Hotărârea nr. 84/2013

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2013

românia


lUDtJULCONSTANfA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIIH IOCAl

HOTĂRÂRI

privind recii II ca re* bugetului municipal pe anul 2013

Consiliul looal .il rit.jnlripiiilui Cnnstai11,u întrunit In ședința ordinari la dotei de 30,04.2013.

Analizând expunerea «le motive a d-lul Primai Radu Ștefan Mazăre nr .63338/25 04,2013, raportul Comisiei nr t de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, atîlTuniStmrea domeniului public șl crivat. raportul Direcției Financiare nr.63333/25,04,2013 șl raportul Direcției Tehnic Achiziții nr.63246/25.04 2013;

Având fn vedere prevederile Legii nr ??3/20O6 privind finanțele public» locale cu modificările ulterioare, l.egll nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013. H C I nr. 49/2013 privind adoptarea bugetului municipii Constanta pe anul 2013,Comunicarea Direcției Generale a Finanțelor Publice ni 63317/2S 04 2013 și Comunicarea Inspectoratului Școlar ludețcai nr 02653/24 04 2013;

In temeiul prevederilor «ut 36 .alin. 2, Ht.b, alin. 4, Ut. w si art.llS nllri.î. IU . b din Legea rrr.215/2001 privind administrația publica lurală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 Se aprobă bugetul municipal rectificat pe anul 2013 la venitun in qiimii de 620.728 mit lei și la cheltuieli in sumă d<» 620.728 ml Im fiind un i-iuqet echlllbrnl

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal rectificat pe anul 2013. dfttonata ia venituri pe capitole și subcapitole, lai ia cheltuieli pe capitole, subcapitole șl pai agrafe, in daslfltațla economii 5 și funcțională prezentată in anexele nr. 1. 2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capii al, pe acțiuni șt catogom Pe investiții prezenta tfi în anexa nr.3

Art.4 Se aprobă anexa nr 4 privind regulamentul 'inunțărllui riBrambursani'e privind activitățile sportive și culturale caro rămâne nntffhlmbațl .

Art.5 Se aproba anexa ir. S privind bugetele (nstltdțlllor din subordine,

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și anexa fi bis privind bugetul creditelor externe șl Interne carn rămân neschimbate

Art.7 Anexele nr. l,nr. ? nr.2 bis, nr 3. nr «1 , nr.5, nr. 6 șl 0 bis l»i< pane mleamnlâ din prezenta hotărâre.

Art.8 Subcapitolele de venituri se modifică in următoarea structura

•    Se majorează subcapitolul dc venituri " Sume defalcate din laxa

pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor s> Municipiului București cu auma de 474 mi» lei

- Se majorează subcapitolul ” Venituri din concesiuni sl închirieri' cu suma de 129 mii lei

♦    Se majorează subcapitolul "Taxe speciale" cu suma do I 57S mii Ini.

•    5c majorează subcapitolul 'Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare" u<

Suma de 49.451 mi» lei.

Art.9 Capitolele ile cheltuieli se modifici in urrnatoaiea structură:

♦    Io capitolul 51 Autorități publice șl acțiuni externe se majorează cheltuielile de la tulul cheltuieli pentru bunuri șl servim ru suma de 441 mii Ini și se majorează cheltuielile rin la titlul cheltuieli de capital cu suma do dsn mii lei.

• la capitolul 61 Ordine publică șl siguranța națională se diminuează cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri si servicii tu suma de 420 mii iei

•    lb caprtoitil 65 învățământ se diminuează r.b<tllul«IHe tu Iu Ului rhPliuieii rir personal cu suma <Je 7fi mu lei și se majorează cheltuielile <Jc • ’Jtlul bunui I șl servicii cu r.uma de 629 mll lei

•    l.a capitolul 66 Sănătate se majorează cheltuielile de la titlul Ounui șl s«i vicii cu suma CU suma dc- 20 mii lei

•    l_d capitolul 67 Cultură, recreare și religie se majorează cheltuielile de la i-itiul bunuri gl servicii cu suma de 147 mll lei șl se majn’tdzb .helluiellle de la titlul alte cheltuieli rusuma de 1.100 ml» lei,

Finanțarea cheltuielilor do la titlul bunuri si servicii si de la titlul alte cheltuieli menționate mai sus se va realixa prin alocarea de resurse din taxe speciale precum sl din alte venituri ale bugetului local..

• La capitolul 68 Asigurări sl asistență socială se diminuează rhoituiclllc de la titlul cheltuieli de personal cu suma do 77 mii Ipi, si majorează cheltuielile de la titlul bunuri șl servicii cu suma dt 50 mll leu, cbctuifcllle de la Udul asistență scoală se diminuează cu suma de 50 mll Ini sl se najoreaxâ titlul de cheltuieli dr 10 tulul alte cheltuieli cu suma fle 32 mll lei.

•    la capitolul 70 Locuințe, servicii și dexvoltare publică se diminuează cheltuielile de In Uliul bunuri și servicii cu suma de 565 nm iei șl se nvițnreaza cheltuielile de la titlul cheltuieli de răpii al cu sume de 245 mii lei

•    l.a i-apirolul 84 Transporturi se majorează cheltuielile c'e le titlul cheltuieli tle capital cu suma dc 2 mu lei.

Ari. 10 Detalierea cheltuielilor pe flecare anicol gl alineat pentru linaniarua de baza sl finanțarea complementara precum sl detalierea fheltulellloi pentru bunuri si survldl pentru suma de 500 mu lei po flecare imitate de învățământ preuniversitar de stat, se va eiectua la unnătoaieâ rectificare de buget pe anul 701 ’

Art.ll 5e modifică articolul 25 din M.G.l nr. 49/26.(13.2013 privind aprubarod bugetului municipal pe anul 2013 in următoarea siructuiă*

La capitolul /0 loruințo, servicii șl dezvoltare publica din anexnlr fi șl 6 bis piivmd credite interne se aprobă cheltuieli pentru programe cu finanțare FETi in sumă de 54.261 mii lei și la capitolul 74 Protecția mediului se aprobă cheltuieli de capital in sumă de 2.000 mii lei

Art.1.2 Compartimentul Comisiilor de specialitate a'e Consiliului im ,ii va comunica prp/onia hotărâre niiecpet Financiare, Dl'ocțic'i Tehnic Achlîlțli precum și Compartimentului Audi! Public Intern iu vederea aduc: iii In îndeplinire 51 spre știința Instituției Prelectulut Județului Constanța

Arloptulâ rie un uufliiir cta 24 consilieri iiiii 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI.CONTRASEMNEAZĂ


Constant»

Nr.B4/30.04.20t3


SECRETAR

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR

NR 63338/25.04.201?

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pc anul 2012

Având m vedere raportul Dlrorțmi Financiare șl raportul Comisiei nr. I <le studii, prognoze economicele laie. t>uael finanțe, administrarea domeniului public 51 Pilvât;

Văzând prevederile legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale tu modificările ulterioare, Legii nr 5/2013 privind bugețul de star pe anul 201J, H.C.L. nr 49/2013 privind adoptarea bugetului muninpai Constanta ne anul 2013, Comunicarea Direcției Generale a Fmanțeioi Publice nr. 63317/25.04.2013 șl Comunicarea Inspectoratului Școlar ludețean rtt.62653/24.04.

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, wrțiez piciectui de hotărâte privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2013 șl propun dezbaterea acestuia in plenul Consiliului torni.

PRIMAR

«ADU ȘTEFAN MAZĂRE

<    ►    • t . .    ,u,-..    ,

lrw-


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR, l de studii, prognoze economico-sociale,buget finanțe si administrarea domeniului public

ti privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive prezentata *n susținere d« domnul primar Radu Ștefan MazArc;

Anall73nd proiectul de hotăra»»- pnvind aprobarea rectificări bugetului lur;d pe unul 2013;

bi conformitate cu prevederile art. «M , alin I din Legea nr 215/2007 republicată, pnvind administrat.»®,pvblKA locală, comiaia întrunită in șcdlnț? din data de    ' avicaarâ FAVORAOlL/NCrAVORAtJlU

proiectul do notArâie prezentat

PREȘEDINTE COMISIE, DQ^RE MÎRCEA

ROVIANIA


Ifl *    .11 TUL CONSTANTA

H PRlMARIA MUNICIPIULUI i’-ONSl ANI A

RAPORT

nucetul municipal pr anul 2013 se aprobă la venituri In surnS ile 620.728 mll lei șl la cheltuieli in sumă «ie 620.728 mu lei.

Propunem rectificarea bugetului municipal tn urmaloarea «IruLlurâ :

laj^nltULi:

•    Se diminuează subcapitolul de venituri " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București cu suma de 474 mii lei conform adresl D.G.F P n» (»T TI 7/?Ș 04.2D I 3 .

•    Se majorează subcapitolul " Venituri din concesiuni si Închirieri" cu suma de I 29 mii lei, sumă virate de unitățile de învățământ In baza H,C.l ni.340/2012 privind inchinerea bunurilor imobile din domeniul nubile ol municipiului Constanța triate In administrarea unfttțHoi de învSțSrnrtnt ui eu» iive/Sitar de Stat

•    Se majorează subcapitolul "Taxe speciale" cu sumo de J 375 mfi

roi mprwentând taxS de promovare a turismului în Stațiunea Mamiue ți S<n Vacanță, aprobată pnn W.C.I.. din luna aprilie 2013 .

•    Sn majorează subcapitolul "Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” r.u

suma de 49 451 mll lei.

la cheltuieli:

La capitolul 5J Autorități publice și acțiuni externe se rTiaJonitfza cheltuielile de Im uliul cheltuirii pentru bunuri șl snrviril ru suma rle 441 mii lei si se ma|oreazS cheltuielile de la titlul cheltuieli de capital iu suma dr 4511 mll lei

l a capitolul 61 Ordine publică și siguranța națională se dlminuca?# cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri •.! servirii cu f.u»n« rle 420 mii Ic» .

Ld căpICOlUI 65 învățământ se diminuează cheltuielile de ta titlul (.neittueh dc personal UI sume <1e 26 mii lei și se rrraluteazâ cheltuielile dt co titlul bunuri șl sert/icil CU suma dc 6?d mu lei

Detalierea cheltuielilor pe flecari» nrfipol șl alineat pentru finanțarea ne baza si finamarda complementara pnerum si detallcwoa cheltuielilor pnni.ru bunud si servicii pentru suma de 500 mii lei pe fiecare unitate de învățămArtt prounlversltar de stal, se va efecțua la prima iccttfh.ain de buget pe anul 2013.

La capitolul 66 Sănătate so majorna/ă cheltuielile de la titlul bunuri și servicii cu suma dc 20 mii lei

la ■ apitoiul 67 Cultură, recreere șl religie se majorează • neltuielile de la titlul bunuri șl servicii cu suma de 14? mii ici șl se majoreorJ cheltuielile de la titlul alte cheltuieli cu suma de 1.L00 mii lei.

Finanțarea cheltuielilor de la titlul bunuri si seivlcii sl de Va titlul alte cheltuieli menționate mai sus sg va realiza prin alocarea de resurse din taxe speciale precum si din alte venituri ale bugetului local.

La capitolul 68 Asigurări si asistență socială se diminuează cheltuielile ne ia titlul cheltuieli rle personal cu suina de 77 mll lei, se majorează cheltuielile de la titlul bunuri și servit ii cu suma de 50 mu lei, rhelltjH Hln d«' la nilul asistență socială se diminuează cu suma de SO mii lei si se majorează Uliul de cheltuieli de la titlul alte cheltuieli cu suma de 32 mii lei

La capitolul 70 Locuințe, servicii șl dezvoltare publică se diminuează cheltuielile du Ia Uliul bunuri șl servicii c.u suma de 565 mll lei și se maloiează cheltuielile de la titlul cheltuieli de capital cu suma de 245 mll

In

La capitolul 84 Transporturi so majorează cheltuielile de la Uliul < heltiueli de câpllfll cu suma de ? mll Ici.

Se modifică articolul 25 din H.C.I. nr 49/26.03.2013 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2013 in următoarea Structură::

la capitolul /() Locuințe, servicii și dezvoltai» publică din anexele 6 si 6 Iris privind credite itileine se aprobă cliulluiull pentru programe cu finanțare H N în sumă de 54.261 mu lei ș' la capitolul 74 Protecție mediului se aprobă cheltuieli de capital in sumă de 2.0U0 mll lei

DIRECTOR r#K< 1ÎTIV IX. MAKCKl.A FKIUlOlt


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMÂR1A MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII Nr. 63246/25.04.2013

Raport

Cu privite M modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2013

Față de prevederile ane«el 3 la bugetul municipal pe anul 2013, aprobat prin MCI nr.49/26.03.20J3 având in vedere:

•    Nota de fundarientare nr.43431/28 03.20.3 a Oirnfținl GOȘponăiH" Comunali;

•    Notele de fundamentare nr l294I6/24.10^UL2,I3506«/«7 J 1.2HI ., G323U/25.04.20T3 a Direcției Serviri* Publice

5e propun următoarele modificări:

CAPIIQKUL51 âUIOBITAn PVPLKE^l ACȚIUNI EXTEANf

C STUDII ȘI PROIECTE

* Se propune înscrierea io poriția 5 "C»u creată a Obiectivul!' de investiții „Reabilita'ca și modernizarea Iluminatului public în unele localități ale <on«i meti «pol'tare Constanța " etap i SF# PT, DTAC, DDE cu suma de 450 »nl le . buget local:

Pe ansamblu Cap. 51 alocația bugetară se suplimentează cu suma de 450 mll lei.

CA?IIQLiLLZ.0_L5CUINrE^RVjClL^J?LZVQLlARE_pyBLlCA

8. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

r Se propune diminuai ea alocației poziției 3 „Programul de dezVultarv udllilor/i a municipiului Constanța zona Faleză , slr.MIhai Emlnescu” cu suma de 47 mll l«U buget local, astfel. 2 mll lei se ttansferă la Cap 84 B poziția / „Pietruire si asfaltam în zona Pala;, srr Moților, municipiul Constanța'’ ș' 45 ml» iei se ii ansfera la cheltuirii matmibln pentru snrviflui de momoneto» în matei ie de p’uteuția muncii (contractul nr.fl/U4?/27.«6.20i 2)

C. DOTĂRI

* Se propune înscrierea la poziția 7 nou creată a mijloacelor fixe ..Cabine PVC destinate aqențllor de pază” cu suma de 84 mii Ici, buget ncolj

-    Se propune înscrierea la pozițtn J nou creată o mijloacelor fixe „Tiactoraș* (ATV

un-motocii lurl) . m suma de 84 mll lei, buget local;

-    Se propune înscrierea la poziția 4 nou croată a mi|loar mini !>•»• Ft»-,n»mi»- nr tr.nrA" <-.» ’.uma rin i.*M rinif u-i, bunei i»#c«lj

Pe ansamblu Cap. 70 aiuutțln bugetara se suplimentează cu 245 mii ini

B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

'» 5e orupune suplimentarea alocației poziției 2 noi, creară o onincnvblui de foveiiltfl „Pietruire și asfaltare "n rona Patos str. Moblor, municipiul Cnrwțanța”,

Lusurnd de 2 mii Ic. buget local;

Pe ansamblu Cap. 84 alocația bugetară se suplimentează cu 2 mii lei.

Fața de HCLM nr.49/26.03.7013 alocațiile bugetare «0 Uddmi Anexei 3 - LISTA

OBIEC1 IVEI..OK OF. INVESTIȚII PE ANUL 2012, se suplimentă CU SUitlb de (>‘J7 mii lei.

Dlrecțor,

Marlub Iop. .

. ./"/t.    <r„,


Șei Serviciu Tehnic lnvesitiții.

Borâll Vcdveyblul

rrâfiSnbj A ir

-A<

v -V ■ '

. <tl    Mr, IH5A‘.Ma|Uil(c2i»l «

I’KIMÂKIA V1UNK ll’ll LUI CONSl ANI A DIKlX l IA FINANC lAUÂ

K"'•>!'! • r>i<rf.n m    hI ■'oii .....•insmjO:*u nuiv<* pro.bm ....    « ..niiv.iii (

,nm. i •    k- ,< Miilrt|lh' i'OvAimotiU pn..............    i. •....( «lin '-i.miri| i ii •..Dmiiip

mv>5 nr" ni:' C’H'ini;u-.1 <    ' m )H1|H 'HH din qn,..-,|/|,ikiil< .lut hlXu >k G.hiiu t

Ulmul ........la (*. I ' ixlrt I I hViimilOI l’iihiir.    t hiM'iiMa l H«|Ktvnl.i sllin

t I . l.tul •.. ■ (..

IVII» III vodorv aMVIirUtC» CU pfil’UliMC II">mvli>i \i uHeiiUUeltM m»mi, i a cheltuieli lot pentru e» .ilmirva peiiodieU na|iolirtlft a tlcvilm • \ ln'limeldui peron niivein eitdiclUi <b>lut!ite. ii i hulitifeIilor pentru cxuiitiiiiircn obtiuntoriu |m.-iukIov.î • ul.i:iiUilm și .< ebelhilvllhi |X-nint iJitgttrOrCH scenrMOi și ‘lanâitilii »n mnin.3

Pentru alubiluvn linnnțArii cmnplcmeronrc penini inul .'ui I Itțbuic aMlt in vedere . a |jrm Ol IO privind I tronat mtoi masuri în domeniul iTtvitlUnutniohu ți cen-cmni. precum *1 in even ev privește pluta smucim nrcvAzme in (MUAtari iudeUioiețli ikvcniV executorii ir: perioada I ianuarie

■ I decembre 201 ’ nr.’LVltî. 12.201In c»|, I nn II al 4. I even «liteapci nniinniilc iii IUI! i m,Mitica y i’nmpleicuxu dupii mm luithJoA

I.. .trucului 015 alineatul (2), partea introduci: vil modifr-T și ■ a tivea

i ’i l iimnpu»« cowpleincniiinl :t a-ugura din mtgvicb- locale ale tiniut(il •• ailmiivitiAiiv i-nînritde de atnc apar|i(t umltpilc tiv ănvd|dnuknt pieiiinversilai și ilm -,mne Odalenie din taxe ;w vnionreu uda liga 11 aprobați! anual prin legea higendin de -dai cu acetislă destinulic, perora iiniăioHivIc cnrcjțprii de cbelluieli."

NR.CRT,

OENUMIKt UNlTATfc SCOLAKA

FINANȚARE

COMPLEMENATRA

201 a

1W0

GRĂDINIȚĂ P P "MICUL UNIVERS' CONSTANTA

GRĂDINI IAP.M. MR,5l CONSTANTA

icou

GRĂDINIȚĂ P N ' ROBOTEI." CONSTANTA

iooo

1

GRĂDINIȚĂ P N “ZUBEYDE HANII/- CONSTANTA

1500

4

GRAOINIÎÂ P P AMICII' CONSTA NIA

5

A

GRĂDINIȚĂ P P. "CASUTA DE TURTA DULCE” CONSTANTA rîPZ INII .    . r VPR" nOM^TANTA

3000

'irVWI

7

GRĂDINIȚĂ P P. "LUMEA COPIILOR” CONSTANTA

3500

LZZiJ

GRĂDINIȚĂ P P "LUMEA POVEȘTILOR” CTA

3500

M> Eiurttwi nr II CmtUiu. •-»«! w»ii J WXH-’a • HO'.n,H> tl> 1*1,1 ....

«..«»« «. . 1» II . K. . J • '    '........

nj


10 1 GRAOINIÎAPP 'MUGUREL* CONS IAN IA

3000

»2

GRĂDINIȚĂ P P NR 1C CONSTANTA

3000

TS

•1

15

GRĂDINIȚA P.P. "DUMBRAVA MINUNATA’ CONSTANTA .-.KAUiNO P - NR 2 CONSTANTA

3000

3503

GRĂDINIȚĂ P P NR 33 CONSTANTA

3000

GRĂDINIȚĂ P.P NR 42 CONSTANTA GRĂDINIȚĂKP_NR.44 CONSTANTA GRAOINIÎAPP NN 45 CONSTANTA

3500

30CH

3000

3000


GRĂDINIȚĂ P P •NLGHINITA CONSTANTA

2G GRĂDINIȚĂ P.P NR 53 CONSTANTA

21.

GKAO.'MITA op NR 5/ CONSTANTA

400»..

2.

GRĂDINIȚA P P NR « CL'NST ANTA

300v

2?

GRĂDINI 7a P i 'PCRLUTEL E MARI' CONSTANTA

JiX:«'

24

GRĂDINIȚĂ P P eCLI IJTELZ MARII" CQNSTAN A

Xltll)

iboc


26

26

30

31


4COALA NR'J'J A.MSHLL ȘA? 'GNV " W-TArîTA

i im A r<K v i‘-'i-    •!<    'Ur,

-SCO/'l A NR, 1 I' P l lASULț" ■ ONȘ i z\N t A ȘCOALA NR 6* NTCOLAE TU'JLtȘOLPCONSTANTA

ȘCOALA NR 3-CIPRIAN PGRUMBESCU'CONSTANT^_

ȘCOALA NR.23*CONBTANTIN BRANCOVD\NU" CONSTANT A


moft

3500


32

ȘCOALA NR.3rOIMlTRIt CAI4ȚEMIR" CONSTANTA

200R

33

ȘCOALA NR 1VOR. CONSTANTIN ANGELESCU* CONS1 AMA

3500

M

ȘCOALA NR43-FERDINAND’ CONSTANTA

200P

35

ȘCOALA NR 30X31IEORGHE11TEICA’ CONSTANTA

SOIA?

36

ȘCOALA NR 22*1 C BRATIANU CONSTANTA

2000

37

SCOALĂ NR.24' ION JALEA* CONSTANTA

5000

3?

SCOAl A NR 17‘ ION MINI l| EȘCIV CONSTANT A

■joon

39

ȘCOALA NR Io uEAN BART" CONSTANTA

2000

T0

SCOALĂ NR 2TMIHĂI VfTE-VUL" CONSTANTA

’QOTi

41,

ȘCOALA NR. 10‘MIHAIL KOICIU* CONSTANTA

2000

42

ȘCOALA NR.5 "N'COLAE IORGA' CONSTANTA

?o<x»

43

SCOAl A NR.LVJT'NlCOLĂe fONITZA* CONSTANTA

6000

44

ȘCOALA NFL1A CONSTANTA

sdrx>

45

ȘCOALA NR 16 CONSTANTA

:«M-5

ȘCOALA NR ;• 1 C<JNS T AN 1A

•Vini:

47

ȘCOALA NI?47 CONSTANTA

3000

-ie

ȘCOALA NR.8 CONSTANTA

6U00

49

SCOAl A NF 7 RPMUSOPREANU* CONSTANTA

20CK)

"jO

colegii ii :w ;c:al “Căsoi >' tonstan ,'a

C.Cx =GIU1 DL AH <L REGINA MARJA* CONS 1 AN î A

SOC’Ck

S?

COLEGIUL NATIONAL “MIMAI FMlNESCU'CONSTANTA

3000

53

COLEGIUL NATIONAL ‘MuRCLA GEL BATRAN' CCNSlANlA

dOOO

COI EGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “CONSTANTIN BRATFSCU*

54

CONSTANTA

15000

So

COLEGIUL TEHNIC DE MARINA ALEXANDRU IOAN CuiA“CONSTANTA

I5000

50)

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA

5000

COLEGIUL TEHNIC- "PON1 ICA“ CONSTANTA

15000

58

COLEGIUL TEHNIC TOMIS’ CONSTANTA

ISOOO

59

COLEGIUL TEHNIC VASILE PARVAN* COSNTANTA

eooo

Ur Wrfsi fi n.nzv fi . LCf'l.i >;«, mji |iry.»t

•I r tf> lOIA. I 1.11 1 i . ,n »ll|rtj.M| .Jf IAC

<-w-r. \|it4.r > i'.miil l<| ■ t»>t»l|,i •IRC I *> v: '■


60 LICEIII TEHNOLOGIC‘CA ROSEm" CONSTANTA_

f.i J. 1. r (. li; -' .    .    mwon COSTIN CONSTANTA

6? I.ICEUL lEHNOtOGiC’OIMrRlE IEONIDA" CONSTANTA__

63    LICEU! TEHNQLOGÎcjyiRGIl MADGEARU''CONSTANTA

64    LICEUL TEORETIC ‘’GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA 6fi LICEUL TEHNOLOGA "GHFOROME DUCA"CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTEHNICĂ SI TELECOMUNICAȚII 66 CONSTANTA___


1 sortii vsj i.i iSOrtii ȘbOrt <5000

<5000


LICEUL It-INOLOGIC’IOANN ROMAN"CONSTANTA

68

1ICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOIAE ROTARU' CONSTANTA

69

IICEUI TEORETIC "DECEBAL* CONSTANTA

70

r,

fi

LICEUL TEORETIC "GBORGE CAIINESCU CONSTANTA

1ICFUI • BOREȚIC "LUCIAN Ri AGA" CONSTANTA

I ICFUI ’ l; TPFTIC "OVIpILI* CONSTANTA

UCF'ii TOREfil •TRAIAN" .ONSTAN’a

seminarul Troc or/r uceal ortodox f

TOTA!


SMO euoo 15000 60 Ort

’tîOOO

»?/ ► •


•’IT'

VITOU


iiupi'vu» $utiut i.viu-iiH,

*"<• n' •.

Pnif.hr. ftftriiicn l’oiwHrii

a.


• 'iiill.llill Șf I ,

Le Aiirrl • ihIuih-ii1 liiiiL'iU I clinic.

\llna StilniliiCn »i>irmlr«tainr. I] inwwu /ad nrtțial; 9«366< m n > i»    - ivtJH

........... <>-J ■0<|.-l.|. • >■.

Agontiu Naționale de Administrare Fiscala Activitatea de Trezoronc sl Coniabllitnle Publica a ludetti'ul Constanta


Domnul Primar


Consiliul Local Constanta

Adteea preveaert Sume defalcate din TVA 201£Op- ■ .»<?•< l« W»|.fa»W.V

■««»


frn»a»,n


Data ?5 Od ’tnz Nr 45M


Sr.nmtf: Oown

Va înaintam alatural prevederile sumelor defalcate din TVA v.«hj|,..p. la dala prezentei

Ci» slima,lit


•*'» IU V’ .    7(1    .»


II *| ip<> I >
.gzwrt    4C2»Z |DrSa.:


l«S SZtBOl    iC-.9SS


WA5»


oooor? ooowc» oooos cooow

»ZSZWf ><»LWr IcSCZffc* [oocrâ


000000?


O_ [pxs [o

»W8zC7 )PVt2:6S 'gcszjr;


oo®.


020694*1


0009.


•jeajnrs


I6-K8SW bregZCZ I0ECZZ64 ’EkS-JrZ 00000=; I^Ț.St*

hopa? pcTet-r *8000259    wmwn    -zo^>-    i    _

,ufi.<tcz: 'rv! cs>~. Ictcatore |tc-'=gtez 'oos.- .râ. Io? |__■ocy'.jg* 5^

î L »j _ tnl    "en _13____ __    r


JUOtrUl CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritonaiă:CONST£NTA Fonrwta»    ANEXA 1

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

n-lto»

DENUMIREA INDICATORILOR

--

PREVEDEP'

ANUALE

TOTAL

TOTAL VENITURI (codOO.O2+OO.15+O0.15+00.17+45.02)

00.01

620728

VENITURI PROPRII 100.02-11.02-37 0?*0015«0010|

40.02

415756

I. VENITURI CURENTE (cad 00.03*00 12)

00.02

50SS92

A VENITURI FISCALE (cod 00 04*00 O0*<J0.1O*OO.11|

uo.Oî

470423

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 03-00.0«*00 07)

00.04

1M7TJ

A1.1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cad 01 02)

00.05

0

Impoilî (m profl, (cod 01.02.01)

0102

l'ntzrt# (MtrvnO d*< *■K.țv’j eccnorma ')

01.0201

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02*04.02)

CO.06

1887»

tmfMUft p« venii (cod 03.02.17*03.02.18)

03.02

7000

imoairt onorariul nvrovixv ji rvyanvr p>«-ci

osoe.'z

in pontul pe verWunlc on transferul puparfelilur ■l••ul><Mre cu pesiinvxnul ueivunal

03.02.’8

nxx«

Cow M sume defalcau din impozitul pa vann |cod 04 0201-04 02.04)

04.02

178773

Cute defovatt.- O» mi vuiilul o* »»v.

04.02,01

1750X1

Suine alcove •->«• adele dtfwudn B«n impanta pa    • pen'ni r<t\ loraraa    ■oca*»

CU 02 04

073

A1 3 ALTE IMPOZITE PE VFNIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alta impojlla pa vanii. profl» M cas, lejeri din capiul de b penoano Tialce (cod 05.02 50)

0502

O

Ale ip'poaie pe veni, prwfl si eacOgun -«t caottar

US4US0


DENUMIREA INDICATORILOR

- Cod -ne căror

fei/jor 20iJ

PREVEDERI

ANUALE

TO1AL

AT lUPOZrTF SI TAXE PE PROPRIETATE [cod 07.02)

M DO

07560

Impozit* ti U»e p® proprietate (cod 07.02.01 *07.02.02*07.02.03*07 02.50)

07 07

975»

i-nponl*-JIWI pa c'-adin lotti 07.02 Cri 01*07 02 01.02)

07 02.01

8GStt)

impezi*. pe cJjdâi ce Li persoane 'Leu»',

&7 02.01.01

I.iwwj: si taxa ne cfcsan ce a r*r«o?rw> firida» •>

(17 07 £1.32

61500

lmpiw« ti ton pa -eren (ocd 07 02 02.01*0702 02.02*07.02.02.03,

O7Q2O2

•CK*O

Irrpoe»: pe lcrcm.ii de iu pcfuienu l.aoi •»

07 £2.02.91

3650

iriipwrt ti i»*m »leren de a parscHw trace *1

07 02 02 02

5650

intcw.iJ po icrww oin owav'iop *) - Res^*.« din mv «rtem» c<t iniXiACi» pi.    «gr®

07.02.02 03

300

T\u>i jud i w» Oi in»vy,j »> ar» txie ce i mai

0702.03

7000

AKb i-naoBW ti «axe pe p-'cprtwate

07.02 50

M IMPOZITE S> TAXE PE BUNURI SI SERVICII («rd 11.02*12.02*15.02*16.02,

00.10

167098

Sume defalcate din TVA (cod 11.02 01*11.02.02*11.02 05*11.02.06,

H 07

U9287

Swne oehAsiie d n luau pe xmarnu mm» .p»tA p»rdn. Ansntama r-harti/eior oeftcerlrBUMla .a nlveki' .ode’ekv

11 0201

Su»ne dfr'eteulv d n laie pe wiww addugnrn pn'-lru f»nanțs«r»M chriKuietfcr netoenireiizate la nlvsm. «XTtin«or amț^or rn,x«p»lpr secroaniliir t MiimdpnA» BurjirețJi

11 (KtU

i»8M

Sumo cfc»&caiedu luau pe viAxreu .<cu..',oiu po-«rucrunun

1102.05

Sume decalcat* d a taxa pc vaiccrce od».eau pcntty «cnflibiiKeo bufceluh* hxaXv

1102 05

Alto Impozite d taxe generale pc bunuri ti servidl (cod 12.02.07,

1202

100U

Taxe notoere

12 02.07

,000

Taxe P* wrvtc««oecrtiee icod 15.02.01*1502.50)

1502

200

"w: ?e rpeciacole

1S.02.01

200

Arte taxe pe MTrvie.1 jpxuficw

1502.50

Taoue pe utilizarea bunurilor, «utoruam* uniri arii bununlcr mu p* OAtfatur.-irea tm acriuitat» (cod 16 02 02*16 02 03*16 02 50,

»S,0?

27511

•'i'ocM r< rt)ibdco*e fle Pan-pcn (cod ’6.d2.02 O"-16C2.02 02,

■>6.02 32

23700

l**nx»- f« n.1»o,Ke« ou transport .-Winrie ca persoxne tri-.oi •>

1S.O2.O201

12100

imooM pe tnfoocaa 30 mnspofi cePfKlc ce persoane Mnoce ‘}

16.02 02 07

11800
5?

s

di

1

5 8 8 8

» s

3

3 5

r S

R

" R » S 8 %

S S fe 7 Si 5 S S


s ;j ; 2 8 s 3. G s


<a vi


<s    8 B

<S -*i n <*5    rtVnnitun om taxe administrau w.-. eliberări per mise <cod34 02 02*34.02 50)

s

5

ă

8

o

*•

a

R

e

s

3

S

3

3

3

3

3

o

S

3

«

8

8

8

8

8

8

8

£

K.

»*?

8 5 8 8    Să 2 o

8 8:882^838 3 5    S
DENUMIREA INDICATORILOR


_ Buget A>b

PREVEDERI

J/M Cocno^    WUAtE

IOFAL


Sctov'-iM>i pentru acvcan» eucdul. centru noo-ntocU - restant- Cin an I pw^c-re-

Suorenm ce ia e-xieth! ce stat >»'* Cugetele mrjw. por», nararea .-.bn*r.n.».:- du inveabu m ivnsiti

Socvontiiem P^jctu oo stat pentru H-'ama-’eo îorvrerj    _

Stzi» rrrntNț de artnvnktTTn a «tcaw i- atomi rmq'ir’Nr- rc«A 'nDte’w<i„io Uc APIA Sucveno» ar (Xigeto ce «Jst pentru r -.yta-m rarw»nr «rrr/v.

Sun* orn.te ae M w&nc» e tocate In tac -ui proțmreoAci 'man’jrz 0-r Rmcu $«.» Ev’npn**'

Sixjvnn»-.cete nuoten ne tw. capre n»r,«w* wane cerem wr-Utru 00N.01 itof > Wiontc cdoo tomconi dc ererpie l-nn b» ți tt« as- ctete’ ce •termo5M»«

Si.O-.cnt. {rtnPlp mla SvaoîW do «ai twlmltearejira» unor roon*™» 'le ntea*. r«Wr«# (42 02 51 O’*4? 02 51 02)

Su.P»nren cnrrdo de n sugMU do aia» wm i narea»» unor oioj/ți-nc ce infe-e* mj:xz-îi. dcsMtoțfc senj.tw'* de tuncimnam a ts»iMu m Kcal

SumenOi ann»to ce o taste J do «UR wj\i fito'iu/ta \rororo/yarr-ti oo irereos năucea desUnaie sediunu ce dtuvuuuiea cupotuiu .va»

«2 02 36

42.U2.40 Ci 41

42 02 42

42 02-4

4? 02 45

42 02 46


4100


42.02.51


42 0? 51 01

42 U2 51 02


SeOvm-. prim |«, on i« tjmjeu,: cu jiu pe-4ru f lanweu nreaLI Mor centru ••'stculr oub»ce oe atisirrea «netei* «i um«i oo «usiuru. m«zu jco>& 42 (i2 52

SuCW»> pertm spnnv'ee constmr* 09 ocurae Suoven» pentru Mus*ț»î-«au touuuițteo» wxmiu

Subwenoi da la alia admoi«lr»6i (cod43.02 01-43.02 04» 43 02 07*4X02 0«*43.0Z20) Suovcng pn-nitc O0 la cugetoe cont» torpxtaene cerem protere a cof»..-ii


Siibver-i rtf, u, tottflM wsiqinirrtoî peteni ținu. owe bmjei« kz.-cte. pwilru Inantarca ceograr-ctor 5cre.n1 ocup»»» ramporart a Iwt» cv n«xici M âub-tentszdroa locuitor de nunea


Subvcrei xin-HW Oc to oile ouqcic ocoe pentru ’*St luț te «e aeatte"W ROCtefl pertu, oerjawe»* cu' wuiaw


3utwo m-nire de te bugetele awttlo' kxate » .utețtrc perltu Auloare Tn situat* ce nd-nn» dtautMe ")


A/.e a ovreit i prenrtn de a admmtecToa cen-ma neniiu f nanana» unor wXnlM'


<42.02 54 42.0256

4X02

43.02 O1_

AW.04

AI.4S.O7

-1KSIW

45 02 20


184fi


X

««


Suma prtrnd» da la UE/aMl donatori in contul plătitor afaotusta si prefinanta» (cod 45 02.01 »a 45.0205 *45 02 07*45 02.08*45 02.15 la 4J.02.21)


<5 02


-»1TB


r»L «*

DENUMIREA INDICATORILOR

Si

fo Coc " dXatcr

Bwx*20’3

PREVEDERI

ANUALE

TOI AL

Sure prirmlc -n arfa

43.0221 03

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16*00.17) - TOTAL

00.01 SF

460170

VFHITURl PROPRII (00 02-11 02-37 02*00.16,

4&D2

366305

I VENITURI CURENTE Icod 00.03*0013|

00 IU

153952

A. VEN'l URI FISCALE (COd 00.04*00 09*00 10*00.11)

0003

470423

A1. IMPOZI1 PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI OIN CAPITAL (cod 00 05*00 06*00.07,

00.04

183773

ATI. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (C.od 01.03|

00.05

0

Impo/H do profil    (cod 01.02.01)

01.02

0

hnpuol oe (hbT.I tie 'it eosnli aurcvrjrj ’)

01.0201

A1.2 IMPOZIT PE VENIT PROFIT, 3I CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03 02*0* 02,

oo oe

1B3773

ImpatCI pc venii (cod 03.0217*03 02.1B,

C0G2

7000

Tnpox l pe onorar, • wocatKx «i -cAavsr

03.02.1?

nnpraMbi 5» veninjrw on i-anster .< proxeiflO o* -ncotnrc d-n pacntnonL- persana

03 02 18

rwj

Colc sl sumo defalcate «Nn impooiul pc venii (cod 04.0201 *04.02.04,

04.02

170773

Colo defteau ti» <*pu«M pe -/ere:

04.02 01

175900

5v«e atormo din coteio de*:-ice:o c,n iTt&oaat pe «enri pentru covaerorea OvAttio, ccaie

04.02.04

873

A13- alte impozite pe venit profit si câștiguri din capital (cod 05.02,

00.07

0

Alic -niponi», pc ventt, profil al caWIgnrl din capilal de la persoane firlca (cod 05 02.50)

MO?

0

Alte -nptfzi'.M pn ve«. pfd-l e> casm-in dn capiu»

05 02 50

A3. IMPOZITE Sl TAXE PE PROPRIETATE {cod 07.02,

0009

-37560

Impozita «> țarc pa propriei*™ (cod 07.02.01*07.02.32*0; 02.03*07.0250,

07.02

37560

Imcco» Si ia» X ciad ri (oca 07 02.01.D' *07 02.01 02,

07.02 01

btfâ»

in-ixvi! pa oail.'    ta parwmn» ’c-ca

07 02 01 01

irâoo

mpozn si ljx» pe elsdlr de io po-scaie pnece

07.02 01 02

61500

'rper' »laxa pe Mron 'cod U7.O2 U2.iJ1MJ7.02 02 O2«O7 02.02,«1,

07 02.02

"joeu

'O

Buce* 26,3

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

••dS'JaiO'

ANUALE

TOTAL

'mpj?il pft țpenun da v fwwe * itn •)

07.0202 01

3W0

Impact3 xsxa p“ lewi de la cersoane fjc-ce

«ZjOa.02.02

5SS0

Imoozifuf Oe iwef’J Cu euzB/lari *} - Restante »*-. ani' antertO’l a' imaciîui ae ’w xtt?

07 02.02.03

260

Taxe fudklaro oo l rronj sl mc taxe Co irroru

07 02.03

70011

Ale riyo^â M laxa ue proprietate

07 (W.SO

_

M IMPOZITE 3l TAXE PE BUNURI $1 SERVICII (cod 11.02*12 02*15 02*16 02)

00.10

167993

Sume defalcate din TVA (cod 11.02 0l«11 02 .02*11.02.05*11.02.06)

n.02

139287

Surre aofo‘C3».e dn ts« oe vjwea jd-kgrA pe-w imrțiiM cnuim » Ax dsw»»n*i»i?«ie e n,y-> .uOete’t

1102C1

Suf’^ <»fe‘cațvd n taxa pe ve'oa'oo odougeto pmru Tnariareochdiwodor cesceriraiaafo ian vdwcomunMm or«s«rior piumeiplikx.

v 02 oe

138988

Mi mcouM Buojrrțțl

Suire oa^noiw 0 » i&w p« uamtt'oo adMiatf    dfwiun

11.02 I»

Surre onfak2«e a n (ara tw vamaroo ariaurpete perln ■ f»/> hbffltM O^ptexir kjooe

H.lttOo

209

Ailo impozite »• taxe generale pe Du nur«si servkn |cod <2 02.07)

•2.02

1000

la»e naieano

12112 0/

1000

Taxa pe rarvRB apeclbce (cod 15 02.01 *15.0X50,

1502

200

tmoa» pe spectacoio

1502 01

700

Atu litra M «r/.O tpC<ir>CV

15.02.50

-

Tara pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizării bunurilor mu pa tteelaaurarea da acthntsti (cod 1«.OX02*18.02.03*16.02.50)

16.02

27511

ImaoBi pe mijloacele tfc transport (coc 16 02 02 01 ♦ 16 0? 0? 0?)

•6 02 0?

25700

iriituJi oe (ijfrwofc» ot> Iraropoti OMnute «k* oeoo»"c Race ')

16 02.02.01

12100

p« inijcuKuWn c« I-’W’mdoh itwimlHiW» consoane p»i<d.'.v ’T

18 (B.O2.02

11600

Tara si lyife pentru ce&e'2fos oo 'icooios' a/Mf-zat 1 de ‘iramnam

10 02 00

5

Alte laxe ae >’.uizo*M bununto* outMttnrea -i l2art bunurilor smi w» daafaxnr*-* de ««dai

ib.02.50

3Wr.

A6 ALTE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE (cod 18.02,

00,1

21092

Alic impozite sl laxe fiscale (cod 18 02.50)

18.02

21092

Alte impuls »i >«<»>

tlTOZ£tl

2109?

C VENITURI NE FISCALE (cod 00.13-00 14,

CO1?

■18471

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE |OOd 30.02*31 021

00.13    _

6553

DENUMIREA INDICATORILOR    J‘7

j^jyCno ’nAoin»

Buo«»lS

PP.EVEDSR'

anjalE

TOTAL

Diversa venituri (r.od 36 02 01*36 07 05*36 02 06*36 02 11*'J«.02.5<,)

36>W

15112

Vmui tSn asiicweo pveuipais Odintfve

36(17.01

VjWMrr'fW CI" MAnOtri» •>!«». niwxsnitfcwr*• sarmusAv jutaiue

36.02.05

âJOU

T a«* spcoț'-p

36.C2.08

370?

vemiun 0r- u-uiocrc co stol rccuocoto

38 07 V

Mteteriiur

2602 50

?0

Trwn«fwruri voluntar*. silvie decel subvențiile (cod 37 02.01*37 02.03*37 02 M|

37 02

•31840

(Joratiei

37 02111

MhnJvnene tr geciiuoeu de func^txw'O sunau r-nantorce sesțurn de dezwtara a nuqeturr iocm (<aj semnul minus|

37.02.03

414140

Alte (raostourt vwli.NBie

37.02 EU

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

C01B

0

locitsân din rambursarea împrumuturilor acordate icoo40.02.06*40.(0.07*40 02.10*40 0211 *40 02 50,

UI O!

0

'r&Hr, ea 'amfețj>sarț« ‘mp’jrr^rur, or perl-.. 1n6fltar».M <r«r i nt.M j, îetVioi popice oo irtferm co« »«*» a urw aanraXi r nc-ttaln rfegrei lân

40.02.30

remtun oraon

_

ncesrxi dn lambu'iort» nwaoc/edIWQr co la twsftano fe:« f tunosie

40 02 HI

Împrumuți#! Inmfureni ctn Inaot oca sW-Ki ”)

4007 to

X

3urre ou crcedcNul aniA» snceeM pe-tru seocerree pi«w temnnrmv de casa ac sccLumi do '..rrt«v^m“.

40 02 n

X

lncA«dn dn remiXiisurea tsUtî- îinpnjm,.Gii acotOaie

iom w

IV. SUBVENȚII (codOO.IB,

00.17

671fi

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02*43.02,

00,18

«218

Subvenții de U bugetul de »brt (coc 4X02.21 *42.02.23*42.02.32 la 42.02 36 *42.02 41 ♦ 42 02.42*40.02.44 le 4202 46*42 02.51*42 0X54)

42 02

4391

FvifeUafea drcpti-dlor v»rdate porțoaruwy cy narvr/a-.

«2.0221

- -

Subventi y'rr^n r»r Fordu* ce "Mwvw’tie'",

«20? 76

X

Subvemi parlni ccmpe'-se'ea crestenp uearcvasg'tdlo ale orOțuiOdi ta oombU57O*

42.02-3?

Spnjln Snanclx- ta conslduirwa iwr « - tentante dn «th O'scodwiu

42.02.33

SutxwmS«ntAi acordarea ^XorUci perr.ru 'ncâtsee •ocu’';qi cu ic-nc, câ'C'X'-. avnastio'. n««tn>t<

42 0234

250

DENUMIREA INDICATORILOR

S‘i

fithudir

Buget 2013

PREVEOER’

ANUALE

TOTAL

Suwwxii on bugetul do stoc    ftndfiiarea «nuaua oo cs»terto moc«o sococ

12 02 39

Su&ve»iM pen’ru am-dar»* *r,.wf rwrrv fwMw-j - **$?»-«» «n .v. (-.rivyvyvi

42 02 30

Subvenții 6n btXMhil rin »IAI pentru insntarea sanaw.

42.0241

Sume OriniO05 SCrrtn itratflc tocpc in ;ud-    Jmclor FEGA impcmcrtaic dc APIA

424042

4100

Subvrrti >4n cugetul de îla* pentru ’irantarczs carrcrcor cgricutc

42.02.44    _

Sun» urmte de adn«"«a»Vle tac** îr. eaKfru snnrer»MM» fin»i|uie din Foixaj- Socuti Euiopnen

42.02 45

SflbvetXA o» te bucvitu) c* star rair» hugtf Mtt tocat* wwin» (W,iia»M oownt«w »n«j)»n!<i cMtw fvnwon da «narox i-amici 3 ale certtaw do inorohrsre

•12 02 -Mi

Suavenili mnxte i> ta bugetul <5c stat centru finontarcp unor programe dc ’nter« raional <42 02 51 01)

42.OLS1

0

S-jcveniii primite do la augotu: ce slat pentru flnan»roo unor programe do interes național d«lina;c scctunl- de fundionare a Dogelui. 1 local

42 02 51 01

Subventv centru • pri-rrres consnun, GO kxumjc

42 02 54

Subvenții de la «Iu administrații Irod 43 02.01+43.02,04+43 02.07+43 02.08+43.02 20|

43.02

166»

Sutwc'it* Mintie dc te ouedete oorstiw luoetone pentru wtteau cowtuiu-

4.1,02.01

Subvnnr ,-e >0 bunelul sig-jrâvKor cernu șc">v c4t-o ougt+ek. «cale pentru Pnantarea syagra-r.olfir oanffu ocuparea Ifvnpnrara a 'ori» Ce mtavea ai subvcobocorca ocu'iicx d&fliuftce

43,02 04

Sdfavwite pr.mi’a rVi la atva rvtgrtA wft Pentru 1nsl.Tutlt-o fte g<i«i*r>1» «woaM pentm pe.'țftanelfl cu hancicap

43.02 07

Subw'4 arin,» «» te buu«sf«Mt uxw * te» loca»» ♦ udnixin p*^|ru ucwuuh in x; luata ««rente dtfc»ittten ~)

4302 08

X

Wto supremii pnmr.e de '0 orxrtavs'/usa coriU£M cwnlfu T,nu.iu<i» unor ocvr.lflt'

43 02.20

ifl«a

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02*00.15*00.16*00.17*45.02)

- TOTAL

J00.01 SD

160558

VENITURII PROPRII (cod OQ.02-41.02-37 02+00.15*00 16)

43 02

4945’

I V6NDURI CURENTE |eod 00 12)

00.02

51840

C. VENITURI NEFlSCALE ( 00.14)

0612

5164Q

C2 VAN2ARI OE BUNURI Sl SERVICII Icod3«.02+37.02l

00.14

51640
•o


ȚK' 0<

DENUMIREA INDICATORILOR

d.jQf-TOi.’i

fa 4Mk"*

PREVEDERI

AWUALE

total

cnmju. <in»mcai [wi’nj rxax« hulît/ita irfxnrr rnc-3''nz*z fc\vțrj'v SEE («Xl 43 U2.2» Qi-<I5 05.21 05»4E 012VU2i ’)

45.0221

S.rnț Mărie ‘n conlw jCavior «WAtare aro cure*,

«5.02.21 O’

(

&/»e onrTV* rart, r‘dcMr. eceux'M m vu »-ț«*jori

,5.0221 02

X

Sene cxuiiw; i» «v»»»

4ft 07.21 03

X


r<VilKA5fcMNV vlCur1» am

J. -'<Ay< yjiei’*'

JUDEȚUL C0N5TANTA

Unitatea administfativ-tento<taiă.CONST ant a • om* ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR


m i ta

Bugo 2013

.'REVEDE» ANUALE

CodrritetCvi

TOIAl


TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod S1.D2+54.02*5S.02*56.02)

Autortlail publica 51 acUunl nilam* (cod 51.02.01»

£>n loial oboIwm:_ _ __

Au'junba executive s> 'cps al.vn (cort 5* 02 01 Oii

JMontl* axac.t«e

Arte «orvldl public© genaraM (cad 54 02.05 la 54 0207*54.0210*54 02 50»

Dmwatc«*îei _ _ _ _

Fcrd dc rczo-zp bugetara ra «screm© * maro tuuAo Fonc .-ziartiu QuraiknbO ir.cruYizu'IO'    ir.Nnir»M»»uaf ertac Oft StM

Fono pentru țanrUiraai i”-prumu!unN< uniate, Mntrartafa.’cafjmîaJB de ed(n.ni5trcl»»o poWcn incxie

Sw.'O suoax cor,-un (jre re «vlCenti » onniurc’eK;.

Alto «an-mt pudica -,~e «i»;

InuuixU privind datoria publici «i împrumuturi

Tranifanxl cu caracMr ganaral inb© diferii© nivela ala adminfetralK» cod56.02 06*54.02 07*56.02 09»

i>. dai u.,|*:o

49.02

620728

50.02

37455

51 02

30760

51.0201

36700

51.W01.0Î

36760

54.02

203

54.0205

__

v- fc.ue

54 02.07

54.0210 _

=4 02.30

201

£5 02

5U0

56 02

li

_ _


DENUMIREA INDICATORILORCTdHXioKnr


Bugul ZtT2

oREv/ECERl ANUALE

TOTAL

l «refecuri or ting*,* e - wfrV jyceițne pcMrofmanwca cec<!re*w ;<x>?u f«Xocvc ccoLi w

560206

T«r*f*njn -in ou^eioc oca o pcnUu rni Leite o» «stele* te suc,.« iapwl    cu twi'U'cao

56 02.07

Tfars'wu'i îw 3uej*i** nea*c4WbugetultondJ,* ceastgurensocicoe sdnatxc

56.02.0(1

Partea a ILa AP ARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02*61.02)

59.02

•2300

Apărare (cod 60.02.02l

90.02

0

Din tnlat ca?,toi

Awifve «ewnaia

600202

Ord li Ml puBUca ai wguranta naționala (cod 61 02.03*61.02.05*61.02 50)

61.02

Din loial cbNoI

Orcu « puW ca (osc «1.02 02 (M)

6-.02.03

Pfililin kyiata

H- 02 03U4

4860

rvrxo- n rrvii» ți pmiccța contra Inconoâlar (oiortcțio dw 14 •xoniuiara)

61 02 05

150

Atc 3"<?.u ct fn dornwfol urd tai lmjWkc » »uu'nnlM ruîțiwrt*

61.02 50

3500

Partea a ILa CHELTUIELI SOCial-CULTuralE (cod65.02*6€.02*«7 02*68.02)

63.02

212547

Invaiamac, (cod 95.02 03 la 63 02 05*65.02.07*63.02.11*65.02 30)

«5.02

'260,4

Cm xii&l capiu1.

mvjatvnAn» ,-/*sn'. v țl fz.-y (coc 65 02 03 01*63.02 03 02)

S5.02.03

4544»

frr.3<Brrân: p vculai

0502 030’

26207

IdVsMbiTiJnt pnr-Fr

66.02.0302

17201

invMvnAm s*cim*v i»; 65 02 04.01 te 65.02.04.031

BS.OZ.O4

HT797

Ir>vSl»Pdrr. vwcumla» fnfcrtir

65.02 M 01

32020

inv«!tr*An: reci moar 5u oe/tor

65.02 04 02

46381

invstanan: pra?»«wl

65.02 IM .03

3398

hvi.ljnniul iA.nl'iowl

65.02,05

8U

&l}

DENUMIREA INDICATORILOR

Ccc na rai»

ZUM

PfiSVEDFRi anuALE

total

aport

07 n? C5.U1

4707

Tinere

67 C2 0&07

___ —

intfefrcrcpmîini ;utt oi pc'tuo ::«*? vers R’za ?,-fon vh 91 <m «zirnirt

67.0206 05

16000

5«nzicl i*7ț>R*w>

6702 05

-50

Ale zcfv.ei în rîrena-*. « o,lnr' w/enn ai •ntqn»

67 07 50

«wo

Asigurări * auwenta sociala !co<»68.02 M-630î.05*M02 06»€8O2 1O»«. 02.11 *68.0212*68.02 15*68 02 50|

as 02

51a»

(V> total capitO'

3075

16643

As aler te acordata    m •/«•sta

68 02 04

As slertfa sociala in cu da cat i> inwoMafeaCi (cod 68 02 05 0?)

68.02.06

Asis'orta soc»n in caz c#» irTvSMCilaw

08.02.05X72

16643

Asistenta s«4at» pantru lamlis si coc i

6M w 1»

-    -    .    .    -ț-.

A<uOmc pvutiu tecvmtc

06 02*0

1000

Orh

6602 11

2566

Unt,Vi 00 asistența ntecicoww*

88.02 12

_    2585

Prcweoiroo KC/udc'i soonA <codG8 02 150i-«trt2 i5Q2|

68 02 15

A|clv soție

58 0215.0»

265

canzm* c* sjiitiy xoc »

«□2/502

2300

AltecMtoltfi m <te~-«ni.,l aalgurafllnra< i*«-j»nte, tacute

W 02.50

2.WJ1

Part»» a IV.» SERVICII 31 DEZVOLTARE P1J8UCA LOCUINȚE. MEDIU Si APE Icod 70.02*74 02»

locuința. Mtvlcll ai aazvoitara publica (cud 70 02.03*70.02.05 la 70.02.07*70 02.50)

70.02

201702

C*n total caprto:

-    _ «V

Luam* <sod 7002.03 IP-7Q.Q2.D33C)

70.02.03

0

iarna ejc*orr ji,, ca wcutnia

70 02 03.01

Al«cn*lurt ndointifUuHotuIrițtor

70.02 03.30

_ —

Ai'nenwe Cu Joasl amena(»n Nfir«Hnnfc« (cod 70.02.0501*70.02.0602}

70 02 05

0

Alimentare cu as»

•’OOZMOI

DENUMIREA I N O I C A T O R I L O R


9UWR2OJ3

PREVEDERI ANUALE

Cod i •dicsno'


TOTAL

O Wfp *1<-r/*B

33.0203 07

AH« cbMute* In somc-î u iflrix.Kui

33 02113.30

-

Tran&poOJfl (cod 84-02 03*84.02.04»84.«î.06*84.0Z50i

84.02

49221

CVt’XO» cațdol

T.irwiwt ■ix*' i«d 84020301 a 84 02 03.03)

04 02.03

40821

U»'«T«r » podur

04 02 0.101

_ -J

Tiare bor corni»

64 02.03.02

22362

Suaa

W 02 03.03

TfiSSO

Trer«ort

84.02 Oi

T'acjoort ovWn |md 34.021*5 021

84.02 06

0

Av-a!ia clv4a

fu 02 05.02

Are cnedwort 'n do-’tc-’xi' rarexd J*cr

64 02.20

Alta acțiuni economica (cod 87 02 01*87 0203 la B7 02 .05*87 02.501

87.02

Q

D>n loial ac

FonCM ft«n.1r rtr OwyvtjlWh Sn«»M

97 02 0’

Zona «dara

97 02 03

___ _

Turtim

87 02.04

Pro «te Ce «CBMJ't *n uCAjrxurfv'au*

87.02.06

__ —

Alo act u'u ecooon icc

07 02 50

_

Panoa a-VII-a REZERVE EXCEDENT / DEFICIT

96W

REZERVE

U f 02

— -

EXCEDENT 98 02.06 • 06 02.97

Frtin

0

twaoteftlU >w>u • dt Veto-- arc

03 02 96

—    -_    . fc —

Ewrooeni'd mcw» o* cor/oiiwe

96.02 97

-■ *

DEFICIT 1    99.02 96 «99 02 97

9992

0

DefrxiJ mcXjim. ce V-Oonere

99 02.96

0

D^toaj secS uN> ca (ww4i»>i

99 02 97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 63.02 * 70.02 ♦ 74.02 * 79.02)

48.02 SF

460170


fi


DENUMIREA INDICATORILOR


SuQTTOU

»REVFU£H1 ANUALE

irxJtcattf

TOTAL


Partea l-a SERVICII PUBUCE GENERALE (cod 31 .02+54.02*55.02*56.02)

Auionwtt puotice ai aclium aaturno (cod 51.02 01)

Cin iot» cap*»

Autoniaac«Kux-*csite9isWwo (coc510?O' 03)    ___

Autorii»; Sracxtiwe

Alta Mrvldl puttlea panama (cod 54 02 05 ht 54 02.07*54,02.10*54 02.50)

l> ’Qia «MCI    _ _

Fanc d* r»««i v» bwgetu-'A <a dbaoscia p.tortatW' i<x»a

Fonn pnrtru tpr^rtaioa :mrxi.rr»iU<» w «xlwiie cortracuK&gdranlata on «tu

Fond pentru garantarea l-r<wurrMCir>or externe comrac»%.'sarontaie c* Acmmtratue txiOioe Kxs»n

5c*vdi txcviec crviH.rrta»B M» B\n:e«»â a penuurate»

Afle icr-vio otzxcv gerxvate    _

TranxaqM pnvma dato'ta publica «i împrumuturi

Transferuri cu car actor generai mire diferite nlvsN aia »dnuni«trainn (codS6.02 06*66 0X 07*56.02.091

lN> lot» «MO»    _ _

trarelcrur 04tOuoc(CK:r<xi5*tO',-ool;wP€*»n.r/wmțar»«ci»er»«of ixail/u p-jlwlacoo&Ju TrartJenir an r»xw«n nra** par>iru rw/ur->,« du aiaieota sortia pertu, c-rsoan** cu rwxiicuo

50.02

365»

51.02

35860

5* 02 01

35860

51.02 O’ 03

35860

54.02

201

____

MO2 9R

64C2U6

54.02 07

34 02.10

205

54.07,50

55.02

500

66.02

0

-1 -

56 07.09

56 02 07


Traruterun an Ujywțtso kXiile C07C 0.9C.V 40«!ut il rt* «RiqurAr. 4cou.e Ctt sunWuM»

Partea a ll-a AP ARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02) Acar are (cod 60 02 021

Dn »w capta:

Aparate tioWnBH

Ordina publica ai siguranța navonalj (cod 61 02.03*51 02 05*51 02.50)

0>n (=U cap.mi-

56.0209

59.02    ’MOn

80 02 0


60£?0?

6102    ' 3300


52 ÎS


i'm i înm*1,*' ’

ș s

w *• , 1 1 ' 1

1 1

1 1 H

1 I:

TOîAL

'»"■*«> Ol    '•'irXOMVtAi

Brevewfea axcfciceri. soci*» (noc U&.U2 15 Oi-6S.O2.15.02»    _

AjVX». secai _ _ _ _

Ont» oa w(,«k wcaM    _

Ale cftertu-e» n dcrvsftJ asie. j-anur w :« Mwito *00010

Parte» a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBUCA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70 02*74.02)

Locuințe, servicii «i dezvoltare publlw» (cod 70.02.03*70 02 05 la 70.02.07*70 0? 50)

0>n o»a lauso.

locu-tc (cod 7Q Q2.03 0’ *70.02.03.50»

D«vclW»0» SiSlcn’-Ju ca loeiru    __

AHe cn«iiu«ji ni UcmenU locurile or

AJ.monfiro cu ap» t> arwu pa tvnoianraofr (tod 70 02 05 01*70 02 05 02)

Aiima-'iaie cu nu *rrcra;Q<

hurtnat putjac a etua'rfcai twato_ _

Alunw.tar», Cu (BCft "«lurjrti «i AxiAlol

A'So scrvtoi fc conyv>ir<; iiYwkn, servua .fcy s. u&zvutlarl comunale

Prouch» oetfitdwl (cod 74.02.03*7402 05*7402 06»    _

DH tot* rapaci:    _ _

Reducere» » fmwii pettuWii

S-Juxuolc îi scsUunca deseufftv iooo 74 0? 05.01 • 74 U2.QS.02)

scurtau»    _

CcAeet»*» ImlivM « daln4)eieB deamxuor    _

CentaeuwO » Calarea Xidor ncțduale

Partea • V » ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02*81.02*83.02*84.02*87 02)

68O2U 08.3? 1£ «L 02.1501 6002 35.02 63.02*1


7002

7002 03 70 0? 0X01 TU 02.03 30

70.02 05

70 0205 01 .■0 0205.02 7V.Q2.06 700207 7002 50 7402

~74 02.03 >4 02 05 _74.U2.O5 31

74 07 OS 02 74 02.36

79.02


AcOuni gtnaraie economica, comerciala si os munca (cod 80 02.01)    B0.02

Or lotal s»MC4

2565

265

2300

25831

47918

U

0

H35O

33560

>1380

71370

71370

10

787OÎ

0


Adun» v'wj'S H(xyYxr»>t4' «r'WoW (COd 90 02.01 OG* R0 07 0, 09 • H0.UZ.G1.1O*6002 0> Ki)


Prevetw &. w batere riuxiats el gretwi

Slin»; are ?ntn<r nflr- mu >i iîii>QCJl

Progra-ne d« cezvo*^»'»£i*îro«« * *.iaa

AiiemM'uti x-ntru acțiuni general» «xrcwTW» 4 oomaroblc

Combustibili &l anetgie |cod 81.02.06*81 02.07*81.02 50|

t> ioa csoito-

E"nfyie tem» ca

Aii eomewiliMi    _

A/lc ît'oJiUflU 5' vtnc corrou>nb>li s> warsfcj

AgricuHurț ailvicullura. piscicultura el vanatoare lood 83.0X03)

Om ‘otel aoeol    _ _

Agnșjikf.» lood 63 02 03.03*83.02 03.07*63 02 03 30)

Ptwocto p amc or ți car»'1 nA r<ir«ia*«uru

CafWK ugneoie

Ane a>e««>ea în dome *j uuncuit.e'i Transporturi (cod 64 02.03*64.02 M*M.0X06*84 02 50)

Din tuUf optfcjL _

’rarsoon luue» iwxl 64.02 03 01 >o 64 02.03 03)

Dmnttr k. porturi

TiarspcrSr oornun

Sl’UZ    _

7w<»1Iwnvur    _

Transport aerw. icod 8* 0? 0E 0? i    _

AeoMMovKe

Me crieltu e* ih domeniul tnoKpoilun'Of


Alta acțiuni economice (cod 87 02.01*87.02 03 la 87.0X05*87 02.50)

Ci- .ulm csoM»


BiXW(2Glj

PREVtOER' ANUALE


tofal


90 07 0’


92.02 01 06 80.020108 600901 10 *90 02 CI 30

81.02

SI 07 06 B’ 02.07 _ 81.02 50

83.02

K3OX0J 8302.0303 8302 03 U7

63    0*03.30

84 02

84.02 03

64    02.03 01 M 02,03 02 84.02 00.03 84.02 04 IWU2.0S E4 02 06 Itt 84.02 W


J4B55

:ue»


■13938

43938

‘•7560

36388


DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod /ccatcv

Buoe- 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2* Vi

Fnrc. WoqiAn ca UNUVUUX. SOCriDO

N/.02.01

Ax el berc

87 32 02

__ __ - _

Ti#i»n

87 0?™

Proiecte de der««?ft»-e *1 irthinaicnt n

H/.U2X6

_ —

Ah» ecvudr «QOnonncc

8732»

Partea Vll-a REZERVE EXCEDENT .' DEFICIT

96 02

REZERVE

9/02

_ —

EXCEDENT 9802.96

W.02

0

E«*.W SCCVir.. do <u"ct un-vn

9637B6

0

DEFICIT 39 02 96

t-9 02

0

DeTdtuJ secțiunii de Iu-donare

6802.%

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 * 63.02 * 70.02 *74.02* 79.02)

49.02

IV5

150358

900

Autorltall publice ai acțiuni externe (cod 51 02 01)

On lotxcjpito •

Alte'io» oxeosrre »I >«*?* M -.n irod 5’ 02.01.03) AtAonLMi truxuiivc

AJIa servicii publice gcnorale (cod 54 02 05 la 54.02.07*54 02 10*54 02.50)

Din Ws» caMW

’&nO ne rare-v» hncMiro 'b SWUumi'Ai. uutcei'^KK* «WC rnnrtpenb. yara-mier. ■iip.ymulun o edeme COni'arwîefgamnWtt du iUX

f-orxl pe>4fu gârânuxos Irncr-jmaur lor eweme. '»’-traciMer«wactuic- ooadmlnteVaU>M outxoe jogxc

Serveipuptear amunare ce evwenia o perțoanw Alto servicii t>jN «e țjerw.nw

Partea a IM APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60 02*61.02)

51.02

51 O2.in 5' «J2.01.03

54-02

M.02.0S

34.02 06

54 02.0/

M 03» 10 34.02 50

59-02


900

9IXJ

900


Aparat* (coo GO 02.02)

C-n &e»cae4o»

Anii** ntito»uta

Od.no publica si sigur arta naționala (cod 61 02 03*61 OZO5»61 02.50)

t>r «OitflL    _

Ortnit putAca (COP 81.02 03.04)

_Pocite jQC»a

P’ațccio c/*^a și p*oled a con« hcfloriiior (nroiortm dvM nMwn.ktS'âj AJiu cftrt!ue<> In corner a/ oioru pot*» yt spartei napona*

Partea a IU-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (coc 65 02*66.02*67 02*66 02|

invatamanl (cod 6$ 02.03 la 65 02 06*65.02.07*65 02 11*65 02 50)

Onkjlrt capro;

in»r^MT.aM fxsțtwnr pmw> 'cod 88.02.03 05*65.02.03.02) învaton'Snî p» esooMr Jnvatomân: pnrrar

IneflUmânl jectaxîar «»2 65.CC 04.01 a 55 02 W 03)

Inwatwnân’suc.Ktef ftend”

InvawmAw seomfeir <ur>*t.-.r invatamam p’c2c5»*3i

in<.HUmânt jos!, cert

InvwnAW    ipri«s nM, r<M K4 <» U7 (Mi

hmtorrtOf’i țoccia1    _

Swvo AOW'O'a :wju «cucauu (urt 65.02.11 03*65 02.11 30)

IrMemste s» sanllne wtii rtnvi

Alte «senei' AwMi arc    _

AiM    tn conwrw *nv»»wHoi'«iui'i

âoiwlata ,cud 46 M 06*36.02 03-66 02 50)

O» loial wtMor.

Buștf 2013

PREVEDERI ANUALE

.&ȚI, CocmS&di

TOTAu

60 W

60.C2.02

61.02 0

61 02.03 G1 02.03 IM S?C2 06 61 «2.50

63 02


_ 0

331

65 02    0

65.02 03 £5 02 0301 65 02 03 02 «5.C2.0* 65.02 CM 01 65.02 CM 02

65 CC.C4O3 65 02.05 65.0? 07 63.02 0704 65.051 î-65.07.‘.URi 96 02.11 £0 65 02 50 96 02

222


’J

AMKlant^ swa« r azMcct» rwaUOtM (OMJ b6 02.05 02)

AS'itcrcj soc ala Ir caz Os invalidltaî*

Axolot» socnAM pvciiiu l»«ii*e ii COțili

ty«Mre par.’ni «net

C'CK

Ur44» tiu n-xUanp i PeC<CO<«K. »<•

P*mwntre$ «wntAM-i soc’iU» (oed M» UZ •5.01 «80 02,13.02,

A.'uur secta Ctri.ne ce uțvXH wxiai

A/»a W«Ku«li •» domeniul as rjur»- k>' si asisleniei «uoato

P.rîe» • IV» SERVICII SI DEZVOLTARE PUBUCA. LOCUINȚE. MEDIU Sl APE (cod 70.02*74.021

Lcculnl», servicii si dezvoltat» public* (cod 70 02 03*70 02.05 la 70.02 07*70 02-50)

Dvi ruu» capiul

i acuma «cod TOC2.03 01*TO C2 03.30,    _

Oozvoftaraa stetemutu de locu-ma _

Alîo oXtutfi in dwncnJ    _

Anm»m*re cu spa si smera.un i»crvt«di-ii« (cod TO 02.05 01-70 02 (55 02,

Aun>*-lye oi *o*

ÂmrațșrtMțoMMfcB____

UînrwiM puiM'. si ekxutfcaii turale A'lmemar« cu pSW» naturala n li»»ti!»ri

Ane scr/ic* ’n dorrcmilo «u rrdo'. se~ "" MnarxMsn. cansnne Proracn» mediului (cod 74.02.03*74.02 05*74 02 06)

Din tot» CWto! •    _

Reducerea ș> cenuokl poiuSN

Satucmtaa si pes^uuaa ceaeuncv Icud 74.02 0501*74.02 05 02,

SaMrtM    _

Colectarea. trwfl’eo sl dAruțere» cwevr»e*

«uțe zoi3

FHSVfcUtKI ANUALfc

Cod ffKC.Ț'O'

TOTAL

63.0? 65

6*02.06 02

68 m 06

63.0210

6d .02.11

*u0

6*02 ,2

66 0? 15

0

68 02 1501

0002*5.02

ca 02 50

0

70 0?

153064

70 0200

0

70.02.03 0'

70.02.03.30

70 0? OS

0

70 02 05 0,

70 02.050?

7C 172.00

70 0? 07

/0.02 50

153864

■=* -

74.02

5

*4.02.03

74 02.03

6

74.02 05 CM

74.02 05.02

OENUMIREA INDICATORILOR    SA.

C-XJ inc COCO»

ajd«20l3

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Mc ch«tuifri !<• florwr» tr-ir1{xm1nir

34.02.50

Alto aetfuni economice (cod 87.0ZOWB7.02.03 la 87 02 05137 OZSO)

87,02

0

DP>WMla0lto<.

Foncui Ren-in    D«vo,|,ve 5c<wa

07 0? 01

Zont liban

37.02 03

Tunam

87.0Z.tM

PmMtSB de dezvoltau 'T-taArc.1on.-e

87 02 05

AKe Kt in erz>rorwce

67 02 50

Partea VIL» REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

98 02

__

REZERVE

97.08

EXCEDENT 00 0237

«02

0

CxcortP'Zi.l țocUini (W Oarotono

«02 07

_

CE'ICIT i 96AZ57

WO2

Dcf «tki ceeiu"«o» o1y1oi»jr»

00.07.07

• s«x»Lista ohicctivclor de investiții ne anul 20U

V.

. rn.rtvi.i4 .. muri/u

ZAlSrt    £WFM>*    •*«/<

Vr o Jmc afmbAril

.•InjMv

Iviolfr

ifHMfrl

DiUtHu

fnraA

u.    ll«

r»;

r.MiVsOrt A.’

atenua la il tlJQiZ

r    -ilr-ntrii .'Wi

hnm

llllXftIO 'yrif ~ /!•

(Zfr

Akn*

i/M»

/V/W.S 1' «V rvulaA'

l-wl

yictial

HU.9C

JrwafltM

U la tMj.yff'

iixdt

Nu^yi

• lYllt

i

1 h,

■it -ini

Il

l

2

6

8

V

ni

li

TOTaI. GENERAU din care: lonuruclil-Moninj

I.O21.8I8

1.026.269

490.879

535.390

,59.690

0

1.86X

59.299

n

5.644

92.879

0

4X2634

393.059

20.276

372.783

59.494

0

1.616

57.1,15

0

241

622

0

A-

Obivclivc dc Investi,,,

in contiiiunrv

254236

,12.996

30.511

«2.485

22.066

1)

0| 21.017]    (,

330

7,9

0

IXOJ54

MJW7

19.99,

63.906

21.209

0

0

EEU

o

24,

387

0

n

Obiective de investi,ii

noi

346.826

351.925

2.694

349.23,1    40.959)    1,

1.X6X

38.2S1

o

0

«09

0

302.2JW

309.162

285

308    j 38.2X51    0

1.616

36.434

n

0

235

0

<

Dotnri si alic chcliuicli

dr investiții

CAlUXOlll 51

42<J.7«>| S6lJ4«i 45-.674|    ,03.674] 96.665! o]    lll    o|    l)|    SJ14| 91.35, |    ii]

ai rowTÂri ev», icf.și AcnuM externe

loial, din care:

901,1    9,111

0

900

900

0

o

0

0

0

900

0

0|    U

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

V.

tw»

i unii i'xr«r.'t ctreatr. dawi •»•«*</

Vr »/ iis«a ^“rfikărn

toAMnH

tiuatn

i'uumA'

l’j/mtu

‘hiuIA

nrnmirnlt

Tt*,l

trntC.ii'1 ta Jl iJji)/.’

Wer» dr

/<»

îow/

iW ■-//«

*i<irn

UH'.

/»W

Fami

multa

PrOfn'A'

<"£\

/xmtawr

•in

«/WtLJ

k în 1 ttfri -’'

ixale

mutat

iwl

le In futj

itfttn

t

J

1

a

j

ut

Jl

A

Obiective de Investiții in cnolinuarr

(1

0

0

0

0j

t)

0

U

0

0

11

0

0

0

«I

0

0

0

II

1)

0

0

0

D

R

Obiective de investirii

noi

0

0

0

0

u

0

0

0

0

0

0

Jl

0

0

0

0

1)

0

0

0

0

0

(1

II

C

Dotări si alte cheltuieli de investirii

9oo|    ooo|    0|    vw| «*>o| o| o|    tt|    n,    o, o(hi| ri

Total, din care:

•slutii» șt proiecte •liniari

9011

U


M<K)

O


000

o


«HUI

O


CXr.Ll.QUVt, <*    SĂNĂTATE

Total, din care:

2MI

280

0

230

222

(I

0

0

II

221

n

u

Obiective de investiții în conținuurc

0

0

0

0

li

0

11

0

0

0

u

o

0

0

0

U

U

0

0

(1

0

o

n

ii

Obiective de investiții

0

U

0

n

ii

0

0

0

0

I)

0

11

niti

0

n

0

0

o

0

0

0

0

11

u

0

Dotări ai alte cheltuieli

280|

280J

nl'

2K0[

222|

ol

°l

0|

"1

222|

”1 ol

«Jc investiții

Total, din care:

• dolar i i.niepcfidci'tv

0

0

II

0

0

(1

0

II

0

6

o

II

•cheltuieli atinilab»

2X11

280

0

280

222

OtlJJ2.HI.63

ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ

SOCIALĂ

JUi

Total, din care*.

65’!

1.2501    1.1321

nai

IST"

-oL

±1-

ui

iL

IIW|

PREȘEDINTE D€ SEDiKT/


• •

1 VUM» >M MA* • t Nvllll *Al/s.<KryeN>e^rc3//.i >//»»< teul.

1t ,i Jti/a

1 i    ..

U’ialw

imllutîi

• n/a<rv« Oifaid imuu/auzn

finei

ttiili.uri hi

u.i: nn

• ».>rw«»z M

i/ //.w;

*’• wi»rt n, r.m. 20/1    ,J *•*    y^'

f.i’zV iilmuin ’i-el. ’-Hl

/.ru/.w/t ihn

1994

Wrli,1

.....

IftV ;>■/(,iza<r,

iz»”

Ai'Cll

Ji/hT‘,U

!li49e

rhiHTifin'i

v hi

,'ieult

fw<»

bicui

rr&zt»'

k ‘ll

«6 i'u.

i

i

r

1 1

jt

573

1.118

1.002

116

109

0

0

0

n

109

n


Oblccth'e de investiții

652

1.250

! Î55

im

109

0

0

u

0

0

109

II

în cooliniMrv

I    573

,118

1.002

116

0

0

0

(1

0

1091

0


652

1.250

1.112

118

109

109

573

i ,m

1.002

116

109

109

CI.01


f xccutic sediu udniinuirnuvServiciu Public Admini’ir.ire Crwr .Cabinet mcilieul l’ed iatrie J**i b o log- Logo pe, I 1ICLM 314/2008 modificat HCl.M 175/2010

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

Q

0

<1

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

li

-1îîl

11

1,

0

Du țâri »i ullv cheltuieli _de investiții_

ÎI

Q| nl Q| ol ol Q|


Tulal. din tare:

•dulin independente


CAPI I O I. L L 70    LOCUINȚE, SERVICII $1 PEZVOLTAKE PUB1ICĂ

Totul, din wn«:

937.688

929.189

♦05.99 ț

523.198

152.996

0

1.868

59.299

0

610

91.219

li

479.495

389.761

18.989

370.772

58.918

0

1.616

57.0,5

(1

241

46

a


Obiective de investiții

252211

110.173

29.333

81 040

21552

0

0

2! 0|7

0

330

205

0

in continuare

178.618

«1616

18.989

62 627

20.368

0

0

20.581

0

-41

46

0


Tuiul, din «re:

Construire locuințe ieftine pentru lincn destinate rumpa rarii ni lucrări pregătitoare si (c)uiieu edilitare, lifturi AfereotC -zona

finim Ncnet HCl.M 230/2008 utctuallmt de tt< I M 152 201 lucitMlUit IICLM 244/2011


168128

26.135

24.366

1 7»

205

205

109.805

16.251

15 467

792

,6

16


v,

/.'nwsttrw >>«,>. (WUU/

1 ...a    «.«•.‘w/w Hvun \uU0i

*fr n Juit, :«*-rui6,Wf

Valhann

'/uam

'MlktOj

•umlii

/Kimllhnrft

reMJc/in /.>

AHT cA' TJIMTJ/ui /o

j

AyVA Avf nmZo 2012’

luu! uh^niii Imt °-lh

nnsvbii/ u«t

'iWTfi

rZPt.'

IU 94

Fufii}

HeJlH

FM

pntiaJf

ure

»•»»/

«pri'iii

1 l»*TW

rHw/erwl V l.i Aw«>y<«A

bnai»

6wi

4 la

k «Ml

>

î

c

y

C

ld

<z

Roita urs rea $1 leamenajarva promenadei

2 spatiilor verzi din von» Vraja Marii-Cazino-Purt

Totnh

HC, A, ,1-201, .modificai de HCLM 15H8.02J013

n ,iq

14010

1 222

12.7W

10.977

10.977

12.542

729

ll 6,5

,0.786

10 7X6

Referai nr.l345U7U5.11.2012

2    Aiurim,area parcului Carol 1

2.027

2020

102

1.916

1 896

1 568

28

0,111

IK LM 462/2009 mmUfieal dc HC LM

1.778

1.616

o

1 J»I6

1.616

1 616

0

229/2011.modificat HCLM 255/20,2

,‘rucramul de dezvoltare edilitara a muo

?4.74j

54.743

0

34.743

66

66

-UJ- -

01 .di

( unșijnia-zona FalezaJir.Mihiii Fniincacu

-18 '96

48 796

0

tît’96

n

0

' MU for/xrjf    r|«rV, «l'O-O

Vr Oi/ îo ('•r-’.rjr.'

> bMlBKfc naMM iimulhi

PijfikVM

otlHul

irrunh' rit

r.iM

KMlCiVt /•

j i. < 2.101:

rtrrct

VU» <tt‘» ‘o

.v rjjae

/’zi»<VW«    .W?    (77/    >/

rumi

<l/«*W// va/ 'V,

>i*wn/>x» ax    —<

■|«T»

Cli.1.

/UVZ

huul

mnh.i

M-țW

/•7V

pMIdlirr

an-

/'.WW

mtciut

1 tuvA

T/Uf\frl.vi

Ir 1,1

i'eew/r

mm

IIKGi

k In liup

ti,- -Ihl

<1

j

4

M

IICI.M 114/16.072010

1 ImbuaaMiin-a acrejolut în Stsliunca Miimaui '    10 ?R4

10.284

223

—iwr

9-721

9.77’.

prin construirea onor pasartlt pietonul'.-

9. Ml

Ol

-9M>

9-M5

9.545

HCLM 111/2011.modificai UCLM 84/2012

5    Parcul Seniorilor

IICLM 14/2011.mmlifir.it HCI M S2.2O12

5.915

6.159

!48l

6 01 1

5.8-11

5.8111

OlOl

5 05?

4.712

0

-4.7i;

4.712

î 7t7

6    Promenada turistica Mamaia

IICLM 112/2011,modificat (Ic H( I.M 220,2611

61577

6-1 226

6‘>9

63.527

8.S92

8.893

ni.Oi

55.421

60 ‘39

0

~5TO9'

8.677

8.677

RcAmeaajurta integrata a zonei pietouale din rrolrul Islnric nl raonicipiulni Constanta

47.44S

47 418

278

—TcTo

13. KM

13.824

61.01

44 244

13.933

0

““ÎTvTT

13 500

13 300

HI 1 M 222 2011.modificat de IICLM 106/2012

8 immwiMtea integrala a zonei de arce» in Porlul Portul Turistic Tom is «1 Plaja Modern

42.000

41.950

50

41 Oiift

290

2‘»D

6|J)t

28.308

28 308

0

2X308

0,

(1

IICI.M 200 2011.modificat IICIM 288-21111, IIC I M 289201 lai HCI M 111 '2012

DvtAri |lalic thrlruirlt

340207)

168.035)

3t’,|

917221

90.7261

nl

Ul

ol

nl

28(l|

Oii 446)

»l

dc imr«liții

TmaLdin cărți

’Mtidii prtitecle

4 13?

4 H?

<79

3 756

760

II

ll

0

0

506

II

• aputl c.t|’/lt»l St U (. (.IM Ul< 1 LRBAN

315.698

463526

373.9} 1

89 W2

«9.592

M

(1

o

1)

0

89.59?

Oft 0

•cheltuieli suuuilatc utMMtiiiilar

G

G

<l

82

fis

II

(l

0

II

2$

$6

11

%

.{!

, 7 1,1. rr^ii wuntVl nune unu

V V lUSIl

Y.ilwa

lumi./

.înlliM

■ u/uaPtM

«<wuM

.nv/»fe»jX>>

r*mi

mlJCA'i la

ttKttOf

• l*p»US«J< lh

Jl !22Mt

'■/.    ’il-<    - -

ținui ile. <>in >crJ '-Hi

tîi'iiivate mu

\ur*

cAWtî

IV »/

raiul

Pn^'/t

F&

AP»

latul

ifuria.

1 »MM

Tnuițfintti

le Iu Hyrv/i

incib'i

’tr*/

TtuniJ

k la tuj

APfloP

1<

?

4

5

tj

9

III

II

11

a

•dflUiri

29*

O ’92 U

Obteelne de iuvolițil

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

n

0

0

0

<J

0

n

II

boturi »i uite cliclloirli

o

5

5

0

Ol    II

o

»

5

de Investiții

Iotul.din cure;

•studii «i prymclc

5

5

0

5

<

0

II

0

y

A

5

0

t A l'I 1 OL VI. 81    COMBt MIBHM EXERCIT

Total, din care:

168.128

20.135

24.366

1.769

175

l)

II

II

o

0

175

0

1119.895

16.254

15.462

*>92

13

0

0

0

0

u

13

A

Obiective de investiții in continuare

168 178

76.135

24.366

1769

>75

0

0

n

0

11

•75

0

IA9.S05

16J5'I

15 462

79?

13

0

0

0

0

0

O

A

1    Construite locuințe ieftine pir tinrri iliAI.

168 128

26 135

24 A 66

1.769

175

0

u

0

II

0

175

comparării, lucruri pregătitoare st tchaico-cdillt

mo sos

16254

15,462

792

13

V

o

<1

ci

0

U

zona Bato Novac-Ccntrak termice IICL.M 2JA/2OAJI uii'iMallMt de MCLM IS2Z2UII jcimuIiTm' MCI M 244 29II

1

A'XlvOi'iU rwiMlJui t*a-»'z»    Q AlSIW/ZIIZIM. J4tli>

A* »IMtU V^..AViZ

l'almm:

,'tiiuJd

ittiimtii

i ulcerr-j

.Ulu.lttrih')

r«.«.ycAr>Zu

i’    2

ll.'ti.-if

•.VVHZUJ Zu

J/./J,.5'?/’

Pr&trla i

Imul Jmatu >tcL ■ m

{ieunMt im

fund

/V»„iCf/ /•EV twin JiA r

<w

l-rtrtrf

y-viu,'

Z/pVS

rrtkiSlirHti

ti iu h)[IWI

’Wi

6v«»l

îr&nf

li IU

az j<>v

/

7

5

s

V

t?

UI

u

n

Obiectivi' de investiții

1371

1 173

•16

1.327

2?t»

0

0

1)

0

n

230

0

io continuarv

1.163

1.163

0

1 163

219

0

0

u

0

fi

219

0

R    Obiective de investiții

noi

1456

1 144

349

795

211

0

0

0

0

0

241

0

1.403

1.017

285

7J2

215

0

0

0

0

0

255

fi

lotul, din care:

,    Pietruire il asfaltare io zona Ptlarn Mart-,

municipiul Conaiaotu «Mr.thimbraveah

HCLM 2*131 IO L’ill i .Klualfra' Rdani

Iir.tt 19.17'0S.O5.2O 1 ZjDOdifiCK

747

491

187

jOI

107

tfl

0

fi

K'7

fi

91 01

673

434

157

277

IM

fi

0

J

104

0

HCLM tir. 276 .-10. 10.20:2

. Pietruire si asfaltare in «nna Pala* jrr. Moților, muoielpiol Cuastanta

l»< |.M242'31 i03011 .ctiwlirai ^elwifi nr 6193»'08.05JQ|2t modifica'

XO9

651

|62

491

tjU

fi

0

n

fi

0

114

II

OI.9I

7*0

583

12»

455

131

0

li

0

u

0

131

0

HCI VI «t,Z75'IO. 10.2012

02)

r<


si rcniucnajarcn înlcsrain a zonei tnoricc/Piata O* ulm

IK I M ,13/2011,mudifical de HCI.M (4/18 112.2013


Construire uiiiia|l locative modul*re in Muo. C-ia si l.TF aferente - Campusul vneinl Henri C o un da (Zona I) prin RAKDPI*

I1CI.M I48-U8.07.2011. modificat


ioei

11 34,

259

11,082

10.040

UI 040

12.660

•9.705

<•

9.795

9.795

9.795


52 450

5H.68I

J.476

55 405

330

130

40.925

43.225

2^>8

40 427

241

211


HI LM nr.247/05.09.2012

Ohicciisr «le invenții,1

345.270

350.781

2J45

348.436

411.718

0

1.868

38.282

n

u

568

0

noi

300.877

308.145

0

308.145

38.050

0

1.6,6

36.434

ii

o

0

0

TouLdin care:


t'roțrunol dt dezvoltare «-iIHlIara « municipiului CurnbmU-zmia hnlcza Nord IICl M H3/IO" 20,11


100.64'

100 647

389

IM. 23*

,74

174

89.805

89 805

n

89*05

0

0


( uiiKiiuirc pireu re niuhctajMiâ PtT.-T. Cazino-Mltatmc l<< 1 M M3.'30.09.2009

modificat M( L.M2J.V2012


Znna

20.229

23.304

45G

22.WB

in

10

17831

21.195

9

21 195

n

0


(I 292    29? tt O O I»

r \ r i t o i n -4

PROTECȚIA MEDII l.t 1

1 otnl. din care:

5

5

0

5

5

0

0

II

0

II

5

0

li

0

0

0

0

0

<1

0

0

II

0

0

Obiective de investiții

in continuare

0

0

0

(1

u

0

0

0

0

0

o

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0


Obiectiv» de iovcslilu noi


0

0

0

u

lll 0

0

0

n

0

fi

0

0

0

0

0

fi'l 0

0

0

o

0

0

0

3

3


Dotări si alte cheltuieli de investiții


CAKLr_O.LLJ.X4 Towl. din care:


TKANSPOKI L KJ

H2.29J

94.645

83.756

10.889

5.2W

0

Q

0

ll| 4,812

471

0

2.566

2.1 HO

285

1.S9S

454

•)

0

1)

II |    II

454

0


Miiilt tuizarr rtruni z.ina Aurel Vlaicu. municipiul Conslania |str. Stefitnila Vodă)

HCI M 248/05.09.2012


1.173

1373

•16

1,12"

230

21»

1.163

1 161

0

1.163

219

219

01 oi


• -/

'Akiw/w tlfUicimJm

IXui-itm/mi    ’hifn .•tui.

S'r •> Mia i^mXlrlt

«.««m«

■ NfttM ■laildki

» j/OUtai

rntnJn

.rJMrrfr/TKÎ

•fMut

»tjjoi:

l/w .le

.... ,.j/ .'.i

ii itjoi-

»v..»,.,i/» • pdr.tnj 1013

Fasf

.thtcejit

f.ti

Ij.wMk >hn

Su'n

cf.OG

Ifc’W

W*nlnf

d',

Fetii

jpec>a'

r.HW

r».fwfi>nn .■ hl

bKIllf

l«n!

irmai

*.■ /<? *i*-y

<?L j.'Hf

l>

1

4

j

o

/9

i:

11IXiiârî ti uite cheltuieli

■9J6-i|    92.138| MU6I|

8.7«7|    -«Rl?| (l|

T"

«1

o| l.8l?.|

ol

de lnv«ti|u

TuImI, «lin care:


•ifinin independente


7yjW <>2.128    8.3.561    B.767    • 812    <1 O


I) U 1.B12 u n


PRESFDIXTt SLDLNTX.


• lUr»; «6». I(| |    ,

aeChhI ț w

MMIfFi . r»HOMANIt

n oirpii. ujMcIanța MbNIUrtVI- COXSr.WȚA PRIMÂRLVlista de dotări independente si utilaje pv anul 2013

CU>70 IXXl-l>TF.Sf.KVM-|>>IUt4fULIAIIKrVBUCi    __WM

.V

.▼t

l'H

«■U

Ilfl’WJ

IUI «..._

»•»*

zw

»»*•

ÎW

.«»*

'• t\>J.

1»*

r—

Iv,"* >.

V-1-

Vnlrii

1

-

2

seu. C'wiren l iKi' |ip>ui mm*

Uf

3» «w

■*n3.5H

375 *»4

WJ«3

».<W

19372

Vr<*fiK PVC tablete ^sOh'xfdCftxxJ

»4

XI

M,

3M

1

Ir.iam tjc | X 1V40 nwatlklwil

'«>!•

14

«4

•1

•4

ti

U

4

cknxuH Jrje-»

osp

434

IÎ4

0

J34

114

lîl

H7TA1.

33M*»

*a «II

J-5 934

1W.RS4

R-JBU

0

01 .1

0

0

VlMi

2J

Ml

«Ml 4-1 »—»

ll

IUm»

•4» •/

4-AJ >

’i

<</IK

IM»

z-

•>-•

t—J

99

/'!*»•

V-A.

•A*

1

ACiOFUtr MAZ Hawtlflcu.'ll2&î>7<Ma

TOI AL

«att

-^jw

«aia

>J «Al

x ■»(.■:

Ateii

1 -o:

-

79-144

•LUI

O-IOI

4.94J

0

II

<•13

0


A />/«


Lista de studii si proiecte pe anul 2013

CAP.?! AVTOR1TÂH l'l BLICl. șl ACIIl'M l.XILHM.

A>

.TI.

1    "i<"

Sullrtum

In'uw»

'iT'Cil

'lcc«WM'

nuwlj

?/

Aodr

-v»3diw

JM

lL«

.1‘R.«nr

f<V|4-Xl

e/t»

/itiv.i./.'

nw

r»» s;

SbjfriXr

italfl

IUI#'

«SI

]

Av’iUiiliJiueikKiMiwniAiii nfaurite obiudifUlul «K investitei "C.i/tnon

Cnnuenta-roitriliUic M TVstflUfWC

DPO-O1A

281

0

2*7

297

287

Ccitiede lîninGuv pentruobiectivul «k« invectitii 'Cazinou Canstuma-rcabihtee si rs^ijurire

OP»

38

o

38

38

!-

)

Proiectate Tcnttul 1 .tir Play. modernizare u extindere "f Exporti zii tehnic3.DALl.PAL. P I.JUCjVHet

OP»»»IA

|6O

u

IW

|00

4

< eren- de fmantarv pentru obiectivul de invelih "Centrul la» May. modem ijjre 51 extindere

OP»

21

0

25

25

2 =

5

Rcubilitaiea îi n.«xleniizatea Iluminatului public Tu uue.e tocolilAti ale zonei i„uitiLH,ati*:i'£O)iteluiiiu«clima SF.PE.OT '.C.DDF

DGC

o

4 ir

450

>39

1

TOT Al.

900

0

M00|

9W)

(1

o

900

0

CAP. ’O LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PVDLICÂ

■Yi. ta

.Vr,

CT

lut bn m<

S^ttnterf

• e/mrr

£t.-««rc3

î7 fj 3.313

AXc* «.TaClClf £•

n 3

|AUM4 •Jin itHV

<>£.¥

pawaufe

•VS1

rr.«r«l’U Zj *w|wA <xin

d.if»j

«ACdf

itrrr

401

I

Actoafijart Puii Municipiul coni.tai.ta

UU.

190

1/0

20

20

2

Pl.? -    dv c’iutfU d Murii Neprc ilc Iu Pcrearîc II Purlul Tnnii.

»».

120

77

43

43

41

5

Aunaiigw PI1/ - privim! reabilitarea si revnaJwarri Zonti Peninsulare • modli HCI.M 41 i,/2<jt>3

o.o.

Iflfl

84

Of

66

«’h

»

CiabocS» l'l Z pentru terenul detimiiu desir.i.taComarnic. LVHO95/1 IO.

ionR '

».».

78

n

78

78

78

UL.X.

>1 30

.11 511

01 30

31 ill

Ol.J»

oi f« •JIJI

'll Mi

f»oeTc*2

5

Vctuuliore Pl.Z Mamaia-mcidirtudre HCI M285, ’8.o*< 2007

O.ti.

«5

3"

.17

-r—

37

6

Mpiiilknr l ICLMar.489.'09.l J.2009 privhul rraciiMltzare P<jZ Consnnta-

Ciinipjia

Ut,

67

0

67

67

67

T

PI 21»cstmvibnul Municipiului Constanta ?nnu A

U.t.

65

6-,

65

65

8

Pi )7 iu t-'Hlmviianui Municipiului Conuanu ziww K

U.U.

65

0

65

65

65

9

PUZ introducne letcii din -nn-svilan m intravilanul Municipiului Corrumiiil ✓OIW C.

D.tt.

65

M

65

65

65

10

Pia.ectiri- ți livwilic ’t onMruirc undați locativ* mndiilon: iu muu Cw si

I TE nfcnrme-C’jnitJusuJ Social J Icuri CcuikU i Z«iru ll 1 prin K \LOPP

RAEDPP

3.250

1)

1250

254

254

TOTAL.

4.135

37*J

3.756

76U

U

254

506

0

cap. 74 protecția MLuni.in___ ,.n

.%>

ATI

pr<anM.>i

5*/ioiirr ■ HeflKlUI

■ MWt

fcmlil

31 1? J0«

arartd U

•n:

.CiciaftC ?'7I;

Amur

>«wrț*

e?âA-

fOtl!

r»,«.-zx-4>

loatlt

>'w

infm

îl'

1

Dociuncntalie netesars obținerii aiaon/nliet UoCiupodarira a *[«liir privind

'Aiimcmarea cu apa a sistemului »lo ixJiii spnui veni in municipiul

Coikiunu

DPD

5

0

5

5

»

TOTAI.

5

5

5

i:

1

5

0

PRFSt nih ÎL SfcDIS LA,-ECKI »*♦B|)M \\K

JIDtiUL CONSTAM A MlNlOHl ■ ‘■»•>•. AM ' i‘KlM«t|A

l .isiu ahe cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2013

<Af.*6SA\ATArt_____«fi te»

-*î

i» .i»n J«arr

»*r—»

- 5

1»M»L

**-!»

l.eaJ

/A.11V

’»/ 13!

'l

II !! .1!

«i~WV

:»>x ju

wr

Ițor

rfttt.

Z«W

.“Ml

Z«*«

/■••/«

»«w

iZ/ISK

..- /«-

6*»«r

«an-

HmI

1

l*rn>ut»c «1 «comic im. iu* UtP'ici • p'Ulis- J6Vtn<f*l

ta

1 Mieitai

ifee» v

to

7X0

2X0

210

212

222

TOFAl.

2X0

3X0

0

2X0

222

II

0

0

0

222

»

•3

( AP. 7» LOCIH-M(..SERVICII Șl DCZVOI TARf

n iu u

.A

Ow.-w

.1/1».

b

ui:

«»*

«lMMtf .1

a o

•Vata»

ÎAII A.

.wr

■w«r

/Ml

Z»w

ZW-aCcM

1J"C

</»**»

faa«<Z*

Vkjr»-<

<■>1

I-»

•••cr.

1

P:.Wvuie iietcviflfc irsftqm» nr?;- ,r,l bucrxa SAai ui AjmuuI si Evanjcnclsi Itwi -Mrd Heitn Cicjidj

KAJtSCT

2e

0

SI

26

n

•    fi-ci iitttâa Stau C’rww. mi »

u.bn    i

PALI PM'Vl.'llil < Smchciui.*

■HA

4

4

il

M

56

56

toi Al.

S2

«2

li

m

62

II

II

0

0

26

S6

1


>n <z ?.< »i-aM

r*C«MS CA*


KOMAMA

flli.'l plL IAXNMAVP mvkk:ii*ii i. i uWa'M \ PIHVAWIK


Lista obiectivelor de investiții pe anul 2013

ui linie ftiMupwceonfonnHCL nr 321(20 ' 1.21112

CAPITOLUL 74

Inul,din care:


PROTECȚIA MEDII I UI


257.461

237.275

261

237.014

2.000

0

0

0

0

2.000

0

0

195.412

177.223

261

176.962

2.000

0

0

0

0

2.000

n

0


,\r

Zk'ivAiirv.) o5.*i;/oal.v»

' am i«n»: n»im0»i 6w«n <w»n/i .V fi tAtiu m&rAfril

• dl,a.,nJ

loltJu

uUlmki

1 aJearm

/a» »’•,

-•lif.f/1'^.,

huul

-ftvaun io 1* 1? !M1

9»r/rf*

CUCIMur Iu

r'l'f    .'f/l:

hiat rjlo-qm cj f

p»»«:{ Xie Jiu.

mi»

Au<iz/

mdiu

fw'*

rsv

pv/uâr

a-

.*iWl4

(//wa'W

i.iux

XfrHC

'1***

HC! UI. IJ

~aja>/

• X» /w?

 ,f.jr

0

1

3

t

6

-T

s

7

i<!

—L 1 "

n

IO1 AL GENERAL, din care: Coiotrucln-Miinuj

257.461

237J75

261

237.014

2.000

0,

o

0

0

2.1100

u

a

195.412

177.223

261

176.962

2.000

II

0

0

0

2.000

II

0

Obiective de investiții in continuan*

257.461

237.275

261

237.OU

2000

o|    0

0

0

2.000

0

0

195 112

177 221

261

176.962

2.000

0| 0

0

0

2.000

•J

0

IVMbibUrva *< ninder aizurvb «I,ternului de alimentare cu apA ți cuoiiluarv-,iu reghioen Consun w-bdoiuitu din care

cufinaniare IlAT Municipiul Constanții

lt». 1 M 1«. Î<XW mrwltfin» At HCI.M 2T/ÎUI0

257-461

'3' "i

26 î

237 014

2 000

2 006

!9> 412

i-t r;

261

176.962

2 000

X*000

UlU


I'RLSKOl'fTF ȘEDINȚA, J

*A7


L'i»r*|H.-„ i •, t ăm JlC.'.CT.St.

M > l’i I I n » R \pn


IU’


JUDETVl lONSlANJA

'JhlTATtA administrativ teriwiuaiA MUNICIPIUL CONSTAM A r «iirriuliti anexa -4

FINAMIÂ&LNtaAHayKSAEILE QJLNfqndupjPUBLICE

ajflnanțare nnrambursabilă din fonduri publice a proiectelor dubunJor sportive de rtropt privat șl nlr asociațiilor pe ramura rle spor* Judetear

Primărie Municipiului Constante Tsî propune să finanțeze programele sportive din următoarele ramuri- volei bâietl, volei fete, handbal feb», diferite proiecte din radrul programelor 'Promovare:» Mioitului <tc performantă", "Spotul pentru tnfl*', "înticțlncrna, funcționarea șl dezvolta» ea naîei materiale sportive*. Pentiu toate .•feste.» se alocă pentru anul 2013. suma de 1-675.000 le».

Finanțarea acestor proiecte se face In baza prevederilor legii ni 350/2005 cu modifică iile s» completările ulterloaie precum șl în baza legii oi 32/1994 modificata si completată.

b) finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru .icbvltațl nonprofit de interes general.

Primăria Municipiului Constanta își propune să finanțeze din fond» i publice «rțiun» sau programe culturale de Interes public prneral. regional sau local astfel: organizarea in perioada de Iarnă a "Orășelului Copiilor" și a spectacolelor din această perioadă, precum si pentru tîffetlle aCtivitau din domeniile, cultural, artistic, eduoatlv, de invărâmlnt știlnțiflc-cercetare fundamentală șl aplicată, umanitar religios, filantropic, sportive, al protecției drepf-urllor omului, medico sanitar, de asistentă și servim sociale, de protecția mediului, social șl comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum șt tl» întreținerea, reslaurarea, conservarea șl punerea in valoare monumentelor ■stoper, pentru toate aresfw» se a'oiă pentru anul 2013, suma do 4.925.000 IN.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Legii nr. 350/200*. tu modificările si completurile ulterioare, a Ordonanței rtr. 51/1998 ru modificările și completările ulterioare precum sl în baza L.eui» nr. 12/1994 modificară sl completată.

Atribuirea contractelor de finanțam nerambursabilă sr fner pr bâză ce selecție de către o comisie, numită prin dispoziție de primar. Atribui roe de Contracte de finanțare va face în Urniră fondurilor publice alocate programelor aprobați anual in bugetul Pn/narlel Municipiului Constanta.

Orice persoană fizică sau Juridică are dreptul de a propune ui» proiect ru condiția încadrării în condițiile de eligibilitate, înregistrare capacitate tehnică și capacitate financiara stabilite rin reglcmentănf» •egal»j *n vigoare și in limita fondurilor publice aprobate.

Propunerile de prnlncte se vO( depune Ie Directa Oro.'inizare Lvemniento din cadrul PrimSnni Municipiului Constanta direcție ce ve face toate demersurile necesare 5| legale pentru desfăjurarea în bune condiții a tuturor programelor șl proiectelor derulate din ronduri puliln> c:c vor li selectate pentru anul 2013.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

9 »IA re ?)r^<r>-

■■■


XIV'I» \<>MIH' VZ-•O • MU II


JUOETULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

Instituția publici; Formular.


ANEXASBUGETELE INSTITUȚIILOR SUBORDONATE


LEI

vmnmrt

. . . . ...

oom DlrrTNWttara

—aîta

NR

CRI

DENUMIPZ.A

lApTATll

ClMflutoiI de personal

CrmUuiall

bunuri «1 sarvieH

CMItuiofi

U» capMal

Trsratonm

ANa ClMltuMI*

ChaiUaeii

pantru

tfntpluri

m

Inatanla

Ch4»nrt4« bunuri >1 MTViCil

Cbattulall

ue ix!sonii

ChabiMU bunuri servicii

Asislenrj

șocata

AU»

cbeliuMli

Pmiacip cin h6N

CballuMII d» cafnlal

1

ORAWWITA CU PROGRAM MORMĂI •MICUL UNIVERS

JCM 3S3

6U.J5?

43 781

1.000

2

GRAOlMTA CUPPOGPAM

NORMAL

NR5,

2SO3Î3

S5 779

34.771

1 ooo

3.000

5.000

4.WJ

a

grădiniță CU PROGRAM NORMAI ROBOȚEL1

S21.7I3

48.402

34 240

1.000

HR

CRI

DENUMIREA

UWITATll

ChaHMlide Dflîfl041*1

ChalluUu

bunun » ••rvlcll

ChfllIuM»

Jv OftMUH

Iianfllwur.

AJl»er«rllulau

ChelluMni

paniru

droplun c*«Ugei» in irtțtanla

ChaHiueii bunuri ai unlkli

Chfliw.cn o* paraonal

Cheltuieli OUOUD «1 MnWI

AjbI* tenta

soîUI»

AJK

CfMKUlflll

Planei* din FFN

CheituMi! de capital

4

GRĂDINIȚĂ CUPROGRAM NORMAL ZUSEYDE RĂNIM’

575 436

W 242

4T m

2.500

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT

AMicir

i orzi»7

116.083

102-âtt

4 030

21961

«73 610

«

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUȚĂ DC TURTA

OULCE-

543442

56.SAS

UU7

1000

352.000

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

’OUlLlVCR-

604 51»

72.350

♦«.ITT

JDOO

420 300

a

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

•UIMEA

COPIILOR-

587 505

B3 7A4

76.110

5.800

250.000

ai rrt '

ThlâniMu aW! O&vd    |    lirJonulf©

-vonrtun propti-...    -

«-

-ST.

_

MR_

CRT

denumirea

UNfTATM

Cheltuiau da

onsonal

Cheltuieli bunuri ai

scrricil

Cheltuieli

M cepitM

TrAAelumr.

Ahe crwtttiNKl

Cheltuieli

pentru dreorxil cuabgelv Im InMMM

Cheltuieli bunuri si earvtstl

ChututoH

OS persuni»

CheituieU

cunun ai servicii

Asiei» Mă

sociM»

Alic

ehatuuei

Proiecte tun

FEN

Ciwltuieil de se» lai

a

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

XUMEA

“OVEȘTlLOR

637 443

68 162

12104»

3 600

20» 230

,0

GRĂDINIȚA CU PnOGRAA» PRELUNGIT

'MUGUREL*

MZSt

70.116

64 640

3.000

516.680

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGn

NOROCEL

438 282

M.162

5? 163

3.000

164.000

12

orAdinita CU PROGRAM PRELUNGIT

MR.10

446 6»

47.30»

53^64

3 (XX-

153 866

13

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGn DUMSRAVA MINUNATA*

S23H0

56732

56.104

4.000

w.ew

iHHHBi

■■

■gryMM- ri -j    1

bhi

~~ ~

■■■■

■■

■I

«HI

Nfc.

CRI

DENUMIREA

UNfTATU

ChMliAlU 49

Mr«on<A

ClwHutli nun up fii

«r.i-Sh

37allure|i r> OpiUI

Trerofamn

Alt* r.hein^il

Clmliuxll

p»mru

Ore piu»i

cMUgaia m

inonn

Crwitu»!' Mxwn »-«krelcll

crwttwii rt* pV'KMUl

CftMtuMfi

ounun »i

t« ni Ic 8

ABUtema

«oeuU

Al»

rAremiWl

ProwO« J« FER

ChdluRli

0<CA(>«U.I

•4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT MR2

4*4 577

60,557

11.2*1

4.500

*50 000

• 5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.J3

475.8TO

51*33

94.141

3 000

220 000

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGn

NR.42

514 449

«3 '64

70 221

4500

265 0OC

ir

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR 44

470 MU

50.M6

44,562

3.000

208 000

,c

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR44

5*3.256

75216

7X456

JCOO

34 000

450 000


;iR-


CRT


DENUMIREA


UWlTATll


Ch»l»ll*MI (V


PL-'Wjm'


Ctwltuwl kunuri ta tkrvicii


ChaituNU 6* CJbO'lM


PCrtUU

djawuH


C«U94Krln

tmtante


OwiUMeli ounun » wrvitzj


CîKiiuicn sc oeiovoai


CbotlUoli Punurl al servicii


Axiwanis

sociali


A)tu

ctowotoli


Piu,acu am FEM


ClttflUMl 0v WP'lul


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT •NEOHINITA-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53


70


GRAOHfȚ* CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.37


3'


grădinița

CU PROGRAM PRELUNGIT


NR 8


GRĂDINIȚA CU PROGRAM


PRELUNGIT

■perlutele

MĂRII'


470.KM


540 505


863-» 7


T43 194


»ws


J.MX)


166 104


58 MS


54.182


111.350


SO.B’E


74.350


54 340


92 .IM


106 041


â 000


e.ooo


s.ooo


i.WW


1M0


2C0.M0


300000


747.592


716 000


soocNR.

CRT


DENUMIRE*

UWTATN


C/Mr.iiwi x po'Kxm


CtuuuUU bunuri ai »»nnc1‘


CMHuMi

dC CalpUI


Trwwfcruri


*f.c cri»


CMHlia«li

penbu

sfcvpfuri

cjUiBdlv in inwuntJi


CheituMIi bonuri «1 «rvlei!


Chel,wtll 'X ►Arxiiui


Ch»ltb|»P bonuri «i WIVICM


«mm»

wjcisia


AHt

criuiiucri


Proucu a»n F6M


CriMTuuii de cuplai


34


25


xr


OR*£*NIȚA CU PROGRAM PRELUNO1T •STELUȚELE MARII'


ȘCOALA GIMNAZIALA NR ii •ANGKEL SAOGftV


ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 AUREI VLAJCU


ȘCOALA GIMNAZIAL NR 1J8P

HA3DEU-


ȘCOALA GIMNAZIALA nr e ■NICOLAE TmilPSCLT


1 324 339


91B 391


3 338 047


1127 923


IU. 150


’ 32 284


J30150


jAîe's


131.850


,24 7«T


17S4M


2OO4OO


254.M7


19, .403


3000


2 500


0000


1300


4 080


32.00(1


315.249


B.730


9.500


5 500


NR.

CR7

DENUMIREA

UNfTAnj

ChultHlaU Olt

KrfWJl

ClttflUlMI ctir.uri »l wrvtcb

ClMlIUMII ae capiu

Tm<i<1*nir>

Anp ciwlluxii

lamni dicplufl ciatfpxie in lIBlUIU

»

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 'CIFRIAN PORUMBE6CU

902.B7B

193.6*3

138.211

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23

CONSTANTIN

BRÂNCOWEAN

tz

1.1M.0U1

184.741

153006

91

ȘCOALA GIMNAZIALA MO. 2fl OAM

BARBILILAN'

1 «1412

227.396

21-1142

32

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NUM

’DIMITRIE

CANTEMIH’

5 «4 649

161 Alt

64 540

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11-OR. CON8TANTW ANO£L£3CU

74M73

116.907

63 OBS

r-bewuw» binun «

»«»v>en

ChoKuwli

0* D«f»O"»l

ChrttuUM bunuri si ■ornai

DiitMnli

«X3W»

AM

crwMutaM

PrahKîe din

fțM

CMnute.ll

uipiuJ

•*.000

4 <100

4 SOC

8 DCC

2.000

70 000

2.000

3 000

t&X*OO

4.500

1.000

0080

£**n*

cm


OENUMlREA

UMTAT1I


ChMtuitl. îJc pwionii


Chu.lu.ali mimul sl •«rai cri


Cheltuiel.

dac-wo'’*1


Transferuri


AIKS CtonuMfl


CtwlCuteli

pentru

drepturi

cMbgete >n Metania


ChtfliMf Ii bunuri si «urv»CK


ClMHuWl 0C B«I5U««I


ChMIulaii cunun a. servicii


Mtcunra

SOCIALA


Ale

cnelivw»


PtoiACla om FEN


tachtiW a* CACMiU


ȘCOALA GIMNAZIALA Nft 42 FPROINA/tO


ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 •GHEORGHE TITEICA’


ȘCOALA GIMNAZIALA NR 22 "I C. BRATlANir


ȘCQAaA GIMNAZIALA NR. 24 ION

JALEA


ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1T-ION MIMUL ESClf


1.1JSS14


2191.732


W0.!


^293.173


1 1Î2095


ias4iM


334.317


111.014


iSI 3»


177 0K3


106135


221.879


230.380


2311X1


132 0.1»


2 000


6.000


L«W


8. OM


2.000


33 088


10.000


37 600


hjm


*..000


7 000


1817


67 MO


| nnatt».    -------v«l.U,l >«■><,

NR

CKT

DENUMIREA

UNtTATll

CMIBJ.MI 04

P«’Kt»W

C1«IIim»| bunuri ni wryicb

Cfwliuleb

da ar ort» i

Transferuri

Me chelUiiel.

ClWOlMNI

fwnlni

Or»pW»i

CAfUi(Wf« IA

Irsianta

Cmiwwi Bunuri bj •ervleir

CMBltUi*! »■ [•••itwl.il

ChO-IlMK

Minut' »i orvtcfl

Aalsunt»

«orJsl»

Alia

nlMlniMII

P'cueac din TEN

CheNufell

<Xi OOl’JJl

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 'JEAM

BARF

994 244

144 547

177.609

2.000

40

ȘCOALA G'MNAZlALA KR 2S16IHAJ

VITEAZUL-

1 555 481

250.350

153 952

1000

30 003

34 540

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. ,0 MJKAIL

KOICflT

1.013.367

1SB.S05

«3 502

2 000

1.000

3000

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 5 T1ICOLAT tOROA-

Ml MkS

144112

•7 IM

2000

3.830

71.006

41

ȘCOALA

GIMNAZIALA

HH 30 NICOLAL TONfTZA-

2224310

327. Bl 0

242500

6.000

1.600

Z41C0


ȘCOALA

GIMNAZIALA

NB.ia


735 167


115387


Cheltuieli


Ctwhu«|i o» cantul


Transteiuri


Alte cheliu'Aii


Mntru tl/îO«ur> coverte in Instanța


ClwMuwll bunun m «•rvlell


CMItuwli di» pnrxnnal


Cn«iium*i bonuri si M<»tC»l


Asi&utnu

•odaia


AH»

ctidtOnri'


Ptoierta din FFN


Ciur tunul 3a capital


.‘40


2 VW


ȘCOALA

Gimnaziala

NR.16


>-573 905


226 170


707. «9


3 045


18000


3000


ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR31


736.851


132679


IMJ27


4 000


ÎCOALA

GIMNAZIALA

NR.37


2051 816


277.003


a.V'JU


I.WJ


•jg.tn


ȘCOALA

GIMNAZIALA


NAP


1 873 381


276267


738.395


a uuu


sădc


-

[-

NR.

CRT

OEROMIREA

UWITAT1I

CbaRual, da personal

Ctialupoli bunuri xi

«erv«cil

Cbo'njiBii da capilai

Tran «faruri

Alia chaltulail

ChaMuielt

C-aotru

dnclun

a»oeue<n

InMarta

CbaluiK»' bunuri ti «acvicli

ClWilUHB rtr nargjîMi

CMiiuia'i

bunuri si

ateneu

AMManta

ftttfcMA

Alic

chaltuloo

ProKcU1 am FEN

CMttuKli de capital

■rj

ȘCOALA GIMNAZIALA NR, ' 'REMUS oprea* ir

l.i 32-953

233643

1MDM

20W

>3.000

40 000

Sfl

colegul

COMERCtAl

■CAROtr

249X216

J78.043

□09 578

8.000

U.OOO

138.200

3.000

1.000

51

COLEGIUL NAȚIONAL 0? ARTE

•HEGIRA MAR IA'

4 367 773

424 488

348 821

fi 000

41407

67 451

92

COLEGIUL

NATIONAL

'MIMAI

EMINESCU*

2 333 136

361 243

256.223

e.ooo

4.01X1

CC-.COO

îl

COLEGIUL

NATURA*.

HIRCEACEL

BATRiM'

3.026.263

UI 5M

191 340

V.W0

49.153

314.379

6.615

S

M

E223

NR

CRI

DENUMIREA

UNfTATII

CHaRuten o» nerconal

Cheltuieli

&VIH.II »■ **rvidl

CSelU.MlI

•je

TTaiWtoTW

Alia ChelIlM»

Chain, lan

eenuu arap,uri cAMigaie h, Instanu

CtMltlMolI buram H servicii

ChaRuMII

O» ptricridl

ChtKuMI

ounurt». «rvlell

AJHM4ITM

tOCJV.,

MM

Cheltui»

6'oUd» Qin

FEN

crvctuieli im capital

M

COLEGIUL

NApONAL

PEDAGOGIC

'CONSTANTIN

QRATESCU

2.721.3T6

416.622

417 41S

17 000

110 000

360.000

17 000

55

COLEGIUL TEHNIC O€ MARINA AL6XAN0RU K)AN DUZA'

iîhm:

169-636

124 431

15000

2522

197 476

5C

COLEGIUL

IfcWflC

ENERGETIC

1 546 .69»

712.640

,1)1.273

U OOO

,0 000

97

1 000

75-000

57

COLEGIUL

TEHNIC

■RONTICA

1.291.316

221126

2tt£2A,

17.000

40.000

246 460

6.060

COLEGIUL TEHNIC DOM 13'

1.623 126

Z79.11D

3O6.9&4

IS.OOfl

•6.000

212000

n

tocat    finsnwrodeb^    l f.^niare |    venauri țwopril

[

NR

CRT

DENUMIREA

UNfTATll

Cta(ttu«l tle Oatserui

cnenuMN bunun* MTViClI

CtaRuM de capital

TrrnWwnjn

AKsawnuwn

CNHIUi*ll

pentru draptun LMUgMe In inaJima

CNrtUiieii bunuri s

Cheltuieli

0» p»'iw»l

CbcHuNM

ounurtai

stnvfcii

«Janta

socLM.1

Alt»

MîoKi.leH

ProteW din ren

ChVltnMll

dtL*e.Urt

50

COLEGIUL

TEHNIC

VASILh

PARVAN

1.36X543

230,241

106J13

7000

14,000

60

LICEUL TEHNOLOGIC CA ROSETTi'

1 0V1 139

US3U

306.7T2

15 000

223.000

ei

LICEUL

TEHNOLOGIC

’GHEORGWE

MIRON

CO5T1N-

1.152129

155 AM

ftxe»

15.000

202000

«

UCERUl

TEHNILOGIC

OlMfTRifr

L EON 10 A'

2155 422

255.090

■XTTMS

17.000

102000

925 67b

03

LICEUL

TEHNOLOGIC

•VIROK.

MADGEARIT

2411.693

wr.eos

12.070

1 003

J5.SW0

1J42

bogcc tocai    rl.ntr.vuc tta teza

NR

CRT

DENUMIREA

UNITATh

CtwilulaM do

pmonel

CnaituiMI bunul I>1

servicii

ClMRUMH da capital

Trenat» rut i

«re ciwtui^i

Cfcwtolall

puniru

oreotun CA«tig<Mi* m

m «ivite

84

Liceui

TEORETIC GEORGE EWL PALAOf

14» 0*8

295 W2

«8 KT

«•

L'CEUl

TEHNOLOGIC

GHEORGHE

DUCA’

1 Sfia.362

221 724

>88.169

66

LICEUL

TEHNOLOGIC

INDUSTRIAL

OE

ELECTROÎfcb MICĂ 91 TELE COMUN.

2C-I7 17S

ÎÎ7 044

219.342

€7

LICEUL

TEHNOLOGIC’

QANN

ROMAN’

i.4/a.iec

281.52D

180 088

sa

LICEUL CU

PROGRAM

SPORTIV

•NICCOE

ROTARI*'

2 788 148

HMH

281).372

1

corn p i C4ii o n i a ic

ChsRuMril bunuri » wrvid*

eiMttutaii

0» P»’ »<>"•'

Cheltuiau bonuri «*

K«V>Cil

AsJWenw ■cc HM

*.ll#

cImRUmH

Pfowet» O»n

FFN

Cheltuieli du caorial

•«.000

1JOSOO

nona

17.000

4.000

50.030

2000

2000

7.000

15.420

3.400

545 500

6.MO

1# OM

15.030

23 520

1.190 CM

100.0GO

i:-»-

ii—

—————

■ j

-j

MR

CRT

DENUMIREA

UNJTA7H

CnenuieM oe personal

ClwltUMll ounun ar

Mortal

ChM,,*l *-epHM

TrMtwuh

Alte c«*ilu>«ii

CtwlluMli

panvu

d'Mpiun

uoifRi in

înstări:)

Chtltutcll bunun H WV«W<

CTMduletl

Pe

Cnetueti bunuri (J aanflea

A2l»T»n«a

sociale

AJVs

cheltuiau

ProMteta 3in

PEH

Cheltuiati da oe-Ui

UCfcUL

TEORETIC

OECEBAL'

7 770 412

427 r^J

• 99.4»

<000

40.1100

145.000

5000

30.000

70

UCEUL

fEORETIC

GEORGE

CAUNESCU

1.770501

341 534

289 133

7 000

iOOOO

107 000

15.1)90

15000

71

LCEUL

TEORETIC

LUCIAN

HLAOA-

2.579.122

421482

301 457

0.000

9 000

M!XK

LICEUL

TEORETIC

'0VID1U3'

72

2.905 *46

<1)4*7

18/113

4C0U

10.200

18/100

,000

llCfeUL

TPORC7IC

TRAlAN

71

Z 579.7 53

306.740

171 256

8000

26.000

85 000

2.000

4000

15.090

-

too&et local

NR

CRT

denumirea

UMUAT»

Cheltuieli de personal

cr«Miuiflii

cunun ai

servicii

CNeffufeO de capital

Trenetarun

Alta cheltuiau

Cnehulell

centru

drepturi

£»(iget« in irreanta

74

SEMINAR

TEOLOGIC

IICEA1

ORTODOX

399 737

50.355

SERVICIUL

OE IMPOZITE

31 TAXE 31 ALTE

VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

14.000.000

BOCO.CCO

MUZEUL DE ARTA

POPULARA

76

750.000

CĂMINUL 0€ PERSOANE VÂRSTNICE

TT

X500.000

CENTRUL

SOCIAL

7?

276 600

303000

CtwuwiU11 bonuri » mvicfi

Ch«ltu«ii r*> purMOUl

Cheltuieli bunuri «4

wnwi

Asirtenw

wwa

Alt»

ctwlniMri

Pro««e d»n TEN

Cheltuim!

4o einH.M

3.000

223.000

11I.30S

(.♦19.000

-X


1»!

8

8

c

I «

p

1

*1

I

s ’ s 0

§

8

s

îl u «

1

t*

1 *

1 £

hlh

nlf?

1

i

i

8

8

ci

1

5    **

1    **

II

8

5

1

iii

i

?

I

•»

8

2

* fl

1    S c

1

i

a

9

1

s

•7

i;

P

0

&

jf § 3|i

4 1" >o||

“ 3ă

îhî

£.2

5 o o

x a

18

c|    8

S

8

8PREȘEDINTE

SEDINT*


MAlti i .


JUOETULCONSTANTA

Urttatea adntmisvativ^efițor.Bifl.CONSTANTA Formular.    f ANEXA 6


BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE Șl INTERNE PE ANUL 2013


DENUMIREA INOlCATORlLOR


Eufttt2019 PREVEDERI ANUALE

Coc «Scote*

TOTAL


CREDITE EXTERNE SI INTERNE -TOTAL

CREDITE EXTERNE


56 261


CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.06*59 06*63 06*70.06*74.06*79 06, Partea l a SERVICII PUBLICE GENERALE|Md51 05»54 04)

AutonL-iti publice si acțiuni externa (cod 51.06.01,

Cm W* capAV

Auudtfty eeecu.VQ al tepaiut.w(cpo SI Oft Ol .'Ml    __

AuloNai «jswjjtwe

Ari» aarvtcH publice geoarai* (cod 54.06 10* 54 06 SOI -5eo,o 50?:mc oo--r«jnita-e co •y.rCv’ttr a or.v»n&ar Afle sv»vo afetce țjeocra*

Partea a IL» APARARE OROINE PUBUCA. SI SIGURANȚA NATlOMALA(cod 6O.M««1 C€i

Apararo(cod 60.06.02,    _

Ohi ierai

Acarara p«cd a


Ordine publica si «iguranta nationala(cod 61.06.03* 61.06.05*61.06.50,

Olr Wa/c^pV.    __7

omipp pudica («jots; 06 Wdai

Poiilie W5»'a

Proioctw o«ug <• txotcctia cont;a ncenaiion'.prwoctia curta nonmvitva •

Alto chcflu-cM ii domeniu ordinii pudice m siguranței nafcnate

Partea a lll-e CHEUUIELISOClALCULTURALE (cod 65.06*86.06*«7.C5*fi8 06)


50    06

51    06

51 06.01 5’ 06 01 03 54 06 54 06 r0 54 00»

59 06

GOOG

6Q.C0U2

51 CC

01.06. UI 61 060304


61 08 Oe 01.08 M

53 06


(nvatamant (cod 65.06.03*65.06.04t6S.08.05*65.06.07+65.06.1 U65.06.50)

Pui lotaic^MQ!-    __

IlivMiwnftnl orascolsr 3- pcmar iccd 62.06,03.01^5.06.03 02)

Tnvjjșndm arescoar    _

în«8un'iânl arena*    _

invotoruăm socunfet'icad6508IM,UT te ccd 65.06.04.03)    _____

wcwiil/it sccuncajnkșor

_iiwaw',iârfl secunoer dpewr    _

■ir/aM'nMPi crotastonni    _

Invsljyrenl uosl! ctw

învățământ neBqflțrWI prin njvol (cod 66.06.07 04)    _

i'-vatanv»-’ specia'

SemiQi duxHhFB :wp.i «dtfiati» (cod W 06?1.U3«6S.U6.11.201 klwnow si c3'4me p?nUu eicv.

A?tc serve i auxiliare

A»e cbeițiu^i fn demen-ui invatanrintului_

Sanatate (cod 66.06.06*65.06.08*68.06.50|

Din MMcapto:

Swvoi niedfcaie n un'tati sanitare cu paturi (cod 66.06 06.01 + 66 06.08 03)

Sp'ia c qenersi*

wixi cvyxUe    _

Servfcioc sanatolo puuRa

Ane ChoHOieS m domarm^ «anatatf (cod 66.06.50.50)_

Alin «wlituiii» 9d»un- san tare

Cultura, reenrere si religie (cod 67.06.03t67.06.05-H57.06.50)

o." •O!3l rao/rer._ _

Servicii culturale (cod 67.06,03 02 la cod 87.06.03.08+67 06 03.12+6705.03.30)

ClICxtotOc- suplice comunale, oreienesu. rr «jfcppslu    _

_ Muewe

littl Mi pocRe dejpcctacole sl «incerte    _

_ S«* imju •» e Ce ara s, meserii

Caso do cultura _ _

CweeMaj/ate

BufiC’2013 l'HEvEDERI ANUALE

65 W

650603

6G06.O3.O1

bS.06.03.02

«5.00.04

65.06X4.01

65.06.04.02

65 06 04 qa

85 06.05

0Ș.0Ș.07

6506 07.04

85 05 ,1

65 0611 03

65?» 11 .30

65.0«5<l

66»

66X6 CW 66X06 01 ».l<5.WiU 3 060608 68X5U ÂK OK50 250

67 «I _ 67 06.03

67 06 03.02 67 MS 03.00 67 06 03 > brue.us.05 67 06.03 W» 67175 0307

Supei 2013 OREV60EKI JMUALfc


Cjxw șaten rav iwvra ;< o*k marna oiiLmi traoton^e    _

_ Cu'-wArtarc? î ’CStau =im» rronur-ientoor Slonce

_ Altesonio-butnrwto    _

SCYiCii lue-w^ Ci spot*w i'cod 67 OG 05 Ol* 67.0o U» 0?«67 00 05 031

Sfson

TteWCt

invciocie i^wlru putnic» parcu», /im» v*m •».•(. joon/.e «i «* *wien Aii» sențUfi în domenii* o.itum5ecrewi‘»rengte^

Asigurări sl aflisienta sociala (cod 68.06.04*68.06 06*63.06.11*68.06.12*68.06.15)

OM roftv «iA'.'i*-

Asistenta acordata persponflor in varctn_    _

Asistenta secola peni/u rănile s soc ,

C‘«șo

Un-t«i rtrt iusienți) .-imKxhkcoo

Prevenirea «nțuaerii șocate rood 68 06 15 02*68 08 16.50»

Crtnt.no Oe ețuUx ,ncai

Arte o u(;ii f* n domqnrj preveniri. otcteean jOcM»

rrnotocs ar(«m •? CT 06 03.30 B7DR05

'    05 0*

67 26.0502

67.06.06.02


O7W.5O

66 00

wosca 68 06 00

- a i S806J2 68.06 15 68 0615 02 60.06 15.»


p»rt»a arv-a 3ERVICC Sl DEZVOLT APE PUBUCA, LOCUINȚE. MEOIU Sl APE( ccfl 70 06*7* 00))

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03*70.06.05*70.06.06*70.06.07+70.06.50)


Own&pagMOȚ.    _"    __

_Loculnte (ood 70.06.03.01*70 06.03JO)    _ 7UO6.O3

_ilwwijn» aougM.Ki -*<oc«ji(rx _ _ _ *n 06 03 0*

AKe «etoi* <1    I locuinteK.    70 0C 03.3C

Alimentare cu »pa y amcna.ar! Inirotenmce iccd 70.06 05 01*70.0605021

700605

Aynnnțarc CUCpH    _ _ _ 70 06 05.0,

AmcncȚar 1 Urvl*nnice    70 0605.02

itenvnaipusl-c 8 M'Kt'ftcart ru»ate    70.06.06

AJ warlaro cu gaze nuiurate ir local,lat.    _ _ _ 70.06.07_

Aku servid m domeniile ocu nielcv 5t*vmlot 31 dezvortcni comunale

_    _ _ _ 70 06.50

Proiecția mediului (cod 74 06.03*74 06.05*7^00.06)

Âirt mm/ csafai    ‘ _

HmAi-XO? $ corVolu sohtftrt

SaiUoniete « g«i.i.n«« oeseur ior icod 74.06.06.01*74 06 06 02

_S«4uo»fy.B    _

Uaedwaa l'Marca KWuțK'te iteWur-xx

Cfti «luarea s> -/starea apelor reziduale

Pattea • V-« ACȚIUNI £CONOM(CE( cod 80.06*81 06*83.06*84 Dă,

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

_ Q/n tntoi capnoi _

Aciium peocrotc 9coo«m|ce s< cnmero»i« (cod 00 06.01.06*30 06.01.101

Pfwcnho » coi' bâîere inu*(Miii «J c"«ur-Piwwmde ae?vom-e <.<jK)n,*u ți xxsșlă

Combustibili si energie (cod 81.06.08*81.06.50)

Otr> totM rac*-.'    __

Eneroie larmtca    _

Alte cheltuit») pnvwdoombusuoli si energia Agricultura. silvicultura. pitcicultur» sl .mtlwr» irxxl B1.O6.03l

Onșooaeapțof

AyKutțu'M (cod 10.06 M 03*83 08 03 07*63.06 03.30~

Proiert 3 plantțfcr ț caranb-4 Rom. u*r»

____ Camere ațcicotc    _

_AMe O'tAueb -»1 non-w 1)1 agncuHurtl

Transporturi (cod 84.06^03*84.06.08*84.06.50)

Sb fflai cap<rc*.'    _

Transood rulie- (cod 84 06 02.01 la cod W 06.03.03)

O't (Auri sl pcdun    __

_Tnwnouit în cu»njr»    _

Slnm    _

"ratisport aenan (cod 84.06.05.081    _

A*Î3W ov4o _ _

AUe cncituMsi in dometrw transponunlcr PARTEA »- Vll-a REZERVE. EXCEOENT / DEFICIT (cod 99 06,

DEFicrr

6.^4.013 PRfVECEHI ANUALE


Coo.Mcmcv

TOTAL

74 06

74 06.03

?4<*.U!»

noonsm 74.06 05 02

74.06.06_

79 06

3O.C6

30 06»'

B0_06»' <fc 80.060’ 'O 83.06

8, (KM 3' 36 3)

83.06

83 06 03 83.06 03 03 93.06 03.0 7 0.3 06 03.30 84,06

94 06 03 84.06 10.01 84 06 03.02 84 06 03 CG M06 06 84 0608.02 94 06.50 96 W5 99 OG

OEmiREA INDICATORILOR

>O*1_

Cec mcator

PR6VEOE36 ANUXlE

rOTM

CREDITE INTERNE

56 391

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DE2VOLTARE(cod 50.07*59.07**63.07*70.07*74.07*79.07)

56261

PMMLa SERVICII PU9LICE OENERALE|cod51 07.54 07)

50.07

Autontab publice sl acțiuni externe (cod 51.07.01)

5107

L'ir. mini tjorto/.

Au'.orte» e»««4iva&i iwjis«iw(a)d 01.07.0’ 031

51 07 01

Au*0Mal wrcnif

51 07 0103

Alte servicii puolice pencvale {coo W.07 .10* 54.07 50)

54.07

S**v»c.i ouc-lce coftturiteie de eviaenui o »soor.c‘or

54,07 10

Ailn senAe i pud vx oene**"

54.0750

Pene» a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA 5I SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07*01.07)

59.07

Aparaiv (cod SC 07 t«|

60.07

Olnmal caotc

Amtotj nattots»»

HI 07.0?

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61 07 03*61.07.05*61.07.50)

SI 07

Din luUi a»o*r4

OttKra pul*ta (cr»i fli 07 03 04)

61.07 03

Pn» LO tx-JUa

flt 07 03.04

Protecție (MM Wttcc’.r CONfe ■now'rt.lcr Iprwecw,-țiv.la nomptuUM)

51.07 0=

A te CAMuie4 in dunat'iul nm.’l r-ottCC $1 St0brfct|e> naționale

614)7.50

Parts» a ttt-e CHELTUIELI 90CIAL-CULTURALE(cod 65 07*66 07«67.07*68 07)

5107

Invatamsnt (cod 65.07.03 la cod 65.07.05*65.07.07*65.07.11*65.07.50)

Bb.U 7

Or; Utmnpl#;

în»nlwr>Ant proscoiar si pnnmr (cod 65 07.03.01 *-65.07.031)?)

650/03

hvolarr£>: preerda/

6507 0301

ir ralamAn’ prmar

6507.0302

învățământ sccikcs’ (cod 65 07 04.01 »6S 07.04 02*65 07 CM 03»

65 07 CKMvalan’Ai: jewrxîar m'er or    _ _

_lnvfiUnifi»i.»»Mi»”ttarcupcnoj    _

cnftx*3M    _

ȚnvaiMinafli posttcca    _

_    rxxtofcnw pnn nivel fcoo 65 C7.07.Q4)    _

_InvwianS/a s.-eciai _

S<WV«CA ouu « e :«vm educație (cm) 86.U7.1 1 (tWK 07 11 30i in'rmx-0 si C3nt.ee pvut/u •*•©*’

AJW ΫV>CI adultera

Atț© choduwsl1 în dcnenlwi învalanAiiulm    _

Sanatoto (66.07 06*66.07.08*66.07,50)    _

țto KM ’jpeto

SarvlOi nwsicalMin undați șantan» cu paiurt (oxi «J.07 06.01*66 07 06 03)

Spital© genenws Unitul -^OOiocot©

Skvic da sanaiau auhica

Akocr>MHdia('indomenM sanntan, (cod6607,50.50J_

A le institut»' si acțiuni unitara

Cultura, recrtere si religie (cod 67.07.03«-67.07.05*67.07.50)

Din total cMtoi:    _

ScrviOi tajliiKH e (COC 67 07.03 02 tft coo B7 07.03.03*97.07.03.12*67.07 03 30) _ BlCioiet jvs'w corr■>»■«> orasencsd. PXjne.adta    _

Mtaae    _ _

InsHi «’l ptSfetJ O© >putiecsM s. rzmțty©

Scoi □opulare da ane el meseri    _

Cu^a <5© 9«W9

_ Canar© cUtu-alc    _ _

Centru pentru ccn^c**aiH« » prnrr<v-3'ee culluTa fnid.i<»w.e

Consueiurtai W '©StauȚyea rrwmvnenlSor »îoVf _ Ailaserzdt cciiu'd'.'    _

*rvto '«crunte > apwtlvo (coc 67 07 05 0’ *5/ U7 05 03*67 07.05 03 >

Spoc

3ix,«20i3 FH£'.'EL€R-’ ANUALE

CjU nc«euur

total

6j.07.Ua u-6507 CM 02 G5O7MO3 65 07.05 66.U7.07 85070704 B5II7 11 «5 07 1103 55 07.11.30 65 07 50

sap? _

66 07 05 _

06.07 05.01 66.07 06.03 06.OT.W 06 07 sc 66.07 50 50

67.07

07.07.03

67.07.03 02 8707 0303 67 07 03 M

_ 6707.03»

_ R7 0703 OG

67.07,03.37 €7.07.03.08

57 07 03 V G7D7.O3.3O

87.0*08

67.07 05.01

Bocet Ml 3 PREVEDERI ANUALE


l-ne-ai _ «/D.’.M.tB

Intrtfltw« ir»-*’ p»Itwce. perc.Tl. rnfie 7»-n, W# IKxmv»*1 fM aO'A.-nar'    B7 Q/,05 03

Alte snn<«r»îp dRnwn.n cu lum «whroi «u reLpau    K7117,51)

Asigurări Sl asistenta sociala (cod 6a.07.04*68.07.06*£8.07.11*68.07.12*68.07 15*68.07.50)    660/

ZXn loial    __

Asistenta aoxdato pe»scan«tor in wh’sis    H&ilJJ)»

Asistenta sociala pentru famtLe s» cop-i    S8 07 «j

C:a»a    _ _ «.OMi

-terța» de    nțoftcosodole    68QT12

Prevenirea excluderii «oc-ate (coo 88.07 15.02*68 C7 15 50,    66.07 15

Cantine rto «jUor swxJ    08 07 15 q?

__Alte cfrcttucA '0 domeniul orevemr» Mrtucer» iooqm    68.07.15.50

Al» crx*.i»t4 in domeniul «sigunnlor n asistenta suc-ota    08 O7 5C

Parteo IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU Sl APE (cod 70.07*74 Q7|

Locuințe, servicii sl dezvoltare publica (cod 70.07.03-70.07.05 la 70.07.07*70.07.50)


SJ2A1


Din total captioir    _

Locurile l cod 70.07.03,01*70,07.03.30)_ 70.07 03

DiMwMInxw saturnului O* eoirta    70.07 03.01

Alta ener.u>el' m domeniul nc< nfwnr    70.07 033»

Alimentare cu apa si smansian lid/uUrfubtaa (cad 70 07 05.01*70 07.05.02)

70.(17.1»

Alimentare cu ape    70.07.05 0*

Ânxraijft rvcretehrice-__ _____70.07 0502

llurPMMH pafciic ii «iaci•ifieur• lU'Ște    70 07.06

A:i*«»n»teiH cu ytwe naturale n oca toți    '0 0/07

Alta servicii fn domerue (ocuinsetor. serviciilor si oezvoltarii comunale    ____ „

>4 2»’ 2tXMJ


__r0 07 >0

Protecția mediului (cod 74.07.03*74.07.05+74.0^06)_ _ ta 07

O. totul cafrtr»

fteaucerwt ți crwrmuil poA^an    74.07.03

Salubritate sa țjessiu-'ea ««muiKo» (tzxl 74.07 05 01*74 07 06 02)    74 QJ

SMutxtao    __74 07 re .01

Co«tar« l'Jij -.'d ș_c-wni0HrKa .m’Ajn y    _

C-««si zarea si •joiwoa *pr4or rezdcae Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICEțW OZ*81.UZ-‘33.C7»*M 07,

Acțiuni generale economico, comerciale si de munca (cod 50.07.01 ,

Dir. nrai c^rn

Acl-uw generale aconot»»oe îi ccmeroac i cod 80 07 01 06 i Prerc. <e ai comttae-e nu'dav > gnuțuu

Combustibil țl energie (cod 81.07.06*81.07.07 )

O*i loial ceptW,    _

Energie Orn-Rca

Alt cernr.isW»»

Agricultura. silvicultura piscicultura 11 vanatoam (cod 53 0? 03)

Dfl iota MdlO _

AOncuRwș (iod 83.07 0303»«3.07 03 07-007.0330)

Praeviw can.eior * caramJiM rtosenia-t,

Ca-w»M

AM rAel joi In iXy.taO «prcuhuni

Transporturi (cod 84.07.03* B4.07.06*84.07.50 1

CHr> total 'ovilot

Transport rutier |ood «A 07 03.01 Ih M 07 03 03,

Dnrmun t pe»»#'    _

Try’ISCfi in vumin    _ _

Svaa _ _ ________

1 ransport aeriim ;con M 07 06.02^    _

Avuta rMa    _ ___

Ale tfiUlu U Ti domerV. transpu-iu' Air VII. REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT (99.07,

DECICJT

PREȘEDINTE SED.MTA

8U04 JfoW PREVFcent Mijite

Coc nucțti’X

TOIAt

•» 07.05 O? '4 07 X 79.07 «U «1/

2«O


HO 07 01

_HO 07 Ol 06

ft'O7

81,07,06 _V 07 07

S3.D7

R3 0703 _

83 07 034»

»,07 03,07__

83 0? ttl 30 BA. 07

atgțtg    _

_ m o? ai o •

94.07 03 02

34.07.0303

844)7.08

84.07-OtHg

84.C7.SU

_^2ZZZ1___ 96,07

M.07

CANT» WEMa cA/ A ■<i •,8i:ta«

JUDE fUL'CONST ANTA Unitatea aGnimtstrat.v - imenaia CONSTANTA IfMblUțir ObW<A

Formular    ANEXA 2 BIS

CAP 51.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

.ndcaiar


m i te.

Buget 2013 PREVEDFRI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE*SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)    _

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51 SF*55SF+57*59>

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

36760

35660

01    35860


10    18415


Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01*10 01.03 la 10.01.08 *10.01.10 la 10.01.16 *10 01 301

SatofidftlMa    _ _ 10.01.01

indemnizație ce conducere    10.01.03

Spor oc vechime    _ 10.0104

Sporuri penlru cood.lii de munca     10-01.05

Aftaspoțun    _ 10 0106

Or® sopLmentare _ 10.01.07

Fe-d de oremtl    10.01.03

13010

,?807pond penlnj pcstun oaiaa>9 prin cumul PorxJ «fereci piaiii cu om__

indemnizații plățile ur.or persoane din afara unRatt IrxtemnizaOi de d^ega^e indemnizații de detașare

A'ocain pentru transportul la ai ti* la Irrcul ce munca Atotalii pentru ocuhtft Ahe drepturi salariate >n oot

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 ia 10.02 05*10 02 30)

Tic»,de masa *)

Norinp de hrana    _

Uniforme s> ecmpamenl ooUpatoru LoMtinta de serviciu <olo»ta de salariat s famJlc sa Trar.sportu’ ia si de ia ’ocu' oe munca Aho drepturi satanele in natura

Contribuții (cod 10 03.01 I» 10.03.06)

Conțrbuiu de asigurai scoate de stat Cow bun. de asiguri de somai Contr bulb de asigurări sociale de sanatate

Coi*ptxj|fi de «s'igu’ari pentru scctUeri'.e de munca ai boli ixofessiorale Prwne de osrgurare v a(â plătite de angaiator pentru angajat»

GoncnbutS pentru concedii s» indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16*20.18 la 20.25*20.27*20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.00*20.01.30)

Fumitun de birou Matenac pentru curățenie

încălzii. Iluminat si foia mntrio» Aoe. canal ai saMxfoto

10.01.10

10 01 n

10.01 12

220

1001.13

1

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

786

10.02

0

100201

1002.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

4405

10.03.01

3340

10.03.0?

67

10.03.03

706

10.03.04

21

10 03.05

10.03.06

271

20

17445

20.01

5996

20 0i 01

295

20.01.02

20 01.03

530

20 01.04

80


Carburant) s) lubrtftanti R&w» d» schimb Transport

_Posta, teteGamuntcatii. racio w nteu ei    _

»,C>-. gog* 02 icr,»ci. c-caracter •uncs-c-na)    ___

Alte bunuri si smvlcj pentru 'nTOtncre si fUncbpoare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01 *20.03.02)

Hrana pentru aenttru    _

Hrana pentr j animale    _

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20.04.04)

Medicamente Matenale sanlarc

_Reactiv

Dezinfectant'

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.05 03*20 05 30)

Uniforme s« ecMpament Lenjerie si accesorii rie pal Al|e ooecte de inventar

Deplasan, delăsări, transferări (cod 20.06.01 *20.06.02)

Dwteseri înleme. detașân. transforârt Deaasari fn străinătate

Materiale de laborator    _

Cerceta re*dszvo I tare

Cârti, publicații sl materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

20.01.05

20.01.06

20 01 07

20.01 08 _

20.01 09

20.013 C

20.02

2316 _ 760 050

1068

130

20.03

0

20 03.01

20.03.02

20.04

20 04 01

20.04.02

0

20.04.03

20 04 04

20.05

50

2005.01

20.05.03

20,05.30

50

20.06

70

20 06.01

20 06.02

20

50

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

50

1250

lOtt

/&

MunHie, furnituri sl armamont de natura activelor flxo pentru armata Studii sl cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

Contribuții ale administrației publice locale le realizarea unor lucrări și eervicil do mtoros public local. In baza

unor convenții sau contracte de asociere    _

Reabilitare infrastructura program Inundat» pontru autoriiati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor Prevenirea sl combaterea inundațiilor ai inghetunlor

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)

Comisioane 3i alte costuri aferente imorumulunlor exierne Connsnoane si aile cosiun aferente împrumuturilor .ntenra

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivato din acțiuni In reprezentarea Intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou    _

Alte cheltuieli (cod 20.30.0t la 20.30 04*20 30 06*20.30.07*20.30 09*20.30 30)

Redaniasi puW«aia'H    _ __ _

Protocol sl reprezentare

Prime ac asigurare non-viata    _

Chirii    _ ~    __ _

Prestări servicii pentru iransm'lereo crepturkx

Fundul PrftSftdinteluiZFoncul coroucator/vi ipsMubei punice_

Execute'»» »I4h a oeanuHcr bugetare

Alte cfteituteii cu bunuri si serviri'    _

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30 03) _ _ _

Dooano aferente datoriei publice inlornc (cod 30.01.01+30.01.02)

20.15

20.16

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.24.01

20 2402

20 25

20.27

— —

20.30

20.30.01

9797

2100

2C.30.02

150

20 30.03 20 3D.O4

135

1720

20 30 06 20.30.0? 20.30.09 20.30.30

30

5692

0

30 01

0


Cooana aferente dator ei oubtoa micro; directe    30.01.01

Dobânz. aferente crediie'or interne garantate    _ _ 30.01.02

Oobarui aferente datoriei publice externe (cod 30.02 01 la 30 02.03*30.02.05)    30.02

Cobanz» aferente datorei ouWice exlenie directe    _ 30.02 01

_Dobânzi aferente cred te«x externe contractate de ordonatorii do o    _ 30.02.02

Dooans aferente cred teior exie-re garantate s-sau dnecto subimorumui3ta    30.02.03

Dob3nzi 3ferer.te dato’i» publice externe ocale    _ 30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03 01 ta 30.03 03* 30.03 05)    30 03

Dobânzi alerente împrumuturilor dm fondul de tezaur    30.03.91

Dctwnca datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumutumor tomtxxare din trezoreria statului    _ 30.03.03

Dobânzi la opeatiumle ce leasing    _ 30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.30}    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionato ale preturilor la combustibili

4020

Alte subvenții _ 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04}    S0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01}

J51 SF

Transferuri curente (cod 51.01.01*51.0<03*51 01.05+51.01 14*51 01.15*51 01.24*51.01.26*51.01.31+51 01.39 ♦

51.01.40*51.01.40)

_    51.01

Transferuri catrft ir«tti(u(i* pubiit»    51.01 01

Acfeuni de senatele     51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local    51.01.05

îrar$*orun dm bugete** conulihc* luoeicnc pcrtru finanțarea cșnțreiorde zi pentru txo'.ectwcopauim    _    51.01 14

Trar.s<erundin Ouoeieie locale centru instit.jri're de asi«eri3 sociala pentru oerscanee cu t«norap_    _ 51.01 15

Transferuri dm bugetele cons» iilo» oca* ș> Județuno centru acordarea unor ajutoare către untwț'ie acministranv-

tentonaie *n situau sie «wirerriă d.ficiiltate    __ _ 51.01.24

Transferun prtvinc contribuia «e a^Qurfki sociale- ac sănătate pentru persoanele ctlate în w*w«fiu pentru

creșterea copikihi'    _ _ _ 5T0126

Trarwfaryr» prvtnd contubotua de sănătate pentru persoanele beneficiara de ajutor social    _ 51 01.31

Transferuri din bugelihc consulilor ocale și județene pentru finanțarea umtăVor ce asisrenifl medlco-socwte    51 01 39

Trarsferun om bugetele locale pentru finanțarea cheltuoi-'or curente din domeniul sănătății    51 01 4b

Transferul din bugetele locale pentrj finanțarea camerelor agricole    _ 51_01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    _ 55 SF

A. Transferuri interna Icod 55.01.18* $5.01.54)    55.01

Arte transferuri cururile interne    55 01.18

Transferuri penlra achitarea obligațiilor restante către furnizor • ac energie termica ei ale centralelor de iermoficare 55.01 54

B Transforuri curente in atrălnătale (către organizații Internationale) (cod 55.02.01*55.02 04)


55.02

Contribuții ș* cotizaiI 'o organisme internaționale    55.02-01

Alte transferur. curente în strâ nătatc    55.02 CM

TITLUL l)T ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)    “    57

Ajutoare socialo (cod 57.02 01 la 57.02 04)    _ 57.02

Autoare sociale In numerar    _ 57.02.01

Autoare soc ale itt '«tura    _ 57.0202

Tobele de cre$a    57.02 03

T'chete cadou acordate penlm cnelkiiefi sodaie    57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 *59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59 15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)    _

Burse_ _ _

Ajutoare pentru daune provocate de calamității* naturale

Programe penlru tineret    _ _

Asociații «I fundații    _ _

Susținerea cultelor _ _ _

Contribuții la salarizarea personalului nedencal    _ _

Despăgubiri civile    _

Suine destinate finanțării programelor sportiva realitate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter etlintrflc el sociel-cultural Sume aferente pMțll creanțelor salariate

Programe ai proiecte privind prevenirea el combaterea discriminării    _

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru institut!) si servicii publice sau activi! Eli finanțate Integral din venitun proprii

Alte împrumuturi    ___    _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări do credite extorne (cod 81.01.01*81.01.02+81.01.05+81.01.06)

59

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80


BO.03

80.30

81


0

fi


Rambursau oe cred** extern» conlraclele de ordonatorii de credite    81 -01 01.

nam&'Ksari qq credita externe tun fondul do garantare    81.01.02

Rambursări oe credit* «țfierepc» timonei publice externe locale _ 8101.05

D>farwn)*r de cura aferent» datoriei publice externe    _ _81.01.05

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01*81.0202+81.02.05)    81.02

Rambursări de creciie <p|ame parentale    Bl.02.01

Omenie rin curs aferente detone* pontice interne    81.02.02

RamOursan de crecite aferente datorei puMce interne locale    81 02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)    __~    _ B4

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperat© in anul curent    _ 85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    _ 90

Excedent 92.01.96    92.01

Excedentul secțiunii de funcționare    _ __92.019E-

Ooflcit 93.01 96    93 01

Deficitul 3ectJun<i de runețonore    __ . 93 0196

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

__    900

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNFTATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    g1

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51 02.28*51 02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor ia spitale    51.02 12

Transferuri din bugete'e locale oantru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51 02 28

Alle iransferun de capdal către institui» publice    51.02.2$

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A Transferuri interne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 * 55.01.13 +55.01.15*55.01.28*55.01.42)

55.01

Programe cu finanțare rameursao^a

55 01 .OH

Proqrwne PHARE *lt« arograme cu fmniiwre nwumburisablfâ

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Program© SAPARD

55.01.10

Programe ac dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoliare Sooaia

55.01.15

Cheluiell nenngibiie ISPA

55.01.28

Trar»5fon,r Om txipexi local către aso^ar#e de dezvoltare ptei-com unitar    55 01 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursablle (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 ♦ 56.15 la 56.18 ♦56.25+56.27+56.28)    .

Programa din Fondul European de Dezvoltate Regională {FEDR , (56.01.01 la 56.01.03)    _ 56.01

Finanțarea națională    _ _    _ °1

Finanțarea externa nerambursamia    _ _ 56 ni .02

Cheltmeil neeki bile__     56C1.03

l)


Programe din Fondul Social European (FSE) (5C 02 01 la 56.02.03)    56 c?

Finanțarea națională    _ _ 56 02 0'

Finanțarea externa nerambursabila     56.02.02

Cheițulel, nedigibile    56.02.03


Programe din Fondu) da Coeaune(FC) (56 03 01 la 56 03.03)_ _ 56 03

Finanțarea națională    58 03 0t

Finanțarea externa nerambursab'ia    _ _    56 03 02

Cheltuieli neeliglbiie    56.03 03


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04X51 ia 56.04.03)    56 cu

Finanțarea națională    _ _ 56 CM D1

Finanțarea externa nerambursabila    56.04 02

Cheltuieli neehgible    ______56.0403

Program» din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56 05.031    66.05

Finanțarea națională    _ __ 56^61

Finanțarea externa nerambursabila    56.05 02

Chertuieh napllglbfle    _ _ _ 58.05.03

se.or 56 07 01


Programe instrumentul de Asistența oentoi Preaderare țiPAi (56 07.01 la 56.07 03) Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabila    58.07 02

Cheltuieli neeligibile___ _ _ 56.07 03

Programe Instrumentul European de Vecinătate 51 Paneneriat fENPI) (56.08 01 la 56 08.031    66.08

_ Finanțarea națională     5608.01

Finanțarea externa nerambursabila    _ Ș?°2

_ Cheltuieli neeligibile     560803

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

Finanțarea naț.onală    _ __56'5.01

Finanțarea externa nerambursabiia    56 15 02_

Cheltmati neeligibile     56.1503

Alte facilitați si instrumente oostederare (56 16.01 la 56.16.03)    _ 56 16

Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea exțema nerambursabila_ _ 56 16.02

Cheltuieli neeligibile    _ _ 56

Mecanismul financiar SEE (56.i7.0l 10 56.17 03)    56 17

_ Finanțarea națională    _ 56 17 01

_ Finanțarea externa nerambursabita    _ __58.17.02

Cheltuieli neeligibile    56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56 1 8 01 la 56.18.03)    _ __

Finanțarea națională__    _Ș8 ‘*8 01

_Finanțareai externa nerambursabita    _ _ 5618 02

_Cheltuieli neeJigib’ie    ~e 18 k33

Programul de cocKwsm eivRiwno-mman vi?flnd reducerea dSpanlatiloc economice si soaaJe tu cadrul Uniunii Europene

extinse (56 25.01 la 56.25.03)    _ . _    =*25

_ Finanțarea națională    _    56 25 01

Finanțarea externa nerambursabila    _ _ 56.25,02

Cheltuieli neeligibile_ _ 50 25 03

,i’b

Asistență termică pentru mecanismele tmcnoere SEE 156.2? 01 Iu 56.27 03)

56,27

<•

_ Finanțarea națională

56.27.01

Rft6nțarsa externa aeram bursabila

56.27,02

Cheltuieli neeiigibile

27.03

rondul naționai pentru relații t> Serale afoeni mecar.ismeo' financiaro SEE (56 28 01 la 56.28.03)

56 28

0

Finarțatea naționala

56.28.01

Finanțarea externa nerarrit>ji5abii&

56.28 02

Cheltuieli neeltgtbiie

56.23 03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

90C

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)

71

900

Activ® fixo (cod 71.01.01 la 71.01 03*71.01.30)

71.01

900

Construcții

71 01 01

Mașm. ocn-oamente $i nr.loace de iranspon

71.01 02

Mowl «r. aparatură birot-ca și alte active corporale

71.01.03

AJIe active 1'xQ

71.01.30

900

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

n

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Panic-fiyrB la capitolul tocai al socclatilor oomerciaie

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 31)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

0

Plăti afar.luaie In anii precedent» sl recuperate in anul curent

65.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEOENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Ejcedortolsedlurol dc dctvolvwe Deficit (93.01 97|

Deffclu.l s«ut'unii de c«vohwre

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


90

92.01

92.01 9? 0301

93.01 97

‘ ON fRAXEMlSEV A 3MCV* r.i*

j».

JUOEȚUL CONSTANTA

ur-lalea admi^straih, - len'onela CONSTANTA

Instituita pubi*câ’ Formular


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE 51 ALINEATE PE ANUL 201S

CAP 54 02    mu el

DENUMIREA INDICATORILOR

. Coc mdcator

Buoc» 2013

PREVEDERI ANUALE

total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE*SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

203

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)

203

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20*30*40+50*51SF*55SF+S7*59)

01

203

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

10

190

Cheltuloll salariat* In bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.08*10.01 10 1* 10.01.16+10.01.30)

10.01

150

Salon oe oaza

10.01.01

137

Inacmnant.e da concucerc

10.01.03

Scor da vecn-me

10.01 04

Sporuri uoninj ccndtoi de munca

10 01 05

Alia apexuri

1001 oe

8

_Ora suplimentare

10 01 07

Fcrd oe premii

10.01.08

rand pentru gonuri ocupate prin cumul

10.01.10

rond aferent p'-atn cu ora

10.01 11

indemnizații piat>tc unor persoane dn alara untedi

10.01.12

IfWfimmzati ce decqare

10 01 13

îndemn zatudc detașare

10.01.14

Axcatn pcrtru transportul ta si cc ia loo J de munca

10.01.15

Atacat!» pcmm «ocinile

10.01.16

Ane ikeo'.un sa anale in bani

10 01 30

5

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02 01 la 10.02 05*10.02.30)

10.02

a

Ttehsled*,nasa *)

10 02 01

Norme.!« hrana

10.02 02

Uniterm» si och;o«meni obkjâtonu

10 02 03

Locuința ce serviou teiosil» do salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la sl de la toco de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții |COd 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

40

Conțr butii de aslguran soaa'e de stai

10.03.01

30

Comr iiutu de asigurat: ce șomaj

10.03.02

1

Contribuții oc astguran sociale de sanatate

10.03.03

a

Contrioutn de asigurau pentru acr>cenle de munca «1 no'i profesionale

1003.04

1

Prime oe asigurara i/ialA puitite oe angajator pentru angajat*

10.03.05

Contnbull. pentru concedii sl indemnu^t.i

10.03.06

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

13

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru cur»(ene

20.01.02

incaiat. iluminai si foia momea

20.01.03

Apa canal si aaiubntste

20 01 04


Carburant si tobr.flant Piw* de schimb transport

Posta telecomunicații. racto. Iv ntemei Matonaie si p'csiari rte servei» Cu caracter 'tnicțwiiBl A le txinun si servicii pentru întreținere si fimdware

Reparații curenta

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru an-irate    _ _

Medicamente si matoriaJo sanitare (cod 20.04 01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectării

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03*20.05.30)

UMorme el echipament Lenjerie sl accesorii de pal Ana obiecte de inventar

Dopiasarț, detasan. transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

Deplasau nterre detașân. transfcrân Depiaaan ’n străinătate

Materiale de laborator

C Brceta r«-dez v ol tare

Cârti, publicații ei materiale documentare

Consultanta sl expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

20.01 05 20 01 06 20.01.07 20.01 08 20.01 09 20.01 30

20.02

20.03 20.03.01 20.03 02

20.04 20 04 01 20 04.02 20 04 03 20 04 04

20.05    O

20 05 01

20 05 03

20 05 30

20.06    O

20 06 01

20 06 02_

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

jjb IM


Munrtia furnituri si armement de natura activator fixa pentru armata Studii sl cercetări

Piști pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.15

20.16 20.13


Contribuții ale administrației publlco locale la realizare* unor lucrâri șl servicii de interes public local fn bara unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

Metoorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea sl combatorea inundațiilor sl înghețurilor


20.19

20.20 20.21 20.22 20 23


Comisioane sl aite costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 2024.02)

Comisioane ai alte costun aferente imprumutunior externe CoTiswane si atte costun a'erente împrumuturilor interne

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In ruprozentaroa intoreselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tîchete cadou


20.24

20 24 01 20 24.02

20.25 20.27


Alto cheltuieli (cod 20.30.01 le 20.30.04*20.30.0G+20 30 07+20 30.09+20.30.30)


20.30

Reoama si puuieltate    20.30.01

Protocol si rsprczonrar e    _ 20 30.02

® de asigurare nor.-viata _ 20.30.03

Chir.     _    _ _ 20 30 04

Prestan Mniicii pentru transmitere® rireplurtor    20.30.06

Foncul Prua.Md-nteiuVFonflul condiicaioruiu Pwtitupei publice    _ 20-30.07

Executarea sfâa 3 creanteto- bugete    20 30 09

AH® cheltmen w ounuri si mwci»    _ 20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30 01 01+30.01.02)    30.01


13


im


Dotări afsrențe datore out>»ce rieme directe

Dosâna aferente c/Hdlțalcr interne garantate _    _

Dobânzi aferente datoriei publice oxlcrne (cod 30.02.01 la 30.02.02*30 02.05)

Doban/t aferente datoriei aubticw externe d rectc _ _

Oobatwi afe’entc cred-tein» externa contracta» ce orrtiyiwium de create    _

Doban® atonele cretinelor externe garantate ««.'seu directe sutxmqnirnutoJn

Dobanz. aferente apterei public* externe ocale _ _

AJte dobânzi (cod 30.03 01 la 30.03.03* 30.03 05)    _ _ _

Dojana aferenta împrumuturilor din fondul de tezaur

DoOfl'xJd datorata trezoreriei steiului    ___

Oobanzi aferente imprumu'urior temporare rim trozorer® statului _

Dobânzi te opealkmUe de iens.ng

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzionate afe preturilor la combustibili

Alte subvenții    _ _

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    _ _

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03*51.01.05*51 01.14+51 01.15*61.01.24+51 01.26+51 01 31+51 0+ 39 ♦ 51.01.4<H51.01.49)

Transferun care msltu|t> publice


30.01 01


30.02

20.02.01

30 02 02

0

30 02 03

30.02.05

30.03

0

30 03.01

30.03.02


30.03.03

30,03.05

40

40.03


40.20

40 30

50    0

50.04


51 SF51.01

51 01.01


Actiunide sanatate

Fwianterea aeroporturilor de interes oca


51.01.03

51 Dl UȘ__


1 rareterun tîin a.țwiBn corei* < tor județene pentru finanțarea cenu<?tar ue o pentru protecția copilu ui

51 01 14


1 rarefe'ur, .-i.» bugetele *00010 pentru in»tia.b.te o ««.ster*13 !»ocai3 pentru persoanele cu naneicap _gl.01.15

Transferuri d«p bugetce cocs iL lor icente și juiteiene pentru acordarea unor aiutoare către un>iăț te admn>stratrv-tft>itontne in situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri ;.-.vi*ic contribuia doesiourâr sociale da sanstate pentru persoanele aflate In concediu penfni

creșterea copilului    _ 51.0128

Traneferun prrvinc ooranbulile de sănătate pentru persoanele boneTciare de ajutor wmI__51.01 31

Transferuri Cir. bugetele consiliilor tocate și .udețene pentru finanțarea ucwblor de asistenta -necnco-sociaie 51.01 39

Transforur^din bugetele locale pentru finanțarea chstUneâtor curente d*n domeniul sănătății    51.01.46

T-anstemn din Popotele locale pentru finanțarea camerelor agreate_    51 01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    55 SF

A.    Transferuri Interne (cod SS 01.18* 55 01.54)    55.01

Ale transferuri curente interne    55 01 18

Transferuri penTu achitarea oWta8|iilorrefiiHn:e către furnizori, de energie termica si ale centratelor de

(flfffi*ofjc3TC _ _ 55.01.54

B.    Transferuri curenta in «trâlnâtalo (către organizații Internationale) (cod 55 02.01*55.02.041

_    ___«jg

Conthoupi șt cotizat! la organ-sm» internaționale    55 Q2.01

A» transferuri curente Țn străinătate    55 02 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)”    57

Ajutoare sociale (cod 57 0201 la 57.02.04)    57.02

Autoere sociale m numerar    57.02 01

Autoare șocate b natura    57 02 02

Tkhtrte de crasa    57 02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli soc*ate    57 02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIEU (cod 59.01 4 59.02 4 59.08 459.11 *59.12 *59.15 *59.17


+59.20*59.22 *59.25 *59.30*59.35,    _    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocata da calamitatite naturale    59.02

Programo pentru tineret     59.08

Asociații m fundații     59.11

Susdnorea cultelor     59.12

Contribuții la salarizarea personalului necterical _ _ ___ 59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sumo destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive do drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific Si socud-cutturai    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate_ _ 59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea dlscnminarii    59.30

Sumo alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81 >    _ 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03*80.30,    _ _ 80

împrumuturi pentru Insdtutii sl servicii publice sau activiteti finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81 01.02+81.01.05*81.01.06)

RAmtxjruiri co crcoitc externe contracta» ce ordonatori* dc crod>țe

Rambursat- dn    externe om fondul do garantare _ _

Rambursat- de credite aferente datoriei puctce externe locate

Diferente decurs aferente calorici pubik» externa    _

Rambursări de credite intemo (cod 8142.01*81 02.02*81.02.05)    _

Rambureșn de cred'te interne garantele

80.03

80.30

81

81.01

81.01 01 ai .oi .02 81 01.05 81.01.06

81.02

61.02.01


Coerente oe curs Bleren» daț<rto publice interna    31.02 02

Ramfeutsan ce credite aferente dator ci auN ce ntecne tocato__31.02.U5

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)     84

Plăti efectuat» in anii peeeeoontl si recuperate in anul curent    35.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENTfDEFICÎT    90

Excedent 92.01.96    02.01

Lxceoenjui sccțvnS defuncționare    92.01.96

Deficit 93 01.96    _ _ 93 01

DcOotul secțiuni; c«'uncțxjnare    _ 93 01.96

SECPUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55*56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    51

Transferuri decapitai (cod 51.02.12*51 0228*51.02.29)    51.02

Transferuri prontru finanțarea investitor ta sonate    51.02.12

Transferun din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital d»n domeniul sânătâhi 51 02 28 Alte transferuri de caprtai cairo instituții publice    51.02.29

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod S5.01)    55

A. Transf*ruri7ntemo (cod 55 01 03*55.01.08 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 ♦ 55.01.13

*56.01.15*55.01.28*55.01.42)    55.01

Proyeme ou finanțare rambursabila     55.01.03

i-’rcșramc PMARE ș* a*e programe cu finanțare neramoursabfă    55.01.08

Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD _ 55 01.10

Pntgrame de dezvoitare    _ 55 0' 13

i-ono Renan ce Dezvoltare Socutia _ 55.01.15

Cheitutefi neeigibito ISPA    55.01.20

g* ISA


Transferuri <3rn bugeîji tocai caire asoootUe Ce dezvoltare fniercomitniorâ

55 01 42


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05*cod 56.07 + 56.08 + 58.15 la 56.18 +56.25*56.27*56.28)

Programe din Fondul Eu'opean de Dezvoltare Regionaia (FEDR ) (56.01 01 la 56.01.03)    56 01

Finanțarea națională    _ _56.010^

F-nanțarea_exlerria nerambursabila _ _ 56,0102

Chelluieii neel fl'biie    66.01 03

Programe din Fondul Socta» European (FSE) (56.02 01 la 58.02.03)    56 02

_Finanțarea naționala _    ____ 56.02.0'

Finanțarea externa neratrbursabila    _ 56.02 02

Cheltuieli neeligibile    _ 56 02 03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56 03 01 la 56 03 03)    56 03

Finanțarea națională    _ _56 03 0'

Finanțarea externa nerambursabila _ _Sfij)3O2

Cheltuieli neeligibile    56    03 03

Programe din Fondul European Agr.co. ce Dezvoltate Rurala i FEADR) (56.04.01 ia 56 04 03)    __ 5604

Finanțarea națicnală    __56 0

Finanțarea externa nerambursabila    _ 56    04.02

_Cheltuieli nootigib«le _ __ 56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit »FEP) (56 05 01 la 56.05 03£_ 56 05

Finanțarea națională    _ __56.05 V

Finanțarea externa nerambursabila    _ 55.0502

Cheltuiau neehgitiie    _ 56.05 03

Programe Instrumentul da Asistență pentru Preacerare (1^(56.07.01 la 56.07 03)    56 07

Fmanțaroa națională    _ _ 56.07 01

Finanțarea axterna nerambursabi'a Cheltuieli rweligiotle

56 97 02 5607 03


Programe Instrumentul European de Vecnăt3te și Partenenal (ENPI, (56.03.01 la 56.03.03,    56 03

_ Finanjarea nationaiâ_    _ _ 5606.01

Finanțarea externa nerarnbursabila    36.00.02

Cheltuieli neel-pble    _ _ _ 56.0B.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15 01 ia 56.15.03,    56 15

Finanțarea naționaiâ    _ ___56.1501

Finanțarea externa nerarnbursabila    Sfi 15 02

Cheltuieli neeilgibite    _ se 15 03

Alia facî'ilati sl instrumente posladerare (56.16 0i la 56 16.03,    _ 56,W

Finanțarea națională    __ _ 5816.01

Finanțarea externa nerambursabite    56 '6.02

Cheltuieli neeiigibiin    _ _ 56’6 03

Mecan»nuJ financiar SEE <5617.01 la 56.17 03)    56 17

Fnanțarea nahnnaiâ    _ _ 58.17.01

Finanțarea externa nerambuisabila    _ 56 iz02

Chetțuieii neeltgibiie    56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.1601 ia 56 18.03,    56 10

Finanțarea națională    _ _ _ 56 16.0*'

Fnanțareaexlema nerambursabua    _ _ 5616.02

__Cheltuieli neeligibile    561P. 03

projxamu de cooperare eketiano-roman «iznnd reducem» dtapanlatlor economice s< socialo n cadrul U'"uc»

Europene extinse (56 2S,01 ta 56 25 OJi _ _ 56.25

Finanțarea naționala    56.25.01

Finanțarea exlerna nerarnbursabila    __56.25 02

Cheltuieli neeliqioile    56.25 03

/Utsiențâ tehnică pentru mticantemele financtarc SE6 (56.27 01 ia 56 27 03)    56.27

Finanțarea naționala    _ _ _ 56-27 C

Finanțarea exlwna nerambursalxla    ___ _ 56 27 02

Chanjrfî.< noo c-tnle    _ 56.27.to

Fontiit național pentru relații QHalorale aferent mecaniK/nwnr financiare 3EL (66.28 01 is 56 28 03) Finanțarea națională

_Finanțarea externa nerambursabila _ _

Cheltuieli neeligibue

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71 03)    _ _

Active fixe (cod 71.01.011» 71.01.03*71.01.30)

Construcții    _ _

Macini ocrspamontc si mijloace de transport Mobilier aparatură birolicA ș» alte act've corporale Alte active fixo

Reparații capitale aferente activelor fixe    _

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Icod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)    _ _

Panicpare la capitalul e-ocwi al sodoiatiw comerciale _ _

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE OEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    _

56,28.

56 28 01 56.28.02 56.28 03

70

71 71.01

71.01.01 71.01.02 71.01.03 71.01.30

71.03

72 72.01

72.01.01

75

79

81


o

IJ


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

(85.01)    _ 84

Plot} efectuate in anii precodentl ai recuperate fn anul curent    B5.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT Encedent (92.01.97)

Excedentul secțiuni de Deficit (93.01 97)    _

Deficitul «ciunti ne dezvoltare

PPESEDINTF ȘEDINȚA

90

92.01 92 01 9!

9101 93.01 «7

COMKAShMVfe VZĂ M • Ki

m <4i v.a t r.\»

4UCFȚUL CONSTANTA

Unitatea administrai,v - leritoriBls CONSTANTA

lnillu,la pudică Fjyrnuiar


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI AU NEA TE, PE ANUL 2013

CAP 55.02


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

nidieaior


((III lui

Buge 2fli3 PREVEDERI ANUAI F

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE*SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


500


SECPUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0U79+84)    «00


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40*50+515F+55SF+57+59)

01 «00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0H-10.02-H0.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bont Icod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.08 *10.01.10 la 10.01 16 *10 01 30)

10.01

0

Șaten (te iwcs

10.01.01

IndenmîZBite ce conducere

10.01.03

Sper oe vecnime

10.01.04

Sponin nantru candilli rin murtc*

10.01.05


Alte spexur

10 0106

Ore suplimentare

10 01.07

Fond de premii

10.01 08

Fcnd pentru posturi ocupate prin cu mu

10 01.10

Fcno aferent pteî-1 cu era

10.01.11

Indemi'b’At Iijuatite unor pentoane din «far» unitalii

10.01.12

Inaemnlzsli: de deiegan-

10.01.13

_

Indemnizații da detașare

10.01.14

AioraOi peniai transportul Ui s> Ce la locul de munca

1001.15

Aîocatii pentru locuințe

1001 16

AilC drepturi salariate în oani

10.01 30

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.Qt la 10.02.05*10.02.30)

10.02

0

Tichote de masa “)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Undormc st ech pamenl obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu fote&ila de salariat si fam lia sa

10 02 04

Transportul ia sl de la locui de munca

10 02.05

Alia oremun salariate in natura

10 02 30

Contribuții (cod 10 03.01 la 10 03 06)

10.03

I)

Coninbutii da astrjuran sec ale de stat

10.03.01

Coninbutii de asigurăn de somai

10 03 02

Coninbutii de asiguran sociale ce eanaiate

10.03.03

Contnbutii de asigurări pentru accidente de munca si poli profesionale

10.03.04

Prmc oc asigurare viața pfcltiit» de «rup^alor pentru angajați

10.03.05

Coninbutii pentru «xrcedi si irdemncam

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1

Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01.00*20.01.30)

20.01 _

0

Fufniun de b'rou

20.01 01

Materiae pentru curățenie _

ircalat. l umiral si 'oria Apa canai si salubritate Cd'bur«nu si lubrifiant» piese ae scrtmp

Transport_

Posta. (eteoornuniălu, rado. tv, internai

Materiale si prestări d» - cu caracter fteieȘonal _

Alte bunuri si wrveii pontai înlreonera si funcționara

Reparații curante

Hrana (cod 20.03.01*20.03,02)

Hrana pentru oameni ►rana pentru animale

Medicamente sl matonalc sanitaro (cod20.04.0i la 20 04.04)

Medicamente Materiale sanitaro Reactivi Dezinfectant!

Bunuri dc natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.05.03*20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjene si accesunl ce pal Alte obiecte de inventar

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01 *20.06.02)_

Deplasări Interne. deia^i Uansferân Dcpissari ~r străinătate

MMâfttlfl de laborator_

Cercetai e-dervoMare

Carii, publicații sl materiale documentare

Consultanta si osportlxo

20.0102 _ _

20.01 C3_

20.01 04 20.01.05 20.01.06 20 01.07

20.01.03    _

20 01.09

go.0130    _

20.02 _ _

20.03    a

20C3 01    _

20.03.02

20.04    0

20.04.01    _

20.04.02

20.04 03    _

20.04.04    _

20.05    _    O

20 05 01    _

20 05 03

20.05.30

20.06 _ O

20.06.01

20.06.02 _

20.09

20.10

20.11 _

20.12

Pregătiră profesionala    20.13

Proiecua muncii    20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    2q 15

Studii ai cercetări    20.10

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local. în baza

unor convenții sau contracta de asociere    20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autorttsti publice locale    20 20

Metoorologie _    ~    20.21

Finanțarea acțiunilor oin domeniul apelor    _ 20.22

Prevenirea ai combaterea inundațiilor sl înghețurilor    20.23

Comisioane sl alto costuri aforente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)    20.24

ComiăioanB si alte ct»Uir> aferente «rprumutunior externe    20 24.01

Comisioane    s> alte costuri aferenta imorumutunlor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciara oonvato din acțiuni In reprozontarea Interosolor statului, potrivit dispozițiilor

legai*    20.25

Ticnele cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 29.30.04*2Q.30.0&*20.30.07♦20.30.09*20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate    20.30.01

Protocol si reprezentare    __20.30 02

Prme de asigurare non-vtato    _ 20 30.03

Chm.    20.30 04

Preslan servicii penl'u IraosmiUtOH* dreplurior    20.30.06

Fondul Presenlnteiuu'Fu'Klji cunducaloaiki. «nstrtulie> pufna?    20.30.0?

Executarea s4ita 3 creanțelor bugetare    20.30.09

Alto cheltuieli cu bunun sl sorv.cn    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI fcod 30.01 la 30.03)

30

499

Dobarut aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

499

Dobânzi aferente dator ai aoMlos Interne directe

30 01 0)

Oobânz) aferente creditelor nte'ne Garantate

30 01.02

499

Dobânzi aferente datoriei public® externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aterente datorei ojblice externe airecia

20.02 01

Ootoiwi «torente creoiteic* ©.«Ierna contractate do ordonator» de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe oarantatc si/sou directe subiraoramutate

30.02.03

Datorai aferente datoriei pjatice extern» 'ocale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.08)

30.03

_0

Dotons sterente •mprumuti.F’io'- dn fondul ds tezau-

30.03.01

Oobanda datorate trazorertel îtatu ui

30 03 02

Dobânzi aferente in-iprumutvnlo'- temporare d*n trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la cpealiumi© fle teesirg

30 03 05    _

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț ți tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNfTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF _

0

Transferuri curente (cod 51 01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51 01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri calre Institute iiubitoe

Șl 01.01

AOMjni de șHnâiaio    ,51.01.03

Finanțarea aeroțxxiurlqrjte interes local    _    _ _ _510105

Transferuri cin Deselele cocilor jiioetene penrru finanțarea uml'e’or (te o pentru proiecția copiului    51.0114_

Transferuri din bugete» locale porte j insdituțiae ne asistenta sgcj» pentru persoane e cu i.dncicep    51.01 15

Transferuri din bugete» ccns»mtor k-^te si |udețenc pentru acordare* unor ajutoare către umtWie admorstranv-

tontonoteîns4uathdeaxlren>ă diflcuHato    _ _ _ 510124

Transferuri pnvmd contrau» de «Mcjurâr. sociaie de sânătate pentru persoanele aflai» In conetetu pentru

creșterea copilului _ _ _ _ _ 5101 26

TransfeturiprMndconfnojvredesaralateoenrru pcrsoaneie benoftc»redeagilor soc.»    _    _ 51.01.31_

Trope’enni din bugete» consiliile’- locale ș. județene pontai finanțarea unităldor de asistență me«jK-x-.snc.a»    51.01 39

Transferuri oi» Pvgeteio locale pentru finanțarea chetfu»Wor curente din pomenii sănătății    5101.46

Transferuri din bugetele locale pentru f.nanțarea earaereior agricole    51 01 49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    55 SF

A.    Transferuri Interne (cod 55.01.18+ 55.01 54)    _ 55.01

Ahe transferuri curente interne    55.0113

Tranșferurl perilru achitarea oougav'or ra-tenie către furnizorii Cc «nerțjw» termica s» ale centratele de lennoticare 55.01.54

B.    Transferuri curente in «trăinătatc (către organizații internaționale) fcod SS 02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții ți cotizații >a organisme intenrațiorele    55.02.01

Alte transferuri curanta în străinătate    55 02 0£

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    _ 57

o' o


Ajutoare sociaie (cod 57.02.01 la 57.02.04)    _ 57.02

Ajunara sooaie in nuraerar    57.02.01

Autoare soaa-e |n natura    _ 57.02.02

r<neie de cress    _ 97,02,03

T-chwe cadou aconaotc penlni -+etu*+ șocate    ___ 57.02.04

TITLULX ALTE CHELTUIELI Icod 59.0T+ 59.02 + 59.08 *59.11 +59.12 +59.15 +59 17

♦59 20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)    _ _ _    59

Burse    ' _ _ __ _ _ 59.01

AjutoBra pentru oaunc provocate de calamitățile naturale    _    59.02

Programe pentru tineret    _ _ _ 58.08

Asociații si fundații    _ _ 59.11

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului nedencal Despăgubiri civile

Sume destinate finanțam programelor sportive realizate de structurile sporrivadedrept privat Acțiuni cu caractor științific sl sociai-culturai Sume aferento piâțll creanțelor salariate

Program» si proiecte privind prevcniiea si combaterea discriminării    _

Sume alocate pentru sprijlnmeo construirii de locuințe _

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30,

împrumuturi pentru institulll sl servicii publice sau aciivltatl finanțate integral din venituri proptii

Alte imprumuțun    _ _    _ _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81 01 01+81.01.02*81.01.05+81.01.06)

Rambursan oe credite exierie conți actale de ordonatori du credite Rambursări de creoile externe oin fondul de garantare    _

Rsmbursan de creole aferente «teionei publice externe local**

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80


80.03

80.30

81

81.01

51 0, 01 81.01.02 81 01 05


Diferwte ce curs aferente flaîoria' pubuce externe

Rambursau da credite Interne (cod 91.02.01+81.02 02+81 02.05)

Ramtursan de credite -nremc garantate

Diferențe ce curs aferente datoriei ouWice 'nteme    _ _

Rarnbjrsan de credite «fenerto datorie; publice iniwrnejocsic    _

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)    _

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate In anul curant TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENTZDEFICIT Excedent 92.01.96

Excecentui secțiurw de f unc|iqnare

Doflclt 93.01.96

Defcitul secțiunii do lunci onare ___ _

SECpUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55*56+70+79*84)

81 01.06 81.02

81.C2.01 81.02.02_ 81.02.05'

84

85.01

90 92 01

Q2_ni 36 93.01

930*. P6


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    51

Transferuri de capital |cod 51.02.12+51.02.28+51.0229)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investiților la spitale    51 02.12

_Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02.23

Alte iransfenjn oe capital către mslitutli publloe    _    _51.02 29

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)    55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+65.01 08 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 ♦ 55 01 13+55.01 15+55.01 28+55 01 42)


55.01

Programp cu finanțare ramoursab ta__    _ . _ ___ 55.01.03

Progtame PHARE șl alte procremp. cu finanțare nerițmbuntabilâ    _ 55 01.08

Programe ISPA    _55.0109

Prț crama SAPAR3    _ _ _    55.01.10

Proqrame de deletere

55.01.13

Forul Roman tte Dezvoltam Sotiata

55.01 15

Cheltuieli neeliclîy-ie ISPA

55 01-2S

Trenîferur' dm bogatul toca> către asooa|Me de oezvțyiare nterccmumtara

55.01 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05*cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25*56.27+56.28)

56

o

-- -

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56 01 0* la 56 01 03)

56.01

0

Finanțarea națională

560" 01

_

Finanțarea externa nerambursaoiia

56,01 02

Cheltuieli neeligitwle

5601 03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02-01 !a 56 02 03)

56 02

o

Finanțarea națională

56 02 (H

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neel«g-bHe

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune <FC) (56.03.01 la 56 03.03)

56.03

D

Finanțarea națională

56.03.01

_

Finanțarea externa nerambursabila

56 03.02

Cheltuieli neelig.bile

56 03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Â

Finanțarea națională

56 04 0’__

Finanțata externa nerambursabila

56.04 02

_

Cheltuieli neaiigibii6

56.04 U3

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 a 56.05.03)

5605

0

Finanțarea națicnaiâ    __

56.05 01

Finanțarea externe nerambursabila

56.05 02

_

Chelluteli neeligibi'e    56 05 Oi

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07 01 ia 56.07 03) Finanțarea națională

_Finanțarea externa nerambursebrta    _

Cheitu.eli neeligibite    _ _ _

Programe Instrumentul European de Vecinătate șl P&rtenenafjENPI) (56 08.01 te 56.08.03)

Finanțarea națională    _ _

Finanțarea externa nerambiirsabila

Cheltuieli neeligltxle    _ _

Alte programe comunitare finanțate m peroada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeliglolie    _

Alte facilitați si instrumente postaderare (66.16.01 la 56.16.03}_

Finanțarea naț<onală Finanțarea externa nerambursabtla

CheUu»eh neeligibile__ _

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 50 17 03)

__Finanțarea națională___

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli nee’igibile


Mecanismul tinancw norvegian (56 18.01 la 56.18.03)    _ _

Finanțarea națională__    _ __

Finanțarea externa nerambursabtla    __ _

Cheltuieli neeligibile    _ _

Programul de cooperare ekebano-'omffn râand recucerea disoantaubr economice si socraie in cadrul Uniuni. Europene extinse (58 25 01 la 56 25 03)    _ _

_se:07

56.0? 01 56.07.02 56 07 03

56.08

56.08 01 56 08.02 56 0803

56.15

J6.15 01

56.16.02

56.15    03

58.16

56 16.01

56 16 02

58.16    03

_ 68 .17

56 17.01_

56 17 02

56.17.03

5618

56.1801

56 18.02

56.18.02.

56.25


/*


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabtla Cheltuieli neeligtb-ie

56 25 01 56 25.02 5025.03


Asstertâ tehnica pentra mecaneme» financiare SEE (56.2/ 01 la 56 27 03)    56 27

Finanțarea națională    _ _ __ 56.27 0i_

Finanțarea externa netambiirsabila    _ _ 5627.02

Cheltuieli neeligibile    _ 5627 03

Fondul național pentru relații bilaterale aterenl mecanismelor financiareSEE (56 26.01 la 50.23 03» Finanțarea națlonsiâ Finanțarea externa nerarr,bursa 3i a

Cheltuieli neeligtbile    _

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 7U72+75)    _

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01.30)

Constnucli    _ _

Mașini. echipamente s miibace de transport    _

MobiUer. aparatura birotica ți alte active corporala

Alte active fixe _ __

Reparații capitale aferente ectivelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANClARE~icod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)    __

_ Panicip^'H (a capitalul socai al scoetatihr comentai*

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81,    _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantaroa proiectelor cu finanțare UE

56 28

56 29X31 56.28.02 56 28 03

70

71 71.01

71.01.01 71.01.02 71.0103 71.01.30

71.03

72 72.01

72.01-01

75

79

81

R1.04


te

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

34    0

Plali efectuate in anii precedenti ai recuperata in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENTfDEFICIT

90

Excedent (92.01 37)

92 01

F««d»rr.iui sec) unii Je dezvo'lwe

92 01.9?

Defidt (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

9301.9?

PREȘEDINTE ȘEDINȚA    v.r si. \

JbDETUL.CONSTANTA

Ur.«a»ee admftiuiratitf - lor Innaâ CONSTANTA

irslitLtiB puWka-___

Frx-wular.    f ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TTTLURl OE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP.61.02    roii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

. Cod irriicfttnr

Buge» 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13300

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

13300

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50+51SF*55SF*57*59)

01

13300

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3100

CbelluiBli salariate In bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01 08 *10 01.10 la 10.01.16 *10.01.30)

10.01

2387

SsLwk de baza

10.01.01

2023

indemnizație de conducere

10.01 0?.

_§por de vechlmR

10 01 04

Siw pentru condiw de muro

10 01 05

Alic sporuri

1001 ce

71

Ore aupijrnențare

10.01 07

Fond de premii

1001 08

cf'1tip

Fonc pentru postur* ocupele orm cumul

10.01 10

Fono aferent pistil cu ora

10.01 11

îndemnai piat'le ano* persoane Om afara unitalb

10.1), 12

Indemnizații ce delegare

10.01.13

<nrie«"n>4aiii de detașare

10.01 14

AJocatu pentru transpodui la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Akedreptun saianăle n Pani

10.01 30

293

ChaKurali salariate in n3tura (cod 10.02.01 fa 10.Q2.05+10 02 30)

10.02

0

Ticnele de masa ",

10.02.01

Norme de hrana

10 02.02

Uniforme si ech pament oolțpslo’id

10 02.03

Locuința de serviciu folosita da sa anat sl *am.l«a ba

10.02.C4

Transportul ia si ce Ia owi ds munca

10.02.05

Aile drepturi salariate în natura

10.02 30

Contribuții (cod 10 03 01 Io 10 03.081

10.03

713

Contnbulii de asigurări scoale de stat

10.03.01

540

Contribuie de asiguran oe sonai

10 03 02

13

Contnoutii de as$urar> sodae de senatele

10.03 03

135

ConinbuM de a»yurer• pentru accidente do munca si bcti profesionale

10 03.04

4

Pnme de asigurare v«ata plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contnoutii pentru concedii m indemrujabi

10 03 06

21

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

10200

20

Bunun ai servicii (cod 20.01.01 (a 20.01.09*20.01.30)

20.01

350

Furnituri de bi'ou

20 01 01

50

Mater-ete pentru curățenie

20.01 02

incateii, iluminat si foria molncs

20.01.03

Apa. canal sl saliJxitHie

20 01.04

CarouranU si lubrifiant Pese de scrwnb Transport

Posta, telecomunicații radio. Iv. irtemet Matenaie si presiHc de servicii cu caracter funcționai Alte bunuri sl serve* pentru întreținere al funcționare

Reparau' curente

Hrana (cod 20 03.01*20.03 02)

Hrana pentru oameni

_Hrana pentru aramaie

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectării

Bunun de natura obiectelor do inventar (cod 20.05.01*20.05.03*20.05.30)

forme s. echipament___““

Lotijerte si accesorii oc pat Arte ob'ttcte de inventar

Deplasări. detasarf, transferări (cod 20.0^01+20.06.02)

Docrfasan interne detaprt. transferări Depiasan In strdmdtatft

Materiale de laborator

Cercetarc-dezvoltare

Câni. publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pragat.re profesionala

Protecția muncii

20 C1 05 20.01 06 20.01.07 20.01 08 20 01 09 20 01 30

20.02

20.03 20.03.01 20.03 02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05 20 05.01 20.05.03 20.05.30

20.06 20 06.01 20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14


278

223

55

0Muniție furnituri «1 armament de natura activelor fi«e pentru armata

20.15

Studii sl cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ala administrației publice locale le realizarea unor lucrâri și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Roabllltare Infrastructura program inundații pentru autorltatl publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea 91 combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

Comisloano sl alte costuri aferenta împrumuturilor (cod 2024.01 ♦ 20.24 02)

20.24

0

Comifiioace st 3.1c ctwlun aferente împrumuturilor externe

20 24.01

Comir-oane 51 alta costun aferente mprumuturtor interne

20 24 02

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Ticneto cadou

20.27

Alte chefluioll (cod 20 30.01 la 20,30.04*20.30.06*20 30,07*20.30.09*20.30.30)

20 30

9012

Reclama si ouplicitote

20 30 01

Protocol Si reor&zontare

20.30.02

Prima de asigurare non-veia

20.3002

Chrli

20 30 04

380

Prestări service pentru transm.toma drapiunior

20.30 06

Fondul Presednxeldi/Foceui cernijcatoruki. nstitubet publica

20.30.0?

Execubiraa $»,ita 3 creantetor bugetare

20.30 09

AJte chell'J.ell cu bunuri s> ww.cii

20.30.30

8632

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datonel publice interne (cod 30.01.01*30.01.02)

30.01

__ 0


Dobânzi atarem* detorei pubi ce nlemc directe

Dobânzi fltoreol* or«M«u.- interne garantate    _ _

Dobânzi aferenta datori* publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30 02.05)

Dosanr ^erente datore' pwblk* externe directe jDubenzt aferente creditelor exit»rne coțH'udate ce ordonatori) de credite Dooan2i aferenta creditelor externe garantate s7sau directe subimprumutaie Dobânzi aferente ontorih. public» externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03 Of la 30,03.03+ 30.03.05)    _

Dooonzi aferento imrxumu|ijnfor din fondul de tezaur    ___

Dobande datorata trezoreriei statului    _

Dobânzi aferenta imprumuturio' temporare din trezorerra statului

DcOoria ia opeatiuniie tfe teasmp

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprovizionato ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond do rezerva bufletara la dispoziția autoritiților toca«c

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51 oYni+51 01 05+51 01.14+51.01.15+51.01 J4+51.01.2©+51.01.31*51.01.39 ♦ 51.01.48+51 01.491

Trertiaferun către psblutl OUb’toe

Actiu'i» de sanatato    _ __

F nantarea aeroporiur lor da rteres :ocal

30.01.01

30.01.02

30.02 30 0201 30.02.02 30 02 03 30.02.05

30.03    _

30.03.01 30.03 C2 30.03 03 30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF


51.01

51 01 01 51 01 03 51 01 05


_ Transferuri Oh bugetele conșiiriar județene pentru Q'antarea centrelor de zi pentru proiecția coo^ulu.

Transferuri bogetw-e Kx.<re pentru rstitutilo ce eststerie sooate pentru persoanele cu handcap


51 01 14


51 01 15


Transferuri dr. bugete e eorsi ror ocale și iur.niftix pentru Htxxdarea unor autoare câtrc unitâbte administrai-v-

tentoriata fn situat! ria etiren-ă dificultate    51.01.24

T ransterur Dnviixf conintn.ua de asfQUrâT sociale rin sAnAteia pentru persoanei© aflate 'n conced-u pentru creșterea

eoprtuiu.    _ _ 51.01.26

Transferuri prrvinc oontncu|Me de sănătate pentru jersoanee benei clare ce a|uto< sociai    51.01 31

_ Transferuri etn oupetcle consiliilor tocete 91 județene pentru finanțarea • nitat^or de esstentd inedico-scwaie    51.01 39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cholluielnor curente dtr» domenii sânâlâții    51.01.46

Transferuri din bugoloie locale pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    55 SF

A Transferuri interne (cod 55.01 18* 55.01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55 01 16

Transferuri pentru achitarea ototigatilor restante către furnizorii do enorg-e termica «■ ale centralelor de termoficare 55 01 54 B Transferuri curente In striinitale (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01 *55.02 04)

___ 55.02

Contribuții și cotizat) la organisme internaționale    55.02.01

Alte transf erun curente Tn străinătate    55132.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

ALloare nocfelu D numerar _ _ 57 02 01

_ Autoare socialo in nalura    57.02.02

Ticnele da crasa    _ 57 02 03

Ticnele cadou acordato penlru cheltuieli sooaie    57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 * 59.08 *59.11 *59.12 *59.15 *59.17

*59.20*59.22 *59.25 +59.30+5935)    _ 59

Surse    _ ‘    _ 59.01

Ajutoare pentru dauna provocate de calamității* naturale    59.02

Programa pentru tineret     59.08

Asociații si fundații    _ 59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului nsclerical    59.15

Oosp&gubiri civile     59.17

Sume destinate finanțării programelor nportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter stnntific ai soclnl-cultural    _ 59.22

Sume aferenta plătii creanțelor satanele    _ 59.25

Programe el proiecte privind prevenirea «^combaterea discriminării _ 59.30

Sumo alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    _ 59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    _ 80

împrumuturi pentru Instituții el eervicil publice sau actlvrtati finantBte integral din venituri proprii    80.03

Alte împrumuturi_    _80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    _ 81

Rambursări de credito externe (cod 61.01.01*81 01.02*81.01.05*81.01.00)    8101

RamDursari da credite extern* contractate de ordonatori de crecito    91.01.01

Ramijuntari de credite externe tiinjondu» de garantare    _____ 81 01.02

Ftambursan de oreddtj aferente oatonei publica wiama owie    _ 81.01 05

Diferente dc cur» aferente daionet ouotico externe    81.01 06

Rambursări de credite Interne (cod 81.02 01*81.02 02*81 02.05)    _ 81.02

R^mpurțart do credile .niema ^aranw.c    _ _ 81 02.01

Diferente Oa curs aferente datoriei publice interne_    81 02 02

Ramborsan de creCite aferente delonei pubuce interne loraie    81 02 06

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)_ 84

PlaU efectuate In anii precedent) sl recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT     90

Excedent 92.01.96     92.01

Ețcedenlu- secțiunii de funcționaro    92.0196

Deficit 93.01.96     83-01

DeflbUH secpurwi <j® funebunare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATt ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    51

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02.29*51.02.29)    51.02

Transferuri prentro finanțarea investițiilor la spitale    51.02.12

Transîenjri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51 02.28

Alte transferuri de capital către insUtulil publice    51 02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)    55

A. Transforun interne (cod 55.01.03+55.01.08 la SS.01.10 ♦ 55.01.12 + 55.01.13 *55.01.15*55.01.28*55.01.42)

55.01

Programe cu finanțare ramtxjreebte    55.Ql ,03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerampursabilă_    ___ 55 01 08

Programe ISPA_ 55 01 09

Programe SAPARO    55.01.10

Programe de dezvoltare     55.01.13

Fond Roman ue Dezvoltare Soba.a    _ 55.01 15

ChaRutoiî neeiiglniie ISPA    55.01 29

Transferuri r»in bi getul locsl tâln? osodațice cc dezvoltare mtercomunitara    55 01.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe norambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.D5+cod 56.07 * 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25*56.27+56.28)

Programa din Fondul European rte Dezvoltare Regionala (FEDR I (56.01,01 ’a 56 01 03) Finanțarea națională Finanțarea externe n&ramoursabiia Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02 01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    _

Programe din Fondul oe Coeziune (FC) I56.03 01 la 56.03.03)

Finanțarea națicnaifi

Finanțarea externa nerambursebla_

Cheltuieli neeligibile

_    56.01

saoi.oi_ 56.0UJ2 55.01 03

_    55 02

56.0201 56.02 02 56.02.03

' 56 03 56.03.01_ 56.03.02 56.03 03


Programe din Fondul European Agricol de Oezvcllare Rurala (FEAOR) (56 04.01 la 56.04.03)_    56.<M_

Finanțarea națională    __ 56 04 01

_ Finanțarea externa nerambursabiia    _ ___& 04.02

Cheltuieli neeligioue    __ _ 5604.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56 05 03)    56.U5

Finanțarea naționala     560501_

Finanțarea externa nerambursabila     56.05,02

Cheltuieli neeligibile__ 56.05.03

Programe instrumentul do Asistență pentru Prsaderate (IPA) (56 07.01 la 56.07.03)_ _96.07

Finanțarea națională_    '-507.01

Finanțarea exterra neramborsabla Cheltuieli nee igibite

Programe instrumentul European de Vecinătate și Partenengf (ENPI) (56.Cfi.01 la 56.08 03)

_ Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neel'gibiie

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2CO7-2Q13 (56 15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa neramburs3bila

Cheltuieli neeligibile

Alle facuitati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56 10 03)

Finanțarea națicnatt_    _ _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligioile    _ __

Mecanismul financcar SEE (56.17.0i ta56.i7.03|

Finanțarea națională    _

Finanțarea exlema neramborsabila__ _

Cheltuieli neeiiglblle

Meo*n.sniui financiar norvegian (56 16 01 la 56.18.03)    ___    _

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambjrsaona Cheltuieli neetgibile

PnxjTHinu de cooperare (Xvetlano-rnman vzano reducerea depantat or economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 156.25,01 a 56.25 03»    _

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila    _

_ Cheltuieli neei'gibiie___

56 07 02 SB 07 03

56.06 □608.01 56.08 0? 50.08 03

56 15 5645.01

si

56 15 03

56.16 66 1601 56 16 02 5616 03

56.17 56 17 01 58 17 02 56 17 03

56 18 561801 56.18 02 56.13 03

50 25 56 25 01 5635.02 56 25.03


Aaigienia lehnca pentru mecanismele financiare SEE (56 27 01 la 50 27-03»    5G.27

Finanțarea națională_ _ _ _ 56 27,01

Finanțarea axterna nerambursabila    56.27.02

Cheltuieli neefigibii®    5627 03

Fondul național pentru reiafii bilaterale aferent mecanrsmekx fmanoare SEE (56 26 01 la 56.25 03)    56 28

Finanțarea națională    _56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila    _ 5® 28.02

Cheltuieli neeltgibile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL Jcod 71*72*75)    _ 70.

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 * 71 03)    71

Active fixe (codTl.01 01 la 71.01.03*71.01.30J    71.01

_Construcții    _ 71.0101

Mațpm. odupamenie » nnjtoece de transport    71 01.02

Mobilier, awrarura Birotică ți alte active coroora «    71.01.03

A>te active fixe    _ _ 71.01 30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TTTLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72 01»    _ _ 72

Active financiare (cod 72.01.01)    _72.01

Participare la capitalul social ar societatior comerciale    72,01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL OE DEZVOLTARE    _ 75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea Împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT <85.01)

_    84

Plăti efectuate in anii precedent! »i recuperate in enul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICR Excedent (92.01.97,

EjțceCefMy|j*t»dtuf»i d« dezvoltare

Deficit (93.01 97)

_

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


90

92 01

92 31 97 9301

93.0i.97

• ».. i    l -t •.? •

jt' *r« ••■

\P\-r    > <i: -

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea acmHLstro’v- tedionaiâ CONSTANTA


ImMuțla publici formular


ANEXA 2 BIS


BUGETUL


PE TULURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013 CAP. 85.02    ’*


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

Iid-caor


mulgi

Bucet2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*70*84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+ 30+40+50+51SF+55SF+57*59>_

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10 01 01+10.01.03 la 10 01 00+10.01.10 la 10-01 16+10.01.30)

Salari detwza_ _

Indamr.galH? d«uqnducere    _ _

Saor ce vech.me

Soorun pentru coodli de munca    ___

Alte spomri    _ _

O’eaupiimeniara

Fond de txeni.i_ _


128014


128014

01

128014

10

112771

10.01

10.01.01 10.01.03 10.01.04

112771

112771

Î0 01 05

10 01 06 10.01.07

10.01 08


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond af«r«nl plăti* cu oto

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane cin ataro un.tati

1001.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

1001 14

Alocații pentru transpcm.1 « s do 'a locul de munca

10.01 15

Alocații pentru locuința

10.01 16

Alia drepturi saianaic ir» cari

10.01 30

Cheltuieli salanaie in natura (cod 10.02.01 in 10.02.05*10.02.30)

10.02

0

Ticnele ce masa ’)

10.02.01

Norme oe hrana

10.02.02

Uniforme si echipament oWicalork)

10 02.03

Locuința oe serviciu folosita de salariat si familia sa

10 02 04

Transportul 3 s ce la tocul de murea

10.02 05

Alte drepturi salariata In natura

10 02 30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuit» de asigurări sonate de stat

10.03.01

Contribuții de aa-gurari de șomaj

10.03.02

Contnoutii de as-guian sonate Ce sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru scoțiene de munca si bon profesionale

10.03.04

Pnme de as Qurare viața plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții oertru concect 31 ndcmneani

10 03 06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20^7+20.30,

20

15243

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0>20.01.30)

20.01

15243

Furnituri de oirou

20 01.01

15243

Matengic pentru curățenie

20.01.02

fncatzt Iluminai si forța motrica

20.01.03

Apa. canai» eaîubrilate

20.01.04

Carburanți &i iubnf.anti

20.01 05

Pîbxh de ftcNmo

Transpon

Posta teiecorrunKSit. rsriio tv nref.-xK Mmerate a- prestat' de serve-cu cvraoier funcțional A le ixmi.n si scr/eii oeoxru rntreiis •-<« ai tincHOȚare

PREȘEDINTF SrrjINÎÂ.

20 0106 _ “ _ 20.01,07 20.01.08_

20.01.09 2001 30    _

• •'WîMSh,- ( AZ^ M.AÎK \''V\rja

JUDEȚUL CONSTANTA

Umatoa admirfcir.vh, - («mmui» CONSTANt a ln*Xi(UM pUDtag*._

ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI. ARTICOLE $1 ALINEATE, PE ANUL 2013 CAP 66.02    m. iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

LndcalW

euyrt 2013

oREVEDER: ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE‘SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

*432

SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE |ooO 01*7**M|

4330

CHELTUIELI CURENTE (ood 10*20*30*40*50*51SF«55SF»57+3«>

01

4230

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSONAL (cod 10 Oi ♦10 02*10 03)

10

410U

ChaHuial! «alar-ato in bani (cod 10.01,01*10.01.03 la 10.01.0B *10 01.10 la 10.01.16 -10 01 30)

10.01

3212

Șuier de buze

10.01.01

29 T0

iniwnncwta -mi -xicikxMwi»

11101 03

0

Sj«r de <ecr,|mn

1O.U1.O4

o

Sporuri pentru condfj -ie -nunca

10.01.0»

Alic sporuri

10.01 06

0

O«t» suplimenurc

10.01 07

0

Tu«d de poarei

10 01 08

0

Fond pentru costun «veste onn am.4

10.01. w

0

Fond aferent piati cu um

1C.01.11

0

lnotvnwB«tn pwota unar pamoana om awra un.iiii

10.01.12

0

iPOe/ntMtaci de delegare

10.01.13

0

inde'iinuop. de acta mit-

tOOt M

tl

AkiCPI.i pentru Uunsuoilul In Mi i!e Io •ocul je munca

1dOt 18

£»

AJ<X>»I* tirciru locuim»

10.01.10

0

Ww droptnrt mUanare '.i pani

10.01.30

242

Chellufcl salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.05*10.02.30)

1002

a

Ticluite de mmm *)

10.02 01

0

Norme de hrana

ia 02.02

0

urvtorn» si «chpamnnt od-gstofiu

10.0V.03

0

Lecumta de serviciu 'p osta de salariat s familia sa

10.02.04

0

Transportul la Sf de la locui de munco

10 02 05

0

AJte drepturi suljnoic ir natura

10.02 30

0

Contribuții [cod 10.03 01 (a 10 03 OR)

10.03

993

Corinouii ne aragurao so*<eto ne sar.

10.03.01

M5

Continuii oe asJgurdf. do șomaj

1003 H2

10

ConribuLi de ««aurim socrate <:o «tratam

10 02 03

• 67

Conrnrtji» ne asigura/ centru ăoodî.nw de munca «t»:l. pmtestenate

10.03 04

5

Prerie CC as^urpre «tdlil p dUI'j du anuuiulor ptrnlru a'uu|£iU

10.0305

0

Confibut» penlm conced' si indemnizații

itio3.tm

:i5

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.31 la 20.06*20.09 la 20.15*20 1B la 20-25*2027*20 30)

20

20

Bunuri sisarvtcii (cod 20.01.01 ta 20.01 00*20 01.30)

20 01

0

Furrrtun dc b>itiu

2011101

0

Meierrele pentru curutenîe

20.01.02

0

InoW'l Iluminat ai turla momea

20.01.03

0

Aur rana' si **lu0nt3t«

20 01.04

0

gh

r.afOuran’i tu lucrrfrwtti

20 01 Of

0

P'osc ce schiran

20 01 06

0

Transport

2001 07

0

Prmy» i<4ttcurritetictitii. '-jd*). t», ^'.OfTK!

20 Dl Oft

0

MhimiaIr ivesian de soMc I cu caracter funcLonai

20.01 CS

0

Alto OtlHUrt SI sorvtcl pentru Inlnui-HfH K iun'tonx/e

20.01.30

0

Reparații curante

20.02

0

Hrana (cod 20.03.0l»20.U3.02)

20.03

0

Hrana pentru oanwini

20.0301

0

Hrana pontru anmrair»

20.03X32

0

Medicamenta ai materiale sanitara (cod 20.04 01 Ta 20 04 04)

20.04

0

Med cat mente

2004.01

0

Matocaio sanitare

20.04.02

0

RpactM

20.04,03

n

DotintocUntl

20.04 04

0

Bunuri oe natura ooiacteior ne Inventar <cod 20.05.01*20.05 03*20.05.30)

20 05

0

V'V'onne si echipament

20,05.01

0

Lenic*» si acoosoni ao w>t

20.0S.03

0

Aib obiecte de inventat

20 05.30

0

Deplasați. detasarl transferări Icod 20.05 01 ♦20.06,021

20.06

0

Dcc-MOn intnmo. dbtațân IrartfwrSn

7QJHIU1

0

netranen Tn Kintinâtste

20.00.02

0

Materiale de laborator

20 00

0

C«rcntjre-dezvc«itare

20.10

0

Cârti ptiolicalii ai nwlarmlc documentaro

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20 13

0

Proiecția muncii

20 14

0

Munibe. furnituri si arnumonl «te natura Activelor fixe pentru armata

20.15

(J

Studii si cercetări

20.18

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20. te

0

Gonirouri ale adnMnistrattei puitlice locala la reiwuaraa unor lucrări ti sorvidl do mieres putnic local, in baza unor convenții sau contracte «te asociere

20.10

0

Reabilitară infrastructura program inundații petatru autoriUti publice locale

20 20

0

Meteorul og.e

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20 22

o

Prevenirea al combaterea Inundațiilor ai mohătunlor

20 23

0

Comraioane si alto costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)

20 24

0

Ctm«5*zonu 9 OSIb custuri jfftrente imprumiKU*<fOr ovtom.’

202401

0

Cnmr«*>i»ns * alto ec»Jur> aferente imptumutuflâor tatomo

20 24 02

0

CHettuiali judiciare ai extra|udiciara derivate din acțiuni ta reprezentarea intereselor autului, potrivit diapozMItlor legale

20 25

0

Tlchote cadou

20.27

0

Alte cheltuieli Icod 20.30.01 la 20.30 W*2Q.3O.O6*2O.3O.07*2O 30 09*20.30 30)

20.30

20

Rectema «[wnloia-w

2C.3O.O’

0

Prntrxo» ai mprezm-rain

20.30 02

0

Primo de Ușuram non-vtata

20.30.02

0

555

20 30 04

0

Prosteli servicii pentru t'ansrrtJcrcs drepturito'

70 .50 06

0

Funom ProaccmtauiFandui concucatoruluf insdtuUei pubire

20 30 07

0

Ewcutomagril» a cnMaiWrlut butjeio'ti

2O.3O.U9

0

Alte cln limtll cu bunuri ai wnrvioi

203020

20

TTTLUL IW DOBÂNZI (cod 30 01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei pudice interne (cod 30.01.01*30 01 02)

30.01

0

Doaanîi atcrtmta ddtdnc- butAcc intnme clroctc

30.01.0’

0

1 'ooclnti afareme creat-Jer interne oaraniaie

30.01.02

0

Dotowwi efnrențe datoriei publice eneme (cod 30.02 Oi la 30.02.03*30.02 03)

30.02

0

Dubrfrt£ «i'm'HHH ltal0'<W (Wt4 CH et,l*O>H fluMCit*

30.02 01

0

DiXwiUi uftttertiH imdilelof Hxamuj conimurile de «tlonaioni d« cttrtfiu?

3G.G2.0Z

0

Doeanr aferenta croditaior euaenc caoniate s-sau directe wj&.,mpnimubte

30 02XÎ3

0

r.Hkwnri aferente oalnnei put* ce externe locale

30.02 05

0

Alic dobânzi (cod 30.03 01 la 30.03 03* 30.03.05)

30.03

0

Dooan» aferente împrumuturi** <*«• krwui de tezaur

30.03.0’

n

Dobanoa delorato t’eronr’w swlulw

30 02 D2

0

L'ooanr aferente imprunutunz* temperate aîn trezoreria statuie-

30.03 03

0

Depanz. ta oprtel unie r.'f> letu.ne

30 03 05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03*40,2QM0.30)

40

0

5ut>vențll pentru acoperirea diferentelor de preț yl lari!

4003

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzlonetc ale txctunkx ia combustibili

40 20

3

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția aulorllâțllor locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod

51 0101*51 01 03*51 01.05*51 Dl. 14*51.01.15*51.01 24*51.01 26*51 01 31*51 01 33*

51.01.40*51 01.40)

51 01

0

irvșferun către rettubi MiW'ce

5.1 01.111

0

ActU<* de M'OIMIM

5101 03

u

i iwm.nuw uarnpofwnlcr rie interes iceu'

51.01.05

0

Transferuri din OLflOtolcoon&JIJo* județene pentru foaniarna oenrrrWK cn D puntiu tJfo'ccW cop «ului

51.01 K

0

Tiiuwif.'un tini buyeteie loca te der.tnj instrtutiic oc asistenta sooaia pentru pn'.srwnnte nanucat

51.0’. 15

0

Tianflferw iâm buQctctcconrf Hor beato ți jude tern» pentru aeorca'iM unor *}ututii«?cdueun-tâțile 5dmin«oativ-țan(oria& n situații Oc Odrcmj sRcdRMe

51.0124

0

Tntraferu< pridnd conrfcubo do aslgunr sociale do sâMtste pumni [vumunele artei»; în concediu centru creșterea copilului

51 01.26

0

'rnn*1«run prMnrt asntifeuțklN rte aânuUite pentru persoanele Ocncf.Gt.ire oe ajutor socul

$1.0,31

0

Trans(erun din tupotote conaSălcr ocaM ți juceione pentru ^nanțunut uniunilor Oc asistenți mocico-

51 01 OH

0

Tranaterun din cucutele Incaio pentru finanțarea cheltui oilor curente din Pomenim sanetAl»

51.01 -»6

0

Transferuri cm oupoteta tocao contre finanțarea •-jrn»»re’or apncoio

51.01 49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Icod 55.01* 55.02)

55 SF

0

A Trona faruri Infama (cod 55 01.18* 55.01 54)

55.01

0

Alta transferuri curente Irxe'na

5501.1fi

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către fumizore de ennrpm tenreca ai atu ceniraiolor do tcrmof'carc

55,01.>1

0

B Transferuri curanta »n atrfc»naiata (catra ofQana»jj| intam JțtonaJo) (cod 55 02 01*55 0 2 04)

55 02

0

Contribui* V cot sațil ta crcanismc mcmattonaic

55 02.0,

0

Alte trnnnfHun cunune în strpîn^tots

56.02 04

tl

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

»<0

Ajut oara «octala (cod 57.02.01 O 57.02 04,

57.02

110

Ayutonre W»«le in nui'iwH'

5f.llz.tH

110

putoare sociale In natura

57.02.02

0

frAiiR ue crete

6/02 03

0

Tchete cadou acordate pentv cneftu»! soc»*

57.02.04

0

riTlUl X ALTE CHELTUIELI |cod 59.01 ♦ 59 02 * 59 08 *59 11 *53 12 *59 15*59.17 ♦ 59.20*59.22 *59.25 «59 30*59.25)

59

0

Bune

5901

0

Ajutoare pent/u daune provocat» o» calMnltlțile omora)»

59 02

0

Programa pentru tineret

59.00

0

Asociații «I fundații

59.11

u

Susțin»'»* cultelor

58.12

0

Contribuții la salarlzarsa personalului neckrricof

59.15

li

DeepagoOiri civile

59 17

0

Sume destinata Ti nan larii programelor 8podi «a realizata da structurile sportive de drept privat

5920

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59 22

fi

Sume aferente pistil creanțelor saiarloic

59J5

0

Programe »l proiecte privind prevenirea s( combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*31»

79

0

titlul xv Împrumuturi <codM.03*S0 30>

80

0

împrumuturi pentru instituții sl servicii publice sau actlvtlav flnanUie Integral din venituri proonl

80.03

0

Alic împrumuturi

80.30

u

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 51.01*51.02l

B1

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81 01 02*61.01.05*81.01 9«>

81.01

0

Remtiunern 4» -rodlțe oxlcmo ccnoadniM do pruorviloni de brodit»

81 01,01

0

Rampurson do erudite wdeam» si«n londu' do garantare

8l.01.ttt

fl

|R<i’lauxnn de c recite afOWilO datoriei puliiitx kxImtom 'ocale

81 01.05

0

iDilotKite do con» mocani© dileme puOltoo ezlsrne

81.01 jfi

(1

Ramourean oe credite interne (cod flt 02 O’«Bt 02 02*81.02.05)

61.02

0

{RanbufMii du erodie interna qarcntaie

81.02 01

(1

DJareHo dc curs aferent* tlflioner putwco inietro

Bl 02 02

ft

Rurnlwncar, d« cnZ>ltc afe-vfite datMtel pubtif» nl*mn locale

8'.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENI<85 01)

M

0

Plăti efectuate in anii preceaanri ni recuperam in anul curent

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENTDEFICIT

90

ExoKtem 92.01.96

92.01

l Excedentul secțtuoi Um i.mctorar»

RZ f)1 un

Deficit 93,01.96

93.01

□elintul ;*,cuun i no tun COorvarn

93.0».06

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE tcod 51*5S‘5e*70*79*84|

222

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 5, 02)

51

222

TramNrun da capital (cod 51 02.12*51 02 28*51.02 29)

5, 02

222

Transferuri prenlru finanlaruA InvcsltHtor la spitale

51 02 12

222

Transferuri din bugoteio locakt pentru finanțoren dieiturdilor de arpiini rt.n domeniul sAnâiâM

51.02 26

0

transferuri de cap.tai către momii duIAc»

51.02 29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

55

0

A Tranjferur' Interne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55.01.10 ♦ 55 01 12 * 55 01.13

♦5501.15*55.01.28*55.01.42|

55.01

l,

pT«y»n« oj finanțam rambursabil»»

55.01.03

0

Programe PHARE » alto prcgnmn cu finanțai rcrcmoursâoila

551,1 UN

II

Prngottnn ’SPA

55.01 09

0

°mșramc- SAP ARD

55.(11 10

II

Prog-Tvnfl pe der/oitarc

55.01 13

0

Fond Roman de OaewiitHre Sociala

55»1 15

0

Oe4Iu«N. noHlglfctla l$PA

55.0128

0


3

s

8

o

Ts

o

n

o

in

r*

o

s

8

i o

3

8

r-

r-

o

8

C'“-

O

aC

F- PW

c. O

!*•

O

o

Șl

•*

o

M

O K

o

o

S

8

-•

8

s

u5

p

r £'

<b

r-

o

8

K-

<

i.

X. s

*r>

8

IA

Si IA •<

8

a

■f.

a

8

8

S

i

8

s

8

8

s

8

f 8

8

8

D C

P •/>

>

?

c

s

1

8

S

6

ii

<■:

O

O

§

in

8

8

o

£

o

§

ll 1

IO

Q

I

8

j

i

fi

c

m

ti

3

s

8

8

<■?

»

Q.

o

33

o

V

8

KJ

<6

?

n

£

IO

3

J5

z>

o

-S

c<

£

-fi

s

o

î? «n n °

X

s

?

?

1

>

T

B

£

LX

e

1

<

o

3

j

8

3

7,

?

3

rj

9

■-

«0

T"

i

5

?

2

c

X

9

I

o

s

«r

J3

I

c

1

•»

I’

4'

fi

V

i

1

*

s

3

5

c

1

B

1

--'

|

p

a

8 3

p

?

1

I

I

O

?*•"

1

IU

UI

Ti

«

1

j

î

î

8

c C T <r

( i ? s

o

s

1

h

f § 3 2

ft

ff

c

i î

“ *2

2

f

ff

i

c

I

0?

fi

u

»

f

u.

1

6

c

1

5

I

li-

Q

O

2.

ț

fi

u.

i

X

h

u

1

'X.

X

»

£

l

1

c

1

I

£

1

tS

*5 '

M l1

î

i

5

î 3 c < c ° 81

1

1 . u t

n -2 -Ș- 3

1 ? C

fe

I IU

ș

a

1

a

h

a.

2

£ o


Asistent»! Mwtfcd penlru meonlSTOM» flrwncoro SEE (56.27.01 la 56.27.03:

56 27

Nnantaroa țțștțonctiâ

5627 01

Finanuvw» Hdttma "eremcursaU-a

9627.02

Cteituicl poc! 3 bl

56 27 02

Fondul nationoi i>-itLru mm uwteraie aramei rnftcaniwncior rnancisre 5EE (5628.01 la 56.23031

56 25

Fntnr-.tHniM netnnalA

n«J<«Ql

nrortorea extumo rKtrambu'butiîQi

56.28.02

Omlliem noel»3 Wlfl

8628 03

CHELTUIELI OE CAPITAL (cod 71*12*75)

70

0

TITLUL XM ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71,01 * 71 03)

71

o

Act/ve flte (cod 71 01 01 18 71,01.03*71.01.30)

71.0»

0

Ccnsvucl i

71 01.01

0

f.Liț/n) nc/voamenie si ml lua tu uu tr.mypcn

71 01.02

n

I.WIiwr joaraturâ brciicO fl alto actM:- CO'ocra'C

71.01.03

0

Alte actue (Ut-

71.0130

0

Reparații capitale eletanle activelor fixe

71.03

0

TITLUL XM ACTIVE ANANCIARE (cod 7Z01,

72

0

Activa financiare (cod 72 01.011

72.01

a

(pwpparo »b capitâJul sccial al â»oc.t»milor c-ntruncmiii

72 01 UI

0

TITLUL WV FONDUL NATIONAL OE DEZVOLTARE

75

a

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 31!

79

0

TITLUL XV! RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Ramourasrca împrumuturilor contracleis pentru finanțare» proiectelor cu fln.intare UE

81.04

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85 01)

84

Plăti efectuate in anii precedent! el recuperate in anul curent

85.01

ITTTLUL XVIII REZERVE. EXCEHENTOEFICIT

80
JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea admirislraliv - teritorial» CONSTANTA

Instituția putxlcâ:    _

Fermul    ’fl ANEXA 2 BIS

BUGETUL

P£ TTTLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2013

Col

ipdcato*


mi ei

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


CAP. 67 02

DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

28412

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (ood 01*79*84)

28412

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30+40*50+51SF+55SF*57*59)

01

28412

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

10

0

Cheltuieli salariate In oam (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01.08 ♦10.01.10 la 10.01.16 ♦10.01.30,

10.01

0

Salarii da twza

10 01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Sporde vccnimc

10.01.04

Sporun acnhu conditi o© munca

10.01.05

A.ie stxxun

10.01.06

Ora suplimentare

1001.07

Fond do oremi    _

Fooc pentru posturi ocupate pnn uimui Food aferent >ali' cu o* a

_Indemnizații p«3tite unor persoane din afara ur.ttath

Indeimi ^xtii de dresare Indemnizații de detașare

Alocații centru Iransporiul la s. de & locu’ de munca Alocații pentru locuințe

__AJlw dreplun salarale ir. Cam

Challurail salariata in natura (cod 10.02.01 la 10.02 05+10.02.30)

T-thete de masa ’) _

Norma da hrana    _

Uftfomw gi ecn pameni oolkj3toriu    _

locuința do sorvrcJu ?o<o5>lo de salariat s* femilra sa Transportul la «l de la toci» ce munca Alte creptun salariate in natura

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06)

Contribui!» de asigurări șocata de stal Contnbut'i de 8sigurar» oe somai Contribuții oe asigurări sociale de sa-iatale

Contribuții do asigurau pentru accdcotc ce munca si boli profesionale Pnme de asigurare via# dâlite de angajator penlm angajați Contribuții pentru concedii ei indemnizații

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII {cod 20.01 la 20.06+20 09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri « servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.00+20.01 30)

•.uri ee birou

Matenaie pentru curățenie încălzit. Iluminai 51 fora motncă

10 01 08

10.01 10

10.01.11

10.01.12_

10.01.13

10.01.14

10.01 15    __

10.01.16 _

10.01.30

10.02 0 10 0201 10 02 02 10 0203 1002.04

10.02 05 _

10.C2 3C___

10.03    _O

-•0 03 0'    _

10.03.02_

10.03.C3

10.0004

10.03.05

10.03.06


20

20.01 20 01 01 20.01.02 20.01.03


23557

16000


Apa. canat S) solup'itate Carburanți si lubrifwrtli p»ese de schimb Trartscxrt

Posta. toiocor’urfcalii. 'adio. tv. •mernet Materiale si prtHten de semen x caracter funcțional Alte» numin «i strvicw pentru întreținere si furcron3re

Reparații curcnto

Hrana (cod 20.03.01 *20.03.02}

Hrana pentru oameni Hrana pentru anima e

Medicamente sl materialo sanitaro (cod 20.04.01 la 20.04.04)_

Medicamente Materiale sanitare ReacOvt Deonfectenti

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05,01*20.05.03*20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01*20 06 02)

Deptasar- interne detașan transferan Deotassr: Tr străinătate

Matortaie do laborator

Cercetare-dexvoltare

Cârti, publicații sl matortaie documentare

Consultanta ai expertiza

Pregătire profostonala

Protecția muncii

20.01.04 2001 05 20.01 06 20.01.07 20.01.oe 20.01 09 20.01.30_

16000

O

O


20.02

20.03

20 03.01_

20 03 02

20.04 20 04.01 20.04 02 20.04 03 20.04 04

20.05 20.05.01 20 05 03 20.0130

20.06 20.06.01 20 06 02

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

Muniție, furnituri su armement de natura activelor fixe pentru armata Studii sl corectări

20.15

20.16 20.18


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări 91 servita) de interes public local, fn


?4Q


baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pontnj autorltati publice locale    20.20

Meteorologie    2021

Finanțarea acțiunilor din domaniul apelor    20.22

Prevenirea ai combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24 01 ♦ 20.24 02)    2() 24

Ccmtsioane s oiw> cosiurt aferente împrumuturilor edeme    20.24.01

Comisioane s< Bite costuri aferente împrumuturilor interne    20 24.02

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare denvate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale    20.25

Tichet© cadou    20.27

Ahe cheltuieli (cod 20.30 01 le 20 30.04»-20.30.06*20.30 07*20.30.0^-20.30.30)

7317


20.30

Redama s< publicitate    20.30 01

Protocol (v raprftjeniarâ _    _ 20.30 02

Ppme de âWgurare non-v«în    20.30 03

Cnirt    _ ”    20.30.04

°resan servicii pentru transmiterea oreotvrio-    20.30.06

Fondul Presedinteiui/Fondui conducătorului restituire- duqkx-    __20.30.07

Executarea silite a crcantaor bugetare    _    20.30 09

7317

0


Alte chettutet- cu bunuri sl servicii    20 30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    _ 3°

0ob3nzl aferente datoriei publice Intomo (cod 30.01.01*30 01.02)    30.01

Dobânzi aferente rtatnnei publice interne directe

Dobânzi aferente credtaier interne garantate____ __

Dobânzi aferente datoriei publica externe (cod 30.02,01 la 30 02.03*30.02 05)

Dooanz- Hferente datora auDiice externe directa    __

Dobanz* aferente creditelor externe contractate da ordonatorii cte credite _ _

Dooarz- aferente crerMe'or externe garantele tusau directe sutwnprumutate

Dnbanz aferente dawct publice externe locale    _

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

Dooanzi aferenta iinpremutunlor du» fondul de tezaur Dobânda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente xnpn.muh.riKy temporare din t/azorar-d ctatului Dooana <a apeavunile do easwg

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizlonate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01*51.01.03*51.01.05*51.01.14*51.01.15*51.01.24+51.01.26*51.01 31*51.01.39 + 51 01.46*51 01.49)

Trensferun cave insi4u|i. putoxoe Aosxuu de sanatate

Finanțarea ae'ooodurlo'- de interes ’ocai

30.01.01

30.01.02

30.02    0

30.02.01    _

30.02.02    _

30.02 03

30.02.05    _

30.03    &

30.03.01

30 03.02

30.03.03_

30.03.05


40    0

40.03

40.20

40.30    _

50     0

50.04

51 SF__    755

51.01 _ 755

51 01 01    755

51.01.03    _


î 1 01.05


Trai afeturi tfm bugetele cops Hor județene pentru finanțarea centrelor de a pentru proteoe codului    51.01.14

Trensferur dm bogeteks Io coc pentru InsUtutHlG da asistenta «octala pentru persoanele cu nantticap    5 1 01.15

Transferuri fin bbgctctd CCPS i Hor locale Ș' județene pentru acer cerea unor ajuloare cătai uu.lâțlto ațKn.pfsirnGv-twilona'e in situaț i ca extremă olticuitate    51.01.24

Transterup pnvtno contribuita dc as gurâri sectele Ce sârâtate pentru persoanafe aflaie în concediu pentru

creșterea copilului    51 01 26

T ransferun privind contnbutile ae sănătate pentru percnanete Ixtnefțcân» Ce ajutor soc®*

51 01 31


Transfera n d<r bugetele con&i ilortoca'e ș județene pentru finanțarea unităților de asistență med'co-sooa e 51 01.39

__Transferuri difl bugetele locale pentru finanțarea che.tuielior curente din domeniul SSnâtăfi!

Transferai d»r bugetele locale pertru finanțarea camerenx agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A Transferuri interne (cod 55.01.1B* 55.01.54)

Alto trarwfenjr curente interne

Transfer un pentru achitarea obligațiilor restante calici furnizor1! de energie termea si ale centralelor ce teanoficara

0 TrBnuferurl curente in străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01 ♦55.02.04)

Contribuții și cotizat! b» organisme in&rnsbcn&to Altu trarafarun curente în Strâmalaie

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare socialo (cod 87 02.01 la 57.02.04)

Alutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

Tcnete de cresc

Ticnete cadou scordato centru chel(un*fi sociale

51.01 46 51.01.49

55 SF

55.01 55 01.18

55 01 54

55.02

55 02 01 55 02 04

57

57.02 57.02.01 57.0202 57.02 03 S7.02.04


TITLUL X ALTE CHELTUIEU (cod 59.01 + 59.02 ♦ 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

4100

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

4100

Suatineres cultelor

59.12

Contribuții la salanurea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate dc structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si aoclal-culturai    ___ 59.22

Sumo aferonte pidții croantoior saiariolo___ _ 59.25

Programe sl proiecte privind prevenirea ei combaterea discriminării    _ 59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)     80

împrumuturi pentru instiCutn 8i servicii publice mu actlvitoti finanțate intogral din venituri propni    30.03

Alto împrumuturi     80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite oxlerne (cod 81.01.01+81.01.02+B1.01 05+81 01.06}

Rambursări ce cred le externe contractate de ordonatorii de crediie    &1 01 01

Rambursau de cred te extetno din*ondU dc cc'ariarc    _ 3]_0l 02

Rsmbursan ce cred te aferente oatonal publice externe tocate_ 81.01 05

Diferențe de cum aferente oalcna* pubice externe    81.01,06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81 02 02+81.02.05)    81.02

Rambursări tle credite imerne garantBta    îl .02.01

Q.tcrențe Op cur&aferenta dator ei pcb'/cc .«cmc Rambursar ce creortc aforeme dator*» ouolrce interne .ocale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)    _

Plat» efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    _“

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiuni» ce funcționare    _

Deficit 93.0Î.96

_Deficitul 3ec4iun4 de funcționare _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51♦55+56+70+79+84)


81.02 02 81 02.0(5

84

85.01

90 92 01

92.91 % _W-O1

93 01 90


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) Transferuri de capital (cod 51 02.12*51 02 28*51 02.29)

Translerun pronia. finanțarea InvesbțMicf la spitale


51

51.02

51.02.12


Transferuri din bugetele locale penrru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăți» 51.02.28 Alle transferuri de capital către msulubi publice    51 02 29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A. Tranerforuri înlomo (cod 55.01.03*55.01.08 la 55.01.10 ♦ 56.01.12 * 55.01.13 *55 01 15*55 01 28*55 01 42)


P^grarre cu tinanlare rambursa;*»

Programe PHARE și alte programe cu finanțare neramburMilMă Programe ISPA

P'cgramfi SAPARD    _

Programe dc dezvodam    _

Fojd Roman de Dezvoltare Seca a Gre.tu.eli neeltobne ISPA


55.01

55.01.03_ 55.01.08 55 01 09 55.01.10 55.01 13 55.01.15 55.01 28


Tw&vwt din bugetul local către ascc-ațiilc de dezvoltare intercomumtară

55.01.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe norambursabile (FEN) posta de rare

(COd 56.01 la 56.05+cod 56.07 ♦ 56.08 ♦ 56.15 la 56.18 *56.25*56.27+56.28)

56

0

Programă din Fondul European de Dezvo’tare Regională (FEDR ) (56.01.0* la 56.01 03)

56.01

0

Finanta-oa națională

50.01.01

Finanțarea externa neramburiao. a

56.01 02

Cheltuieli neeligibile

56 01 03

Programe drn Fondul Social European {FSE) (58.02.01 la 56.02.03)

56 02

0

Finanțarea națională

56 02 01

Finanțarea externa nerambunsabila

5602.02

Chellu.eli nooltgibile

56 02 02

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03 01 <a 56.03 03)

56 03

0

Finanțarea națională

56 03 01

Finanțarea externa ncrarnoursabila

56 03 02

Cheltuieli neeiigibile

56 03 03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR, (56.04.01 la 56 04.03)

56 04

0

Finanțarea națională

56 0-10'

Finanțarea externa nerambursabiia

56 04 02

Ctwlluieli neeiigioue

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuil (FEP) (56.05.01 'a 56 05 03)

56 05

0

Finanțarea națională

«05.01

Finanțarea externa nerambursabda

56.05.02

Cheltuieli neeligibila

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preacerare (IPA) (56.07.01 ia 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională    _ _

56.07 01

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeljgibte

56 07Q2 56 07 03


Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partenenai IENPI) (56.08 01 la 56.08.03) _ ăb.US

Finanțarea nationaiâ    _ __56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila _ _ 56 08 02

Cheltuieli neefglMe___ 56 08 03


Alte programe comunitare finanțate in perioade 2007-2013 <56.15.01 la 56 15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheitu-eii nee igiciie

Alte facilitau si instrumente postaderare (56 16 01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursaNta Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financ*a<- SEE (56.17 01 ib 56 17 03)

Finanțarea națională _ _

Finanțarea externa rerambursabiia

Cheltuieli neeUgițxte    _ _ _

Mecanismul Imancar norvegian (56 18.01 la 56.18.03)

_ Ananțarea naț.onală    _ _ ___

Finanțarea externa nerambursatxla    _ _

Cheltuieli neellglbiie    _ _ _

Programul ce cooocrare eh/ntano-roman vcanc rcduconia ri^pantador economce si sodate n caoiul Uniunii Europene extinse <56.25 0t la 56 25.03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa neramoursablia

Cheltuieli neehgityle    _

56.15 56 15 01 56 1502 56 15.03

56J6_

56.16.01


56 1602

56_16fl3

56.17

56.17,01

0

56.17.02

56.17.03

56 16

U

56 16 01

56 18.02

56 1803

56 25

n

5625 01

56 25 02

56.25 03


Asistenți tehnici pentru mecaresmoie financiare SEE i56 27.01 la 5627 03)    5G.27    0

Finanțarea națională _ _ _56.27 01_

Finanțarea externa nerambursahila    _ _    S6 27 02

Cheltuieli neohgibite    _ 562'r.u

Fondul național pentru reteM; btațeraleaferent mecanismelor f nanciars SEE (56 28 01 u> 56 28 03)    56 26    0

Finanțarea națională__ 56 28 01

_ Finanțarea externa nerambursabila    ___'5628 0?

Cheiftiiel. neeiigibite    _ 56 28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72+75)    70    D

TITLUL XJI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦    71 03)     71     0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01.30)     7101    0

Construcții _ _ 71 01 01

Maș-ni. echipamente sl mițioace du transpar    71 01 02

Mobilier, aparaturi MroțicȘ ș. alte actr/c corporale__ 71.01 03

Alte active fixe    _ 71 Ol 30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72    O

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01    0

Padiopwo ia caprtaiui soaa1 al sodetelfor comerciala    72 01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79    _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    _ 81    0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cp finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84    0

Plăti efectuate in anii precedonti sl recuperate >n anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENTZDEFICIT Excedent (92.01.87)

Excedentul secțiuni ac- oezvoiare Deftcrt (93 01.97,

Deficitul secțiuni» dsdgzeotere


PRESEOIWTF 5EDIWTA

OfiAde

90

9201

9*0VȘȚ_

93.01

33.01 97

JUDEȚUL: CONSTANTA

Umtven <wm<ntstmf» conionaUS CONSTANȚA ’nuiwțiâ puhUeti_

ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl AUNEATE. PE ANUL 2613

CAP6802    rn'i ki

DENUMIREA INOICATORILOR

Cod

îndlcaw'

Buget 2013

CPFVEOER ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI țSECTWJNEA DE FUNCT1ONARE-SECPUNEA DE DEZVOLTARE!

51688

BECȚKJNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*70*84)

31560

CHELTUIELI CURENTE (cad 10*20*30*«0*50*5ISF*5SSE*57*W)

01

31560

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10 03)

10

11433

CftattuM’l «alarINe In bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01 00 *10 01.10 la 10 01.16 *10 01 30)

10.0,

WD3

Sa-anl de baxa

10 0, o,

0350

inocmnîalio de conduuKm

10.01 03

0

Spor oc vccflwne

10.01.04

0

Spurun pnntn/ctmdflli "e murea

10.01.05

150

Alia sfzmin

10.013»

3

Ureei.pGn-.entara

10.01.0/

0

FCflC CC 0TO"V

10.0103

0

F'ind pentru postim ocupate prin cumul

10.01.10

0

- <*1C .HOrtinl c4ă?J' Cil Gr?

10.Pi 11

0

(rticmntfatii ptetw unor oorsaenc itm «fc»ra urvtaiii

100’ 12

0

l'xtemnizatM oe ootegorc

10.01.’3

o

InCarrn'Ta!11 <30 detă&UH

1C.C1.-4

0

-locații pentru transportul la sl cc b tocu' ite munca

10.01 16

0

Aiocct'l pentru lucumte

10111 16

0

Alte dr»fi<i<j-< (caiaruie >n toni

1001.30

txKi

Cheltuieli «Martale in naiur» |cod 10.02.01 la 10.02.05*10.02 30)

10.02

Ttebctc de n «nw ~j

10.02 (11

0

Norme Ce foim

10 02.02

0

UMucriK w «cnlpamenl Obtejalxmu

10.02 M

0

Locuința no y?rv>;.u Mlositu oe wlartal si famlta ac

10.02 CM

0

Transportul 13 sl do lo locui do munca

10.02.0S

o

AHe drepturi salonale m naruoi

10 02 30

0

Contribuit! (cod 10.03.01 la 10 03.00

10 03

2430

Cor.tn.iuii oo a&guran tociaie ce stat

10 03 01

1640

Cooptot/bi do aigurâri de sono)|

10.03.02

37

Centnni/tti dv asajurun «octete tio sanata<e

10.0303

168

Coninbulii da asigurări pentru ucciilnnle de munco sl boli uruteMGiiate

10.03.04

19

,rme de a&tțjunjru    pWiVla de nngajoiur pentru angajați

104)3 05

0

Ccnlnpuin pentru concedii Si ir'tltmmUaJji

10 03.06

«6

TITLUL II BUNURI S» SERVICII (ctxJ 20.01 la 20.06*20.OH la 20 16*20 1B la 20.25*20-27*20 30)

20

6725

Bunuri <1 servi ui <cod 20.01.01 la 20.01.00*20.01-30)

20.01

1136

furaturi de birou

20.01.01

22

MateratO centru curmemi»

20.01.0?

3i

iscaliit, liunwiMl sl fono moțrrco

211.01 03

206

Apa. canal ju 3a»bpr,t3tc

20 01 M

<-

CarDuranu si upnWi?

20.01.Oft

■M

Pkm» de sersrsfi

20.01 06

6

Transport

20.01.07

107

Fosta to'OCOntUftiutUi. ntiHn t*. iniemot

20 01 C8

46

MttenalO 3> prestați «în tmrv o cu caracter Knaionai

20 OHM

87

AUe tiuiniri * «w>ci pentru IntfCtmere » rUi«tnn»m

20.0130

Reparam curente

20 02

338

Hrana icod 20.03.01*20.01.02)

20 03

3M8

Hrano penii u o-mwni

20 03 01

2ÎWB

Hrana punți u «nervii»

20.03 02

0

Medicamente ai materiale sanitar* (cod 20 04 01 Io 20.04.04)

20 04

52

Medicamente

20 04 01

31

Malalele snnir».

20 04.02

21

KiMCtrr’

20.04.03

0

Dezinfectând

70.04.04

10

Bunuri de natura oolectalor d* mvenlur (cod 20 0 5 01*20.05.03*20.05.30)

20.05

20

Uniformi» si wChipamont

20.05.01

0

t «njerm șl accesorii dc pot

20.06.03

0

Aia obmcio de invtmta/

20 05 20

20

Deplasau dclaaari. transferări (cod 20.06.01*20 00 02|

20 06

3

Dejilewm interne, cotașdrt Ironsferâri

20.00 01

3

Deplasări in stflrnuiiu

20 06.02

n

Materiale fle laborator

20 09

0

Ccrc*iare-d<j<vnîl»rr»

70 10

0

Cârti. puWlcatll si material* documentare

20.11

24

Consultanta jp ei pertu»

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

10

Protecția muncii

20.14

B

Muniție. fbmrtun si armamnnl de natura activelor r<xe pentnj armala

20.15

0

Studii &i cercțtan

20.16

4)

Plăti pentru rinantarfta patrimoniului genetic a) animalelor

20.16

0

Contriaulli ale admlnls!radei publice locale la realtram» unor tur.rAri 91 Mrvlctl de mieros pupile local. In na2a unor convenit' «eu contracte oe asociere

20.19

0

Reabilitam infrastructura program inundalli pentru automat) publica locale

20.20

a

Meteorologi*

20J1

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si comoalema inundațiilor si înghețurilor

20.23

n

comisioane si alte costuri oferenie împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alto cewturi aferanto Impr.imuturUor «came

20.24.01

11

Comis oone w al» cosum .ilonrnte Imprumulurilcr n(emo

20.24.02

0

Cheltuieli Judiciare bi extrajudiciar* derivate din acțiuni In reprezentate» inteteuelor «talului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tlcbete cadou

20.27

0

Alt» cheltuieli (cod 2040.01 la 20.30 04*20.30.06*20,20.07*20.30 09*20.30.30)

20 30

278»

Reclama a putH»?lnt««

20. M 1)1

li

Pmlocrl 01 miiroîer.tgre

20.30 02

0

Ptow n« ov.Turve riMhvtBia

20.30.03

0

Chirii

2030.04

1848

Pnwtsrt ser,»cj pentru irsnint.lm»m pmr.iirtor

20.30.00

0

• ondul P'ractlniclcbTixxiii .widncmcni'U' metiubei publice

20.30 07

0

Emoitsrea awia a urmmtntor nug&îar»

20 30 09

0

Ale cnettuan oi bunuri st servlcl

2030.10

921

TITLUL IU 00BAN2I (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente detonai publice Interne (cod 30.01 01*30.01.02)

30.01

0

Dbtorui 3r9rer.lt» dat&ncl txjwcc intentad racla

:»4)’ »ii

6

CcC-'inr turnante OTclrelcr n(eme q2rar4.ro

30/3102

0

Oobanu ite.-ante d»tor>«. publica externa (cod 30 02.01 la 30.02.03*30.02 06>

30.02

0

Ccbonr afabile dairmw puttoj, «xiema omctt»

30.02 «1

0

Dcbanc afo.TAtO CfOililekir H»>tfrr») cprnmrJntH rtrj arrimarorj r.e crțdlte

30.02.02

0

Dutoru: tewrontc crecoafcr externe garantate si sau directa suCmnoruniuuiie

3O.D2 03

n

Oitxx c aler'Nii« :l.ibmwi pubtee țuiema locale

30.02.05

0

AH» dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.02* 30.0305,

30.03

0

Dotmnz, qloremn împrumuturilor din fondul de tezaur

30.0i.fl,

0

Oobonda daiwaia intxiMwrw» strt;,»i

30.03.02

0

Dobânzi nlondniH împrumuturilor temporare oin trezoreria siatulu

30.U3.03

0

Oobonzi U ocooiiunue on iftâwnq

3ti.03.fl6

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03*40 30*40 30,

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Sunvontii pentru competnnnn creatorilor neprevrzîonaie ale preturilorla combustibili

40.20

0

Al,® eubvenUI

40.30

0

TITLUL V FONDURI OE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond d« raervi, bugetara la oispoxiaa autontfc,ilor locato

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UWTAT1 ALE AOMINISTRAHEI PUBLICE (MX, 51.01)

51 SF

2500

Tranoleruri curante (cod

5, 01 01*51 01.03*51 -01.06*51.01.14*51.01.16*51.0,-24*51.01.2d»51.01.31*51 01 3iî ♦

51 01.46*51.01 49)

51.01

2500

Translai un «adm i-*»rfmj4n cubice

51 0, 0»

2500

AcăLm de sonaunc-

51.01 03

0

Finsm&rwi! aenmtrrtunlnr ae nteruf .oral

51 01.05

0

o

o

o

3'

O

3

a

o

o

o

o

o

=

o

5

i

0

8

s

S

0

*

ci

o

S

țg

Oi

r>

S

a:

•/

ti

s

<r.

2

s

o

3

»o

2

s

ș

3

0

p

o

r

C

O

5

c

O

5

o

«i

•n

o

o

«n

«r»

3

S

t

3

C4

O

3

in

•n

c

î>

z

T"

u>

Z

5

8

8

8

»n

r-

r.

VJ

2

3

3

g

£

a

a

*

»

ol

g

c

c

<1

£

«

$

s

!

O

s

1

17

O

3

:

li

«

1

I

i

o

ot

o

»

?

9

1

e

i

3

1

0

1

m

in

3

o

m

L

1

Î

i

c

fi

1

5

03

o

o

I

î

§

£

«i

s

£

I

i j

S t

I

9

i

§

a

î

O

S

c

£

§

<x

&

o

8

S

4

f

li

5? «=

I

fi

9

£

s

1

1

•i.

î

S

M

i

1

X

2

1

O

5

o

s

5

a

c

e

3.

l

1

fi

3

•j

*

a

5

2

1

8 = fi î Ș-«

b

s

î

î

a

2

7

1

2

I

a

«n

*

î>

O

«n

fi

f

j?

1

i

1

o

s

?

5

2

2

K

©

ۥ

?

3

c

li

£

I

1

i

fi

3

fi

1

vO

O

vi

§

o

s

-h

r 9

s

&

c

l

i

«fl

o

s

fe

3

5

1

X

X

11

»r

î 1

0 1

I

1

$

te

B

te

m

TJ

<1

i

»

£

V

g

k-

5

0

0

1

fi

c

*S

c

r

i

a

& % i 5

1 3 S

8 £

n > ~ 5 S

n

8

17

C

*

fi

I

c

6

5

5

I

»

1

i

ZJ

o

I

u ~

' c

2    t

ii

C fc

3    »

»

c

I

8

1

*

-S-

1

5

c

c

g

<

1

Ci

I

■5

c

=

|

I

«

-i*

c

fi

I

p

3

O

8

fi

a

H

a a 11

1 y

H S

£

C

H

n

£l

I

p

~u

<

5

"u

c

g

1 8

c

e

1

!

s

2

•3

1

J

0

g

p

p

t-

0

p

*

E

P

5

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 ♦ 59.02 + 58 0B *59.11 *59 12 *59.15 *59.17 ♦S9.20*59,22 *59 25 *59.10*5% 25;,

53

*4?

Burse

59.01

o

Ajutoare pentru dauna provocate de uiamHSple naturale

59 02

0

Program* pentru tineret

59 08

0

Asociate ai fundații

59.11

442

Suetin«rea cultelor

59.12

0

Contribuie la eaJarixarns personalului nuclerieal

59.15

U

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume ««alinate llnantarii programelor «portiva raailest* de ctnicturtl» sportive de drept ptlvel

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific s< soc tal-oul tu ral

59.22

0

Suma aferenta plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe sl proiecte privind ©revenirea al combaterea discriminării

59.30

o

Sume alocai» ponlru apt,|lnlrea construirii de locuința

59 35

o

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod B0»81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 00.03*80 10|

80

o

împrumuturi pentru insdtutil si servicii publice sau activitati finanțata integral dm venllun proprii

80.03

Ale împrumuturi

80.30

D

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)

Bl

0

Rambursări de credite ««lame (cod Bl 01.01*81 01.02*81.01.05*81 01.08)

81.01

0

Rambursări do cmc-tc udarite uormictHiu ne ordonator* oe credite

81.01 0’

0

Ssmfcurara, du cimUn Hjiwnu pip 'oncu, do garantări.

S1.01.02

0

Rambursai* cecredfe ofomniu ualumii pubMcs «>iwiaioca<î

H1 Oi 06

0

OfiruriiH oe cltt- ax-rente dotor-et puUicu tutomu

51.01.06

0

Rambursări dc credite interne (cod 91 02 01*91.02 02*31.02 05)

81.02

0

Rirmtxnwn de credite Mome jurantaie

Si.02.01

0

Oferente de curs jforenlă detunai pab •» înînmn

81 02 02

0

Ramburenn tle credite aferenta cazrici publice Interne locae

SI 02 05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85 01)

84

0

Plăti efectuate in anii picccdonti si recuperai* in anul wrsni

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE EXCEDENT.'OEFICIT

90

Etcudenl 92.01 9fi

92 01

Excedenbi scclwnii de funLțm«Kn.

32 01 96

Oefleil 93.01 95

93.01

C>CfiC<lUl SVCOullU da functcniR»

83.01 Oh

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55*5S*70*79*M)

105

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

51

n

Transferuri da capital (cod 51.02.12*31.02.28*51.02.29)

51.02

0

■ ransfwun iwiia' frontarea inwatluiorta so<wia

51.02.12

0

Transfere" dn buctxoM ocufer pen*ru r.rwnțivM cnniuteliiot de capital din oomenhJ sanAUb

5t 02 2b

0

Al.e trarw'nrun 1« cap.fc»: către nslltutl puawo

51 02 29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI icod 55.01)

55

0

A Transferuri Interne (cod 55.01.03*55.01.98 la 55.01 10 ♦ 55 01 12 * 35.01.13

*55.01.15*55.01 28*55.01.42)

55.01

0

Proammn cu finanțare rambursabila

55 01 03

&

Fragramo PHARE s alte prepram cu finanțare nnra*nDijrsabU8

55.01 08

0

PrjqraniB ISPA

55 01 DR

0

Pnn.-amc- ȘAPaRC

55.01.10

II

PioutenM; oe najr»onare

5501.13

0

Fcnd Ro-tun oc Dezvoltare Soueu

55.01,15

11

CM linul* neel<jit*n ISPĂ

5501 28

0

-u 1

a

■3

o

3

a

5

o

s s

3 o

s

S

ei

O

o

CSJ

C

3    5

s

JM

•_>

o

IO

<=!

r~

o

w

Q

n

O

f*

o

o

o

o

3 O

a s

g

£

a

O

r:

o

*•«    ir

2>    4A

3

Ș

3

a

s

UT

O

s

8

*<

Q

$

g a

a

a

a

a

a

8

8

a

a

a

a

a

8

I

S

?

3

î

<n

o

a

<?

I

ș

•X»

3

3

2

§

Z

n

u. _

*• “

1/1

ra

Q

o

o

Q

g

fi

n

la

s

s

1

a *

3 *

1

■n

tt

9

o

8

5

K-

O

i

o

V

£

¥

•>

<J

fi

Jp?

la

g

*■ <0 gÎ

V Al

5 s ® a

5 3 g -

°a £ ♦ o o

1 a

g

UJ

u.

<1

1

3

8

a

e

s

e

a

LLi

I

5

u.

c

9

j

n

I

L.

=>

M

3

8

5

5

a

u

r.

A.

S

h

X

i

s

<

fi

o

ci

o

a

3

o

s

ș

6

u-_

1

3

m

CV

i

IB

ik|

f

<JC

O

9

6

[    1

5    îl

5    I

a

<n

X

•a

c

§

8

3.

>i

X

1

g

1

L

î

3

1

?

O

s

A

1

I

L

a.

i

?

s

f

j

i

X

h

n £’ !

0

£

1

s

U V

i *

? 1

s § ? -1

< E

c ” 5 C

1

2 2

g

2

s

s

£

c

c

>?

S i

A

V

3 J î

S

t? <

Î

|

H

£

£

6

I

1

2

UJ

u?

c

<3

s

g

s

£

î

6

c

X

3

£

g

1

<•

1

u

—. o

? 5

1

Ș

©

£

a

2 o «5 a

1

c.