Hotărârea nr. 89/2013

HOTARARE PRIVIND STABILIREA NUMARULUI MAXIM DE POSTURI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului maxim de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2013

Luând în dezbatere :

-    expunerea de motive nr. 21597/14.02.2013 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE,

referatul nr. 21593/14.02.2013 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publică locală,

-    raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești,

-    adresa nr.18271/03.01.2013 a Instituției Prefectului - Județul Constanța, înregistrată la Primăria Municipiului Constanța cu nr.2974//09.01.2013,

-    avizul nr. 9879/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 55847/16.04.2013.

în temeiul prevederilor art.100, 107, 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Ordinului nr. 4040/2012 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici j

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a", alin. (3) lit."b" și ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se stabilesc 1152 posturi ca număr maxim la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța și al instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța, repartizate astfel:

a)    .- în numărul de 797 posturi alocate unității administrativ teritoriale, respectiv municipiul Constanța, sunt incluse :

-    520 posturi ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța din care 3 funcții de demnitate publică alese, 53 funcții publice de conducere (inclusiv funcția de Secretar Municipiu), 427 funcții publice de execuție, 37 posturi de natură contractuală.

-    253 posturi utilizate în cadrul Serviciului Public Impozite, Taxe si alte Venituri la Bugetul Local

-    24 posturi contractuale la Muzeul de Artă Populară Constanța

b)    .- un număr de 46 de posturi alocate Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (3 funcții publice de conducere, 43 funcții publice de execuție)

c)    .- un număr de 299 de posturi alocate Direcției Poliția Locală (18 funcții publice de conducere, 279 funcții publice de execuție, 2 posturi contractuale)

d)    .- un număr de 10 posturi contractuale alocate Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională (1 post conducere, 9 posturi execuție)

ART. 2 - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța conform anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele modificări:

a)    Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Programe și Dezvoltare, compus din 8 posturi contractuale se suplimentează cu 2 posturi contractuale de execuție de consilier gradul II. Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională va avea următoarea componență :

-    sef serviciu - 1 post

-    consilier gradul II - 8 posturi

-    consilier juridic gradul II - 1 post

Direcția Programe și Dezvoltare va număra 29 posturi.

b)    . Direcția Poliția Locală

-    se desființează patru funcții publice vacante de polițist local clasa III grad debutant din cadrul Serviciului Ordine Publică Stațiunea Mamaia care va număra astfel 29 posturi.

-    funcția publică de polițist local clasa I grad asistent din componența Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal este mutată definitiv la Serviciul Protecția Mediului, în vederea mutării definitive a doamnei Chiriță Valentina.

-    funcția publică de polițist local clasa I grad asistent din cadrul Serviciului Ordine Publică 3 este mutată în cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal, în vederea mutării definitive a domnului Moise Gabriel Cristian.

-    funcția publică de polițist local clasa I grad asistent din cadrul Serviciului Baze de Date, Dispecerat și Armament este mutată în cadrul Serviciului Activitate Comercială care va număra 23 posturi, în vederea mutării definitive a doamnei Grosu Dică Daniela.

Direcția Poliția Locală va număra 360 posturi, din care 299 posturi conform adresei Instituției Prefectului Județului Constanța și 61 posturi incluse în numărul maxim al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța care au fost preluate din structura responsabilă cu controlul activităților comerciale, a disciplinei în construcții și protecția mediului.

c)    . Direcția Administrație Publică Locală

- se suplimentează Serviciul de Asistență și Protecție Socială cu o funcție publică de inspector clasa I grad asistent.

ART. 3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire Județul Constanța, spre știință.

resurse umane, tuturor si Instituției Prefectului -


Adoptată de 24 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU,


MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 89/30.04.2013

Nr.

crt

STRUCTURA

FUNCpA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivel

studii

Funcția contractuală

Treapta

prof/

grad

Nivel

studii

Numele, prenumele/ vacant temporar

conducere

execuție

conducere

execuție

1

DEMNITARI

Primar

Radu Ștefan Mazăre

2

Viceprimar

Făgădău Decebal

3

Viceprimar

Stan Gabriel Marius

1

SECRETAR MUNICIPIU

Secretar

municipiu

S

Enache Marcela

COMPARTIMENT PROBLEME ROMI

1

Expert local

M

Husein Taifun

CABINET PRIMAR

1

Consilier

IA

S

Preda Raducu Valentin-temporar vacant

2

Inspector

specialitate

IA

S

Petre Elena Georgiana

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC

INTERN

1

Auditor

I

principal

S

Coteț Mona Elena

2

Auditor

I

principal

S

Lățea Fabiola Iuliana

temporar vacant

3

Auditor

I

principal

S

Anagoste Mirela

4

Auditor

I

asistent

S

Aramă Felicia

SERVICIUL INSPECTORAT

PROTECȚIE CIVILĂ

1

Șef Serviciu

II

Taran Stefan

2

Consilier

I

superior

S

Toma Elena

3

Inspector

I

superior

S

Burdulea Florin

4

Inspector

I

superior

S

Strâmbeanu Irina

5

Referent

spec

II

superior

SSD

Radu Marin

6

Inspector

I

principal

S

Mocanu Florin

7

Inspector

I

asistent

S

VACANT

8

Inspector

I

asistent

S

Radu Lenuta

9

Inspector

I

superior

S

Terpovici Ana Iuliana

10

Inspector

I

asistent

S

Trasca Vasile

DIRECȚIA PROGRAME ȘI DEZVOLTARE

1

Director

executiv

II

Merlă Viorica Ani

2

Director executiv adj.

II

Stan Mihaela

BIROU ECOLOGIE URBANĂ

1

Șef serviciu

Bărdașu Octavia

2

Consilier

I

superior

S

Balica Ruxandra

3

Inspector

I

asistent

S

VACANT

4

Inspector

I

principal

S

Stanca Simona temporar

vacant

5

Inspector

I

asistent

S

Cirnat Olga Nerazula temporar vacant

6

Inspector

I

principal

S

Niculae Noni Adrian

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN

INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Șef serviciu

II

Popescu Carmina Ionela

2

Consilier

I

principal

S

Arnautu Ionela Nicoleta

3

Consilier

I

asistent

S

Roșcanianu Elena

4

Consilier

I

principal

S

VACANT

5

Consilier

I

superior

S

Muresan Valentina

6

Consilier

I

principal

S

Radu Florea

7

Consilier

manager de proiect

I

asistent

S

Oancea Irina temporar vacant

8

Consilier

manager de proiect

I

asistent

S

Craciun Adrian temporar vacant

9

Consilier

I

asistent

S

Căruntu Alina Mihaela

10

Consilier

I

principal

S

Halil Narcis

11

Consilier

I

asistent

S

Borali Selda

SERVICIUL PROIECTE CU

FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

I Consilier

deb

S

Rădulescu Ionuț Gabriel

3

Consilier

II

S

Dinu Antoanela Liliana

4

Consilier

II

S

Bratu Georgiana

5

Consilier

II

S

VACANT

6

Consilier

II

S

VACANT

7

Consilier

II

S

VACANT

8

Consilier

II

S

VACANT

9

Consilier

II

S

VACANT

10

Consilier

juridic

II

S

VACANT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ LOCALĂ

1

Director

executiv

II

Racu Constantin

2

Director executiv adj.

II

Dinescu Fulvia

Antuanela

SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

1

Șef serviciu

II

Liuta Mihaela

2

Consilier

I

superior

S

Ichim Gabriela

3

Consilier

I

superior

S

Cabuz Mariana

4

Inspector

I

principal

S

VACANT

5

Inspector

I

principal

S

Bargaoanu Stefan Ciprian

6

Inspector

I

superior

S

Bosoi Mirela

7

Consilier

I

principal

S

Murgu Florentina

8

Inspector

I

principal

S

Nicolae Cristina

9

Inspector

I

principal

S

Isacov Camelia temporar vacant

10

Referent

III

superior

S

Târpan Mihaela

11

Inspector

I

superior

S

Tandarescu Mirela

12

Inspector

I

principal

S

Soisun Tudorița Elena

13

Inspector

I

principal

S

Mihalache Tasica

14

Inspector

I

principal

S

Popescu Ionela

15

Inspector

I

superior

S

Breazu Marcela

16

Inspector

I

superior

S

Funda Carmen

17

Inspector

I

asistent

S

Jianu Iordache

18

Consilier

I

superior

S

Marin Nicoleta

19

Psiholog

specia

list

S

Simionesei Verona Angela

SERVICIUL ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1

Șef serviciu

II

Drecșan Daniela

2

Inspector

I

superior

S

Vrișcu Mihale

3

Inspector

I

principal

S

Leu Aurelia

4

Referent

I

superior

S

Pavel Elena

5

Referent

I

superior

S

Buzu Vanghelița

6

Inspector

I

superior

S

Radu Elena

7

Inspector

I

principal

S

Gavriz Cleopatra

8

Inspector

I

superior

S

Pălău Viorica

9

Inspector

I

superior

S

Dolcan Vasilica

10

Inspector

I

asistent

S

Botea Antoaneta

11

Inspector

I

principal

S

Stavrositu Mirela Loredana

12

Inspector

I

principal

S

Livanu Mihaela Reliana

13

Inspector

I

principal

S

Islam Lacme

14

Inspector

I

asistent

S

VACANT

15

Asistent

social

deb

S

VACANT

16

Asistent

social

deb

S

VACANT

17

Referent

IA

M

Godeanu Iuliana

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Șef serviciu

II

Bobeș Laura

2

Consilier

I

superior

S

Sarghie Dorina

3

Consilier

I

superior

S

Arsene Madalina Denisa

4

Inspector

I

superior

S

Popescu Gabriela

5

Inspector

I

principal

S

Ciora Stefania

6

Consilier

I

principal

S

Bobeș Laura temporar vacant

7

Inspector

I

asistent

S

Ilina Mirela

8

Consilier

I

superior

S

Cosma Ana

9

Psiholog

specialis

t

S

Dumitru Gabriela

SERVICIUL JURIDIC

1

Șef serviciu

II

Pinzariu Irina Roxana

2

Consilier jur

I

asistent

S

Racu Dumitru temporar vacant

3

Consilier jur

I

superior

S

Poptile Monica

4

Consilier jur

I

superior

S

Chircă Nora Alina temporar

vacant

5

Consilier jur

I

superior

S

Ene Alina Ramona

6

Consilier jur

I

principal

S

Pavel Alina temporar vacant

7

Consilier jur

I

principal

S

Cealera Claudia

8

Consilier jur

I

principal

S

Iorov Andreea

9

Consilier jur

I

superior

S

Cosma Constantin Gabriel

10

Consilier jur

I

superior

S

VACANT

11

Consilier jur

I

principal

S

Beca Luminita temporar

vacant

12

Consilier jur

I

principal

S

Guci Maria

13

Consilier jur

I

principal

S

Voicu Iuliana

14

Consilier jur

I

principal

S

Avram Maria

15

Consilier jur

I

asistent

S

Staneci Barbieru Tiberiu temporar vacant

16

Consilier jur

I

principal

S

Arnăutu Elena

17

Consilier jur

I

asistent

S

Mihail Elena

18

Referent

III

superior

M

Pirvu Claudia

19

Inspector

I

superior

S

Bacale Liliana

20

Referent

III

superior

M

Mihal Mariana

SERVICIUL DE SPRIJINIRE ȘI

ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI

1

Șef serviciu

II

Teșuleanu Gabriela

2

Inspector

I

superior

S

Gongea Eduard Flavius

3

Inspector

I

superior

S

Gheorghe Manda Mirela

4

Inspector

I

superior

S

Vecerdea Simona

5

Inspector

I

superior

S

Cristea Daniel

6

Inspector

I

principal

S

Ou Costel

7

Inspector

I

superior

S

Serban Marian

8

Inspector

I

asistent

S

Bafane Aura Mihaela

temporar vacant

9

Inspector

I

principal

S

Cosma Adina

10

Inspector

I

principal

S

Jiru Iuliana

11

Inspector

I

principal

S

Fudulia Mirela

12

Inspector

I

principal

S

Uzun Alexandra

DIRECTIA GOSPODARIRE COMUNALĂ

1

Director

executiv

II

Trașcă Aurora

2

Director executiv adj.

II

Gheondea Doina

SERVICIUL TEHNICO ECONOMIC

1

Șef serviciu

II

Munteanu Eugenia

2

Inspector

I

superior

S

Grozea Amelia

3

Consilier

I

superior

S

Oprea Sorina

4

Inspector

I

superior

S

Pârvu Romfilia

5

Inspector

I

superior

S

VACANT

6

Inspector

I

asistent

S

Vasii Tatiana

7

Inspector

I

asistent

S

Poenaru Loredana

8

Referent

III

superior

M

Bogorodea Alexandrina

COMPARTIMENT ENERGETIC

1

Inspector

I

principal

S

VACANT

2

Inspector

I

asistent

S

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI

1

Șef serviciu

II

Coman Gheorghe

2

Inspector

I

superior

S

Dospina Mihaela

3

Inspector

I

superior

S

Morcov Manolache

Ramona

4

Inspector

I

principal

S

Ceornat Marius

5

Inspector

I

principal

S

Manolache Morcov Dragoș

6

Inspector

I

principal

S

Șuțu Valentin

7

Inspector

I

principal

S

Gavriz Irina

8

Referent

III

asistent

M

Anton Catalina

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Șef serviciu

II

Harpalete Doru Aurelian

2

Inspector

I

superior

S

Apostol Raluca Emilia

3

Inspector

I

superior

S

Grecu Alin

4

Inspector

I

superior

S

Finaru Ioana

5

Inspector

I

superior

S

Dinu Vergil

6

Referent

III

superior

M

Dinescu Niculina

7

Inspector

I

asistent

S

Mereuta Emil

8

Referent

III

principal

M

Dan Radu Theodor

SERVICIUL DRUMURI ȘI ILUMINAT PUBLIC

1

Șef serviciu

II

Patruțoiu Maria Mihaela

2

Consilier

I

superior

S

Farcas Cristinel Viorel

temporar vacant

3

Inspector

I

superior

S

Dascalu Lacramioara

4

Referent spec

II

superior

SSD

Chirilă Gina

5

Referent

III

superior

M

Telehoi Alexandru

6

Inspector

I

principal

S

Pitu Florin

7

Inspector

I

principal

S

Bica Alexandru

8

Inspector

I

asistent

S

Trasca Iulian

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Șef serviciu

II

Andrușcă Maria

2

Inspector

I

asistent

S

Lupu Bogdan

3

Referent

III

superior

M

Badea Vasilica

4

Inspector

I

asistent

S

Barbu Irina

5

Inspector

I

asistent

S

Panait Adriana

6

Referent

III

superior

M

Poenaru Romeo

7

Referent

III

superior

M

Fotu Gabriela

8

Referent

III

superior

M

Harabala Eugen

9

Referent

III

superior

M

Scorei Aurelia

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Director

executiv

II

Pilat Ionel

BIROUL ADMINISTRATIV TEHNICO-ECONOMIC

1

Șef Birou

II

Bratu Felix

2

Inspector

I

principal

S

Mosora Anisoara

3

Inspector

I

superior

S

Mititelu Claudia

4

Inspector

I

principal

S

Tifu Raluca

5

Referent

III

superior

M

Memis Kenan

6

Inspector

I

principal

S

Hagea Nica

7

Referent

III

asistent

M

Taranu Alexandru

SERVICIUL SISTEMATIZARE

RUTIERĂ ȘI SERVICII PUBLICE

1

Șef serviciu

II

Nutu Nicolai

2

llnspector

I

principal

S

Mangra Cosmin

3

Inspector

I

principal

S

Misoc Tanase

4

Referent

spec

II

superior

SSD

Mologani Geladet

5

Inspector

I

principal

S

VACANT

6

Referent

III

superior

M

Caracas Camelia

7

Inspector

I

asistent

S

Ilie Florian temporar vacant

8

Referent sp

cII

superior

SSD

Nedelcu Cornel

SERVICIUL DOTĂRI URBANE,

ECARISAJ, DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE

1

Șef serviciu

II

Itoafă Cristina Laurenția

2

Inspector

I

superior

S

Para Luiza Ioana

3

Inspector

I

superior

S

Boutros Mihaela

4

Inspector

I

principal

S

Grosu Cristina

5

Inspector

I

asistent

S

VACANT

6

Referent

III

principal

M

Bădilă Ștefania

7

Referent

III

asistent

M

Mihai Nicu

8

Referent

III

principal

M

VACANT

DIRECȚIA URBANISM

1

Arhitect șef

II

Tănase Luiza Elena

SERVICIUL URBANISM

1

1

Șef serviciu

II

Soare Georgiana

2

Inspector

I

superior

S

Lepădatu Diana Simona

3

Inspector

I

superior

S

Munteanu Mariana

4

Inspector

I

principal

S

Ehimov Elena

5

Inspector

I

asistent

S

Grigore Silvia

6

Inspector

I

asistent

S

Tănase Luiza Elena

temporar vacant

7

Inspector

I

principal

S

Pirvu Vasilica

8

Consilier

I

superior

S

Matei Viorica

9

Inspector

I

principal

S

Soare Georgiana temporar

vacant

10

Referent spec

II

superior

SSD

Matache Georgeta

SERVICIUL AUTORIZAȚII ÎN CONSTRUCȚII

1

Șef serviciu

II

Constantin Nicoleta

2

Consilier

I

superior

S

Chirilă Ioana Dacia

3

Inspector

I

principal

S

Batranu Nicoleta

4

Inspector

I

superior

S

Stana George

5

Inspector

I

superior

S

Moldovan Lili

6

Inspector

I

superior

S

Ionescu Daniela Beatrice

7

Inspector

I

superior

S

Serban Mariana

8

Inspector

I

superior

S

Dumitru Adrian

9

Inspector

I

superior

S

Curut Viorica

10

Inspector

I

superior

S

Boldea Elena

11

Inspector

I

principal

S

Pascale Claudia

12

Referent

III

superior

M

Patrichi Mircea

13

Referent

III

superior

M

Urziceanu Constantin

14

Referent

III

superior

M

Giurgiu Gheorghe

15

Inspector

I

asistent

S

Ghican Mariana

16

Inspector

I

superior

S

Gheorghe Liliana Amelia

17

Referent

III

principal

M

Vartopeanu Dragos

18

Inspector

I

asistent

S

Dumitrof Anca

DIRECȚIA PATRIMONIU

1

Director

executiv

II

Dospinescu Daniela Ramona

SERVICIUL CADASTRU

1

Șef serviciu

II

Florescu Nicoleta

2

Inspector

I

superior

S

Coman Laura

3

Inspector

I

superior

S

Bobu Amelia Carmen

4

Inspector

I

superior

S

Furtuna Costel

5

Inspector

I

superior

S

Dode Gabriela

6

Inspector

I

superior

S

Bucovală Raluca

7

Inspector

I

superior

S

Voinea Elena

8

Referent spec

II

superior

SSD

Amzea Sorin Sebastian

9

Inspector

I

superior

S

Rizea Niculina

10

Referent

III

superior

M

Grosu Stana

11

Inspector

I

superior

S

Zorilă Elena

12

Inspector

I

asistent

S

Stoicea Monica

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Șef serviciu

II

Rusu Gratiela

2

Consilier

I

superior

S

Andreias Nela

3

Inspector

I

superior

S

Iambor Dan

4

Inspector

I

superior

S

Pufleni Elena

5

Consilier

I

superior

S

Radu Sanda Gabriela

6

Inspector

I

superior

S

Enache Elena

7

Consilier

I

superior

S

Neagu Diana

8

Inspector

I

superior

S

VACANT

9

Inspector

I

superior

S

Vasile Nelu

10

Inspector

I

principal

S

Murat Reihan

11

Inspector

I

principal

S

Paraschiv Angela

12

Inspector

I

principal

S

Lungu Carmen

13

Inspector

I

principal

S

Ispas Carmen

14

Inspector

I

principal

S

Gospodaru Georgiana

15

Inspector

I

principal

S

VACANT

16

Inspector

I

principal

S

Simion Georgiana

17

Inspector

I

asistent

S

VACANT

18

Inspector

I

debutant

S

VACANT

19

Referent spec

II

superior

ssd

Gherlan Daniela

20

Referent spec

II

superior

ssd

VACANT

21

Referent spec

II

superior

ssd

Irimia Anica

22

Referent spec

II

superior

ssd

VACANT

23

Referent spec

II

principal

ssd

Gosman Constantin

24

Referent

III

superior

m

Maximov Halea

25

Referent

III

principal

m

Stancu Elena

26

Referent

III

principal

m

VACANT

27

Referent

III

principal

m

VACANT

28

Agent

agricol

I

M

Mocanu Marioara

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

1

Director

executiv

II

Marica Ion

2

Director executiv adj.

II

Nanu Daniela

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Șef serviciu

II

Mutalâp Ghiulnihal

2

Consilier

I

superior

S

Morosanu Dragu Maricica

3

Consilier

I

superior

S

Gemănaru Ancuța

4

Consilier

I

superior

S

Vasii Aneta

5

Inspector

I

principal

S

Furtuna Mihaela

6

Consilier

I

superior

S

Moroianu Mirela Mona temporar vacant

7

Inspector

I

superior

S

Stancu Cristian

8

Inspector

I

superior

S

Son Monica Laura

9

Inspector

I

superior

S

Serban Nicoleta

10

Inspector

I

asistent

S

Popa Alexandru Mihaela

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Șef serviciu

II

Borali Veaveghiul

2

Inspector

I

superior

S

Dima Mariana

3

Consilier

I

superior

S

Turtoi Mirela Iuliana

4

Inspector

I

superior

S

Tudoran Razvan Malin

5

Inspector

I

superior

S

Ispas Irina Angelica temporar vacant

6

Inspector

I

principal

S

Molagean Neida

7

Inspector

I

principal

S

Toma Cristina

8

Inspector

I

superior

S

Cracanus Minella

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINȚE

1

Șef birou

II

Udrea Valeria Elisabeta

2

Inspector

I

superior

S

VACANT

3

Inspector

I

principal

S

Kiru Sofian

4

Inspector

I

principal

S

Ion Denisa Maria

5

Inspector

I

debutant

S

VACANT

6

Referent

III

asistent

M

VACANT

DIRECȚIA FINANCIARĂ

1

Director

executiv

II

Frigioiu Marcela

2

Director executiv adj.

II

Gheorghe Georgeta

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

1

Șef serviciu

II

Dobre Oana

2

Inspector

I

principal

S

Mirauta Emanuela

3

Consilier

I

superior

S

Herda Elena

4

Inspector

I

superior

S

Hancu Doina

5

Consilier

I

superior

S

Banoiu Daniela

6

Referent

III

superior

M

VACANT

7

Inspector

I

superior

S

Stoica Luminita

8

Inspector

I

superior

S

Bica Veronica

9

Inspector

I

superior

S

Țiganilă Liliana

10

Referent

III

superior

M

Vasiliu Roxana temporar vacant

11

Casier

M

Vrancianu Panciu Rodica

12

Casier

M

Stan Tatiana

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Șef serviciu

II

Petcu Lenuta

2

Inspector

I

superior

S

Rosca Alexandru George

3

Consilier

I

superior

S

VACANT

4

Consilier

I

superior

S

Beciu Maria

5

Inspector

I

principal

S

Tudor Andreea Luciana

6

Inspector

I

superior

S

Petcu Lenuta temporar

vacant

7

Referent

III

superior

M

Pitu Elena

8

Inspector

I

principal

S

Ciocan Mariana

9

Consilier

I

superior

S

Sburlan Alina Elvira

10

Referent

III

asistent

M

Moise Elena

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1

Director

executiv

II

Babuș Constantin

SERVICIUL AUTORIZARE AGENȚI ECONOMICI

1

Șef serviciu

II

Ene Sanziana

2

Inspector

I

superior

S

Stanisor Carmen

3

Consilier

I

superior

S

Grigore Nicoleta

4

Inspector

I

superior

S

Vasilescu Mirela

5

Consilier

I

superior

S

Petrache Ligia

6

Inspector

I

superior

S

Chiripuci Doina Alina

7

Inspector

I

superior

S

Parpala Brîndușa

8

Inspector

I

principal

S

Gavriloiu Elena

9

Inspector

I

superior

S

Stoicescu Cristina

10

Inspector

I

principal

S

Popa Carmen Sandy

11

Inspector

I

superior

S

Nezami Leilan

12

Inspector

I

principal

S

Cheval Vasilica

13

Inspector

I

principal

S

Stoica Corina

14

Inspector

I

principal

S

Petcu Doina

15

Referent

III

principal

M

Godin Antoanela

16

Inspector

I

principal

S

Chele Loredana

17

Referent

III

principal

M

Garga Lenuta

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI

EXECUTARE CONTRACTE-VÂNZĂRI

1

Șef serviciu

II

Dudaș Camelia

2

Consilier

I

superior

S

Hagi Monica

3

Inspector

I

superior

S

Gherasim Sorina

4

Inspector

I

asistent

S

Sanchi Lucy Angela

5

Inspector

I

superior

S

Irimia Mariana

6

Inspector

I

asistent

S

Voitinovici Diana Roxana

7

Inspector

I

principal

S

Cristea Iuliana temporar vacant

8

Inspector

I

principal

S

Draghici Ovidiu

9

Inspector

I

principal

S

Ciocea Roxana temporar vacant

10

Inspector

I

principal

S

Mocanu Camelia Petruta

temporar vacant

11

Inspector

I

principal

S

Buttuceanu Eugenia

Natalia

12

Inspector

I

asistent

S

Tudor Mariana

13

Inspector

I

superior

S

Sarafu Simona

14

Inspector

I

principal

S

Andrei Lidia

15

Referent

III

superior

M

Fotescu Magda

16

Inspector

I

principal

S

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1

Șef serviciu

II

Varlan Dorel

2

Inspector

I

superior

S

Jarnea Carmen

3

Inspector

I

superior

S

Lungu Madalina Georgiana

4

Inspector

I

superior

S

Udriste Marin

5

Referent

III

superior

M

VACANT

6

Inspector

I

principal

S

Tudor Raluca Cristina temporar vacant

7

Inspector

I

superior

S

Amzu Gabriel

8

Referent spec

II

superior

SSD

Berca Berghin

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ

1

Director

executiv

II

VACANT

2

Director executiv adj.

II

Pripiși Ionuț

3

Director executiv adj.

II

Bratu Daniel

COMPARTIMENT SECRETARIAT,

PROCEDURI, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII ȘI PROTECȚIA MUNCII

1

Politist local

I

superior

S

Petrica Adrieana

2

Politist local

I

superior

S

Dumitrof Carmen

3

Politist local

I

asistent

S

Popescu Gheorghe

4

Politist local

I

principal

S

Grecu Manuela

5

Politist local

I

principal

S

Bogdan Lacramioara

6

secretar

dactilograf

I

M

Decu Laura

7

secretar

dactilograf

I

M

VACANT

SERVICIUL BAZE DE DATE,

DISPECERAT, ARMAMENT

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Politist local

I

asistent

S

Banica Anca Mihaela

3

Politist local

I

asistent

S

VACANT

4

Politist local

I

debutant

S

VACANT

5

Politist local

I

debutant

S

VACANT

6

Politist local

I

asistent

S

Mateiu Mihaela

7

Politist local

III

principal

M

Staicu Elena

8

Politist local

III

principal

M

Stana Adriana

9

Politist local

III

asistent

M

VACANT

10

Politist local

III

asistent

M

VACANT

SERVICIUL IDENTIFICĂRI ȘI

EVIDENȚA PERSOANELOR

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Politist local

I

asistent

S

VACANT

3

Politist local

I

asistent

S

VACANT

4

Politist local

I

debutant

S

VACANT

5

Politist local

I

debutant

S

VACANT

6

Politist local

I

debutant

S

VACANT

7

Politist local

I

debutant

S

VACANT

8

Politist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 1

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Politist local

I

superior

S

VACANT

3

Politist local

I

principal

S

VACANT

4

Politist local

I

asistent

S

VACANT

5

Politist local

I

debutant

S

VACANT

6

Politist local

III

principal

M

VACANT

7

Politist local

III

principal

M

VACANT

8

Politist local

III

asistent

M

VACANT

9

Politist local

III

debutant

M

VACANT

10

Politist local

III

debutant

M

VACANT

11

Politist local

III

debutant

M

VACANT

12

Politist local

III

debutant

M

VACANT

13

Politist local

III

debutant

M

VACANT

14

Politist local

III

debutant

M

VACANT

15

Politist local

III

debutant

M

VACANT

16

Politist local

III

debutant

M

VACANT

17

Politist local

III

debutant

M

VACANT

18

Politist local

III

debutant

M

VACANT

19

Politist local

III

debutant

M

VACANT

20

Politist local

III

debutant

M

VACANT

21

Politist local

III

debutant

M

VACANT

22

Politist local

III

debutant

M

VACANT

23

Politist local

III

debutant

M

VACANT

24

Politist local

III

debutant

M

VACANT

25

Politist local

III

debutant

M

VACANT

26

Politist local

III

debutant

M

VACANT

27

Politist local

III

debutant

M

VACANT

28

Politist local

III

debutant

M

VACANT

29

Politist local

III

debutant

M

VACANT

30

Politist local

III

debutant

M

VACANT

31

Politist local

III

debutant

M

VACANT

32

Politist local

III

debutant

M

VACANT

33

Politist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 2

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Politist local

I

principal

S

VACANT

3

Politist local

I

principal

S

VACANT

4

Politist local

I

asistent

S

VACANT

5

Politist local

I

debutant

S

VACANT

6

Politist local

III

principal

M

VACANT

7

Politist local

III

principal

M

VACANT

8

Politist local

III

asistent

M

VACANT

9

Politist local

III

debutant

M

VACANT

10

Politist local

III

debutant

M

VACANT

11

Politist local

III

debutant

M

VACANT

12

Politist local

III

debutant

M

VACANT

13

Politist local

III

debutant

M

VACANT

14

Politist local

III

debutant

M

VACANT

15

Politist local

III

debutant

M

VACANT

16

Politist local

III

debutant

M

VACANT

17

Politist local

III

debutant

M

VACANT

18

Politist local

III

debutant

M

VACANT

19

Politist local

III

debutant

M

VACANT

20

Politist local

III

debutant

M

VACANT

21

Politist local

III

debutant

M

VACANT

22

Politist local

III

debutant

M

VACANT

23

Politist local

III

debutant

M

VACANT

24

Politist local

III

debutant

M

VACANT

25

Politist local

III

debutant

M

VACANT

26

Politist local

III

debutant

M

VACANT

27

Politist local

III

debutant

M

VACANT

28

Politist local

III

debutant

M

VACANT

29

Politist local

III

debutant

M

VACANT

30

Politist local

III

debutant

M

VACANT

31

Politist local

III

debutant

M

VACANT

32

Politist local

III

debutant

M

VACANT

33

Politist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 3

1

Șef serviciu

II

Untaru Adrian

Constantin

2

Politist local

I

superior

S

VACANT

3

Politist local

I

debutant

S

VACANT

4

Politist local

I

debutant

S

VACANT

5

Politist local

I

debutant

S

VACANT

6

Politist local

III

principal

M

VACANT

7

Politist local

III

principal

M

VACANT

8

Politist local

III

asistent

M

VACANT

9

Politist local

III

debutant

M

VACANT

10

Politist local

III

debutant

M

VACANT

11

Politist local

III

debutant

M

VACANT

12

Politist local

III

debutant

M

VACANT

13

Politist local

III

debutant

M

VACANT

14

Politist local

III

debutant

M

VACANT

15

Politist local

III

debutant

M

VACANT

16

Politist local

III

debutant

M

VACANT

17

Politist local

III

debutant

M

VACANT

18

Politist local

III

debutant

M

VACANT

19

Politist local

III

debutant

M

VACANT

20

Politist local

III

debutant

M

VACANT

21

Politist local

III

debutant

M

VACANT

22

Politist local

III

debutant

M

VACANT

23

Politist local

III

debutant

M

VACANT

24

Politist local

III

debutant

M

VACANT

25

Politist local

III

debutant

M

VACANT

26

Politist local

III

debutant

M

VACANT

27

Politist local

III

debutant

M

VACANT

28

Politist local

III

debutant

M

VACANT

29

Politist local

III

debutant

M

VACANT

30

Politist local

III

debutant

M

VACANT

31

Politist local

III

debutant

M

VACANT

32

Politist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 4

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Politist local

I

superior

S

VACANT

3

Politist local

I

asistent

S

VACANT

4

Politist local

III

superior

M

VACANT

5

Politist local

I

debutant

S

VACANT

6

Politist local

I

debutant

S

VACANT

7

Politist local

III

principal

M

VACANT

8

Politist local

III

principal

M

VACANT

9

Politist local

III

asistent

M

VACANT

10

Politist local

III

asistent

M

VACANT

11

Politist local

III

debutant

M

VACANT

12

Politist local

III

debutant

M

VACANT

13

Politist local

III

debutant

M

VACANT

14

Politist local

III

debutant

M

VACANT

15

Politist local

III

debutant

M

VACANT

16

Politist local

III

debutant

M

VACANT

17

Politist local

III

debutant

M

VACANT

18

Politist local

III

debutant

M

VACANT

19

Politist local

III

debutant

M

VACANT

20

Politist local

III

debutant

M

VACANT

21

Politist local

III

debutant

M

VACANT

22

Politist local

III

debutant

M

VACANT

23

Politist local

III

debutant

M

VACANT

24

Politist local

III

debutant

M

VACANT

25

Politist local

III

debutant

M

VACANT

26

Politist local

III

debutant

M

VACANT

27

Politist local

III

debutant

M

VACANT

28

Politist local

III

debutant

M

VACANT

29

Politist local

III

debutant

M

VACANT

30

Politist local

III

debutant

M

VACANT

31

Politist local

III

debutant

M

VACANT

32

Politist local

III

debutant

M

VACANT

33

Politist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 5

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Politist local

I

asistent

S

VACANT

3

Politist local

I

debutant

S

VACANT

4

Politist local

I

debutant

S

VACANT

5

Politist local

I

debutant

S

VACANT

6

Politist local

III

principal

M

VACANT

7

Politist local

III

principal

M

VACANT

8

Politist local

I

asistent

S

VACANT

9

Politist local

III

asistent

M

VACANT

10

Politist local

III

debutant

M

VACANT

11

Politist local

III

debutant

M

VACANT

12

Politist local

III

debutant

M

VACANT

13

Politist local

III

debutant

M

VACANT

14

Politist local

III

debutant

M

VACANT

15

Politist local

III

debutant

M

VACANT

16

Politist local

III

debutant

M

VACANT

17

Politist local

III

debutant

M

VACANT

18

Politist local

III

debutant

M

VACANT

19

Politist local

III

debutant

M

VACANT

20

Politist local

III

debutant

M

VACANT

21

Politist local

III

debutant

M

VACANT

22

Politist local

III

debutant

M

VACANT

23

Politist local

III

debutant

M

VACANT

24

Politist local

III

debutant

M

VACANT

25

Politist local

III

debutant

M

VACANT

26

Politist local

III

debutant

M

VACANT

27

Politist local

III

debutant

M

VACANT

28

Politist local

III

debutant

M

VACANT

29

Politist local

III

debutant

M

VACANT

30

Politist local

III

debutant

M

VACANT

31

Politist local

III

debutant

M

VACANT

32

Politist local

III

debutant

M

VACANT

33

Politist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

STAȚIUNEA MAMAIA

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Politist local

I

principal

S

VACANT

3

Politist local

I

principal

S

VACANT

4

Politist local

I

debutant

S

VACANT

5

Politist local

I

debutant

S

VACANT

6

Politist local

III

principal

M

VACANT

7

Politist local

III

principal

M

VACANT

8

Politist local

III

superior

M

VACANT

9

Politist local

III

asistent

M

VACANT

10

Politist local

III

debutant

M

VACANT

11

Politist local

III

debutant

M

VACANT

12

Politist local

III

debutant

M

VACANT

13

Politist local

III

debutant

M

VACANT

14

Politist local

III

debutant

M

VACANT

15

Politist local

III

debutant

M

VACANT

16

Politist local

III

debutant

M

VACANT

17

Politist local

III

debutant

M

VACANT

18

Politist local

III

debutant

M

VACANT

19

Politist local

III

debutant

M

VACANT

20

Politist local

III

debutant

M

VACANT

21

Politist local

III

debutant

M

VACANT

22

Politist local

III

debutant

M

VACANT

23

Politist local

III

debutant

M

VACANT

24

Politist local

III

debutant

M

VACANT

25

Politist local

III

debutant

M

VACANT

26

Politist local

III

debutant

M

VACANT

27

Politist local

III

debutant

M

VACANT

28

Politist local

III

debutant

M

VACANT

29

Politist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL FLUIDIZARE RUTIERĂ

1

Șef serviciu

II

Dumitru Ionut

2

Politist local

I

principal

S

VACANT

3

Politist local

I

principal

S

VACANT

4

Politist local

I

principal

S

Todireanu Cătălin

Demetriad

5

Politist local

I

asistent

S

VACANT

6

Politist local

I

principal

S

Cotmeanu Sorin

7

Politist local

I

principal

S

Teisan Cristian

8

Politist local

I

asistent

S

VACANT

9

Politist local

III

superior

M

VACANT

10

Politist local

III

superior

M

Butucea Gheorghe

11

Politist local

III

principal

M

VACANT

12

Politist local

III

principal

M

Pulbere Marian

13

Politist local

III

principal

M

Dragomir Costica

14

Politist local

I

asistent

S

VACANT

15

Politist local

I

asistent

S

Palade Adrian

16

Politist local

III

principal

M

Mercas Ionut

17

Politist local

III

principal

M

Leu Florian

18

Politist local

III

principal

M

Sotreanu Viorel

19

Politist local

III

debutant

M

VACANT

20

Politist local

III

debutant

M

VACANT

21

Politist local

III

debutant

M

VACANT

22

Politist local

III

debutant

M

VACANT

23

Politist local

III

debutant

M

VACANT

24

Politist local

III

debutant

M

VACANT

25

Politist local

III

debutant

M

VACANT

26

Politist local

III

debutant

M

VACANT

27

Politist local

III

debutant

M

VACANT

28

Politist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

1

Șef serviciu

II

Baltag Dan

2

Politist local

I

superior

S

Saban Dogan

3

Politist local

I

principal

S

Stoian Adrian Razvan

4

Politist local

I

principal

S

Serban Sorin

5

Politist local

I

principal

S

Duta Mihai

6

Politist local

I

principal

S

Dinescu Mihai

7

Politist local

I

asistent

S

Caramihai Mihai

8

Politist local

I

principal

S

Stoian Daniel

9

Politist local

I

principal

S

Fluerasu Vasile

10

Politist local

III

principal

M

VACANT

11

Politist local

III

principal

M

VACANT

12

Politist local

III

principal

M

VACANT

13

Politist local

I

asistent

S

Arsenie Gheorghe

14

Politist local

III

principal

M

Malciu Iulian

15

Politist local

III

principal

M

Anastase Adrian

16

Politist local

III

principal

M

Bellu Daniel

17

Politist local

III

principal

M

Buzalic Zamfirel

18

Politist local

III

debutant

M

VACANT

19

Politist local

III

debutant

M

VACANT

20

Politist local

III

debutant

M

VACANT

21

Politist local

III

debutant

M

VACANT

22

Politist local

III

debutant

M

VACANT

23

Politist local

III

debutant

M

VACANT

24

Politist local

III

debutant

M

VACANT

25

Politist local

III

debutant

M

VACANT

26

Politist local

III

debutant

M

VACANT

27

Politist local

III

debutant

M

VACANT

28

Politist local

III

superior

M

VACANT

SERVICIUL ÎNSOȚIRI,

EXECUTĂRI SILITE, INTERVENȚII

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Politist local

I

principal

S

VACANT

3

Politist local

I

principal

S

VACANT

4

Politist local

I

asistent

S

VACANT

5

Politist local

I

asistent

S

VACANT

6

Politist local

I

debutant

S

VACANT

7

Politist local

I

debutant

S

VACANT

8

Politist local

I

debutant

S

VACANT

9

Politist local

I

debutant

S

VACANT

10

Politist local

III

principal

M

VACANT

11

Politist local

III

principal

M

VACANT

12

Politist local

III

superior

M

VACANT

13

Politist local

III

principal

M

Enache Gabriel

14

Politist local

I

asistent

S

Martac Ionut

15

Politist local

III

debutant

M

VACANT

16

Politist local

III

debutant

M

VACANT

17

Politist local

III

debutant

M

VACANT

18

Politist local

III

debutant

M

VACANT

19

Politist local

III

debutant

M

VACANT

20

Politist local

III

debutant

M

VACANT

21

Politist local

III

debutant

M

VACANT

22

Politist local

III

debutant

M

VACANT

23

Politist local

III

debutant

M

VACANT

24

Politist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN

CONSTRUCȚII ȘI AFISAJ

1

Șef serviciu

II

Fetislam Dayan

2

Politist local

I

principal

S

Petre Diana

3

Politist local

I

asistent

S

Irimia Daniela

4

Politist local

I

principal

S

Irimia Elena

5

Politist local

I

superior

S

Tudose Florin

6

Politist local

I

superior

S

Sbirnea Dragos

7

Politist local

I

principal

S

Apaz Ervin

8

Politist local

I

principal

S

Popescu Liliana

9

Politist local

I

principal

S

Levende Zoita

10

Politist local

I

asistent

S

Moise Gabriel

11

Politist local

I

principal

S

Barbatu Geo Cristian

12

Politist local

I

principal

S

Bechir Narcis

13

Politist local

I

principal

S

Toader Serban

14

Politist local

I

principal

S

Sandulescu Anca

15

Politist local

I

principal

S

Nache Mihaela Rodica

temporar vacant

16

Politist local

I

asistent

S

Manole Florin

17

Politist local

I

principal

S

Marin Florentina

18

Politist local

I

asistent

S

Ghinea Elena

19

Politist local

I

principal

S

Cutumisu Vasilica

20

Politist local

I

superior

S

Carabas Mirela

BIROU URMĂRIRE ȘI EXECUTARE MĂSURI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

1

Șef birou

II

Nache Mihaela Rodica

2

Politist local

I

superior

S

Fratila Eugenia Mariana

3

Politist local

I

principal

S

VACANT

4

Politist local

I

asistent

S

Apostolide Sanda

5

Politist local

I

superior

S

Pelehra Train

6

Politist local

I

principal

S

Cabuz Monica

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

1

Șef serviciu

II

Petcu Mugurel Leonard

2

Politist local

I

principal

S

Iofcea Carmen

3

Politist local

I

principal

S

Nicola Raluca

4

Politist local

I

asistent

S

Roibu Aura

5

Politist local

I

superior

S

Goga Chirata

6

Politist local

I

principal

S

Zica Cristian

7

Politist local

I

asistent

S

Iuruc Teodora

8

Politist local

I

principal

S

Ovezea Amelia Nicoleta

9

Politist local

I

asistent

S

Chitrită Valentina

10

Politist local

III

superior

M

Dragusin Corina

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ

1

Șef serviciu

II

Militaru Andrei

2

|Politist local

I

principal

S

Talpalaru Mihaela

3

Politist local

I

principal

S

Iaromi Ramona

4

Politist local

I

principal

S

Stoian Daniela temporar vacant

5

Politist local

I

principal

S

Militaru Andrei temporar vacant

6

Politist local

I

principal

S

Vaduva Ionut

7

Politist local

I

superior

S

Misa Gheorghe

8

Politist local

I

principal

S

Gheorghica Ana Maria

9

Politist local

I

principal

S

Alim Cader

10

Politist local

I

principal

S

Dobrovici Luana

11

Politist local

I

asistent

S

Ciocirlau Adela

12

Politist local

I

asistent

S

Stoian Simona

13

Politist local

I

asistent

S

Tanase Roxana

14

Politist local

I

principal

S

Encica Dragut

15

Politist local

I

asistent

S

Munteanu Bogdan

16

Politist local

I

principal

S

Culea Lucia

17

Politist local

I

superior

S

Siret Nelu

18

Politist local

I

principal

S

Brezeanu Daniela

19

Politist local

I

principal

S

Stoianof Sebastian

20

Politist local

I

principal

S

Dobre Carlos

21

Politist local

I

superior

S

Gachi Puiu

22

Politist local

I

asistent

S

Florea Oana Daniela

23

Politist local

I

asistent

S

Grosu Dica Daniela

DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI INFORMATIZARE

1

Director

executiv

II

Stamat Adriana

BIROUL INFORMATIZARE

1

Șef birou

II

Mihai Mihaela

2

Referent

III

asistent

M

Stanciu Adrian

3

Expert. t.i.t.

I

superior

S

Bucovala Dragos Lucian

4

Expert. t.i.t.

I

superior

S

Stefan Lucian

5

Expert. t.i.t.

I

principal

S

Caprita Rares

6

Expert. t.i.t.

I

asistent

S

VACANT

CENTRUL DE INFORMARE CETĂȚENI

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

llnspector

I

superior

S

Stamat Cristina

3

Referent spec

. II

superior

SSD

Contu Maria

4

Inspector

I

superior

S

Achim Angelica

5

Referent

III

superior

M

Vasiliu Gabriela Cristina

6

Inspector

I

superior

S

Banasu Violeta Cristiana

7

Referent

III

superior

M

Dumitru Doinita

8

Referent

III

superior

M

Paris Elena

9

Inspector

I

principal

S

Calin Lacramioara

10

Inspector

I

principal

S

Cosma Daniela

11

Referent

III

superior

M

Solomon Elena

12

Insp.spec

II

S

Puscasi Carmen

SERVICIUL REGISTRATURĂ,

MANAGEMENT DOCUMENTE ȘI DISPECERAT

1

Șef serviciu

II

Dancu Antuanela

2

Inspector

I

superior

S

Arghiropol Camelia

3

Inspector

I

asistent

S

Rusen Mihaela

4

Inspector

I

principal

S

Vasla Mariana

5

Inspector

I

principal

S

Anastase Alina - Mary

6

Inspector

I

superior

S

Maracinaru Marioara

7

Inspector

I

asistent

S

Ursalas Nicoleta

8

Inspector

I

principal

S

Bratu Mădălin

9

Inspector

I

asistent

S

Festeleanu Steluta

10

Inspector

I

asistent

S

Accoium Mustafa Levent

DIRECȚIA RELAȚII

INTERNAȚIONALE ȘI

ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Director

executiv

II

Munteanu Petrică

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1

Șef serviciu

II

Tramudana Liviu

2

Consilier

I

superior

S

VACANT

3

Inspector

I

principal

S

Țuțuianu Felicia Manuela

4

Inspector

I

superior

S

Abduraim Sirin

5

Inspector

I

principal

S

Staneci Barbieru

Gabriela

6

Inspector

I

asistent

S

Petcu Cornelia Maria

7

Inspector

I

asistent

S

Garofil Tincuta

8

Inspector

I

principal

S

Bucur Andra Luiza

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Șef serviciu

II

Patrascu Liviu

2

Inspector

I

superior

S

Preoteasa Georgeana

3

Inspector

I

asistent

S

Nancu Elena

4

Inspector

I

superior

S

Mola Cristian

5

Inspector

I

principal

S

Rosca Madalina Violeta

6

Inspector

I

principal

S

Baltag Laura

7

Inspector

I

principal

S

Popa Luminita Carmen

8

Inspector

I

asistent

S

Duma Teodora

9

Inspector

I

asistent

S

Mihai Zoița

10

Inspector

I

asistent

S

Ungureanu Constanta temporar vacant

DIRECȚIA ASISTENȚĂ PENTRU

PERSOANELE

VÂRSTNICE,NEVOIAȘE ȘI ALTE CATEGORII

1

Director

executiv

II

Laciu Mădălina

2

Director executiv adj.

II

Velica Ecaterina

SERVICIUL ADMINISTRARE

CLUBURI PENSIONARI

1

Șef serviciu

II

S

VACANT

2

Administrator

I

M

Sanchi Ionuț Gil

3

Administrator

I

M

Velica Dan Liviu

4

Administrator

I

M

Devlet Filiz temporar vacant

5

Administrator

I

M

Ghiserel Rodica

6

Administrator

I

M

Timofte Valeriu

7

Administrator

I

M

Coteanu Alina Tudorita

8

Administrator

II

M

Urs Mirela

9

Administrator

I

M

VACANT

10

Administrator

I

M

Caramihai Mihai

11

Administrator

I

M

Monea Raluca

12

Administrator

I

M

Leabu Lidia Elena

13

Administrator

II

M

VACANT

14

Administrator

I

M

Pop Iuliana

15

Administrator

I

M

Cotan Valentina

16

Administrator

II

M

VACANT

17

Administrator

II

M

VACANT

18

Secretar

dactilograf

M

Cuneșteanu Diana Dana

temporar vacant

SERVICIUL ACHIZIȚII ȘI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Șef serviciu

II

Zahariciuc Iuliana

2

Inspector

I

superior

S

Oniscu Veronica Emma

3

Inspector

I

asistent

S

Teisan Gabriela

4

Inspector

I

principal

S

Ene Claudia Cristina

5

Inspector

I

principal

S

Vasiliu Alina

6

Inspector

I

asistent

S

Ivan Daniela temporar vacant

7

Inspector

I

principal

S

Popa Emilia Gheorghita

8

Inspector

I

asistent

S

Sandu Roxana

9

Inspector

I

superior

S

Lazar Catalin Sebastian

10

Referent

III

asistent

M

Bita Constantin

11

Referent

III

principal

M

Dragomir Maria

12

Referent

III

principal

M

Neagu Laurentiu Marian

13

Referent

III

principal

M

Dolana Carmen

14

Inspector

I

principal

S

Trifan Ion

15

Referent

III

principal

M

VACANT

16

Referent

III

superior

M

Matei Ionel

17

Referent

III

superior

M

Militaru Carmen

18

Referent

III

principal

M

Alexe Violeta

19

Referent

III

principal

M

Gheorghe Elisor

20

Referent

III

principal

M

Tudor Mariana

21

Referent

III

principal

M

Ghelase Alina Florentina

22

Magaziner

M

Voinea Catalina

23

Magaziner

G

Stamat Nicolae

24

Referent

III

asistent

M

Sefa Ozghiun temporar vacant

25

Referent

III

asistent

M

Mihai Sultana

26

Magaziner

G

Petre Marioara

27

Inspector

spec.

II

S

Lacusta Victor

28

Referent spec

II

superior

SSD

Alexandru Elisaveta

29

Inspector

I

asistent

S

Șiret Elena

30

Inspector

I

asistent

S

Vasile Iasemin

31

Referent

III

superior

M

Șoimaru Gabriela

Claudia

32

Referent

III

principal

M

Caraiola Nicolae

COMPARTIMENTUL PENTRU

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CLM

1

Consilier

I

superior

S

Schell Daniela temporar

vacant

2

Inspector

I

asistent

S

Milea Ionela

3

Inspector

I

asistent

S

Constantinescu Luminita

4

Inspector

I

superior

S

Iorgovan Corina Despina

5

Inspector

I

principal

S

Enache Doinița

6

Consilier

I

superior

S

Iorescu Virginica

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

1

Insp.

Spec.

IA

S

VACANT

2

Arhivar

M

Dore Aurelia

3

Arhivar

M

Vlas Maria

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

LOCAL DE EVIDENȚĂ A

PERSOANEI

1

Director

executiv

II

VACANT

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI

1

Șef serviciu

II

Dudas Dezideriu Odet

2

Consilier

I

superior

S

VACANT Cadar Dogan

3

Consilier

I

superior

S

Pop Georgeta

4

Inspector

I

principal

S

Fogoros Ioana

5

Inspector

I

asistent

S

Stana Mihaela

6

Referent

III

superior

M

VACANT

7

Referent

III

superior

M

VACANT Vasilescu Nicolae

8

Inspector

I

principal

S

Gorpin Petrescu

Loredana Sorina

9

Inspector

I

superior

S

Gavrila Gabriela

10

Inspector

I

asistent

S

Iovanescu Dan Razvan

11

Referent

III

superior

M

VACANT Țarcovnicu

Mariana

12

Inspector

I

principal

S

VACANT Cutui Carmen

13

Referent

III

superior

M

VACANT Marian Camelia

14

Referent

III

superior

M

VACANT Mirceoiu Maria

15

Referent

III

superior

M

VACANT Gănescu Monica

16

Inspector

I

principal

S

VACANT Maneca Alina

17

Referent

III

superior

M

VACANT Niculae Maria

18

Referent

III

principal

M

VACANT Bujor Georgeta

19

Inspector

I

principal

S

Vlădușel Alina

20

Inspector

I

principal

S

Hancu Luminita

21

Referent

III

superior

M

Covrig Viorel

22

Referent

III

principal

M

Zavera Ramona

23

Inspector

I

asistent

S

Frunza Octavia

24

Inspector

I

asistent

S

Lungu Aurelia

SERVICIUL STARE CIVILĂ

1

Șef serviciu

II

Craciun Ana Rodica

2

Consilier

I

superior

S

Nedelcu Claudia Doina

3

Inspector

I

superior

S

Leșanu Liliana

4

Inspector

I

principal

S

Rusu Bompa Mihaela

5

Inspector

I

asistent

S

Dardac Zoita

6

Inspector

I

superior

S

Matei Georgeta

7

Referent

III

superior

M

VACANT

8

Referent

III

superior

M

Stroe Aurelia

9

Referent

III

superior

M

Amzea Luminita

10

Inspector

I

principal

S

Miu Paula

11

Inspector

I

asistent

S

Burtoi Celestina

12

Inspector

I

asistent

S

Mambet Cheriman

13

Referent

III

superior

M

Chiosea Stefana

14

Inspector

I

superior

S

Clinciu Daniela

15

Inspector

I

superior

S

Nicolae Raluca

16

Referent

III

principal

M

Malanca Steluta

17

Inspector

I

principal

S

Crasmaru Claudia Nicoleta

18

Referent

III

principal

M

Lomnaru Florentina

19

Referent

III

asistent

M

Croitoru Mihaela

20

Inspector

I

principal

S

Docu Raluca temporar

vacant

21

Referent

III

asistent

M

VACANT

DIRECȚIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ ȘI COMUNITARĂ

1

Director

S

VACANT

SERVICIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

1

Sef Serviciu

S

Dancă Ortanza

2

Medic

primar

S

Curuea Mihaela Nicoleta

3

Medic

S

Mustafa Mersin

4

Medic

S

Mateescu Roxana-Alina

5

Medic

primar

S

Gheorghe Elena

6

Medic

primar

S

Balamace Virginia

7

Medic

specialist

S

Pariza Olimpia

8

Medic

specialist

S

Bordea Delia -Rodica

9

Medic

S

Moroianu Cristina

10

Medic

primar

S

Ignat Adriana

11

Medic

primar

S

Murat Sema

12

Medic

primar

S

Ionescu Elena Teodora

13

Medic

primar

S

Iordache Traian

14

Medic

specialist

S

Moise Zizi

15

Medic

specialist

S

Cavachi Julieta

16

Medic

primar

S

Maximilian Daniela

17

Medic

primar

S

Dancu Mihaela

18

Medic

specialist

S

Isleam Taiar

19

Medic

primar

S

Danca Ortanța

20

Medic

specialist

S

Iliescu Alina Maria

21

Medic

primar

S

Nacea Cristian

22

Medic

primar

S

Drogeanu Mihaela Doina

23

Medic

primar

S

Cocea Gabriela

24

Asistent

medical

P

PL

Martinas Maricica

25

Asistent

medical

PL

Tală Zoica

26

Asistent

medical

P

PL

Petrof Elena

27

Asistent

medical

P

PL

Filișan Victoria

28

Asistent

medical

P

PL

Costa Tania

29

Sora

medicala

P

M

Mironica Florica

30

Asistent

medical

P

M

Pislaru Valeriea

31

Asistent

medical

P

PL

Simion Camelia

32

Asistent

medical

P

PL

Cartali Luminita

33

Asistent

medical

P

PL

Carabineru Mirela Anca

34

Asistent

medical

P

PL

Cristea Mihaela

35

Asistent

medical

P

PL

Brudiu Lenuta

36

Asistent

medical

P

PL

Todor Mihaela

37

Asistent

medical

P

PL

Vaseliu Manuela

38

Asistent

medical

P

PL

Ambrose Liliana

39

Asistent

medical

P

PL

Ivanov Elena

40

Asistent

medical

P

PL

VACANT

41

Asistent

medical

P

PL

Oprea Ionelia

42

Asistent

medical

P

M

Gunache Liza

43

Sora

medicala

P

M

Bezuscu Leontina

44

Asistent

medical

P

PL

Popovici Maria

45

Asistent

medical

P

PL

Lazăr Corina Georgeta

46

Asistent

medical

P

PL

Iurea Aurelia

47

Asistent

medical

P

PL

Para Janett Dalila

48

Asistent

medical

P

PL

Miron Daniela

49

Asistent

medical

P

PL

Constantin Georgeta

50

Asistent

medical

P

PL

Iliescu Ioana

51

Asistent

medical

P

PL

Began Ani Mirela

52

Asistent

medical

P

PL

Dobrinas Gabriela

53

Asistent

medical

P

PL

Dragan Magdalena

54

Asistent

medical

P

M

VACANT

55

Sora

medicala

P

M

Vizitiu Emilia

56

Asistent

medical

P

PL

Tentu Eugenia Elena

57

Sora

medicala

M

Nicolae Georgeta

58

Asistent

medical

P

PL

VACANT

59

Asistent

medical

P

PL

Apostolescu Daniela Silvia

60

Asistent

medical

PL

Iancu Olimpia

61

Asistent

medical

PL

Moruz Mihaela

62

Asistent

medical

PL

Popescu Eugenia

63

Asistent

medical

P

PL

Papari Paula

64

Asistent

medical

P

PL

Dumitru Elena

65

Asistent

medical

P

PL

Maxim Valeria

66

Asistent

medical

P

PL

Stoicescu Maria

67

Asistent

medical

P

PL

David Valentina Mariana

68

Asistent

medical

P

PL

Serban Cristina

69

Asistent

medical

P

PL

VACANT

70

Asistent

medical

PL

Lupu Cosmina

71

Asistent

medical

PL

Memis Ingi

72

Asistent

medical

PL

Manolache Elena

73

Asistent

medical

P

PL

Basarabeanu Eleonora

74

Asistent

medical

P

PL

Mitroi Ana

75

Asistent

medical

P

PL

VACANT

76

Asistent

medical

P

PL

VACANT

77

Asistent

medical

P

PL

Minzu Iulia

78

Asistent

medical

PL

Burca Mariana

79

Asistent

medical

P

PL

Andrei Mihaela

80

Asistent

medical

P

PL

Nastase Emilia

81

Asistent

medical

P

PL

VACANT

82

Asistent

medical

P

PL

Rosu Silvia

83

Asistent

medical

PL

Amariuca Mihaela

84

Sora

medicala

M

Miron Maria

85

Asistent

medical

P

SSD

Florea Mihaela

Smarandita

86

Asistent

medical

P

PL

VACANT

87

Asistent

medical

PL

Pariza Corina

88

Asistent

medical

P

PL

Stan Elena

89

Asistent

medical

PL

Adam Claudia Gabriela

90

Asistent

medical

PL

Chele Carmen

91

Asistent

medical

PL

Radu Claudia

92

Asistent

medical

PL

Naciadis Elena

93

Asistent

medical

PL

Duțu Georgeta

94

Medic

specialist

S

VACANT

95

Medic

primar

S

Rudeanu Georgela

96

Medic

specialist

S

Marascu Renata

97

Medic

S

Condurache Livia Mona

98

Medic

primar

S

Minea Antonela

99

Medic

primar

S

Iliescu Mihaela

100

Medic

S

Husein Dilek

101

Medic

S

Ismail Cheabihan

102

Medic

S

Paraschiv Adriana Iuliana

103

Medic

S

Grasu Aurelia

104

Medic

S

VACANT

105

Medic

specialist

S

Alexandru Teodor Viorel

106

Medic

primar

S

Serbanescu Antuaneta

107

Medic

S

Amet Revide

108

Medic

specialist

S

Teognoste Cristina

109

Medic

specialist

S

Delicote Lacramioara

110

Medic

S

Petcu Raluca Eugenia

111

Medic

S

VACANT

112

Asistent

medical

principal

PL

Mortaza Doina

113

Asistent

medical

principal

PL

VACANT

114

Asistent

medical

principal

PL

Stanciu Constanta

115

Asistent

medical

principal

PL

Guzu Vasilica

116

Asistent

medical

principal

PL

Rita Aneta

117

Asistent

medical

principal

PL

Dumitrescu Steluta

118

Asistent

medical

principal

PL

Tache Maria

119

Asistent

medical

principal

PL

Costea Lenuta

120

Asistent

medical

principal

PL

Muresanu Liliana Iolanda

121

Asistent

medical

principal

PL

VACANT

122

Asistent

medical

principal

PL

Grofu Stirbet Doina

123

Asistent

medical

principal

PL

Pintilie Titina

124

Asistent

medical

M

Fotu Steliana

125

Asistent

medical

principal

PL

Tifrea Atena

126

Asistent

medical

principal

M

Olteanu Menca

127

Asistent

medical

principal

PL

Catrinoiu Maria

128

Asistent

medical

PL

Constantinescu Gabriela

129

Asistent

medical

principal

PL

Schiopu Iuliana

130

Asistent

medical

principal

PL

VACANT

131

Asistent

medical

principal

PL

Hira Zoita

132

Asistent

medical

principal

PL

Florea Viorica

133

Asistent

medical

principal

PL

VACANT

134

Asistent

medical

PL

Oancea Elena

135

Asistent

medical

principal

PL

Barbieru Lidia

136

Asistent

medical

principal

PL

Popa Georgiana

137

Asistent

medical

PL

Raceanu Mariana

138

Sora

medicala

principal

M

VACANT

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

1

Șef Birou

VACANT

2

Asistent

medical

PL

Telehoi Raluca

3

Asistent

medical

PL

Stoica Cristina

4

Asistent

medical

PL

Ciric Marilena

5

Asistent

medical

principal

PL

Aldea Anca

6

Instructor

educator

M

Georgescu Lacramioara

7

Instructor

educator

M

VACANT

Nr.total de funcții publice

823

Nr. total de funcții publice de conducere

74

Nr. total de funcții publice de executie

749

Nr.total de funcții contractuale de conducere

5

Nr. total de functii contractuale de executie

190

Nr. total de posturi potrivit art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.63/2010

247

Nr.total funcu de demnitate publică

3

Nr. total functii Muzeul de Artă Populară

24

Nr. total functii S.P.I.T.

253

Nr.total de funcții în instituție

1545

PRIMAR,

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

1 1