Hotărârea nr. 79/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 SI NR. 3 LA HCL NR. 65/31.03.2011 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PRECUM SI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 2, 3 SI NR. 4 LA HCL NR. 183/31.05.2012 CU COMPLETARILE ULTERIOARE

HOTARARE

privind modificarea și completarea anexelor nr.l și nr.3 la HCLM 65/31.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și completarea anexelor nr.2, nr.3 și nr.4 la HCL nr.183/31.05.2012 cu comple

tările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data dex^ 2013:

Luând în dezbatere expunerea de motive a Consilierilor municipali dl.Dobre Mir-cea, dl.Ibraim Temur și dl.Chesoi Tudorel, președintele respectiv membri Comisiei de analiza, verificare si punctare a cererilor de locuințe modulare, înregistrată sub nr. 40234/22.03.2013 referitoare la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr.l și nr.3 la HCLM 65/31.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și completarea anexelor nr.2, nr.3 și nr.4 la HCL 183/31.05.2012 cu completările ulterioare;

Având in vedere HCLM nr.65/31.03.2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare in Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campusul Social HENRI COANDA, modificata prin HCL nr.139/11.04.2012, HCL nr.183/31.05.2012 si HCL nr.149/08.07.2011, precum și HCL nr.299/20.11.2012;

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr.l de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul comun al direcției Tehnic-achiziții și Direcției administrație publica locală nr. 40553/25.03.2013;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, punctul 2, precum și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.l la HCLM nr.65/31.03.2011 - Programul de construire unități locative modulare și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul Social „HENRI COANDĂ"-str. Ștefăniță Vodă, modificată și completată prin HCL nr.139/11.04.2012 și HCL nr.183/31.05.2012, astfel:

-    primul alineat de la punctul 1) al paragrafului 20 „Criterii de încadrare ..." se reformulează și va avea următorul conținut:

„persoanele care au venituri cuprinse între 0-125 lei, care sunt singure și sunt inapte de muncă sau au vârsta peste 60 de ani;

-    ultimul alineat de la punctul 1) al paragrafului 20 „Criterii de încadrare ..." cu textul „persoanele apte de munca cu venituri intre 0-125 lei, care vor presta munca in folosul comunității", se elimină;

-    primul alineat de la punctul 2) al paragrafului 20 „Criterii de încadrare ..." se reformulează și va avea următorul conținut:

„persoanele care au venituri cuprinse între 125-250 lei, care sunt singure și sunt inapte de muncă sau au vârsta peste 60 de ani;

-    se introduce un nou alineat la punctul 3) al paragrafului 20 „Criterii de încadrare ...", având următorul conținut:

„Persoanele apte de muncă cu vârsta până la 60 de ani;

-    se introduce un nou alineat, după paragraful 21 „Beneficiarii din lista ...", având următorul conținut:

„Dacă în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, persoanele care au primit o repartiție nu se mută în locuințele repartizate, se va anula repartiția și se va rezilia contractul de închiriere/comodat încheiat cu acestea.";

ART.2 Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.3 la HCLM nr.65/31.03.2011 Criteriile de repartizare a unităților locative modulare, modificată și completata prin HCL nr.149/08.07.2011 și HCL nr.139/11.04.2012, cu următoarele:

-    punctul 2, Capitolul I, se reformulează, după cum urmează:

„Dosarul este considerat eligibil numai pentru cei mutați în municipiul Constanța până la data de 31.03.2013.";

-    punctul 4, Capitolul I, cu textul „Alte persoane care au loc de munca in Constanta", se elimină;

-    punctul 9, Capitolul I, se reformulează și va avea următorul conținut: „Persoanei cu handicap grav cu asistent personal, dovedit cu certificat de handicap, i se poate da o cameră în plus, pentru asistentul personal".

-    punctul B, Capitolul II, se completează cu pct.7, care va avea următorul conținut:

„Solicitanții care sunt apți de muncă, cu vârsta de până la 60 de ani si care nu sunt încadrați în câmpul muncii, vor fi depunctați cu 10 puncte";

-    punctul D, Capitolul II, punctul 1, se modifică și va avea următorul conținut: „persoane încadrate în câmpul muncii - 20 puncte";

ART.4 Se aprobă completarea art.6 din Anexa nr.2 la HCLM nr.183/2012 respectiv Contractul de comodat care se va încheia cu persoanele care nu vor plăti cheltuieli pentru utilități și chirie pentru suprafețele locative cu destinația de locuința din Campusul Henri Coandă și art.6 din Anexa nr.3 respectiv Contractul de comodat cu plata utilităților pentru suprafețele locative cu destinația de locuința din Campusul Henri Coandă, cu următorul alineat:

„Comodatarul are obligația să se stabilească și să locuiască efectiv în locuința repartizată, în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract."

ART.5 Se aprobă completarea art.10 din Anexa nr.4 la HCLM nr.183/2012 respectiv Contractul de închiriere cu plata chiriei și a utilităților pentru suprafețele locative cu destinația de locuința din Campusul Henri Coandă, cu următorul alineat:

„Chiriașul are obligația să se stabilească și să locuiască efectiv în locuința repartizată, în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract."

ART.6 Se aprobă completarea art.7, lit.b din Anexa nr.2 la HCLM nr.183/2012 respectiv Contractul de comodat care se va încheia cu persoanele care nu vor plăti cheltuieli pentru utilități și chirie pentru suprafețele locative cu destinația de locuința din Campusul Henri Coandă, și art.7, lit.b din Anexa nr.3 respectiv

Contractul de comodat cu plata utilităților pentru suprafețele locative cu destinația de locuința din Campusul Henri Coandă cu următorul alineat:

„- comodatarul nu s-a stabilit și nu locuiește efectiv în locuința repartizată, în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract";

ART.7 Se aprobă completarea art.ll din Anexa nr.4 la HCLM nr.183/2012 respectiv Contractul de închiriere cu plata chiriei și a utilităților pentru suprafețele locative cu destinația de locuința din Campusul Henri Coandă, cu următorul alineat:

„f. chiriașul nu s-a stabilit și nu locuiește efectiv în locuința repartizată, în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract";

ART.8 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției Asistenta Persoane Vârstnice și Nevoiașe, Direcției Tehnic-achiziții și Direcției Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de sty consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENA£HE