Hotărârea nr. 9/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CREŞE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA HUli MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de JL8.02.2013_.

Luând în dezbatere :

-    expunerea de motive nr. 20162/12.02.2013 prezentată de domnul primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE,

referatul nr. 18372/07.02.2013 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publică locală, adresa nr. 275/06.02.2013 a Serviciului public administrare creșe în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

-    raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

-    raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

In temeiul prevederilor Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, Hotărârea Guvernului nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (3) lit."b", alin.(6) lît,"a" pct.l și 2 și art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea oricăror acte administrative ce cuprind prevederi contrare prezentei hotărâri.

ART.3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului public administrare creșe, Serviciului resurse umane, Serviciului asistență și protecție socială, Serviciului financiar buget, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Popescu Raducu


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR. 9/18.02.2013

ANEXA LA H.C.L. NR. 9/2013

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CREȘE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANȚA

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art.l Serviciul public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța este o instituție publică specializată în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor, este organizat și funcționează ca serviciu specializat cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local Municipal Constanța.

Art.2 Serviciul public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța are sediu! în Constața, Aleea Mălinului nr,4.

Art.3 Serviciul public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța are un patrimoniu propriu format din bunurile aflate în prezent în dotare,

Art.4 Serviciul public administrare creșe Constanța are în structură sa un număr de S creșe pe teritoriul municipiului Constanța, astfel:

Creșa nr.l - StrAdamclisi nr.l;

Creșa nr.2 - Aleea Mălinului nr.4;

Creșa nr.5 - Aleea Mimozelor nr.5;

Creșa nr.13 - Aleea Pelicanului, bl.AV29, parter;

Creșa nr.18 - Aleea Cutezătorilor nr.7, bl.D, parter.

Art.5 Serviciul public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța este coordonat din punct de vedere tehnic și metodologic, de către Primăria Municipiului Constanța.

Art.6 Finanțarea cheltuielilor aferente Serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipai Constanța se face pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local Constanța.

Art.7 Serviciul public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța are calitatea de ordonator secundar de credite, are cont în bancă și dispune sub proprie responsabilitate de mijloacele materiale de finanțare puse fa dispoziție din bugetul local municipal.

Art.8 Serviciul public administrare creșe afiat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța are ștampilă proprie sub formă rotundă, cu următorul conținut: România, Consiliul Local Constanța, Serviciul public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art.9 Serviciul public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța are ca obiect de activitate creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați în muncă, sunt în perioada de studii sau în alte situații similare.

Art.10 în îndeplinirea scopului lor, creșele realizează, în principal, următoarele activități:

-    asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

-    asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

-    asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acorda primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

-    asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

-    colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

-    asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

-    contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determină separarea copilului de părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea

Art.ll - (1) Creșele sunt organizate pe grupe de vârstă și dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel:

a)    grupa mică, pana la implinirea vârstei de 1 an;

b)    grupa mijlocie, între 1 an și 2 ani;

c)    grupa mare, între 2 ani și 4 ani.

(2)    în funcție de dezvoltarea psihomotorie a copilului, care este diferențiată de la caz ia caj, conducerea creșei poate stabili o altă încadrare pentru aceasta.

(3)    în cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe, în funcție de numărul de copii, în conformitate cu capacitatea creșei aprobată prin actul de înființare.

(4)    Se recomandă constituirea grupelor eterogene și repartizarea fraților și prietenilor de vârste diferite în aceeași grupă.

Art.12 - (1) Serviciul public administrare creșe în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța este organizat cu program de lucru zilnic, funcționând astfel:

6°° - 18°° de luni până vineri, în creșe;

8°° - 16°° de luni până vineri, administrația.

(2)    Creșele funcționează pe tot parcursul anului.

(3)    Creșele îșt pot întrerupe funcționarea pe o perioadă de 30 zile de vacanță pe timpul verii, precum și în perioada sărbătorilor legale.

(4)    Perioadele de vacanță se stabilesc în urma consultării părinților/reprezentanților legali ai copiilor sau a comitetului de părinți, după caz.

(5)    Perioadele de vacanță se afișează de către conducerea creșei la loc vizibil părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu ce! puțin 30 zile înainte de data începerii acestora.

(6)    Activitățile de igienizare și, după caz, lucrările de reparații și întreținere ale clădirii se realizează, de regulă, în perioadele de vacanță.

Art 13 - (1) înscrierea copiilor la creșă se face de regulă ta începutul anului școlar sau,în situații deosebite, în timpul anului școlar, în ordinea depunerii dosarului și în limita locurilor disponibile.

(2)    Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se înscriu la creșă mai multi copii decât numărul aprobat prin actul de înființare și pentru care a fost acordată acreditarea.

(3)    Prin excepție de la prevederile alin.(2), în cazul în care se solicită înscrierea fraților sau a copiilor crescuți de aceeași părinți/reprezentanți legali și nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflați în această situație.

(4)    La înscrierea copiilor în creșă nu se percep taxe de înscriere.

(5)    Este interzis refuzul înscrierii copiilor în creșă pe criterii discriminatorii bazate pe: rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, dizabilitate, boală cronica necontagioasă, infectarea HIV ori apartenența la o categorie defavorizată.

(6)    înscrierea copiilor la creșă este realizata în temeiul unei solicitări scrise din partea părinților/reprezentanților legali ai copiilor, în ordinea datei de depunere a cererilor și în conformitate cu numărul de locuri aprobate, pentru sistemul public.

(7)    Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relația cu creșa, părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la creșa se pot constitui într-un comitet de părinți,

(8)    Reprezentanții comitetului de părinți sunt consultați obligatoriu de către conducerea creșei cu privire la activitățile și serviciile destinate copiilor, precum și la creșterea eficienței managementului creșei.

Art.14 - (1) Actele necesare înscrierii copiilor în creșa sunt:

-    cerere de înscriere;

-    copie de pe certificatul de naștere al copilului;

-    copie de pe actele de identitate ale părințitor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârîi/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

-    adeverința de venituri pentru fiecare dintre părînți/reprezentantii legali;

-    adeverința de la medicul de familie, în care să menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

-    fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la întrarea copilului în colectivitate;

-    analize medicale; testare la tuberculina și examen coproparazitologic pentru copil.

(2)    Cererea de înscriere este însoțită de avizul epidemiologie, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 ore înainte de a începe frecventarea unității.

(3)    Avizul epidemiologie prevăzut la alin.(2) se prezintă și în cazul absenței copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.

(4)    Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere se consemnează în Registrul de evidență/prezenta a copiilor.

(5)    Registrul prevăzut la alin.(4) cuprinde: numele și prenumele copilului, data nașterii, domiciliul, numele și prenumele părinților, locul de muncă al acestora, data intrării copilului în unitate, copiii prezenți/absenți și, după caz, motivul absenței și o rubrică de observații, unde se va scrie data transferului copilului și unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din evidentele unității și motivul acesteia.

(6)    Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidență a copiilor trebuie să se facă în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15 - Transferarea copilului de la o creșă la alta se face la cererea părinților sau a reprezentantului legal, cu avizul unității primitoare, în limita locurilor aprobate.

Art.16 - Scoaterea copilului din evidența creșei se face în următoarele situații:

-    în cazul unor afecțiuni cronice, la recomandarea medicului;

-    în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare;

-    la cererea părintelui sau a reprezentantului iegal al copilului.

CAPITOLUL IV Finanțarea creșelor

Art.17 Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării creșelor se realizează din următoarele surse:

-    bugetul local al Primăriei Municipiului Constanța;

-    sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

-    contribuțiile lunare ale părinților/reprezentanților legali;

-    donații;

-    sponsorizări;

-    alte surse legai constituite.

Art.18 Părinții/reprezentantii legali ai copiilor au obligația sa plătească o contribuție lunară de hrană pentru fiecare copil înscris la creșă și care beneficiază de serviciile acesteia, celelalte cheltuieli fiind finanțate de Primăria Municipiului Constanța, prin bugetul local aprobat.

CAPITOLUL V

Structura organizatorică și conducerea

Art.L9 Structura organizatorică a Serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța cuprinde servicii și birouri ale căror atribuții sunt legate, potrivit legii, de creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 4 ani, ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați în munca, sunt în perioada de studii sau în alte situații similare. în situația în care copilul antepreșcolar înscris în una din creșe împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani.

Art.20 Conducerea activității este asigurată de Directorul General al serviciului sprijinit de către Directorul General Adjunct, care asigură conducerea serviciului în lipsa Directorului General.

Art„21 Conducerea Serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța va coopera și se va subordona Primăriei Municipiului Constanța și va întreține relații de colaborare cu instituțiile specializate.

Art.22 Numărul de posturi, condițiile de încadrare și nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin organigrama și statul de funcții.

Art.23 Responsabilitățile compartimentelor și ale salariațiior se vor stabili prin Regulamentul de ordine interioară și fișele posturilor.

Art.24 Regulamentul de ordine interioară va fi întocmit de către directorul general al serviciului. Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori este necesar, pentru a îmbunătăți activitatea unității.

CAPITOLUL VI

Atribuțiile personalului din conducerea serviciului și compartimentele funcționale

Atribuțiile Directorului General

Art.25 Directorul General îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

-    reprezintă unitatea și asigură organizarea activității din cadrul serviciului;

-    întocmește împreună cu Directorul General Adjunct proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public, pe baza fundamentărilor existente;

-    repartizează sarcinile pe compartimente șî urmărește rezolvarea la termen a acestora;

-    răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în munca de către personalul serviciului;

-    răspunde de rezolvarea în timp și corecta a atribuțiilor de serviciu ce revin fiecărui compartiment;

-    răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informațiilor, rapoartelor și altor lucrări, semnează lucrările și documentele întocmite de compartimentele serviciului;

-    colaborează cu serviciile publice de specialitate din țară, cu serviciile publice ale ministerelor, în vederea realizării atribuțiilor ce revin serviciului;

-    angajează sau eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului conform legilor în vigoare, sancționează cu promptitudine și severitate orice încălcare a normelor etice și morale, mai ales în relațiile cu contribuabilii;

-    răspunde în mod direct de compartimentele stabilite prin organigramă;

-    angajează solidar cu Directorul General Adjunct, din punct de vedere patrimonial unitatea;

-    emite dispoziții pentru reglementarea activităților interne ale serviciului;

-    stabilește structura organizatorică a serviciului și o supune spre aprobare Consiliului Local;

-    stabilește atribuțiile concrete ale compartimentelor și aprobă fișele posturilor;

-    îndeplinirea atribuțiilor stabiiite prin programul privind indicatorii economici din contractul de management.

Atribuțiile Directorului General Adjunct

Art.26 Directorul Genera! Adjunct îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

-    primește și repartizează sarcinile de serviciu pe compartimente de lucru subordonate, respectiv servicii și birouri;

-    răspunde de realizarea în timp și corectă a atribuțiilor și sarcinilor ce revin fiecărui serviciu și birou;

-    răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informațiilor, rapoartelor și altor lucrări, verifică documentele întocmite de compartimentele de lucru subordonate;

-    participă, împreună cu Directorul General, la elaborarea regulamentului de ordine interioară și a fișei postului;

-    răspunde de întocmirea darii de seamă trimestriale și anjale, de întocmirea contulLi de execuție;

-    răspunde de organizarea activității economico-financiare din unitate;

-    angajează unitatea, prin semnătură, alături de Directorul General, în toate operațiunile patrimoniale;

-    aprobă, împreună cu Directorul General, documentele privind obligațiile financiare ale unității;

-    întocmește, împreună cu Directorul General, proiectul bugetului de venituri șl cheltuieli al Serviciului public, pe baza fundamentărilor existente;

-    asigură și răspunde de activitatea de control financiar preventiv, conform legislației în vigoare;

-    organizează contabilitatea unității;

-    urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor legate de activitatea financiar-contabilă;

-    urmărește și răspunde de angajarea de cheltuieli în limitele prevederilor de venituri și cheltuieli;

-    asigură întocmirea propunerilor anuale pentru cheltuieli de aprovizionare administrative - gospodărești, etc;

-    răspunde de organizarea activității de inventariere;

-    asigură procurarea de bunuri/servicii/lucrari conform legislației în vigoare;

-    asigură analiza lunară sau periodică a cheltuielilor bugetare efectuate în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate;

-    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de Directorul General.

Atribuțiile Biroului Organizare Personal Contabilitate

Atribuțiile Biroului Organizare Personal

Art.27. Biroul Organizare Personal, îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

-    analizează în limita numărului de personal aprobate prin statul de funcții de către Consiliul Local Municipal Constanța, angajarea personalului a cărei evidență o urmărește cu respectarea legislației în vigoare;

-    întocmește împreuna cu consilierul juridic al instituției documentația de modificare a organigramei și a statului de funcții în vederea înaintării la Primărie;

-    face parte din comisiile privind organizarea concursurilor pentru posturile vacante;

-    întocmește procese verbale ale comisiei de promovare și încadrare în muncă;

-    întocmește dosarele personale ale salariaților;

-    întocmește contractele de muncă, deciziile de promovare, deciziile de modificări de salarii, etc. cu viza consilierului juridic;

-    eliberează legitimații de serviciu salariaților;

-    eliberează adeverințe solicitate de salariați;

-    întocmește documentația pentru expertizarea anuală a locurilor de muncă și o transmite la Primărie;

-    întocmește dosarele de pensionare a salariaților;

-    întocmește note de lichidare și decizii de încetarea activității a salariaților, cu viza consilierului juridic;

-    întocmește comunicări de trecere a personalului de la o creșă la alta, în funcție de necesitatea creșei;

-    stabilește vechimea în muncă a salariaților și numărul de zile de concediu de odihnă cuvenite;

-    întocmește și înaintează conducerii dispozițiile de salarii și alte dispoziții în iegatură cu personalul din instituție, în conformitate cu legislația în vigoare, cu viza consilierului juridic;

-    completează în registrul salariaților prin programul Revisal;

-    transmite la I.T.M. operațiunile din registrul salariaților prin programul Revisal;

-    întocmește și eliberează adeverințe de vechime a personalului lichidat ce șl-a desfășurat activitatea în instituție;

-    urmărește prezenta la lucru conform foii colective de prezență din cadrul instituției în vederea introducerii a numărului de ore de piață în statul de plată;

-    primește foile de pontaj de la creșe, verifică certificatele medicale în vederea calculării drepturilor bănești în baza prevederilor legale, numai după aprobare de către conducerea instituției;

-    întocmește statele de plată la întregul personal din instituție având la bază foile de prezență ce cuprinde timpul efectiv lucrat, zile de concediu de odihnă, zile de concediu

medical, diverse rețineri ale salariaților, calcularea concediilor de odihnă și cele medicale;

-    întocmește declarațiile lunare de salarii în vederea depunerii în timp optim;

-    răspunde de îndosarierea și arhivarea documentelor din B.O.P.;

-    colaborează cu referentul R.U. în vederea întocmirii altor lucrări urgente și înaintarea în termen către conducerea Instituției;

-    are obligația de a-și însuși temeinic legislația în vigoare a muncii;

-    întocmește și alte atribuțiuni la solicitarea instituției.

Atribuțiile Biroului Contabilitate

Art.28. Biroul Contabilitate, îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții;

1)    răspunde de întocmirea în timp a lucrărilor din cadrul compartimentului;

2)    înregistrează în evidență contabilă documentele cu mențiunea: documente justificative, facturi, referate, nota de comandă, borderou salarii și altele ce se vor anexa la propunerea de angajare a unei cheltuieli și angajamentul bugetar individual, global cu semnăturile legale, având aplicat pe documentul justificativ care atestă cu ștampila „Bun de plată pentru suma de..." primite de la persoana desemnată ce acordă viza de CFP;

3)    respectă clasificația bugetară, instrument de programare și de urmărire a cheltuielilor bugetului public, conform programului și angajamentului bugetar;

4)    în perioada concediului de odihnă sau a altor dispoziții legale a persoanei desemnate de a acorda viza CFP, are obligația de a acorda viza de CFP pe baza împuternicirii aprobată de conducerea instituției;

5)    întocmește până la data de 5 ale lunii execuția bugetară lunară pe care o prezintă spre verificare și semnare de către directorul general adjunct și directorul general pentru transmiterea în termenul legal către direcția financiară din Primăria Constanța;

6)    respectă încadrarea în articolele bugetare pe aliniate conform bugetului aprobat;

7)    întocmește situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna în curs, raportarea lunară a indicatorilor din bilanț, anexa nr.7, plăți restante, anexa nr.7b la contul de execuție a bugetului și alte situații financiare;

8)    la finele fiecărui trimestru întocmește darea de seamă trimestrială și situațiile financiare în conformitate cu legislația, pe care le prezintă directorului general adjunct în vederea verificării, semnării și de directorul general pentru a fi înaintate la Direcția Financiară din Primăria Constanța;

9)    participă ori de câte ori este nevoie la inventarierea patrimoniului din instituție;

10)    primește zilnic registrul de casă de ia casieria instituției, verifică operațiunile de încasări și plăti, având anexate documentele justificative, în vederea trimiterii către directorul general adjunct, spre aprobare;

11)    verifică încasările contribuțiilor de hrana zilnice de la creșe înscrise în registrul de casă și analizează eventualele diferențe între încasări și consumul de alimente pe creșe, situație ce va fi prezentată conducerii instituției;

12)    prezintă periodic situația contului de execuție a cheltuielilor, directorului general adjunct în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate conform dispozițiilor bugetare;

m) întocmește lunar până în data de 10 ale lunii curente, pentru luna expirată, balanța de verificare pe care o prezintă directorului general adjunct;

13)    operează pe baza balanței de verificare a patrimoniului în registrul jurnal și registrul inventar al instituției, lunar, trimestrial, anual;

14)    asigură și întocmește în timp în conformitate cu dispozițiile legale, circularea, îndosarierea și păstrarea documentelor ce stau Ia baza înregistrărilor în contabilitate;

15)    pe perioada concediului de odihnă sau a altor dispoziții legale va ține locul directorului general adjunct cu preluarea atribuțiilor de serviciu;

16)    primește de la compartimentul aprovizionare NIR cu documentele justificative anexate în vederea înregistrării în contabilitatea de gestiune ( alimente, obiecte de inventar, diverse bunuri materiale);

17)    verifică dacă valoarea înscrisă în facturi corespunde cu valoarea din comandă, dacă comisia de recepție și-a exercitat atribuțiunile cu privire la recepția de bunuri;

18)    întocmește nota contabilă pe gestiuni (creșe, compartimente de specialitate) și o prezintă spre aprobare directorului general adjunct;

19)    primește listele de alimente de la compartimentul aprovizionare cu aprobările legale, verifică respectarea meniului cadru și încadrarea în norma de hrană;

20)    are obligația de a Inventaria la finele fiecărei luni bunurile (alimentele) din magazia centrală, iar rezultatele inventarierii vor fi înaintate conducerii instituției până cel târziu pe data de 3 ale lunii următoare;

21)    lunar Ia închiderea exercițiului financiar are obligația de a prezenta conducerii instituției balanța stocurilor cu bunurile materiale;

22)    în perioada concediului de odihnă sau alte dispoziții legale va ține locul persoanei din compartimentul contabilitate desemnată cu înregistrarea documentelor în evidența contabilă cu preluarea atribuțiilor de serviciu din fișa postului.

Referitor la exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv, conform Ordinului M.F.P. nr.522/16.01.2003, are următoarele atribuții:

23)    primește de la secretariat facturile înregistrate, având anexate documentele justificative că: nota de fundamentare, referate, nota de comandă, centralizator borderou salarii și altele avizate de compartimentul de specialitate, urmând a întocmi propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajament individual, global, înregistrarea în registru anexa nr.l și 2, după verificarea într-o primă etapă a acestora cu privire la completarea documentelor, existența semnăturilor persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, existența actelor justificative specifice operațiunii prezentate la viza și vor înainta persoanei desemnate din compartimentul contabilitate în vederea înregistrării în evidența contabilă; se va urmări ca pe documentul justificativ ce atestă plata „facturii" să fie aplicată ștampila „Bun de plată pentru suma de..." cu semnăturile respective;

24)    dacă în urma verificării de fond operațiunea îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate, de încadrare în limitele bugetului aprobat conform articolelor și aliniatelor, se acordă viza prin aplicarea sigiliului și a semnăturii pe exemplarul documentului după care vor fi înaintate compartimentului contabilitate sub semnătură în vederea confirmării circuitului acestora;

25)    întocmește ordine de plată pe fiecare furnizor, document ce se va anexa la ordonanțarea de plată, se va înregistra în registrul de evidența anexa nr,3 în ordine cronologică, după care se va înainta compartimentului contabilitate care se arhivează la entitatea publică;

26)    are obligația de a acorda viza de control financiar preventiv tuturor documentelor cuprinse în cadrul general, conform anexei la dispoziția entității publice cu privire la aceasta;

27)    are obligația de a se preocupa de însușirea legislației în vigoare, participa ta orice alta acțiune cu persoana din compartimentul contabilitate în vederea întocmirii tuturor documentelor în termen și înregistrarea lor în evidența contabilă;

28)    îndeplinește orice dispoziție în conformitate cu legislația în vigoare încredințată de conducerea instituției pe linie financiar - contabilă.

Atribuțiile Biroului Juridic

Art.29. Bl roul Juridic, îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

-    soluționează în timp util dosarele și petițiile primite din partea conducerii;

-    răspunde din punct de vedere legal de încheierea contractelor de prestări servicii și de furnizare de produse;

-    acordă consultanță în probleme juridice compartimentelor din instituție;

-    are obligația de a consilia pe probleme juridice alaturi de comisia de achiziții de respectarea procedurilor conform reglementarilor legale în vigoare;

-    răspunde de legalitatea procedurii de achiziție anunțată prin SEAP;

-    verifică din punct de vedere legal dacă documentele anexate la procedurile de achiziții sunt întocmite conform legislației în vigoare;

-    participă alături de conducerea instituției la întocmirea regulamentului de organizare și funcționare al creșelor;

-    asigură prelucrarea și analizarea actelor normative în vederea pregătirii profesionale de specialitate prin aducere la cunoștința conducerii instituției;

-    îndeplinește și alte sarcini date de conducerea instituției cu privire la respectarea legislației în vigoare și punerea în aplcare a acestora.

Atribuțiile Compartimentului Aprovizionare

Art.30. Compartimentul Aprovizionare, îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

-    întocmește nota de intrare recepție a tuturor bunurilor intrate în magazia instituției pe baza facturii emise de furnizor după efectuarea recepției de magaziner și comisie;

-    întrare în gestiune- preia datele din factură și întocmește NIR pe fiecare furnizor;

- ieșirea din gestiune- scăderea se face în baza documentelor: lista de meniu, bon transfer, bon consum;

-    participă alaturi de magaziner și comisia de recepție la receptionarea bunurilor intrate în magazia instituției;

-    verifică dacă cantitățile și prețurile înscrise în nota de comandă corespund cu cele înscrise în factură; nu se acceptă minusuri sau plusuri, iar produsele necorespunzatoare din punct de vedere al calității vor fi returnate cu condiția ca în timp util să fie înlocuite, pentru a nu crea probleme în pregătirea hranei pentru copii;

-    participă ia întocmirea meniului cadru alături de medic, magaziner și o alta persoană de specialitate;

-    are obligația de a prelua de la secretariat numărul de copii prezenți în vederea întocmirii listelor de meniu zilnic și încadrarea în norma de hrană pe copi. cu respectarea gramajelor, conform legii, și a prețurilor din factura;

-    participă alaturi de magaziner la repartizarea alimentelor, materialelor de curățenie și sanitare pe creșe conform listelor de alimente, bon consum, bon transfer, astfel ca distribuția sa se facă până la orele 14,00;

-    se ocupă cu magazinerul de curățenia și igiena spațiului de depozitare a tuturor bunurilor;

-    întocmește note de comandă a tuturor bunurilor solicitate pe baza referatelor de către compartimentele de specialitate, cu aprobările legale; în cazul când furnizorul nu respectă datele de aprovizionare, calitatea produselor cu documentele de însoțire a acestora, va informa conducerea instituției prin întocmirea unui referat;

-    întocmește evidența primară a bunurilor intrate în magazie;

-    împreună cu comisia de recepție privind receptionarea tuturor bunurilor intrate în magazie, are obligația de a menționa pe factura emisa date cu privire la identificarea

lor din punct de vedere al cantității, calității și verificarea cu datele înscrise în nota de comandă emisă;

-    recepția bunurilor se va face prin cântărire, verificare, însoțite de certificatele ce atesta calitatea produselor, termenul de valabilitate;

-    verificarea periodică a spațiilor de depozitare, aerisirea lor în vederea nedeteriorării bunurilor alimentare;

-    gestionează și eliberează toate bunurile din magazie pe baza documentelor legale cu aprobările respective;

-    eliberează alimente din magazie pe baza listelor de meniu zilnic, document de scădere din gestiune, având la bază acordarea vizei de CFP și semnăturile conducerii instituției;

I

II


-    asigură securitatea bunurilor materiale ( alimente, obiecte de inventar) ce-i sunt încredințate de a le gestiona, printr-un sistem de închîdere(lacate, sigilii aplicate);

-    în cazul când se constată că încuietorile sau încăperile magaziei au fost forțate, sparte, se va aduce la cunoștința conducerii instituției, iar accesul în magazie se va face numai după finalizarea anchetei;

-    are obligația de a efectua la sfârșitul fiecărei luni inventarierea bunurilor din gestiune în prezenta comisiei de inventariere iar listele de inventar se vor preda la compartimentul contabilitate pentru verificarea cu datele înscrise în evidența contabilă;

-    are obligația de a însoți transportul alimentelor cu autospeciala instituției, magazie-creșe și predarea lor pe baza de semnătură bucătarului în prezența asistentei șefe;

-    se interzice cu desăvârșire accesul persoanelor străine în magazine (ce nu au relații de colaborare - accesul se accepta numai lucratorului comercial, medic, comisie de recepție), precum și înlocuirea ca gestionar pe perioadă limitată fără aprobarea conducerii;

-    să respecte normeie de protecție a muncii și PSI, avînd ca responsabilitate dotarea magaziei cu înstinctoare, răngi, lopeți, iada cu nisip, găleți, etc.);

-    să execute orice alta dispoziție legala data de conducerea instituției;

-    încălcarea dispozițiilor legale a atribuțiilor de serviciu cu privire la recepția, depozitarea și eliberarea lor din magazie, atrage răspunderea materială, disciplinară, civilă, penală, în calitatea de gestionar.

Atribuțiile Compartimentului întreținere

Art.31. Compartimentul întreținere, îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

-    în vederea întocmirii proiectului de buget pentru anul următor are sarcina de a întocmi listele de iucrari, reparații și investiții pe creșe, cu respectarea legii;

-    ca președinte al comisiei de achiziții, are obligația de a întocmi documentația privind executarea lucrărilor, în urma referatelor emise de compartimentele de specialitate;

-    are obligația de a întocmi și semna procesele verbaie de recepție pentru lucrările cu prestările de servicii executate;

-    colaborează cu asistentele șefe de pe creșe cu privire la funcționarea normală a activității și remedierea deficiențelor apărute, în cel mai scurt timp prin informarea scrisă către conducerea instituției;

-    asigură respectarea normelor de protecția muncii, PSI, igienă, precum și respectarea legii de sănătate șl securitate în munca;

-    întocmește pontajul și graficul de lucru pentru personalul din compartimentul de întreținere;

-    are obligația de a colabora cu serviciul de specialitate tehnic-achiziții din cadrul Primăriei în vederea obținerii avizelor privind lucrările de investiții și înaintarea conducerii instituției

- execută și alte sarcini legale primite de ia conducerea instituției.

Capitolul VII

Statutul personalului serviciului

Art.32 Salariatii serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța au calitatea de angajați și se supun dispozițiilor legale privind statutul acestora.

Art.33 Obligațiile, responsabilitățile, drepturile și toate celelalte aspecte legate de activitatea serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Locai Municipal Constanța vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioara.

Art.34 Salariații serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța au următoarele obligații:

-    sa respecte programul de lucru;

-    să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă;

-    să îndeplinească sarcinile de serviciu cuprinse în fișa postului;

-    să participe la executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile Serviciului public.

Art.35 Durata normală a timpului efectiv de lucru este de 8 ore/zi (40 ore pe săptămână) în cele 5 zile lucrătoare pe săptămâna. Programul de lucru se adaptează corespunzător Serviciului public în funcție de nevoi. Se vor presta ore suplimentare de muncă numai în cazuri excepționale, ținându-se o evidență strictă a acestora, acordându-se timp liber corespunzător sau plata. Programarea concediilor de odihnă a salariaților se face pe baza unui grafic, eșalonat în tot cursul anului.

Art.36 Atât stimulentele cât și sancțiunile vor avea în vedere prevederile legale în vigoare.

Art.37 Salarizarea personalului se face potrivit actelor normative în vigoare, ținându-se seama în mod obligatoriu de îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art.38 Personalul serviciului are obligația să manifeste solicitudine, operativitate și competență în realizarea atribuțiilor și a sarcinilor ce-i revin și să se abțină de la primirea unor foioase necuvenite în scopul realizării sarcinilor de serviciu.

Art.39 Personalul serviciului are obligația de a respecta ordinea interioară și relațiile ierarhice stabilite prin organigramă, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară.

Art.4O Nerespectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului de ordine interioară atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația muncii.

Capitolul VIII Dispoziții finale

Art.41 Regulamentul de organizare și funcționare stabilește structura de funcționare a Serviciului public, asigură organizarea activității, urmărește aplicarea corectă a legislației în vigoare.

Art.42 Prevederile prezentului regulament trebuie respectate de toți salariații Serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța, indiferent de durata contractului de muncă și de funcția deținută, precum și de alte persoane care vin în contact sporadic cu aceast serviciu.

Art.43 Instituțiile publice, persoanele juridice sau fizice vor pune ia dispoziția serviciului public administrare creșe aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța toate actele necesare îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin.

Art.44 Prezentul regulament poate fi modificat prin Hotărârea Consiliului Local ori de câte ori necesitățile legale de organizare și disciplină o impun.

Art.45 Prezentul regulament anulează Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public administrare creșe în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța - Anexa nr.l la Hotararea nr.53 din 28.03.2002.