Hotărârea nr. 86/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 332/2012 PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2013

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 332/17.12.2012 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de

la bugetul local pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 30.04.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.55273/16.04.2013, prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei nr. 5 pentru administrație pubica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului, referatul Direcției Administrație Publică Locală nr .55265/16.04.2013, precum și Lista comisiei constituită în baza H.C.L. nr.497/2004, cu modificările și completările ulterioare, nr. 145948/04.12.2012, cuprinzând asociațiile și fundațiile evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 49/26.03.2013 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2013, ale H.C.L. nr. 497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 301/20.11.2012 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2013, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art.115, alin.(l), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 332/17.12.2012 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2013, în sensul că acesta va avea următorul conținut:

"Nivelul lunar al subvențiilor acordate pentru anul 2013 este cel menționat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

Art.2 De la data semnării convențiilor definitive pentru anul 2013, încheiate cu asociațiile și fundațiile menționate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, art.2 din H.C.L. nr. 332/17.12.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 332/17.12.2012 rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului de Asistență și Protecție Socială în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de24

consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

NR 86 / 30.04.2013


ANEXĂ la H.C.L. nr. 86/2013

Nr.crt.

Asociațiile și fundațiile care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2013

Nivel    lunar    al

subvenției acordată pe anul 2013

1.

ASOCIAȚIA CENTRUL TERAPEUTIC MAREA NEAGRA DE SPRIJIN A PERSOANELOR CU AUTISM

7.350 lei

2.

FUNDAȚIA GIOVANNI BOSCO Centrul de zi « Mama Margareta », Casa de tip familial « Casa Claudia » și Casa de tip familial « Casa Magone »

6.500 lei

3.

ASOCIAȚIA "FAIR PLAY" Centrul de plasament rezidențial

13.000 lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

3