Hotărârea nr. 92/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI PENTRU LUNA APRILIE 2013, FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE CARE SE INCALZESC CU ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT , ENERGIE ELECTRICA SAU BUTELII GPL PENTRU SOBE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru luna aprilie 2013 familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau butelii GPL

pentru sobe

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 30.04.2013    ;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrata sub nr. 55458/16.04.2013 prezentată de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Serviciului Asistență și Protecție Socială, Direcției Administrația Publică Locală înregistrat sub nr. 55431/16.04.2013, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.d, alin 3, lit.c și art. 115, alin. 1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, se aprobă compensarea procentuală de la bugetul local pentru luna aprilie 2013, familiilor care au beneficiat de ajutor la încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat în luna martie 2013, în baza H.C.L. nr. 226/23.09.2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) 95,5% in situația in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 155 lei; pentru familiile care se incadreaza in transa de venit O - 155, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, procentul de compensare de la bugetul local este de 100%;


b)    91% in situația in care venitul net cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    87% în situația în care venitul net cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    82% în situația în care venitul net cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    78% în situația în care venitul net cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    73,5% în situația în care venitul ne cuprins între 355,1 lei și 425 lei;


mediu lunar    pe    membru    de    familie    este

mediu lunar    pe    membru    de    familie    este

mediu lunar    pe    membru    de    familie    este

mediu lunar    pe    membru    de    familie    este

mediu lunar    pe    membru    de    familie    este


g)    69% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    64,5% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i)    60% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

j)    58% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 615,1 lei și 786 lei;

k)    50% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 786,1 lei și 840 lei;

l)    45% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 840,1 lei și 900 lei;

m)    40% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 900,1 lei și 1100 lei;

n)    35% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1100,1 lei și 1300 lei;

o)    30% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1300,1 lei și 1400 lei;

p)    25% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1400,1 lei și 1500 lei;

Art.2 în funcție de veniturile totale nete lunare ale persoanei singure, se aprobă compensarea procentuală de la bugetul local pentru luna aprilie 2013, persoanelor singure care au beneficiat de ajutor la încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat în luna martie 2013, în baza H.C.L. nr. 226/23.09.2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)    100% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    95,5% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    91% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    87% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    82% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    78% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    73,5% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    69% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i)    64,5% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

j)    62% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 615,1 lei și 786 lei;

k)    60% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 786,1 lei și 1082 lei;

l)    50% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1082,1 lei și 1200 lei;

m)    45% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1200,1 lei și 1400 lei;

n)    40% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1400,1 lei și 1600 lei;

o)    30% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1600,1 lei și 1700 lei;

p)    25% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1700,1 lei și 1800 lei;

Art. 3 Familiile care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, al căror venit net mediu pe membru de familie se situează între 0 și 1500 de RON și care au beneficiat de ajutor la încălzirea locuinței în luna martie 2013 în baza H.C.L. nr. 291/28.11.2011 cu modificările și completările ulterioare, beneficiază pentru luna aprilie 2013 de o compensare procentuală de 25% de la bugetul local.

Art. 4 Persoanele singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, al căror venit net total se situează între 0 și 1800 de RON și care au beneficiat de ajutor la încălzirea locuinței în luna martie 2013 în baza H.C.L. nr. 291/28.11.2011 cu modificările și completările ulterioare, beneficiază pentru luna aprilie 2013 de o compensare procentuală de 25% de la bugetul local.

Art. 5 Pentru luna aprilie 2013, consumurile maxime lunare pentru care se acordă compensarea procentuală specificată la Art.l, Art.2, Art.3, Art.4 din prezenta hotărâre sunt după cum urmează:

Număr camere

Consum lunar maxim GCal

1

0,31

2

0,47

3

0,62

>= 4

0,86

în situația în care consumul efectiv de Gcal pe luna aprilie 2013 este mai mic decât consumul maxim specificat mai sus, compensarea procentuală se aplică la consumul efectiv realizat.

în cazul în care consumul efectiv realizat este mai mare sau egal cu consumul maxim specificat mai sus, compensarea procentuală se aplică la consumul maxim specificat mai sus.

Art. 6 în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie/persoană singură, se aprobă ajutoarele pentru luna aprilie 2013 familiilor și persoanelor singure care folosesc pentru încălzire energia electrică (dispozitive de încălzire autorizate pe energie electrică sau centrală termică cu funcționare electrică trifazată) și care au beneficiat de ajutor pentru încălzire în luna martie 2013 în baza H.C.L. nr. 287/08.11.2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)    131 RON în    situația în    care venitul    net    mediu    lunar    pe    membru    de

familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    81 RON în    situația în    care venitul    net    mediu    lunar    pe    membru    de

familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    68,5 RON în situația în    care venitul    net    mediu    lunar    pe    membru    de

familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    56 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    43,5 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    31 RON în situația în    care venitul    net    mediu    lunar pe    membru    de

familie/persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    22 RON în situația în    care venitul    net    mediu    lunar pe    membru    de

familie/persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    15,5 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i)    9,5 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 615 lei.

Art. 7 în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, se aprobă ajutoarele pentru luna aprilie 2013, familiilor care folosesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe și care au beneficiat de ajutor pentru încălzire în luna martie 2013 în baza H.C.L. nr. 287/08.11.2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)    140 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 425 lei;

b)    70 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 1300 lei.

Art. 8 în funcție de veniturile nete lunare ale persoanei singure, se aprobă ajutoarele pentru luna aprilie 2013, persoanelor singure care folosesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe și care au beneficiat de ajutor pentru încălzire în luna martie 2013 în baza H.C.L. nr. 287/08.11.2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)    140 RON în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între 0 lei și 425 lei;

b)    70 RON în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei și 1600 lei.

Art. 9 Pentru luna aprilie 2013, se vor lua în calcul cererile și declarațiile pe propria răspundere depuse și luate în calcul pentru luna martie 2013 pentru fiecare modalitate de încălzire în parte, în mod corespunzător.

Art. 10 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de 24

consilieri din 27 membri

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dobre Mircea

Constanța

Nr. 92    / 30.04.2013