Hotărârea nr. 82/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 330/2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    -<%)/g.

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată ~sub nr. 55697/16.04.2013. prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S20485/11.03.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere adresa Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării nr. S14587/20.02.2013, precum și adresa Asociației Patronale Mamaia nr. S14537/20.02.2013;

în temeiul art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

I. Anexa nr. 5 - Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

1. Taxa prevăzută la capitolul 4 al Anexei nr. 5, se modifică și va avea următorul cuprins:

TAXA PENTRU SPAȚII VERZI

Taxa constituie venit cu destinație specială în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și este fundamentată pe necesitatea întreținerii spațiilor verzi aflate pe domeniul public din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță fiind utilizată pentru amenajarea și întreținerea spațiului verde concretizată în activități de împrospătare a materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și flori anuale, precum și de întreținerea acestuia prin udat la plantare și ulterior zilnic.

Taxa se încasează de la următoarele categorii de contribuabili:

a.    operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care desfășoară activități economice în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță;

b.    proprietarii spațiilor de locuit situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după momentul primei dări în folosință a acestor spații de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinței prin închiriere, comodat/împrumut de folosință, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Taxa se datorează pentru:

a.    spațiile deținute în vederea desfășurării activităților economice, cu excepția spațiilor de cazare, precum și pentru spațiile de locuit, fiind stabilită în funcție de suprafața utilă a spațiului respectiv;

b.    spațiile de cazare, fiind stabilită în funcție de numărul de locuri de cazare menționat în certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Taxa va fi achitată de către proprietar, în cazul spațiilor de locuit, și de către utilizatorul spațiului (cel care desfășoară activitatea), în cazul operatorilor economici care desfășoară activități economice în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.

Cuantumul anual al taxei este de 31 lei/15 m2 sau fracțiune din aceasta pentru spațiile deținute în vederea desfășurării activităților economice, precum și pentru spațiile de locuit și 31 lei/loc de cazare pentru spațiile de cazare.

Impunerea se va face după cum urmează:

a.    pentru unitățile de cazare clasificate, impunerea se face în baza certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului,

b.    pentru toți ceilalți subiecți plătitori, impunerea se face în baza schiței cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant,

prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

-    schița activului vizată de o persoană autorizată.

Contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înființarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

în cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare, după caz.

Calculul taxei se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înființat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare și sfârșitul anului fiscal.

în cazul în care contribuabilul a achitat taxa pentru spații verzi și în cursul aceluiași an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizației de funcționare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea și sfârșitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru spațiile de locuit declarația se va depune la dobândirea spațiului, iar termenul de plată este de 01.07. a anului respectiv, inclusiv.

Pentru spațiile destinate activităților economice, declarația de impunere se depune până la data de 01.07.2013, dată la care devine scadentă și obligația de plată.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracție de lună, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenții:

-    depunerea peste termen a declarațiilor;

-    nedepunerea declarațiilor;

-    depunerea declarațiilor cu informații eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor

individuale și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.”

2. Taxa prevăzută la capitolul 6 al Anexei nr. 5, se modifică și va avea următorul cuprins:

„6. TAXA PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE LINIȘTE ȘI SIGURANȚĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ÎN CONSTANȚA, MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ

Taxa constituie venit cu destinație specială în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și este fundamentată de necesitatea menținerii condițiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerșetorie, furturi, tâlhărie și prostituție, pentru combaterea comerțului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz și gunoi menajer și pentru prevenirea lipirii de afișe pe fațadele clădirilor, stâlpi și copaci.

Taxa se încasează de la toți operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care desfășoară activități economice pe raza Municipiului Constanța, în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, indiferent de locația acestora.

Obligația de plată a taxei nu înlătură obligațiile stabilite în sarcina operatorilor economici prin alte acte normative care reglementează paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, întrucât prin această taxă se urmărește reducerea unei game mai variate de acte antisociale, și nu doar a sustragerii de bunuri din anumite perimetre bine determinate.

Taxa se datorează pentru spațiile deținute în vederea desfășurării activităților economice, fiind stabilită în funcție de suprafața utilă a spațiului respectiv.

Taxa va fi achitată de către utilizatorul spațiului (cel care desfășoară activitatea), iar în cazul spațiilor care formează centre comerciale și piețe agroalimentare, situate în Municipiul Constanța, de către proprietar sau locator, după caz.

Sunt scutiți de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

A. veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război

care nu s-au recăsătorit;

B. persoanele care desfășoară activități de producție, însă doar pentru spațiile afectate de această activitate.

Taxa anuală în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracție de mp, din suprafața utilă deținută prevăzută în schița activului sau, în subsidiar, în oricare alt document justificativ relevant.

în Municipiul Constanța, taxa este stabilită diferențiat, în funcție de obiectul de activitate și suprafața utilă deținută sau numărul de locuri de cazare, astfel:

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

TAXA

(lei/an)

1.

Unități de alimentație publică (suprafață utilă deținută)

S<100m2 = 11

S>100m2 = 1.411

2.

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte de lucru cu alte destinații (suprafață utilă deținută)

S<100m2= 11

100 m2<S<200m2= 1.105 S>200m2 = 5.524

3.

Centre comerciale ce desfășoară activitate comercială (suprafață utilă deținută)

S<100m2= 11

100 m2<S<500m2 = 5.524 500m2<S<2000m2 = 11.025 2000m2<S<4000m2=16.535 S>4000m2 = 44.099

4.

Piețe agro-alimentare (suprafață utilă deținută)

S<100m2= 11

100 m2<S<1000m2= 1.411 1000m2<S<2000m2 = 2.525 S>2000m2 = 5.524

5.

Depozite comerciale (suprafață utilă deținută)

S<100m2= 11

100 m2<S<200m2 = 538 S>200m2= 1.107

6.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, aqenți de asigurare (suprafață utilă deținută)

S<50m2= 550

S>50m2= 1.105

7.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă deținută)

S<200m2= 5.524

S>200m2= 18.261

8.

Unități de cazare (număr locuri de cazare)

Locuri cazare<40 = 5.000

40 cLocuri Cazare<100 = 10.000 Locuri cazare>100 = 15.000

Impunerea se va face în baza schiței cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul

Național


al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

-    schița activului vizată de o persoană autorizată.

în cazul unităților cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenții, a căror suprafață pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare locație în parte, în funcție de activitatea efectiv desfășurată în acel spațiu, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelul mai sus menționat) înmulțită cu numărul de locații care au aceeași încadrare.

Contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înființarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

în cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei, respectiv 1 iulie/30 septembrie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare, după caz.

Calculul taxei se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înființat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare și sfârșitul anului fiscal.

în cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice și în cursul aceluiași an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizației de funcționare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea și sfârșitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru Constanța, taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie, inclusiv;

b)    rata a Il-a, până la data de 30 septembrie, inclusiv.

în situația în care, pe parcursul anului fiscal, nu au intervenit modificări care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligația depunerii unei noi declarații anuale. în acest caz, declarația depusă în anul 2012 sau în anii precedenți reprezintă titlu de creanță al contribuabilului pentru calcularea taxei pentru anul 2013.

Operatorii economici care dețin unități de cazare în municipiul constanța, au obligația depunerii declarației de impunere până la data de 01.07, declarație la care se vor anexa în copie certificată documentele susmenționate.

Pentru stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, taxa se achită integral până la data de 01.07.2013, inclusiv, dată până la care operatorii economici au și obligația depunerii declarației de impunere anuale.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracție de lună, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenții:

-    depunerea peste termen a declarațiilor;

-    nedepunerea declarațiilor;

-    depunerea declarațiilor cu informații eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local."

3. După capitolul 6 se introduce un nou capitol, capitolul 7, cu următorul cuprins:

„7. TAXA DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ

Prezenta taxa este instituită ca taxă specială, în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din rațiuni de promovare a stațiunii Mamaia, ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic.

Taxa este stabilită diferențiat, în funcție de destinația spațiului și se încasează de la persoanele fizice și operatorii economici respective, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după cum urmează:

Nr.

Crt

DESTINAȚIE

TAXĂ

Lei/an

1

Cazare turistică

hoteluri, hoteluri - apartament și complexuri hoteliere

4000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și altele asemănătoare

3000

2

Agrement: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalații și dotări specifice agrementului turistic

4000

3

Alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare, unități de alimentație publică situate în stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism,

3500

4

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii- zona 1*

2000

5

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii- zona 2*

2500

6

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii- zona 3*

3500

7

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto

2000

8

Transport: autocare, microbuze,trenulețe etc., ambarcațiuni cu scop turistic, telegondole

1000

9

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 1*

400

10

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 2*

700

11

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

1000

12

Locuință

100

* Zonarea stațiunii Mamaia și Sat Vacanță este prevăzută în Anexa nr. 18 a prezentei hotărâri.

Prin complex hotelier, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcțiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)    sunt exploatate de același operator economic;

b)    activitățile realizate sunt cuprinse într-o singură evidență contabilă;

c)    sunt amplasate în perimetrul aceleași unității de cazare.

în cazul proprietarilor spațiilor de locuit situate în stațiune, impunerea se va face după momentul primei dări în folosință a acestor spații de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinței prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Impunerea se va face prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele documente:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată ia fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

Pentru spațiile de locuiț termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este data de 01.06.2013. Pentru imobilele dobândite după împlinirea termenului de depunere și achitare a taxei, respectiv 01 iunie, contribuabilii au obligația să depună o declarație în vederea stabilirii obligațiilor de plată în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

în cazul operatorilor economici, termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este 01.06.2013. Pentru operatorii economici care încep desfășurarea activităților economice după data de 01.06.2013, precum și cei care obțin/vizează autorizația de funcționare/avizul program funcționare sau autorizația pentru ocuparea temporară a domeniului public după această dată, aceștia au obligația să depună o declarație în vederea stabilirii obligațiilor de plată în termen de 30 de zile de la data începerii activității sau a obținerii documentelor de autorizare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracție de lună, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenții:

-    depunerea peste termen a declarațiilor;

-    nedepunerea declarațiilor;

-    depunerea declarațiilor cu informații eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local."

4.    paragraful 19 al capitolului 1 din Anexa nr. 5, se modifică după cum urmează:

„Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 70 lei si 279 lei."

5.    paragraful 18 al capitolului 2 din Anexa nr. 5, se modifică după cum urmează:

„Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă între 70 lei și 279 lei."

6.    paragraful 9 ai capitolului 5 din Anexa nr. 5, se modifică după cum urmează:

„Constituie contravenție depunerea peste termen a declarațiilor de impunere sau depunerea declarațiilor de impunere neconforme cu realitatea, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1116 lei și 2.500 lei."

II. Anexa nr. 1 - Impozit clădiri

1.    capitolul 4 al Titlului I - „Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice", se modifică după cum urmează:

„4. Sancțiuni

a)    depunerea peste termen a declarației speciale prevăzută la punctul 3 se sancționează cu amendă de la 70 la 279 lei;

b)    nedepunerea declarației speciale prevăzută la punctul 3 se sancționează cu amendă de la 279 la 696 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii."

2.    paragraful 5 al capitoluluil din Titlul II - „Impozitul și taxa pe clădiri pentru Persoane Juridice", se abrogă.

III. Anexa nr. 2 - Impozit teren

1.    paragraful 2 al capitolului 3 din Titlului I - „Impozitul și taxa pe teren pentru persoane fizice", se modifică după cum urmează:

„Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei."

2.    paragraful 2 al capitolului 3 din Titlul II - „Impozitul și taxa pe teren pentru persoane juridice", se modifică după cum urmează:

"Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1116 lei la 2500 lei."

IV. Anexa nr. 4 - Impozitul pe spectacole și taxa hotelieră

1. alineatul 2 lit. a) și b) al capitolului 4 din Titlul II - „Taxa pentru șederea într-o unitate de cazare", se modifică după cum urmează:

„(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează, astfel:

a)    cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, pentru fapta prevăzută la alin.l lit. a) ;

b)    cu amendă de la 1116 lei la 2500 lei, penru fapta prevăzută la alin.l lit. b);"

V. Anexa nr. 5 - Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte venituri ale bugetului local

1. paragraful 24 al capitolului 1, se modifică după cum urmează:

"Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 70 lei si 279 lei."

VI. Anexa nr. 8 - Taxe administrate de Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

1.    taxele prevăzute la punctele 26 și 27 din capitolul 5 al Anexei nr. 8, se aborgă.

2.    taxele prevăzute la punctele 25 și 26 din capitolul 6 al Anexei nr. 8, se aborgă

VII. Anexa nr. 10 - Taxe pentru activitatea de stare civilă administrate de Direcția Administrație Publică Locală

1. Taxa prevăzută la punctul 6 al tabelului din Anexa nr. 10, se modifică după cum urmează:

Nr.

crt.

Denumirea taxei

-lei-

6.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15

VIII. Anexa nr. 15 - Regulament de adoptare al taxelor speciale

1. Articolul 6 alin. 1.2) al Anexei nr. 16, se modifică după cum urmează:

„1.2 Taxa pentru spații verzi constituie venit cu destinație specială, fiind instituită de necesitatea întreținerii spațiilor verzi aflate pe domeniul public din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, fiind utilizată pentru amenajarea și întreținerea spațiului verde concretizată în activități de împrospătare a materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și flori anuale, precum și de întreținerea acestuia prin udat la plantare și ulterior zilnic.

Taxa se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, precum și de la proprietarii spațiilor de locuit situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după momentul primei dări în folosință a acestor spații de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinței prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Impunerea se va face după cum urmează:

a.    pentru unitățile de cazare clasificate, impunerea se face în baza certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare,

b.    pentru toți ceilalți subiecți plătitori impunerea se face în baza schiței cadastrale sau în subsidiar orice alt document justificativ relevant

Taxa se stabilește în mod diferit, astfel:

a)    pentru spațiile de cazare stabilirea cuantumului taxei se face prin depunerea de către contribuabil a unei declarații referitoare la numărul de locuri de cazare, însoțită de certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, în copie certificată, după caz.

Depunerea declarației se face până la data de 01.07.2013, inclusiv.

Depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, precum și nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei constituie contravenție.

în cazul în care spațiile sunt utilizate de către o altă persoană decât proprietarul, obligația declarării și a plății taxei incumbă operatorului economic care care desfășoară efectiv activitatea în acel spațiu.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.

b)    pentru spațiile de locuit, respectiv pentru spațiile deținute/utilizate de operatori economici din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță stabilirea cuantumului taxei se face în funcție de suprafața utilă deținută. Astfel taxa se calculează prin înmulțirea fiecărei grupe de 15 m2 sau fracțiune din aceasta cu suma prevăzută în Anexa nr. 5 capitolul 4.

Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile HCL nr. 491/2002, modificată prin HCL nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța, fiind alcătuit dintr-un șef serviciu cu atribuții în coordonarea activității de amenajare a spațiului verde și mai mulți inspectori, care urmăresc cultivarea și întreținerea spațiului verde aflat pe domeniul public din stațiunea Mamaia.

în cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică, prin salariații proprii, monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată va fi utilizată pentru decontarea materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și fiori anuale și a manoperei lucrărilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație."

2. După alin. 4.5 al art. 6 din Anexa nr. 16 se introduce un nou alineat, alin. 4.6, cu următorul cuprins:

„4.6 Taxa de promovare a turismului în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță

constituie venit cu destinație specială fiind instituită din rațiuni de creștere a

gradului


de atractivitate al Stațiunii Mamaia și Sat Vacanță fiind utilizată pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic.

Astfel, Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente organizează spectacole, manifestări și concursuri în stațiune, va realiza programe de promovare și direcționare a destinației turistice către stațiunea Mamaia și Sat Vacanță pentru promovarea stațiunii Mamaia și Sat Vacanță ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice.

Taxa este încasată de la persoanele fizice și operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în Sat Vacanță și stațiunea Mamaia, cuantumul acesteia fiind cel prevăzut în Anexa nr. 5 capitolul 7.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Sumele încasate cu titlu de taxă de promovare a turismului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea activităților destinate promovării Stațiunii Mamaia și a Satului de Vacanță.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație."

3. După liniuța 12 a art. 4 din Anexa nr. 16 se introduce o nouă liniuță, liniuța 13, cu următorul cuprins:

promovarea turismului."

IX. După Anexa nr.17 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 18, al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Modelele declarațiilor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Municipiului Constanța, și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de    consilieri din 27 membri.


Anexa nr. 1Anexa nr. 2

la HCL nr.

1. Model declarație de impunere a taxei pentru spații verzi - persoane fizice

22 900^6    ...... 9


SPIT

DECLARAȚIE DE IMPUNERE A TAXEI PENTRU SPAȚII VERZI - PERSOANE FIZICE

PENTRU ANUL_

Subsemnatul _ domiciliat în__,

str._. nr._, bl._, sc._, et._, ap._, telefon/ fax

_, adresă de e-mail_, posesor al BI/CI seria__

nr. _, eliberat de _, CNP _, declar pe

propria răspundere ca dețin următoarele proprietăți în stațiunea Mamaia/Sat Vacanță:

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Suorafata

utilă

deținută

Dată dobândire

Total

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Sub sancțiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte șl complete.

La prezenta declarație se vor anexa. îq copie certificată:

-    carte de Ldentițate/buletin de identitate;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

-    schița activului vizată de o persoană autorizată.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    secretar,


MARCELA ENApHE

(nume, Brenumg, sgmnățură)

■:xa LA i

2. Model declarație de impunere a taxei pentru spații verzi - persoane juridice

SPIT


și.'    .

DECLARAȚIE DE IMPUNERE A TAXEI PENTRU SPAȚII VERZI - PERSOANE JURIDICE

PENTRU ANUL


CONTRIBUABIL ______________

SEDIU SOCIAL ______________

PUNCT DE LUCRU___________

NR. REG. COM. ______________

COD FISCAL __________

ADRESĂ DE E-MAIL_____________

TEL./FAX    _____________

CONT    ____________

BANCA


VERIFICAT DE:

(nume, prenume, semnătura) /

A. Hoteluri

Nr.

cit.

Adresa hotelului

Denumirea

hotelului

Număr locuri de cazare

Taxa

Total

B. Alte spații, cu excepția hotelurilor

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Suprafața utila deținută

Data

dobândire

Taxa

Total

Data completării declarației:____

Reprezentantul legal al societății,

i

I

—.-!-ș

(nume, prenume, seninătura)


Date de identificare (B.I./C.I.):___

Adresa de domiciliu:____

Telefon:    ____

Adresă de e-mail:____

Sub sancțiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

La prezenta declarație se vor anexa, în copie certificată;

-    certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire ia activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.);    CONTRASEMNEAZĂ

-    schița activului vizată de o persoană autorizată.    SECRETAR

PBPQPÎWJTE Cetvmta


MARCELA ENACflE

ANEXA LA ’7X" ’    ’

3. Model declarație de impunere a taxei pentru creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice

cpiT

h^S | |    (N4 ! -XX -NE XAil'AN-XN

DECLARAȚIE DE IMPUNERE A TAXEI PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE LINIȘTE ȘI SIGURANȚĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE

PENTRU ANUL_

CONTRIBUABIL___

SEDIU SOCIAL___

PUNCT DE LUCRU___

NR. REG. COM.__

COD FISCAL__

ADRESĂ DE E-MAIL ______________

TEL./FAX____

CONT    ____

BANCA


VERIFICAT DE:

(nume, prenume, semnătura)

Mamaia și Sat Vacanță

Nr.

crt.

Adresa spațiului

Suprafață utilă deținută (mO

Taxa

1.

2.

3,

4.

5,

Constanța

Nr.

crt.

Activitatea

Se

bifează cu X

Suprafață utilă deținută

(m2)/locuri de cazare

Taxa

1.

Unități din activitatea de alimentație publică (suprafața utilă deținută)

2,

Spații comerciale, prestări servicii, sediu sotial și puncte de lucru (suprafață utilă deținută)

3.

Centre comerciale care desfășoară activitate comercială (suprafață utilă deținută)

4.

Piețe agro-alimentare (suprafață utilă deținută)

5.

Depozite comerciale (suprafață utilă deținută)

6.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă deținută)

7.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, aqenții de asigurare (suprafață utilă deținută)

8.

Unităti de cazare (număr locuri de cazare)

Data completării declarației:____

Reprezentantul legal al șbcietății,

------LS.

(nume, prenume, semnătura)


Date de identificare (B.I./C.I.):___

Adresa de domiciliu    _________

Telefon:    ____

Adresă de e-mail:____

Sub sancțiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și“"complete. Notă: La prezenta declarație se vor anexa în copie certificată, următoarele documente:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiu! Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

schița activului vizată de o persoană autorizată.    CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    secretar,

MARCELE

4. Model declarație de impunere a taxei de promovare a turismului în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță

CDIT

I I    n?'j iss

DECLARAȚIE DE IMPUNERE A TAXEI DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA Șl SAT VACANȚĂ

PENTRU ANUL_

CONTRIBUABIL____1 VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL/DOMICILIU_____

PUNCT DE LUCRU________

NR. REG. COM.____ (nume, prenume, semnătura)

COD FISCAL/CNP____:

ADRESĂ DE E-MAIL____ /

TEL./FAX     :    !    L.S.

CONT     :

BANCA

Reprezentantul legal al societății,

_i_

(nume, prenume, semnătura) LS.


Mamaia și Sat Vacanță

V

Nr.

crt.

Destinație

Se

bifează cu X

Număr spații deținute

Taxa

i.

Casata

fcucistUS

hoteluri, hatelita - apartament si camelssuci batellere

moțeluri, vile turistice, saiaane, bunqalouri, sate de vacantă, cam&inauri, pensiuni turistice si pensiuni aatoturistice si altele asemănătoare

2.

Aocsmsnt: dubutL cazinouri, săli polivalente, instalați! sl dotăn specifica aarementului turistic

3.

Alimentai© publică: urteti de atosntatis din incinta stcuctuulor de printe cu funcțiuni de cazaca unitâti de altaiantatie Rublică situate !□ stațiuni turistice, precum si aste administrate de saastăti carnetoate de turism, restaurante, banta unitâti de fast food, csfetânl patiserii. si care sunt atestate conform teait

4.

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorte auto

5.

Transport: autocare raictfibuseîEgnuteteetc., ambarcațiuni cu ga® turistic, teleaondoie

6.

Comerț ambulant, comat cu amănuntul a. anse adovitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - axia 1*

7.

Comat ambulant, comat cu amănuntul a. ance activitate economică, alta decât cale prevăzute la pct. 1-5 - gena 2*

8.

Comerț ambulant, comat cu amănuntul a. unsa activitate economică alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

9.

Locuință

Data completării dedarației:____

Date de identificare (B.I./C.I.):__

Adresa de domiciliu:____

Telefon:    ____

Adresă de e-mail:____

Sub sancțiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Notă: La prezenta declarație se vor anexa în copie certificată, următoarele documente:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată ia fiecare punct de iucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniu! turismului, după caz,

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    secretar,