Hotărârea nr. 93/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, DATELOR INFORMATIVE, SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE, RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SI PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI OBTINUT IN ANUL 2012 LA SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

Wî ® ROMANIA


wk    4^ nine-rin t

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, datelor informative, situația activelor imobilizate, notelor explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2012 la S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 30.04.2013_;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr.62105/24.04.2013, precum și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.82/1991, art.19 alin.(3) republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit."c" și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2012 la S.C. Confort Urban S.R.L., prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C. "Confort Urban"-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea    SECRETAR,

Constanța

|\lr. 93    / 30.04,2013


Anexa la HC1 nr. 93/2013

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2012 tip reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/2009

CUPRINS

EXPLICAȚIA

Nr.

file

BILANȚ-FORMULAR LISTAT-COD 10

4

CONT PROFIT ȘI PIERDERE-LISTAT-COD 20

3

DATE INFORMATIVE-LISTATĂ-COD 30

8

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE -COD 40

2

DECLARAȚIA ÎN CONF. CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991

1

10 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

7

BALANȚA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2012

9

RAPORTUL AUDITORILOR

3

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

2

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2012

1

EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE APROBARE

A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

1

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

1

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE + ANEXE

3

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

1

Director general,


A

întocmit,

Director economic,

Numele și prenumele, Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

Numele și prenumele, Ec.Vladu Mihaela-Claudia

Semnătura și ștampila,

Semnătura,


S'1002A1.0.0    / 26.03.2013


Suma de control


558.030.588


Bifați numai dacă

este cazul:

□ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala


Tip situație financiară: BL


(•An C Semestru


Anul


2012


Entitatea


se

K

S-

•a


SC CONFORT URBAN SRL


Județ

Constanta


Sector_ Localitate

|    l ICONSTANTA


Strada_ Nr.    Bloc Scara Ap. _Telefon

PIAȚA OVIDIU

ie i rz

]|    ||    | |()241672299    |


Număr din registrul comerțului

J13 699 1997

Cod unic de inregistrare

1

8

7

5

3

4

9

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)


4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
□ 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

P, 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în ' state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL


Semnătura_

si stampila


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


4.063.725.127


196.345


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


BILANȚ

la data de 31.12.2012

Formular 10

FIO - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2012

31.12.2012

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.OI la 05)

06

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212- 2811 - 2812-2911 -2912)

07

4.086.643.568

4.221.080.754

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

10.485.934

12.367.529

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

09

402.168

411.632

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

TOTAL (rd.07 la 10)

11

4.097.531.670

4.233.859.915

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

62.329

54.696

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

62.329

54.696

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)

19

4.097.593.999

4.233.914.611

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

2.543.978

2.110.540

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

17.364

0

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

2.561.342

2.110.540

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FIO - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968’ + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

2.920.641

7.263.750

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 " + 437*' + 4382 + 441 “ + 4424 + 4428** + 444" + 445 + 446'" + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473" -496 + 5187)

28

23.372.138

4.387.581

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

26.292.779

11.651.331

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

34

7.094.770

8.881.217

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

35.948.891

22.643.088

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)

36

28.462.103

0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

1.426.990

5.485.581

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

74.906.356

89.748.525

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*’* +437"*

+ 4381 + 441 "* + 4423 +4428*" + 444”* + 446*" + 447"* + 4481 + 455 + 456*" + 457 + 4581 +462+ 473"*+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)

44

2.906.261

1.110.490

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

79.239.607

96.344.596

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

-14.828.613

-76.958.821

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

4.082.765.386

4.156.955.790

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +1625+ 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

136.583.007

93.230.663

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451"*)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+ 1686 + 2692 + 453***)

54

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 *** +

437    + 4381 + 441 “ + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +

456***+ 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

0

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

136.583.007

93.230.663

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 + 1514+ 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

3.257.313

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

3.257.313

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

3.257.313

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

448.367.588

558.030.588

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd. 68 la 71)

72

448.367.588

558.030.588

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

1.581.067.835

1.580.812.221

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

62.624

72.442

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

0

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

37

37

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

62.661

72.479

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)    SOLD C (ct. 117)

83

0

SOLD D(ct. 117)

84

147.381

9.478

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

85

50.867

196.345

SOLD D(ct. 121)

86

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

2.543

9.818

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)

88

2.029.399.027

2.139.092.337

FIO - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

1.916.783.352

1.924.632.790

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)

90

3.946.182.379

4.063.725.127

Suma de control F10 :    55346467442/84567616078

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

”) Solduri debitoare ale conturilor respective.

”*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA


DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Calitatea


Semnătura_

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității    -

Semnătura_

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2011

2012

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

18.527.937

20.956.962

Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708)

02

18.509.530

20.942.128

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

18.407

14.834

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

3.751.672

262.007

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

3.220.481

609.898

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10)

12

25.500.090

21.828.867

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

9.227.361

6.997.556

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

71.897

63.089

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

735.439

856.457

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

16.676

15.694

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)

18

7.056.600

6.813.410

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

5.391.158

5.344.939

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.665.442

1.468.471

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

572.072

488.383

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

572.072

488.383

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

7.920.322

6.562.104

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

7.153.238

5.668.523

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

212.382

223.221

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

554.702

670.360

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

25.600367

21.796.693

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

0

32.174

- Pierdere (rd. 35-12)

37

100.277

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

132.548

134.733

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

18.762

29.526

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

151.310

164.259

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

166

88

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

166

88

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

151.144

164.171

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

-Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

50.867

196.345

- Pierdere (rd. 35 + 52 -12 - 45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

25.651.400

21.993.126

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

25.600.533

21.796.781

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

-Profit (rd.61 -62)

63

50.867

196.345

- Pierdere (rd.62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 63-64-65-66)

67

50.867

196.345

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20:    355212712/84567616078

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Semnătura_

Stampila unității


Formular

VALIDAT


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

_    .    la data de 31.12.2012    . .

Formular 30    - lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

1

196.345

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09+ 15 la 19 + 23)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10la14)

09

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- Contribuția pentru pensia suplimentară

12

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- Alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2011

31.12.2012

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

253

235

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul exercițiului financiar

25

262

248

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

40

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

41

Redevență minieră plătită

42

Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

43

- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

44

- subvenții aferente veniturilor, din care:

45

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ")

46

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

47

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

48

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

49

V. Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

50

448.016

F30 - pag. 3

Nr.

rd.

31.12.2011

31.12.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

51

-dinfonduri publice

52

-dinfonduri private

53

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)

54

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

55

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

56

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

57

VIII. Alte informații

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

59

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69)

60

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)

61

- acțiuni cotate emise de rezidenti

62

- acțiuni necotate emise de rezidenti

63

- părți sociale emise de rezidenti

64

- obligațiuni emise de rezidenti

65

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

66

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

67

- obligațiuni emise de nerezidenti

68

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)

69

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

70

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

71

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

72

2.920.641

7.263.750

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

73

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74

2.560.502

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

75

11.159

61.314

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)

76

6.172.688

4.224.424

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)

77

5.079

55

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)

78

6.161.054

4.224.369

- subvenții de incasat(ct.445)

79

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

80

6.555

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

81

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

82

F30 - pag. 4

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)

84

45.650.393

49.158

- decontări privind interesele de participare .decontări cu actionari/asociatii privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

85

12.232

12.928

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

86

45.638.161

36.230

- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)

87

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

88

- de la nerezidenti

89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici **"")

90

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508),

(rd.92 la 98)

91

- acțiuni cotate emise de rezidenti

92

- acțiuni necotate emise de rezidenti

93

- părți sociale emise de rezidenti

94

- obligațiuni emise de rezidenti

95

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

- acțiuni emise de nerezidenti

97

- obligațiuni emise de nerezidenti

98

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

99

Casa în lei și în valută (rd.101+102)

100

523

812

-în lei (ct. 5311)

101

523

812

-în valută (ct. 5314)

102

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)

103

7.094.247

8.880.405

-în lei (ct. 5121), din care:

104

7.091.627

8.876.193

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

105

- în valută (ct. 5124), din care:

106

2.620

4.212

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

107

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)

108

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109

-sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

110

Datorii (rd. 112 + 115 +118+121 +124+127 +130 +133 +136 +139+142 +

143 + 147 + 149+150+155 + 156+157 + 163)

111

215.822.614

192.405.450

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)

112

-în lei

113

- în valută

114

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681),

(rd.116+117)

115

- in lei

116

- in valuta

117

F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),

(rd. 119+120)

118

-în lei

119

-în valută

120

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198),

(rd. 122+123)

121

- in lei

122

- in valuta

123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)

124

- în lei

125

-în valută

126

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198),

(rd. 128+129)

127

- in lei

128

- in valuta

129

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)

130

-în lei

131

-în valută

132

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)

133

- in lei

134

-in valuta

135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 137+138)

136

-în lei

137

-în valută

138

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682)

(rd. 140+141)

139

- in lei

140

- in valuta

141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)

142

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +167 + 1685 + 1686+ 1687)

(rd. 144+145)

143

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

144

-în valută

145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

147

212.916.353

188.464.768

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.4O1 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

148

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149

408.257

435.233

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 151 la 154)

150

224.347

248.136

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

151

176.501

184.926

F30 - pag.6

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)

152

47.846

63.210

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

153

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

154

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

155

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

156

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)

rd.(158 la 162)

157

2.273.657

3.257.313

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

158

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

159

2.273.657

3.257.313

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

160

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

161

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

162

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

163

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

164

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

165

448.367.588

558.030.588

- acțiuni cotate 2)

166

- acțiuni necotate 3)

167

- părți sociale

168

448.367.588

558.030.588

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

169

Brevete si licențe (din ct.205)

170

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

171

24.704

44.139

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

172

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

174

XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012),

(rd. 176+ 179+ 183+ 184 +185+ 186)

175

0

0

- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)

176

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

177

- deținut de instituții publice de subordonare locală

178

- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:

179

- cu capital integral de stat

180

- cu capital majoritar de stat

181

- cu capital minoritar de stat

182

F30 - pag.7

- deținut de regii autonome

183

- deținut de societăți comerciale cu capital privat

184

- deținut de persoane fizice

185

- deținut de alte entități

186

XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:

187

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice,

din care:

188

- către instituții publice de subordonare centrală

189

- către instituții publice de subordonare locală

190

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice,

din care:

191

- către instituții publice de subordonare centrală

192

- către instituții publice de subordonare locală

193

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

194

- către instituții publice de subordonare centrală

195

- către instituții publice de subordonare locală

196

Suma de control F30 :    2992932802 / 84567616078

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (I) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

* ’/ Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează in muncă inainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează in muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri intreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

,<l) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

"*'/ Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****) prjn OperatOri economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1)    în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) "nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționale, potrivit legii.

3)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

F30 - pag. 8


ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL


EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA


Semnătură


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii


Semnătură_


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE    F40 - pag. 1

,    la data de 31.12.2012    . .

Formular 40    -|e|-

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

(col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

X

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

X

Imobilizări corporale

Terenuri

05

90.000

90.000

X

0

Construcții

06

4.089.869.888

134.878.788

131.489

10.012

4.224.617.187

Instalații tehnice si mașini

07

14.144.511

2.347.125

16.491.636

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

440.998

16.000

456.998

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

62.613.053

62.613.053

0

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

4.104.545.397

199.854.966

62.834.542

10.012

4.241.565.821

Imobilizări financiare

11

62.329

6.521

14.154

X

54.696

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

4.104.607.726

199.861.487

62.848.696

10.012

4.241.620.517

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

TOTAL (rd.13+14)

15

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

3.316.320

230.125

10.012

3.536.433

Instalații tehnice si mașini

18

3.658.577

465.530

4.124.107

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

38.830

6.536

45.366

TOTAL (rd.16 la 19)

20

7.013.727

702.191

10.012

7.705.906

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

7.013.727

702.191

10.012

7.705.906

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2 - lei -


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 :    25873003122/84567616078

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

Semnătura_

Stampila unității


Formular

VALIDAT


Numele si prenumele EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru:

Persoana juridică: CONFORT URBAN SRL

Județul: 13 - CONSTANȚA

Adresa: localitatea CONSTANȚA, str.PIAȚA OVIDIU, NR.9, TEL. 0241614324 Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Cod de identificare fiscală: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL Ing.FARCAȘ CRISTINEL-VIOREL și DIRECTOR’ ECONOMIC Ec. VLADU MIHAELA-CLAUDIA își

asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 și confirmă că:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c)    Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL,    DIRECTOR ECONOMIC,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel


Ec.Vladu Mihaela-ClaudiaROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:

Nr.

crt.

Elemente de activ

Sold la 01.01.2012

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2012

I.

Terenuri - Mijloace fixe proprii

90.000

0

90.000

0

II.

Construcții total din care:

4.089.869.888

134.878.788

131.489

4.224.617.187

a)

Mijloace fixe proprii

5.881.803

10.012

5.871.791

b)

Mijloace fixe public

4.083.988.085

134.878.788

121.477

4.218.745.396

III.

Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

14.144.511

2.347.125

0

16.491.636

a)

Mijloace fixe proprii din care:

4.892.397

127.145

0

5.019.542

a.l.

Echipamente tehnologice

3.196.377

0

0

3.196.377

a.2.

Aparate de măsură și control

516.654

8.016

524.670

a.3.

Mijloace de transport

1.179.366

119.129

1.298.495

b)

Mijloace fixe public

9.252.114

2.219.980

11.472.094

IV.

Mobilier și alte active corporale totale din

care:

440.998

16.000

0

456.998

a)

Mijloace fixe proprii

67.570

16.000

83.570

b)

Mijloace fixe public

373.428

0

373.428

Total imobilizări corporale

4.104.545.397

137.241.913

221.489

4.241.565.821

Investiții în curs de exec.

0

62.613.053

62.613.053

0

Imobilizări financiare

62.329

6.521

14.154

54.696

V.

Imobilizări necorporale

0

5.504

5.504

0

Total imobilizări din care:(I+II+III+IV+V)

4.104.607.726

199.866.991

62.854.200

4.241.620.517

Mijloace fixe public

4.093.613.627

137.098.768

121.477

4.230.590.918

Investiții în curs de exec.

0

62.613.053

62.613.053

0

Imobilizări financiare

62.329

6.521

14.154

54.696

Mijloace fixe proprii

10.931.770

148.649

105.516

10.974.903

Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)

în cursul exercițiului curent, investițiile recunoscute in construcții au fost în sumă de 62.613.053 lei. S.C.Confort Urban SRL Constanța are un singur asociat Consiliul Local al Municipiului Constanța, iar acesta prin programul său de investiții și reabilitare drumuri publice a dispus ca Municipiul Constanța să fie beneficiarul unor străzi iluminate corespunzător, iar drumurile să fie refăcute după tehnologii avansate și în conformitate cu cerințele standardelor Uniunii Europene.

Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate.

Fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța care pune la dispoziția societății Confort Urban alte fonduri prin majorarea capitalului social.

în cursul anului pe măsură ce se fac investiții asupra patrimoniului public, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizori sau în regie proprie, Consiliul Local al Municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.76/2004, nr.393/2004, nr.2/2005, nr.128/2005,    nr.214/25.05.2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006,

nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, 584/14.12.2007, 3/25.01.2008, 217/09.05.2008, 664/17.12.2008, 11/05.02.2010, nr.67/29.04.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012 si nr.244/05.09.2012


Reevaluarea imobilizărilor corporale

Până la 31 decembrie 2012 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:

-H.G. 945/11 august 1990

-    H.G. 26/ianuarie 1992

-    H.G. 500/5 august 1994

-    H.G. 983/29 decembrie 1998

-    H.G. 403/mai 2000

-    H.G. 1553/18 decembrie 2003

-    O.M.F.P. 3055/2009

-    Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr. 1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al Municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social.

c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr.

Crt.

Deprecieri imobilizări

Sold

01.01.2012

Deprecieri înregistrate în anul 2012

Reduceri

Sold

31.12.2012

1.

Alte imobilizări necorporale

0

0

0

0

2.

Construcții

3.316.320

230.125

10.012

3.536.433

3.

Instalații tehnice și mașini

3.658.577

465.530

0

4.124.107

4.

Alte instalații, utilaje și mobilier

38.830

6.536

0

45.366

Total

7.013.727

702.191

10.012

7.705.906

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2012 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 6,40 % conform următoarelor date:

Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării 702.191 ./.= 6,40% 10.974.903

ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 5.871.791 lei, cu ciclu lung de viață.

Amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenti, in anul 2012 a fost suportata din rezerve din reevaluare

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2012 societatea nu a constituit provizioane noi.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul veniturilor totale în valoare de 21.993.126 lei depășește volumul de cheltuieli în valoare de 21.796.781 lei, și astfel societatea se înregistrează cu un profit în suma de 196.345 lei si va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului

Exercițiu

financiar

2/1 % -100

Precedent

Curent

0

1

2

3

1 Cifra de afaceri neta

18.527.937

20.956.962

13,11

2 Costul bunurilor vândute si al serv prestate (3+4+5)

19.281.866

17.292.430

-10,32

3 Cheltuielile activitatii de baza

17.036.076

14.683.117

-13,81

4 Cheltuielile activitatilor auxiliare

626.599

733.449

17,05

5 Cheltuielile indirecte de producție

1.619.191

1.875.864

15,85

6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)

753.929

-3.664.532

7 Cheltuielile de desfacere

6.318.501

4.504.263

-28,71

8 Alte venituri din exploatare

6.972.153

871.905

0,00

9 Venituri din exploatare

25.500.090

21.828.867

-14,40

10 Cheltuieli din exploatare

25.600.367

21.796.693

-14,86

11 Rezultatul din exploatare: (10-9)

-100.277

32.174

-132,09

12 Veniturile financiare

151.310

164.259

8,56

13 Cheltuieli financiare

166

88

-46,99

14 Rezultatul financiar

151.144

164.171

15 Cheltuieli cu impozitul

0

0

0,00

16 TOTAL GENERAL: (11+14-15)

50.867

196.345

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen c

e lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1 = 2+3

2

3

Total, din care:

11.651.331

11.651.331

Clienti

7.263.750

7.263.750

Tva de recuperat

4.218.821

4.218.821

Alte creanțe

168.760

168.760

Datorii

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichidare

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

189.575.259

96.344.596

93.230.663

Furnizori

1.165.809

1.165.809

Furnizori facturi nesosite

4.319.772

4.319.772

Efecte de comerț de plătit

89.748.525

89.748.525

Alte datorii curente

1.110.490

1.110.490

Efecte de comerț care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an

93.230.663

0

93.230.663

Ponderea în total creanțe o dețin clientii neincasati in suma de 7.263.750 lei si TVA de recuperat nerambursat până la finele anului in suma de 4.218.821 lei.

Ponderea în datorii totale o dețin sumele eșalonate la plată în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații care execută lucrările de investiții la sistemele publice aflate în delegare de gestiune în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța, asociat unic al S.C. Confort Urban S.R.L.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Prezentăm mai jos principalele politici contabile.

A.    TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1.    Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale:

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte

componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009; OMFP 40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

2.    Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3.    Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

4.    Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2012, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

B.    IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Au fost recunoscute în contabilitate la prețul de cost, în cursul anului 2012 fiind înregistrate pe cheltuieli la finele anului 2012 nemaiprezentând sold.

C.    IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.    Cost-evaluare

Au fost reevaluate în conformitate cu H.G.945/1990, H.G.26/1992, H.G.500/1994, H.G.983/1998, H.G.403/2000, H.G. 1553/2003, O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Legea nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare.

întreținerile și reparațiile imobilizărilor corporale care nu fac parte dintre cele publice aflate in gestiune delegata se trec pe cheltuieli.

Imobilizările corporale care fac parte din domeniul public sunt înregistrate în contabilitate, ele neamortizându-se până la 31 decembrie 2012.

2.    Amortizare

Imobilizările corporale se amortizează pe baza metodei lineare.

3.    Vânzarea, casarea imobilizărilor corporale

Se pot vinde sau casa, cu scoaterea din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare doar bunurile proprietate privata a statului aflate in posesia societății.

Orice profit sau pierdere care ar rezulta din asemenea operațiuni ar fi inclus în contul de profit și pierdere curent. în anul 2012 au fost casate imobilizări corporale avand uzura fizica si morala avansate in suma de 10.012 lei.

D.    IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

1.    Patrimoniul propriu

Imobilizările corporale în curs din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la cost istoric.

2.    Patrimoniul public

Și aceste imobilizări corporale în curs sunt prezentate în bilanț la costul istoric. Menționăm că patrimoniul public este supus unor reînnoiri atât pentru iluminatul public, adăugându-se la rețelele existente elemente importante cu costuri mari, care sunt înregistrate în bilanț la imobilizări, la fel și la drumurile publice s-au făcut cheltuieli pentru prelungirea duratei de funcționare la străzi și bulevarde, inclusiv marcaje rutiere, sistem de semaforizare și sistem de indicatoare rutiere.

E.    STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.12.2012 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

F.    CREANȚELE COMERCIALE

Sunt înregistrate la valoarea facturată.

G.    NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerarul si echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-au folosit numerarul din casă și conturile la bănci - nu avem datorii la instituțiile de credit.

H.    DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate lunar.

Datoriile comerciale contractate în lei sunt înregistrate la valoarea nominală.

I.    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2012 nu au fost constituite provizioane.

J.    BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit în suma de 196.345 lei si va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 558.030.588 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 235.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Salarii brute an 2012 Iei

Administratori

44.139

Directori

349.690

Total

393.829

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Salarii brute an 2012 lei

Personal administrativ

1.080.043

Personal de producție

3.467.189

Total

4.547.232

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

Active curente _    22.643.088    _    _

Datorii curente    96.344.596

b) Indicatorul lichidității imediate

20.532.548

96.344.596


0,21


Active curente - Stocuri Datorii curente

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

_Capitalul imprumutat

Capitalul angajat

unde:

-    capital imprumutat = credite peste un an;

-    capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

-    Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

-    Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

-    Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

Costul vânzărilor


Stoc mediu


17.292.430

2.335.941


7,40 ori


Stocul a fost rulat de 7,96 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

Cifra de afaceri    20.956.962

---—    ■    .....—.    , - —    ■ — —, —, — “ IC

Active imobilizate (proprii)    10.974.903

- Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu Costul vânzărilor


x 365


2.335.941

17.292.430


x 365


49,31 zile


- Viteza de rotație a debitelor-clienți

-    calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

-    exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

Sold mediu clienti


Cifra de afaceri


x 365


5.092.196

20.956.962


x 365


88,69 zile


O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-fumizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (fara servicii)


3.456.286

20.956.962


x 365


60,20 zile


unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere:

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit __196.345__

Capital angajat    "    2.809.374    -    '

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

_Capitalul imprumutat

Capitalul angajat

unde:

-    capital imprumutat = credite peste un an;

-    capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

-    Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

-    Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

-    Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

Costul vânzărilor


Stoc mediu


17.292.430

2.335.941


7,40 ori


Stocul a fost rulat de 7,96 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

Cifra de afaceri    20.956.962

■ — ■■ ■ - ,i— n-n l— —. — — —    =    —i —i, .„.i —,n    ZZ    1 C

Active imobilizate (proprii)    10.974.903

- Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu Costul vânzărilor


x 365


2.335.941

17.292.430


x 365


49,31 zile


- Viteza de rotație a debitelor-clienți

-    calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

-    exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

Sold mediu clienti


Cifra de afaceri


x 365


5.092.196

20.956.962


x 365


88,69 zile


O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-fumizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (fara servicii)


3.456.286

20.956.962


x 365


60,20 zile


unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care ii obține entitatea din banii investiți in afacere:

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit __196.345__

Capital angajat    -    2.809.374    "    ’

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

-    Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.

-    Impozit pe profit nu s-a realizat.

-    Cifra de afaceri este de 20.956.962 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată și din vânzarea mărfurilor.

-    Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2012 se ridică la suma de 31.481 lei.

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost infiintata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Piața Ovidiu nr.9; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 558.030.588 lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela-Claudia


Ing.Farcas Cristinel-Viorel


| CONT |    DENUMIRE CONT    I    SOLD LA 01/01/2012    !    RULAJ LUNA    |    RULAJ CUMULAT    I    TOTAL SUME    |    SOLD    | CONT |

I    I    I DEBIT    | CREDIT    | DEBIT    |    CREDIT I    DEBIT I CREDIT I    DEBIT I    CREDIT I DEBIT    | CREDIT    |    |

10116

CAPIT SUBS NEV SIP

0,00

0, 00

0,00

0,00

13

330

000,00

13

330

000,00

13

330

000,00

13

330 000,00

0, 00

0,00

10116

10117

CAPIT SUBS NEV DP

0,00

0, 00

0,00

0, 00

96

333

000,00

96

333

000,00

96

333

000,00

96

333 000,00

0, 00

0, 00

10117

10126

CAP SOC SIP

0,00

108

462 438,65

0,00

0,00

0,00

13

330

000,00

0,00

121

792 438,65

0,00121 792 438,65

10126

10127

CAP SOCIAL DP

0,00

337

095 775,81

0, 00

0,00

0,00

96

333

000,00

0,00

433

428 775,81

0,00433 428 775,81

10127

10129

CAP SOCIAL SOCIETATE

0,00

2

809 373,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

809 373,84

0, 00

2 809 373,84

10129

10166

CAPIT PUB SIP

0,00

13

277 889,67

0,00

326

350,07

0,00

326

350,07

0,00

13

604 239,74

0, 00

13 604 239,74

10166

10167

CAPIT PUBIC DP

0,001

903

505 462,7

0,00

7

523

087,80

0,00

7

523

087,84

0,001

911

028 550,5

0, 001

911 028 550,

10167

101 CAPITALURI

0,002

365

150 940,7

0,00

7

849

437,87

109

663

000,00

227

175

437,91

109

663

000,002

592

326 378,6

0,002

482 663 378,

1057

REZERVE DIN REEVALUARE

0,00

899 413,00

27

223,00

0,00

218

699,00

0,00

676

511,00

1

357 225,00

0,00

680 714,00

1057

105PMC

REEVALUARE DCM.PUBLIC

0,001

580

168 421,6

0,00

-36

914,09

0,00

-36

914,09

0,001

580

131 507,5

0, 001

580 131 507,

105PMC

105 DIFERENTE DIN REEVALUARE

0,001

581

067 834,6

27

223,00

-36

914,09

218

699,00

-36

914,09

676

511,001

581

488 732,5

0,001

580 812 221,

1061

REZERVE LEGALE

0,00

62 624,37

0,00

9

818,00

0,00

9

818,00

0,00

72 442,37

0,00

72 442,37

1061

10682

ALTE REZERVE

0,00

36, 98

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

36, 98

0,00

36,98

10682

106 REZERVE

0,00

62 661,35

0,00

9

818,00

0,00

9

818,00

0,00

72 479,35

0,00

72 479,35

117.2

11710

11711

1179

ERORI MATERIALE AN PRECEDENT REZ REP 2010

REZ REPORT 2011

REZULTAT REP.2009

147

380,71

0, 00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

54

0,00 861,00 718,00

0,00

6

4

266

0,00 737,60

0, 00 678,14

6

4

34

103

266

737,60 861,00 041,84 678,14

12

147

4

533

380,71

737,60

0,00

356,28

12

4

34

103

533

737,60 861,00 041,84 356,28

142

643, 11 0,00 0,00 0,00

30

103

0,00 123,40 041,84

0,00

117.2

11710

11711 1179

117 REZULT REPORTAT

147

380,71

0,00

0,00

89

579,00

6

271

415,74

6

409

318,58

12

685

474,59

12

675

996,72

9

477,87

0,00

121

PROFIT SI PIERDERI

0,00

50 866,84

1

800

949,97

1 967

651,80

21

822

018,81

21

967

496,49

22

466

964,42

22

663

308,94

0, 00

196

344,52

121

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

2

543,00

0,00

9

818,00

0,00

9

818,00

2

543,00

12

361,00

2

543,00

9

818,00

0,00

129

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

0,00

0,00

0,00

4

890,77

4

890,77

4

890,77

4

890,77

4

890,77

0,00

0, 00

208

211

TERENURI PRELUATE

90

000,04

0,00

0,00

90

000,03

0,00

90

000,03

90

000,04

90

000,03

0,01

0,00

211

2121

CONSTRUCȚII

5

881

803,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

012,00

5

881

803,00

10

012,00

5

871

791,00

0,00

2121

21210

DOM.PUB.ILUM.PREL.PRIMĂRIE

27

924

095,87

0,00

326

350,07

0,00

326

350,07

0,00

28

250

445,94

0,00

28

250

445,94

0,00

21210

21211

REABIL.ILUMINAT PUBLIC

119

127

903,68

0,00

1

606

586,84

587

892,49

12

960

657,18

649

176,74

132

088

560,86

649

176,74131

439

384,12

0,00

21211

21212

DOM.PUB L.DRUM.PRE L.PRIMĂRIE

3 423 875 716,9

0,00

7

377

020,15

0,00

7

377

020,15

0,003

431

. 252 737,0

0,003

431 252 737,

0,00

21212

212121

PASAJE PRELUATE

5,37

0,00

230

630,85

0,00

230

630,85

0,00

230

636,22

0,00

230

636,22

0,00

212121

21213

RAMFORSARE DRUMURI

486

947

964,17

0,00

78

620

153,93

38

141,61

107

752

278,55

367

719,84

594

700

242,72

367

719,84594

332

522,88

0,00

21213

212131

INDICATOARE RUTIERE

2

446

194,80

0,00

66

088,75

228,41

775

823,41

3

881,34

3

222

018,21

3

881,34

3

218

136,87

0,00

212131

212132

IND.RUTIERE PRELUATE

43

603,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

603,38

0,00

43

603,38

0,00

212132

21214

POD DN 39

6

695

449,90

0,00

4

848

883,71

0,00

4

848

883,71

0,00

11

544

333,61

0, 00

11

544

333,61

0,00

21214

21215

FÂNTÂNI ARTEZIENE

4

201

250,19

0, 00

74

979,55

162,17

1

635

101,15

7

178,98

5

836

351,34

7

178,98

5

829

172,36

0,00

21215

212151

FÂNTÂNI ARTEZ.PRELUATE

4

429

817,90

0,00

-

121

477,25

0,00

-

121

477,25

0,00

4

308

340,65

0,00

4

308

340,65

0,00

212151

212152

BAZINE MAMAIA PRELUATE

0,00

0,00

-0,04

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

212152

21216

MARCAJE RUTIERE

4

919

053,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

919

053,18

0, 00

4

919

053,18

0,00

21216

21232/F

FANTANA GARA CFR

2

167

969,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

167

969,76

0,00

2

167

969, 76

0, 00

21232/F

21232/FP

FANT.PARC ARH.

1

209

059,88

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

1

209

059,88

0, 00

1

209

059,88

0,00

21232/FP

212 MIJLOACE FIXE

4 089

i 869 888,0

0,00

93

029

216,56

626

424,68

135

785

267,82

1

037

968,904

225

. 655 155,8

1

037

968,904

224 617 186,

0,00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

3

196

376,95

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

196

376,95

0,00

3

196

376,95

0,00

2131

213161

SEMAF . PREL. PRIMĂRIE

63

026,16

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

63

026, 16

0,00

63

026,16

0,00

213161

213162

SEMAF.REAB.CONFORT

9

189

087,98

0,00

167

482,73

232,17

2

224

583,41

4

603,13

11

413

671,39

4

603,13

11

409

068,26

0,00

213162

2132

APARAT,INSTAL.MAS SI CONTR

516

654,55

0,00

0,00

0,00

8

015,68

0,00

524

670,23

0,00

524

670,23

0,00

2132

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

1

179

365,55

0, 00

0,00

0,00

119

129,00

0,00

1

298

494,55

0,00

1

298

494,55

0,00

2133

213 ECHIP

TEH SI MAȘINI

14

144

511,19

0,00

167

482,73

232,17

2

351

728,09

4

603,13

16

496

239,28

4

603,13

16

491

636, 15

0, 00

1 CONT f

|    DENUMIRE CONT    |

1 1

SOLD LA DEBIT    |

01/01/2012    |

CREDIT    |

RULAJ DEBIT    |

LUNA    I

CREDIT    I

RULAJ DEBIT    |

CUMULAT    1

CREDIT    1

TOTAL DEBIT    |

SUME    |

CREDIT |

SOLD

I CONT |

1 1

DEBIT

1 CREDIT

21462

GHIRLANDE CONFORT

373 428,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373 428,29

0,00

373

428,29    0,00

21462

2149

MOB,AP BIROTICA CENTRALA

67 570,11

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

83 570,11

0,00

83

570,11    0,00

2149

214 ALTE

MIJLOACE FIXE

440 998,40

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0, 00

456 998,40

0,00

456

998,40    0,00

23131229

INV.DP-CONTR.1229

0,00

0,00

14 244 476,81

61 635 538,82

61 635 538,82

61 635 538,82    61

635 538,82

61 635 538,82

0,00 0,00

23131229

231322

INV.DP-CTR.8710-SHAPIR

0,00

0,00

0,00

689 190,42

689 190,52

689 190,52

689 190,52

689 190,52

0,00 0,00

231322

2313DP

INVESTII DRUMURI PUBLICE

0,00

0,00

0,00

213 394,76

213 394,76

213 394,76

213 394,76

213 394,76

0,00 0,00

2313DP

2313FP

INVESTIȚII FÂNTÂNI

0, 00

0,00

0,00

74 928,53

74 928,53

74 928,53

74 928,53

74 928,53

0,00 0,00

2313FP

231 IMOBILIZ.CORPORALE IN CURS

0,00

0,00

14 244 476,81

62 613 052,53

62 613 052,63

62 613 052,63    62

613 052,63

62 613 052,63

0, 00 0,00

2671

6 LUNI GAR BUNA EXE

37,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

37,94

0,00

37,94    0,00

2671

2672

36LUNI GAR BUNA EXE

7 063,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 063,84

0,00

7

063,84    0,00

2672

2673

60LUNI GAR BUNA EXE

24 316,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 316,25

0, 00

24

316,25    0,00

2673

2674

GAR.BUTELII SHELL GAS

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1

000, 00 0,00

2674

2675

GARANȚIE PMC TREZORERIE

988,01

0,00

1,27

0,00

5 366,44

0,00

6 354,45

0,00

6

354,45    0,00

2675

2676

TRE Z.GARANT.PRIM.SÂNTIER

0,00

0,00

0,24

0,00

1 154,24

0,00

1 154,24

0,00

1

154,24    0,00

2676

2679

CAUȚIUNI TVA

28 923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 154,00

28 923,00

14 154,00

14

769,00    0,00

2679

267 CREANȚE IMOBILIZATE

62 329,04

0, 00

1,51

0,00

6 520, 68

14 154,00

68 849,72

14 154,00

54

695, 72    0,00

2812

AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR

0,00

3 316 320,00

0,00

19 168,00

10 012,00

230 125,00

10 012,00

3 546 445,00

0,00    3 536 433,00

2812

28131

AMORTIZARE ECHIPAMENT TEHNOLOG

0,00

2 323 758,00

0,00

29 616,00

0,00

355 437,00

0,00

2 679 195,00

0,00    2 679 195,00

28131

28132

AMORT.APARATE MĂSURĂ SI CONTRO

0, 00

276 420,00

0,00

4 180,00

0,00

49 801,00

0, 00

326 221,00

0,00    326 221,00

28132

28133

AMORT.MIJLOACE DE TRANSPORT

0,00

1 058 399,00

0, 00

5 674,00

0, 00

60 292,00

0,00

1 118 691,00

0,00    1 118 691,00

28133

2814

AMORTIZ.MOB,BIROT,AP PROT

0,00

38 830,00

0,00

722,00

0, 00

6 536,00

0,00

45 366,00

0, 00    45 366,00

2814

281 AMORTIZ PT.IMOBILIZ. CORPORALE

0,00

7 013 727,00

0,00

59 360,00

10 012,00

702 191,00

10 012,00

7 715 918,00

0,00    7 705 906,00

3022

COMBUSTUBIL

38 556,76

0,00

27 483,32

45 612,37

867 031,38

878 519,01

905 588,14

878 519,01

27

069,13    0,00

3022

3024

PIESE DE SCHIMB

135 887,14

0, 00

8 477,75

6 350,18

386 865,48

334 702,71

522 752,62

334 702,71

188

049, 91    0,00

3024

3028

ALTE MAT SI MATER CONSUMABILE

536 734,61

0, 00

278 178,85

312 808,69

5 566 862,15

5 707 349,08    6

103 596,76

5 707 349,08

396

247,68    0,00

3028

30281

ALTE MAT PVC

6 791,88

0,00

0,00

0, 00

0,00

6 791,88

6 791,88

6 791,88

0, 00 0,00

30281

30286

ALTE MAT.(GHIRLANDE)

335 010,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335 010,09

0,00

335

010,09    0,00

30286

30287

ALTE MAT.CONSUMABILE

304 516,71

0,00

0,00

0,00

153 676,37

307 352,74

458 193,08

307 352,74

150

840,34    0,00

30287

30289

MAT CONSUM CENTRALA

19 195,18

0,00

9 616,34

2 750,85

84 668,17

76 750,55

103 863,35

76 750,55

27

112,80 0,00

30289

302 MATERIALE

1 376 692,37

0,00

323 756,26

367 522,09

7 059 103,55

7 311 465,97    8

435 795,92

7 311 465,97

1 124

329, 95    0,00

303

OB DE INVENTAR

13 178,52

0,00

2 846,18

2 846, 18

31 129,43

42 158,01

44 307,95

42 158,01

2

149, 94    0,00

303

3037

MAT.DE NATURA OB. DE INVENTAR

169 518,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 518,37

0,00

169

518,37    0,00

3037

3039

OB. INV CENTRALA

0,00

0,00

541,94

541,94

14 746,49

14 746,49

14 746,49

14 746,49

0,00 0,00

3039

303 OB DE

INVENTAR

182 696,89

0,00

3 388,12

3 388,12

45 875,92

56 904,50

228 572,81

56 904,50

171

668,31    0,00

308

DIF DE PREȚ LA MAT PRIME,MAT.

984 588,68

0,00

350 645,74

450 934,08

1 373 092,08

1 543 139,17    2

357 680,76

1 543 139,17

814

541,59    0,00

308

3451

ASFALT

0,00

0,00

74 842,00

74 842,00

1 676 838,20

1 676 838,20    1

676 838,20

1 676 838,20

0,00 0,00

3451

3452

BETON

0,00

0,00

14 593,79

14 593,79

262 006,57

262 006,57

262 006,57

262 006,57

0,00 0,00

3452

3454

MIXTURA STOCABILA

7 719,15

0,00

0,00

0,00

0,00

7 719,15

7 719,15

7 719,15

0,00 0,00

3454

345 PRODUSE FINITE

7 719,15

0,00

89 435,79

89 435,79

1 938 844,77

1 946 563,92    1

946 563,92

1 946 563,92

0,00 0,00

346

PRODUSE REZIDUALE

0,00

0,00

0,00

0,00

2 963,00

2 963,00

2 963,00

2 963,00

0,00 0,00

346

3469

PROD.REZID.UNIT.9

0,00

0,00

0,00

0,00

201,00

201,00

201,00

201,00

0,00 0,00

3469

346 PRODUSE REZIDUALE

0,00

0,00

0,00

0,00

3 164,00

3 164,00

3 164,00

3 164,00

0, 00 0,00

! CONT

1

1    DENUMIRE CONT    I

1 1

SOLD LA 01/01/2012    |

RULAJ DEBIT    1

LUNA    |

CREDIT    |

DEBIT    1

CREDIT    |

371

MĂRFURI

0,00

0,00

0,00

0,00

3713

MRF UNIT 3

11 788,98

0,00

0,00

0,00

371 MĂRFURI

11 788,98

0,00

0,00

0,00

3783

AD COM MRF UNIT 3

0,00

3, 68

0, 00

0,00

4016

FURNIZORI SIP

0,00

194 335,05

857 025, 64

923 186,80

4017

FURNIZORI DP

0,00

3 046,26

314 844,37

17 907,39

4019

FURNIZORI CENTRALA

0,00

564 508,51

1 781 705,45

1 108 773,57

401 FURNIZORI

0,00

761 889,82

2 953 575,46

2 049 867,76

4046

FURN IMOB SIP

0,00

210 715,85

0,00

-89 037,24

4047

FURN IMOB DP

0,00

8 760,90

1 356 647,87

1 347 886,97

4049

FURN IMOB CENTRALA

0,00

0,00

0,00

0,00

404 FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0,00

219 476,75

1 356 647,87

1 258 849,73

40562

EF DE PL SIP

0,00

4 495 431,24

330 224,34

0,00

40571

EF.DE PL.DP-SC ASH

0,00

195 153 193,09

0,00

2 514 494,49

405711

EF.DE PL. DP. MARCAJE

0,00

777 640,00

0,00

-46 261,00

40572

EF DE PL DP DOB ASH

0,00

21 063 099,10

613 775,68

455 097,74

405 EFECTE DE PLĂTIT PT.IMOBILIZ.

0,00

211 489 363,43

944 000,02

2 923 331,23

4086

FURN.FACT.NESOSITE SIP

0,00

422 091,59

0,00

495 624,85

4087

FURNIZ.fct.nesos.DRUMURI PUB

0,00

0,00

0,00

3 823 896,48

4089

FACT NESOSIT UNIT9

0,00

23 531,15

0,00

250,48

408 FURN

FACT NES SIP

0,00

445 622,74

0, 00

4 319 771,81

411110

CLIENTI ASOC PARTICIP

19 571,36

0,00

0,00

0,00

41112

CLIENTI S2

489 657,06

0,00

1 939 504,27

1 113 012,18

41113

CLIENTI SPUT

1 709 773,94

0,00

119 702,79

576 954,54

411143

CLIENTI MAG.CUSTURA

0,00

0, 00

0,00

0, 00

41115

CLIENTI R.CAZINO

5 900,00

0,00

0,00

0,00

41116

CLIENTI ILUMINAT PUBLIC

5 675,98

0,00

3 140,02

2 899,33

41117

CLIENTI DRUMURI PUBLICE

13 019,97

0,00

12 324,50

7 042,50

41118

CLIENTI PARCARI

664 992,37

0,00

107 691,84

84 322,33

41119

CLIENTI CENTRALA

741,73

0,00

71 880,71

142 692,48

411 CLIENTI

2 909 332,41

0,00

2 254 244,13

1 926 923, 36

418

CLIENTI-FACTURI DE ÎNTOCMIT

11 308,80

0,00

0,00

0,00

4211

PERSONAL REMUNERAȚII

0,00

47 900,00

211 382,00

206 446,00

4212

COLABORATORI

0,00

0,00

10 134,00

10 134,00

4213

SALARII ACHIT.PRIN CÂRD

0,00

63 010,00

198 301,00

179 981,00

4214

SALARII CÂRD BCR

0,00

8 848,00

22 386,00

22 725,00

421 PERSONAL-REMUNERATII DATORATE

0,00

119 758,00

442 203,00

419 286,00

423

PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA

0, 00

3 763,00

331,00

0,00

4233

CONCEDII MEDICALE CÂRD

0,00

1 775,00

3 962,00

2 068,00

4234

CONCEDII MED BCR

0,00

0,00

972,00

0,00

423 PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA

0,00

5 538,00

5 265,00

2 068,00

RULAJ CUMULAT    I

TOTAL DEBIT    I

SUME    |

CREDIT |

SOLD

1 CONT

1

DEBIT    |

CREDIT    (

DEBIT

I CREDIT

11 749,09

11 749,09

11 749, 09

11 749,09

0,00 0,00

371

0,00

11 788,98

11 788,98

11 788,98

0,00 0,00

3713

11 749,09

23 538,07

23 538,07

23 538,07

0, 00 0,00

3,68

0,00

3,68

3,68

0, 00 0,00

3783

7 451 741,74    7

400 925,98

7 451 741,74

7 595 261,03

0,00    143 519,29

4016

1 441 191,69    1

440 254,11

1 441 191,69

1 443 300,37

0,00 2 108, 68

4017

16 160 983,67    16

616 656,15

16 160 983,67

17 181 164,66

0,00    1 020 180,99

4019

25 053 917,10    25

457 836,24

25 053 917,10

26 219 726,06

0, 00    1 165 808,96

0,00

210 715,85

0,00

0,00

0, 00 0,00

4046

34 521 709,08    34

512 948,18

34 521 709,08

34 521 709,08

0, 00 0,00

4047

147 719,96

147 719, 96

147 719,96

147 719,96

0,00 0,00

4049

34 669 429,04    34

449 952,29

34 669 429,04

34 669 429,04

0,00 0,00

3 383 334,48

0, 00

3 383 334,48

4 495 431,24

0, 00    1 112 096,76

40562

55 289,77 -17

051 160,83

55 289,77

168 102 032,26

0,00168 046 742,49

40571

400 454,00

358 704,00

400 454,00

418 936,00

0,00    18 482,00

405711

11 023 054,34    3

761 821,65

11 023 054,34

24 824 920,75

0,00 13 801 866,41

40572

14 862 132,59 -13

648 043,18

14 862 132,59

197 841 320,25

0,00182 979 187,66

422 091,59

495 624,85

422 091,59

917 716,44

0, 00    495 624,85

4086

0,00    3

823 896,48

0,00

3 823 896,48

0, 00    3 823 896,48

4087

23 531,15

250,48

23 531,15

23 781,63

0,00    250,48

4089

445 622,74    4

319- 771,81

445 622,74

4 765 394,55

0,00    4 319 771,81

0,00

0,00

19 571,36

0, 00

19

571,36    0,00

411110

19 504 428,97    14

986 300,90

19 994 086,03

14 986 300,90

5 007

785, 13    0,00

41112

2 579 065,01    2

713 255,14

4 288 838,95

2 713 255,14

1 575

583, 81    0,00

41113

3 340,17

1 062,51

3 340,17

1 062,51

2

277,66    0,00

411143

0, 00

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00 0,00

41115

538 563,93

541 255,09

544 239,91

541 255,09

2

984,82    0,00

41116

220 038,76

210 768,76

233 058,73

210 768,76

22

289, 97    0,00

41117

1 419 416,23    1

454 666,26

2 084 408,60

1 454 666,26

629

742,34    0,00

41118

880 647,43

877 874,04

881 389,16

877 874,04

3

515,12    0,00

41119

25 145 500,50    20

791 082,70

28 054 832,91

20 791 082,70

7 263

750,21    0,00

-11 308,80

0,00

0, 00

0,00

0,00 0,00

418

2 134 182,00    2

153 013,00

2 134 182,00

2 200 913,00

0,00    66 731,00

4211

45 785,00

45 785,00

45 785,00

45 785,00

0,00 0,00

4212

2 269 222,00    2

258 760,00

2 269 222,00

2 321 770,00

0,00    52 548,00

4213

453 943,00

458 685,00

453 943,00

467 533,00

0,00    13 590,00

4214

4 903 132,00    4

916 243,00

4 903 132,00

5 036 001,00

0,00    132 869,00

47 080,00

43 317,00

47 080,00

47 080,00

0,00 0,00

423

21 186,00

21 479,00

21 186,00

23 254,00

0,00 2 068,00

4233

3 436,00

3 436,00

3 436,00

3 436,00

0, 00 0,00

4234

71 702,00

68 232,00

71 702,00

73 770,00

0,00 2 068,00

l CONT I


DENUMIRE CONT


SOLD LA 01/01/2012 I    RULAJ LUNA    |    RULAJ CUMULAT    |    TOTAL SUME    |    SOLD    | CONT |

DEBIT    | CREDIT    I DEBIT    |    CREDIT |    DEBIT | CREDIT |    DEBIT I    CREDIT | DEBIT    | CREDIT    f    l

425

AVANS ACORDAT PERSONALULUI

4

364,00

0,00

102

499,00

71

375,00

747

390,00

719

747,00

751

754,00

719

747,00

32

007,00

0,00

425

4253

AVANSURI CÂRD

5

029,00

0,00

92

214,00

66

914,00

754

175,00

733

269,00

759

204,00

733

269, 00

25

935,00

0, 00

4253

4254

AVANS CÂRD BCR

1

766,00

0,00

14

030,00

10

658,00

138

598,00

136

992,00

140

364,00

136

992,00

3

372,00

0,00

4254

425 AVANS

ACORDAT PERSONALULUI

11

159,00

0,00

208

743,00

148

947,00

1

640

163,00

1

590

008,00

1

651

322,00

1

590

008,00

61

314,00

0, 00

426

DREPT DE PERSONAL NERIDICATE

0,00

1

378,00

0,00

87,00

550,00

164,00

550,00

1

542,00

0, 00

992,00

426

4261

SUME NERIDICATE INDEMNIZAȚIE

0,00

0, 00

29

828,00

3

426,00

29

828,00

29

828,00

29

828,00

29

828,00

0,00

0,00

4261

426 DREPT

DE PERSONAL NERIDICATE

0, 00

1

378,00

29

828,00

3

513,00

30

378,00

29

992,00

30

378,00

31

370,00

0, 00

992,00

427

REȚINERI DIN REMUNERAȚII DATOR

0,00

2

439,00

10

751,00

2

974,00

45

082,00

45

767,00

45

082,00

48

206,00

0, 00

3

124,00

427

4281

GARANȚII MATERIALE

0,00

86

489,70

210,39

2

194,76

19

404,77

17

910,50

19

404,77

104

400,20

0,00

84

995,43

4281

42812

ALTE DAT.CU PERS.PRIME

0,00

192

654,00

17

300,00

8

122,00

76

203,00

94

734,00

76

203,00

287

388,00

0, 00

211

185,00

42812

4282

ALTE DAT.PERS-TICHETE

0,00

0, 00

0,00

0,00

2

377,00

2

377,00

2

377,00

2

377,00

0,00

0,00

4282

428 ALTE

DAT.SI CREANȚE DE PERSON.

0,00

279

143,70

17

510,39

10

316,76

97

984,77

115

021,50

97

984,77

394

165,20

0,00

296

180,43

4311

CAS UNITATE

0,00

85

233,00

95

320,00

91

059,00

1

018

115,00

1

023

941,00

1

018

115,00

1

109

174,00

0,00

91

059,00

4311

43111

0,5%FD ASIG ACC BOLI PROF

0,00

991,00

1

108,00

1

059,00

11

838,00

11

906,00

11

838,00

12

897,00

0,00

1

059,00

43111

4312

CAS RET SALARIATI

0,00

42

014,00

48

133,00

45

975,00

512

876,00

516

837,00

512

876,00

558

851,00

0,00

45

975,00

4312

4313

CONTR.ANG.PTR.ASIG.SOC.SANATAT

0,00

21

189,00

23

684,00

22

682,00

252

564,00

254

057,00

252

564,00

275

246,00

0,00

22

682,00

4313

43131

FOND CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

5

079,00

0, OO

1

628,00

3

616,00

57

135,00

62

159,00

62

214,00

62

159,00

55,00

0,00

43131

4314

CONTR.ANGAJATILOR AS.SOC.SANAT

0,00

22

359,00

25

200,00

24

206,00

268

287,00

270

134,00

268

287,00

292

493,00

0,00

24

206,00

4314

431 ASIGURĂRI SOCIALE

0,00

166

707,00

195

073,00

188

597,00

2

120

815,00

2

139

034,00

2

125

894,00

2

310

820,00

0,00

184

926,00

4371

FOND DE ȘOMAJ UNITATE

0,00

1

849,00

1

921,00

1

699,00

21

067,00

20

918,00

21

067,00

22

767,00

0, 00

1

700,00

4371

4372

CONTR.PERS.LA FOND ȘOMAJ

0,00

1

849,00

1

921,00

1

704,00

21

057,00

20

912,00

21

057,00

22

761,00

0,00

1

704,00

4372

4373

FOND GAR SALARII 0.25%

0,00

1

018,00

1

112,00

1

063,00

12

052,00

12

097,00

12

052,00

13

115,00

0, 00

1

063,00

4373

437 AJUTOR DE SQMAJ

0,00

4

716,00

4

954,00

4

466,00

54

176,00

53

927,00

54

176,00

58

643,00

0, 00

4

467,00

441MIN

IIMPOZIT MINIM

5

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

500,00

0,00

5

500,00

0,00

441MIN

4423

TVA DE PLATA

0,00

0,00

250

273,32

250

273,32

1

934

367,02

1

934

367,02

1

934

367,02

1

934

367,02

0, 00

0,00

4423

44241

TVA DE REC.IN LUNA

6

153

189,00

0,00

0,32

250

273,32

1,61

1

934

369,61

6

153

190,61

1

934

369,61

4 218

821,00

0, 00

44241

4426

TVA DEDUCTIBILA

0,00

0,00

194

277,38

194

277,38

3

103

022,42

3

103

022,42

3

103

022,42

3

103

022,42

0, 00

0, 00

4426

4427

TVA COLECTATA

0,00

0,00

444

550,70

444

550,70

5

037

389,44

5

037

389,44

5

037

389,44

5

037

389,44

0, 00

0,00

4427

4428

TVA NEEXIGIBILA

2

365,62

0,00

48,48

0,00

48,48

2

365,62

4

602,90

4

554,42

48,48

0,00

4428

44283

TVA MĂRFURI

0,00

2

140,49

0,00

0,00

2

140,49

0,00

2

140,49

2

140,49

0,00

0,00

44283

442 TVA

6

153

414,13

0,00

889

150,20

1 139

374,72

10

076

969,46

12

011

514,11

16

234

712,88

12

015

843,40

4 218

869,48

0,00

4440

IMPOZIT SALARII

0, 00

47

846,00

61

661,00

63

210,00

631

627,00

646

991,00

631

627,00

694

837,00

0,00

63

210,00

4440

4461

TAXA JUDICIARE

0,00

0,00

208,50

208,50

4

659,85

4

659,85

4

659,85

4

659,85

0,00

0,00

4461

4462

IMPOZIT CLĂDIRI

0,00

0,00

0,00

0,00

83

798,00

83

798,00

83

798,00

83

798,00

0,00

0,00

4462

44622

IMPOZIT TEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

52

064,00

52

064,00

52

064,00

52

064,00

0,00

0,00

44622

4463

TAXE AUTO VEHICULE LENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

1

092,00

1

092,00

1

092,00

1

092,00

0,00

0,00

4463

44631

TAXA AUTO >12TONE

0,00

0,00

0, 00

0,00

8

762,00

8

762,00

8

762,00

8

762,00

0,00

0,00

44631

44632

TAXA AUTO <12 TONE

0,00

0,00

0,00

0,00

7

735,00

7

735,00

7

735,00

7

735,00

0,00

0,00

44632

4466

TAXA FIRMA

0, 00

0,00

0,00

0, 00

78,20

78,20

78,20

78,20

0, 00

0, 00

4466

4468

TAXA LINIȘTE SI SIGURANȚA

0,00

0,00

0,00

0,00

4

442,00

4

442,00

4

442,00

4

442,00

0,00

0,00

4468

446 ALTE

IMPOZ.SI TAXE

0,00

0, 00

208,50

208,50

162

631,05

162

631,05

162

631,05

162

631,05

0,00

0,00

4473

FD HAND NEANGAJATI

6

5S5,00

0,00

12,00

3

150,00

25

645,00

35

350,00

32

200,00

35

350,00

0,00

3

150,00

4473

I CONT |    DENUMIRE CONT    I    SOLD LA 01/01/2012 f    RULAJ LUNA    I    RULAJ CUMULAT    |    TOTAL SUME    |    SOLD    | CONT |

I    I    I DEBIT    I CREDIT    I DEBIT    I    CREDIT f    DEBIT | CREDIT |    DEBIT |    CREDIT | DEBIT    | CREDIT    |    |

4474

TAXA MEDIU

0,00

0,00

4,00

4,00

704,00

704,00

704,00

704,00

0, 00

0,00

4474

44741

TAXA DE POLUARE AUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

1

638,00

1

638,00

1

638,00

1

638,00

0, 00

0,00

44741

4475

TAXE ANRSC

0,00

0,00

0,00

0,00

13

233,00

13

233,00

13

233,00

13

233,00

0, 00

0, 00

4475

447 FONDURI SPECIALE-TAXE SI VĂRS.

6

555,00

0,00

16,00

3

154,00

41

220,00

50

925,00

47

775,00

50

925,00

0,00

3

150,00

4480

ALTE CR SI DAT BUG STAT

0,00

0,00

-6

340,00

0,00

11

437,00

0,00

11

437,00

0,00

11

437,00

0,00

4480

44801

DECONTĂRI CU BS

0,00

0, 00

1

768,00

0,00

2

824,00

1

056,00

2

824,00

1

056,00

1

768,00

0,00

44801

4481

ALTE DAT.CREANȚE CU BUGET.STAT

0,00

0,00

0,00

233,00

233,00

233,00

233,00

233,00

0,00

0,00

4481

448BA.SAL

DEBIT BUGET ASIG SALARIATI

0,00

0,00

13

109,00

0,00

13

109,00

0,00

13

109,00

0,00

13

109,00

0,00

448BA.SAL

448BA.SOC

DEBIT BUGET ASIG. SOCIETATE

0,00

0,00

14

124,00

0,00

14

124,00

0,00

14

124,00

0,00

14

124,00

0,00

448BA.SOC

448BS.SAL

DEBIT BUGET STAT SALIATI

0,00

0,00

12

247,00

0,00

12

247,00

0, 00

12

247,00

0,00

12

247,00

0, 00

448BS.SAL

448 ALTE :

DAT CREANȚE CU BUGET STAT

0,00

0,00

34

908,00

233,00

53

974,00

1

289,00

53

974,00

1

289,00

52

685,00

0, 00

45 66

DEC CU ASOC SIP

0,00

0,00

0,00

0, 00

13

330

000,00

13

330

000,00

13

330

000,00

13

330

000,00

0,00

0, 00

4566

4567

DEC CU ASOC DP

0,00

0,00

0,00

0,00

96

333

000,00

96

333

000,00

96

333

000,00

96

333

000,00

0, 00

0,00

4567

456 DECONTĂRI CU ASOCIAT PRIV.CAP.

0,00

0,00

0,00

0,00

109

663

000,00

109

663

000,00

109

663

000,00

109

663

000,00

0,00

0,00

458

DEC. DIN OPERAT.IN PARTICIPAȚI

12

231,61

0,00

1

245,97

2

845,17

63

230,94

62

534,60

75

462,55

62

534,60

12

927,95

0, 00

458

458.1

DEC.OPER.PART.ELECTRIC

0,00

0,00

18

000,00

18

000,00

18

000,00

18

000,00

18

000,00

18

000,00

0, 00

0,00

458.1

458 DEC. i

DIN OPERAT.IN PARTICIPAȚI

12

231,61

0, 00

19

245,97

20

845,17

81

230,94

80

534,60

93

462,55

80

534,60

12

927,95

0, 00

4611

DEBITORI DIN EXPLOATARE

244,01

0,00

0,00

0,00

534,00

594,00

778,01

594,00

184,Ol

0,00

4611

46162

GARANȚIE LICITAȚIE

0,00

0,00

0,00

0,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

1

200,00

0,00

0, 00

46162

4 61CA

DEBITORI C.A.

0,00

0,00

1

609,00

1

609,00

1

609,00

1

609,00

1

609,00

1

609,00

0, 00

0,00

461CA

461DG

DEBITORI D.G.

0,00

0, 00

5

988,00

5

988,00

5

988,00

5

988,00

5

988,00

5

988,00

0, 00

0,00

461DG

461DGT

DEBIT DG TONOIU

0,00

0,00

37

973,00

20

556,00

37

973,00

20

556,00

37

973,00

20

556,00

17

417,00

0,00

461DGT

46ÎNEC

DEBIT TONOIU NECONC

0,00

0,00

18

629,00

0,00

18

629,00

0,00

18

629,00

0,00

18

629,00

0,00

461NEC

461 DEBITORI DIVERȘI

244,01

0,00

64

199,00

28

153,00

65

933,00

29

947,00

66

177,01

29

947,00

36

230,01

0,00

4621

CREDITORI GARAN.LICITAȚIE

0,00

10

760,00

0,00

0,00

14

396,20

14

119,20

14

396,20

24

879,20

0,00

10

483,00

4621

4622

CREDITORI DIVERȘI

0,00

2

033,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

033,06

0,00

2

033,06

4622

46261

LUXTEN EȘALONARE

0,00

2

257

802,17

215

802,73

2

569,74

2

310

578,04

456

646,76

2

310

578,04

2

714

448,93

0,00

403

870,89

46261

4627

CREDITORI UNIT. 7

0,00

3

061,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

061,32

0,00

3

061,32

4627

462 CREDITORI DIVERȘI

0,00

2

273

656,55

215

802,73

2

569,74

2

324

974,24

470

765,96

2

324

974,24

2

744

422,51

0, 00

419

448,27

4716

CHELTUIELI IN AVANS

10

585,20

0,00

56

585,80

56

585,80

508

304,30

518

889,50

518

889,50

518

889,50

0,00

0,00

4716

4717

CH IN AVANS ASHROICH

28

451

517,32

0,00

408

891,31

20

330

965,56

2

344

016,67

30

795

533,99

30

795

533,99

30

795

533,99

0, 00

0,00

4717

4719

CHELT.CON.TEL.

0,00

0,00

163,00

163,00

8

963,00

8

963,00

8

963,00

8

963,00

0, 00

0,00

4719

471 CHELT

.INREG IN AVANS

28

462

102,52

0,00

465

640,11

20

387

714,36

2

861

283,97

31

323

386,49

31

323

386,49

31

323

386,49

0,00

0,00

4726

VENITURI IN AVANS SIP

0, 00

0,00

534

528,27

69

961,95

881

699,19

881

699,19

881

699,19

881

699,19

0, 00

0,00

4726

4727

VEN.INR.AV.DOB.ASHROICH

0, 00

0,00

0,00

3

257

313,44

0,00

3

257

313,44

0,00

3

257

313,44

0, 00

3

257

313,44

4727

472 VENITURI INREG.IN AVANS

0,00

0, 00

534

528,27

3

327

275,39

881

699,19

4

139

012,63

881

699,19

4

139

012,63

0,00

3

257

313,44

473

DEC PRIV OP IN C LAMUR

-0,01

0,00

-72,00

1,24

5,55

5,54

5,46

5,46

0,00

0, 00

473

4736

TVA RECUPERAT SIP

416

455,86

0,00

- 384

982,09

0,00

-

416

455,86

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

4736

47371

TVA DE RECUPERAT ASHROICH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

0,20

0, 00

0, 00

47371

473LITIGI

TVA IN LITIGIU

12

858

072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

858

072,00

12

858

072,00

12

858

072,00

0, 00

0,00

473LITIGI

473SUSPEN

TVA SUSPENDAT

3

901

287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

901

287,00

3

901

287,00

3

901

287,00

0,00

0, 00

473SUSPEN

473 DEC PRIV OP IN C LAMUR

17

175

814,85

0, 00

-

385

054,09

1,24

416

450,21

16

759

364,64

16

759

364,66

16

759

364,66

0,00

0,00

4811

DEC.SÂNT.1

0,00

11

658,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

658,99

0, 00

11

658,99

4811

48110

ASOC.PART.EDIL URBAN

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

31

253,34

31

253,34

0,00

0, 00

48110

48111

ASOCIERE TECDELTA SERV

0,00

0,00

48

336,19

48

336,19

121

731,11

121

731,11

152

626,89

152

626,89

0, 00

0,00

48111

4812

DEC.SÂNT.2

0,00

56

336

460,83

0,00

0,00

0,00

0,00

7

028

326,36

63

364

787,19

0,00

56

336

460,83

4812

4813

DEC.SPD

62

799

581,74

0,00

4

233

195,81

3

946

134,02

40

933

707,22

40

307

977,18

116

000

384,45

52

575

072,67

63

425

311,78

0,00

4813

4814

DEC.COMERȚ

322

710,83

0,00

5

700,29

0, 00

39

177,68

18

202,37

407

228,72

63

542,58

343

686,14

0,00

4814

4815

DECONT."CAZINO"

0,00

117

066,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117

066,59

0, 00

117

066,59

4815

4816

DEC.ILUMINAT PUBLIC

1

222,19

0,00

0,00

0,00

26

619

685,72

26

619

685,72

111

233

893,04

111

232

670,85

1

222,19

0,00

4816

4817

DEC.DRUMURI PUBLICE

0,00

6

658

328,35

9

400,00

302

162,08

107

126

759,56

107

773

464,91

423

661

239,10

430

966

272,80

0, 00

7

305

033,70

4817

4818

PARCARI AUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

167

519,76

167

519,76

8

792

866,73

8

792

866,73

0, 00

0,00

4818

481 DECT INTRE UNIT SI SUBUN1T

0,00

0,00

4

296

632,29

4

296

632,29

175

008

581,05

175

008

581,05

667

307

818,63

667

307

818,63

0, 00

0,00

482

DECT INTRE SUBUNITĂȚI

0,00

0,00

349

432,83

349

432,83

945

167,72

945

167,72

1

299

110,99

1

299

110,99

0,00

0,00

482

512101

CITIBANK CONT CURENT

17

995,27

0,00

2

177

359,60

1

988

063,74

22

813

283,07

22

629

889,66

22

831

278,34

22

629

889,66

201

388,68

0,00

512101

5121011

CITIBANK DEPOZITE

0,00

0,00

0,00

1

088

679,80

15

432

692,02

15

432

692,02

15

432

692,02

15

432

692,02

0, 00

0,00

5121011

5121033

UNICREDIT CT CRT

0,00

0,00

68

600

205,54

68

600

205,541

116 290 268,21

116 290 268,21

116 290 268,21

116 290 268,2

0, 00

0,00

5121033

5121034

UNICREDIT DEP DP

207

415,99

0,00

62

631

738,37

68

569

364,401

023 410 584,91

020 785 665,31

023 618 000,91

020 785 665,3

2

832

335,67

0, 00

5121034

51210341

UNICREDIT-INDICATOARE

328,70

0,00

228,41

89

827,00

731

451,63

719

189,08

731

780,33

719

189,08

12

591,25

0,00

51210341

51210342

TREZORERIE-FANTANI

0,00

0,00

0,00

0,00

96

333

000,00

96

333

000,00

96

333

000,00

96

333

000,00

0,00

0,00

51210342

512103421

UNICREDIT FINTINI

24

820,01

0,00

162,77

229

932,59

1

301

948,80

1

280

518,87

1

326

768,81

1

280

518,87

46

249, 94

0,00

512103421

51210343

TREZORERIE SEMAFOARE

0,00

0, 00

0,00

0,00

13

387

000,00

13

387

000,00

13

387

000,00

13

387

000,00

0, 00

0,00

51210343

512104

UNICREDIT CT CRT

464,44

0,00

296

195,46

327

833,21

77

248

783,89

77

233

769,48

77

249

248,33

77

233

769,48

15

478,85

0,00

512104

5121041

UNICREDIT DEPOZITE

0,00

0, 00

0,00

290

000,00

71

120

986,99

71

120

986, 99

71

120

986, 99

71

120

986,99

0, 00

0,00

5121041

5121042

UNICR.SEMAFOARE

95

980,35

0,00

1

392

553,67

1

303

228,46

26

980

434,60

26

987

089,74

27

076

414,95

26

987

089,74

89

325,21

0,00

5121042

51210421

UNICR.DEPOZ.SEMAFOARE

0,00

0,00

1

180

853,86

1

392

321,50

25

964

831,47

25

964

831,47

25

964

831,47

25

964

831,47

0,00

0,00

51210421

5121051

DEPOZIT RAIFFEISEN

231

748,00

0,00

0,00

4,43

7

140,06

238

869,77

238

888,06

238

869,77

18,29

0,00

5121051

51211

CONT CURENT BCR

4

493

126,49

0,00

1

725

369,31

2

281

834,03

28

233

547,16

29

741

4,95,45

32

726

673,65

29

741

495,45

2

985

178,20

0,00

51211

512111

CT CRT ALPHA BANK

62

670,33

0,00

5

478,70

8

920,79

622

223,64

675

402,52

684

893,97

675

402,52

9

491,45

0, 00

512111

5121113

DEPOZITE BCR COTA

1

087

795,00

0,00

0,00

0,00

7

492

993,00

8

580

788,00

8

580

788,00

8

580

788,00

0, 00

0,00

5121113

5121114

DEP.UTILAJE ALPHA BANK

554,77

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

554,77

0,00

554,77

0,00

5121114

5121129

BCR DEPOZIT CEC

111

057,21

0, 00

350

127,91

292

347,05

4

880

095,98

4

827

024,26

4

991

153,19

4

827

024,26

164

128,93

0,00

5121129

512113TRA

B.TRANS CONT CURENT

0,00

0, 00

1

980

612,33

1

978

546, 61

10

695

834,51

10

690

949,03

10

695

834,51

10

690

949,03

4

885,48

0,00

512113TPA

512114TRA

B.TRANS DEPOZIT

0,00

0,00

242

924,05

241

822,87

5

645

510,93

5

402

586,88

5

645

510,93

5

402

586,88

242

924,05

0,00

512114TRA

512115TRA

B.TRANS DEPOZIT

0,00

0,00

1

735

595,56

1

677

968,97

6

607

556,17

4

871

960,61

6

607

556,17

4

871

960,61

1

735

595,56

0, 00

512115TRA

512119cec

CEC BANK

7

091,73

0,00

0,00

9, 00

40

002,13

33

407,00

47

093,86

33

407,00

13

686, 86

0, 00

512119cec

51211BCRD

239

944,67

0,00

0,00

0,00

6

569,31

246

513,98

246

513,98

246

513,98

0,00

0,00

51211BCRD

51211BCRI

237

084,92

0,00

352,96

0,00

5

295,55

0,00

242

380,47

0,00

242

380,47

0,00

51211BCRI

51212

TREZORERIE GARA

165

943,73

0,00

143

298,32

61

673,00

1

558

621,23

1

551

681,29

1

724

564,96

1

551

681,29

172

883,67

0,00

51212

51213

DISPON.DIN GARANȚII MATER.

83

765,13

0,00

2

240,11

210,39

14

550,42

16

464,77

98

315,55

16

464,77

81

850,78

0,00

51213

51216OTP

945,89

0,00

295

126,24

288

221,57

3

673

186,15

3

660

778,71

3

674

132,04

3

660

778,71

13

353,33

0,00

51216OTP

51216OTPD

20

000,00

0,00

21,75

0,00

128

963,88

143

819,77

148

963,88

143

819,77

5

144,11

0,00

51216OTPD

51219ING

B.ING

2

543,45

0,00

127

281,83

127

436,16

1

508

438,91

1

507

221,76

1

510

982,36

1

507

221,76

3

760,60

0,00

51219ING

5124

CONT IN

2

619,90

0,00

5,93

42,66

252,17

87,70

2

872,07

87,70

2

784,37

0,00

5124

5124UNCR

26,83

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

27,83

0,00

27, 83

0,00

5124UNCR

51253

DOBANDA.GAR.MAT.

324,57

0,00

174,76

0,11

2

080,50

2

230,42

2

405,07

2

230,42

174,65

0,00

51253

512 CONTURI IN BANCA

7

094

247,38

0,00

142

887

907,44

150

838

493,882

562

: 138

i 128,42

56C

i 356 182,72

569 232

: 375,72

56C

i 356 182,7

8

876

193,00

0,00

5311

CASA IN LEI

523,00

0, 00

266

301,20

268

277,20

2

816

753,82

2

816

464,82

2

817

276,82

2

816

464,82

812,00

0,00

5311

5328

TICHETE MASA

0,00

0,00

73

800,00

73

800,00

451

272,00

447

060,00

451

272,00

447

060,00

4

212,00

0,00

5328

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0,01

0,00

9

975,92

10

444,92

102

229,79

102

229,80

102

229,80

102

229, 80

0,00

0, 00

542

581

VIRAMENTE INTERNE

0,00

0,00

141

319

202,54

141

319

202,542

433

: 202

: 440,72

433

: 202

: 440,72

438

: 833

! 609,02

438

: 833

i 609,0

0, 00

0,00

581

6022

CH PRIV COMBUSTIBILUL

0,00

0,00

45

612,37

45

612,37

879

168,99

879

168,99

879

168,99

879

168,99

0, 00

0,00

6022

I CONT I    DENUMIRE CONT    |    SOLD LA 01/01/2012    |    RULAJ LUNA    |    RULAJ CUMULAT    |    TOTAL SUME    |    SOLD    | CONT I

|    |    | DEBIT    | CREDIT    1 DEBIT    t    CREDIT |    DEBIT | CREDIT |    DEBIT |    CREDIT ] DEBIT    | CREDIT    |    |

6022.11

CHELT CU COMBUSTIBILUL

0,00

0,00

0,00

0, 00

3

737,27

3

737,27

3

737,27

3

737,27

0, 00

0,00

6022.11

6024

CH PRIV PIESE SCHIMB

0,00

0,00

6

350,18

6

350,18

334

702,71

334

702,71

334

702,71

334

702,71

0,00

0,00

6024

6024.11

CHELT CU PIESE DE SCHIMB

0,00

0,00

0,00

0,00

604,75

604,75

604,75

604,75

0,00

0,00

6024.11

6028

CH PRIV ALTE MAT CONS

0,00

0,00

315

559,54

315

559,54

5

779

184,85

5

779

184,85

5

779

184,85

5

779

184,85

0,00

0,00

6028

6028.11

CHELT CU MAT CONSUMATE

0,00

0,00

0,00

0,00

157,02

157,02

157,02

157,02

0, 00

0,00

6028.11

602 CHELT

.CU MAT CONSUMABILE

0,00

0,00

367

522,09

367

522,09

6

997

555,59

6

997

555,59

6

997

555,59

6

997

555,59

0, 00

0,00

603

CH PRIV OB DE INVENTAR SEMAFOA

0,00

0,00

3

389,12

3

388,12

56

904,50

56

904,50

56

904,50

56

904,50

0,00

0,00

603

603.11

CHELT CU OB.DE INV.

0,00

0,00

0,00

0,00

994,29

994,29

994,29

994,29

0,00

0,00

603.11

603 CH PRIV OB DE INVENTAR SEMAFOA

0,00

0,00

3

388,12

3

388,12

57

898,79

57

898,79

57

898,79

57

898,79

0, 00

0,00

604

CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE

0, 00

0,00

1

966,25

1

966,25

5

138,66

5

138,66

5

138,66

5

138,66

0,00

0,00

604

604.11

CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE

0,00

0, 00

0,00

0,00

51,33

51,33

51,33

51,33

0, 00

0,00

604.11

604 CHELT

PRIV.MAT.NESTOCATE

0,00

0,00

1

966,25

1

966,25

5

189,99

5

189,99

5

189,99

5

189,99

0, 00

0,00

605

CHELT.PRIV.ENERGIA SI APA

0,00

0,00

93

506,16

93

506,16

856

456,93

856

456,93

856

456,93

856

456,93

0,00

0, 00

605

607

CHELT.PRIVIND MĂRFURILE

0,00

0,00

0,00

0, 00

11

749,09

11

749,09

11

749,09

11

749,09

0,00

0,00

607

6073

CH MRF UNIT 3

0,00

0,00

0,00

0,00

3

944,52

3

944,52

3

944,52

3

944,52

0,00

0,00

6073

607 CHELT

.PRIVIND MĂRFURILE

0, 00

0,00

0, 00

0,00

15

693,61

15

693,61

15

693,61

15

693,61

0, 00

0, 00

611

CHELT.DE INTRET.SI REPARAȚII

0,00

0,00

0, 00

0,00

137,87

137,87

137,87

137,87

0,00

0, 00

611

612

CHELT.LOC.DE GEST.SI CHIRII

0,00

0,00

0,00

0,00

90

720,00

90

720,00

90

720,-00

90

720,00

0, 00

0,00

612

613

CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE

0,00

0,00

35

851,28

35

851,28

126

680,07

126

680,07

126

680,07

126

680,07

0, 00

0,00

613

613.11

CHELT.CU ASIGURĂRILE

0, 00

0,00

0,00

0,00

84,20

84,20

84,20

84,20

0, 00

0, 00

613.11

613 CHELT

CU PRIMELE DE ASIGURARE

0,00

0, 00

35

851,28

35

851,28

126

764,27

126

764,27

126

764,27

126

764,27

0,00

0,00

621

CHELT CU COLABORATORII

0,00

0,00

8

488,00

8

488,00

44

139,00

44

139,00

44

139,00

44

139,00

0, 00

0, 00

621

624

CHELT.CU TRANS.DE BUNURI,PERS.

0,00

0,00

451

645,36

451

645,36

4

504

262,81

4

504

262,81

4

504

262,81

4

504

262,81

0, 00

0,00

624

625

CHELT.DE DEPLASĂRI,DETASARI,TR

0,00

0,00

1

230,86

1

230,86

26

671,49

26

671,49

26

671,49

26

671,49

0, 00

0,00

625

626

CHELT.POȘTALE,TAXA TELECOM.627

0,00

0,00

5

315,19

5

315,19

66

786, 42

66

786,42

66

786,42

66

786,42

0,00

0,00

626

627

CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.

0,00

0,00

2

759,59

2

759,59

22

468,40

22

468,40

22

468,40

22

468,40

0,00

0,00

627

627.11

CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.

0,00

0,00

0,00

0,00

46,50

46,50

46,50

46, 50

0, 00

0,00

627.11

627 CHELT

CU SERV.BANCARE SI ASIM.

0,00

0,00

2

759,59

2

759,59

22

514,90

22

514,90

22

514,90

22

514,90

0, 00

0,00

628

ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI

0, 00

0,00

60

933,19

60

933,19

786

031,54

786

031,54

786

031,54

786

031,54

0,00

0,00

628

628.11

CHELT.CU SERVICII LA TERTI

0,00

0,00

0,00

0,00

495,87

495,87

495,87

495,87

0, 00

0,00

628.11

628 ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI

0,00

0,00

60

933,19

60

933,19

786

527,41

786

527,41

786

527,41

786

527,41

0, 00

0, 00

635

CHELT CU ALTE IMPOZ,TAXE ASIM.

0,00

0,00

3

525,50

3

525,50

223

221,00

223

221,00

223

221,00

223

221,00

0,00

0,00

635

641

CHELT.CU REMUNERAȚII PERSONAL

0,00

0, 00

379

209,00

379

209,00

4

584

286,00

4

584

286,00

4

584

286,00

4

584

286,00

0,00

0,00

641

641.11

CHELT CU SALARII

0,00

0,00

0, 00

0,00

7

897,50

7

897,50

7

897,50

7

897,50

0, 00

0,00

641.11

641P

CHELT.CU REM.PARCARI

0,00

0,00

24

395,00

24

395,00

304

739,00

304

739,00

304

739,00

304

739,00

0, 00

0, 00

641P

641 CHELT.

.CU REMUNERAȚII PERSONAL

0,00

0, 00

403

604,00

403

604,00

4

896

922,50

4

896

922,50

4

896

922,50

4

896

922,50

0,00

0,00

642

CHELT.TICHETE MASA

0,00

0,00

12

900,00

12

900,00

74

220,00

74

220,00

74

220,00

74

220,00

0, 00

0,00

642

642.11

CHELT.TICHETE MASA

0, 00

0,00

0, 00

0,00

1

028,25

1

028,25

1

028,25

1

028,25

0, 00

0,00

642.11

642P

CHELT.TICHETE MASA PARCARI

0,00

0,00

9

000,00

9

000,00

57

771,00

57

771,00

57

771,00

57

771,00

0,00

0,00

642P

642S

CHELT.TICHETE MASA ȘANTIER

0,00

0,00

51

900,00

51

900,00

314

997,00

314

997,00

314

997,00

314

997,00

0, 00

0, 00

642S

| CONT

1

|    DENUMIRE CONT    I

1 1

SOLD LA 01/01/2012    |

RULAJ DEBIT    |

LUNA    |

CREDIT    |

RULAJ CUMULAT    |

TOTAL DEBIT    |

SUME    1

CREDIT |

SOLD

DEBIT    | CREDIT

1 CONT 1

1 1

DEBIT    1

CREDIT    J

DEBIT    !

CREDIT    |

642 CHELT

.TICHETE MASA

0,00

0,00

73 800,00

73 800,00

448 016,25

448 016,25

448 016,25

448 016,25

0, 00

0, 00

6451

CHELT PRIV.CAS UNITATE

0,00

0,00

87 136,00

87 136,00

952 130,00

952 130,00

952 130,00

952 130,00

0, 00

0,00 6451

6451.11

CHELT CU CAS SOC

0, 00

0,00

0,00

0,00

1 732,73

1 732,73

1 732,73

1 732,73

0,00

0,00 6451.11

64511

CH CU ASIG ACCID

0,00

0,00

997,00

997,00

11 057,00

11 057,00

11 057,00

11 057,00

0,00

0,00 64511

64511P

CH CU ASIG ACCID PARCARI

0,00

0,00

62,00

62,00

768,00

768,00

768,00

768,00

0,00

0,00 64511P

6451P

CHELT.CAS UNIT PARCARI

0,00

0,00

5 348,00

5 348,00

66 270,00

66 270,00

66 270,00

66 270,00

0,00

0,00 6451P

6452

CHELT PRIV.FOND ȘOMAJ UNITATE

0, 00

0,00

1 589,00

1 589,00

19 287,00

19 287,00

19 287,00

19 287,00

0, 00

0,00 6452

6452.11

CHELT CU FD DE ȘOMAJ

0,00

0,00

0,00

0,00

59,25

59,25

59,25

59,25

0, 00

0,00 6452.11

64521

FOND GAR.SAL.0,25%

0,00

0,00

1 003,00

1 003,00

11 249,00

11 249,00

11 249,00

11 249,00

0, 00

0,00 64521

64521P

FD.GAR.SAL.PARCARI

0,00

0, 00

60, 00

60,00

764,00

764,00

764,00

764,00

0,00

0,00 64521P

6452P

CHELT.ȘOMAJ ASIG PARCARI

0, 00

0,00

110,00

110,00

1 464,00

1 464,00

1 464,00

1 464,00

0, 00

0,00 6452P

6453

CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN.

0,00

0,00

21 431,00

21 431,00

236 478,00

236 478,00

236 478,00

236 478,00

0, 00

0,00 6453

6453.11

CHELT CU FD DE SANATATE SOC

0,00

0,00

0,00

0,00

410,76

410,76

410,76

410,76

0, 00

0,00 6453.11

6453P

CONTRIB.UNIT.CASS PARCARI

0,00

0,00

1 251,00

1 251,00

15 837,00

15 837,00

15 837,00

15 837,00

0, 00

0,00 6453P

6454

CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN.

0, 00

0,00

1 986,00

1 986,00

36 836,00

36 836,00

36 836,00

36 836,00

0,00

0,00 6454

6454P

CONTIB.SAL.CASS PARCARI

0,00

0,00

205,00

205,00

2 587,00

2 587,00

2 587,00

2 587,00

0, 00

0,00 6454P

6458

ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.

0,00

0,00

299,00

299,00

10 325,00

10 325,00

10 325,00

10 325,00

0,00

0,00 6458

64583

ALTE CHELT.SOC.CAMIN-CABINET

0,00

0, 00

0,00

0,00

99 522,72

99 522,72

99 522,72

99 522,72

0, 00

0,00 64583

6458P

ALTE CHELT.ASIG.SOC.PARCARI

0,00

0,00

141,00

141,00

1 694,00

1 694,00

1 694,00

1 694,00

0,00

0,00 6458P

645 CHELT

.PRIV.ASIG.SI PROT.SOCIAL

0,00

0,00

121 618,00

121 618,00

1 468 471,46    1

468 471,46    1

468 471,46

1 468 471,46

0,00

0, 00

658.12

0,00

0,00

90 000,03

90 000,03

90 000,03

90 000,03

90 000,03

90 000,03

0,00

0,00 658.12

6588

ALTE CH DE EXPLOATARE

0,00

0,00

0, 92

0, 92

44, 32

44,32

44,32

44,32

0, 00

0,00 6588

6588.11

CHELT DIVERSE

0,00

0,00

0,00

0,00

440,20

440,20

440,20

440,20

0,00

0,00 6588.11

6588N

CHELT.NEDEDUCT.FISCAL

0,00

0, 00

233,00

233,00

6 133,00

6 133,00

6 133,00

6 133,00

0, 00

0,00 6588N

658COTA

COTA CHIRIE PARCARI PMC

0,00

0,00

38 492,00

38 492,00

573 742,44

573 742,44

573 742,44

573 742,44

0,00

0,00 658COTA

658 ALTE CHELT.DE EXPLOATARE

0,00

0,00

128 725,95

128 725,95

670 359,99

670 359,99

670 359,99

670 359,99

0,00

0, 00

6659

CH DIF CURS CENTRALA

0,00

0,00

42, 66

42,66

87,70

87,70

87,70

87,70

0, 00

0,00 6659

6801

CHELT.AMORT. IMOB. NECORP.

0,00

0,00

4 890,77

4 890,77

4 890,77

4 890,77

4 890,77

4 890,77

0,00

0,00 6801

6811

CHELT. AMORTIZĂRI CORP.

0,00

0,00

32 137,00

32 137,00

483 492,00

483 492,00

483 492,00

483 492,00

0, 00

0,00 6811

6 Clasa

6

0,00

0,00

1 800 949,97

1 800 949,97

21 796 780,75    21

796 780,75    21

796 780,75

21 796 780,75

0, 00

0,00

701

VEN.VÂNZ.ASFALT TERTI

0,00

0,00

74 842,00

74 842,00

1 676 838,20    1

676 838,20    1

676 838,20

1 676 838,20

0, 00

0,00 701

703

VENIT DIN VANZARI PROD.REZID.

0,00

0,00

0,00

0,00

3 036,00

3 036,00

3 036,00

3 036,00

0,00

0,00 703

7033

VENIT. VÂNZ.REZID.S.P

0, 00

0,00

0,00

0,00

128,00

128,00

128,00

128,00

0, 00

0,00 7033

703 VENIT

DIN VAN2ARI PROD.REZID.

0,00

0,00

0,00

0,00

3 164,00

3 164,00

3 164,00

3 164,00

0, 00

0,00

704

VENIT DIN LUC.EXEC.SERV.PRESTA

0,00

0,00

0, 00

0,00

600,00

600,00

600,00

600,00

0, 00

0,00 704

704.11

VEN.DIN PRESTAȚII

0,00

0,00

1 245,97

1 245,97

63 230,94

63 230,94

63 230,94

63 230,94

0,00

0,00 704.11

704.12

VENIT.DEC.ELECTRIC

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00 704.12

7042

VEN DIN PREST ȘANTIER

0,00

0,00

1 564 116,35

1 564 116, 35

15 729 378,22    15

729 378,22    15

729 378,22

15 729 378,22

0,00

0,00 7042

7043

VEN PREST SERV SPUT

0,00

0,00

132,53

132,53

99 611,69

99 611,69

99 611,69

99 611,69

0,00

0,00 7043

70471

VENIT AVIZE

0,00

0,00

9 939,16

9 939,16

176 936,58

176 936,58

176 936,58

176 936,58

0,00

0,00 70471

7048

VENITURI PARCARI

0,00

0,00

37 569,36

37 569,36

741 880,61

741 880,61

741 880,61

741 880,61

0,00

0,00 7048

70481

VENIT PROIECT.PARCARI

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00 70481

704 VENIT

DIN LUC.EXEC.SERV.PRESTA

0, 00

0, 00

1 631 003,37

1 631 003,37

16 831 038,04    16

831 038,04    16

831 038,04

16 831 038,04

0, 00

0,00

7063

VEN DIN CHIR SPUT

0,00

0,00

15 456,22

15 456,22

183 501,05

183 501,05

183 501,05

183 501,05

0,00

0,00 7063

7068

VENIT INCH PARCARI

0,00

0,00

83 278,34

83 278,34

1 098 161,08    1

098 161,08    1

098 161,08

1 098 161,08

0, 00

0,00 7068

| CONT |    DENUMIRE CONT    I    SOLD LA 01/01/2012    |    RULAJ LUNA    I    RULAJ CUMULAT    |    TOTAL SUME    |    SOLD    | CONT I

1

1    f

DEBIT    |

CREDIT    |

DEBIT    |

CREDIT    1

DEBIT    I

CREDIT    1

DEBIT    |

CREDIT | DEBIT

1

CREDIT

1

706 VENIT

DIN LOCAȚII GEST SI CHIR

0, 00

0,00

98

734,56

98

734,56

1

281

662,13

1

281

662,13

1

281

662,13

1

281

662,13

0,00

0,00

7073

VENIT MRF UNIT 3

0,00

0,00

0,00

0,00

14

833,83

14

833,83

14

833,83

14

833,83

0, 00

0, 00

7073

7086

VENIT.DIN ACTIV.SIP

0,00

0,00

2

732,27

2

732,27

434

351,46

434

351,46

434

351,46

434

351,46

0,00

0,00

7086

7089

ALTE VEN.(REC.COST )

0,00

0,00

57

968,28

57

968,28

715

074,12

715

074,12

715

074,12

715

074,12

0, 00

0,00

7089

708 VENIT

DIN ACTIVITATI DIVERSE

0,00

0,00

60

700,55

60

700,55

1

149

425,58

1

149

425,58

1

149

425,58

1

149

425,58

0,00

0,00

7111

VINZARI ASFALT

0,00

0,00

74

842,00

74

842,00

1

676

838,20

1

676

838,20

1

676

838,20

1

676

838,20

0,00

0,00

7111

7112

VINZARI BETON

0,00

0,00

14

593,79

14

593,79

262

006,57

262

006,57

262

006,57

262

006,57

0,00

0,00

7112

71123

VENITURI DEȘEURI

0,00

0,00

0,00

0,00

2

963,00

2

963,00

2

963,00

2

963,00

0,00

0,00

71123

7119

VENITURI DIN DEȘEURI

0,00

0,00

0,00

0,00

201,00

201,00

201,00

201,00

0, 00

0,00

7119

711 VENIT

DIN PRODUCȚIA STOCATA

0,00

0,00

89

435,79

89

435,79

1

942

008,77

1

942

008,77

1

942

008,77

1

942

008,77

0, 00

0,00

75810

RECUPERARE CH.JUDECATA

0, 00

0,00

0,00

0,00

42,00

42,00

42,00

42,00

0, 00

0,00

75810

75816

VENITURI DIN DESPĂGUBIRI

0,00

0,00

0,00

0,00

4

719, 15

4

719,15

4

719,15

4

719,15

0, 00

0,00

75816

75817

PENALITATI PARCARI

0,00

0,00

4

173,16

4

173,16

54

447,69

54

447,69

54

447,69

54

447,69

0, 00

0, 00

75817

758171

VENITURI DIN DESPĂGUBIRI DP

0,00

0,00

0,00

0,00

1

523,34

1

523,34

1

523,34

1

523,34

0, 00

0,00

758171

75819

PENALITATI ÎNCASATE

0,00

0,00

0,00

0,00

12

334,00

12

334,00

12

334,00

12

334,00

0,00

0,00

75819

7588

ALTE VENIT DIN EXPLOATARE

0,00

0, 00

71

057,32

71

057,32

536

831,78

536

831,78

536

831,78

536

831,78

0,00

0,00

7588

758 ALTE '

VENITURI DIN EXPLOATARE

0, 00

0, 00

75

230,48

75

230,48

609

897,96

609

897,96

609

897,96

609

897,96

0, 00

0, 00

7659

VEN DIF CURS CENTRALA

0,00

0,00

0,00

0, 00

155,22

155,22

155,22

155,22

0, 00

0, 00

7659

766

VENIT DIN DOBÂNZI

0,00

0,00

11

742,74

11

742,74

134

733,19

134

733,19

134

733,19

134

733,19

0, 00

0, 00

766

767

VENIT DIN SCONTURI OBȚINUTE

0,00

0,00

804,31

804,31

29

370,55

29

370,55

29

370,55

29

370,55

0,00

0,00

767

7 Clasa

7

0,00

0,00

2 042

493,80

2 042

493,80

23

673

127,47

23

673

127,47

23

673

127,47

23

673

127,47

0, 00

0, 00

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEBIT    4 232 294 303,42    413 416 191,04    5 804 895 556,96    10 479 722 319,3    4 328 186 286,92

CREDIT    4 232 294 303,43    413 416 191,04    5 804 895 556,96    10 479 722 319,3    4 328 186 286,93

I CONT I


denumire cont


I    SOLD LA 01/01/2012 i    RULAJ LUNA

I DEBIT    I CREDIT    | DEBIT    |    CREDIT


RULAJ CUMULAT DEBIT | CREDIT


TOTAL SUME    |

DEBIT |    CREDIT | DEBIT


SOLD

I CREDIT


i CONT i

I    I


RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012

S.C.„Confort Urban”-S.R.L„ cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO și-a desfășurat activitatea de administrare a Sistemului de Iluminat Public, Drumuri Publice, a Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, de producție-prestații în construcții, reparații drumuri, alei și platforme, comerț și exploatare parcări, încheind anul 2012 cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social al societății comerciale de 588.030.588 lei constituit din active corporale, circulante și disponibilități a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 109.663.000 lei având ca destinație reabilitarea și menținerea-întreținerea Sistemului de Iluminat Public, ranforsarea tramei stradale și reparațiile la drumurile publice, reparațiile și întreținerea Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.76/2004, nr.209/30.05.2003,    nr.348/22.09.2003,    nr.467/21.11.2003, ’ nr.393/2004,

nr.214/2005,    nr.128/2005,    nr.2/2005,    nr.219/2005,    nr.552/24.10.2005,

nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007,    nr.584/2007,    nr.3/25.01.2008,    nr.217/09.05.2008,

nr.664/17.12.2008, nr.224/23.04.2009, nr.ll/.05.02.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012 si nr.244/05.09.2012 pentru majorarea capitalului social.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 2.139.092.338 lei cuprind:

-    capital social subscris și vărsat    =    558.030.588    lei

-    rezerve legale    =    72.442    lei

-    rezerve din reevaluare    =    1.580.812.222    lei

-    alte rezerve    =    37    lei

-    rezultat din corectarea erorilor

din anii precedenți    =    -9.478    lei

-    rezultatul exercițiului (profit)    =    196.345    lei

-    repartizarea din profitul net al exercițiului

la rezerve legale    =    -9.818 lei

Menționăm că Sistemul de Iluminat Public, Drumurile Publice, elementele de iluminat ornamental, Sistemul de Semaforizare, Sistemul de Indicatoare Rutiere si Fântâni Arteziene preluate de la Consiliul Local al municipiului Constanța în sumă de 1.924.632.790 lei sunt înregistrate la patrimoniu public.

2.    Societatea a realizat în anul 2012 o cifră de afaceri de 20.956.962 lei, în creștere față de anul precedent cu 2.429.025 lei, având ca rezultat corespunzător un profit în sumă de 196.345 lei.

In anul 2012 societatea a urmărit realizarea atât a lucrărilor de menținere-întreținere și reparații cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată care sunt finanțate din fondurile Consiliului Local al municipiului Constanța prin majorări de capital social.

Profitul obtinut in anul 2012 în suma de 196.345 lei conform prevederilor legale in vigoare va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 9.818 lei, suma de 9.478 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, iar suma de 177.049 lei reprezintă profitul nerepartizat.

3.    Situația creanțelor și obligațiilor se prezintă astfel:

Creanțe total    11.651.331 lei

din care:

-    clienti    7.263.750 lei

-    TVA de recuperat în sold nesolicitată la rambursare    4.218.821 lei

-    alte creanțe    168.760    lei

Obligații total    188.675.259    lei

din care:

-    furnizori si datorii curente    5.485.581    lei

-    datorii cu termen de lichidare mai mare de 1 an

inclusiv Bilete la ordin    93.230.663    lei

-    creditori diverși inclusiv Bilete la ordin cu

termen de lichidare sub 1 an    90.859.015 lei

Societatea nu înregistrează la 31.12.2012 plăți restante la furnizori și nu se înscrie cu datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing.Voinescu Florin-Mugur

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC,


Ing.Farcaș Cristinel-Viorel


Ec.Vladu Mihaela-Claudia
Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2012 la S.C.Confort Urban S.R.L. Constanța

Profitul net obținut în anul 2012 este în sumă totală de 196.345 lei.

Propunem repartizarea profitului pentru:

-    Rezerva legală =    9.818 lei;

-    Acoperirea pierderii din anii precedenti -    9.478 lei;

-    Profit nerepartizat =    177.049 lei.

Repartizările de mai sus au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2012 conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC,


Ing.Farcaș Cristinel-Viorel


Ec.Vladu Mihaela-Claudia


SEF SERV.FIN.-CONT.,

Ec.Sofrone Silviu-Nelu

SITUAȚIA

modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2012

Nr.

Crt

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2012

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.12

Total din

care

Prin

transfer

Total din care

Prin

transfer

0

1

2

3

4

5

6

7

L

Capitalul subscris și vărsat 1012 total din

care:

448.367.588

109.663.000

109.663.000

580.030.588

1.1.

Capital social SIP 10126

108.462.439

13.330.000

13.330.000

-

-

121.792.439

1.2.

Capital social DP 10127

337.095.775

96.333.000

96.333.000

-

-

433.428.775

1.3.

Capital social societate 10129

2.809.374

-

-

-

-

2.809.374

2.

Rezerve total din care:

62.661

9.818

-

-

-

72.479

2.1.

Rezerve legale 1061

62.624

9.818

-

-

-

72.442

2.2.

Alte rezerve 10682

37

-

-

-

-

37

2.3.

Alte rezerve alte fonduri 10683

-

-

-

-

-

3.

Rezerve din reevaluare

1.581.067.835

-

-

255.613

36.914

1.580.812.222

4.

Rezultatul exercițiului financiar

50.867

196.345

-

50.867

196.345

5.

Repartizarea profitului

-2.543

-9.818

-

-2.543

-

-9.818

6.

Rezultat reportat

-147.381

142.640

-

4.737

-

-9.478

7.

Total

2.029.399.027

110.001.985

109.663.000

308.674

36.914

2.139.092.338

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare. Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.l sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul

asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.

Societatea a înregistrat în anul 2012, un profit de 196.345 lei și un rezultat negativ din

corectarea erorilor din anii precedenți evidențiată la rd.6 col.7 în sumă de 9.748 lei, cărora nu li s-a aplicat nici un tratament fiscal, iar amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenți, in anul 2012 a fost suportata din rezerve din reevaluare. DIRECTOR GENERAL,    DIRECTOR ECONOMIC,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel


Ec.Vladu Mihaela-Claudia


Situația fluxurilor de trezorerie

DIRECTOR GENERAL, Ing.Farcaș Cristinel-Viorel


DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Vladu Mihaela-Claudia


31.12.2012

I) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Elemente de calcul

Valori Iei

Rezultatul contabil inainte de impozitare

+196.345

Eliminarea cheltuielilor de amortizare si provizioane

+488.383

Eliminarea veniturilor din provizioane

-

Eliminarea rezultatelor din cesionarea imobilizărilor

-

Eliminarea cheltuielilor cu dobânzile

-

Rezultatul contabil din exploatare inaintea variației N.F.R = stocuri + creanțe - datorii sub un an

-82.473.333

Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor

-9.478

Eliminarea efectelor de utilizare a contabilității de angajament:

+ Variația stocurilor N-(N-1)

-450.802

+ Variația clientilor N-(N-1)

4.343.109

+ Diferența efectelor N-(N-1)

-28.510.175

+ Diferența furnizori N-(N-1)

5.485.581

+ Diferența creditori diverși N-(N-1)

-1.795.771

- Plăti privind impozitul pe profit (Si + I - E = Sf) pentru cont 441

-5.500

I.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

-102.731.641

II) ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

+ Incasari din vanzarea imobilizărilor

-

- Plăti privind achiziții de imobilizări (D 404)

-34.669.429

II.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

-34.669.429

III) ACTIVITATEA DE FINANȚARE (FINANCIARA)

+ Incasari din majorarea capitalului social

+109.663.000

- Rambursări din credite bancare pe termen lung

-

+ Incasari din contractarea de imprumuturi pe termen mediu si lung (Si + I -E = Sf)

-

+ Diferența dintre imprumuturi pe termen scurt

-

- Dobânzi plătite

-

- Dividende plătite

-

III.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

+109.663.000

IV) VARIAȚIA NETA A TREZORERIEI (I+II+III)

-27.738.070

V) TREZORERIA LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI (casa+banca+titluri de plasament)

+25.871.299

VI) EFECTUL VARIAȚIILOR CURSULUI DE SCHIMB

VII) TREZORERIA LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI (IV+V+VI)

-1.866.771

CONSTANT^

< e, « ROMANIA

Bwwb'jL JUDEȚUL CONSTANTA

miltl Iii MUNICIPIUL CONSTANTA ^57 MJ CONSILIUL LOCAL

,_fi TOMIS

ANEXĂ

LA SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1.    Rezultat contabil = cont 121 din Contul de profit și pierdere =    196.3451ei

2.    Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor din anii precedenti 117= 9.4781ei

3.    Cheltuieli de amortizare și provizioane, s-a luat din balanțe valoarea conturilor 680 + 681 = 488.3831ei (rulaj total)

4.    N.F.R. = Stocuri + creanțe - datorii sub 1 an:

a)    Stocuri (bilanț FIO R24 col.2) =    2.110.540 lei

b)    Creanțe (bilanț FIO R30 col.2) = 11.651.331 lei

c)    Alte creanțe (bilanț FIO R18 col.2) = 54.696 lei

Total    ’    ’    13.816.567 lei

1) datorii sub 1 an (bilanț FIO R45 col.2) - 96.344.596 lei N.F.R. = 13.816.567 lei - 96.344.596 lei = -82.528.029 lei

5.    Variația stocurilor N - N - 1

N stocuri = 2.110.540 lei (FIO Rd.24 col.2)

N-l stocuri = 2.561.342 lei (FIO Rd.24 col. 11

Total -450.802 lei

6.    Variația clienților N - (N-l)

N ’= 7.263.750 lei (FIO Rd. 25 col.2)

N-l = 2.920.641 lei (FIO Rd.25 col.l)

A = 4.343.109 lei

7.    Diferențe furnizori [N - (N-l)]

N = 1.165.809 lei conform balanță cont 401 lei conform balanță cont 404

4.319.772 lei conform balanță cont 408

Total = 5.485.581 lei

N - 1 = 761.890 lei conform balanță cont 401 219.476 lei conform balanță cont 404 445.623 lei conform balanță cont 408

Total    1.426.989 lei

A    =4.058.592 lei

8.    Diferența efectelor cont 405

N sub 1 an =    89.748.525 lei

N peste 1 an= 93.230.663 lei

Total    182.979.188 lei

N - 1 sub 1 an =    74.906.356 lei

N- 1 peste 1 an = 136.583.007 lei

Total    211.489.363 lei

Diferența =    -28.510.175 lei

9. Diferența creditori diverși N =    1.110.490 lei

N- 1 = 2.906.261 lei Diferența = -1.795.771 lei

Sold an 2011

Sold an 2012

421 =

119.758

421 =

132.869

423 =

5.538

423 =

2.068

426 =

1.378

426 =

992

427 =

2.439

427 =

3.124

428 =

279.144

428 =

296.180

431 =

171.786

431 =

184.981

437 =

4.716

437 =

4.467

444 =

47.846

444 =

63.210

447 =

0

447 =

3.150

462 =

2.273.656

462 =

419.448

Total

2.906.261

Total

1.110.489

Dobânzi plătite din cont 666 =    0

10. încasări din majorarea capitalului social = încasarea prin ordinele de plată

de la Consiliul Local al municipiului Constanța 109.663.000 lei 10. Casa + banca + titluri de plasament

5311 sold la 31.12.2012=    812 lei

5121 sold la 31.12.2012 = 8.880.405 lei Titluri de plasament =_0_

Total =

8.881.217 lei

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

Ec.Vladu Mihaela-Claudia

2