Hotărârea nr. 80/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA LA ORGANIZAREA FORUMULUI COOPERARII DESCENTRALIZATE ROMANO-FRANCEZ

Romania

Județul Constanța Municipiul Constanța

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA ORGANIZAREA FORUMULUI COOPERĂRII DESCENTRALIZATE ROMÂNO-FRANCEZ

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, nr.40283/22.03.2013, referatul nr. 40282/23.02.2013 al Serviciului Relații Internaționale, adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr 13 743/30.01.2013, Raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și Raportul Comisiei nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.l, art.115 alin.l lit.b, alin.3 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă participarea Primăriei Municipiului Constanța la organizarea Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, eveniment ce va avea loc la Constanța în perioada 13-16 iunie 2013.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 20 000 de euro în vederea organizării Forumului cooperării descentralizate româno-franceze.

Art 3. - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Biroului Relații Internaționale, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știința.

Adoptată dex^L de consilieri din 27 de membri


Contrasemnează,

SECRETAR^

Constanța . Nr.

Bd Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA