Hotărârea nr. 83/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 83/2007 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI-LITORAL

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 83/2007 privind aprobarea participării municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului - Litoral

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30 aprilie 2013Î

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE înregistrată sub nr. 63856/26.04.2013, Referatul nr. 61219/23.04.2013 al Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, avizul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului,

Luând în considerare prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

-    Art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

-    Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare,

-    H.C.L.M. nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare,

-    Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării,

Ținând cont de atribuțiile conferite de lege autorității locale în domeniul turismului și imperativul punerii în valoare a patrimoniului turistic prin activități de promovare a stațiunii Mamaia și a Sat Vacanță ca destinații turistice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă completarea H.C.L. nr. 83/2007 privind aprobarea participării municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului - Litoral, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. După articolul 4, se introduc 3 noi articole, articolele 41, 42 și 43, cu următorul conținut:

„Art. 41 - (1) începând cu anul 2013, contribuția financiară anuală suplimentară a Municipiului Constanța, în calitate de membru fondator al Asociației pentru

Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, este în cuantum de 80% din echivalentul taxei de promovare a turismului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță ce se încasează anual.

(2)    Contribuția financiară anuală suplimentară prevăzută la alin. (1) va fi folosită de către Asociație exclusiv pentru finanțarea activităților de promovare a stațiunii Mamaia și a Satului de Vacanță la nivel național și internațional.

(3)    Având în vedere existența unui decalaj temporal între nevoile de promovare a stațiunii Mamaia, stabilite la începutul anului, și momentul încasării taxei în timpul sezonului estival, Municipiul Constanța prin Direcția Financiară din cadrul Primăriei Municipiului Constanța va vira anual anticipat din cota de 80% sumele necesare angajării cheltuielilor destinate promovării, urmând ca acestea să fie regularizate pe măsura încasării lor."

„Art. 42 - în situația în care Asociația încasează remunerații provenite din drepturi de autor și drepturi conexe din promovarea stațiunii Mamaia și Sat Vacanță acestea vor fi folosite exclusiv cu aceeași destinație."

„Art. 43 - Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării va întocmi și prezenta semestrial, până la data de 31 iulie și 31 decembrie a fiecărui an, un raport privind modul de utilizare a sumelor primite cu titlu de contribuție financiară anuală suplimentară, însoțit de documente justificative."

2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 83/2007 rămân neschimbate.

Art. II - Prezenta hotărâre se poate modifica anual în funcție de rezultatul verificărilor rapoartelor privind modul de utilizare a sumelor primite cu titlu de contribuție financiară anuală suplimentară.

Art. III - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Asociației Patronale Mamaia, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE CONSILIERI DIN 27 MEMBRI.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ»    CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA