secții, servicii , birouri și compartimente ale societății astfel :

•    strategii    privind aspectele instituționale    ;

•    strategii    comerciale și de marketing;

•    strategii    de resurse umane ;

•    strategii    privind sistemele informaționale;

•    strategii    de management financiar.

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi , prin controlarea activităților și proceselor din cadrul societății , cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor / cerințelor înaintate de populație. în acest context, societatea a implementat un sistem integrat al calitatii (ISSO 9001/ 2008 ) și un sistem integrat al sănătății și securității ocupationale ISSO 14001/ 2005 și ISSO 18001/2007 ,urmărind în continuare:

creșterea eficienței prin reducerea pierderilor ;

anticiparea cerințelor clienților și implict îmbunătățirea imaginii societății ;

îmbunătățirea calității serviciilor;

consecvența în aplicarea noilor tehnologii implementate ;

creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;

îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și implicit creșterea

productivității muncii și reducerea costurilor.

Strategia dedicată relațiilor cu clienții promovează următoarele valori: creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și produsele oferite, optimizarea procesului de comunicare între societatea noastră și populație.

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. își propune :

-    să furnizeze populației servicii de calitate la standarde europene;

-    să îmbunătățească continuu relațiile de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte ;

-    să trateze și să rezolve toate problemele, sesizările sau reclamațiile într-o maniera promtă și eficientă , respectând termenele și prevederile legale în vigoare;

-    să manifesteze o preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al populației în serviciile oferite și pentru asigurarea transparenței în acțiunile întreprinse;

-    să instruiască permanent personalul în vederea optimizării comunicării cu clienții;

Obiective generale :

-    Menținerea sistemului integrat de management a calității, mediului, sănătății și securității operaționale în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001/2008 , SREN ISO 14001/2005 și SR OHSAS 18001/2008.

Strategii de resurse umane

S.C.CONFORT URBAN S.R.L. își va concentra eforturile asupra dezvoltării competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de noile investiții, nivelul de performanță și creștere a productivității muncii și exigențele clienților și populației.

S.C.CONFORT URBAN S.R.L. va urmări îmbunătățirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional și implicit,creșterea performanțelor resurselor umane ale societății respectiv creșterea productivității muncii în cadrul sistemului tehnic existent.

S.C.CONFORT URBAN S.R.L va dezvolta un sistem eficace de management al performanței resurselor umane care va corela eficiența profesională cu obiectivele și valorile societății .

Obiective generale :

1.    Dezvoltarea competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă ;

2.    Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea necesară posturilor, responsabilităților și cerințele postului ;

3.    Asigurarea capacității interne de instruire

4.    Introducerea unor metode de formare bazate pe IT și responsabilizare individuală ;

5.    Instruirea tuturor directorilor în vederea dezvoltării lucrului în echipă și organizarea de acțiuni interdepartamentale bazate pe principiile lucrului in echipă;

6.    Derularea unei campanii interne de informare și instruire a tuturor angajaților cu privire la misiunea și obiectivele societății, respectiv la rolul fiecărui angajat în societate, importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la așteptările angajatorului de la angajații săi ;

7.    Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale, în concordanța cu obiectivele și strategiile societății;

8.    Implementarea unui sistem de recompense echitabil bazat pe rezultatele obținute în urma evaluării individuale a performanțelor.

Obiective specifice :

1.    Analiza proceselor rezultate în urma retehnologizării, automatizării și robotizării activității de producție ;

2.    Stabilirea necesarului de personal pentru derularea noilor procese de producție și mentenanță în condiții de eficiență și eficacitate, asigurând parametrii normali de funcționare ai sistemelor publice aflate în administrare;

3.    Reactualizarea organigramei și a fișelor de post, în scopul adaptării la noile cerințe tehnologice și stabilirii unor formule optime de operare, mentenanță și dezvoltarea activelor publice și private aflate în administrare;

4.    Efecuarea unei analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregătirea, expertiza, vârsta, responsabilitățile și sarcinile existente.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PRIVIND EFICIENȚA RESURSELOR UMANE

1.    Productivitatea muncii (producție fizică, valorică facturată , număr mediu de salariati);

2.    Ponderea cheltuielilor salariate inclusiv tichete de masă în cifra de afaceri

3.    Număr angajați /lungime drumuri.

STRATEGII PRIVIND SISTEMELE INFORMAȚIONALE

în ceea ce privește sectorul informațional, societatea își propune implementarea unei strategii care să vizeze dezvoltarea și actualizarea permanentă a sistemelor de comunicare și a sistemelor I.T.

Obiectiv :

1.    Implementarea sistemului informatic de management ;

2.    Dezvoltarea abilităților / competentelor I.T ale angajaților, respectiv creșterea eficienței resurselor umane angrenate în activitățile în cauză ;

3.    Dezvoltarea de către societate a structurilor și a sistemului procedural propriu în domeniul tehnicii de calcul și securității informatice, în vederea eficientizării sistemului informatic și utilizării acestuia la potențialul său maxim cu riscuri minime.

Beneficii :

1    Furnizarea utilizatorului a unei experiențe consecvente care simplifică modul în care persoanele interacționează cu procesele , conținutul și datele afacerii ;

2    Mărirea productivității angajatului prin simplificarea fluxurilor de lucru zilnice avansate referitoare la inițierea , urmărirea și raportarea activităților de afaceri comune, cum ar fi revizuirea și aprobarea documentelor, urmărirea problemelor și colectarea de semnaturi ;

3    Simplificarea accesului larg al societății atât la informațiile structurate cât și la cele nestructurate în sisteme disparate;

4    Partajarea datelor fără divulgarea informațiilor sensibile;

5    Facilitarea procesului decizional, managementul având posibilitatea adoptării unor decizii mai bine documentate , accesând în timp real toate informațiile.

STRATEGII DE MANAGEMENT FINANCIAR

Optimizarea fluxului de numerar

în scopul asigurării stabilității financiare, societatea va adopta o strategie de optimizare a fluxului de numerar.

Operațiuni specifice :

1 Consolidarea capacităților de management financiar * revizuirea periodică a procedurilor financiare ;

*    efectuarea periodica de analize de risc financiar;

*    elaborarea și implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor financiare ;

*    efectuarea periodică de instruiri de management financiar;

2.    Analiza continuă a evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot prezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei;

3.    Implementarea unor măsuri specifice de diminuare a factorilor de risc identificați;

4.    Implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante,inclusiv notificarea din timp, rezilierea contractelor și acționarea în instanță a restanțierilor;

5.    Implementarea tarifelor conform planului tarifar aprobat.

Obiectiv :

Implementarea la nivelul societății a modulelor de management financiar din cadrul Sistemului Informatic Integrat de Management Economico- Financiar pe Arhitectura Web.

Acțiuni specifice :

Implementarea modulelor financiar-contabile , în speță :

-    Financiar -Contabilitate ;

-    Contabilitate generală;

-    Contabilități analitice ;

-    Trezorerie și fluxuri de numerar;

-    Contabilitate Furnizori;

-    Contabilitate de gestiune;

-    Gestiunea stocurilor de materiale și obiecte de inventar.

Rezultate așteptate:

1.    Generarea automată , zilnică a situațiilor financiare pentru cash -management (incasari, stocuri , etc);

2.    Elaborarea unui set de rapoarte financiare , după cum urmează:

-    Bilanț contabil;

-    Contul de profit și pierderi ;

-    Fluxul de numerar;

-    Situația activelor imobilizate ;

-    Analize vechime solduri clienți / furnizori ;

-    Indicatori pentru analiza performantelor societății ;

-    Actualizarea permanentă a stocurilor;

-    încasarea la termen a facturilor ;

-    Recuperarea debitelor restante ;

-    Diminuarea deficitului de numerar.

S.C.Confort Urban S.R.L. își propune asigurarea stabilității financiare, prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere, având în vedere :

*    Instruirea personalului din serviciile de exploatare și întreținere ;

*    Managementul și raportarea bugetului aferent prin : îmbunătățirea monitorizării costurilor de exploatare, de întreținere și cu

personalul ;

elaborarea , repectiv actualizarea procedurilor și a planurilor de operare și întreținere ;

elaborarea,respectiv actualizarea procedurilor pentru raportarea periodică și controlul execuției bugetare .

PLANUL DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2013

S.C.CONFORT URBAN.S.R.L. în calitate de administrator își propune continuarea unor lucrări de investiții începute în anii anteriori privind reabilitarea și modernizarea tramei stradale din Municipiul Constanta , cu finanțare de la bugetul local al Municipiului Constanta după cum urmează :

1.    Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere ;

2.    Sistem de    iluminat public    ;

3.    Fântâni arteziene ;

4.    Sistem de    semaforizare;

5.    Sistem de    indicatoare rutiere;

6.    Pasaje.

valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/pers)

9.Prod.muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

16

10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale /venituri totale x 1000

17

991

996

991

991

11.Plăți restante, în prețuri curente

18

5.485

4.500

4.300

4.300

12.Creanțe restante, în prețuri curente

19

7.242

3.900

3.700

3.700

CONCLUZII

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2013-2016, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate în prezentul Plan de Administrare se constituie în standarde de performantă obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând parte componentă a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcțională.

Planul de Administrare 2013-2016 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a S.C.CONFORT URBAN S.R.L. fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii și managerii societății, din momentul aprobării și aducerii la cunoștință managerilor de nivel superior. Prezentul Plan de Administrare nu este facultativ. Reprezintă un document previzional intern de formalizare a proceselor și relațiilor de management, are caracter obligatoriu, iar nerespectarea sa în totalitate este pasibilă de sancțiuni în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, ale Regulamentului Intern și ale altor documente organizatorice.

Președinte de ședință

Dobre Mircea

15