Hotărârea nr. 78/2013

HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DIN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN A TERENULUI SITUAT IN ZONA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind retragerea din gestiunea delegată a SCIL Confort Urban a terenului situat în zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința din data de./K./2£2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 40300/22.03.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 40299/22.03.2013 ;

Având în vedere adresa Direcției Administrație Publică Locală nr.29286/01.03.2013 ;

Luând în considerare H.C.L. nr.106/2010 privind darea în gestiune delegată către SCIL Confort Urban SRL Constanța a unei suprafețe de teren, H.C.J. nr.383/2009 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Municipal Constanța a unui teren în suprafață de 15.754,68 mp, situat în zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, proprietate a județului Constanța, în vederea amenajării unor alei pietonale, platforme de parcare și spații verzi și H.C.L. nr.494/2009 privind emiterea acordului de principiu în vederea preluării terenului în suprafață de 15.754,68mp, domeniu public al Județului Constanța, situat în Zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța din administrarea Consiliului Județean Constanța în administarea Consiliului Local al municipiului Constanța ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", alin. (5) lit. „a", art.123 alin 1, art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea din gestiunea delegată a SCIL Confort Urban a terenului situat în zona Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în suprafață de 15.754,68mp și preluarea acestuia în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art.l, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța.

Art. 3 - Predarea - primirea imobilului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Consilului Județean Constanța.

Art. 4 - începând cu data aprobării prezentei, HCL nr. 106/2010 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre SCIL Confort Urban, Consiliului Județean Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de ^7 consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR^

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

NR.

S’~ Z5 yr4