Hotărârea nr. 81/2013

HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

HOTĂRÂRE

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ^2,2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan

Mazăre înregistrată sub nr. 36651/18.03.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 36649/18.03.2013 ;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001(actualizată), privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările aduse de Ordonanța de Urgență nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1A3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

ART. I"(1A3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general poate fi prelungit cu maximum 3 ani, prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general."

Având în vedere HCL nr.77/31.03.2011 privind prelungirea valabilității

Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, aprobat prin HCL nr. 653/1999 dar și contractul de prestări servicii nr. 76649/14.06.2006 care are ca obiect "Actualizare PUG Municipiul Constanța";

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 13/N/1999 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic general;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, până la data de 30.12.2015.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată dex^? consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

secretar,

CONSTANȚA

NR. // /    f’2 - 2013