Hotărârea nr. 77/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de....^.:./?3’...,...2O13;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.40020/22.03.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Direcției Patrimoniu nr.40017/22.03.2013;

Având în vedere adresa S.C. Confort Urban S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.39767/22.03.2013;

Văzând Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", alin.(3), lit. "c", art.115 alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă completarea HCL nr. 6$ /2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a unor suprafețe de teren cu destinația parcări conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Predarea - primirea terenurilor se va face prin Proces-Verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și S.C. Confort Urban S.RL. Constanța.

Art.3 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban SRL Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare și S.P.I.T Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de..............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

FRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.


TANȚAMARCELA ENACRE


ANEXA LA H.C.L. NR....


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,-Ui,


Nr.crt.

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE TEREN

SUPRAFAȚA

SITUAȚIE JURIDICĂ

1.

Teren (parcare) - Stațiunea Mamaia - zona Hotel Condor

S=4330mp

Parte domeniu public conform H.C.L. nr.211/2011

Parte domeniu privat conform H.C.L. nr.420/2001

2.

Teren (parcare) - Stațiunea Mamaia - zona de Nord. Lângă Club Fratelli

S=6618 mp

Domeniu privat conform

H.C.L.nr.233/2010, anexele 25 și 26

3.

Teren (parcare) - Stațiunea Mamaia - zona Telegondolă

S=5296 mp

Parte domeniu public conform H.C.L. nr.211/2011

Parte domeniu privat conform H.C.L. nr.420/2001

4.

Teren (parcare) - Stațiunea Mamaia - zona Hotel Alcor

S=1198 mp

Domeniu privat conform

H.C.L.nr.84/2002,

poz.323

5.

Teren (parcare) - Stațiunea Mamaia - zona Hotel Palm Beach

S=4154 mp

Parte domeniu public conform H.C.L. nr.211/2011

Parte domeniu privat conform H.C.L. nr.239/2004

C O N T R A S E M N E AZĂ SECRETAR, MARCELA ENACTJE’


w    \

Beneficiar: Primăria Municipiului Constanta

prin SC Confort Urban SRL

^4


Sp accese si parcari = 1198 mp


1-- lescr1*****"


viza*


9PB1


Nf-


- .rPnm^'^^nSta"t3 prtntc Confort ^3n SRL


-^NA^TELALCOR

PLANDECK.ADRARE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACH
V'_____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCW3AR:    spreUAvoDARi:X

îr

Teren proprietate privata

Teren proprietate privata

m

82 locuri parcare
®6«*e?'c*W-

V'Z*T «n -Z‘ C^<%.