Hotărârea nr. 87/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII (OPERATIONALE) DE ADMITERE A BENEFICIARILOR IN CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

constant^ românia

i țfț ® JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNÎCiPÎUL CONSTANȚA CONSÎLÎUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii (operaționale) de admitere a beneficiarilor în Căminul pentru Persoane Vârstnice

Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

30.04.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar al

municipiului Constanța Radu-Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr._,

avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 60521/22.04.2013;

în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice, Anexa 2 "Standarde minime specifice de calitate - Centre rezidențiale pentru persoane vârstnice", Standard 13 - Admitere, conform cărora "Centrul Rezidențial elaborează și utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor în funcție de tipul și misiunea unității";

în temeiul Standardului 13 - Admitere, punctele 13.1.-13.3. din Ordinul nr. 246/2006;

în aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, Ordonanței nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, republicat, care au fost avute în vedere la elaborarea Procedurii,

Având în vedere referatul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța înregistrat sub nr. 308/08.04.2013, prin care solicită aprobarea Procedurii (operaționale) de admitere a beneficiarilor în Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Procedura (operațională) privind admiterea beneficiarilor în Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța și, spre știință, instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDÎNTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA |\|r.    87/2013

ROMANIA

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.

87/2013JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSÎLÎUL LOCAL

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRtViND

ADMITEREA BENEFICIARILOR ÎN CĂMÎNUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Elemente privind responsabilii / operațiunea

Numele si prenumele

Funcția

Data

Semnătură

1

2

3.

4.

5.

1.1.

Elaborat

Bucelea Iulia

Psiholog

Dobrică Daniela

As. Medical

1.2.

Verificat

Drecșan Daniela

Șef Serviciu As. Socială

1.3.

Avizat

Dinescu Fulvia-Antonela

Director executiv

Direcția Administrație Publică Locală

George Daniel Papari

Președintele Comisiei de specialitate nr. 5

Mircea Dobre

Președintele Comisiei de specialitate nr. 1

Răducu Popescu

Președintele Comisiei de specialitate nr. 4

1.4.

Aprobat

Consiliul Local al municipiului Constanța

Președinte ședință

Precizări cu privire la modelul de procedură operațională :

A. Precizări generale:

Centrul Rezidențial elaborează și utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor în Cămin,în funcție de tipul și misiunea unității. Solicitanții sunt admiși în Centrul Rezidențial (în limita locurilor disponibile) numai dacă acestea le poate satisface nevoile specifice. Centrul deține o procedura de admitere care precizează; actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de contestare a deciziei. în vederea admiterii în Centrul Rezidențial, dosarul personal întocmit de solicitanții/reprezentanții legali va conține documentele și actele stabilite conform prevederilor legale în vigoare, dosarul va conține obligatoriu decizia de admitere și copia grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Dosarul de admitere în Centrul Rezidențial este avizat de conducătorul (managerul) Centrului.

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției

1

2

3

4

2.1.

Ediția 1

X

X

2.2.

Revizia 1

2.3.

Revizia 2

. . .

Revizia.....

Ediția a Il-a

X

X

• • •

Revizia 1

2.n.

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau , după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale:

Scopul

difuzării

Exemplar nr.

Compartiment

Funcția

Nume și prenume

Data

primirii

Semnătură

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

-

Director

Giuglea

Doruța

3.2.

Medical

Doctor

Mitrică

Adrian

3.3.

Medical

Asistent

medical

Dobrică

Daniela

3.4.

Medical

Asistent

medical

Belu

Angela

3.5.

Medical

Asistent

medical

Boncotă

Valentina

3.6.

Medical

Asistent

medical

Martin

Anca

3.7.

Medical

As.

medical

Hasim

Monica

3.8.

Medical

Asistent

medical

Giuris

Tudorita

»

3.9.

Social

Psiholog

Bucelea

Iulia

3.10.

Social

Asistent

social

Pandichi

Nicoleta

3.11.

Serviciul de

Asistentă

»

Socială

Șef

serviciu

Drecșan

Daniela

3.12.

Direcția

Administrație

Publică

Locală

Director

executiv

Dinescu

Fulvia-

Antonela

4.    Scopul procedurii operaționale:

Prezenta procedură este necesară în desfășurarea activității specifice domeniului asistenței sociale. Prezenta procedura stabilește:

-criteriile de eligibilitate în baza cărora o persoană vârstnică are acces în cămin

-documentele necesare internării

-etapele care trebuiesc parcurse în vederea întocmirii dosarului pentru internare

-persoanele implicate în asigurarea acestui demers (solicitanți/reprezentant legal, personalul căminului, Serviciul de Asistență Sociala al Primăriei, etc)

-cine ia decizia de admitere/respingere

-modul în care se consemnează decizia

-modalitatea de contestare a deciziei

5.    Domeniul de aplicare:

Procedura privind admiterea beneficiarilor în instituție se aplică directorului instituției, compartimetului social din cadrul instituției , compartimentului medical din cadrul instituției, Șef Serviciu Asistență Socială Primăria Constanța, Direcția Administrație Publică Locală.

6.    Documente de referință:

-    Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice

-    Legea 292/20.12.2011, Legea asistenței sociale

-    Legea nr. 46/21.01.2003,Legea drepturilor pacientului

-    Legea nr. 306/28.06.2004,legea profesiei de medic

-    Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă paractică, înființarea , organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România

-    Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial, cuprinzând standardele de control intem/managerial al entităților publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intem/managerial, republicat

-    Ordinul nr. 246/2006 privind standarde minime de calitate

-    Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale

-    Ordinul nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale

-    Hotararea nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

Decizia nr. 248/01.07.2004, privind protecția demnității umane și a drepturilor la propria imagine

-    Codul Deontologic al medicilor

-    Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

-    Codul Deontologic al profesiei de asistent social

-    Manual de Proceduri

7.    Definiții și abrevieri:

7.1.Procedura operațională care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul instituției

7.2 P.O.=procedură operațională E=elaborate V=verificat Ap=aplicare A=aprobat

HCL=Hotărârea Consiliului Local

8.    Descrierea procedurii:

8.1. Generalități:

Persoanele vârstnice au dreptul la asistență socială în raport cu situația sociomedicală și cu resursele economice de care dispun. Beneficiază de prevederile legii privind asistența socială

persoana vârstnică care se găsește în una dintre următoarele situații:

-nu are familie sau nu se află în întreținerea uneia sau unor persoane obligate la aceasta , potrivit dispozițiilor legale în vigoare

-nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii -nu realizează venituri proprii sau necesită îngrijire specializată

-se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice

8.2.    Documente utilizate:

în vederea instituționalizării, fiecare solicitant trebuie să întocmească un dosar care cuprinde următoarele acte:

-două cereri - una adresată directorului căminului iar cealaltă Primarului Municipiului Constanța -cupon/cupoane pensii

-adeverința că nu realizează venituri eliberată de Casa de Pensii, după caz

-copii -B.L, C.I.

-copie - certificat de naștere,

-copie - certificat de căsătorie,după caz

-copie - certificate de deces al soțului/soției după caz

-copie - hotarare definitivă de divorț, după caz

-copie act de proprietate al casei, conform cu domiciliul

-copie după contractul de închiriere (dacă locuiește cu chirie)

-copii după actele de identitate ale descendentilor și membrilor familiei

-adeverințe de venit ale descendenților și membrilor de familie

-copii după actele medicale care atestă problemele de sănătate ale membrilor familiei

-declarație privind lipsa de susținători legali

-copie după actul de curatelă, după caz

-certificat fiscal

-cerificat de handicap, după caz

-adeverința de pământ

-ancheta sociala, efectuată de către Serviciul Social al Primăriei de la domiciliul solicitantului

-fișa sociomedicală

-alte acte relevante pentru caz

-acte medicale -adeverința de boli cronice de la medicul de familie -rx. pulmonar -V.D.R.L.

-ex. psihiatric

-dispoziția de internare semnată de către Primarul Municipiului Constanța

8.3.    Resurse necesare:

Instituționalizarea unei persoane vârstnice implică serviciul social al Primăriei de la domiciliul solicitantului, serviciul social și medical de la nivelul instituției. Personalul instituției se implică în vederea îndrumării solicitanților cu privire la demersurile ce trebuiesc întreprinse pentru întocmirea dosarului de internare (asistent social, psiholog), deasemenea pentru verificarea dosarului în vederea internării în cămin. Personalul medical al instituției (as. medicale, medic) îndrumă solicitanții în vedere efectuării analizelor medicale solicitate, verifică actele medicale, completează fișa sociogeriatrică (evaluarea stării de sănătate).

Deasemenea solicitanții sunt îndrumați către Serviciul Social al Primăriei Municipiului Constanța.

8.4.    Modul de lucru:

în vedere instituționalizării solicitanții/reprezentanții legali/aparținători se prezintă la sediul instituției în vederea solicitării de informații/documentație necesară întocmirii dosarului. Aceștia sunt consiliați în vederea demersurilor care trebuiesc întreprinse pentru finalizarea dosarului pentru internare. Solicitanții primesc lista cu actele pe care trebuie să le conțină dosarul de internare. Acestea au fost prezentate mai sus.

Dacă solicitantul are domiciliul în municipiul Constanța ancheta socială va fi efectuată de către Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Constanța. Deasemenea Evaluarea

socială din cadrul Fișei de Evaluare Sociomedicală va fi completată de către Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Dacă solicitantul are domiciliul pe raza județului Constanța, ancheta socială va fi efectuată de către Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei respective. Deasemenea Evaluarea socială din cadrul Fișei de Evaluare Sociomedicală va fi completată de către Serviciul de Asistență Socială din cadrul primăriei respective.

Pentru toți solicitanții, indiferent de domiciliu pe care aceștia îl au, Evaluarea Stării de Sănătate din cadrul Fișei de Evaluare Sociomedicală, este completată de către medicul instituției pe baza analizelor medicale și a consultului, după ce toate actele solicitate au fost depuse la dosar.

Se dirijează către unități de specialitate :

-atrofie cerebrală

-Demențe

-Schizofrenie

-Etilism cronic

-Sindrom maniac- depresiv

-Sindrom paranoid

Angajații (asistentul social, psihologul) căminului verifică dosarul iar cererea adresată directorului instituției primește un nr. de înregistrare.

în situația în care solicitantul este căsătorit, dosarul se va întocmi, într-un singur exemplar de către ambii soți (cu documente aferente celor doi).

Dosarele odată finalizate vor fi depuse la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei mun. Constanța, urmând ca acesta să întocmească ancheta socială (aspect explicat anterior) și să depună dosarul în vederea obținerii Dispoziției pentru internare semnată de către Primarul Municipiului Constanța.

După obținerea Dispoziției de internare dosarul este trimis la sediul Căminului unde va fi analizat de către Comisia de Internare în baza criteriilor de prioritate stabilite și prezentate în anexă. Comisia de Internare este formată din următoarele persoane : directorul Căminului, medicul instituției, asistent medical din instituție, asistent social din instituție, psiholog din instituție, un reprezentant din cadrul Primăriei Mun. Constanța. Fiecare dosar primește un punctaj și în funcție de acesta se va stabili prioritatea în vederea internării. Persoanele care au obținut punctajul cel mai mare au prioritate la internare. Dacă mai multe dosare obțin același punctaj departajarea se va face în funcție de vârsta solicitantului dar și de data depunerii dosarului.

Solicitantul va fi anunțat în scris în momentul eliberării unui loc în Cămin în vederea instituționalizării.

9.Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr.

Cit.

Postul / Operațiunea

I

Director

II

Comisie

internare

III

Primar

IV

Serv. Pub. Primărie

Medicul

Căminului

Comparti mentul Social al

Căminului

DAPL

1

Dosar internare

V(după emiterea dispozțtiei de Primar)

V

2

Cerere adresată

Directorului

Căminului

A

3

Fișa

sociomedicală (Ev. stării de sănătate)

E

4

Ancheta socială

E

V

5

Dispoziție Primar

A

E=elaborate

V=verificat

Ap=aplicare

A=aprobat

HCL=Hotărârea Consiliului Local

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Dobre Mircea


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNÎCiPÎUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ

la Procedura (operațională) privind admiterea beneficiarilor în Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanța


CRITERli INTERNARE - CĂMIN

Criterii de prioriate

Nr.

crt.

Criterii de prioritate

Aspecte vizate

Observații

Punctaj

1.

Necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită care nu poate fi asigurată la domiciliu

- Necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită care nu poate fi asigurată la domiciliu

-Boală artrozică vertebro-periferică (BAVP), reumatism cronic degenerativ, gonartroză, coxartroză, sechele accident vascular cerebral (AVC), anevrisme, sechele infarct miocardic, insuficiență cardiacă, insuficiență venoasa cronică, amputații membre, neoplazie, diabet zaharat tip I, glaucom, cataractă, hipertensiune arterială, sindrom dizarmonic, sindrom anxios, tetrapareză spastic, scleroză în placi, Sindrom Parkinson, ateroscleroză

-100 puncte

-necesită îngrijire medicală parțială care poate sau nu poate fi asigurată la domiciliu în funcție de evoluție (afecțiunile pot decompensa sau pot să apară pusee acute)

-hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică cronică dureroasă, angor pectoral, diabet zaharat tip 11, arteriopatii, ciroza hepatică, hepatită cronică, calculi renali, insuficiență circulatorie cerebrală vertrebo- bazilară, hipoacuzie, sindrom vertiginos, obezitate, mixedem , afecțiuni pulmonare (silicoză, sechele TBC, bronho-pneumonie obstructivă cronică (BPOC), anemii

-75 puncte

-nu necesită îngrijire medicală    permanentă,

deosebită, care poate fi asigurată la domiciliu

-ulcer gastro-duodenal cronic, dischinezie biliară, vezică neurogenă, colon iritabil, hipertrofie benignă de prostată, dislipidemie, calculi renali

-25 puncte

2.

Nu se poate gospodări singură

- Necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită care nu poate fi asigurată la domiciliu

- grad de dependență-IA, IB,

IC

-100 puncte

- necesită îngrijire medicală parțială care poate sau nu poate fi asigurată la domiciliu în funcție    de    evoluție

(afecțiunile pot decompensa sau pot să apară pusee acute)

-grad de dependență-HA, IIB, IIC

-75 puncte

- nu necesită îngrijire medicală    permanentă,

deosebită, care poate fi asigurată la domiciliu

- grad de dependență-IIIA,

IIIB

-25 puncte

-situație    economică

-fără venit

-100 puncte

precară

-pensie    egală    cu

contravaloarea contribuției sau mai mică

-75 puncte

-pensie mai mare cu 100 lei decât contribuția

-50 puncte

-pensie mai mare cu 200 lei decât contribuția

-25 puncte

-vârsta

-    65-75 ani

-    76-85 ani

-    86-95 ani

-    +96 ani

-25 puncte -50 puncte -75 puncte -100 puncte

3.

Este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate, situației economice și a situației familiale

- aparținătorii prezintă probleme de sănătate

-grave (handicap cu incapacitate de muncă, boli neoplazice, sechele AVC, ciroze, gonartroze, osteoporoză severă, boli neuropsihice, leucemii etc.)

-100 puncte

- medii (diabet zaharat, hernie de disc, afecțiuni pulmonare, afecțiuni renale, afecțiuni ale articulațiilor etc.)

- 50 puncte

ușoare (afecțiuni ale aparatului digestiv, hepatite în antecedente, sinuzite, spondiloză    cervico-dorsală

etc.)

- 25 puncte

- lipsă aparținători

- deces, nu are, au domiciliul în străinătate sau în alt județ

- 100 puncte

-situația    economică

precară a aparținătorilor

-    salariul mic, pensia mică

-    nu realizează venituri

- 75 puncte

-situația socială precară a aparținătorilor

-spațiu locativ insuficient -alte persoane în întreținere -alte persoane în întreținere cu probleme de sănătate -obligații de serviciu -relații deteriorate cu vârstnicul

- 50 puncte

4.

Nu are locuință și nu realizează venituri proprii

- situația privind spațiul locativ

-nu are spațiu locativ -locuiește cu chirie -locuiește ca tolerat -locuiește cu familia, are locuință dar condiții improprii

-are locuință proprietate, condiții decente de locuit

-100 puncte -75 puncte -50 puncte -25 puncte

- 0 puncte

-nu realizează venituri

-100 puncte

ACTE SOLICITATE:

-două cereri - una adresată directorului căminului iar cealaltă primarului municipiului Constanța -cupon/cupoane pensii

-adeverință că nu realizează venituri (eliberată de Casa de Pensii, după caz)

-copii - B.I., C.I.

-copie - certificat de naștere,

-copie - certificat de căsătorie, după caz

-copie - certificate de deces al soțului/soției, după caz

-copie - hotărâre definitivă de divorț, după caz

-copie act de proprietate al casei, conform cu domiciliul

-copie după contractul de închiriere (dacă locuiește cu chirie),

-copii după actele de identitate ale descendenților și membrilor familiei

-adeverințe de venit ale descendenților și membrilor de familie

-copii după actele medicale care atestă problemele de sănătate ale membrilor familiei -declarație privind lipsa de susținători legali, plecați în străinătate (declarație notarială)

-copie după actul de curatelă, etc.

-certificat de handicap, după caz

-certificat fiscal care atestă existența/inexistența bunurilor imobile și/sau mobile aflate în proprietatea solicitantului

-adeverință care atestă dreptul de proprietate asupra unui teren agricol/intravilan

-ancheta socială

-fișa sociomedicală

-alte acte relevante pentru caz

-acte medicale - adeverință de boli cronice eliberată de medicul de familie - radioscopie pulmonară -V.D.R.L.

-examen psihiatric

-dispoziția de internare semnată de către Primarul Municipiului Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Dobre Mircea