Hotărârea nr. 88/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2013

Romania


Județul Constanța Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de 30.04.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de Dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, nr.51104/10.04.2013, referatul nr. 46105/03.04.2013 de la Serviciul Relații Internaționale, adresa nr. R/ 137004/12.11.2012 de la Cabinetul d-lui Primar, adresa nr. R/137009/12.11.2012 de la Cabinetul dl. Viceprimar Stan Gabriel, adresa nr. R/137013/12.11.2012 de la Cabinetul dl. Viceprimar Făgădau Decebal și adresa nr. 53509/12.04.2013, Raportul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Constanța, precum și Raportul Comisiei nr.5 pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești.

Având în vedere prevederile O.G. nr. 80/30.08.2001 privind normativele de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice

In temeiul prevederilor art. 36 alin.l, art.115 alin.l lit.b, alin.3 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă cheltuielile necesare zilnic la Cabinetul d-lui Primar, la Cabinetele d-lor Viceprimari, cheltuielile necesare pentru activitățile de protocol organizate pentru acordarea ajutorului de 300 lei persoanelor care împlinesc 80 de ani și cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie conform H.C.L. nr. 3/31.01.2002 modificată prin H.C.L. nr. 542/18.12.2002, H.C.L. nr. 18/17.02.2004, H.C.L. nr. 58/22.01.2006, H.C.L. nr. 512/13.12.2006, H.C.L. nr. 590/14.12.2007, H.C.L. nr. 667/17.12.2008 și H.C.L. nr. 3/05.02.2010, precum și cheltuielile necesare pentru organizarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Constanța pentru anul 2013, in sumă de 66.500 lei cu TVA, conform referatului nr. 46105/03.04.2013, cheltuieli ce vor fi suportate de la bugetul local.

Art.2. Se aprobă produsele necesare activității de protocol la Cabinetul d-lui Primar, la Cabinetele d-lor Viceprimari, cheltuielile necesare pentru activitățile de protocol organizate pentru acordarea ajutorului de 300 lei persoanelor care împlinesc 80 de ani și cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie.

Art 3. - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Biroului Relații Internaționale, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știința.

Adoptată de 24_de consilieri din 27 de membri

Contrasemnează,

SECRETAR


Președinte ședința, Dobre Mircea

Constanța Nr. 88/2013

Iki I omis nr 5 1 ;I ax: 0(M0 -41 - 708101, l ei: 0040 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA