Hotărârea nr. 76/2013

HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

a llt


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    -^/3    .

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 33377 / 2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 32666/ 2013


Analizând HG nr. 904 / 2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța și HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cap. 1 -„Străzi", situațiile juridice nr. 23129 și 127487 / 2012, certificatul de urbanism nr. 2998 / 2012 și adresa nr. 133667 / 2012 a DADPP

Văzând dispozițiile art. 10, alin.2 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c", alin 5, lit. „c" si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unor terenuri situate în municipiul Constanța, prevăzute în anexele 1 și 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, R.A.E.D.P.P, Direcției Financiare, D.A.D.P.P., S.P.I.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_    _consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,:LA ENACbe


NR..

CONSTANTA

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Steagului nr. 20

51    - 8,19 mp

52    - 5,97 mp

Legea nr. 213 / 1998, HG nr. 904 / 2002 H.C.L.M. nr. 211 / 2011

Situația juridică nr. 23129    /    2012

certificatul de urbanism nr. 2998 / 2012


ANEXA JțR


1 LA H.C.L. NR.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Adamclisi nr. 4C

412 mp

Legea nr. 213 / 1998, HG nr. 904 / 2002 H.C.L.M. nr. 211 / 2011

Situația juridică nr. 127487 / 2012Inventar de coordonate ale Imobilului

Nr.

PcL

Coordonate pcLde contur

Lungimi 1

laturi I D(i,l+1) |

X[m]

YlmJ

2

10

7

8 8

4

5

1

304753.792

304781.983

304757.812

304751.151

304750.090

304749.391

304750.424

304753.063

700297.236

790300.916

790310.508

790307.924

790308.183

790305.618

790305.327

790299.133

8.961

10.452

7.145

1.088

2.639

1.073

6.733

2.032

S= 95.78 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

304753.063

790299.133

2.032

2

304753.792

790297.236

0.901

3

304752.971

790296.866

9.456

rr    ;

4

304749.391

790305.618

1.073

-

5

304750.424

790305.327

6.733

1

ț ■    î

S = 8.19 mp

i    t

1    ’j


Inventar de coordonate S2


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

6

7

8 9

304757.435

304757.812

304751.151

304750.090

790311.378

790310.508

790307.924

790308.163

0.948

7.145

1.088

8.018

: 5.97 mp


P.F.A. Biziru Cristian Ștefan

Autorfcad^MdaM'B'0852.' - S.

Tel:0721.26.05.16.    /

BENEFICIAR

Axinte Adrian si Nicoara Mariana

PLANȘA

1

Sistem de

SCARA

1:200

Plan de situație

Constanta, Str. Steagului Nr. 20

Județul Constanta

semnaturA,^    /

DATA

02.2012PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONȘJANȚA

SERVICIUL CADASTRUg


VIZAT SPRE NESCHIM9ARE

Nr. '


Data


Serr

---C:încadrare In zonaSITUAȚIE

scara 1:500

Constanta, Str. Adamclisi nr.4CSistem de proiecție STEREO 70


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contul

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

Nord [m]

Est [m]

1

307011.604

789776.591

5.64

2

307016.509

789773.811

1.96

3

307018.386

789773.259

1.89

4

307020.224

789772.809

1.94

5

307022.152

789772.567

1.53

6

307023.682

789772.535

1.13

7

307024.815

789772.601

3.93

8

307028.590

789773.707

2.57

9

307031.020

789774.545

12.38

10

307031.432

789786.923

3.37

11

307028.532

789785.204

2.78

12

307029.915

789782.797

12.82

13

307018.919

789776.207

25.98

. 14

307005.109

789798.217

5.15

15

307002.310

789802.541

1.61

16

307001.503

789803.930

22.12

17

306990.392

789823.058

6.20 i

18

306985.044

789819.918

4.96

19

306987.695

789815.727

45.86

Suprafața masurata: S = 412 mp


Nota: Plan de sltuatle întocmit In vederea cumpărării


Nr.

parcela

1


Categoria de folosința Cc


TOTAL_

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCEL


F.NACIJB-


Suprafața

(mp)

412

412


S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L


Data: Septembrie 2012