Hotărârea nr. 90/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 78/27.02.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA PE ANUL 2012

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.78 din 27.02.2012 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

30.04.2013_;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 56966/17.04.2013, referatul Muzeului de Artă Populară Constanța înregistrat sub nr. 47343 / 04.04.2013, referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 55471/16.04.2013, precum și avizele Comisiei nr. 4 activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și a Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003 modificată și completată prin Legea nr. 12/2006 pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și colecțiilor publice, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. a, alin.3, lit. b și art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr.1 din HCL nr.78 din 27.02.2012 privind organigrama și statul de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța pe anul 2012, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte dispoziții ale HCL 78 / 27.02.2012 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică    Locală, Muzeului de Artă

Populară Constanța, Serviciului de Audit Intern, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 90


/ 30.04.2013


ROMANIA

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR.

90/2013


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

STAT DE FUNCȚII 2013 MUZEUL ARTĂ POPULARĂ CONSTANTA

Nr

crt

Funcția contractuala

Reîncadrarea cf Legii nr.284/28.12.2010

Nivelul

studiilor

Grad

/treaptă

profesion

ală

Gradație

vechime

muncă

Număr

posturi

de conducere

de execuție

anexa

capitol

poziție

I.

Conducere

I

director general

-

IV

III

1

S

II

-

1

2

contabil sef

-

IV

III

4

S

II

-

1

TOTAL I:

2

II

Specialitate

A

Secția Expoziție

8

3

sef secție

-

IV

III

5

S

I

-

1

4

-

muzeograf

IV

in

1

S

IA

4

1

5

-

muzeograf

IV

III

1

S

I

1

1

6

-

conservator

IV

III

1

S

II

2

1

7

-

supraveghetor

IV

ni

8

M

-

5

1

8

-

supraveghetor

IV

ni

8

G

-

5

1

9

-

conservator

IV

iii

7

M

1

5

1

IO

-

operator video

IV

iii

7

M

I

4

1

B

Secția

Patrimoniu

9

II

sef secție

-

IV

iii

5

S

I

-

1

12

-

conservator

IV

iii

1

S

I

3

1

13

-

documentarist

IV

IV

2

s

I

3

1

14

-

restaurator

IV

iii

1

s

IA

2

1

15

-

restaurator

IV

iii

1

s

I

3

1

16

-

restaurator

IV

iii

7

M

I

5

1

17

-

restaurator

IV

IU

7

M

I

4

1

18

-

trezorier

IV

iii

7

M

I

5

1

19

-

trezorier

IV

III

7

M

I

5

1

TOTAL II:

17

III

Compart

function

A

Contab-

financiar

1

20

-

gestionar

custode

IV

III

7

M

I

4

1

B

Resurse umane

1

21

-

referent

IV

V

2

SSD

II

3

1

C

Administr-

intret

3

22

-

administrator

I

II/D

4

M

I

5

1

23

-

referent

IV

V

4

M

I

3

I

24

-

muncitor-calif.

I

IIZD

12

G

II

5

1

TOTAL HI:

5

TOTAL II + ffl

22

Total general:

i+H + in

24

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea