Hotărârea nr. 85/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 638/2008 IN SENSUL STABILIRII PLAFONULUI DE ACORDARE A PACHETELOR CU ALIMENTE PANA LA 900 LEI

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL Nr. 638/19.11.2008 în sensul stabilirii plafonului de acordare a pachetelor cu alimente până la 900 lei

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data

de 30.04.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. &() 93 o/4>. alj prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, referatul întocmit de Direcția Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe înregistrat sub numărul 5'03/m. fy, -2q/S . avizul Comisiei nr.5 - administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și Comisiei nr.l- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta ;

Văzând HCL nr.638/19.11.2008 privind stabilirea modalităților și a datelor de acordare a pachetelor cu hrană pentru pensionarii cu pensii până în 850 lei, persoanelor peste 60 de ani care nu realizează venit, persoanelor cu handicap și categoriilor de persoane care beneficiază de acordarea serviciilor sociale furnizate de asociații și fundații, cu toate modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile OG nr.68/2003 privind serviciile sociale și Hotărârea Guvernului nr.539/09.06.2005 privind aprobarea nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, Legea nr. 19/2000 cu modificările și completările ulterioare privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit."d", alin.6, lit."a", pct.2 si ale art.115, alin.l, lit."b", din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se aprobă modificarea și completarea art. 1 la HCL nr. 638 / 19.11.2008, în sensul cuprinderii tuturor modificărilor ulterioare ale acestuia astfel că va avea următoarea formulare:

" Pensionarii cu pensii până în 900 de lei, persoanele peste 60 de ani care nu realizează venit, persoanele cu handicap, persoanele beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001 cu vârsta de peste 18 ani și categoriile de persoane care beneficiază de acordarea serviciilor sociale furnizate de asociații și fundații vor primi de 8 ori pe an câte un pachet cu alimente care va conține: 1 pui, 1 litru ulei, 1 kg. zahăr, 1 kg. făină, 1 kg orez/1 kg mălai (alternativ 1 kg orez, 1 kg mălai) astfel:

-    La cele 6 mari sărbători religioase creștine după cum urmează:

-    Lăsata Secului;

-    Paștele Ortodox;

-    Sfinții Petru și Pavel;

-    Sfânta Maria Mare;

-    Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril;

-    Sărbătoarea Crăciunului.

-    în celelalte 2 luni datele vor fi stabilite și comunicate din timp în mass-media. "

ART.2 - Celelalte dispoziții ale HCL nr. 638 / 2008 rămân neschimbate .

ART.3 - începând cu data aprobării prezentei hotărâri prevederile HCL nr. 300 / 20.11.2012 își încetează aplicabilitatea.

ART.4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe, Direcției Tehnic-Achiziții și mass-mediei locale în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știința.

Adoptată de 24 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Dobre Mircea

Constanța

|\||-.85 / 30.04.2013